S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E"

Transkript

1 S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E Dato:

2 1. INNLEDNING 1. BAKGRUNN Borealis Arkitekter as har fått i oppdrag å utarbeide detaljreguleringsplan med alternativstudier for delplan VII (sør) på Strandkanten. I den forbindelse ble det avholdt informasjonmøte med Byutvikling den Oppstartsmøte er forespeilet i uke Parallellt har Borealis fått i oppdrag fra Nord Eiendomsutvikling as å utarbeide idéskisse og et notat som grunnlag for å drøfte prosess for delplan VI (nord). Innledningsvis har vi sett det som hensiktsmessig å gjøre noen overordna drøftinger av alternative prinsipielt ulike strukturer på de to områdende sett i sammenheng, for å undersøke om det ligger stort potensiale i å se disse utbyggingsområdende under ett. Generelt er vår konklusjon at delfelt VI og VII kan behandles hver for seg i den videre prosess. Felt VI med sitt topografiske punkt har en annen logistikk enn område VII, og reguleringsplanen setter såpass klare premisser for utvikling av de to områdende at vi vurderer den overordna sammenhengen som ivaretatt i gjeldnede plan. Borealis oversendte den et notat til Byutvikling, med forslag til videre prosess for område VI. I notatet argumenterer vi for at det bør gjennomføres en systematisk alternativsdrøfting/ mulighetsstudie istedenfor at det arrangeres arkitektkonkurranse. De samme modellbilder og disposisjon i forhold til vurderingskriterier som vist i dette notatet under pnkt. 2 mulighetsstudie overordna prinsippnivå inngår i notat for område VII, som en skisse av mulig prosess. 2. PROSESS SÅ LANGT: Etter informasjonsmøte den har Borealis utarbeidet et notat hvor hovedintesnjoner og problemstillinger er oppsummert, som grunnlag for formelt oppstartsmøte. Notatet ble oversendt Byutvikling den Strandkanten Pluss II KS har i januar vært på studeirtur til København for å se på referanseprosjekter som inspirasjon for utvikling av Strandkanten. Det er utarbeidet egen rapport fra turen med oppsummering av lærdom man ønsker å ta med seeg i dette konkrete prosjektet. I tillegg har vi gjennomført en mulighetsstudie i to faser. 3. MÅL MED DETTE NOTATET: I dette notatet ønsker vi å oppsummere det mulighetsstudiet Borealis så langt har gjennomført i samarbeid med oppdragsgiver, i påvente av oppstartsmøte med Byutvikling. Notatet skal danne grunnlag for videre diskusjon med Byutvikling om utvikling av delområde VII. Mulighetsstudiet er gjennomført i 2 faser: 1) MULIGHETSSTUDIE OVERORDNA PRINSIPPNIVÅ En overordna studie på prinsippnivå av ulike alternative strukturer på område VI (sett i sammenheng med VII). Drøfting av kvaliteter innen område VII i forhold til aktuelle vurderingskriterier, jfr pnkt 4. På bakgrunn av disse alternativene ble det den gjennomført en alternativsdiskusjon mellom Borealis og Strandkanten Pluss II KS. I møtet konkluderte man med ønsket struktur mot vannet (K19), mens man ønsket å se mer detaljert på 2 alternativer for området mot Strandveien (K17, K18, B6). 2) MULIGHSTESSTUDIE DETALJNIVÅ Mer detaljert studie av to alternativer i snitt og plan M= 1:500. Mer detaljert vurdering av kvaliteter opp mot vurderingskriterier. På bakgrunn av disse alternativene blir det den gjennomført en ny alternativsdiskusjon mellom Borealis og Strandkanten Pluss II KS. I møtet konkluderte man med ønsket struktur både mot sundet og Strandveien. 2

3 4. OVERORDNET MÅL FOR OMRÅDET - Skape godt bomiljø og god arkitektur! - Gode leiligheter uten innsyn og med gode lysforhold og tilstrekkelig lagerplass i tråd med forskriftens minimumskrav. - Enhver leilighet skal ha en åpenbar kvalitet som gir den identitet ut over de generelle boligkvalitetene (f.eks havutsikt, tilgang til takterrasse/ ekstra felles uterom, spesielt kvalitative private uterom, ekstra romhøyde eller lignende). - Bebyggelsen skal være økonomisk effektiv (brutto/ netto faktor) og ha en rasjonell struktur som er lett å bygge. 5. DELMÅL OG VURDERINGSKRITERIER FOR DE 3 ALTERNATIVENE 1. Bebyggelsesstruktur: Variert, oppbrutt bebyggelse som skaper gode, sosiale uterom. Bebyggelsen skal ha et bevisst forhold til naboer i nord og sør, Strandveien, strandpromenaden, park og gjennomgående lekesti. Unngå svalgangsløsninger og innsyn. Kontakt med området bak. 2. Landskap: Grønne, frodige, lune og solfylte felles uterom. Tydelig hierarki mellom private uterom, naboskapsrom og felles uterom for hele bydelen. Variert og spennende strandpromenade. Kontakt med grøntområdet rundt Kysten, på oversiden av Strandveien. Grøntområdet har sammenheng med grøntsrukturen som binder sammen Kysten, Vanførehjemmet, Hvilhaug, Høgskolen og Bjerkaker skole. Sammen utgjør dette et av de største grøntområdene på Sør-Tromsøya, og har et stort potensiale mtp rekreasjon og biologisk mangfold. 3. Parkering: Skal ha en tydelig rolle som del av landskap eller under bygning. 4. Sol og klima:lune private og felles uterom. Snøfrie inngangssoner.sol på private og felles uterom. 5. Utsikt:Alle boliger skal ha en form for utsikt, enten til eksternt landskap eller uterom i bydelen. 6. Universell utforming:alle uterom skal være universelt tilgjengelige. I utgangspunktet skal alle boliger være universelt tilgjengelige, men enkelte unntak tillates dersom dette åpenbart beriker prosjektet (avklares på oppstartsmøte om dette er OK). 7. Formspråk: Mål å skape et hyggelig bomiljø med moderne, nyskapende formspråk. Menneskelig skala og rom for trivsel vektlegges i bebyggelse og uterom. 8. Energi:Kompakt, energieffektiv bebyggelse. 9.Trinnvis utbygging: Skal være mulig å dele opp i byggetrinn. 10. Økonomisk effektivitet: høy brutto/ netto faktor 11. Produksjonsvennlighet: rasjonell struktur som er lett å bygge 3

4 2. MULIGHETSSTUDIE OVERORDNA PRINSIPPNIVÅ Alternativ 1: Bebyggelse rundt intimt parkrom VURDERING IHHT KRITERIER: 1. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen danner en tydelig avgrensing mot omgivelsene i nord og sør samt Strandveien og sundet. Dette er positivt for identitet som eget område, men kan også virke avvisende mot omgivelsene ( borg ). Alle boligene forholder seg til ett samlet, felles uterom som vil få en viktig funksjon som samlingspunkt, og vil kunne gi en positiv identitet til området. Strukturen legger opp til at ulike kvaliteter vektlegges i boligene avhengig av lokalisering i strukturen; noen får god kontakt og utsikt mot sundet, andre får ettermiddagssol og utsikt mot Kysten med tilhørende park, mens leilighetene i midten primært får kontakt med indre gårdsrom. Mange hjørnesituasjoner hvor det er vanskelig å løse gode leiligheter. Ikke tilrettelagt for gjennomgående lekesti gjennom byggeområdende, parallellt med Strandveien. 2. Landskap Bebygglsen danner en tydelig ramme rundt et stort parkrom med potensiale som bydelspark. Sammenheng mellom halvprivate uterom oppå p-dekkene og stort felles uterom på bakken gir mulighet for et sammenhengende og variert landskap med mye vegetasjon og sol. PRINSIPP: Bebyggelse omkranser internt parkrom. Naboskapsrom utgjør avgrenset del av bydelsrom. K12-14 K15-16 Ettersom strukturen er relativt lukket mot Strandveien blir kontakten mot park rundt Kysten minimal. 3. Parkering Strukturen legger til rette for sammenhengende p-kjeller under bebyggelsen mot sundet, og en todeling av p-anlegg mot Strandveien for å ivareta kontakt på tvers av Strandveien. Parkering framstår som del av bygning utad, mens det inn mot parken er naturlig og mulig med en landskapsmessig bearbeiding av nivåforskjellen. Alle leilighetene kan få tørr adkomst fra parkering. 4. Sol og klima Generelt gode solforhold i den store parken. Halvprivate uterom oppå p-dekket mot Strandveien får best morgensol, mens de mot sundet får best ettermiddagssol. Lite vind i halvprivate uterom oppå parkeringsdekket. Mye vind gjennom felles uterom på bakken pga åpen struktur. Kan bremses noe ved etablering av vegetasjon og leskjermer. K17-18/ B6 K19 4

5 5. Utsikt Varierende grad og kvalitet av utsikt i strukturen. Boliger langs sundet får fantastisk utsikt mot vannet og fjellene i øst og sør. Også mot nord inntil topografisk punkt K15/16 er bygd ut. Boligene mot Strandveien får utsikt over parken rundt Kysten, som er fin, men også over Strandveien. Ingen utsikt til vannet. Boliger inn mot parken får bare nærutsikt. 6. Universell utforming Alle boliger og uterom kan få universell utforming. Evt. noen leiligheter i forkant av p-kjeller mot uterom som ikke får tilgjengelighet fordi de må løftes fra bakkeplan for å unngå innsyn? 7. Formspråk Oppbrutt skala med gode muligheter for å skape et hyggelig miljø inn mot parken, potensielt noe avvisende vegg utad. Bebyggelsen er sammenhengende, og gir lite rom for individuell utforming av hvert enkelt bygningsvolum. Kan derfor lett få en storskala effekt. 8. Energi Kompakt og energieffektiv bebyggelse. 9.Trinnvis utbygging I utgangspunktet 3 sammenhengende strukturer som ikke innbyr til ytterligere inndeling. Allikevel mulig å bygge i flere deler, med midlertidig oppdeling av p-anlegg mot sundet. 10. Økonomisk effektivitet Rasjonell løsning hvor man kan oppnå høy brutto/ netto faktor. 12. Produksjonsvennlighet Rasjonell struktur som er lett å bygge. Stor grad av repetisjon. 5

6 Alternativ 2: Kvartaler med bakgård, oppbrutt bebyggelse VURDERING IHHT KRITERIER: 1. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen danner en tydelig avgrensing mot omgivelsene i nord og sør samt Strandveien og sundet. Dette er positivt for identitet som eget område, men kan også virke avvisende mot omgivelsene ( borg ). Strukturen legger opp til svært varierende kvaliteter i boligene avhengig av lokalisering i strukturen; de ytterste boligene får kontakt og utsikt mot sundet, mens leilighetene forøvrig får en nær kontakt med indre gårdsrom. Mange hjørnesituasjoner hvor det er vanskelig å løse gode leiligheter. Mulighet for gjennomgående lekesti gjennom byggeområdende, parallellt med Strandveien. PRINSIPP: Oppbrutt bebyggelse. Naboskapsrom internt i bebyggelsen, adskilt fra bydelsrom. Middelalderlandsby. K12-14 K Landskap Halvprivate felles uterom internt i bebyggelsen blir helt adskilt fra felles kvartalselekeplass/ bydelspark. Lite romlig sammenheng mellom uterommene, og vanskelig å få frodig vegetasjon inn i halvprivate uterom dersom disse skal være oppå p-dekket. Potensiale for at hvert interne uterom får sin spesifikke karakter. Ettersom strukturen er relativt lukket mot Strandveien blir kontakten mot park rundt Kysten minimal. 3. Parkering Strukturen legger til rette for sammenhengende p-kjeller under bebyggelsen mot sundet, og en todeling av p-anlegg mot Strandveien for å ivareta kontakt på tvers av Strandveien. Parkering framstår som del av bygning både mot Strandveien, bydelspark og strandpromenade. Den oppbrutte bebyggelsen gjør det vanskelig å sikre tørr adkomst fra parkering til alle boligene. 4. Sol og klima Relativt dårlige solforhold i halvprivate uterom pga at den oppbrutte bebyggelsen kaster mye skygge. Bydelsparken vil ha en del sol, men også her vil deler til enhver tid være skyggelagt. Lite vind i halvprivate uterom oppå parkeringsdekket. Mye vind gjennom felles uterom på bakken pga åpen struktur. Kan bremses noe ved etablering av vegetasjon og leskjermer. K17-18/ B6 K19 6

7 5. Utsikt Svært varierende grad og kvalitet av utsikt i strukturen. Boliger langs sundet får fantastisk utsikt mot vannet og fjellene i øst og sør. Også mot nord inntil topografisk punkt K15/16 er bygd ut. Boligene mot Strandveien får utsikt over parken rundt Kysten, som er fin, men også over Strandveien. Ingen utsikt mot vannet. Boliger inn mot parken får bare nærutsikt. 6. Universell utforming Vanskelig å få til universell utforming i bebyggelsen pga varierende høyder og oppbrutt struktur. Vil kreve mange trapperom og komplisert logistikk. 7. Formspråk Oppbrutt småskala med gode muligheter for å skape et hyggelig bomiljø. Gode muligheter for individuell karakter fra bygning til bygning. 8. Energi Lite energieffektiv bebyggelse pga oppbrutthet og store overflater. 9.Trinnvis utbygging Lett å dele inn i mange byggetrinn. P-kjeller blir strukturerende for inndeling. 10. Økonomisk effektivitet Lite rasjonell løsning med vanskelig å oppnå høy brutto/ netto faktor pga mange trapprom og ganger. 12. Produksjonsvennlighet Lite repetisjon, og lite rasjonell struktur. 7

8 Alternativ 3: Maksimal havutsikt og sol VURDERING IHHT KRITERIER: 1. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen danner en tydelig avgrensing mot omgivelsene i nord og sør. Mot Strandveien og sundet åpner strukturen opp for gjennomgående forbindelser i form av utsikt, sammenheng i grøntstruktur (mot Kysten) og sol. Dette vurderes å være i tråd med intensjonen i reguleringsplan for Strandkanten, om at bydelen skal integrerers i omkringliggende strukturer og åpne opp for allmennheten. PRINSIPP: Lamellstruktur som åpner for maksimal sol og utsikt. Naboskapsrom del av bydelens rom, men hevet opp 4 meter (på p-dekket). Strukturen legger opp til at alle leilighetene får mest mulig likeverdige kvaliteter, med sol og utsikt. K12-14 K Landskap Landskapet får en sammenheng helt fra parken rundt Kysten i vest og ut til sundet i øst, primært visuelt, men også funksjonelt dersom dette er ønskelig. Både de halvprivate uterommene oppå p-dekkene og felles kvartalslek på bakken får en mindre tydelig avgrensing enn i de andre alternativene. Til gjengjeld har man her bedre utsikt og sol. Overgangen mellom felles privat oppå p-dekket og bakkeplan kan løses enten ved at det etableres bebyggelse i 1 etg eller ved at landskapet får en sammenheng mellom nivåene (skråning). Dette kan løses ulikt på forskjellige deler av tomta. 3. Parkering Strukturen legger til rette for sammenhengende p-kjeller under bebyggelsen mot sundet, og en todeling av p-anlegg mot Strandveien for å ivareta kontakt på tvers av Strandveien. Parkering framstår som del av bygning der det er boliger over, mens det mellom lamellene kan gjøres enten en landskapsmessig bearbeiding eller bygges 1 etg bygg i nivåforskjellen. Alle leilighetene kan få tørr adkomst fra parkering. 4. Sol og klima Generelt gode solforhold både i felles kvartalslek på bakken og halvprivate uterom oppå p-dekket. Sola vi skinne inn mellom lamellene både om morgenen og ettermiddagen. Midt på dagen, når sola står høyest, vil det kastes korte skygger fra lamellene. Mye vind både gjennom felles uterom på bakken og oppå p- dekket pga åpen struktur som kan øke farten. Tiltak kan gjøres ved etablering av vegetasjon og leskjermer. K17-18/ B6 K19 8

9 5. Utsikt Generelt god utsikt både fra uterom og boliger. Boligene ytterst mot sundet får naturligvis også her best utsikt, mot både vannet og fjellene i øst og sør. Også mot nord inntil topografisk punkt K15/16 er bygd ut. I dette alternativet får imidlertid samtige boliger en viss utsikt mot sundet, forutsatt at lamellene utformes med en avtrapping i fasade som åpner for sikt på langs av bygningens hovedretning. Boligene mot Strandveien får den beste utsikten mot parken rundt Kysten, men alle og uterom vil også få et glimt i denne retningen. 6. Universell utforming Alle boliger og uterom kan få universell utforming. Evt. noen leiligheter i forkant av p-kjeller mot uterom som ikke får rullestoltilgjengelighet pga behov for nivåforskjell? 7. Formspråk Klassisk lamellstruktur med stor grad av repetisjon. Ryddig uttrykk, og muligheter for individuell utforming av hver enkelt lamell dersom dette er ønskelig, samtidig som helheten ivaretas. Relativt lange fasader mot nord og sør, som må få en bevisst utforming for å ikke framstå som avvisende vegger mot rommene imellom. 8. Energi Relativt kompakt og energieffektiv bebyggelse. 9.Trinnvis utbygging Godt tilrettelagt for at det bygges en lamell om gangen. P- kjeller vil være dimensjonerende for byggetrinn, men også denne kan deles opp i flere faser om nødvendig. 10. Økonomisk effektivitet Rasjonell løsning hvor man kan oppnå høy brutto/ netto faktor. 12. Produksjonsvennlighet Rasjonell struktur som er lett å bygge. Stor grad av repetisjon. 9

10 OPPSUMMERENDE OVERORDNA VURDERING AV DE 3 ALTERNATIVENE: Alternativ 1 Alternativ 1 vurderes som lite aktuell mot sundet i øst. Strukturen lukker mot sundet, og opplevelsen av å bo ved vannet vurderes som den viktigste kvaliteten på Strandkanten. Det er derfor viktig at flest mulig får en viss havutsikt. Mot Strandveien kan dette være en aktuell struktur, da det skapes en tydelig ramme rundt internt uterom samtidig som man stenger for trafikkstøy og støv fra Strandveien. Det vurderes som nødvendig å se mer i detalj på hvilke konkrete boligkvaliteter man kan oppnå i en slik struktur mot veien. Alternativ 2 Alternativ 2 vurderes som en lite aktuell struktur, hovedsaklig fordi den gir for dårlige sol- og utsiktsforhold og for varierende kvaliteter i boligene. Også lite rasjonell å bygge. Alternativ 3 Dette alternativet vurderes som den strukturen som i størst grad ivaretar intensjonen i reguleringsplanen, om å etablere en sammengeng mellom Strandkanten og områdene på oversieden av Strandveien. I tillegg vurderes dette å være den strukturen som på best måte utnytter tomtas grunnleggende kvaliteter i form av havutsikt og sol, og gir mest mulig likeverdige boligkvaliteter. Strukturen kan også bygges rasjonelt. Mot sundet vil denne strukturen danne grunnlag for det videre arbeid. Det utarbeides mer detaljerte tegninger for å se på hvilke boligkvaliterer denne strukturen kan gi, som grunnlag for et valg av struktur mot veien. 3. MULIGHETSSTUDIE DETALJNIVÅ Som grunnlag for valg av struktur har vi utarbeidet skisser i 1:500 i plan og snitt for å se nærmere på hvilke boligkvaliteter man kan oppnå. Generelt har vi forutsatt at rammene i reguleringsplanen opprettholdes, men åpner for en økning i p-dekning på inntil 1,0 samt sammenslåing av de to regulerte grønne aksene til Strandveien til én bredere forbindelse, jfr. notat til oppstartsmøte datert For byggeområdet mot sundet framstår lamellstrukturen som den riktige løsningen. På dette området er denne strukturen derfor fastholdt på både forslag A og B. For byggeområdene mot Strandveien har vi i forslag A sett nærmere på lamellstruktur mens man i forslag B ser på en tettere lineær struktur langs veien. 10

11 A. Lameller på tvers, både mot sundet og Strandveien Beskrivelse: lamellene er vist med ett trapperom pr. bygning, som gir adkomst direkte fra p-kjeller. Alle boliger får adkomst fra internt trapperom. Alle boliger har henvendelse mot sør, med unntak av en leilighet pr. lamell som bare får henvendelse mot nord og øst. Overgangen p-kjeller/ bakkeplan er tenkt løst på ulike måter: innen K17/17/B6 er gjennomgeånde lekesti lagt 1m over bakken, og bidrar til å bryte opp og aktivisere denne overgangen. Innen K19 ligger det et potensiale for etablering av 1 etg boliger i overgangen. Disse boligene vil få større nærhet til bakkeplanet, og andre kvaliteter enn lamellene. Mot strandpromenaden er det mulig å etablere sjøboder/ småskala næring. Uterommene mellom lamellene er vist som private hager for leiligheter i 1. etg mot nord, og mulighet for allmenn gjennomgang mot sør. Parkeringsdekning er 1,0. i innendørs anlegg. Gjesteparkering foreslås løst langs adkomstvei. Arealene er omtrent i tråd med gjeldende plan, og vil kunne justeres slik at man er i tråd med denne: - K17, K18, B6: ca m2 bolig (87 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav: max m2) - K19: ca m2 bolig (57 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav max m2)s Nedkopiert plan 1 M= ca. 1:250 11

12 Nedkopiert snitt M= ca. 1:250 Strandveien c=ca +4-5,0 c=7,0 P c=4,0 park c=3,0 c=4,0 B P c=7,0 sjøbod c=3,0 ny cote 0 cote 0 Prinsipielt snitt gjennom p-kjeller med høyder (i prinsippet likt for begge alternativer) P P B c=17,3 tak c=16,3 c=13,2 c=10,1 c=7,0 c=3,0 ny cote 0 cote 0 Prinsipielt snitt gjennom boligbebyggelse med høyder (likt for begge alternativer) 12

13 Vurdering av A: Tegninger i plan og snitt viser at det lar seg gjøre å bygge gode leiligheter innenfor denne strukturen. De aller fleste boligene vil få både sol og utsikt, og ellers gode bokvaliteter. Det er en forutsetning at det etableres forskyvninger i fasaden for at de bakerste boligene skal få utsikt mot øst. En bolig pr. lamell får ihht til skissene henvendelse bare mot nord og øst, og får dermed noe dårligere kvaliteter enn de andre. Uterommet mellom lamellene vurderes å ha begrenset verdi som fellesareal da de blir noe utilgjengelige, og kan bli vindfulle. Disse rommenes viktigste rolle blir å danne mellomrom mellom byggene i tillegg til at de blir en del av utsikten fra boligene. Løsning med private hager vurderes som god, da man slik sikrer vedlikehold og bruk i tillegg til at disse boligene får en tilleggskvalitet istenfor potensielt innsyn fra fallesareal. Alle boligene får et bevisst forhold til sin plassering i forhold til vannet i øst og grøntarealer på den andre siden av veien. Skissene viser samlet 144 boliger og 143 p-plasser, hvilket tilsvarer p-dekning på ca. 1,0, i tråd med målet. Nedkopiert plan 2-4, M= ca. 1:250 13

14 B. Lameller mot sundet, tett lineær struktur mot Strandveien Beskrivelse: I skissene har man lagt opp til en mest mulig kompakt bebyggelse mot Strandveien, for å gi mest mulig areal til bydelsparken/ kvartalslekeplass. Man kan her akseptere en løsning med midtkorridor og ensidige leiligheter, fordi man både mot øst og vest har entydige kvaliteter og akseptable lysforhold. Mot øst har har man kontakt med bydelsparken og utsikt mellom lamellene mot vannet, samt morgensol. Mot vest har man kontakt med parken rundt Kysten (samt Strandveien) og ettermiddagssol. Dette er også et grep som skaper en aktiv fasade med balkonger og vinduer mot Strandveien, ikke en bakside med svalgang. Det er lagt opp til en bred grønn forbindelse på bakkeplan mellom kvartalslekeplassen og Strandveien, for å markere en grønn sammenheng med parken rundt Kysten. Arealene er omtrent i tråd med gjeldende plan, og vil kunne justeres slik at man er i tråd med denne: - K17, K18, B6: ca m2 bolig (94 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav: max m2) - K19: ca m2 bolig (57 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav max m2)samlareaet Nedkopiert plan 1 og snitt, M= ca. 1:250 14

15 Vurdering av B: Boligene mot Strandveien vurderes å få en betydelig lavere kvalitet enn lamellene mot sundet. Selv om kontakten med parken rundt Kysten og ettermiddagssol er en positiv kvalitet, vil ikke denne kunne sammenlignes med utsikt mot vannet. Det vil bli en arkitektonisk utfordring å skape en midtkorridor som ikke oppleves som negativ. Midtkorridor fungerer sjelden som en positiv sosial møteplass. Dersom man med samme struktur skulle hatt gjennomgående leiligheter, ville bygningen blitt mye smalere, og konsekvensen ville vært mer bebyggelse i parkrommet, forutsatt at man bygger maksimalt tillatt utnyttelse (og slik er virkeligheten). Boligene mot sundet får samme kvalitet som i forslag A. Skissene viser 151 boliger og 130 p-plasser, hvilket tilsvarer p-dekning på 0,86. Med såpass mange små leiligheter er det vanskelig å oppnå full p-dekning uten at p-kjeller blir svært dominerende. Nedkopiert plan 2-4, M= ca. 1:250 15

16 4. KONKLUSJON Strandkanten Pluss II KS ønsker å jobbe videre med en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av lamellstruktur både mot Strandveien og sundet, i tråd med forslag A. 16

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT VII - PLAN NR. 1735

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT VII - PLAN NR. 1735 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT VII - PLAN NR. 1735 Dato:... 12.4.11 Dato for siste revisjon:... 3.4.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR PLAN NR. 1771 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BERGLI NORD, FELT B 17 24.09.2012, sist rev.18.11.2012

PLANBESKRIVELSE FOR PLAN NR. 1771 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BERGLI NORD, FELT B 17 24.09.2012, sist rev.18.11.2012 PLANBESKRIVELSE FOR PLAN NR. 1771 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BERGLI NORD, FELT B 17 24.09.2012, sist rev.18.11.2012 Sammendrag Planen skal legge til rette for bygging av 38 boliger med parkeringskjeller

Detaljer

BOLIGER GRAVDALEN KS6 OG KS7 SKISSER , rev Landskap

BOLIGER GRAVDALEN KS6 OG KS7 SKISSER , rev Landskap Utsikt fra tomten mot nord Utsikt fra tomten mot øst OLIGER GRVDLEN KS6 OG KS7 SKISSER - 09-03 2012, rev. 16-03 2012 Landskap INNLEDNING YGG 2 YGG 3 YGG 1 YGG 4 YGG 6 YGG 5 Vedlagt følger et mulighetsstudie

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

Time Kommune V. Vetle Hommersand. P.Boks Bryne Tlf

Time Kommune V. Vetle Hommersand. P.Boks Bryne Tlf Time Kommune V. Vetle Hommersand P.Boks 38 4349 Bryne Tlf. 51 77 60 00 Plan@time.kommune.no På vegne av beboere BB4, Nr. 80, 74, 70 og 64 Kristian Steinnes Kong Haakons Veg 80 4345 Bryne Søknad om endring

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang

Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang Boligfortetting i Kvartal 71b - beskrivelse av hovedgrep og byutviklingstankegang Oppsummering av overordnede målsettinger knyttet til

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT IV OG V STRANDKANTEN NORD. PLAN NR 1595

BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT IV OG V STRANDKANTEN NORD. PLAN NR 1595 Tromsø kommune BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT IV OG V STRANDKANTEN NORD. PLAN NR 1595 Dato:...13.12.04 Dato for siste revisjon:...11.08.05 Dato for planutvalgets vedtak:...30.08.05 I medhold

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1752 DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT VI A

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1752 DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT VI A REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1752 DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT VI A Dato:... 10.10.14 Dato for siste revisjon:... 08.10.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 25.11.15

Detaljer

ET PROSJEKT MED MANGE SIDER

ET PROSJEKT MED MANGE SIDER ET PROSJEKT MED MANGE SIDER Moltestien Aspekt vil utgjøre 24 nye leiligheter fordelt på tre bygg, og ligger svært solrikt plassert øverst på Justneshalvøya i området Justnes Panorama. Fra tomten er det

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Planforslag Steinsvikvegen 386. Dato:27.2.200. Planbeskrivelse. Revidert og forkortet etter 1. gangsbehandling.

Planforslag Steinsvikvegen 386. Dato:27.2.200. Planbeskrivelse. Revidert og forkortet etter 1. gangsbehandling. Planforslag Steinsvikvegen 386 Dato:27.2.200 Planbeskrivelse Revidert og forkortet etter 1. gangsbehandling. Steinsvikvegen 386 gnr. 119, bnr. 36 og 40 i Bergen kommune Planbeskrivelse Steinsvikvegen 386

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

gårder i 4-5 et. forretnings - Lukkede kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre

gårder i 4-5 et. forretnings - Lukkede kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre VEDLEGG 2 4.2 Utbyggingsprinsipper Ny bebyggelse skal underordnes et samlende ordensprinsipp en kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre Pedersens byplan fra 1922. Kvartalene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120

Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120 Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120 Arkivsak: 07/993 Arkivkode: PLANR 4006 Sakstittel: PLAN NR. 4006 - REGULERINGSPLAN FOR HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR.

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN GRUNNLAG FORUTSETNINGER PROJEKT BEGRUNNELSE PROJEKT ETAPPER ALTERNATIV UTFORMING GRUNNLAG FORUTSETNING LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER LANDSKAPELIGE FORUTSETNINGER LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER KOMMUNEPLANEN

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Regulering. Ryggstraen vol.3. Nye Ryggstraen A10-01. Bark Arkitekter AS Avaldsnesgata 95c 4014 Stavanger

Regulering. Ryggstraen vol.3. Nye Ryggstraen A10-01. Bark Arkitekter AS Avaldsnesgata 95c 4014 Stavanger 4096 Randaberg Nye Ryggstraen Kontr oll utf. Sign. Kontr oll Målest ok k Dat o mar s 2 0 15 Ryggstraen vol.3 REV. NR : A10-01 A privat plass bak huset carport eller garasje med uteopphold på taket halvprivat

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERING NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN

REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERING NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN ENDRING AV UTBYGGINGSKONSEPT - SVAR PÅ FAGETATEN KOMMENTARER FRA 25.05.2016 - KONSEPT/ UTFORMING: Reduserte bygningshøyder Tettere bygningskonsept Hopen

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FORTETTING M.V. I ETABLERTE BOLIGOMRÅDER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 10.11.2011 RETNINGSLINJER Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg Randaberg kommune Fra Torset (Foto:

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

LEVANGER SØR. MULIGHETSSTUDIE - Nyskapning og utvikling. Arkidéco AS

LEVANGER SØR. MULIGHETSSTUDIE - Nyskapning og utvikling. Arkidéco AS LEVANGER SØR MULIGHETSSTUDIE - Nyskapning og utvikling INTRO Arkidèco as har på oppdrag av Berg Eiendom as utarbeidet en Mulighetstudie for eiendommene gnr./bnr.315/317,338,375, Moafjæra, Levanger kommune.

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1

NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1 NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1 Illustrasjon av reguleringsforslaget med full utbygging av Nordre Nøstekai 1 Vedlegg 14 1 ALTERNATIVER SOM ER VURDERT Reguleringsforslaget

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Sol- skygge og utnyttelse

Sol- skygge og utnyttelse Sol- skygge og utnyttelse Utnyttelsesgrad Sentrumsformål For sentrumsområdene er det valgt å ikke sette noen prosent BYA, og åpne for å bygge ut områdene helt til formålsgrensen dersom det ikke er vist

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Områdeplan Sørumsand sentrum

Områdeplan Sørumsand sentrum Referanseprosjekter i forhold til tetthet Nr. 1. Røa Have Dette prosjektet består av 5 bygg og har 4 etg. BRA: 8780 m² (inkl. kjeller og næring). % BRA: 150 %. Samlet feller uteoppholdsareal: 1585 m² Til

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok Saksbehandler Ragnhild Haslestad. Byutviklingsstyret

PLAN- OG BYGNINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok Saksbehandler Ragnhild Haslestad. Byutviklingsstyret PLAN- OG BYGNINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201212468-33 Saksbehandler Ragnhild Haslestad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 10.10.2013 Marviksletta - senterområde - detaljregulering. Prinsippsak.

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

panorama Pantone: 5415

panorama Pantone: 5415 panorama 5445 Pantone: 5415 Med leilighet i Hånes Panorama kan du nyte den fantastiske utsikten over fjorden og boltre deg i sol fra morgen til kveld. Store vindusflater, romslige terrasser og en funksjonell

Detaljer

BODØSJØEN BORETTSLAG FASE 1 PRESENTASJON GENERALFORAMLING

BODØSJØEN BORETTSLAG FASE 1 PRESENTASJON GENERALFORAMLING ODØSJØEN ORETTSLG FSE 1 PRESENTSJON GENERLFORMLING 15.06.2016 odøsjøveien nkerveien K I Dagens situasjon ODØSJØEN ORETTSLG nkerveien G H D nkerveien F Dreggveien E C Toftveien K Dagens situasjon DKOMST

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lund Østre, felt B12, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lund Østre, felt B12, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 76/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lund Østre, felt B12, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53817 VEDTAK: Bystyret vedtar

Detaljer

ØVRE KROKEN, TBBL - INNSPILL TIL KU AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dato:

ØVRE KROKEN, TBBL - INNSPILL TIL KU AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dato: ØVRE KROKEN, TBBL - INNSPILL TIL KU AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dato: 26.01.2010 1 A. OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET A A B B C C D D E E F F 0. BAKGRUNN: Arealet ovenfor Malmveien i Øvre Kroken er regulert

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07/3586 Frode Gustavsen/ Erland Loso Telefon: 77 79 03 54 22.09.2009 REGULERINGSPLAN FOR B8A og B8B, STRANDKANTEN, PLANID.:

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Vollsletta Volumstudie

Vollsletta Volumstudie Vollsletta Volumstudie www.norconsult.no Norconsult AS Postboks 234, 8001 Bodø Konrad Klausens vei 8, 8003 Bodø Tel: +47 75 40 45 00 Fax: +47 67 45 76 E-post: post.bodo@norconsult.no BYGGHERRE Bodø Kommune

Detaljer