Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Keyserløkka Øst Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes Tirsdag 15.mai 2012 kl i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Parkeringsområde samt fortsatt administrativt område med garasje for vaktmester bak barnehagen B) Generelle retningslinjer for trær og busker på borettslagets område C) Friluftsområde D) Parkeringsplasser E) Biler Innkomne forslag er tatt inn bakerst i heftet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Keyserløkka Øst Borettslag Stein Bugge /s/ Anne Lystad /s/ Nina Terese Andresen /s/ Nina Merete Ansteinsson /s/ Svein-Gustav Olsvold /s/

3 Side 3 Keyserløkka Øst Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Stein Bugge Finns Vei 5 Nestleder Nina Terese Andresen Einars Vei 19 Styremedlem Nina Merete Ansteinsson Einars Vei 6 Styremedlem Anne Lystad Finns Vei 5 Styremedlem Svein-Gustav Olsvold Finns Vei 7 Varamedlem Mette Bakken Skauerud Finns Vei 10 Varamedlem Rolv Dahl-Jørgensen Økernveien 84 Varamedlem Einar Mortensen Einars Vei 2 Varamedlem Espen Teksum Økernveien 84 Delegert OBOS generalforsamling Varadelegert OBOS generalforsamling Stein Bugge Nina Terese Andresen Valgkomiteen Valgkomite Marianne Grønning Nielsen Einars Vei 2 Valgkomite Peder Olsen Finns Vei 8 Valgkomite Trond Walmsnæss Wehn Einars Vei 6 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 Side 4 Keyserløkka Øst Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 267 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune og har adresse: Bergljots vei 2 Einars vei Finns vei Grenseveien Økernveien Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986/90 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 52 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Før du kontakter styrevakt sjekk om informasjonen du søker står på borettslagets hjemmeside. Styret har kontor i Grenseveien, og styrevakt treffer du på telefon Hvis du ikke får svar på telefon, kan du legge igjen beskjed på telefonsvareren og du blir kontaktet så snart som mulig. Du kan også sende beskjed som SMS. Styrets postkasse står i Finns vei 7. Borettslagets hjemmesider er Styret kan også kontaktes på e-post; Vi gjør oppmerksom på at styrevakttelefonen ikke er en 24-timers vakttelefon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

5 Side 5 Keyserløkka Øst Borettslag Vaktmestertjeneste Vaktmester Øyvind Danielsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Grenseveien 39, mobiltelefon Arbeidstid er Hjelp vaktmesteren! Hvis du oppdager lamper som blinker så send en tekstmelding med hvor dette er. Andre beskjeder til vaktmester kan legges i postkassen utenfor Grenseveien 39, eller sendes til Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Renhold Borettslaget har avtale med Økonomiske løsninger om renhold av borettslagets fellesarealer. Parkering Borettslaget har P-PLASSER som leies ut etter ventelister. Søknadsskjema kan hentes på hjemmesiden eventuelt ved henvendelse til vaktmester/styrevakt. Det siste året har etterspørselen vært større enn tilgang på plasser. I enkelte områder er det derfor fortiden lang ventetid. Nøkler/skilt Skjema for bestilling av systemnøkler fås ved henvendelse til vaktmester eller hentes på hjemmesiden. Bestilling skjer gjennom styret og bestilte nøkler hentes hos Aker lås, Brobekkveien 105, tlf Se bestillingsskjema for nærmere informasjon. Borettslaget dekker navneskilt på ringepanel og postkasse ved innflytting, også ved bruksoverlating. Det er derfor ingen grunn til å bruke klistrelapper! Skjema for bestilling henter du på hjemmesiden eller ved henvendelse til vaktmester. Vaskeri Fellesvaskeriene er i Finns vei 5, Økernveien 80 og Einars vei 4,5 og 17, og skal brukes i henhold til gjeldende regler. For all bruk av vaskeriene benyttes en brikke. Kabel-TV Borettslaget har kollektivavtale med Get på kabeltjenester til borettslaget, bredbånd, telefoni og digital-tv. Se borettslagets hjemmeside for mer informasjon. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

6 Side 6 Keyserløkka Øst Borettslag Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Energiregnskap Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energiregnskapet gir borettslaget en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på sikt. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

7 Side 7 Keyserløkka Øst Borettslag Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen minimum kr og ved øvrige skader er egenandelen på minimum kr Andelshaver belastes egenandel jf. vedtektene. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

8 Side 8 Keyserløkka Øst Borettslag HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2011 Nye avfallsbrønner 2010 Fasaderehabilitering og nye balkonger ferdigstilt 2009 Utvendig rehabilitering påbegynt 2007 Drenering/oppganger Drenering, skifting av dører og oppussing av oppganger 2006 Dørtelefonanlegg Foretatt utskifting av resterende dørtelefonanlegg 2001 Rehabiliteringen av vaskeriene ferdig 2001 Utvidet antall gjesteparkeringsplasser i Finns vei 2000 Takene rehabilitert sammen med pipene 1998 Baderomsrehabilitering 1995 Utrekksledninger fra blokkene til kloakkledning skiftet 1994 Avsluttet utskifting av hele det elektriske anlegg

9 Side 9 Keyserløkka Øst Borettslag Styrets arbeid Det har vært avholdt 15 styremøter samt ordinær generalforsamling i løpet av året. Spørsmålet om salg av tørkeloft ble tatt opp på ekstraordinær generalforsamling i april. Bomiljø Det har ikke vært avholdt noen felles møter mellom borettslagene i år. I påvente av en plan for uteområdene ble det ikke iverksatt tiltak utover at det ble refundert noen søknader om blomsterpenger. Innføringen av parkeringskort på gjesteparkeringsplassene våre har medført at beboere ikke lenger benytter plassene og det er nå er mulighet for våre gjester til å få plass. Det må ikke gjøres endringer på, eller kopiering av tildelt kort. Husk å få igjen kortet, de skal brukes flere ganger. Det utdeles kun ett kort i året. HMS Helse Miljø og Sikkerhet HMS informasjon 2011 ble sendt alle boenheter i juni måned med vedlegg av sjekkliste egenkontroll av elektrisk anlegg samt internkontroll boenheter, som går på brann. 5-årskontroll på brannslukningsapparatene ble utført i november måned og samtlige boenheter var innkalt for bytte av brannslukningsapparat. Det er fortsatt noen boenheter som ikke har møtt for å bytte sitt apparat. Dersom ditt apparat har kontroll år 2010 eller tidligere vennligst ta kontakt med vaktmester for å få byttet apparat. Søppelrommene i langblokkene, søppelpunktene til punkthusene og alle papircontainerne vi har hatt rundt om på området har vært vurdert til å utgjøre høy risiko mht. fare for brann. Når vi i november tok i bruk de nye søppelbrønnene fikk vi redusert risikoen betraktelig og overfylte papircontainere er ikke lenger synlig på området. I mars ble det delt ut radonmålere til samtlige leiligheter i første etasje. Av 75 boenheter var det 45 boenheter som returnerte målerne. Med unntak av Finns vei 8 10 og Einars vei 2 4 ligger resultatene under myndighetenes grense for tiltak. I de to nevnte blokker var verdiene noe høye i forhold til myndighetenes tiltaksgrense. Det blir gjennomført ny måling i disse to blokkene februar mars måned 2012 for å dobbeltsjekke resultatene. Det blir da delt ut målere til samtlige boenheter i disse to blokkene. Styret har utarbeidet en handlingsplan for HMS arbeidet i borettslaget. Kjellerne ble ryddet og nullstilt i oktober måned. Dugnad - containere Dugnad ble gjennomført i mai måned samtidig som vi hadde containere. Igjen ble det kjørt vekk store mengder. I forbindelse med nullstillingen av kjellere i oktober måned ble det leid en komprimatorbil hvor også beboere fikk anledning til å rydde og kaste. Ved denne ryddingen ble det fjernet 3,5 tonn av forskjellig slag.

10 Side 10 Keyserløkka Øst Borettslag Fortsatt ser vi at det kastes mye elektrisk avfall. Dette er avfall beboere kan levere gratis på godkjente mottakssteder mens borettslaget blir ilagt straffegebyr for at dette ligger i containerne. Husleieregulering Felleskostnadene ble ikke økt. I forhold til finansieringsplanen som ble lagt ved låneopptak vil neste økning være i Dette med forbehold om at rentenivået eller andre utgifter ikke endres vesentlig. Kabel-TV og trappevask reguleres i henhold til reelle kostnader. Kabel-TV ble regulert fra mars måned. Det er også varslet en økning fra 1. januar 2012, men kabel-tv delen reguleres først fra mars Informasjon rundskriv Borettslaget har egen hjemmeside Her legges det ut nyheter og aktuell informasjon. Hjemmesiden ble lagt om fra august Det er nå mulig å registrere seg som bruker på vår hjemmeside. De som registrerer seg får tilsendt informasjon elektronisk og således sparer borettslaget utgifter til trykking. Vi oppfordrer de som har mulighet til å registrere seg. På hjemmesiden under nyttig informasjon fra A til Å, vil du med stor sannsynlighet finne svar på de fleste spørsmål om dagligdagse ting i borettslaget vårt. Her kan du hente diverse skjema, som bestilling av skilt til postkasse/ringeknapp, nøkkelbestilling, søknad/oppsigelse/søknad om bytte av parkeringsplass, orientering om fremgangsmåte for strøm i kjellerbod m.m. Styret informerer kom med 11 utgaver. All utsendt informasjon er også å finne på vår hjemmeside. Beboerne kan ta opp saker med styret på de månedlige styremøtene. Styremøtene avholdes i Grenseveien 39. Sjekk hjemmesiden for dato. Av og til kan et styremøte bli flyttet på meget kort varsel. Dessverre er det ikke alltid vi rekker å kunngjøre dette. Hvis en sak må styrebehandles vil den bli satt opp på neste møte. Inngåtte avtaler/kontrakter For kontroll av parkering på borettslagets interne veier og gjesteparkering er det inngått avtale med Pdrift. Dette firmaet benyttes også av leietaker dersom det er nødvendig å fjerne ukjent kjøretøy fra leid parkeringsplass. Husk at det er krav om aktivitet ved kjøretøyet hvis du står foran inngangen for av-/pålessing. Hjelp24 ivaretar bedriftshelsetjenesten. Vi har videre avtale med Stil Tekstilservice (tidl. DustTroll) om matter i inngangspartiet samt at det er inngått sikringsavtale med Oslo Veggdyrkontroll for å holde bygningene fri for mus og rotter. Trappevask utføres av Økonomiske løsninger hver torsdag.

11 Side 11 Keyserløkka Øst Borettslag Kollektivavtale med Get ble inngått fra 1. januar 2009 om levering av digitale signaler. Les mer på hjemmesiden eller i beboerpermen. Gamle Oslo Servicesentral (GOS) har ivaretatt vaktmestertjenesten i vaktmester Danielsens ferie samt foretatt gressklipping og klipping av hekker. Avtalen med OBOS Skadeforsikring AS (tidl. Hammersborg forsikring) er forlenget. Kurs To styremedlemmer deltok på høstseminar i regi av OBOS og to styremedlemmer har gjennomførte kurs i juss for borettslag. Rehabiliteringen Rehabiliteringen har også tatt mye tid i år. Ettårs befaring ble gjennomført i løpet av høsten og det har gått med en del tid til å følge opp disse sakene. Flere saker følges opp og vil ikke bli avsluttet før i Serviceavtaler Serviceavtalene med Miele på maskinene i vaskeriene går ut i Det er bestemt at vaskeriene skal pusses opp i 2012 og maskinene byttes ut. Det er inngått serviceavtale med Overlys for årlig ettersyn og service av røykluke i Finns vei 7. Beplantning, busker og trær Heller ikke denne sommeren var det særlig frodig rundt våre blokker, men noen beboere skal ha honnør for at de sørger for at det er blomster rundt enkelte blokker og ved inngangspartier. Styret har i samarbeid med OBOS prosjekt og landskapsarkitekt jobbet med et forslag til rehabilitering og reetablering av vårt uteområde. Saken behandles på ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av Restanser Styret blir varslet av forretningsfører når beboere har utestående leie for bl.a. parkeringsplass. Styrets policy i slike saker er at saken går til inkasso dersom ikke andre tiltak hjelper. For husleierestanser har borettslaget garantert leie fra OBOS. Dyrehold Dyrehold er ikke tillatt i borettslaget. Innekatt er tillatt uten søknad, men det er ikke tillatt å lage arrangementer slik at katten kan gå fritt ut og inn for eksempel via veranda. Da er det ikke lenger innekatt. Dyrehold kan imidlertid tillates på visse vilkår. Eget skjema må fylles ut av søker. Skjema og nærmere opplysninger finner du på hjemmesiden ev. ved henvendelse til styret. Pr. 31. desember 2011 er det sju beboere som har fått innvilget hundehold.

12 Side 12 Keyserløkka Øst Borettslag Salg av tørkeloft Salg av overliggende tørkeloft ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling 28. april Ved frist for å melde interesse for kjøp av overliggende tørkeloft var det fire andelshavere som ønsket å kjøpe dette. Styret fordelte administrasjonskostnadene på styremøtet den 7. desember. I henhold til vedtak på ekstraordinær generalforsamling blir inngangsprisen ved en eventuell senere utbygging kr ,-. I tillegg kommer den til en hver tid gjeldende takst av rå arealet. Enerhaugen arkitektkontor skal benyttes ved en eventuell senere utbygging. Rammetillatelser som ikke ble benyttet er besluttet terminert og avsluttes i januar Forsikringssaker Det har i løpet av året vært 10 saker mot 11 saker i Dette fordeler seg på 3 vannskader, 6 varmekabler og 1 annet. Vi ser også at flere har fått aldersfradrag for varmtvannsbereder og varmekabler. Vi minner om at andelshavers vedlikeholdsansvar også omfatter varmtvannsberederen. Planlagte oppgaver 2012 og fremover Brannvern Styret vil fortsette å arbeide videre med spørsmålet hvordan vi på en enkel, god og ikke for kostbar måte kan få brannvarsling, ikke bare for fellesområder, men også for boenheter. Vaskeriene Vaskeriene vil bli pusset opp i 2012 samtidig med at vi fornyer maskiner. Dagens tørkerom erstattes av energiøkonomiske tørkeskap. I tillegg blir det mulighet for å reservere og annullere vasketid via Internett. Vedlikehold Inntaksrommene våre består av både gammel og ny teknologi. Den gamle teknologien med bl.a. jordfeilvarsler er det behov for å begynne å skifte ut, i tillegg må en del av dørene inn til disse rommene sannsynligvis skiftes. Lyspunkter i fellesarealer (loft og kjeller) begynner også å få et behov for utskifting og det vil da gi mulighet til å legge om til energisparende løsninger. I langblokkene er det en del mellomdører i kjellere som har behov for utskifting.

13 Side 13 Keyserløkka Øst Borettslag ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak fakturering av elektrisk oppgradering til leiligheter, og viderefakturerte kostnader i forbindelse med utbygging tørkeloft (begge under andre inntekter). Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr Dette er kr høyere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med uteområder/avfallsbrønner og høyere kommunale avgifter for vann/avløp. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr (Dette er bl.a. midler til oppgraderingen av uteområder planlagt gjennomført i 2012.) For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til generelt vedlikehold, og det er kr til oppgraderingen av uteområder. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011.

14 Side 14 Keyserløkka Øst Borettslag Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med 11,4 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 1 lån i Terra Boligkreditt, flytende rente pt.3,95 %, løpetid til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Kabel/tv/internett avgift ble justert opp fra Disponible midler vil bli redusert i 2012 på grunn av oppgraderingen av uteområdene (budsjettert med kr 10 millioner). For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Keyserløkka Øst Borettslag Stein Bugge /s/ Nina Terese Andresen /s/ Nina Merete Ansteinsson /s/ Anne Lystad /s/ Svein-Gustav Olsvold /s/

15 Til generalforsamlingen i Keyserløkka Øst Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Keyserløkka Øst Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Keyserløkka Øst Borettslag per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer