S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E"

Transkript

1 S T R A N D K A N T E N, D E L P L A N V I I O G V I, - M U L I G H E T S S T U D I E Dato:

2 1. INNLEDNING 1. BAKGRUNN Borealis Arkitekter as har fått i oppdrag å utarbeide detaljreguleringsplan med alternativstudier for delplan VII (sør) på Strandkanten. I den forbindelse ble det avholdt informasjonmøte med Byutvikling den Oppstartsmøte er forespeilet i uke Parallellt har Borealis fått i oppdrag fra Nord Eiendomsutvikling as å utarbeide idéskisse og et notat som grunnlag for å drøfte prosess for delplan VI (nord). Innledningsvis har vi sett det som hensiktsmessig å gjøre noen overordna drøftinger av alternative prinsipielt ulike strukturer på de to områdende sett i sammenheng, for å undersøke om det ligger stort potensiale i å se disse utbyggingsområdende under ett. Generelt er vår konklusjon at delfelt VI og VII kan behandles hver for seg i den videre prosess. Felt VI med sitt topografiske punkt har en annen logistikk enn område VII, og reguleringsplanen setter såpass klare premisser for utvikling av de to områdende at vi vurderer den overordna sammenhengen som ivaretatt i gjeldnede plan. Borealis oversendte den et notat til Byutvikling, med forslag til videre prosess for område VI. I notatet argumenterer vi for at det bør gjennomføres en systematisk alternativsdrøfting/ mulighetsstudie istedenfor at det arrangeres arkitektkonkurranse. De samme modellbilder og disposisjon i forhold til vurderingskriterier som vist i dette notatet under pnkt. 2 mulighetsstudie overordna prinsippnivå inngår i notat for område VII, som en skisse av mulig prosess. 2. PROSESS SÅ LANGT: Etter informasjonsmøte den har Borealis utarbeidet et notat hvor hovedintesnjoner og problemstillinger er oppsummert, som grunnlag for formelt oppstartsmøte. Notatet ble oversendt Byutvikling den Strandkanten Pluss II KS har i januar vært på studeirtur til København for å se på referanseprosjekter som inspirasjon for utvikling av Strandkanten. Det er utarbeidet egen rapport fra turen med oppsummering av lærdom man ønsker å ta med seeg i dette konkrete prosjektet. I tillegg har vi gjennomført en mulighetsstudie i to faser. 3. MÅL MED DETTE NOTATET: I dette notatet ønsker vi å oppsummere det mulighetsstudiet Borealis så langt har gjennomført i samarbeid med oppdragsgiver, i påvente av oppstartsmøte med Byutvikling. Notatet skal danne grunnlag for videre diskusjon med Byutvikling om utvikling av delområde VII. Mulighetsstudiet er gjennomført i 2 faser: 1) MULIGHETSSTUDIE OVERORDNA PRINSIPPNIVÅ En overordna studie på prinsippnivå av ulike alternative strukturer på område VI (sett i sammenheng med VII). Drøfting av kvaliteter innen område VII i forhold til aktuelle vurderingskriterier, jfr pnkt 4. På bakgrunn av disse alternativene ble det den gjennomført en alternativsdiskusjon mellom Borealis og Strandkanten Pluss II KS. I møtet konkluderte man med ønsket struktur mot vannet (K19), mens man ønsket å se mer detaljert på 2 alternativer for området mot Strandveien (K17, K18, B6). 2) MULIGHSTESSTUDIE DETALJNIVÅ Mer detaljert studie av to alternativer i snitt og plan M= 1:500. Mer detaljert vurdering av kvaliteter opp mot vurderingskriterier. På bakgrunn av disse alternativene blir det den gjennomført en ny alternativsdiskusjon mellom Borealis og Strandkanten Pluss II KS. I møtet konkluderte man med ønsket struktur både mot sundet og Strandveien. 2

3 4. OVERORDNET MÅL FOR OMRÅDET - Skape godt bomiljø og god arkitektur! - Gode leiligheter uten innsyn og med gode lysforhold og tilstrekkelig lagerplass i tråd med forskriftens minimumskrav. - Enhver leilighet skal ha en åpenbar kvalitet som gir den identitet ut over de generelle boligkvalitetene (f.eks havutsikt, tilgang til takterrasse/ ekstra felles uterom, spesielt kvalitative private uterom, ekstra romhøyde eller lignende). - Bebyggelsen skal være økonomisk effektiv (brutto/ netto faktor) og ha en rasjonell struktur som er lett å bygge. 5. DELMÅL OG VURDERINGSKRITERIER FOR DE 3 ALTERNATIVENE 1. Bebyggelsesstruktur: Variert, oppbrutt bebyggelse som skaper gode, sosiale uterom. Bebyggelsen skal ha et bevisst forhold til naboer i nord og sør, Strandveien, strandpromenaden, park og gjennomgående lekesti. Unngå svalgangsløsninger og innsyn. Kontakt med området bak. 2. Landskap: Grønne, frodige, lune og solfylte felles uterom. Tydelig hierarki mellom private uterom, naboskapsrom og felles uterom for hele bydelen. Variert og spennende strandpromenade. Kontakt med grøntområdet rundt Kysten, på oversiden av Strandveien. Grøntområdet har sammenheng med grøntsrukturen som binder sammen Kysten, Vanførehjemmet, Hvilhaug, Høgskolen og Bjerkaker skole. Sammen utgjør dette et av de største grøntområdene på Sør-Tromsøya, og har et stort potensiale mtp rekreasjon og biologisk mangfold. 3. Parkering: Skal ha en tydelig rolle som del av landskap eller under bygning. 4. Sol og klima:lune private og felles uterom. Snøfrie inngangssoner.sol på private og felles uterom. 5. Utsikt:Alle boliger skal ha en form for utsikt, enten til eksternt landskap eller uterom i bydelen. 6. Universell utforming:alle uterom skal være universelt tilgjengelige. I utgangspunktet skal alle boliger være universelt tilgjengelige, men enkelte unntak tillates dersom dette åpenbart beriker prosjektet (avklares på oppstartsmøte om dette er OK). 7. Formspråk: Mål å skape et hyggelig bomiljø med moderne, nyskapende formspråk. Menneskelig skala og rom for trivsel vektlegges i bebyggelse og uterom. 8. Energi:Kompakt, energieffektiv bebyggelse. 9.Trinnvis utbygging: Skal være mulig å dele opp i byggetrinn. 10. Økonomisk effektivitet: høy brutto/ netto faktor 11. Produksjonsvennlighet: rasjonell struktur som er lett å bygge 3

4 2. MULIGHETSSTUDIE OVERORDNA PRINSIPPNIVÅ Alternativ 1: Bebyggelse rundt intimt parkrom VURDERING IHHT KRITERIER: 1. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen danner en tydelig avgrensing mot omgivelsene i nord og sør samt Strandveien og sundet. Dette er positivt for identitet som eget område, men kan også virke avvisende mot omgivelsene ( borg ). Alle boligene forholder seg til ett samlet, felles uterom som vil få en viktig funksjon som samlingspunkt, og vil kunne gi en positiv identitet til området. Strukturen legger opp til at ulike kvaliteter vektlegges i boligene avhengig av lokalisering i strukturen; noen får god kontakt og utsikt mot sundet, andre får ettermiddagssol og utsikt mot Kysten med tilhørende park, mens leilighetene i midten primært får kontakt med indre gårdsrom. Mange hjørnesituasjoner hvor det er vanskelig å løse gode leiligheter. Ikke tilrettelagt for gjennomgående lekesti gjennom byggeområdende, parallellt med Strandveien. 2. Landskap Bebygglsen danner en tydelig ramme rundt et stort parkrom med potensiale som bydelspark. Sammenheng mellom halvprivate uterom oppå p-dekkene og stort felles uterom på bakken gir mulighet for et sammenhengende og variert landskap med mye vegetasjon og sol. PRINSIPP: Bebyggelse omkranser internt parkrom. Naboskapsrom utgjør avgrenset del av bydelsrom. K12-14 K15-16 Ettersom strukturen er relativt lukket mot Strandveien blir kontakten mot park rundt Kysten minimal. 3. Parkering Strukturen legger til rette for sammenhengende p-kjeller under bebyggelsen mot sundet, og en todeling av p-anlegg mot Strandveien for å ivareta kontakt på tvers av Strandveien. Parkering framstår som del av bygning utad, mens det inn mot parken er naturlig og mulig med en landskapsmessig bearbeiding av nivåforskjellen. Alle leilighetene kan få tørr adkomst fra parkering. 4. Sol og klima Generelt gode solforhold i den store parken. Halvprivate uterom oppå p-dekket mot Strandveien får best morgensol, mens de mot sundet får best ettermiddagssol. Lite vind i halvprivate uterom oppå parkeringsdekket. Mye vind gjennom felles uterom på bakken pga åpen struktur. Kan bremses noe ved etablering av vegetasjon og leskjermer. K17-18/ B6 K19 4

5 5. Utsikt Varierende grad og kvalitet av utsikt i strukturen. Boliger langs sundet får fantastisk utsikt mot vannet og fjellene i øst og sør. Også mot nord inntil topografisk punkt K15/16 er bygd ut. Boligene mot Strandveien får utsikt over parken rundt Kysten, som er fin, men også over Strandveien. Ingen utsikt til vannet. Boliger inn mot parken får bare nærutsikt. 6. Universell utforming Alle boliger og uterom kan få universell utforming. Evt. noen leiligheter i forkant av p-kjeller mot uterom som ikke får tilgjengelighet fordi de må løftes fra bakkeplan for å unngå innsyn? 7. Formspråk Oppbrutt skala med gode muligheter for å skape et hyggelig miljø inn mot parken, potensielt noe avvisende vegg utad. Bebyggelsen er sammenhengende, og gir lite rom for individuell utforming av hvert enkelt bygningsvolum. Kan derfor lett få en storskala effekt. 8. Energi Kompakt og energieffektiv bebyggelse. 9.Trinnvis utbygging I utgangspunktet 3 sammenhengende strukturer som ikke innbyr til ytterligere inndeling. Allikevel mulig å bygge i flere deler, med midlertidig oppdeling av p-anlegg mot sundet. 10. Økonomisk effektivitet Rasjonell løsning hvor man kan oppnå høy brutto/ netto faktor. 12. Produksjonsvennlighet Rasjonell struktur som er lett å bygge. Stor grad av repetisjon. 5

6 Alternativ 2: Kvartaler med bakgård, oppbrutt bebyggelse VURDERING IHHT KRITERIER: 1. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen danner en tydelig avgrensing mot omgivelsene i nord og sør samt Strandveien og sundet. Dette er positivt for identitet som eget område, men kan også virke avvisende mot omgivelsene ( borg ). Strukturen legger opp til svært varierende kvaliteter i boligene avhengig av lokalisering i strukturen; de ytterste boligene får kontakt og utsikt mot sundet, mens leilighetene forøvrig får en nær kontakt med indre gårdsrom. Mange hjørnesituasjoner hvor det er vanskelig å løse gode leiligheter. Mulighet for gjennomgående lekesti gjennom byggeområdende, parallellt med Strandveien. PRINSIPP: Oppbrutt bebyggelse. Naboskapsrom internt i bebyggelsen, adskilt fra bydelsrom. Middelalderlandsby. K12-14 K Landskap Halvprivate felles uterom internt i bebyggelsen blir helt adskilt fra felles kvartalselekeplass/ bydelspark. Lite romlig sammenheng mellom uterommene, og vanskelig å få frodig vegetasjon inn i halvprivate uterom dersom disse skal være oppå p-dekket. Potensiale for at hvert interne uterom får sin spesifikke karakter. Ettersom strukturen er relativt lukket mot Strandveien blir kontakten mot park rundt Kysten minimal. 3. Parkering Strukturen legger til rette for sammenhengende p-kjeller under bebyggelsen mot sundet, og en todeling av p-anlegg mot Strandveien for å ivareta kontakt på tvers av Strandveien. Parkering framstår som del av bygning både mot Strandveien, bydelspark og strandpromenade. Den oppbrutte bebyggelsen gjør det vanskelig å sikre tørr adkomst fra parkering til alle boligene. 4. Sol og klima Relativt dårlige solforhold i halvprivate uterom pga at den oppbrutte bebyggelsen kaster mye skygge. Bydelsparken vil ha en del sol, men også her vil deler til enhver tid være skyggelagt. Lite vind i halvprivate uterom oppå parkeringsdekket. Mye vind gjennom felles uterom på bakken pga åpen struktur. Kan bremses noe ved etablering av vegetasjon og leskjermer. K17-18/ B6 K19 6

7 5. Utsikt Svært varierende grad og kvalitet av utsikt i strukturen. Boliger langs sundet får fantastisk utsikt mot vannet og fjellene i øst og sør. Også mot nord inntil topografisk punkt K15/16 er bygd ut. Boligene mot Strandveien får utsikt over parken rundt Kysten, som er fin, men også over Strandveien. Ingen utsikt mot vannet. Boliger inn mot parken får bare nærutsikt. 6. Universell utforming Vanskelig å få til universell utforming i bebyggelsen pga varierende høyder og oppbrutt struktur. Vil kreve mange trapperom og komplisert logistikk. 7. Formspråk Oppbrutt småskala med gode muligheter for å skape et hyggelig bomiljø. Gode muligheter for individuell karakter fra bygning til bygning. 8. Energi Lite energieffektiv bebyggelse pga oppbrutthet og store overflater. 9.Trinnvis utbygging Lett å dele inn i mange byggetrinn. P-kjeller blir strukturerende for inndeling. 10. Økonomisk effektivitet Lite rasjonell løsning med vanskelig å oppnå høy brutto/ netto faktor pga mange trapprom og ganger. 12. Produksjonsvennlighet Lite repetisjon, og lite rasjonell struktur. 7

8 Alternativ 3: Maksimal havutsikt og sol VURDERING IHHT KRITERIER: 1. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen danner en tydelig avgrensing mot omgivelsene i nord og sør. Mot Strandveien og sundet åpner strukturen opp for gjennomgående forbindelser i form av utsikt, sammenheng i grøntstruktur (mot Kysten) og sol. Dette vurderes å være i tråd med intensjonen i reguleringsplan for Strandkanten, om at bydelen skal integrerers i omkringliggende strukturer og åpne opp for allmennheten. PRINSIPP: Lamellstruktur som åpner for maksimal sol og utsikt. Naboskapsrom del av bydelens rom, men hevet opp 4 meter (på p-dekket). Strukturen legger opp til at alle leilighetene får mest mulig likeverdige kvaliteter, med sol og utsikt. K12-14 K Landskap Landskapet får en sammenheng helt fra parken rundt Kysten i vest og ut til sundet i øst, primært visuelt, men også funksjonelt dersom dette er ønskelig. Både de halvprivate uterommene oppå p-dekkene og felles kvartalslek på bakken får en mindre tydelig avgrensing enn i de andre alternativene. Til gjengjeld har man her bedre utsikt og sol. Overgangen mellom felles privat oppå p-dekket og bakkeplan kan løses enten ved at det etableres bebyggelse i 1 etg eller ved at landskapet får en sammenheng mellom nivåene (skråning). Dette kan løses ulikt på forskjellige deler av tomta. 3. Parkering Strukturen legger til rette for sammenhengende p-kjeller under bebyggelsen mot sundet, og en todeling av p-anlegg mot Strandveien for å ivareta kontakt på tvers av Strandveien. Parkering framstår som del av bygning der det er boliger over, mens det mellom lamellene kan gjøres enten en landskapsmessig bearbeiding eller bygges 1 etg bygg i nivåforskjellen. Alle leilighetene kan få tørr adkomst fra parkering. 4. Sol og klima Generelt gode solforhold både i felles kvartalslek på bakken og halvprivate uterom oppå p-dekket. Sola vi skinne inn mellom lamellene både om morgenen og ettermiddagen. Midt på dagen, når sola står høyest, vil det kastes korte skygger fra lamellene. Mye vind både gjennom felles uterom på bakken og oppå p- dekket pga åpen struktur som kan øke farten. Tiltak kan gjøres ved etablering av vegetasjon og leskjermer. K17-18/ B6 K19 8

9 5. Utsikt Generelt god utsikt både fra uterom og boliger. Boligene ytterst mot sundet får naturligvis også her best utsikt, mot både vannet og fjellene i øst og sør. Også mot nord inntil topografisk punkt K15/16 er bygd ut. I dette alternativet får imidlertid samtige boliger en viss utsikt mot sundet, forutsatt at lamellene utformes med en avtrapping i fasade som åpner for sikt på langs av bygningens hovedretning. Boligene mot Strandveien får den beste utsikten mot parken rundt Kysten, men alle og uterom vil også få et glimt i denne retningen. 6. Universell utforming Alle boliger og uterom kan få universell utforming. Evt. noen leiligheter i forkant av p-kjeller mot uterom som ikke får rullestoltilgjengelighet pga behov for nivåforskjell? 7. Formspråk Klassisk lamellstruktur med stor grad av repetisjon. Ryddig uttrykk, og muligheter for individuell utforming av hver enkelt lamell dersom dette er ønskelig, samtidig som helheten ivaretas. Relativt lange fasader mot nord og sør, som må få en bevisst utforming for å ikke framstå som avvisende vegger mot rommene imellom. 8. Energi Relativt kompakt og energieffektiv bebyggelse. 9.Trinnvis utbygging Godt tilrettelagt for at det bygges en lamell om gangen. P- kjeller vil være dimensjonerende for byggetrinn, men også denne kan deles opp i flere faser om nødvendig. 10. Økonomisk effektivitet Rasjonell løsning hvor man kan oppnå høy brutto/ netto faktor. 12. Produksjonsvennlighet Rasjonell struktur som er lett å bygge. Stor grad av repetisjon. 9

10 OPPSUMMERENDE OVERORDNA VURDERING AV DE 3 ALTERNATIVENE: Alternativ 1 Alternativ 1 vurderes som lite aktuell mot sundet i øst. Strukturen lukker mot sundet, og opplevelsen av å bo ved vannet vurderes som den viktigste kvaliteten på Strandkanten. Det er derfor viktig at flest mulig får en viss havutsikt. Mot Strandveien kan dette være en aktuell struktur, da det skapes en tydelig ramme rundt internt uterom samtidig som man stenger for trafikkstøy og støv fra Strandveien. Det vurderes som nødvendig å se mer i detalj på hvilke konkrete boligkvaliteter man kan oppnå i en slik struktur mot veien. Alternativ 2 Alternativ 2 vurderes som en lite aktuell struktur, hovedsaklig fordi den gir for dårlige sol- og utsiktsforhold og for varierende kvaliteter i boligene. Også lite rasjonell å bygge. Alternativ 3 Dette alternativet vurderes som den strukturen som i størst grad ivaretar intensjonen i reguleringsplanen, om å etablere en sammengeng mellom Strandkanten og områdene på oversieden av Strandveien. I tillegg vurderes dette å være den strukturen som på best måte utnytter tomtas grunnleggende kvaliteter i form av havutsikt og sol, og gir mest mulig likeverdige boligkvaliteter. Strukturen kan også bygges rasjonelt. Mot sundet vil denne strukturen danne grunnlag for det videre arbeid. Det utarbeides mer detaljerte tegninger for å se på hvilke boligkvaliterer denne strukturen kan gi, som grunnlag for et valg av struktur mot veien. 3. MULIGHETSSTUDIE DETALJNIVÅ Som grunnlag for valg av struktur har vi utarbeidet skisser i 1:500 i plan og snitt for å se nærmere på hvilke boligkvaliteter man kan oppnå. Generelt har vi forutsatt at rammene i reguleringsplanen opprettholdes, men åpner for en økning i p-dekning på inntil 1,0 samt sammenslåing av de to regulerte grønne aksene til Strandveien til én bredere forbindelse, jfr. notat til oppstartsmøte datert For byggeområdet mot sundet framstår lamellstrukturen som den riktige løsningen. På dette området er denne strukturen derfor fastholdt på både forslag A og B. For byggeområdene mot Strandveien har vi i forslag A sett nærmere på lamellstruktur mens man i forslag B ser på en tettere lineær struktur langs veien. 10

11 A. Lameller på tvers, både mot sundet og Strandveien Beskrivelse: lamellene er vist med ett trapperom pr. bygning, som gir adkomst direkte fra p-kjeller. Alle boliger får adkomst fra internt trapperom. Alle boliger har henvendelse mot sør, med unntak av en leilighet pr. lamell som bare får henvendelse mot nord og øst. Overgangen p-kjeller/ bakkeplan er tenkt løst på ulike måter: innen K17/17/B6 er gjennomgeånde lekesti lagt 1m over bakken, og bidrar til å bryte opp og aktivisere denne overgangen. Innen K19 ligger det et potensiale for etablering av 1 etg boliger i overgangen. Disse boligene vil få større nærhet til bakkeplanet, og andre kvaliteter enn lamellene. Mot strandpromenaden er det mulig å etablere sjøboder/ småskala næring. Uterommene mellom lamellene er vist som private hager for leiligheter i 1. etg mot nord, og mulighet for allmenn gjennomgang mot sør. Parkeringsdekning er 1,0. i innendørs anlegg. Gjesteparkering foreslås løst langs adkomstvei. Arealene er omtrent i tråd med gjeldende plan, og vil kunne justeres slik at man er i tråd med denne: - K17, K18, B6: ca m2 bolig (87 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav: max m2) - K19: ca m2 bolig (57 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav max m2)s Nedkopiert plan 1 M= ca. 1:250 11

12 Nedkopiert snitt M= ca. 1:250 Strandveien c=ca +4-5,0 c=7,0 P c=4,0 park c=3,0 c=4,0 B P c=7,0 sjøbod c=3,0 ny cote 0 cote 0 Prinsipielt snitt gjennom p-kjeller med høyder (i prinsippet likt for begge alternativer) P P B c=17,3 tak c=16,3 c=13,2 c=10,1 c=7,0 c=3,0 ny cote 0 cote 0 Prinsipielt snitt gjennom boligbebyggelse med høyder (likt for begge alternativer) 12

13 Vurdering av A: Tegninger i plan og snitt viser at det lar seg gjøre å bygge gode leiligheter innenfor denne strukturen. De aller fleste boligene vil få både sol og utsikt, og ellers gode bokvaliteter. Det er en forutsetning at det etableres forskyvninger i fasaden for at de bakerste boligene skal få utsikt mot øst. En bolig pr. lamell får ihht til skissene henvendelse bare mot nord og øst, og får dermed noe dårligere kvaliteter enn de andre. Uterommet mellom lamellene vurderes å ha begrenset verdi som fellesareal da de blir noe utilgjengelige, og kan bli vindfulle. Disse rommenes viktigste rolle blir å danne mellomrom mellom byggene i tillegg til at de blir en del av utsikten fra boligene. Løsning med private hager vurderes som god, da man slik sikrer vedlikehold og bruk i tillegg til at disse boligene får en tilleggskvalitet istenfor potensielt innsyn fra fallesareal. Alle boligene får et bevisst forhold til sin plassering i forhold til vannet i øst og grøntarealer på den andre siden av veien. Skissene viser samlet 144 boliger og 143 p-plasser, hvilket tilsvarer p-dekning på ca. 1,0, i tråd med målet. Nedkopiert plan 2-4, M= ca. 1:250 13

14 B. Lameller mot sundet, tett lineær struktur mot Strandveien Beskrivelse: I skissene har man lagt opp til en mest mulig kompakt bebyggelse mot Strandveien, for å gi mest mulig areal til bydelsparken/ kvartalslekeplass. Man kan her akseptere en løsning med midtkorridor og ensidige leiligheter, fordi man både mot øst og vest har entydige kvaliteter og akseptable lysforhold. Mot øst har har man kontakt med bydelsparken og utsikt mellom lamellene mot vannet, samt morgensol. Mot vest har man kontakt med parken rundt Kysten (samt Strandveien) og ettermiddagssol. Dette er også et grep som skaper en aktiv fasade med balkonger og vinduer mot Strandveien, ikke en bakside med svalgang. Det er lagt opp til en bred grønn forbindelse på bakkeplan mellom kvartalslekeplassen og Strandveien, for å markere en grønn sammenheng med parken rundt Kysten. Arealene er omtrent i tråd med gjeldende plan, og vil kunne justeres slik at man er i tråd med denne: - K17, K18, B6: ca m2 bolig (94 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav: max m2) - K19: ca m2 bolig (57 stk) + bod = ca m2 (reg.plan krav max m2)samlareaet Nedkopiert plan 1 og snitt, M= ca. 1:250 14

15 Vurdering av B: Boligene mot Strandveien vurderes å få en betydelig lavere kvalitet enn lamellene mot sundet. Selv om kontakten med parken rundt Kysten og ettermiddagssol er en positiv kvalitet, vil ikke denne kunne sammenlignes med utsikt mot vannet. Det vil bli en arkitektonisk utfordring å skape en midtkorridor som ikke oppleves som negativ. Midtkorridor fungerer sjelden som en positiv sosial møteplass. Dersom man med samme struktur skulle hatt gjennomgående leiligheter, ville bygningen blitt mye smalere, og konsekvensen ville vært mer bebyggelse i parkrommet, forutsatt at man bygger maksimalt tillatt utnyttelse (og slik er virkeligheten). Boligene mot sundet får samme kvalitet som i forslag A. Skissene viser 151 boliger og 130 p-plasser, hvilket tilsvarer p-dekning på 0,86. Med såpass mange små leiligheter er det vanskelig å oppnå full p-dekning uten at p-kjeller blir svært dominerende. Nedkopiert plan 2-4, M= ca. 1:250 15

16 4. KONKLUSJON Strandkanten Pluss II KS ønsker å jobbe videre med en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av lamellstruktur både mot Strandveien og sundet, i tråd med forslag A. 16

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

VEILEDER I BOKVALITET

VEILEDER I BOKVALITET VEILEDER I BOKVALITET Asker, 7. 03.2012 Anbefalt utskrift: Fullfarge. Tosidig utskrift: Fil Skriv ut Egenskaper- oppsett Innbindingsposisjon Auto - Venstre innbinding OK. Engelsrud, Asker kommune. FORORD

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2007 GBR-, N-515 07/17982 07/71930 Saksbehandler: Jan Fredrik Rasmussen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø 26.08.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.:

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Seniorboliger i Trolla Beboermedvirkning

Seniorboliger i Trolla Beboermedvirkning SBF BY A07006 - Åpen RAPPORT Seniorboliger i Trolla Beboermedvirkning Milepælsrapport. Fase I Solvår Wågø og Eli Støa SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk / NTNU Institutt for Byggekunst prosjektering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune Revisjon 20.04.2015 PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune (gnr/bnr: 6/20, 85/72, mindre del av 6/48, samt tilliggende veiareal)

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200700497 : O: : L13-48 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer