Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende Retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende Retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking."

Transkript

1 TST-3H: Tolkepraksis i institusjon og Eikholt (4 uker) Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende Retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking. Praksisemnet ligger i høstsemesteret tredje studieår og er en obligatorisk del av utdanningen. Det er en forutsetning for å kunne begynne på emnet at praksisemnet TST-2 er bestått. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk. Studiet skal kvalifisere for å utøve tolking mellom norsk tale og norsk tegnspråk (jfr. emneplan TST207), ledsaging, beskrivelse og språklig formidling/tolking mellom hørende og døvblinde (jfr. emneplan TST307) og tolking fra norsk talespråk til tegn som støtte til munnavlesning (TSS) og skrivetolking (jfr. emneplan TST407). I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige og profesjonelle plattform og skal gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Vurderingskriterier Vurderingskriteriene fra tidligere praksisemne gjelder også for dette praksisemnet. For å kunne bestå praksisemnene må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle vurderingskriteriene. Gjelder 3 uker tolkepraksis i institusjon: Studenten skal i tolking til tegnspråk ha ferdigheter i bruk av: Mimikk (som uttrykker følelser og grammatikk) som samsvarer med språklig ytring Negasjon, bekrefting og markering av spørrende setninger Håndformer som er tydelige og presise Tydelige munnbevegelser (ordbilder/orale komponenter) Tallsystem og bokstavering Tydelige tegn Et grunnleggende tegnforråd som gjør det mulig å tolke enkle dialoger, eksempel: En foreldresamtale Tegn-med-fast-oral-komponent (såkalte TMFOK er) Lokalisasjon på grunnleggende nivå, være konsistent med hensyn til valgte loci Grensemarkører Sorteringsteknikk, trekke ut hva som er viktig Et tempo som kreves for tolking av en enkel samtale (krever automatisering) Teknikker for å takle ytringer når en ikke har tegn som kreves; som bokstavering Ha et tegnforråd som er tilstrekkelig for enkle tolkeoppdrag Synonymer, på grunnleggende nivå Studenten skal i tolking til norsk ha ferdigheter i bruk av: Teknikker for formidling av hovedinnholdet i korte sekvenser

2 Idiomatiske norske setninger Stemmebruk tilpasset situasjonen Tydelig artikulasjon Setningsstruktur og flyt i korte sekvenser Intonasjon som avspeiler tegnspråklig ytring Studenten skal ha kunnskap om hvordan tolken: Tar ansvar og stopper taler, eventuelt gir beskjed om at en mister noe og be om hjelp når det er nødvendig Står foran en stor forsamling, noe som krever trygghet I veiledning skal være aktiv, ta imot og reflektere Kan bearbeide egne følelser, uten at disse vises i tolkesituasjonen Tar ansvar for egen læring og tar de sjanser som byr seg til å lære Takler konstruktiv kritikk Reflekterer over egen praksis Studenten skal i tolking til TSS anvende: Tydelige munnbevegelser (norske ordbilder) Tydelig artikulering av norske ordbilder Håndformer som er tydelige og presise Tydelige tegn og ha et godt tegnforråd (i hovedsak leksikale tegn) Et tempo som kreves for tolking av en enkel samtale (krever automatisering) En intralingual oversettelsesprosess Adekvat mimikk og kroppsholdning som samsvarer med talers ytring Formidle idiomatiske norske setninger Tegnspråklige elementer som lokalisasjon, grensemarkører og tidslinjer samtidig som munnstillingene følger norsk setningsoppbygning Negasjon og bekrefting Tallsystem og bokstavering Teknikker for å takle ytringer når en ikke har tegn som kreves; som bokstavering Grunnleggende ferdigheter i synonymbruk Refleksjon over egen praksis Studenten skal i skrivetolking anvende: Grunnleggende teknikker for komprimering og redundans Noen allmenkjente autokorrekturer og forkortelser Noen autokorrekturer og forkortelser tilpasset bestemte tolkeoppdrag En intralingual oversettelsesprosess

3 Studenten skal kunne løse følgende utfordringer: Ta ansvar og stoppe taler der det kreves, og eventuelt gi beskjed om at en mister noe og be om hjelp når det er nødvendig I forhold til veiledning, være aktive, ta imot og reflektere Bearbeide egne følelser uten at det kommer frem i situasjonen Ta ansvar for egen læring, ta de sjanser som byr seg Takle konstruktiv kritikk Gjelder 1 uke ved Eikholt kompetansesenter og 3 uker tolkepraksis i institusjon Å ta kontakt: Studenten skal ta kontakt på en hensiktsmessig måte tilpasset døvblinde (lyd, stemme og fysisk) og Presentere seg selv Opprette en kommunikasjon Være imøtekommende Gjøre forsøk på å lage avtaler om beskrivelse, ledsaging og evt tolking Ledsage: Studenten skal Ledsage trygt og sikkert med tanke på sikkerhet og balanse Ledsage i rette linjer Justere tempo etter omgivelser og døvblindes ønsker Gi tydelige signaler ved hindringer, eller forsøke å planlegge å gå utenom dem eller evt informere muntlig om ujevnheter i terrenget. Gi tydelige signaler og bevegelser ved ledsaging i trapp Gi tydelig signal (armføring) ved smal passasje Ha kunnskap om og tidvis gjøre bruk av tydelige signaler i forkant og ved passering gjennom dør (tolk først ut på andre siden) Ha kunnskap om metoder for å skifte retning Ledsage inn og ut av buss, heis og bil etter avtale med døvblind. På en trygg og hensiktsmessig måte, med mest mulig flyt i bevegelsene. Håndlede på en mest mulig rask og tydelig måte til ryggen på stol/benk, ev. til setet på benken. Beskrivelse: Hva som skal vektlegges av beskrivelse avtales med døvblind. Studenten skal Gjøre forsøk på å plassere seg hensiktsmessig for å kunne beskrive (god sikt og ikke til hinder) Beskrive samtidig som man ledsager, gjør haptisk og, om nødvendig, stoppe opp for å beskrive Beskrive ulike alternativ slik at døvblinde kan foreta valg Beskrive helhet før detaljer Gjøre forsøk på å beskrive nøytralt, men samtidig levende I stor grad organisere og systematisere sine beskrivelser (ut-inn, høyre-venstre, opp-ned) Beskrive konkret (avstand og størrelse) med presis begrepsbruk Beskrive konkreter, følelsesuttrykk og den konteksten man er i Ha kunnskap om beskrivelse ved bruk av klokkeprinsippet

4 Ha kunnskap om og gjøre forsøk på å ta i bruk ulike beskrivelsesteknikker; ord/tegn, håndleding/ta på og vise ved hjelp av egen kropp Ha kunnskap om å tilpasse beskrivelsen etter situasjonen (når og i hvilken stil) Taletolking: Studenten skal Artikulere budskapet tydelig Tilpasse stemmebruken til døvblind Vende seg til døvblind ved tale Kunne omformulere seg hvis det ikke oppfattes Ha kunnskap om andre ulike formidlingsmetoder hvis det ikke oppfattes Taktilt: Studenten skal Ha tydelige håndformer og bevegelser i de fleste tilfeller Tilpasse tegnrommet Ta initiativ til oppklaring av feil og uklarheter Ha tempo og flyt Oversette ekvivalent ved idiomatisk språkbruk Ved tolking mellom norsk tale og norsk tegnspråk skal studenten vise ferdigheter i ekvivalent oversettelse (i flertallet av situasjonene), i innhold og form gjennom å ha fokus på Informasjonsmengde som formidles, bruk av komprimering Formulering og tegnforråd Setningsstruktur Tall Bruk av bokstavering ved bruk av like tegn med ulik betydning Tid Gi bekreftelse ved avlesning Haptisk - Studenten skal Ha kunnskap om og kunne prøve ut to eller flere av de ulike artikulasjonsstedene Bruke riktig trykk Vise evne til å bruke tydelige linjer ved bruk av haptisk Kombinere bruk av haptisk med annen formidling Kommunikasjon - Studenten skal Samordne enkle kommunikasjonssituasjoner med to eller flere deltakere I størst mulig grad formidle hvem som sier hva til hvem Ta i bruk re-kontekstualisering av ytringer I størst mulig grad formidle budskapet til og fra døvblinde på en ordnet måte (tolke inn og ut) Gjøre rede for situasjoner der noe kan være et ønske om beskrivelse og noe skal formidles videre Ta initiativ til oppklaring av feil i kommunikasjonssituasjoner

5 Ha kunnskap om og i de fleste situasjoner kunne anvende teknikker for å unngå å bli tillagt andre oppgaver enn tolking Tilpasse formidlingen av budskapet til de riktige persepsjonskanalene Gjøre forsøk på å tilpasse beskrivelse, tolking og ledsaging til situasjonen Organisering og innhold Deltakelse i praksisemnene, med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. Praksis er veiledet, vurdert og variert. I praksisemnene dette studieåret skal studenten i størst mulig grad fungere som yrkesutøvende tolk under veiledning. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møtevirksomhet og annen faglig virksomhet. Praksisstudiet 3. studieår er delt i to praksisemner: Høstsemesteret: TST-3H. 1 uke ved Eikholt kompetansesenter og 3 uker tolkepraksis i institusjon eller hos frilanstolker Vårsemesteret: TST-3V. 4 uker tolkepraksis i institusjon eller hos frilanstolker. Normalt gjennomføres praksisperiodene på 3 og 4 uker i ulike institusjoner, men unntaksvis kan studentene gjennomføre begge periodene i samme institusjon. Arbeidskrav Praksisnotat: studenten skal før hver praksisperiode skrive ned egne forventninger og læringsmål. Studenten har ansvar for å levere dette til praksisveileder etter avtale, og senest første dag i praksis, og det kan brukes videre som veiledningsgrunnlag i praksisperioden. I praksisperioden skal studenten innhente informasjon om praksisinstitusjonen og oppmøtetid og sted. Studenten skal ellers forberede seg til oppdrag både praktisk og faglig. Praksisoppgave: Etter endt praksisperiode skal studenten levere en individuell oppgave til faglærer som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent oppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Oppgaven skal inneholde: Forventninger til praksis med utarbeidelse av egne læringsmål Beskrivelse av praksissted(ene) og gjennomføring av praksisperioden Refleksjon over oppnådd læring i forhold til forventninger evt. andre avtalte oppgaver I tillegg kan praksisveileder utarbeide oppgaver som er relevante for praksisperioden.

6 Vurdering Praksisstudiet har status som eksamen og vurderes med karakterskalaen bestått/ikke bestått. Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk, se høgskolens Forskrift om studier og eksamen. Dette praksisemnet er delt i to delemner: 3 uker tolkepraksis i institusjon. Begrunnet vurdering, ordinært vurderingsskjema benyttes. Denne må være bestått for at studenten kan starte TST-3V. 1 uke ved Eikholt kompetansesenter. Forenklet vurdering, eget skjema benyttes. Begge delemnene må være bestått for at praksisemnet TST-3H kan vurderes til bestått. For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se Retningslinjer for praksisstudiet.

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert 09.07.15 Studieåret 2015-16 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 1 2 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 1

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Forord Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Formål med praksishåndboken er å gi øvingslærer og student informasjon om praksis

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag Karakterdesign; maske- og hårdesign Studieplan Avdeling for kunstfag Innhold Innhold... i 1 Karakterdesign; maske- og hårdesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Praksisplan Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Innholdsfortegnelse 1 Formål og egenart side 3 2 Mål side 3 3 Organisering og arbeidsformer side 5 4 Student øvingslærer og faglærerroller side

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer