PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM."

Transkript

1 Oppdragsgiver Porsgrunn Kirkelige Fellesråd Rapporttype Planbeskrivelse PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM.

2

3 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 3 (3) PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Oppdragsnr.: Xxx 1071 Oppdragsnavn: Østre Porsgrunn Kirke Dokument nr.: Filnavn: Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Siv Wiersdalen Atle Halsøy Siv Wiersdalen Planbeskrivelse reguleringsplan Østre Porsgrunn Kirke med kirkegård mm A Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 4 (4) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 1. BAKGRUNN PLANFORUTSETNINGER Kommuneplanens arealdel Eksisterende reguleringsplaner Overordnede planer Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Vurdering av krav til konsekvensutredning Funksjons- og romprogram stipulert arealbehov BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i Porsgrunn kommune Historikk Eksisterende bebyggelse Kapellet Kirkegården nord for kirken Søsterhjemmet Det gamle sykehjemmet, Sommervegen 9/ Trehusbebyggelsen i Sommervegen og Gamlevegen Veg- og trafikkforhold og parkering Barn og unges ferdsel og lek i området Grunnforhold, forurensning og radon Miljøbelastninger som støy, støv mm Verneinteresser EIENDOMSFORHOLD PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Varsel om regulering Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaringer med Fylkeskommunen omkring verneverdi Kapellet Avklaringer med Porsgrunn kommune omkring vegens utforming Avklaringer med Fylkesmannen omkring KU-krav Barn og unges medvirkning Folkemøtet INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Offentlige høringsinstanser Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer PLANFORSLAGET PLANFAGLIGE VURDERINGER Avgrensing av planområdet og plannavn Hva består planforslaget av? Mål/ hensikt med planen Landskap og fjernvirkning Naturgrunnlag Grunnforhold Helningsgrad/solforhold Vegetasjon Grønnstruktur Estetikk Illustrasjonsplan Utbyggingsavtale Økonomi Rambøll

5 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 5 (5) 8. PLANFORSLAGET MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER Biologisk mangfold Vann og avløp og renovasjon ENØK PLANFORSLAGET KULTURMINNER Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner Boliger i Gamlevegen og Sommervegen Østre Porsgrunn kirkested med eldre gravplass Kapellet PLANFORSLAGET BARN, UNGE OG ELDRE Leke- og oppholdsareal Universell utforming PLANFORSLAGET SAMFUNNSSIKKERHET Støy Brannsikkerhet PLANFORSLAGET TRAFIKKSIKKERHET, VEGTEKNIKK Trafikkplan, vegutforming - Kirkebakken Trafikkplan, vegutforming øvrige veger Trafikkplan, vegutforming sykkelvegnett og bussholdeplass Rekkefølgekrav - trafikksikkerhet REFERANSER OG VEDLEGG Liste over referanser og vedlegg Vurdering av krav til konsekvensutredning - brev til FM Vurdering av krav til konsekvensutredning - brev fra FM Barn og unges medvirkning - informasjonsbrev Barn og unges medvirkning - skoleoppgaver Oppgavehefte Svar på oppgavene Referat fra oppstartsmøtet i Porsgrunn kommune Brev ved varsel om oppstart av reguleringsarbeider Referat fra dialogmøte og folkemøte Mail fra Telemark Fylkeskommune datert Mail fra Porsgrunn kommune datert Ramboll

6 6 (6) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 1. BAKGRUNN Porsgrunn kirkelige fellesråd har engasjert Rambøll, avdeling Skien (tidl. Arken Arkitektkontor) til å utarbeide «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm». Porsgrunn Østre kirke brant ned til grunnen i april Porsgrunn kirkelige fellesråd har oppdrags- og byggherreansvaret for nytt kirkebygg. Nytt kirkebygg skal bygges opp i hht: Rapport fra planutvalg dat : Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov. Reguleringsplanen omfatter i tillegg til branntomta og kirkegården, også boligområdene mellom Sommervegen og Gamlevegen, Søsterhjemmet i Gamlevegen og det gamle sykehjemmet i Sommervegen. Rambøll

7 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 7 (7) 2. PLANFORUTSETNINGER 2.1 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel viser at reguleringsområdet er avsatt til Offentlig formål, Boligområde, Bolig/allmennyttig formål, Sentrumsformål og Trafikkområder. Arealbruksformålene som er gitt i kommuneplanens arealdel skal følges i reguleringsplanarbeidene. Området som er avsatt til offentlig formål i arealdelen skal benyttes til kirkeformål, boligområdene skal reguleres til boligområder, områdene som er avsatt til bolig/allmennyttig i arealdelen reguleres til bolig/kontor/kirke og til offentlig/privat tjenesteyting. 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel Ramboll

8 8 (8) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 2.2 Eksisterende reguleringsplaner Reguleringsområdet er i dag for det meste uregulert. Det pågår ingen andre reguleringsplanarbeider i nærområdet. Planarbeidene berører og erstatter vegformål i deler av to eksisterende reguleringsplaner: Reguleringsplan nr. 348 Gamle brannstasjon og Keims gård med omkringliggende områder, vedtatt sak 0011/03 Reguleringsplan nr. 326 Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer, vedtatt Reguleringsplanen for Østre Porsgrunn kirke fører til enkelte mindre endringer av vegformålet i det godkjente regulerte vegformål i vegkrysset Kirkebakken x Winthersgate og omkring Kirkebakken x Raschebakken. I planvedtaket for reguleringsplan for Down Town Porsgrunn sentrum sør, den ble det vedtatt at Sverresgate / Kirkebakken skal være busstrasé. Plan 348 Plan Eksisterende reguleringsplaner Rambøll

9 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 9 (9) 2.3 Overordnede planer Sverres gate/ Kirkebakken som går sentralt gjennom reguleringsområdet er i plan for «Hovednett for sykkeltrafikk i Grenland» (Asplan Viak ) definert som hovedsykkelveg. 2.4 Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Planforslaget forholder seg til følgende rikspolitiske / statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd med tilhørende gravferdsforskrift er førende for vurderinger gjort i forbindelse med gravplassen. 2.5 Vurdering av krav til konsekvensutredning Med bakgrunn i KU - forskriften er det ikke er behov for konsekvensutredning i arbeidene med «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm». Fylkesmannen i Telemark ber i sitt varslingsbrev datert (ref. 2012/4394) om en nærmere redegjørelse om KU-plikt. Det er utarbeidet en nærmere redegjørelse for om reguleringsplanen faller inn under forskrift for konsekvensutredning eller ikke. Denne redegjørelsen følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Fylkesmannen i Telemark konkluderer i brev datert 21. januar 2013 at reguleringsplanarbeidene ikke faller inn under KU-forskriften. Brevet ligger vedlagt planbeskrivelsen. 2.6 Funksjons- og romprogram stipulert arealbehov Planutvalget, oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd har utarbeidet et «Funksjons- og romprogram. Stipulert arealbehov » som skal ligge til grunn for den videre prosessen med oppføring av nytt kirkebygg. Funksjons- og romprogrammet beskriver hvilke funksjoner og et anslått romprogram for det nye kirkebygget. Det er angitt et arealbehov for bruttoareal for nytt kirkebygg på 820m 2 Funksjons- og romprogrammet er benyttet som referanse i reguleringsplanarbeidene. Heftet kan lastes ned her: porsgrunn_kirke_ pdf 3 Forside Funksjons- og romprogram Ramboll

10 10 (10) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i Porsgrunn kommune Østre Porsgrunn kirketomt ligger i Porsgrunn sentrum. Kirketomta ligger sentralt til på Kirkehaugen / Helleberget ved den vestre innkjøringen til Porsgrunn sentrum. 4 Beliggenhet i Porsgrunn 5 Beliggenhet i Porsgrunn sentrum Rambøll

11 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 11 (11) 3.2 Historikk 6 Malerier av Paul Linaae fra tidlig 1800-tallet, Porsgrunn sett fra Borgeåsen. Reguleringsplanområdet ligger i en av de eldste delene av Porsgrunn sentrum. Området ble ikke rammet av bybrannen i 1905, og har derfor mye bebyggelse fra tallet. Reguleringsplanområdet er et historisk representativt område med typisk bebyggelse fra den gangen Porsgrunn fikk bystatus i Beliggenhet på høyden like ved Porsgrunnselva og nær arealer med flatt terreng og dyrkbart jordsmonn tyder på at stedet kan ha vært bosatt av mennesker i lang tid, kanskje så tidlig som steinalderen. Jønholt gård som ligger rett ved planområdet kan føres tilbake til middelalderen. Nedre Jønholt gård ble bygget på 1700-tallet mens øvre Jønholt gård er fra 1800-tallet Jønholt ga grunnen til å bygge Østre Porsgrunn kirke i Østre Porsgrunn kirke ble plassert på tradisjonell måte på en høyde i overgangen mellom landbruksområder og tettere bebygde områder, og med kirkebygget i en tilnærmet øst-vestretning. 7 Utsikten fra kirketårnet sett mot vest ca viser Jønholt gård og Jønholt gartneri Ramboll

12 12 (12) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Østre Porsgrunn kirke, Jesu Kirke i Østre Porsgrunn eller Østsiden kirke var en korskirke fra 1760 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Den lå på Helleberget som tidligere var en hestehage under Jønholt gård. Kirken ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. Byggverket var i tre og hadde opprinnelig 600 plasser. Kirken var ferdig bygget i 1760 og ble innviet 10. juli samme år. Den var finansiert av gaver fra jernverkseiere, kjøpmenn og skipsredere i Porsgrunn. Den var satt opp av byggmester Joen Jacobsen etter at tegningene hadde vært korrigert av kongelige arkitekter i København som hadde tegnet den om til en korskirke. Arkitektene var Lauritz de Thurah og Andreas Pfuzner. Kirken var en sinklaftet tømmerkirke med vinduer i to høyder og et tårn toppet av en tårnhjelm med en eiendommelig profil. Over dette var et spir på fem meter. På toppen av spiret var det et smijernsarbeide utført av smed Arweschoug. Kirken har vært restaurert flere ganger i 1960 ble det utført store reparasjoner og i 1997 ble to av tømmerhjørnene skiftet ut med nytt tømmer. I 2011, da kirken brente, var det i gang nye restaureringsarbeider. Referanse: 8 Østre Porsgrunn kirke ca 1900 Rambøll

13 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 13 (13) 3.3 Eksisterende bebyggelse Kapellet Gravkapellet er oppført i 1921 og er tegnet av Porsgrunnsarkitekten Haldor Børve. Kapellet er bygd som en pendant til den nedbrente kirken og er utformet som en miniatyr av kirken som brant. I dag står kapellet igjen som et minne om kirken som brant. Før kapellet ble oppført, stod det et klokketårn her. Det nye gravkapellet erstattet et eldre gravkapell som lå rett øst for kirken. Dette lille kapellet på 5x10m vises på historiske kart fra Det lille trekapellet ble flyttet til Bedehusbakken i Langangen etter bygging av dagens kapell i 1928 og ble revet omkring Kart fra 1930, interiør fra kapellet og bilde av kapellet sett fra nordvest. Ramboll

14 14 (14) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM Kirkegården nord for kirken Gravplassen nord for kirken er den eldste delen av kirkegården fra 1760-tallet. Søfren Nielsen, kjøpmannen i Floodegården var den første som ble gravlagt på den nye kirkegården i Den eldste kirkegården er fremdeles i bruk og har flere festegraver. Den nyeste graven er fra Kirkegården er bygget opp med en steinmur som rammer inn en oppfylling av masser. Massene er tatt fra elvebredden ved Porsgrunnselva. Grunnfjellet ligger høyt i dagen på hele kirketomta. Kirkegårdsmuren slik den ser ut i dag ble bygget opp ca tallet og har ingen verneverdig alder. Man kan anta at rester av en eldre kirkegårdsmur kan finnes innenfor eller omkring dagens mur. Eidsvollsmennene Jens S. Fabritius og Jørgen Aalls graver ligger inntil kirken. Like ved kirkemuren på kirkens nordside ligger gravstøtten til Nicolai Benjamin Aall ( ) og hans kone Amborg Wesseltoft ( ). Aalls gravsted ligger rett ved kirkemuren (nærmere enn 3meter), er festet «for alltid» og forvaltes i dag av Aalls legat på Ulefoss. Nær kirkemuren ligger også Møllers gravsted som består av to festegraver. 10 Del av den eldste gravplassen nord for kirken. 11 Aalls gravsted til venstre. Møllers gravsteds to graver innringet på bildet til høyre. Rambøll

15 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 15 (15) Søsterhjemmet Søsterhjemmet ble bygget som internat for barnepleierne ved Porsgrunn Lutherske sykehus. Byggets opprinnelige arkitekt var Wilhelm Swensen og i byggeperioden var Harald Bøckman arkitekt. Hovedentreprenører var Astrup & Aubert, og byggeleder var overingeniør F. A. Sørlie. Den 8. januar 1955 sto søsterhjemmet ferdig til innflytning. I dag er søsterhjemmet bygget om og eies og brukes av det private behandlingssenteret «Søsterhjemmet Medisinske Senter» Det gamle sykehjemmet, Sommervegen 9/11 Sykehjemmet ble bygget på 1930-tallet som det første Lutherske Sykehus i Porsgrunn. Bygget ble ombygd i 1969, og solgt til dagens eiere i Bygget har vært benyttet som sykehjem, og i de senere årene har det på dispensasjon vært benyttet til hybelhus i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan for området. I 2007 ble bygget omdisponert fra offentlig til kombinert bolig/allmennyttig formål i kommuneplanens arealdel. I 2008 ble det gitt midlertidig bruksendring til hybelhus Trehusbebyggelsen i Sommervegen og Gamlevegen Kirkehaugen er et av de mest intakte trehusmiljøene i Porsgrunn fra tallet med organisk gateløp og hager som ble bygget opp med ballastjord fra seilskutene. Bebyggelsen her ble skånet fra bybrannen i Porsgrunn i Trehusmiljøet henvender seg til kirketomta med en tydelig retning i bebyggelsen. 3 stier/smett går gjennom området tydelige ferdselsårer fra boligområdene og inn til kirketomta. 3.4 Veg- og trafikkforhold og parkering Trafikkmengder og fartsgrenser Trafikkmengder ÅDT: ca i Sverresgate/Kirkebakken. 50 km/t og svakt opphøyd gangfelt ved kirkeadkomsten Trafikksikkerhet forhold for myke trafikanter Smale fortau, spesielt pga. trær ved gangadkomst mellom kirke og kapell Dårlig sikt pga. kirkemur og trær, spesielt i sekundær adkomst til kirken Blandet trafikk i hovedatkomst til kirken blanding av gående, kjørende, parkerende og opphold utenfor kirkeinngang medfører lite tilfredsstillende forhold både trafikksikkerhetsmessig, estetisk og etisk. Parkering Dagens parkering for kirken fordeler seg på flere steder. Ramboll

16 16 (16) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Det er en nedre parkeringsplass ved krysset Sverresgate/Kirkebakken x Raschebakken som i dag har 15 parkeringsplasser. Videre er det utflytende arealer ved hovedatkomst til kirka som brukes til parkering. Her er det et areal med plass til ca. 9 biler og i tillegg parkeres det i selve adkomstveien langs kirkemuren (anslår plass til 7-8 biler). Dette gir plass til ca parkerte biler i tilknytning til dagens hovedatkomst til kirka. Parkeringsplassen ved Søsterhjemmet benyttes også som parkering for kirka på helgedager. Her er det ca parkeringsplasser på øvre og nedre platå. Rambøll

17 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 17 (17) 3.5 Barn og unges ferdsel og lek i området Det finnes ingen arealer avsatt til lek eller annen aktivitet spesielt rettet mot barn og unge innenfor planområdet. 12 Arealer avsatt til lek og nærmiljøområder omkring reguleringsplanområdet Følgende områder i nærheten av planområdet er avsatt til lek og nærmiljøområder i gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner: Lekeplass Helleberget Lekeplass Huken (gammel barnepark) Sundjordet idrettsplass Frednes barnehage Ramboll

18 18 (18) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 3.6 Grunnforhold, forurensning og radon I den øvre delen av planområdet omkring boligområdene og på kirketomta er det mye grunnfjell med kalkstein i dagen og generelt et grunt jordsmonn. Her finnes mye oppfyllingsmasser. En fjellskrent markerer skillet mellom kirketomta og den vestre delen av kirkegården. Kirkegården deles inn i nedre kirkegård, øvre kirkegård (den gamle kirkegården) og kirkegården omkring gravkapellet. De forurensende massene fra kirkegården dreneres og håndteres i forbindelse med kirkegårdens drift. Det finnes ingen opplysninger om forurensning i grunnen utover den forurensningen som kommer fra kirkegårdsdriften. I følge NGU s (Norges geologiske undersøkelse) ligger planområdet utenfor områder med fare for radon. 3.7 Miljøbelastninger som støy, støv mm Kirkebakken er en gate med mye trafikk og lite skjerming som gjør at rød og gul støysone får stor utbredelse. Illustrasjonen viser støysonekart med 4 meters beregningshøyde for Støysonekart 2012 Gul sone er angitt i retningslinjene som en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager uten avbøtende tiltak. I rød sone bør også annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål unngås. Kirker og andre bygg med religiøs karakter er regnet som bebyggelse innen støyfølsom bruk i følge veileder TA-2115 til retningslinjen. Rambøll

19 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 19 (19) For andre bygg i nærheten vil kirken kunne skjerme mer for bakenforliggende bygninger. Refleksjoner fra kirken til de nærmeste byggene ansees ikke som et problem, men dette vil være avhengig av plassering, utførelse og byggematerialer. 14 Støysonekart stipulert fremtidig situasjon Verneinteresser Forholdet til automatisk freda kulturminner Det er ingen opplysninger om at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor området. Det kan være mulig at kirken er anlagt på et eldre kirkested fra middelalder eller et sted med rituell bruk fra forhistorisk tid. Telemark fylkeskommune ønsker å foreta registreringer før det kan gis endelig uttalelse til planen. Nyere tids kulturminner Det er kulturminner av både nasjonal og regional verdi i og i nærheten av planområdet. Kirkeområdets totale struktur med tilhørende gravkapell og gravminner er av stor betydning å bevare både av nasjonal og regional verdi. Dette omfatter Østre Porsgrunn kirkested (ID 85920). Østre Porsgrunn kirke hadde en bevaringsverdi som en del av Østre Porsgrunn kirkested markert som ID Videre omfatter planområdets nordøstligste del, trehusbebyggelse fra tallet som er klassifisert i ulike vernekategorier fra A til D i Porsgrunn kommunes verneplan. Ramboll

20 20 (20) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: GARDSNR BRUKSNR ADRESSE Kirketomt, kapellet og gml kirkegård og kirkegård ved kapellet Kirkegård Kirkegård Driftsbygg kirkegård Kirkegård Parkeringsplass nedre kirkegård Parkeringsplass nedre kirkegård Parkeringsplass nedre kirkegård Grøntareal ved Gamlevegen syd for Søsterhjemmet Kommunalt vegareal Liten eiendom i gangsti mellom Søsterhjemmet og kirketomta Større eiendom i gangsti mellom Søsterhjemmet og kirketomta Søsterhjemmet KIRKEBAKKEN KIRKEBAKKEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN 7B GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN GAMLEVEGEN 15, garasjer GAMLEVEGEN SOMMERVEGEN SOMMERVEGEN SOMMERVEGEN 9 og 11, gml sykehjem SOMMERVEGEN 9 og 11, gml sykehjem SOMMERVEGEN SOMMERVEGEN 12 Rambøll

21 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 21 (21) 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Oppstartsmøte ble avholdt med Porsgrunn kommune den 20. Sept Referat fra oppstartsmøtet ligger vedlagt. Hovedpunkter fra møtet: Det pågår ikke noen andre planarbeider i nærområdet Planforslaget forholder seg til kommuneplanens arealdel Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning /planprogram Planforslaget skal forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser: o Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, jfr. PBL første ledd o Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser o Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging Utredningsbehov Utbyggingsrekkefølge og behov for utbyggingsavtale Veg og vegtekniske forhold ENØK planen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme Barn, unge og funksjonshemmedes interesser. 5.2 Varsel om regulering Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 26. september 2012 med frist for innspill den 29.oktober Brev ved varsel om oppstart ligger vedlagt. 5.3 Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaringer med Fylkeskommunen omkring verneverdi Kapellet Telemark Fylkeskommune gir en utdypende vurdering av kapellet i sin mail datert 14. jan Hele mailen er lagt som vedlegg til planbeskrivelsen. Her er utdrag fra mailen: «..Kapellet er en del av det helhetlige miljøet omkring kirka; Kulturmiljøet på Kirkehaugen. I forbindelse av med at kirken er brent, har miljøet endret seg. Selv om kirken nå er borte, er kapellet et viktig historiefortellende element som forteller om kirkestedet tidligere og den tidligere kirkebygningen fra 1700-tallet. Kapellet formidler nettopp dette gjennom sin utforming og sin plassering. Trehusbebyggelsen i planområdet tilhører den eldste bebyggelsen i Porsgrunn sentrum. Trehusene skriver seg fra og 1800-tallet. Trehusbebyggelsen er med på å danne et helhetlig kulturmiljø og flere er klassifisert som bevaringsverdige i Verneplan for Porsgrunn kommune. Fylkeskommunens faglige anbefaling til det videre planarbeidet: Kapellet er klassifisert som et A-objekt i Verneplan for Porsgrunn kommune (A er høyeste vernekategori i verneplanen..mrk). Kulturminner kan ha ulik form for vern; noen er fredet etter Ramboll

22 22 (22) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. kulturminneloven mens andre bevares gjennom plan- og bygningsloven. Ifølge Porsgrunn kommunes verneplan defineres A-objekter fredningsverdige bygninger som har nasjonal eller stor lokal interesse. Med bakgrunn i dette er vår faglige anbefaling at kommunen følger sin egen vedtatte plan og bevarer bygningen. Det er viktig at kulturminneverdiene sikres i den videre planprosessen. Vi har derfor foreslått at Østre Porsgrunn kirkested og gravkapellet reguleres til hensynssone C sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø, jf. pbl 12-6 og 11-8c med tilhørende juridiske bestemmelser som på en god måte ivaretar kulturminneinteressene, jf. pbl Formålet med en hensynssone er å ivareta kulturmiljøet. Vi gjentar også at «det er avgjørende at et nybygg tar hensyn til gjenværende kulturminneverdier som kapell og gravminner slik at disse blir bevart». Riksantikvarens vurdering er gjengitt i tidligere nevnte brev. Når det gjelder spørsmålet om ny bruk/funksjon av kapellet, har ikke vi innspill til det. Til spørsmål vedrørende innsigelse. Vi har i varsel om oppstart skrevet at innsigelse kan bli vurdert dersom vi finner at reguleringsplanen er i strid med nasjonale eller regionale kulturminneverdier. Det betyr altså at det kan bli vurdert dersom reguleringsplanen ikke ivaretar kulturminneinteresser på en tilfredsstillende måte. At vi skriver dette i varselet er i henhold til pbl 5-4. Vi kan først vurdere reguleringsplanen når den kommer på offentlig ettersyn, og da gjøre en helhetlig vurdering av tiltak som skal gjøres og kulturminnetresser som skal tas vare på gjennom planen.» Avklaringer med Porsgrunn kommune omkring vegens utforming Porsgrunn kommune bekrefter etter samtaler og mail i løpet 15. januar 2013 at dagens vegprofil på 11m legges inn i reguleringsplanforslaget. Mail fra Porsgrunn kommune datert 15. jan 2013: «Slik vi har forstått det ønsker dere at planen kun viser en 11 m bred veg. (trafikkareal). Vi tror dette er den beste løsningen. På denne måten kan vi stå litt friere til å velge vegens profil. Slik vi ser det er det ikke aktuelt å sette noen rekkefølgekrav på fortau eller gang- og sykkelsti. Hvis det likevel skulle være aktuelt med en breddeutvidelse bør dette tas med i en helhetlig plan for Sverresgate. Hvis det under reguleringsprosessen for Østre kirke skulle dukke opp et ønske om en viss breddeutvidelse av hovedvegen forbi kirken vil kommunen selv velge at det legges inn en slik utvidelse før 1.gangs behandling.» Mail fra Porsgrunn kommune datert «Vi mener forslaget som er beskrevet i vedlagte fil (notat internmøte Kommunalteknikk ) er en fornuftig og fremtidsrettet løsning for et utfordrende område i Porsgrunn. Muren mot kirken beholdes, veibredde gjør det mulig for to busser å passere samtidig, og gående og syklende har et fullverdig alternativ. Heving av terreng og stenging av Crøgerlia og Hellebergsgate er noe som absolutt bør vurderes med tanke på tryggere forhold for gående og syklende, og for en reduksjon av konflikter i området generelt. Løsning med en avvisende betongkant inn mot kirkemuren er også diskutert internt på BYU, og noe vi bør anbefale videre. Rambøll

23 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 23 (23) Dersom det blir slik som skissert er det viktig å gjøre g/s-veg så bred som mulig, sørge for en naturlig videreføring av g/s-veg fra Raschebakken, og sørge for et godt systemskifte fra g/s-veg til tosidig sykkelfelt fra Sommersgate mot Sverresgate. Da vil det for syklister være et helhetlig tilbud som sikrer god flyt, og som reduserer konfliktnivået mellom gående og syklende betraktelig i forhold til dagens situasjon.» Planforslaget viser et romslig vegformål ved å bruke samlebetegnelsen «Vegformål» over alle arealer som kan benyttes både til veg, fortau og øvrige vegformål. På denne måten kan både kommunens skisserte løsning og evt andre fremtidige løsninger legges inn i den regulerte vegbredden. Hensynssone infrastruktur Planforslaget viser en «Hensynssone infrastruktur H-410» i en bredde på begge sider av vegen. Hensynssonen sikrer gjennom bestemmelser at det ikke etableres flere nye graver nær vegen. En grav har en festetid på 20 år og en vernetid på 40år etter siste bruk. En vernet grav skal ikke røres dersom det ikke er særlige samfunnsmessige fordeler ved å røre graven. Hensynssone bør bare legges inn dersom kommunen virkelig ser et behov for en breddeutvidelse av vegen i fremtiden. Hensynssonen medfører at festerne av gravstedene må få tildelt nye gravsteder for evt nye gravlegginger mens de eksisterende gravene kan ligge der ut sin vernetid. Dette er en prosess som er ressurskrevende, og det er lite ønskelig å gå inn i en slik prosess dersom ikke kommunen ser det som aktuelt med en fremtidig breddeutvidelse av vegen. I den kommende planprosessen åpnes det opp for en videre dialog med kommunen omkring nødvendigheten av «Hensynssone infrastruktur H-410». Rekkefølgekrav trafikksikkerhet Det er utarbeidet en trafikkrapport som ligger vedlagt planforslaget. Kommunen har gjennom møter i løpet av høsten 2012 gitt signaler omkring trafikksikkerhet og utforming av vegen. Trafikkrapporten konkluderer med en rekke trafikksikkerhetstiltak som ikke er helt de samme som kommunen foreslår i mailen fra januar Planforslaget har rekkefølgebestemmelser for de trafikksikkerhetstiltakene som det konkluderes med i trafikkrapporten Avklaringer med Fylkesmannen omkring KU-krav Fylkesmannen i Telemark bekrefter i dialog januar 2013 at det ikke kreves konsekvensutredning i forbindelse med utarbeidelse av «Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård mm.» Ramboll

24 24 (24) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 5.4 Barn og unges medvirkning I følge plan- og bygningsloven skal det spesielt legges til rette for at barn og unge høres i en planprosess. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble vedtatt i statsråd i Noen av formålene med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven, og samtidig gi kommunen et bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging. Den nasjonale målsettingen er å sikre et oppvekstmiljø som sikrer barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Planområdet ligger innenfor kretsgrensene til både Grønli og Myrene skole. Barn i 6. klasse på Myrene og 7. klasse på Grønli har deltatt i et medvirkningsopplegg i forbindelse med reguleringsplanen. Barnas medvirkning regnes som både innspill til planprosessen og som nyttig informasjon for å kartlegge barns faktiske lek og opphold innenfor planområdet. Vedlagt ligger opplegg for barn- og unges medvirkning i forbindelse med reguleringsplanarbeidene. Nedenfor følger en oppsamling av svar på den delen av oppgavene. Oppgave 1: Pleier du noen ganger å leke eller være i området som du ser på flyfotoet? Hva heter stedene og hva pleier du å gjøre der? Svarene er vist på kart og listes opp her: Lekeplass, park (ved blokkene i Jønholtdalen), 9 stk Down Town, 26 stk Fotballbanen ved kulturskolen 5 stk Fotballbanen (Sundjordet) 5 stk Tennis banen (Bjørntvedt) I hagen/hjemme 4 stk Hos venner 3 stk Sivilforsvaret 3 stk Skolegata Sundjordet Frednes 2 stk Frednes barnehage Huken barneparken Sykler over alt Bjørntvedt I nærheten av kirketomta Mosedalen Skogen bak Cherry Søppelkassene Vessia 2 stk Kulturskolen 3 stk Kjølnes 4 stk Speideren (ved Frelsesarmeen) 3 stk Skolen (Grønli) 2 stk Rådhuset (teater) Rambøll

25 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 25 (25) Byen 3 stk Kino 4 stk Kebab grillen 3 stk Porselen Osebro restaurant Trening Evangeliehuset 15 Områder der barn leker og oppholder seg i og omkring planområdet Ramboll

26 26 (26) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Oppgave 2: Hvis det var DU som fikk bestemme. Hva synes du skal være på det stedet som kirken stod? Kirke 13 stk En kirke som ser lik ut som den gamle 12 stk En kirke som den gamle utvendig men ny innvendig 2 stk En litt moderne kirke 2stk En ny og moderne kirke 21 stk Flerreligiøst hus for Buddhister, Muslimer, Hinduister mm Innendørs skatehall Skatepark Skøytebane Ridebane Et sted for hjemløse dyr Et gamlehjem Kafè En godteributikk (som er i Sverige) Kjøpesenter En lekeplass som man kan ha piknik på En forskningslab Spøkelseshus 16 Eksempler på tegninger av nytt bygg på kirketomta Rambøll

27 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 27 (27) 5.5 Folkemøtet Folkemøtet ble arrangert i Kirkestua den 5. desember Det ble gitt en orientering fra Arken/Rambøll, tilsvarende som på dialogmøtet Referat fra både dialogmøtet og folkemøtet ligger vedlagt. Følgende temaer ble gjennomgått: Landskapet kirkens betydning i landskapet Porsgrunn by sin silhuett landskapsanalyse Kirken som bruksrom kirken, et bygg for arbeid gudstjenester og seremonier funksjons- og romprogram Rammene for planen planens avgrensning kommuneplanens arealdel eksisterende reguleringsplaner oppstartmøte Trafikk og parkering dagens trafikksituasjon tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk trafikksikkerhetstiltak parkeringsplasser Kulturminner eldre tids kulturminner arkeologiske undersøkelser nyere tids kulturminner Barn og unge arbeider av barn fra skolene Myrene og Grønli bruk av området i dag hva bør være der kirken stod? Innspill fra varslingen 3 innspill fra offentlige myndigheter 8 innspill fra private Foreløpig planskisse Ramboll

28 28 (28) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider ble annonsert den 27. september med frist 29. oktober og utsatt frist 31.oktober. Det kom inn totalt 11 innspill i løpet av varslingsperioden. Liste over innspill fra offentlige myndigheter ved oppstart om regulering: 1. Statens Vegvesen, Telemark Fylkeskommune, og Riksantikvaren (brev til TFK), Fylkesmannen i Telemark, Liste over innspill fra private ved oppstart om regulering: 4. Birgitte Høgli, Skagerak Energi, Atle Hammelow-Berg, Arkitekt Finn Christiansen AS, Fortidsminneforeningen, Norske landskapsarkitekters forening, avd Telemark 10. Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke, Audun Engh, Offentlige høringsinstanser 1. Statens Vegvesen, Statens Vegvesen gjør oppmerksom på at Kirkebakken/Jønholtgata er en viktig kollektivtrasé. Det bør legges vekt på gode løsninger for gående og syklende. Utover dette har Statens Vegvesen ingen merknader til planarbeidene nå. Kommentar Gjennom arbeidene med trafikk- og støyrapport er det vist ulike løsninger for Kirkebakken. Det er lagt vekt på gode forhold for gående, kjørende og kollektiv transport. Det er valgt dagens vegprofil på 11m som viser tilfredsstillende forhold for kjørende, gående men ikke for syklende. Målet med reguleringsplanen er blant annet å legge til rette for en trafikkløsning som ivaretar trafikksikkerheten i forbindelse med nytt kirkebygg. En hovedsykkelveg forbi kirketomta vil medføre inngrep i eksisterende kirkegård. Et slikt inngrep strider mot verneverdier ved den gamle kirkegården samtidig som inngrepet går ut over eksisterende festegraver. I påvente av kommunale reguleringsplanarbeider som ser på hele vegstrekket over Kirkehaugen og videre til Sverresgate, er dagens vegbredder lagt inn i reguleringsplanforslaget. En sammenhengende vegplan vil kunne si mer nøyaktig hvilke bredder og linjeføring den nye vegtraseen skal ha. Det henvises til kapittel for mer detaljert beskrivelse omkring den valgte vegløsningen. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene om nødvendige trafikksikkerhetstiltak i forbindelses med bygging av nytt kirkebygg: Rambøll

29 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 29 (29) Fjerning av trær ved gangadkomst til kirken trærne som står i fortausarealet er til stor hinder for fotgjengernes framkommelighet på fortauet og de skaper farlige forhold pga. sikthindring ved utkjøring i avkjørsler og ved kryssing av veien i eksisterende gangfelt på stedet Stengning av dagens utgang for gående fra kirken og mot kapellet (i muren) denne adkomsten leder ut i Sverres gate på et sted hvor det er farlig å krysse veien pga. svært dårlig sikt. Fjerning av trærne vil hjelpe noe på forholdet men fortsatt er det dårlig sikt pga veiens kurvatur på stedet (sving og bakketopp). En utvidelse av fortausbredden på kirkesiden fortauet kan utvides med ca. 0,5m ved å ta av kjørebanebredden. Fortsatt vil man ha en kjørebanebredde på 6,5m. Opparbeidet universelt utformet gangveg GG 1 fra Søsterhjemmet til Sommervegen 2. Telemark Fylkeskommune (TFK), og Riksantikvaren (brev til TFK), Riksantikvaren har gitt sin uttalelse i sitt brev til Telemark Fylkeskommune den Brevet fra Riksantikvaren er rettet til TFK. TFK har gitt sin uttalelse med bakgrunn i RA s kommentarer. Her oppsummeres Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart. Fylkeskommunen har i ettertid skrevet en utfyllende mail angående kapellet. Denne er referert under kap Avklaringer med offentlige myndigheter. Mailen er i sin helhet vedlagt planbeskrivelsen. Forholdet til automatisk freda kulturminner TFK har ingen opplysninger om at det er automatisk fredete kulturminner innenfor området. Det kan være mulig at kirken er anlagt på et eldre kirkested fra middelalder eller et sted med rituell bruk fra forhistorisk tid. TFK ønsker å foreta registreringer før det kan gis endelig uttalelse til planen. Registreringene kan foregå i perioden april-november. Forholdet til nyere tids kulturminner Det er kulturminner av både nasjonal og regional verdi i planområdet og i nærheten av planområdet. Dette omfatter Østre Porsgrunn kirkested (ID 85920) og branntomten etter Østre Porsgrunn kirke (ID ) Kirkeområdets totale struktur med tilhørende gravkapell og gravminner er av stor betydning å bevare. Videre omfatter planområdets nordøstligste del, trehusbebyggelse fra tallet. Varselet er oversendt og kommentert av Riksantikvaren. Østre Porsgrunn kirke var listet som særlig bevaringsverdig Det er ikke kjent noen kirke på stedet tidligere, men skriftlige kilder nevner et trekapell på stedet. Kirkens plassering i landskapet og bebyggelsens alder tilsier at stedet kan ha hatt kirke eller gravplass fra førreformistisk tid. Riksantikvaren vurderer følgende: Østre Porsgrunn kirke var en av landets viktigste kirker fra andre halvdel av 1700-tallet. Den var rikt utsmykket, arkitektonisk velkomponert og en del av bybildet i Porsgrunn. Varsel om oppstart viser at gjenværende kulturminneverdier på kirkestedet og de nære omgivelsene blir omfattet av planen. Det er avgjørende at et nybygg tar hensyn til gjenværende kulturminneverdier slik at disse blir bevart. Diskusjonen om ny arkitektur eller rekonstruksjon bør gjenspeiles videre i reguleringsplanen slik at begge alternativer kan vurderes. Et kirkebygg kan tilføre Porsgrunn nye og varige kvaliteter i Ramboll

30 30 (30) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. bybildet. En rekonstruksjon kan vurderes av hensyn til den nedbrente kirkens arkitektur, funksjon i bybildet og som historiefortellende element. Kapellet er bygd som en pendant til den nedbrente kirken. Det er viktig å bevare kapellet for ettertiden da det har en kulturminneverdi i seg selv og som et minne om en kirke som er borte. Det bes om at Østre Porsgrunn kirkested sammen med gravkapellet reguleres til hensynssone C «Bevaring av kulturmiljø» med tilhørende juridiske bestemmelser. Trehusbebyggelsen i den nordøstre delen av planområdet inngår i et helhetlig kulturmiljø som er en ufornybar og uerstattelig ressurs som er viktig å ta vare på i fremtiden. Det bes om at dette området også reguleres til hensynssone C «Bevaring av kulturmiljø» med tilhørende juridiske bestemmelser. Andre kommentarer ønske om at referat fra forhåndskonferansen var vedlagt varslingsbrevet. Kollektivholdeplasser, grønnstruktur, møteplasser barn/unge og trafikksikkerhet er også temaer som må vurderes i planprosessen. Kommentar Forholdet til automatisk freda kulturminner Det er gjennom dialog med Telemark Fylkeskommune avklart at arkeologiske registreringer innenfor planområdet kan startes opp innen 1.mai Registreringene vil fortrinnsvis bli utført der det etter reguleringsplanforslaget vises muligheter for nye bygningsmessige tiltak. Det vil være både nye byggverk og andre tiltak som f.eks. flytting av kirkegårdsmur mm. Registreringene vil i hovedsak bli gjort omkring kirketomta, men områder øst og syd for det gamle sykehjemmet (Sommervegen 9/11) er også aktuelle registreringsområder. Forholdet til nyere tids kulturminner Hensynssone C «Bevaring av kulturmiljø» med tilhørende juridiske bestemmelser legges over hele kirketomta inkludert kapellområdet og over boligbebyggelsen fra tallet i området omkring Gamlevegen og Sommervegen. Boliger i Sommervegen og Gamlevegen som i Porsgrunn kommunes verneplan er avsatt til vernekategori A og B er avsatt til vernet bebyggelse (dvs markert med tykk sort strek i plankartet) med tilhørende juridiske bestemmelser. Kapellet er i Porsgrunn kommunes verneplan er avsatt til vernekategori A og er derfor markert som vernet bebyggelse. Aalls gravsted ligger ca 20 cm fra den opprinnelige kirkemuren. Alle gravsteder har etter Gravferdsforskriftens en byggeforbudssone på 3m omkring graven. Utdrag av forskriftens 7 «Mellom bygning på gravplass og nærmeste grav skal det være minst 3 meter.» Aalls gravsted ligger for nær kirkemuren til at denne byggeforbudssonen kan ivaretas samtidig med at man bygger et nytt bygg på samme sted der den opprinnelige kirkemuren er. En bygging i den opprinnelige kirkemurens plassering forutsetter at Aalls gravsted berøres i løpet av Rambøll

31 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 31 (31) byggeprosessen. Gravstedet må imidlertid fjernes og så legges tilbake til sin opprinnelige plassering eventuelt at hele gravstedet må få en ny lokalitet. Aalls stiftelse forvalter festeavtalen til gravstedet. Et fremtidig bygg som bygges i eksisterende grunnmur vil berøre gravstedets byggeforbudssone. Stiftelsen stiller seg foreløpige åpne for en mulig flytting eller midlertidig berøring av gravstedet. Møllers 2 gravsteder ligger innenfor en 3m byggeforbudssone fra den opprinnelige kirkemuren. En bygging i den opprinnelige kirkemurens plassering forutsetter at Møllers gravsted berøres i løpet av byggeprosessen. Møller uttrykker i samtaler med Fellesrådet i løpet av januar 2013 at de er negative til en berøring av Møllers gravsteder. Konklusjon Planforslaget viser at byggegrense mot nord går i arealbruksgrensen mellom kirkegården og byggeområde KAR1. Dersom et fremtidig kirkebygg skal ligge helt inntil denne grensen, må følgende avklaringer gjøres: Formell avklaring med Aalls stiftelse omkring berøring/flytting av gravstedet. Formell avklaring med Møller omkring berøring/flytting av gravstedene. Avklaring på en god adkomstmulighet for den eldre kirkegården. Dagens adkomst til kirkegården må stenges av trafikksikkerhetsmessige grunner. Ny adkomst skal løses i forbindelse med bygging av fremtidig kirkebygg. Referat fra forhåndskonferansen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. Kollektivholdeplasser, grønnstruktur, møteplasser barn/unge og trafikksikkerhet er også vurdert i planprosessen. Se detaljer under de enkelte punkter i planbeskrivelsen. 3. Fylkesmannen i Telemark, Forholdet til overordnet plan Fylkesmannen i Telemark ber om at det redegjøres for om planen faller inn under forskrift for konsekvensutredning eller ikke. Det bes også om at referat fra oppstartsmøtet med sjekkliste for Grenlandsstandarden ettersendes. Naturmangfold De enkelte prinsipper i Naturmangfoldloven skal vurderes konkret og synliggjøres i planprosessen. Deler av Porsgrunn kommunes naturtypekartlegging fra 2011 omfatter området. Lokalitetene som vises i Naturbase er foreldet og erstattes av de nye dataene. Samfunnssikkerhet og beredskap Minner om at det må utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Barn og unge Viser til RPR for barn og unge pkt. 5. Fylkesmannen forutsetter at det legges opp til at barn og unge er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ramboll

32 32 (32) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Kommentar Forholdet til overordnet plan KU-redegjørelse og referat er ettersendt til Fylkesmannen. KU-redegjørelsen konkluderer med at det ikke er behov for konsekvensutredning i planarbeidene. Se mer detaljert redegjørelse vedlagt og under avsnitt omkring Konsekvensutredning. Følgende formål i reguleringsplanen avviker fra formål lagt i godkjente reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Ingen av disse endringene medfører krav til konsekvensutredning: Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården - nedre del. Hybelbygg avsatt til Bolig/Næring i kommuneplanens arealdel avsettes også til kirke. Naturmangfold I følge naturbase og Porsgrunn kommunes naturtypekartlegging er det ikke registrert noen verdier av nasjonal eller regional verdi av naturmangfold innenfor planområdet. Det er kjent arter av ballastplanter innenfor boligområdene i planområdet. Ingen av disse er av nasjonal eller regional verdi for naturmangfoldet. Porsgrunn kommunes parkavdeling har gjennomført registreringer av parkanlegget som vil være nyttige ved utarbeidelsen av landskapsplaner i forbindelse med fremtidig kirkebygg. Samfunnssikkerhet og beredskap Risiko og sårbarhetsanalyse med de nødvendige temaer er innarbeidet i planbeskrivelsen. Sjekkliste over aktuelle temaer I ROS-analysen er gått gjennom med Porsgrunn kommune i oppstartsmøtet. Universell utforming Universell utforming er ivaretatt generelt gjennom egen reguleringsbestemmelse og fremhevet gjennom spesielle bestemmelser for enkelttemaer. Handikapparkering skal anlegges i tilknytning til inngangsparti til nytt kirkebygg. Minst 5 % av alle parkeringsplasser skal være lagt til rette for handikappede. Det skal være HC-plasser innenfor alle parkeringsområder innenfor planområdet. Prosesjonsvei fra nytt kirkebygg til de tre delene av kirkegården skal være universelt utformet (både øvre og nedre kirkegård og kirkegård ved kapellet). Gangadkomst fra Søsterhjemmet til kirketomta skal være universelt utformet med hensyn på belegg og vegens helning. Nødvendig terrengforming, repos og rekkverk skal anlegges. Gangsoner i trafikkområder og i oppholdssoner rundt publikumsbygg skal være universelt utformet. Barn og unge Det er gjennomført et medvirkningsopplegg med elever fra Grønli og Myrene skole. Elevene har beskrevet sin bruk av planområdet og gitt tegnede innspill til ny bebyggelse på kirketomta. Barns trafikksikkerhet og trygg skoleveg er ivaretatt gjennom rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med bygging av fremtidig kirkebygg. Rambøll

33 REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. 33 (33) 6.2 Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer 4. Birgitte Høgli, Eiere av Sommervegen 8. Ønsker å få kjøpe den kommunale tomten foran og på siden av huset til bruk til privat parkering. Kommentar Det forespurte arealet er avsatt til boligområde i reguleringsplanen. Det kan på grunnlag av godkjent reguleringsplan inngås dialog med Porsgrunn kommune angående eventuelt kjøp av denne tomten. 5. Skagerak Energi, Viser på vedlagte kartskisse at nettstasjon P 515 ligger innenfor planområdet. Denne nettstasjonen vil forsyne nye kunder innenfor planområdet. Detaljer omkring utbyggingen og evt flytting av lavspentkabler og mulige kabelfordelingsskap må være avklart før utbyggingen starter. Gravepåvisning kan gjøres på forespørsel. Forholdene rundt ny vegbelysning må så tidlig som mulig i planfasen avklares. Formuleringer omkring vegbelysning må tas med i reguleringsbestemmelsene. Skagerak energi må kontaktes i god tid før utbygging for å planlegge utbyggingen og for å avklare en fremdriftsplan. Kommentar Formuleringer om vegbelysning er tatt med i bestemmelsene. Innspillet tas for øvrig til orientering. Kontakt med Skagerak Energi holdes på de nødvendige faser i utbyggingsprosjektet. 6. Atle Hammelow-Berg, Eier av Sommervegen 10. Spør om på hvilken måte planen vil ha betydning for sin eiendom. Konkrete spørsmål omkring krav til parkeringsplasser ved bygging av ny kirke, om dagens parkeringssituasjon er tilfredsstillende og hvor evt nye parkeringsplasser er tenkt opparbeidet. Spørsmål om reguleringsplanen vil ha noen innvirkning på eiendommene i Sommervegen 8, 9, 10, 11 og 12. Spør om mer informasjon om foreløpige planlagte endringer av reguleringsplanen. Kommentar Porsgrunn kommune har ingen parkeringskrav spesielt rettet for kirkebygg i Porsgrunn kommunes arealdel. Reguleringsplanens bestemmelser foreslår hvilke parkeringskrav som skal gjelde for området. I reguleringsplanen bestemmelser 4.3 foreslås et maksimumskrav til parkering på 1p-plass per 8 sitteplasser i kirken, derav 5 % HC-plasser. 8 stk. parkeringsplasser skal markeres spesielt for kirkens arbeidstakere og skal ligge i kontakt med kirkens inngangsparti. Ramboll

34 34 (34) REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MM. Sommervegen 10 inngår i hensynssone kulturmiljø for bebyggelsen mellom Sommervegen og Gamlevegen. Enkelte av bygningene innenfor hensynssonen er også regulert til bevaring. Dette gjelder bygg som ligger under vernekategori A og B i Porsgrunn kommunes verneplan. 7. Arkitekt Finn Christiansen AS, Merknad til varselet sett i forhold til Sommervegen 9/11 (det gamle sykehjemmet). Sykehjemmet ble bygget på 1930-tallet, ombygd i 1969, og solgt til dagens eiere i I 2007 ble bygget omdisponert fra offentlig til kombinert bolig/allmennyttig formål i kommuneplanens arealdel. I 2008 ble det gitt midlertidig bruksendring til hybelhus i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan for området. Plan- og bygningsloven har ingen tilpassede definisjoner til «Hybelhus». Hybelhuset ligger like utenfor område avsatt som senterområde i kommuneplanens arealdel. Dermed er det krav om maks parkering til boliger og ikke minimumskravet gitt for sentrum. Det viser seg at parkeringskravene gitt i arealdelen ikke er i tråd med faktisk bruk innenfor eiendommen. Det synes derfor å være hensiktsmessig å legge sentrumskravet også for Sommervegen 9/11. Det henvises til bærekraftprisnippet og Miljøverndepartementets ønske om større fortetting i byområder (jmf. vedlagte brev til Fylkesmennene fra Bård Vegar Solhjell ). Eierne av Sommervegen 9/11stiller seg åpne til å selge eiendommen til kirkens bruk for å gi evt. bedre løsninger for kirken. Kommentar Innspillet tas til orientering. Parkeringsbehovet og parkeringsbestemmelser er vurdert i planprosessen. Porsgrunn kommune gjennom prosjektet «Fremtidens Byer» et uttalt mål om å legge til rette for økt bruk av kollektiv transport, sykling og gange. Det legges til rette for en fortetting innenfor bybåndet og særlig i sentrumsområdet. En fortetting kan enkelte steder skje på eksisterende parkeringsarealer. Eksisterende parkeringsarealer kan også omreguleres til gode uteoppholdsarealer for byens innbyggere. I tråd med Porsgrunn kommunes parkeringspolitikk, foreslås et maksimumskrav til parkering utenfor leilighetsbygg og kontorbygg innenfor reguleringsplanområdet. Reguleringsbestemmelsene angir et maksimumskrav til parkering per leilighet innenfor Sommervegen 9 /11 på maks 0,5 p- plasser per leilighet og minst 1stk sykkeloppstillingsplass per leilighet. Kontorvirksomhet skal ha maks 1 parkeringsplass per 100 kvm BRA kontor inkludert HC-parkering. 8. Fortidsminneforeningen, Ønsker at planens avgrensning utvides for å få en helhetlig vurdering av det historiske området på Kirkehaugen. De to gjeldende reguleringsplaner bør inngå som del av den nye planen. Bemerker at Porsgrunn kommune ikke har noen helhetlig kulturminnevernplan. Kulturmiljøet på Kirkehaugen kan føres tilbake til middelalderen da Jønholt gård var en middelaldergård. Jønholt ga grunnen til å bygge Østre Porsgrunn kirke i Øvre Jønholt fra 1800-tallet og Nedre Jønholt gård fra 1700-tallet. Øvre og Nedre Kirkehaugen er et av de mest intakte trehusmiljøene i Porsgrunn fra tallet. Trehusbebyggelse nær kirketomta, gatene er «selvgrodd» (ikke regulert) og hager ble bygget opp på karrig grunn av ballastjord fra seilskutene. Den historiske delen av kirkegården vest for den nedbrente kirken må reguleres til hensynssone. Rambøll

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MED MER

REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MED MER REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE PORSGRUNN KIRKE MED KIRKEGÅRD MED MER REGULERINGSBESTEMMELSER 31. 01. 2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 07.11.2014 (etter vedtak i bystyret) 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

"Croftholmsundet" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Bamble kommune. for

Croftholmsundet PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Bamble kommune. for Bamble kommune PLANBESKRIVELSE for "Croftholmsundet" områderegulering/detaljregulering Beskrivelse er datert: 16.05.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 16.06.2016 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode Detaljregulering - Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret, K-sak xx/2016 den xx.xx.2016 REGULERINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GREIPSTAD KIRKEGÅRD Dato for siste revisjon: 02.01.2013 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 29.08.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer