Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2013

2 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som Posten Norge AS er medeiere i. Vi ble etablert så langt tilbake som i PP s oppgave er å fremme sparing og bistå med andre økonomiske ordninger og tilbud. PP har kontor i Oslo med hele Norge som markedsområde. Virksomheten i 2013 Driftsåret 2013 gav et overskudd på 9,3 mill. kroner. I tillegg øket verdien på våre plasseringer i fond og enkeltobligasjoner med 31,1 mill. kroner. Resultat er preget av at vi i vår plasseringsstrategi har spredd våre plasseringer av overskuddslikviditet i norske og europeiske banker, samt i likvide fond med lav risiko. Vi har også mye innskudd i bank for å sikre god likviditet. PP har også i 2013 arbeidet videre med å sette fokus på sine kjerneprodukter. Vi har fortsatt som strategi å kunne tilby konkurransedyktige renter. Det ble opprettet 227 nye kundeforhold i 2013 og ved årsskiftet besto kundemassen av kunder. Samlede innskudd fra våre kunder økte i 2013 til 1.062,5 mill. kroner mot 933,0 mill. kroner i Dette gir en økning på hele 13,84%. Utlånsvolumet er på 369,8 mill. kroner mot 383,3 mill. kroner i En reduksjon på 3,51%. Av utlånene er 87,41% sikret med pant i eiendom, leilighet eller sparekonto, mot 86,58% i PP endret i 2008 strategien på utlån slik at maksimalt utlånsengasjement pr. kunde skulle være på 1 mill. kroner. Nedgangen i utlånsvolumet skyldes i hovedsak redusert boligfinansiering og er en ønsket utvikling i henhold til vedtatt utlånsstrategi Utlån Innskudd Utvikling utlån og innskudd siste 10år 1

3 I november 2012 lanserte vi ny nettbank. Den fungerer bra. Det blir stadig flere brukere av nettbanken. Denne ble oppgradert og videreutviklet på høsten Vi er agenter for forsikringsselskapene IF og Sparebank1. Forsikringsporteføljen samlet viser en reduksjon på 1,52% i Konkurransen er hard, i hovedsak på pris. Forsikringsporteføljen gir et bra bidrag til vår inntjening. PP`s euroshell-kort viser noe nedgang. Omsetningen var på 52,22 mill. kroner i Organisasjon PP har i løpet av året fortsatt å effektivisere organisasjonen for å sikre at vi til enhver tid kan opprettholde en høy kundeservice. Det arbeides stadig med rutiner som vil forbedre vårt servicenivå og effektivitet. Resultater og balanseutvikling Den underliggende driften i 2013 har vært meget god. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert i fond med liten risiko og god likviditet, samt obligasjoner i finansforetak, både norske og utenlandske (europeiske). Årsresultat for 2013 er på 9,3 mill. kroner. Merverdien for våre plasseringer i fond og obligasjoner økte med 31,1 mill. kroner i Total merverdi for porteføljen er på 39,2 mill kroner (se note 7). PP`s forvaltningskapital er pr. årsskiftet 2013 på 1.212,2 mill.kr. mot 1.075,6 mill.kr. på samme tid i 2012, en økning på hele 12,7%. PP`s egenkapital er ved årsskifte 2013 på 134,7 mill.kr. mot 125,5 mill.kr. i Utvikling forvaltningskapital siste 10 år Utvikling egenkapital siste 10 år 2

4 PP har en langsiktig plasseringsstrategi av overskuddslikviditeten i verdipapirmarkedet. På grunn av utviklingen i obligasjonsporteføljen, endret vi regnskapsprinsippet på en del av denne porteføljen i De fleste fondsobligasjoner er klassifisert som omløpsmidler, men vurdert som anleggsmidler. De er vurdert til kostpris, som tilnærmet utgjør nominell verdi på obligasjonene. Markedsverdi av obligasjoner vurdert som anleggsmiddel er ca. 4,8 mill. kroner lavere enn bokført verdi. I 2012 var verdien ca. 9,7 mill. kroner lavere enn bokført verdi, altså en forbedring på ca. 4,9 mill. kroner i Den resterende del av obligasjonsporteføljen er i hovedsak i større banker og finansinstitusjoner i Europa. Disse obligasjonene har en mindreverdi på 5,3 mill. kroner. Ved forrige årsskifte var denne mindreverdien på 12,5 mill. kroner. Våre plasseringer i fond har også utviklet seg bra gjennom 2013 og gitt verdiøkning på ca. 24,0 mill. Kapitaldekningen etter vedtatte dekningsregler var pr ,2%. (Finanstilsynets minimumskrav til norske banker er 8,0%). Dette viser at PP har en solid egenkapitalbase. Gjennomsnittlig rentemargin i 2013 var 1,68% mot 1,81% i 2012 målt i forhold til gjennomsnittlig innskudd og utlån. Reduksjonen skyldes at vi holder høye sparerenter og at mye av økningen i spareinnskuddene kommer fra spareintervallet over 1 mill. kroner. Netto tap i 2013 utgjør 776 tusen kroner mot 986 tusen kroner i Tap på utlån og kreditter er 1,64 mill. kroner og innkommet på tidligere avskrevne tap er 0,86 mill. kroner. Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Det er avholdt 8 styremøter siden årsmøtet i fjor, og det er behandlet 50 saker. PP hadde ved årsskiftet 7 ansatte som utgjorde 6,8 årsverk hvorav 4,8 årsverk er kvinner. PP arbeider aktivt for at alle ansatte skal være sikret like muligheter til kompetanseutvikling, avansement, meningsfullt arbeid og lik vurdering ved lønnsfastsettelse. Arbeidsmiljøet anses som godt og det er etablert helseforebyggende tiltak til alle ansatte hver 14 dag. Det er ikke registrert noen yrkesskader i PP har bedriftslegeordning. Sykefraværet var på 72 dagsverk i Herav utgjorde langtidssykefravær 38 dagsverk. Det totale sykefraværet utgjorde 4,2% av total arbeidstid. I tillegg var det barselpermisjon på 175 dager. I 2012 var sykefraværet til sammen 71 dagsverk, herav 40 dager var langtidssykefravær. Ingen del av virksomhetens drift har vesentlig negativ innvirkning på det ytre miljø. Styret vil takke PP`s ansatte for den positive holdningen hver enkelt viser til sin arbeidsplass og for engasjement og innsats som ytes for å utvikle PP til den serviceinstitusjonen kunden ønsker. 3

5 Risiko og garantiansvar PP har ikke avgitt noen garantier for lån. Styret har gjennomgått og vedtatt prinsipper for risikostyring av de sentrale risikoområdene. Kredittrisiko PP`s kredittrisiko er knyttet til utlån og verdipapirer. Utlånsvirksomheten skjer etter regelverk for kredittvurdering og innenfor fullmakter vedtatt av styret. Styret har vedtatt at risikoprofilen på verdipapirplasseringer skal være moderat og prisingen skje etter graden av kredittrisiko. Kredittrisikoprofilen på verdipapirene har en bred risikospredning. Markeds-og renterisiko Andre plasseringer enn utlån består i hovedsak av fond og obligasjoner i norske og europeiske banker. Avkastning på obligasjonsporteføljen i NOK er i hovedsak knyttet opp mot 3 mnd. nibor rente og har således renteutbetaling og renteendring hver 3dje mnd. Våre obligasjoner i utenlandske banker er i hovedsak med fastrente og har relativ kort løpetid. Disse er valutasikret, slik at det ikke er noen valutarisiko knyttet til disse obligasjonene. Porteføljen har en fornuftig fordeling på gjenstående løpetid og er bokført i h.t. laveste verdis prinsipp ved årsskiftet. Spredning av porteføljen gjør at markedsrisikoen anses som liten. PP har ikke innskudd og utlån med fastrente. PP har ingen kassakreditt eller lån. Renterisikoen er således ubetydelig. Likviditetsrisiko PP`s utlånsportefølje har etter låneavtalene gjennomsnittlig lang restløpetid, mens innskudd fra kundene kan disponeres uten oppsigelse. PP`s utlån utgjør 34,8% av innskuddene. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert i bank, lett omsettelige obligasjoner og fond. Styret vurderer derfor likviditetsrisikoen som liten. Samarbeidspartnere Styret vil takke våre kunder og forretningsforbindelser for god oppslutning om vår virksomhet. En takk rettes også til de mange enkeltpersonene og grupper i og utenfor Posten, som har bistått oss på forskjellige vis. 4

6

7 Resultatregnskap Resultatregnskap Finansinntekter: Renteinntekter utlån Renteinntekter fra bankinnskudd og avkastning fra verdipapirer Rentekostnader innskudd Netto renteinntekter Andre inntekter: Andre driftsinntekter Innkommet på tidligere avskrevne tap Sum inntekter Driftskostnader: Lønn, honorarer og andre personalkostn. Note Ordinære avskrivninger Note Andre driftskostnader Tap på krav Sum driftskostnader ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD. INNTEKTER/KOSTNADER Verdijustering av verdipapirportefølje Note ÅRSRESULTAT Note OVERFØRINGER Belastet Andelsfond Belastet Andelskapital Godskrevet/Belastet annen egenkapital

8 Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler: Varige driftsmidler Note Aksjer, deposita Utlån m/løpetid >1år Note Avsatt til spesifiserte tap Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Utlån m/ løpetid <1år Note Utestående kundefordringer Opptjente renter Verdipapirer Note Innskudd i banker Betalingsmidler Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9

10 Noter ) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: * Porteføljen av fondsobligasjoner ble fra og med 2008 definert som anleggsmidler og vurdert til kostpris. * Resten av verdipapirporteføljen (markedsbaserte finansielle omløpsmidler) er vurdert etter laveste verdis prinsipp samlet sett (porteføljeprinsippet). * Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik årets pensjonspremie betalt til forsikringsselskapet. * Utlån og utestående kundefordringer vurderes til pålydende redusert med utlån som inngår i Inkassoporteføljen og førinkasso (spesifisert tapsavsetning). * Andre fordringer vurderes til pålydende hensyntatt til eventuelt latent tap. * Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. * Renter på utlån og rentebærende verdipapirer inntektsføres månedlig når opptjent. 2) Lønn, honorarer, pensjonsforpliktelser m.v. Ved årsskiftet hadde selskapet 7 ansatte. I tillegg er 1 ansatt innvilget AFP-ordning og 1 ansatt tatt ut AFP, men jobber fulltid. Det er inngått avtale om kollektiv pensjonsforsikring for samtlige ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Denne ordningen dekker kravet til obligatorisk tjenestepensjon. Kollektive pensjonskostnader er belastet resultatregnskapet under posten "Lønn, honorarer og andre Personalkostn. Personalkostnader: Lønn, feriepenger og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonsordninger/-premie Andre sosiale utgifter 0 0 Totale personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 6,8 6,8 Ytelse til ledende personer: Daglig leder Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse Andel av kollektiv pensjonspremie Styrehonorarer i 2013 utgjør kr ,- Utlån til ansatte og tillitsvalgte (valgte medlemmer til styre) pr utgjør kr ,- Kostnadsført ordinært revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- inkl. mva.. Annen bistand er kostnadsført med kr ,- 9

11 3) Oversikt over varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger ) Egenkapital Saldo Årets resultat Saldo ) Utlån: Utlån med løpetid >1år Utlån med løpetid <1år Total utlån ) Betalingsmidler Av betalingsmidler er kr ,- båndlagt for skyldig skattetrekk. 7) Verdipapirer Består av plasseringer i seks aktivaklasser og utgjør til sammen kr 751,082 mill kr som tilsvarer markedsverdi pr Aktivaklasse Kostpris Verdi Mer-/mindreverdi Pengemarkedsfond Obligasjonsfond Fondsobligasjoner (Vurdert som anleggsmiddel) *) Andre rentepapirer Aksjefond Eiendom Total portefølje Pr var merverdien på verdipapirene kr ,-. Merverdien ble i 2013 øket med kr ,-. Den totale merverdien utgjorde pr kr ,-. Den er ikke inntektsført, kun vist i noten. *) Verdien på anleggsmidlene har pr et urealisert tap på 4,8 mill. kroner. 10

12 Styrets sammensetning 2013 Etter årsmøte 17. april 2013 har PP Finans Postfolkenes Personellservice s valgte organer hatt følgende sammensetning: Styret Per Graff, styrets leder Tove Feyling, styremedlem Stig Bjørnseth, styremedlem Jan Andresen, styremedlem Inger-Marie Stokker, styremedlem Vararepresentanter Aud Irene Dalen Nielsen Tove Lystad Valgkomite Randi Glimstad, leder Ola Ramstad Erling Wold Revisor: BDO AS v/ statsaut.revisor Terje Kromvoll 11

13

14

15

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer