PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM."

Transkript

1 Oppdragsgiver Porsgrunn Kirkelige Fellesråd Rapporttype Planbeskrivelse PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM.

2

3 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 3 (3) PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Oppdragsnr.: Xxx 1071 Oppdragsnavn: Østre Porsgrunn Kirke Dokument nr.: Filnavn: Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Siv Wiersdalen Atle Halsøy Siv Wiersdalen Planbeskrivelse reguleringsplan Østre Porsgrunn Kirke med kirkegård mm A Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 4 (4) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 1. BAKGRUNN PLANFORUTSETNINGER Kommuneplanens arealdel Eksisterende reguleringsplaner Overordnede planer Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Vurdering av krav til konsekvensutredning Funksjons- og romprogram stipulert arealbehov BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i Porsgrunn kommune Historikk Eksisterende bebyggelse Kapellet Kirkegården nord for kirken Søsterhjemmet Det gamle sykehjemmet, Sommervegen 9/ Trehusbebyggelsen i Sommervegen og Gamlevegen Veg- og trafikkforhold og parkering Barn og unges ferdsel og lek i området Grunnforhold, forurensning og radon Miljøbelastninger som støy, støv mm Verneinteresser EIENDOMSFORHOLD PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Varsel om regulering Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaringer med Fylkeskommunen omkring verneverdi Kapellet Avklaringer med Porsgrunn kommune omkring vegens utforming Avklaringer med Fylkesmannen omkring KU-krav Barn og unges medvirkning Folkemøtet INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Offentlige høringsinstanser Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer PLANFORSLAGET PLANFAGLIGE VURDERINGER Avgrensing av planområdet og plannavn Hva består planforslaget av? Mål/ hensikt med planen Landskap og fjernvirkning Naturgrunnlag Grunnforhold Helningsgrad/solforhold Vegetasjon Grønnstruktur Estetikk Illustrasjonsplan Utbyggingsavtale Økonomi Rambøll

5 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 5 (5) 8. PLANFORSLAGET MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER Biologisk mangfold Vann og avløp og renovasjon ENØK PLANFORSLAGET KULTURMINNER Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner Boliger i Gamlevegen og Sommervegen Østre Porsgrunn kirkested med eldre gravplass Kapellet PLANFORSLAGET BARN, UNGE OG ELDRE Leke- og oppholdsareal Universell utforming PLANFORSLAGET SAMFUNNSSIKKERHET Støy Brannsikkerhet PLANFORSLAGET TRAFIKKSIKKERHET, VEGTEKNIKK Trafikkplan, vegutforming - Kirkebakken Trafikkplan, vegutforming øvrige veger Trafikkplan, vegutforming sykkelvegnett og bussholdeplass Rekkefølgekrav - trafikksikkerhet REFERANSER OG VEDLEGG Liste over referanser og vedlegg Vurdering av krav til konsekvensutredning - brev til FM Vurdering av krav til konsekvensutredning - brev fra FM Barn og unges medvirkning - informasjonsbrev Barn og unges medvirkning - skoleoppgaver Oppgavehefte Svar på oppgavene Referat fra oppstartsmøtet i Porsgrunn kommune Brev ved varsel om oppstart av reguleringsarbeider Referat fra dialogmøte og folkemøte Mail fra Telemark Fylkeskommune datert Mail fra Porsgrunn kommune datert Ramboll

6 6 (6) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 1. BAKGRUNN Porsgrunn kirkelige fellesråd har engasjert Rambøll, avdeling Skien (tidl. Arken Arkitektkontor) til å utarbeide «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm». Porsgrunn Østre kirke brant ned til grunnen i april Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppdrags- og byggherreansvaret for nytt kirkebygg. Nytt kirkebygg skal bygges opp i hht: Rapport fra planutvalg dat : Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov. Reguleringsplanen omfatter i tillegg til branntomta og kirkegården, også boligområdene mellom Sommervegen og Gamlevegen, Søsterhjemmet i Gamlevegen og det gamle sykehjemmet i Sommervegen. Rambøll

7 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 7 (7) 2. PLANFORUTSETNINGER 2.1 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel viser at reguleringsområdet er avsatt til Offentlig formål, Boligområde, Bolig/allmennyttig formål, Sentrumsformål og Trafikkområder. Arealbruksformålene som er gitt i kommuneplanens arealdel skal følges i reguleringsplanarbeidene. Området som er avsatt til offentlig formål i arealdelen skal benyttes til kirkeformål, boligområdene skal reguleres til boligområder, områdene som er avsatt til bolig/allmennyttig i arealdelen reguleres til bolig/kontor/kirke og til offentlig/privat tjenesteyting. 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel Ramboll

8 8 (8) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 2.2 Eksisterende reguleringsplaner Reguleringsområdet er i dag for det meste uregulert. Det pågår ingen andre reguleringsplanarbeider i nærområdet. Planarbeidene berører og erstatter vegformål i deler av to eksisterende reguleringsplaner: Reguleringsplan nr. 348 Gamle brannstasjon og Keims gård med omkringliggende områder, vedtatt sak 0011/03 Reguleringsplan nr. 326 Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer, vedtatt Reguleringsplanen for Østre Porsgrunn kirke fører til enkelte mindre endringer av vegformålet i det godkjente regulerte vegformål i vegkrysset Kirkebakken x Winthersgate og omkring Kirkebakken x Raschebakken. I planvedtaket for reguleringsplan for Down Town Porsgrunn sentrum sør, den ble det vedtatt at Sverresgate / Kirkebakken skal være busstrasé. Plan 348 Plan Eksisterende reguleringsplaner Rambøll

9 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 9 (9) 2.3 Overordnede planer Sverres gate/ Kirkebakken som går sentralt gjennom reguleringsområdet er i plan for «Hovednett for sykkeltrafikk i Grenland» (Asplan Viak ) definert som hovedsykkelveg. 2.4 Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Planforslaget forholder seg til følgende rikspolitiske / statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd med tilhørende gravferdsforskrift er førende for vurderinger gjort i forbindelse med gravplassen. 2.5 Vurdering av krav til konsekvensutredning Med bakgrunn i KU - forskriften er det ikke er behov for konsekvensutredning i arbeidene med «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm». Fylkesmannen i Telemark ber i sitt varslingsbrev datert (ref. 2012/4394) om en nærmere redegjørelse om KU-plikt. Det er utarbeidet en nærmere redegjørelse for om reguleringsplanen faller inn under forskrift for konsekvensutredning eller ikke. Denne redegjørelsen følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Fylkesmannen i Telemark konkluderer i brev datert 21. januar 2013 at reguleringsplanarbeidene ikke faller inn under KU-forskriften. Brevet ligger vedlagt planbeskrivelsen. 2.6 Funksjons- og romprogram stipulert arealbehov Planutvalget, oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd har utarbeidet et «Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov » som skal ligge til grunn for den videre prosessen med oppføring av nytt kirkebygg. Funksjons- og romprogrammet beskriver hvilke funksjoner og et anslått romprogram for det nye kirkebygget. Det er angitt et arealbehov for bruttoareal for nytt kirkebygg på 820m 2 Funksjons- og romprogrammet er benyttet som referanse i reguleringsplanarbeidene. Heftet kan lastes ned her: porsgrunn_kirke_ pdf 3 Forside Funksjons- og romprogram Ramboll

10 10 (10) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i Porsgrunn kommune Østre Porsgrunn kirketomt ligger i Porsgrunn sentrum. Kirketomta ligger sentralt til på Kirkehaugen / Helleberget ved den vestre innkjøringen til Porsgrunn sentrum. 4 Beliggenhet i Porsgrunn 5 Beliggenhet i Porsgrunn sentrum Rambøll

11 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 11 (11) 3.2 Historikk 6 Malerier av Paul Linaae fra tidlig 1800-tallet, Porsgrunn sett fra Borgeåsen. Reguleringsplanområdet ligger i en av de eldste delene av Porsgrunn sentrum. Området ble ikke rammet av bybrannen i 1905, og har derfor mye bebyggelse fra tallet. Reguleringsplanområdet er et historisk representativt område med typisk bebyggelse fra den gangen Porsgrunn fikk bystatus i Beliggenhet på høyden like ved Porsgrunnselva og nær arealer med flatt terreng og dyrkbart jordsmonn tyder på at stedet kan ha vært bosatt av mennesker i lang tid, kanskje så tidlig som steinalderen. Jønholt gård som ligger rett ved planområdet kan føres tilbake til middelalderen. Nedre Jønholt gård ble bygget på 1700-tallet mens øvre Jønholt gård er fra 1800-tallet Jønholt ga grunnen til å bygge Østre Porsgrunn kirke i Østre Porsgrunn kirke ble plassert på tradisjonell måte på en høyde i overgangen mellom landbruksområder og tettere bebygde områder, og med kirkebygget i en tilnærmet øst-vestretning. 7 Utsikten fra kirketårnet sett mot vest ca viser Jønholt gård og Jønholt gartneri Ramboll

12 12 (12) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Østre Porsgrunn kirke, Jesu Kirke i Østre Porsgrunn eller Østsiden kirke var en korskirke fra 1760 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Den lå på Helleberget som tidligere var en hestehage under Jønholt gård. Kirken ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. Byggverket var i tre og hadde opprinnelig 600 plasser. Kirken var ferdig bygget i 1760 og ble innviet 10. juli samme år. Den var finansiert av gaver fra jernverkseiere, kjøpmenn og skipsredere i Porsgrunn. Den var satt opp av byggmester Joen Jacobsen etter at tegningene hadde vært korrigert av kongelige arkitekter i København som hadde tegnet den om til en korskirke. Arkitektene var Lauritz de Thurah og Andreas Pfuzner. Kirken var en sinklaftet tømmerkirke med vinduer i to høyder og et tårn toppet av en tårnhjelm med en eiendommelig profil. Over dette var et spir på fem meter. På toppen av spiret var det et smijernsarbeide utført av smed Arweschoug. Kirken har vært restaurert flere ganger i 1960 ble det utført store reparasjoner og i 1997 ble to av tømmerhjørnene skiftet ut med nytt tømmer. I 2011, da kirken brente, var det i gang nye restaureringsarbeider. Referanse: 8 Østre Porsgrunn kirke ca 1900 Rambøll

13 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 13 (13) 3.3 Eksisterende bebyggelse Kapellet Gravkapellet er oppført i 1921 og er tegnet av Porsgrunnsarkitekten Haldor Børve. Kapellet er bygd som en pendant til den nedbrente kirken og er utformet som en miniatyr av kirken som brant. I dag står kapellet igjen som et minne om kirken som brant. Før kapellet ble oppført, stod det et klokketårn her. Det nye gravkapellet erstattet et eldre gravkapell som lå rett øst for kirken. Dette lille kapellet på 5x10m vises på historiske kart fra Det lille trekapellet ble flyttet til Bedehusbakken i Langangen etter bygging av dagens kapell i 1928 og ble revet omkring Kart fra 1930, interiør fra kapellet og bilde av kapellet sett fra nordvest. Ramboll

14 14 (14) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM Kirkegården nord for kirken Gravplassen nord for kirken er den eldste delen av kirkegården fra 1760-tallet. Søfren Nielsen, kjøpmannen i Floodegården var den første som ble gravlagt på den nye kirkegården i Den eldste kirkegården er fremdeles i bruk og har flere festegraver. Den nyeste graven er fra Kirkegården er bygget opp med en steinmur som rammer inn en oppfylling av masser. Massene er tatt fra elvebredden ved Porsgrunnselva. Grunnfjellet ligger høyt i dagen på hele kirketomta. Kirkegårdsmuren slik den ser ut i dag ble bygget opp ca tallet og har ingen verneverdig alder. Man kan anta at rester av en eldre kirkegårdsmur kan finnes innenfor eller omkring dagens mur. Eidsvollsmennene Jens S. Fabritius og Jørgen Aalls graver ligger inntil kirken. Like ved kirkemuren på kirkens nordside ligger gravstøtten til Nicolai Benjamin Aall ( ) og hans kone Amborg Wesseltoft ( ). Aalls gravsted ligger rett ved kirkemuren (nærmere enn 3meter), er festet «for alltid» og forvaltes i dag av Aalls legat på Ulefoss. Nær kirkemuren ligger også Møllers gravsted som består av to festegraver. 10 Del av den eldste gravplassen nord for kirken. 11 Aalls gravsted til venstre. Møllers gravsteds to graver innringet på bildet til høyre. Rambøll

15 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 15 (15) Søsterhjemmet Søsterhjemmet ble bygget som internat for barnepleierne ved Porsgrunn Lutherske sykehus. Byggets opprinnelige arkitekt var Wilhelm Swensen og i byggeperioden var Harald Bøckman arkitekt. Hovedentreprenører var Astrup & Aubert, og byggeleder var overingeniør F. A. Sørlie. Den 8. januar 1955 sto søsterhjemmet ferdig til innflytning. I dag er søsterhjemmet bygget om og eies og brukes av det private behandlingssenteret «Søsterhjemmet Medisinske Senter» Det gamle sykehjemmet, Sommervegen 9/11 Sykehjemmet ble bygget på 1930-tallet som det første Lutherske Sykehus i Porsgrunn. Bygget ble ombygd i 1969, og solgt til dagens eiere i Bygget har vært benyttet som sykehjem, og i de senere årene har det på dispensasjon vært benyttet til hybelhus i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan for området. I 2007 ble bygget omdisponert fra offentlig til kombinert bolig/allmennyttig formål i kommuneplanens arealdel. I 2008 ble det gitt midlertidig bruksendring til hybelhus Trehusbebyggelsen i Sommervegen og Gamlevegen Kirkehaugen er et av de mest intakte trehusmiljøene i Porsgrunn fra tallet med organisk gateløp og hager som ble bygget opp med ballastjord fra seilskutene. Bebyggelsen her ble skånet fra bybrannen i Porsgrunn i Trehusmiljøet henvender seg til kirketomta med en tydelig retning i bebyggelsen. 3 stier/smett går gjennom området tydelige ferdselsårer fra boligområdene og inn til kirketomta. 3.4 Veg- og trafikkforhold og parkering Trafikkmengder og fartsgrenser Trafikkmengder ÅDT: ca i Sverresgate/Kirkebakken. 50 km/t og svakt opphøyd gangfelt ved kirkeadkomsten Trafikksikkerhet forhold for myke trafikanter Smale fortau, spesielt pga. trær ved gangadkomst mellom kirke og kapell Dårlig sikt pga. kirkemur og trær, spesielt i sekundær adkomst til kirken Blandet trafikk i hovedatkomst til kirken blanding av gående, kjørende, parkerende og opphold utenfor kirkeinngang medfører lite tilfredsstillende forhold både trafikksikkerhetsmessig, estetisk og etisk. Parkering Dagens parkering for kirken fordeler seg på flere steder. Ramboll

16 16 (16) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Det er en nedre parkeringsplass ved krysset Sverresgate/Kirkebakken x Raschebakken som i dag har 15 parkeringsplasser. Videre er det utflytende arealer ved hovedatkomst til kirka som brukes til parkering. Her er det et areal med plass til ca. 9 biler og i tillegg parkeres det i selve adkomstveien langs kirkemuren (anslår plass til 7-8 biler). Dette gir plass til ca parkerte biler i tilknytning til dagens hovedatkomst til kirka. Parkeringsplassen ved Søsterhjemmet benyttes også som parkering for kirka på helgedager. Her er det ca parkeringsplasser på øvre og nedre platå. Rambøll

17 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 17 (17) 3.5 Barn og unges ferdsel og lek i området Det finnes ingen arealer avsatt til lek eller annen aktivitet spesielt rettet mot barn og unge innenfor planområdet. 12 Arealer avsatt til lek og nærmiljøområder omkring reguleringsplanområdet Følgende områder i nærheten av planområdet er avsatt til lek og nærmiljøområder i gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner: Lekeplass Helleberget Lekeplass Huken (gammel barnepark) Sundjordet idrettsplass Frednes barnehage Ramboll

18 18 (18) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 3.6 Grunnforhold, forurensning og radon I den øvre delen av planområdet omkring boligområdene og på kirketomta er det mye grunnfjell med kalkstein i dagen og generelt et grunt jordsmonn. Her finnes mye oppfyllingsmasser. En fjellskrent markerer skillet mellom kirketomta og den vestre delen av kirkegården. Kirkegården deles inn i nedre kirkegård, øvre kirkegård (den gamle kirkegården) og kirkegården omkring gravkapellet. De forurensende massene fra kirkegården dreneres og håndteres i forbindelse med kirkegårdens drift. Det finnes ingen opplysninger om forurensning i grunnen utover den forurensningen som kommer fra kirkegårdsdriften. I følge NGU s (Norges geologiske undersøkelse) ligger planområdet utenfor områder med fare for radon. 3.7 Miljøbelastninger som støy, støv mm Kirkebakken er en gate med mye trafikk og lite skjerming som gjør at rød og gul støysone får stor utbredelse. Illustrasjonen viser støysonekart med 4 meters beregningshøyde for Støysonekart 2012 Gul sone er angitt i retningslinjene som en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager uten avbøtende tiltak. I rød sone bør også annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål unngås. Kirker og andre bygg med religiøs karakter er regnet som bebyggelse innen støyfølsom bruk i følge veileder TA-2115 til retningslinjen. Rambøll

19 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 19 (19) For andre bygg i nærheten vil kirken kunne skjerme mer for bakenforliggende bygninger. Refleksjoner fra kirken til de nærmeste byggene ansees ikke som et problem, men dette vil være avhengig av plassering, utførelse og byggematerialer. 14 Støysonekart stipulert fremtidig situasjon Verneinteresser Forholdet til automatisk freda kulturminner Det er ingen opplysninger om at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor området. Det kan være mulig at kirken er anlagt på et eldre kirkested fra middelalder eller et sted med rituell bruk fra forhistorisk tid. Telemark fylkeskommune ønsker å foreta registreringer før det kan gis endelig uttalelse til planen. Nyere tids kulturminner Det er kulturminner av både nasjonal og regional verdi i og i nærheten av planområdet. Kirkeområdets totale struktur med tilhørende gravkapell og gravminner er av stor betydning å bevare både av nasjonal og regional verdi. Dette omfatter Østre Porsgrunn kirkested (ID 85920). Østre Porsgrunn kirke hadde en bevaringsverdi som en del av Østre Porsgrunn kirkested markert som ID Videre omfatter planområdets nordøstligste del, trehusbebyggelse fra tallet som er klassifisert i ulike vernekategorier fra A til D i Porsgrunn kommunes verneplan. Ramboll

20 20 (20) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: GARDSNR BRUKSNR ADRESSE Kirketomt, kapellet og gml kirkegård og kirkegård ved kapellet Kirkegård Kirkegård Driftsbygg kirkegård Kirkegård Parkeringsplass nedre kirkegård Parkeringsplass nedre kirkegård Parkeringsplass nedre kirkegård Grøntareal ved Gamlevegen syd for Søsterhjemmet Kommunalt vegareal Liten eiendom i gangsti mellom Søsterhjemmet og kirketomta Større eiendom i gangsti mellom Søsterhjemmet og kirketomta Søsterhjemmet KIRKEBAKKEN KIRKEBAKKEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN 7B GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN 15, garasjer GAMLEVEGEN SOMMERVEGEN SOMMERVEGEN SOMMERVEGEN 9 og 11, gml sykehjem SOMMERVEGEN 9 og 11, gml sykehjem SOMMERVEGEN SOMMERVEGEN 12 Rambøll

21 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 21 (21) 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Oppstartsmøte ble avholdt med Porsgrunn kommune den 20. Sept Referat fra oppstartsmøtet ligger vedlagt. Hovedpunkter fra møtet: Det pågår ikke noen andre planarbeider i nærområdet Planforslaget forholder seg til kommuneplanens arealdel Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning /planprogram Planforslaget skal forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser: o Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, jfr. PBL første ledd o Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser o Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging Utredningsbehov Utbyggingsrekkefølge og behov for utbyggingsavtale Veg og vegtekniske forhold ENØK planen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme Barn, unge og funksjonshemmedes interesser. 5.2 Varsel om regulering Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 26. september 2012 med frist for innspill den 29.oktober Brev ved varsel om oppstart ligger vedlagt. 5.3 Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaringer med Fylkeskommunen omkring verneverdi Kapellet Telemark Fylkeskommune gir en utdypende vurdering av kapellet i sin mail datert 14. jan Hele mailen er lagt som vedlegg til planbeskrivelsen. Her er utdrag fra mailen: «..Kapellet er en del av det helhetlige miljøet omkring kirka; Kulturmiljøet på Kirkehaugen. I forbindelse av med at kirken er brent, har miljøet endret seg. Selv om kirken nå er borte, er kapellet et viktig historiefortellende element som forteller om kirkestedet tidligere og den tidligere kirkebygningen fra 1700-tallet. Kapellet formidler nettopp dette gjennom sin utforming og sin plassering. Trehusbebyggelsen i planområdet tilhører den eldste bebyggelsen i Porsgrunn sentrum. Trehusene skriver seg fra og 1800-tallet. Trehusbebyggelsen er med på å danne et helhetlig kulturmiljø og flere er klassifisert som bevaringsverdige i Verneplan for Porsgrunn kommune. Fylkeskommunens faglige anbefaling til det videre planarbeidet: Kapellet er klassifisert som et A-objekt i Verneplan for Porsgrunn kommune (A er høyeste vernekategori i verneplanen..mrk). Kulturminner kan ha ulik form for vern; noen er fredet etter Ramboll

22 22 (22) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. kulturminneloven mens andre bevares gjennom plan- og bygningsloven. Ifølge Porsgrunn kommunes verneplan defineres A-objekter fredningsverdige bygninger som har nasjonal eller stor lokal interesse. Med bakgrunn i dette er vår faglige anbefaling at kommunen følger sin egen vedtatte plan og bevarer bygningen. Det er viktig at kulturminneverdiene sikres i den videre planprosessen. Vi har derfor foreslått at Østre Porsgrunn kirkested og gravkapellet reguleres til hensynssone C sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø, jf. pbl 12-6 og 11-8c med tilhørende juridiske bestemmelser som på en god måte ivaretar kulturminneinteressene, jf. pbl Formålet med en hensynssone er å ivareta kulturmiljøet. Vi gjentar også at «det er avgjørende at et nybygg tar hensyn til gjenværende kulturminneverdier som kapell og gravminner slik at disse blir bevart». Riksantikvarens vurdering er gjengitt i tidligere nevnte brev. Når det gjelder spørsmålet om ny bruk/funksjon av kapellet, har ikke vi innspill til det. Til spørsmål vedrørende innsigelse. Vi har i varsel om oppstart skrevet at innsigelse kan bli vurdert dersom vi finner at reguleringsplanen er i strid med nasjonale eller regionale kulturminneverdier. Det betyr altså at det kan bli vurdert dersom reguleringsplanen ikke ivaretar kulturminneinteresser på en tilfredsstillende måte. At vi skriver dette i varselet er i henhold til pbl 5-4. Vi kan først vurdere reguleringsplanen når den kommer på offentlig ettersyn, og da gjøre en helhetlig vurdering av tiltak som skal gjøres og kulturminnetresser som skal tas vare på gjennom planen.» Avklaringer med Porsgrunn kommune omkring vegens utforming Porsgrunn kommune bekrefter etter samtaler og mail i løpet 15. januar 2013 at dagens vegprofil på 11m legges inn i reguleringsplanforslaget. Mail fra Porsgrunn kommune datert 15. jan 2013: «Slik vi har forstått det ønsker dere at planen kun viser en 11 m bred veg. (trafikkareal). Vi tror dette er den beste løsningen. På denne måten kan vi stå litt friere til å velge vegens profil. Slik vi ser det er det ikke aktuelt å sette noen rekkefølgekrav på fortau eller gang- og sykkelsti. Hvis det likevel skulle være aktuelt med en breddeutvidelse bør dette tas med i en helhetlig plan for Sverresgate. Hvis det under reguleringsprosessen for Østre kirke skulle dukke opp et ønske om en viss breddeutvidelse av hovedvegen forbi kirken vil kommunen selv velge at det legges inn en slik utvidelse før 1.gangs behandling.» Mail fra Porsgrunn kommune datert «Vi mener forslaget som er beskrevet i vedlagte fil (notat internmøte Kommunalteknikk ) er en fornuftig og fremtidsrettet løsning for et utfordrende område i Porsgrunn. Muren mot kirken beholdes, veibredde gjør det mulig for to busser å passere samtidig, og gående og syklende har et fullverdig alternativ. Heving av terreng og stenging av Crøgerlia og Hellebergsgate er noe som absolutt bør vurderes med tanke på tryggere forhold for gående og syklende, og for en reduksjon av konflikter i området generelt. Løsning med en avvisende betongkant inn mot kirkemuren er også diskutert internt på BYU, og noe vi bør anbefale videre. Rambøll

23 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 23 (23) Dersom det blir slik som skissert er det viktig å gjøre g/s-veg så bred som mulig, sørge for en naturlig videreføring av g/s-veg fra Raschebakken, og sørge for et godt systemskifte fra g/s-veg til tosidig sykkelfelt fra Sommersgate mot Sverresgate. Da vil det for syklister være et helhetlig tilbud som sikrer god flyt, og som reduserer konfliktnivået mellom gående og syklende betraktelig i forhold til dagens situasjon.» Planforslaget viser et romslig vegformål ved å bruke samlebetegnelsen «Vegformål» over alle arealer som kan benyttes både til veg, fortau og øvrige vegformål. På denne måten kan både kommunens skisserte løsning og evt andre fremtidige løsninger legges inn i den regulerte vegbredden. Hensynssone infrastruktur Planforslaget viser en «Hensynssone infrastruktur H-410» i en bredde på begge sider av vegen. Hensynssonen sikrer gjennom bestemmelser at det ikke etableres flere nye graver nær vegen. En grav har en festetid på 20 år og en vernetid på 40år etter siste bruk. En vernet grav skal ikke røres dersom det ikke er særlige samfunnsmessige fordeler ved å røre graven. Hensynssone bør bare legges inn dersom kommunen virkelig ser et behov for en breddeutvidelse av vegen i fremtiden. Hensynssonen medfører at festerne av gravstedene må få tildelt nye gravsteder for evt nye gravlegginger mens de eksisterende gravene kan ligge der ut sin vernetid. Dette er en prosess som er ressurskrevende, og det er lite ønskelig å gå inn i en slik prosess dersom ikke kommunen ser det som aktuelt med en fremtidig breddeutvidelse av vegen. I den kommende planprosessen åpnes det opp for en videre dialog med kommunen omkring nødvendigheten av «Hensynssone infrastruktur H-410». Rekkefølgekrav trafikksikkerhet Det er utarbeidet en trafikkrapport som ligger vedlagt planforslaget. Kommunen har gjennom møter i løpet av høsten 2012 gitt signaler omkring trafikksikkerhet og utforming av vegen. Trafikkrapporten konkluderer med en rekke trafikksikkerhetstiltak som ikke er helt de samme som kommunen foreslår i mailen fra januar Planforslaget har rekkefølgebestemmelser for de trafikksikkerhetstiltakene som det konkluderes med i trafikkrapporten Avklaringer med Fylkesmannen omkring KU-krav Fylkesmannen i Telemark bekrefter i dialog januar 2013 at det ikke kreves konsekvensutredning i forbindelse med utarbeidelse av «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm.» Ramboll

24 24 (24) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 5.4 Barn og unges medvirkning I følge plan- og bygningsloven skal det spesielt legges til rette for at barn og unge høres i en planprosess. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble vedtatt i statsråd i Noen av formålene med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven, og samtidig gi kommunen et bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging. Den nasjonale målsettingen er å sikre et oppvekstmiljø som sikrer barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Planområdet ligger innenfor kretsgrensene til både Grønli og Myrene skole. Barn i 6. klasse på Myrene og 7. klasse på Grønli har deltatt i et medvirkningsopplegg i forbindelse med reguleringsplanen. Barnas medvirkning regnes som både innspill til planprosessen og som nyttig informasjon for å kartlegge barns faktiske lek og opphold innenfor planområdet. Vedlagt ligger opplegg for barn- og unges medvirkning i forbindelse med reguleringsplanarbeidene. Nedenfor følger en oppsamling av svar på den delen av oppgavene. Oppgave 1: Pleier du noen ganger å leke eller være i området som du ser på flyfotoet? Hva heter stedene og hva pleier du å gjøre der? Svarene er vist på kart og listes opp her: Lekeplass, park (ved blokkene i Jønholtdalen), 9 stk Down Town, 26 stk Fotballbanen ved kulturskolen 5 stk Fotballbanen (Sundjordet) 5 stk Tennis banen (Bjørntvedt) I hagen/hjemme 4 stk Hos venner 3 stk Sivilforsvaret 3 stk Skolegata Sundjordet Frednes 2 stk Frednes barnehage Huken barneparken Sykler over alt Bjørntvedt I nærheten av kirketomta Mosedalen Skogen bak Cherry Søppelkassene Vessia 2 stk Kulturskolen 3 stk Kjølnes 4 stk Speideren (ved Frelsesarmeen) 3 stk Skolen (Grønli) 2 stk Rådhuset (teater) Rambøll

25 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 25 (25) Byen 3 stk Kino 4 stk Kebab grillen 3 stk Porselen Osebro restaurant Trening Evangeliehuset 15 Områder der barn leker og oppholder seg i og omkring planområdet Ramboll

26 26 (26) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Oppgave 2: Hvis det var DU som fikk bestemme. Hva synes du skal være på det stedet som kirken stod? Kirke 13 stk En kirke som ser lik ut som den gamle 12 stk En kirke som den gamle utvendig men ny innvendig 2 stk En litt moderne kirke 2stk En ny og moderne kirke 21 stk Flerreligiøst hus for Buddhister, Muslimer, Hinduister mm Innendørs skatehall Skatepark Skøytebane Ridebane Et sted for hjemløse dyr Et gamlehjem Kafè En godteributikk (som er i Sverige) Kjøpesenter En lekeplass som man kan ha piknik på En forskningslab Spøkelseshus 16 Eksempler på tegninger av nytt bygg på kirketomta Rambøll

27 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 27 (27) 5.5 Folkemøtet Folkemøtet ble arrangert i Kirkestua den 5. desember Det ble gitt en orientering fra Arken/Rambøll, tilsvarende som på dialogmøtet Referat fra både dialogmøtet og folkemøtet ligger vedlagt. Følgende temaer ble gjennomgått: Landskapet kirkens betydning i landskapet Porsgrunn by sin silhuett landskapsanalyse Kirken som bruksrom kirken, et bygg for arbeid gudstjenester og seremonier funksjons- og romprogram Rammene for planen planens avgrensning kommuneplanens arealdel eksisterende reguleringsplaner oppstartmøte Trafikk og parkering dagens trafikksituasjon tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk trafikksikkerhetstiltak parkeringsplasser Kulturminner eldre tids kulturminner arkeologiske undersøkelser nyere tids kulturminner Barn og unge arbeider av barn fra skolene Myrene og Grønli bruk av området i dag hva bør være der kirken stod? Innspill fra varslingen 3 innspill fra offentlige myndigheter 8 innspill fra private Foreløpig planskisse Ramboll

28 28 (28) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider ble annonsert den 27. september med frist 29. oktober og utsatt frist 31.oktober. Det kom inn totalt 11 innspill i løpet av varslingsperioden. Liste over innspill fra offentlige myndigheter ved oppstart om regulering: 1. Statens Vegvesen, Telemark Fylkeskommune, og Riksantikvaren (brev til TFK), Fylkesmannen i Telemark, Liste over innspill fra private ved oppstart om regulering: 4. Birgitte Høgli, Skagerak Energi, Atle Hammelow-Berg, Arkitekt Finn Christiansen AS, Fortidsminneforeningen, Norske landskapsarkitekters forening, avd Telemark 10. Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke, Audun Engh, Offentlige høringsinstanser 1. Statens Vegvesen, Statens Vegvesen gjør oppmerksom på at Kirkebakken/Jønholtgata er en viktig kollektivtrasé. Det bør legges vekt på gode løsninger for gående og syklende. Utover dette har Statens Vegvesen ingen merknader til planarbeidene nå. Kommentar Gjennom arbeidene med trafikk- og støyrapport er det vist ulike løsninger for Kirkebakken. Det er lagt vekt på gode forhold for gående, kjørende og kollektiv transport. Det er valgt dagens vegprofil på 11m som viser tilfredsstillende forhold for kjørende, gående men ikke for syklende. Målet med reguleringsplanen er blant annet å legge til rette for en trafikkløsning som ivaretar trafikksikkerheten i forbindelse med nytt kirkebygg. En hovedsykkelveg forbi kirketomta vil medføre inngrep i eksisterende kirkegård. Et slikt inngrep strider mot verneverdier ved den gamle kirkegården samtidig som inngrepet går ut over eksisterende festegraver. I påvente av kommunale reguleringsplanarbeider som ser på hele vegstrekket over Kirkehaugen og videre til Sverresgate, er dagens vegbredder lagt inn i reguleringsplanforslaget. En sammenhengende vegplan vil kunne si mer nøyaktig hvilke bredder og linjeføring den nye vegtraseen skal ha. Det henvises til kapittel for mer detaljert beskrivelse omkring den valgte vegløsningen. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene om nødvendige trafikksikkerhetstiltak i forbindelses med bygging av nytt kirkebygg: Rambøll

29 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 29 (29) Fjerning av trær ved gangadkomst til kirken trærne som står i fortausarealet er til stor hinder for fotgjengernes framkommelighet på fortauet og de skaper farlige forhold pga. sikthindring ved utkjøring i avkjørsler og ved kryssing av veien i eksisterende gangfelt på stedet Stengning av dagens utgang for gående fra kirken og mot kapellet (i muren) denne adkomsten leder ut i Sverres gate på et sted hvor det er farlig å krysse veien pga. svært dårlig sikt. Fjerning av trærne vil hjelpe noe på forholdet men fortsatt er det dårlig sikt pga veiens kurvatur på stedet (sving og bakketopp). En utvidelse av fortausbredden på kirkesiden fortauet kan utvides med ca. 0,5m ved å ta av kjørebanebredden. Fortsatt vil man ha en kjørebanebredde på 6,5m. Opparbeidet universelt utformet gangveg GG 1 fra Søsterhjemmet til Sommervegen 2. Telemark Fylkeskommune (TFK), og Riksantikvaren (brev til TFK), Riksantikvaren har gitt sin uttalelse i sitt brev til Telemark Fylkeskommune den Brevet fra Riksantikvaren er rettet til TFK. TFK har gitt sin uttalelse med bakgrunn i RA s kommentarer. Her oppsummeres Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart. Fylkeskommunen har i ettertid skrevet en utfyllende mail angående kapellet. Denne er referert under kap Avklaringer med offentlige myndigheter. Mailen er i sin helhet vedlagt planbeskrivelsen. Forholdet til automatisk freda kulturminner TFK har ingen opplysninger om at det er automatisk fredete kulturminner innenfor området. Det kan være mulig at kirken er anlagt på et eldre kirkested fra middelalder eller et sted med rituell bruk fra forhistorisk tid. TFK ønsker å foreta registreringer før det kan gis endelig uttalelse til planen. Registreringene kan foregå i perioden april-november. Forholdet til nyere tids kulturminner Det er kulturminner av både nasjonal og regional verdi i planområdet og i nærheten av planområdet. Dette omfatter Østre Porsgrunn kirkested (ID 85920) og branntomten etter Østre Porsgrunn kirke (ID ) Kirkeområdets totale struktur med tilhørende gravkapell og gravminner er av stor betydning å bevare. Videre omfatter planområdets nordøstligste del, trehusbebyggelse fra tallet. Varselet er oversendt og kommentert av Riksantikvaren. Østre Porsgrunn kirke var listet som særlig bevaringsverdig Det er ikke kjent noen kirke på stedet tidligere, men skriftlige kilder nevner et trekapell på stedet. Kirkens plassering i landskapet og bebyggelsens alder tilsier at stedet kan ha hatt kirke eller gravplass fra førreformistisk tid. Riksantikvaren vurderer følgende: Østre Porsgrunn kirke var en av landets viktigste kirker fra andre halvdel av 1700-tallet. Den var rikt utsmykket, arkitektonisk velkomponert og en del av bybildet i Porsgrunn. Varsel om oppstart viser at gjenværende kulturminneverdier på kirkestedet og de nære omgivelsene blir omfattet av planen. Det er avgjørende at et nybygg tar hensyn til gjenværende kulturminneverdier slik at disse blir bevart. Diskusjonen om ny arkitektur eller rekonstruksjon bør gjenspeiles videre i reguleringsplanen slik at begge alternativer kan vurderes. Et kirkebygg kan tilføre Porsgrunn nye og varige kvaliteter i Ramboll

30 30 (30) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. bybildet. En rekonstruksjon kan vurderes av hensyn til den nedbrente kirkens arkitektur, funksjon i bybildet og som historiefortellende element. Kapellet er bygd som en pendant til den nedbrente kirken. Det er viktig å bevare kapellet for ettertiden da det har en kulturminneverdi i seg selv og som et minne om en kirke som er borte. Det bes om at Østre Porsgrunn kirkested sammen med gravkapellet reguleres til hensynssone C «Bevaring av kulturmiljø» med tilhørende juridiske bestemmelser. Trehusbebyggelsen i den nordøstre delen av planområdet inngår i et helhetlig kulturmiljø som er en ufornybar og uerstattelig ressurs som er viktig å ta vare på i fremtiden. Det bes om at dette området også reguleres til hensynssone C «Bevaring av kulturmiljø» med tilhørende juridiske bestemmelser. Andre kommentarer ønske om at referat fra forhåndskonferansen var vedlagt varslingsbrevet. Kollektivholdeplasser, grønnstruktur, møteplasser barn/unge og trafikksikkerhet er også temaer som må vurderes i planprosessen. Kommentar Forholdet til automatisk freda kulturminner Det er gjennom dialog med Telemark Fylkeskommune avklart at arkeologiske registreringer innenfor planområdet kan startes opp innen 1.mai Registreringene vil fortrinnsvis bli utført der det etter reguleringsplanforslaget vises muligheter for nye bygningsmessige tiltak. Det vil være både nye byggverk og andre tiltak som f.eks. flytting av kirkegårdsmur mm. Registreringene vil i hovedsak bli gjort omkring kirketomta, men områder øst og syd for det gamle sykehjemmet (Sommervegen 9/11) er også aktuelle registreringsområder. Forholdet til nyere tids kulturminner Hensynssone C «Bevaring av kulturmiljø» med tilhørende juridiske bestemmelser legges over hele kirketomta inkludert kapellområdet og over boligbebyggelsen fra tallet i området omkring Gamlevegen og Sommervegen. Boliger i Sommervegen og Gamlevegen som i Porsgrunn kommunes verneplan er avsatt til vernekategori A og B er avsatt til vernet bebyggelse (dvs markert med tykk sort strek i plankartet) med tilhørende juridiske bestemmelser. Kapellet er i Porsgrunn kommunes verneplan er avsatt til vernekategori A og er derfor markert som vernet bebyggelse. Aalls gravsted ligger ca 20 cm fra den opprinnelige kirkemuren. Alle gravsteder har etter Gravferdsforskriftens en byggeforbudssone på 3m omkring graven. Utdrag av forskriftens 7 «Mellom bygning på gravplass og nærmeste grav skal det være minst 3 meter.» Aalls gravsted ligger for nær kirkemuren til at denne byggeforbudssonen kan ivaretas samtidig med at man bygger et nytt bygg på samme sted der den opprinnelige kirkemuren er. En bygging i den opprinnelige kirkemurens plassering forutsetter at Aalls gravsted berøres i løpet av Rambøll

31 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 31 (31) byggeprosessen. Gravstedet må imidlertid fjernes og så legges tilbake til sin opprinnelige plassering eventuelt at hele gravstedet må få en ny lokalitet. Aalls stiftelse forvalter festeavtalen til gravstedet. Et fremtidig bygg som bygges i eksisterende grunnmur vil berøre gravstedets byggeforbudssone. Stiftelsen stiller seg foreløpige åpne for en mulig flytting eller midlertidig berøring av gravstedet. Møllers 2 gravsteder ligger innenfor en 3m byggeforbudssone fra den opprinnelige kirkemuren. En bygging i den opprinnelige kirkemurens plassering forutsetter at Møllers gravsted berøres i løpet av byggeprosessen. Møller uttrykker i samtaler med Fellesrådet i løpet av januar 2013 at de er negative til en berøring av Møllers gravsteder. Konklusjon Planforslaget viser at byggegrense mot nord går i arealbruksgrensen mellom kirkegården og byggeområde KAR1. Dersom et fremtidig kirkebygg skal ligge helt inntil denne grensen, må følgende avklaringer gjøres: Formell avklaring med Aalls stiftelse omkring berøring/flytting av gravstedet. Formell avklaring med Møller omkring berøring/flytting av gravstedene. Avklaring på en god adkomstmulighet for den eldre kirkegården. Dagens adkomst til kirkegården må stenges av trafikksikkerhetsmessige grunner. Ny adkomst skal løses i forbindelse med bygging av fremtidig kirkebygg. Referat fra forhåndskonferansen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. Kollektivholdeplasser, grønnstruktur, møteplasser barn/unge og trafikksikkerhet er også vurdert i planprosessen. Se detaljer under de enkelte punkter i planbeskrivelsen. 3. Fylkesmannen i Telemark, Forholdet til overordnet plan Fylkesmannen i Telemark ber om at det redegjøres for om planen faller inn under forskrift for konsekvensutredning eller ikke. Det bes også om at referat fra oppstartsmøtet med sjekkliste for Grenlandsstandarden ettersendes. Naturmangfold De enkelte prinsipper i Naturmangfoldloven skal vurderes konkret og synliggjøres i planprosessen. Deler av Porsgrunn kommunes naturtypekartlegging fra 2011 omfatter området. Lokalitetene som vises i Naturbase er foreldet og erstattes av de nye dataene. Samfunnssikkerhet og beredskap Minner om at det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Barn og unge Viser til RPR for barn og unge pkt. 5. Fylkesmannen forutsetter at det legges opp til at barn og unge er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ramboll

32 32 (32) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Kommentar Forholdet til overordnet plan KU-redegjørelse og referat er ettersendt til Fylkesmannen. KU-redegjørelsen konkluderer med at det ikke er behov for konsekvensutredning i planarbeidene. Se mer detaljert redegjørelse vedlagt og under avsnitt omkring Konsekvensutredning. Følgende formål i reguleringsplanen avviker fra formål lagt i godkjente reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Ingen av disse endringene medfører krav til konsekvensutredning: Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården - nedre del. Hybelbygg avsatt til Bolig/Næring i kommuneplanens arealdel avsettes også til kirke. Naturmangfold I følge naturbase og Porsgrunn kommunes naturtypekartlegging er det ikke registrert noen verdier av nasjonal eller regional verdi av naturmangfold innenfor planområdet. Det er kjent arter av ballastplanter innenfor boligområdene i planområdet. Ingen av disse er av nasjonal eller regional verdi for naturmangfoldet. Porsgrunn kommunes parkavdeling har gjennomført registreringer av parkanlegget som vil være nyttige ved utarbeidelsen av landskapsplaner i forbindelse med fremtidig kirkebygg. Samfunnssikkerhet og beredskap Risiko og sårbarhetsanalyse med de nødvendige temaer er innarbeidet i planbeskrivelsen. Sjekkliste over aktuelle temaer I ROS-analysen er gått gjennom med Porsgrunn kommune i oppstartsmøtet. Universell utforming Universell utforming er ivaretatt generelt gjennom egen reguleringsbestemmelse og fremhevet gjennom spesielle bestemmelser for enkelttemaer. Handikapparkering skal anlegges i tilknytning til inngangsparti til nytt kirkebygg. Minst 5 % av alle parkeringsplasser skal være lagt til rette for handikappede. Det skal være HC-plasser innenfor alle parkeringsområder innenfor planområdet. Prosesjonsvei fra nytt kirkebygg til de tre delene av kirkegården skal være universelt utformet (både øvre og nedre kirkegård og kirkegård ved kapellet). Gangadkomst fra Søsterhjemmet til kirketomta skal være universelt utformet med hensyn på belegg og vegens helning. Nødvendig terrengforming, repos og rekkverk skal anlegges. Gangsoner i trafikkområder og i oppholdssoner rundt publikumsbygg skal være universelt utformet. Barn og unge Det er gjennomført et medvirkningsopplegg med elever fra Grønli og Myrene skole. Elevene har beskrevet sin bruk av planområdet og gitt tegnede innspill til ny bebyggelse på kirketomta. Barns trafikksikkerhet og trygg skoleveg er ivaretatt gjennom rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med bygging av fremtidig kirkebygg. Rambøll

33 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 33 (33) 6.2 Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer 4. Birgitte Høgli, Eiere av Sommervegen 8. Ønsker å få kjøpe den kommunale tomten foran og på siden av huset til bruk til privat parkering. Kommentar Det forespurte arealet er avsatt til boligområde i reguleringsplanen. Det kan på grunnlag av godkjent reguleringsplan inngås dialog med Porsgrunn kommune angående eventuelt kjøp av denne tomten. 5. Skagerak Energi, Viser på vedlagte kartskisse at nettstasjon P 515 ligger innenfor planområdet. Denne nettstasjonen vil forsyne nye kunder innenfor planområdet. Detaljer omkring utbyggingen og evt flytting av lavspentkabler og mulige kabelfordelingsskap må være avklart før utbyggingen starter. Gravepåvisning kan gjøres på forespørsel. Forholdene rundt ny vegbelysning må så tidlig som mulig i planfasen avklares. Formuleringer omkring vegbelysning må tas med i reguleringsbestemmelsene. Skagerak energi må kontaktes i god tid før utbygging for å planlegge utbyggingen og for å avklare en fremdriftsplan. Kommentar Formuleringer om vegbelysning er tatt med i bestemmelsene. Innspillet tas for øvrig til orientering. Kontakt med Skagerak Energi holdes på de nødvendige faser i utbyggingsprosjektet. 6. Atle Hammelow-Berg, Eier av Sommervegen 10. Spør om på hvilken måte planen vil ha betydning for sin eiendom. Konkrete spørsmål omkring krav til parkeringsplasser ved bygging av ny kirke, om dagens parkeringssituasjon er tilfredsstillende og hvor evt nye parkeringsplasser er tenkt opparbeidet. Spørsmål om reguleringsplanen vil ha noen innvirkning på eiendommene i Sommervegen 8, 9, 10, 11 og 12. Spør om mer informasjon om foreløpige planlagte endringer av reguleringsplanen. Kommentar Porsgrunn kommune har ingen parkeringskrav spesielt rettet for kirkebygg i Porsgrunn kommunes arealdel. Reguleringsplanens bestemmelser foreslår hvilke parkeringskrav som skal gjelde for området. I reguleringsplanen bestemmelser 4.3 foreslås et maksimumskrav til parkering på 1p-plass per 8 sitteplasser i kirken, derav 5 % HC-plasser. 8 stk. parkeringsplasser skal markeres spesielt for kirkens arbeidstakere og skal ligge i kontakt med kirkens inngangsparti. Ramboll

34 34 (34) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Sommervegen 10 inngår i hensynssone kulturmiljø for bebyggelsen mellom Sommervegen og Gamlevegen. Enkelte av bygningene innenfor hensynssonen er også regulert til bevaring. Dette gjelder bygg som ligger under vernekategori A og B i Porsgrunn kommunes verneplan. 7. Arkitekt Finn Christiansen AS, Merknad til varselet sett i forhold til Sommervegen 9/11 (det gamle sykehjemmet). Sykehjemmet ble bygget på 1930-tallet, ombygd i 1969, og solgt til dagens eiere i I 2007 ble bygget omdisponert fra offentlig til kombinert bolig/allmennyttig formål i kommuneplanens arealdel. I 2008 ble det gitt midlertidig bruksendring til hybelhus i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan for området. Plan- og bygningsloven har ingen tilpassede definisjoner til «Hybelhus». Hybelhuset ligger like utenfor område avsatt som senterområde i kommuneplanens arealdel. Dermed er det krav om maks parkering til boliger og ikke minimumskravet gitt for sentrum. Det viser seg at parkeringskravene gitt i arealdelen ikke er i tråd med faktisk bruk innenfor eiendommen. Det synes derfor å være hensiktsmessig å legge sentrumskravet også for Sommervegen 9/11. Det henvises til bærekraftprisnippet og Miljøverndepartementets ønske om større fortetting i byområder (jmf. vedlagte brev til Fylkesmennene fra Bård Vegar Solhjell ). Eierne av Sommervegen 9/11stiller seg åpne til å selge eiendommen til kirkens bruk for å gi evt. bedre løsninger for kirken. Kommentar Innspillet tas til orientering. Parkeringsbehovet og parkeringsbestemmelser er vurdert i planprosessen. Porsgrunn kommune gjennom prosjektet «Fremtidens Byer» et uttalt mål om å legge til rette for økt bruk av kollektiv transport, sykling og gange. Det legges til rette for en fortetting innenfor bybåndet og særlig i sentrumsområdet. En fortetting kan enkelte steder skje på eksisterende parkeringsarealer. Eksisterende parkeringsarealer kan også omreguleres til gode uteoppholdsarealer for byens innbyggere. I tråd med Porsgrunn kommunes parkeringspolitikk, foreslås et maksimumskrav til parkering utenfor leilighetsbygg og kontorbygg innenfor reguleringsplanområdet. Reguleringsbestemmelsene angir et maksimumskrav til parkering per leilighet innenfor Sommervegen 9 /11 på maks 0,5 p- plasser per leilighet og minst 1stk sykkeloppstillingsplass per leilighet. Kontorvirksomhet skal ha maks 1 parkeringsplass per 100 kvm BRA kontor inkludert HC-parkering. 8. Fortidsminneforeningen, Ønsker at planens avgrensning utvides for å få en helhetlig vurdering av det historiske området på Kirkehaugen. De to gjeldende reguleringsplaner bør inngå som del av den nye planen. Bemerker at Porsgrunn kommune ikke har noen helhetlig kulturminnevernplan. Kulturmiljøet på Kirkehaugen kan føres tilbake til middelalderen da Jønholt gård var en middelaldergård. Jønholt ga grunnen til å bygge Østre Porsgrunn kirke i Øvre Jønholt fra 1800-tallet og Nedre Jønholt gård fra 1700-tallet. Øvre og Nedre Kirkehaugen er et av de mest intakte trehusmiljøene i Porsgrunn fra tallet. Trehusbebyggelse nær kirketomta, gatene er «selvgrodd» (ikke regulert) og hager ble bygget opp på karrig grunn av ballastjord fra seilskutene. Den historiske delen av kirkegården vest for den nedbrente kirken må reguleres til hensynssone. Rambøll

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: 08 november 2012 Innholdsfortegnelse: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Formål og bakgrunn...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING- 1. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING- 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/02613-2 Saksbehandler John Lium Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.09.12 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING-

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan

Detaljer

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN fmtepost@fylkesmannen.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/01083-12 01.09.2015 Melding om vedtak: Høring og offentlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer