1 Generelt om Regional plan for Vefsna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Generelt om Regional plan for Vefsna"

Transkript

1 INNLEDNING Det har gjennom arbeidet med Regional plan for Vefsna framkommet mye verdifull kunnskap som vil være viktig i forhold til fremtidig forvaltning av Vefsna. Det er ingen tvil om at Vefsnavassdraget inneholder store verneverdier i form av biologisk mangfold, landskap, INON, fisk og fiske osv. som bør ivaretas. Vi savner imidlertid et fokus på hvordan skånsom vannkraftutbygging kan realiseres. Dette dokumentet peker på mangler ved høringsdokumentene for Regional plan for Vefsna og kommer med forslag til endringer. Våre innspill er delt i tre deler: Del 1: generell del hvor styrker og svakheter med planen omtales, Del 2: forslag til konkrete endringer i plandokumentene, Del 3: plandokumenter hvor endringene er innarbeidet. 1 Generelt om Regional plan for Vefsna Vefsna ble inkludert i verneplanen for vassdrag i 2009 fordi det ikke lenger var ønskelig med så omfattende utbygginger som den som var under planlegging for Vefsna og fordi det er knyttet store verneverdier til vassdraget. I vedtaket for vernet ble det imidlertid åpnet for et annet forvaltningsregime for Vefsna enn det som gjelder i andre vernede vassdrag (St.prp.nr. 53, ). Det skal ikke være en øvre grense på 1MW slik tilfellet er i vernede vassdrag generelt, men en grense på 10 MW som avklart i brev til Vefsnaprosjektet fra NVE. Det skal i henhold til St.prp. nr 53 «legge til rette for mindre, skånsam kraftproduksjon i sidevassdrag, der det ikkje i nokon grad er i strid med verneverdiane.» I Stortingsproposisjonen ble det også lagt vekt på at det skulle skje en omfattende kartlegging av nedbørfeltet slik at kunnskapen om faktiske verneverdier skulle bli bedre. Den økte kunnskapen skulle benyttes til «betre grunnlag for å ta vare på verneverdiane der desse er særleg til stades. Tilsvarande vil kunnskap om kor verneverdiane ikkje er sterke opne for fleksibilitet i forvaltninga av vassdraget». Høringsdokumentet vurderes til å være en sterk fokusering på vern og i liten grad fokusere på mulig utnyttelse. Slik planen nå foreligger, må det settes spørsmålstegn ved: 1. Om det er lagt til rette for skånsom kraftproduksjon, og 2. om det er lagt opp til en fleksibel forvaltning av vassdraget der verneverdiene ikke er sterke. 1 (11)

2 1.1 Utbyggingsmetode er viktig for miljøpåvirkningen Det skal i henhold til politiske føringer legges til rette for skånsom utbygging i sidevassdrag. Det er et faktum at enkelte vannkraftverk har stor negativ påvirkning på miljøet, mens andre har liten. Hvordan et vannkraftprosjekt designes har derfor stor betydning for hvordan omgivelsene blir påvirket. I planen er det ikke diskutert hvordan et vannkraftverk kan utformes for at konsekvensene for miljø og samfunn kan bli minimalisert. Dette betrakter vi som en betydelig mangel dersom planen skal bidra til realisering av skånsomme vannkraftverk. 1.2 Konsekvensutredning Det er utarbeidet en konsekvensutredning av hele planen. Det er en stor svakhet ved planen at den ikke har utredet hvilken reell konsekvens den vil ha for samfunnsinteressen vannkraft. Siden vannkraftpotensialet er stort, og at vannkraft er en svært viktig samfunnsinteresse, bør ikke planen kunne vedtas uten at konsekvens for vannkraftsektoren blir tilstrekkelig belyst. Å hevde at planen legger til rette for vannkraft sammenliknet med 0-alternativet er ikke en tilstrekkelig beskrivelse av situasjonen. Det mangler en klargjøring av hvilke strekninger som er tilgjengelig for vannkraftprosjekter. Det er stor risiko for at konsekvensen av planen blir at det ikke kan realiseres vannkraftprosjekter. Dersom dette viser seg å være tilfellet, er dette en stor mangel ved konsekvensutredningen av planen. Den skal også beskrive hvilken konsekvens planen har for samfunnsfeltet vannkraft. 1.3 Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (RPRVV) En av utfordringene med de føringene som ligger i planens del III (planbestemmelse og retningslinjer), er at det ikke tolereres byggevirksomhet i områder som ligger i naturområder (iht. RPRVV forvaltningsklasse 3) eller at de berører verneverdier av stor eller middels verdi i forvaltningsklasse 2. Forvaltningsklasse 1 har nesten ingen utbredelse i planområdet og er derfor uten interesse. Vi har også avdekket at det utarbeidete kartet inneholder feil på grunn av manglende lokalkunnskap. Vi har derfor utarbeidet et revidert kart som tar hensyn til inngrep langs elva som ikke har kommet med i kartet som er sendt på høring. Det vesentlige i Vefsna er å ta vare på viktige verneverdier, men dersom det er ønskelig å kunne realisere skånsom vannkraft, må ikke forvaltningsklassene i seg selv være til hinder for etablering av vannkraft slik de nå ser ut til å gjøre i planen. 1.4 Forholdet mellom OEDs retningslinjer og Regional plan for Vefsna På side i den regionale planen (Del I) er det vist til at kriterier for verdisetting gitt i retningslinjer for små kraftverk fra OED (2007) er benyttet: 2 (11)

3 "Dette sikrer en verdivurdering som er omforent mellom forskjellige departementer og direktorater. Videre er en slik verdivurdering forankret i Nordland da dette er samme metodikk som er lagt til grunn i de regionale planene om små vannkraftverk og vindkraft i Nordland". Det blir imidlertid senere opplyst at flere av kriteriene er justert i forhold til OEDs retningslinjer for enkelte tema. Dette har bl.a. blitt gjort grunnet utvikling av metode i sammenheng med f.eks. landskapsverdier og reindrift. Vi mener at det for alle tema må presiseres når bruk av verdisettingskriterier for gitte tema avviker fra nevnte retningslinjer, og at det bør gis en forklaring på og begrunnelse for hvorfor dette er gjort. Dette fordi dette i enkelte tilfeller kan medføre at verdiene settes høyere enn hva som ville ha vært tilfelle dersom gjeldende retningslinjer hadde blitt brukt. Den praktiske konsekvensen av dette blir i så fall at det er svært vanskelig (eller umulig) å finne lokaliteter hvor det er mulig bygge ut vannkraft. 2 Del 2: Forslag til konkrete endringer i plandokumentene 2.1 Definisjoner Skånsom utbygging I St.prp. nr. 53 står følgende: "Ei samla planlegging av vassdraget kan legge til rette for mindre, skånsam kraftproduksjon i sidevassdrag, der dette ikkje i nokon grad er i strid med verneverdiane." Det er et tilnærmet absolutt faktum at all energiproduksjon medfører miljøskade i større eller mindre omfang. Noe av utfordringen når det utarbeides en regional plan, slik som for Vefsna, er å finne terskelverdier for hva som vil være akseptabel ulempe eller skade for det som oppfattes som verneverdier. I en definisjon av «skånsom utbygging» bør følgende punkter inngå: utbyggingen innebærer ikke regulering eller overføring av vann. Dette sikrer at eventuelle påvirkninger på verneverdier begrenses til lokale forhold forutsatt at tiltaket ikke innebærer barrierer for fisk eller vilt, det skal slippes en tilstrekkelig minstevannføring slik at den berørte strekningen opprettholder sin økologiske funksjon med hensyn på vanntilknyttet og fuktighetskrevende liv på utbyggingsstrekningen, slukeevnen skal ikke være større enn at årlig middelflom reduseres med maksimalt 25 % (som eksempel). Dette sikrer dynamiske prosesser i elveløpet, og at utbyggingsstrekningen ikke utsettes for gjengroing. viktige verneverdier skal ikke bli negativt påvirket av en utbygging 3 (11)

4 Definisjon av "viktige verneverdier" Utfordringen blir naturligvis da å definere hva som er viktige verneverdier. Sentrale tema i vernet av Vefsna er anadrom fisk, INON, naturtyper, rødlistearter, landskapskvaliteter og store friluftslivsområder. Samfunnsnytte Et prosjekt som har stor samfunnsnytte, men som kan komme i konflikt med verneverdier av liten verdi, havner i gul gruppe (svært restriktiv) iht. Planbestemmelser og retningslinjer (del III). Ingen mindre kraftverk kan sies å ha stor samfunnsnytte. Dette kravet blir derfor urimelig når planen skal omfatte mindre vannkraftverk. Det burde imidlertid fremgå et sted i retningslinjene at det er de tre faktorene kraftproduksjon, utbyggingspris og konsekvenser som bør veies sammen for å finne ut om det er et godt eller dårlig kraftprosjekt for samfunnet. Vi kan ikke se at størrelsen på kraftverket blir tillagt vekt noe sted. Det bør derfor fremgå at det aksepteres større negativ konsekvens fra et større enn et mindre kraftverk. Under er punkter i del III av Regional plan for Vefsna planbestemmelser og retningslinjer kommentert. Vi har også her kommet med forslag til endringer. 2.2 Retningslinjenes punkt C: Arealpolitiske retningslinjer i henhold til forvaltningsklasse Utfordringen med de føringene som ligger i planens del III (planbestemmelse og retningslinjer) er at det ikke tolereres byggevirksomhet i områder som ligger i naturområder (i hht. RPRVV forvaltningsklasse 3) eller at de berører verneverdier av stor eller middels verdi i forvaltningsklasse 2. Forvaltningsklasse 1 har nesten ingen utbredelse i planområdet og er derfor uten interesse. Det mangler dessuten en klargjøring av hvilke strekninger som er tilgjengelig for vannkraftprosjekter. Forvaltningsklasse 1 i henhold til RPRVV: Vi foreslår at det lages en ny kategori for områder hvor det kan åpnes for vannkraftutbygging. Forvaltningsklasse 2 i henhold til RPRVV: Slik retningslinjene er formulert, kan vi ikke se at det er rom for å åpne for kraftutbygging. Vi foreslår at "på ingen måte" i punkt C4 erstattes med "i liten grad". Forvaltningsklasse 3: Vi foreslår et nytt punkt: Vannkraftutbygging kan tillates dersom det i liten grad kommer i konflikt med verneverdiene. 4 (11)

5 2.3 D: Særskilte retningslinjer for små vannkraftverk i vassdraget. I kapittel D, del III (s. 7) framgår det at et prosjekt som planlegges i et område med viktige verneverdier gjennom avbøtende tiltak og justeringer vil kunne prioriteres høyere i prioriteringstabellen og gå fra rød til gult eller gult til grønt. Vi synes ikke at dette poenget kommer godt nok fram i planen og mener at dette må komme tydeligere fram (også i del I) slik at planen i utgangspunktet ikke framstår som et hinder for kraftutbygging. Det bør også defineres når utbygging kan tillates og ikke bare i hvilke tilfeller en må være svært restriktiv og når utbygging ikke tillates. Det må dessuten komme klarere fram at de tre faktorene kraftproduksjon, utbyggingspris og konsekvenser bør veies sammen for å finne ut om det er et godt eller dårlig kraftprosjekt for samfunnet. Dette gjelder for både del I og del III. Hvis man velger seg ut elvestrekninger som er aktuelle for kraftutbygging og går gjennom hvilke verdier som finnes og ser på de tematiske retningslinjene, kommer det fram at en så godt som alltid vil havne på gult eller rødt prioriteringsnivå selv om man legger opp til en skånsom utbyggingsløsning. For at vannkraftutbygging skal bli gjennomførbart, må en derfor løse opp i de tematiske retningslinjene. Vi har kommentarer og forslag til endringer til teksten i tabell 1 (Prioriteringsnivå som er anvendt i retningslinjene). Under gult, som angir svært restriktivt prioriteringsnivå, bør "stor" foran samfunnsnytte tas ut. Små vannkraftverk vil som oftest ikke gi så stor samfunnsnytte som et større kraftverk, og dette fremstår derfor som enda et hinder for å kunne realisere vannkraftutbygging i Vefsna. Under er de tematiske retningslinjene kommentert. Forslagene til endringer er innarbeidet i tabell 2. i del III. Biologisk mangfold (inkl. rødlistearter) Det er viktig å redusere tap av viktig, biologisk mangfold. De tematiske retningslinjene når det gjelder biologisk mangfold er imidlertid for strenge. B2: Når det gjelder rødlistearter er det også kjørt en svært restriktiv linje i retningslinjene. Det skal ikke tillates utbygging dersom det er fare for at prioriterte arter eller rødlistete arter i alle kategorier blir skadelidende. Det betyr at kategori nær truet (NT) også inngår. NT- arter benevnes som rødlistearter, mens bare arter som klassifiseres til kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) er truete arter. NT-arter er i utgangspunktet ikke truet, men er plassert på rødlista på grunn av at de er nær ved å tilfredsstille noen av kriteriene for å havne i truet-kategoriene. For å ta et konkret eksempel vil arten strandsnipe, som er oppført som nær truet i rødlista, sannsynligvis kunne påtreffes langs alle deler av Vefsnavassdraget med 5 (11)

6 6 (11) sidevassdrag. Dersom retningslinjene tolkes slik det er skrevet, vil det knapt finnes en lokalitet hvor det kan realiseres et vannkraftverk. Vi mener derfor at NTkategorien må tas ut av punkt B2. Dette er også i tråd med de nasjonale retningslinjene gitt av OED. I de nasjonale retningslinjene er det også et krav at det aktuelle området skal være «viktig» for den aktuelle arten. Vi ser ingen grunn til at denne presiseringen skal ut av kriteriene. Det innebærer B4: Rødlistede naturtyper i de samme kategorier som rødlistearter (B2) er inkludert. Også her bør bare truet-kategoriene være inkludert. B5: Av hensyn til formålet med vernet, og med føringer i Lov om biologisk mangfold, er det naturlig at det ikke skal gis anledning til å ødelegge verdien av områder som er vurdert som svært viktige eller viktige naturtyper. (I OEDs veileder-2007 står: "Tiltak som kommer i konflikt med biologisk mangfold av stor og middels verdi for øvrig må påregne pålegg om avbøtende tiltak som reduserer konflikten, eks. i form av krav om minstevannføring og/eller andre miljøtilpasninger i prosjektet.".) Vi mener imidlertid at selv om forekomster av stor og middels verdi blir berørt, er ikke dette uten videre ensbetydende med at det ikke kan tillates utbygging uten at det ses på konsekvensgraden. Dette fordi avbøtende tiltak og andre justeringer av et prosjekt ofte kan redusere konsekvensene betraktelig. B6: Det synes også etter samme argumentasjon som over å være for strengt at en skal være svært restriktiv med å tillate utbygging dersom naturtyper av liten verdi kan bli skadelidende. Nasjonale myndigheters intensjon med vernet er at viktige verneverdier skal tas vare på. Det må derfor være rom for å tillate kraftutbygging dersom naturtyper av liten verdi berøres. Ved å legge vannveien i fjell (tunnel/sjakt) vil de tekniske inngrepene og arealbeslaget være små og være begrenset kun til inntaksdam, massedeponi og evt. veier. På denne måten er det mulig å unngå berøring med verdifulle områder og konsekvensgraden blir liten. Inngrepsfrie Naturområder i Norge (INON) C1: Det er en nasjonal målsetting å unngå tap av villmarkspregete områder. Dette er den strengeste kategorien av INON-områder (områder som ligger mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep). Når vassdraget er vernet er det derfor naturlig at utbygginger som i vesentlig grad går ut over INON-områder, ikke blir tillatt. Det går veier langs de fleste sidevassdragene i Vefsna, og svært mange av elvestrekninger aktuelle for utbygging vil derfor pr. definisjon ikke være inngrepsfrie. Kraftutbygging vil likevel i mange tilfeller komme i konflikt med INON-områder dersom planen og retningslinjene tolkes bokstavelig. Det står at det ikke skal tillates vannkraftverk dersom det medfører reduksjon av villmarkspregede områder. I flere områder kan et elvekraftverk medføre et marginalt bortfall av villmarkspregete områder. Vi mener derfor at det må utvises skjønn i hver enkelt sak i stedet for kategorisk å utelukke prosjekter som berører

7 villmarksområder. Det kan evt. settes en grense for størrelsen på bortfall som tolereres. Fisk og fiske Vefsna er et nasjonalt laksevassdrag med stort potensial for å bli en av Norges viktigste lakseelver når laksestammen får bygd seg opp etter utrydding av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Utrydding av parasitten ble gjennomført med rotenon nedstrøms Laksforsen i 2011 og I nasjonale laksevassdrag skal det ikke tillates tiltak som kan være til skade for laksen. Det er derfor naturlig at framtidig utvikling av vannkraft må foregå i deler av vassdraget som ligger utenfor de strekningene som laksen kan nå. D4: Dersom en med nedstrøms her mener anadrom strekning, må dette presiseres. D5: Det er urimelig strengt at det ikke skal tillates utbygging dersom det medfører negative konsekvenser for gyte- og oppvekstområder for innlandsfisk. Kraftutbygging vil i alle tilfeller påvirke fisk i større eller mindre grad, og denne retningslinjen alene er nok til å stoppe de fleste vannkraftprosjekt. Vi mener at restriksjonene her kun må gjelde viktige gyte- og oppvekstområder for innlandsfisk. Dette må presiseres i retningslinjen. Vi foreslår at det føyes til et nytt punkt om hvor utbygging kan tillates (D6). Reindrift Vefsnas nedbørfelt har svært viktige områder for reindrift. Det er derfor naturlig at det settes restriksjoner i form av at ny vannkraftproduksjon ikke skal skape hindringer eller redusere verdien av viktige områder for reindrift. E3 og E4: I følge planen skal det i utgangspunktet ikke åpnes for utbygging dersom det medfører negative konsekvenser for reindriftsområder av stor verdi (jf. E3). Man skal videre være svært restriktiv dersom områder av middels verdi blir berørt (jf. E4). Vi oppfatter disse retningslinjene som for strenge og for lite nyanserte etter de faktiske forhold. Bygging av et kraftverk vil medføre anleggsvirksomhet og menneskelig tilstedeværelse som kan være negativt for reindriftsområder av verdi i en begrenset periode, mens forholdene i driftsperioden vil bli tilnærmet som før utbygging. Det at bygging vil medføre konflikt i anleggsfasen må derfor ikke være ensbetydende med at utbygging ikke tillates. Konflikt med reindrift kan avbøtes på mange måter. En kan for eksempel legge deler av anleggsarbeidet til en tid på året hvor konflikten blir minst mulig (eks. kalvingsland). Vi foreslår å legge til et nytt punkt E5 hvor det defineres i hvilke tilfeller utbygging kan tillates på tross av påvirkning av områder av middels eller stor verdi. Landskap 7 (11)

8 Det er viktig å ivareta landskapskvaliteter, og da spesielt høyfjellsområder og områder som er lite eller ikke berørt av inngrep. F2 og F3: For landskap ser det ut til at man har sett bort fra konsekvensgraden når en skriver at i landskap som er vurdert å ha middels/stor sårbarhet for vannkraftutbygging skal man ikke tillate/være svært restriktiv med å tillate utbygginger. Det synes derfor urimelig å utelukke utbygging uten at man har gjort en konsekvensvurdering. Vi ser derfor at det er et behov for å presisere betydningen av konsekvensgrad i retningslinjen. For å illustrere hvor viktig det er å se på konsekvensgrad, viser vi til at det finnes ulike løsninger ved bygging av vannkraftverk. En vanlig løsning som er svært fordelaktig i forhold til flere fagtema, og da spesielt landskap, er å legge vannveien i fjell (tunnel/sjakt). På denne måten begrenses inngrepet vesentlig i forhold til om man legger vannveien i dagen eller i grøft. Tunneldriving genererer en del overskuddsmasser som evt. kan brukes til samfunnsmessige nyttige formål. Masser som må deponeres, legges slik at de passer inn i terrengformene. Det er også vanlig å legge til rette for revegetering slik at deponiet de på sikt blir en del av det naturlige terrenget. Friluftsliv Det er store friluftsinteresser knyttet til flere områder i Vefsnas nedbørfelt. Når det gjelder restriksjonsgrad for bygging av kraftverk i tilknytning til "øvrige registrerte friluftslområder" (H2), synes svært restriktiv å være for strengt når det ikke er nevnt nivå av påvirkning. Vi mener derfor at dette punktet må omformuleres. 8 (11)

9 Kartportalen Når det gjelder kartportalen oppleves denne som svært lite brukervennlig. Det er et "tungt" program og det tar langt tid å få fram informasjonen som trengs på en vanlig PC. Det er også en svakhet at mange tema har samme farger hvor rødt symboliserer stor verdi og orange middels verdi. Slik blir det vanskelig å skille på de viktigste verneverdiene og å finne ut på hvilke elvestrekninger det kan være mulig å bygge vannkraftverk. En måte å løse dette på, hadde vært at alle elvestrekninger hvor det er realiserbart med kraftverksutbygging, vises på kartet som et eget kartlag. Naturtypelokalitet 33 Storforsen (fossesprøytsone - C-verdi) i rapporten Supplerende naturtypekartlegging i kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn 2012 (Fjeldstad m.fl. 2013), er i Kartportal Vefsna merket av som en naturtype av middels verdi. C-verdi tilsvarer imidlertid liten verdi. Årsaken til denne endringen i verdi kan skyldes dobbeltvekting, sannsynligvis fordi det er funnet rødlistearter i kategoriene NT og VU i området. Disse forekomstene ble imidlertid tatt hensyn til i verdivurderingen i Fjeldstad m. fl. (2013) og verdien skal derfor ikke økes slik det er gjort i Kartportalen. Det er oppgitt at Susendalen har middels landskapsverdi på kartet, mens de skriftlige opplysningene som kommer fram når man "peker" på kartlaget sier at området har stor verdi. 9 (11)

10 Funn av slike feil tilsier at det må gjøres en kvalitetssikring av data i Kartportalen slik at verdisettingen stemmer overens med vurderingene i rapportene som utgjør kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for Vefsna. Susendalen Tema Vurdering Prioritert Svært restriktiv Forvaltningsklasse 2 x Landskap Landskap - sårbarhet INON Stor verdi (middels på kartet. (se sårbarhet) Middels sårbarhet Kommer i konflikt med villmark x Ikke tillatt x Eiteråga Tema Vurdering Prioritert Svært restriktiv Forvaltningsklasse 3 x Landskap Middels sårbarhet x Landskap - sårbarhet Middels INON Liten x x Ikke tillatt Fiplingdalen - øvre Tema Vurdering Prioritert Svært restriktiv Forvaltningsklasse 2(øvre) 3 (nedre) x x Landskap Landskap - sårbarhet Liten Liten (sårbarhet) x Ikke tillatt 10 (11)

11 INON BM Kommer trolig så vidt i konflikt med INON Middels verdi (egentlig C-verdi) Rødlisteart VU x x (X) 11 (11)

FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN VEFSNA

FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN VEFSNA FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN VEFSNA INNLEDNING Det har gjennom arbeidet med Regional plan for Vefsna framkommet mye verdifull kunnskap som vil være viktig i forhold til fremtidig forvaltning

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Planforum Dato 12. februar 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) Departementet foreslo et prøveprosjekt med samla vassdragsforvaltning i Vefsna. Planen utarbeides som regional plan i

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer 1 Innledning Planområdet for Regional plan for Vefsna er gitt gjennom St.prop. 53. Dette tilsvarer Vefsnas nedbørsfelt, unntatt Skjervo,

Detaljer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer Bilde 32: Kvigtind - foto Aurland Naturbverkstad 1 Innledning Planområdet for Regional plan for Vefsna er gitt gjennom St.prop. 53. Dette

Detaljer

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for små vannkraftverk s. 1 Foto: Crestock.com Samfunnsnytte Nordland skal bidra til å nå nasjonale mål om 30TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering. Småkraft kan ha samfunnsmessig

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Hild-Marit Olsen fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Dato 8. april 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) vedtatt 9.6-2009 Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av proposisjon

Detaljer

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Hva er omfanget? Utvikling småkraftverk 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Regional plan om små vannkraftverk i Nordland ble vedtatt av fylkestinget

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Journalpost.: 10/88 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Melding om oppstart - Regional plan for Vefsna Sammendrag Med bakgrunn i St.prp. nr. 53 (2008-2009)

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Norges småkraftverk AS søker konsesjon for å bygge Mørsvik kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mørsvikelva ligger mellom Mørsvikvatnet og Mørsvikbukta, med

Detaljer

Savåga kraftverk Beiarn kommune

Savåga kraftverk Beiarn kommune Savåga kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for å bygge Savåga kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Savåga har utløp i Beiarelva og ligger ca. 2,5 km vest for Storjord (jf.

Detaljer

Hva kan man gjøre i et vernet vassdrag?

Hva kan man gjøre i et vernet vassdrag? Hva kan man gjøre i et vernet vassdrag? Dag Bastholm Dato 22. januar 2014 Vefsna Et nasjonalt laksevassdrag St.prp 32 (2006 2007) Et vernet vassdrag St.prp 53 (2008 2009) Rikspolitiske retningslinjer for

Detaljer

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Veiski vannkraft DA søker konsesjon for å bygge Blåmann kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Blåmannelva er en breelv fra Blåmannsisen som renner mot nord-vest

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK UTBYGGING AV SMÅ VANNKRAFTVERK Nordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og er et av de fremste kraftfylkene i Norge. Det skal vi fortsatt være - Nordland

Detaljer

Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk. Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE

Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk. Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE Antall 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Utvikling i småkraftverk

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Vassdragsseminar 19.november 2008 Soria Moria erklæringa: Regjeringa vil at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide planer for bygging

Detaljer

Langset Kraftverk Vedlegg 3

Langset Kraftverk Vedlegg 3 Langset Kraftverk Vedlegg 3 Problemstilling Fra konsesjonssøknad og biologisk mangfoldrapport for Heimstadelva kraftverk Tabell 1. Oppsummering av biologisk mangfoldsrapport og konsesjonssøknadens vurdering

Detaljer

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no 41k. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Vår dato: 2 1 FEB. 2014 Vår ref.: NVE 201102278-10 rm/ajkj Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Høgforsen kraftverk Beiarn kommune

Høgforsen kraftverk Beiarn kommune Høgforsen kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Beiarkraft AS søker om konsesjon til å bygge Høgforsen kraftverk, med tilhørende jordkabel, i Beiarn kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,9

Detaljer

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS søker konsesjon for å bygge Almdalsforsen kraftverk i Grane kommune. Søker ønsker å utnytte et fall på 165 m fra inntak i Gluggvasselva

Detaljer

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Dag Bastholm/plan- og miljøleder 04.05.2011 23.05.2011 1 Innhold Hva er små vannkraftverk? Potensialet for små vannkraftverk i Nordland Bakgrunn og målsetning

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Biologisk mangfold. Evaluering av dokumentasjonen. Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning

Biologisk mangfold. Evaluering av dokumentasjonen. Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning Biologisk mangfold Evaluering av dokumentasjonen Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning Organisering Oppdragsgiver har vært OED Utført av Miljøfaglig Utredning med store bidrag fra andre konsulenter og med

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Saknr.QjC)OSC>4 (oh idok.nr. 2 8 JUNI 2012 Arkivnr, 3 ^ Saksh. Eksp.

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Saknr.QjC)OSC>4 (oh idok.nr. 2 8 JUNI 2012 Arkivnr, 3 ^ Saksh. Eksp. DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Håfoss Kraftverk AS v/steinar Grindheim Grindheim Saknr.QjC)OSC>4 (oh idok.nr. 2 8 JUNI 2012 Arkivnr, 3 ^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD Evaluering av dokumentasjonen i småkraftprosjekt

BIOLOGISK MANGFOLD Evaluering av dokumentasjonen i småkraftprosjekt BIOLOGISK MANGFOLD Evaluering av dokumentasjonen i småkraftprosjekt Geir Gaarder ORGANISERING Oppdragsgiver har vært OED Utført av Miljøfaglig Utredning med store bidrag fra andre konsulenter og med hjelp

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Bakgrunn Grunneier søker konsesjon for å bygge Kobberskarelva kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Kobberskarelva ligger mellom Kobbvatnet og Mørsvikbotn, like

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune

Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS ønsker i samarbeid med grunneiere i området å utnytte kraftpotensialet i Vesterelva og Almdalsforsen. Vesterelva Kraftverk vil utnytte

Detaljer

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Nevervatnet kraft AS søker konsesjon for å bygge Nevervatnet kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Søker ønsker å utnytte fallet i Neverskarelva mellom

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), NJFF-Sogn og Fjordane

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune

Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune Journalpost.: 13/24770 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 199/13 Fylkesrådet 11.09.2013 Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune Sammendrag Norges vassdrags- og

Detaljer

Høringsuttalelse Jørstadelva og Strindelva Kraftverk

Høringsuttalelse Jørstadelva og Strindelva Kraftverk Til NVE 30.6.2017 Fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag nordtrondelag@naturvernforbundet.no Sandgata 30 7012 Trondheim Høringsuttalelse Jørstadelva og Strindelva Kraftverk Nordvest Energi AS søker om

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Journalpost.: 09/17778 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet 29.06.2009 Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Sammendrag Fylkesrådet takker prosjektgruppen

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 11. januar 2012 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Presentasjon, Seminar om sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark Oslo, 13.3.13 Ragnar Brevik Vestlandsforsking KU-forskriften,

Detaljer

Sumvirkning av tekniske inngrep

Sumvirkning av tekniske inngrep Sumvirkning av tekniske inngrep Landskapsvirkninger av flere småkraftverk - eksempel fra Hjørundfjorden (Melby 2012) Morten W. Melby, 13.03.2013 Kjennetegn ved utredningen Tiltaksfokusert, småkraftverk

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Velkommen til Rogaland

Velkommen til Rogaland Velkommen til Rogaland Fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen, Fylkesmannen i Rogaland Vassdragsdrift og miljøforhold, EBL-seminar 25-26.10.2007 Vårt Rogaland 9325 km 2 areal 2100 øyer, 2293 km kystlinje

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Vedlegg METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Undertemaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap danner grunnlaget for det felles temaet miljø og kulturminner som DN og RA har fått ansvaret for i

Detaljer

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold 02.09.2016 Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Hva gjør BioFokus? Vi en privat stiftelse skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE

Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE Modernisering av miljøforhold gjennom vilkårsrevisjoner Eilif Brodtkorb NVE Hva er en vilkårsrevisjon? Vilkår fastsettes når det gis konsesjon for tiltak i vassdrag. Vilkårene regulerer forholdet mellom

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Uttalelse til ny søknad Bygging av Gudåa kraftverk Meråker kommune Clemens Craft AS

Uttalelse til ny søknad Bygging av Gudåa kraftverk Meråker kommune Clemens Craft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: 30.04.2015 Deres dato: 17.02.2015 Vår ref.: 2015/1670 Arkivkode:561 Deres ref.: Uttalelse til ny søknad Bygging av Gudåa

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak IL DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks 2284 9269 TROMSØ I tti.s7-.;7krs' llint< Vår ref DertS ref r. 137 7.), s,t Dalo I4/1306

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Saksutredning: SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Trykte vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra NVE av 02.06.2014 (4s). 2. Lokalisering av tiltaket (1s). 3. Skisse

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Journalpost.: 13/20408 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 165/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Sammendrag Norges vassdrags-

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Brattåga kraftverk - Hemnes kommune

Høring - søknad om bygging av Brattåga kraftverk - Hemnes kommune Journalpost.: 13/14973 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 122/13 Fylkesrådet 18.06.2013 Høring - søknad om bygging av Brattåga kraftverk - Hemnes kommune Sammendrag Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

ev j s on av konsesj ilkå onsvilkår Eilif Brodtkorb- NVE

ev j s on av konsesj ilkå onsvilkår Eilif Brodtkorb- NVE R i j k j ilkå Revisjon av konsesjonsvilkår Eilif Brodtkorb- NVE Status pr. idag NVE har satt i gang eller mottatt krav om revisjon i en rekke vassdrag: Hol, Tokke/Vinje, Aura, Røssåga, Altevatn, Rana,

Detaljer

Endring av 3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Endring av 3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Selbu kommune Arkivkode: K01 Arkivsaksnr: 2008/2234-21 Saksbehandler: Rune Garberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret Endring av 3 i Forskrift om ferdsel

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Hva kan tolereres av inngrep og påvirkning i nasjonale laksevassdrag. Helge Axel Dyrendal, Trondheim

Hva kan tolereres av inngrep og påvirkning i nasjonale laksevassdrag. Helge Axel Dyrendal, Trondheim Hva kan tolereres av inngrep og påvirkning i nasjonale laksevassdrag Helge Axel Dyrendal, Trondheim 16.11.12 Til laks åt alle..nou 1999:9 Villaksutvalget oppnevnt v. kongelig resolusjon 18.juli 1997 Mandatet:

Detaljer

Alta kraftlag all - Søknad om tillatelse til bygging av Storelva kraftverk i Talvik, Alta kommune, Finnmark - oversendelse av NVEs vedtak

Alta kraftlag all - Søknad om tillatelse til bygging av Storelva kraftverk i Talvik, Alta kommune, Finnmark - oversendelse av NVEs vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Alta kraftlag a/1 Markveien 46 9509 ALTA 12 JUN2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 200804021-28 ksk/dkj Arkiv: 312 /212.1A Saksbehandler: Deres dato: 25.01.2011 Dag Kjellevold

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva

Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Hemsil 3 Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon i Hemsil og Hallingdalselva Informasjon om planlagt utbygging Melding med forslag til program om konsekvensutredning 2 Hemsil 3 Oppgradering

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Uttalelse til søknad om bygging av Jørstadelva kraftverk Snåsa NordVest Energi AS

Uttalelse til søknad om bygging av Jørstadelva kraftverk Snåsa NordVest Energi AS Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: 15.08.2017 Deres dato: 11.05.2017 Vår ref.: 2017/3036 Arkivkode:561 Deres ref.: 201305802-3 Uttalelse til søknad om bygging

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 22.06.2017 94/17 Søknad om bygging av Jørstadelva og Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer