Kunstens arenaer. autonomi i oppløsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstens arenaer. autonomi i oppløsning"

Transkript

1 Forord Arbeidspapiret er en serie av tre ( Blott til lyst, Kunstens arenaer og Kulturfestivalen ) som alle er basert på kapitler i phd.- avhandlingen Teater i en teatralisert samtidskultur resepsjonskulturelle mønstre i aktuell scenekunst (Center for Tværæstetiske Studier, Århus Universitet, februar 2002). Arbeidspapir-serien dekker avhandlingens kulturanalytiske, kunstsosiologiske og kulturpolitiske perspektiver på teaterets resepsjonskultur. I tillegg omfatter avhandlingen estetiske analyser av konkrete festivalforestillinger, og flere av disse forestillingsanalyser er gjengitt i artikkelform i tidsskrifter og antologier (se litteraturlisten). Min idé er at de mere generelle kulturanalytiske og kulturpolitiske diskusjoner som avhandlingen omfatter også kan ha godt av å se dagens lys, og i første gang skjer det i form av disse tre arbeidspapirer. Fordi tekstene har inngått i en større sammenheng, kan det i arbeidspapirene forekomme begreper og henvisninger som ikke riktig utdypes eller forklares. Jeg har forsøkt å rette tekstene til slik at det er mulig å lese dem som selvstendige tekster, men hvis nysjerrigheten etter disse ukommenterte begreper eller referanser blir alt for stor, kan jeg henvise til avhandlingen i sin helhet. Et arbeidspapir omfatter idéer og analyser som er under utvikling; en form for vitenskapelig work-in-progress. Jeg vil benytte anledningen til å si at jeg gjerne mottar kommentarer på mine idéer og analyser. På den måten kan jeg selv komme videre. Anne Marit Waade Center for Kulturforskning, juni

2 Kunstens arenaer autonomi i oppløsning Kunstens arenaer er preget av noen bestemte arena-effekter som får innvirkning på publikums resepsjon og betydningsdannelse. Jeg vil starte med et eksempel fra den aktuelle kunstscene; et iscenesatt ping-pong-spill på en hverdagskulturell location. Sommeren 1999 var det plassert et bordtennisbord i betong på Kongens Nytorv, og bordet var en del av en kunstutstilling som tematiserte de stadig mer utflytende grensene mellom kunsten og det offentlige rom. Selve utstillingsstedet i Overgaden var nærmest tomt og forlatt, mens kunstverkene var plassert rundtomkring i byens mer eller mindre anonyme steder. Utstillingen omfattert bl.a. en sol-energi-lampe som var plassert i en leilighet på Christanshavn, noen plakater som var det satt opp ved Ryparken stasjon, små klistremerker med oppdiktede ord, en kortfilm i Grand og et lysttoffrør fra en vietnamesisk kjøpmannsforretning i Texas (Inside Out, Udstillingsstedet Overgaden, København juli/aug. 1999). Bordtennisbordet på Kongens Nytorv inviterte tilfeldige forbipasserende personer til å ta et slag bordtennis bare man selv kunne fremskaffe ball og bat. Kunstverket bar tittelen Ping Pong for Everybody og var ment som et komisk og avslappende tilbud til byens sommerpublikum. På et paradoks vis sto bordtennisbordet som en anomyn betong-gjenstand på gateplan, mens kunstens høyborger raget som tomme kulisser i bakgrunnen: Det Kongelige Teater, Det Kongelige Kunstakademi og akademiets eget utstillingsted Charlottenborg. 2

3 Kunsten hadde flyttet hjemmefra og forlatt sine trygge institusjonelle rammer. Hvem kunne vite at dette var kunst? Det var ikke mulig for tilskueren å se at bordet var et kunstverk, hvis man ikke tilfeldigvis hadde besøkt utstillingstedet Overgaden eller lest om kunstverket i avisen. Bordtennisbordet kunne like gjerne være et nytt initiativ fra kommunenes Ungdomskontor på linje med en skateboardramper eller utendørs skøytebaner, eller det kunne være et nytt initiativ fra Avdeling for Park og Anlegg som en turistvennlig parallell til blomsterbed og hvilebenker. Og tilskuernes opplevelse av bordet kunne ha mer til felles med opplevelsen av en hvilebenk eller en skateboardrampe, enn et kunstverk. Utstillingens konsept og de kunstverk den omfattet, illustrerer på glimrende vis noen brudd i betydningsdannelsen, og hvordan kunstresepsjon løsrives fra kunstinstitusjonens konvensjonelle rammer. Når kunstverket flytter ut av kunstens høyborger og fremstår som små vedheft til alminnelige hverdagserfaringer som f.eks. her i form av et bordtennisbord på et fortau så vil betydningsdannelsen være uavhengig av om dette er tenkt som et kunstverk og kan like gjerne oppfattes som et åpent fritidstilbud, turistfremstøt eller som et supplement til grøntlanlegget. På samme vis spiller plakaten på Ryparken opp til de mange reklameplakater og informasjonskampanje som preger byens offentlige rom, og lampen på Christianshavn flyter sammen med privatsfærens hverdagsbjekter. Det skjer en arenaeffekt mellom kunstens arena og andre kulturelle arenaer. Og dermed oppstår brudd i betydningsdannelsen, fordi kunstopplevelsen og resepsjonen ikke lenger er begrenset eller forutbestemt som kunst. Denne oppløsning er en generell tendens i samtidskulturen som ikke kun berører kunstarenaen, men også mange andre kulturelle arenaer. 3

4 Andre eksempler er hvordan politikk og privatliv forvandles til hot underholdning for et glupsk publikum, eller hvordan personlig fremstilling og iscenesettelse forvandler liv til kunstverk. I forhold til kunstresepsjonen er disse brudd delvis et resultat av forhold i kunsten og kunstformidlingen selv, men også i de nye tilskuerroller og i samfunnskulturens generelle spektakularisering og arenatendenser. For å beskrive resepsjonskulturelle tendenser i den aktuelle scenekunst, er det nødvendig å undersøke det kulturelle landskap og den samtidskultur som scenekunsten og tilskueren er en del av. Kunst kan sees som en av flere mulige arenaer for individer som vil iscenesette og reflektere seg selv på linje med f.eks. underholdning, politikk, terapi og vitenskap. Selv om de samfunnsmessige og institusjonelle konstruksjoner fortsatt holder disse arenaer atskilt i forhold til hverandre, skjer det en overlapping og sammensmelting av de forskjellige arenaers kulturelle betydning. Med andre ord kan kunst få karakter av selvterapi, vitenskap kan fremstå som artefakt, terapi og politikk blir underholdning osv. Ved å belyse kunst som en kulturelle arena, er det mulig å belyse og utkrystallisere noen særlige former for arenaeffekter som oppstår i spillet mellom kunst og samfunnskultur og som preger resepsjonskulturen. Jeg vil ta utgangspunkt i begrepene arena, aktør og kulturell kompetanse og argumenterer for hvordan arenaeffekter og brudd i betydningsdannelsen gjør seg gjeldende i resepsjonsprosessen. Begrepene belyser tilskuerens samfunnskulturelle rolle og utdyper forholdet mellom kunstopplevelse, betydningsdannelse og samtidskultur. Begrepene er hentet fra kulturteori og sosiologi, men både arena og aktør også har klare forbindelselinjer til teater som 4

5 kulturhistorisk fenomen. Teateret har vært til inspirasjon for mange antropologiske, sosiologiske og psykologiske teorier, men denne gangen er det kulturteorien som inspirerer til teateranalyse. Med disse begrepene vil jeg også posisjonere mitt eget utgangspunkt i forhold til andre kunstsosiologiske begrep (bl.a. system, felt, kapital og habitus). Kulturens arenaer Ordet arena henviser til sanden i amfiteateret, og begrepet betegner en skueplass og kampplass som setter begivenheter utenfor hverdagslivet. Selve arenabegrepet er knyttet til romernes Forum Romanum, en markedsplass for handel og kampleker (Østergaard 1989, s.29). I antikkens teaterkultur ble skuespillene utført på Akropolis i forbindelse med den store Dionysosfesten, og teaterscenen sto siden modell til både politikk og handel 1. Arenaen betegner en enhet og sammenheng som gjør scenen til scene, spillet til forestilling og tilskuerne til publikum; et sted for særlig tilrettelagte begivenheter. Disse ekstrahverdagslige begivenheter kan være høytidelige (arenaen setter begivheten over hverdagen) eller være underholdning (begivenheten settes ved siden av hverdagen). Hans Fink (1989) skriver at disse to dimensjoner ofte er til stede på samme tid, og han nevner flere eksempler: offisielle seremonier, rituelle ofringer, tyrefektning, akrobratikk, tryllekunster, sirkus, veddeløp, fortballkamper, opera og fjernsynsutsendelser. Arenaen fungerer som et kulturelt prøverom 1 Uffe Østergaard (1989) skriver at Dionysosteatret med stor sannsynlighet var forbildet for den første selvstendige, politiske scene i historien: den athenske folkeforsamling. 5

6 hvor individet bl.a. kan avprøve idéer og begreper om virkeligheten: Livet på arenaen lever af på én gang at ligne og at være forskelligt fra livet udenfor.(...) I civilisationens historie har arenaen sammen med spejlet, drømmen og fantasien fungeret som et laboratorium for afprøvning af virkelighedsbegreber (Fink, 1989, s. 9) Arenabegrepet, i likhet med andre teaterbegreper som roller, spill, masker, scene og drama, har vært anvendt som metaforer for sosial praksis og er etablert som sentrale begrep innenfor bl.a. sosialpsykologi og antropologi. Erwin Goffman var en av de første som benyttet seg av teaterbegrepene (bl.a. i The presentation of Self i Everyday Life fra 1950) for å beskrive moderne menneskers sosiale spill og mekanismer, og han har vært til stor inspirasjon for mange teoretikere og skoler siden (bla. antropologen Victor Turner s teorier fra 1969 om det sosiale drama 2 ). Arenabegrepet fikk en særlig aktualitet på 80-tallet og tematiserte menneskers daglige iscenesettelse. Andre ideér som estetisering av hverdagskulturen, teatraliseringtendenser og postmoderismens beskrivelse av simulakrum, hadde på samme vis stor gjennomslagskraft på 80-tallet og forsøkte å innfange noen av de samme tendenser i samtidskulturen som arenabegrepet gjør. Hans Fink trekker frem noen vesentlige karakteristikker ved arenaen som kulturelt fenomen: for det første er det publikums opplevelser (og ikke aktørenes intensjoner) som står i sentrum, for det andre er arenaen en åpen arena for kamp og innspill, og for det tredje er forholdet mellom spillet på arenaen og det som utspiller seg utenfor et gjensidig konstituerende forhold. Det at arenaen ikke er en del 6

7 av hverdagen, kan forlede en til å tro at det som utspiller seg på arenaen er ren illusjon, fiksjon og uvirkelighet. Fink fremhever at spillet mellom arenaen og omverdenen er langt mer sammensatt, og som i drømmen, speilet og fantasien er det istedet snakk om en sammenvevet vekselvirkning mellom virkelighet og uvirkelighet, speilinger og reflekser. Det som utspiller seg på arenaen er med andre ord også virkelighet, en virkelighet som rammes inn i kraft av arenaen, og blir til en begivenhet og en betydningsskapende handling med definert fokus og publikum. Arenabegrepets aktualitet er ikke minst grunnet i mediekulturens dominerende rolle, mediene er selv arenaer for begivenheter og er med til å forsterke arenaeffekten i samtidskulturen. Fjernsynet er blevet den moderne arena frem for nogen anden. Ingen anden arena har så stort et publikum i så lang tid, den er rykket ind i dagligstuerne som en selvfølgelig del af dagligdagen for det store flertal, på en måde, der underløber alle tidligere tiders arenaers særlighed og ophøjede eller udgrensede isolation i forhold til det daglige trummerum.(...) Iscenesettelsen er blevet så omfattende, at den går i ét med den rene fakticitet. Det kulturelle er blevet så kunstigt, at det får naturkarakter. (Fink, 1989, s.17f) Mediene er med på å etablere arenaer for hendelser og begivenheter mer enn noen annen samfunnsinstitusjon. Medienes nyhetsinteresse, deres redigerte og iscensatte blikk, og deres estetisering av hendelser og situasjoner smitter av på hvordan vi ønsker å se og fortolke vårt eget liv og våre kulturelle sammenhenger. Mediene er arenaer for begivenheter og betydningsdannelse, og de er med til å påvirke de måter vi som 2 Victor Turner: The Ritual Process, London

8 publikum og forbrukere fascineres av, forstår og fortolker begivenhetene. Vår interesse som kulturforbrukere er dobbel: vi vil forføres, overbevises og informeres, men samtidig ønsker vi innsikt i hvordan vi forføres, overbevises og informeres. Det mediekompetente publikum ser levende bilder med et kameras øye, det leser nyheter med en journalists overbevisende retorikk og det opplever teaterforestillinger med en dramaturgs blikk for iscenesettelse. Mediekulturen - og fjernsynskulturen i særdeleshet - er en så dominerende del av samtidskulturen, at det kan virke umulig å forsøke å adskille arenaen fra hverdagskulturen. Fjernsynet underløper alle tidligere arenaers særlighet og opphøyede eller utgrensende isolasjon i forhold til det daglige trummerum, skriver Hans Fink (1989, s. 17) og det interessante er med andre ord ikke lenger å studere forskjellene og samspillet mellom arenaen og livet utenfor arenaen, men istedet se på de mekanismer og egenskaper livet på arenaen er preget av. Arenabegrepets aktualitet er grunnet i flere forhold, bl.a. tendenser i samtidskulturen, men også det faktum at arenabegrepet og beslektede begreper er blitt mer og mer utbredt i forskning og undervisning og dermed virker som forventningsskapende og selvbekreftende kategorier. Hvad der gælder for perfomancebegrebet gælder for arenabegrebet. Der er den samme tendens til, at begrebet og strukturen has spread allover the place. Og ikke kun fordi nogle samfundsforskere er dårlige til at holde deres begrebsværktøj skarptslebet; men fordi en række ændringer i samfundslivet synliggjør en arenakarakter, som dette liv - måske eller måske ikke - altid har haft, og som det nu er blevet påtrængende at tematisere. (Fink, 1989, s. 16) 8

9 Mediene griper inn i andre samfunnsmessige arenaer, f.eks. politikk, idrett og kunst. Estetisering og teatralisering av hverdagskultur og politikk er tett forbundet med mediekulturens dominans. Valgkampen foregår ved urnene og på den partipolitiske arena, men den utspiller seg ikke minst på fjernsynet, og her er spillereglene noen andre enn f.eks. i partienes lokalgrupper. Det betyr ikke nødvendigvis at noe er mer riktig politikk enn noe annet. Uffe Østergaard beskriver politikkens areaner og hvordan mediekulturen virker inn på den aktuelle politiske scene, og han går så langt som å si at makten ikke lenger kan representeres, men den er reel nok og kan forestilles rumligt fysisk i et ceremoniel (Østergaard, 1989, s. 65). Man må bare ikke innbille seg, skriver Østergaard, at politikken er noe annet og mer enn en tom seremoni som har seg selv som formål og som vi selv har oppfunnet for å kunne omgås sivilisert med hverandre, dvs. ikke-krigersk. Ved å bruke arenabegrepet som utgangspunkt for å analysere aktuell politikk, er det ikke de formelle og institusjonelle strukturer og systemer som setter dagsorden for diskusjonene, men derimot hvordan kulturelle mekanismer skaper betydning og dynamikk. Det er det samme jeg ønsker å legge vekt på når jeg ser kunst som arena i samtidskulturen. Det er med andre ord ikke kunstens formelle og institusjonelle strukturer jeg ønsker å belyse, men mer hvordan spillene overlapper hverandre og hvordan arenaens kulturelle kontekster virker inn på spillet på arenaen. I dette arenaperspketiv, oppstår det noen forskjellige publikumsroller og former for tilstedeværelse og deltakelse. Tenk for eksempel på en fotballkamp. Fotballkampen foregår ute på gressbanen og et er publikum tilstede på tribunen. Men fotballkampen foregår også i fjernsynet, og fjernsynspublikum er også delaktige på den kulturelle arena. Fotballkampen i fjernsynet 9

10 omfatter to slags publikum; det publikum som finnes tilstede på tribunene, og det publikum som følger begivenheten på skjermen. De to publikumsgrupper har med sikkerhet noen forskjellige opplevelser, men forskjellene kan ikke nødvendigvis generaliseres som å være mer eller mindre tilstede og tett på begivenheten, eller av å være mer eller mindre virkelig opplevelse. Fjernsynsseeren kan se spillernes ansiktsvette og han kan følge straffesparkene og målene i slow motion. Fjernsynsseeren kan også være tilskuer på en annen arena samtidig med at han følger fotballkampen på fjernsynet, f.eks. hvis han er tilstede på fotballbaren sammen med andre fortballentusiaster og følger kampen sammen med vennene. I fotballbaren kan det være andre begivenheter som utspiller seg og andre kamparenaer som griper inn i fotballkampen, f.eks. hvis vaktene begynner å hive fotballtilhengerne ut av baren p.g.a. uro, eller hvis de andre bargjestene griper inn i eller forstyrrer seansen. Eksempelet illustrerer hvordan spillet på en kulturell arena har forskjellige publikumsgrupper og er i stadig utveksling og spill med andre nærliggende arenaer og spill. Arenabegrepet i forhold til system og felt I kultursosiologien finnes noen grunnleggende begreper som på samme vis som arenabegrepet innkretser noen bestemte sammenhenger og tendenser i kulturlivet. Alt etter hvilke begreper som velges, vil de styre analysens blikk og resultater. Kultursosiologen Per Mangset representerer en tradisjonell samfunnsvitenskapelig tilgang til kunstfeltet, og hans begrepsmessige utgangspunkt er det kulturelle systemet. I boken 10

11 Kulturliv og Forvaltning (Mangset, 1992) beskriver han det norske kulturliv ut fra organisatoriske og forvaltningsmessige strukturer og prosesser. Ved å fokusere på det kulturelle system er det med andre ord de formelle og institusjonelle forhold som står i sentrum: den offentlig kultursektor, organisatoriske og kvantitative beskrivelser av produksjon, distribusjon og konsumpsjon av kunst og kultur, profesjonelle og ikkeprofesjonelle (amatørenes) kulturelle systemer, offentlig kulturpolitisk administrasjon og forvaltning, deskriptive og kvantitative fremstillinger av kulturdeltakelse og fritidsmønstre, osv. Denne form for beskrivelser og analyser skaper oversiktsbilder og overblikk over en sammensatt sektor, og er av stor relevans for bl.a. kulturpolitisk analyse og planlegging. Men de forhold denne form for analyse ikke riktig fanger opp, er de kulturelle betydninger og prosesser som skjer innenfor de formelle strukturene, og hvordan disse igjen er forbundet med den kulturelle omverden. Pierre Bourdieu er en av de mest betydningsfulle moderne sosiologer som har satt dagsorden for mang en vitenskapelig analyse og mangt et forskningsprosjekt i forhold til kunst- og kulturliv. Bourdieu har vitenskapeliggjort samfunnsforhold som tidligere ikke har vært belyst, bl.a. kunst som sosialt distinksjonsmiddel (La Distinction. Critique sociale du jugement fra 1979), og han har vært til stor inspirasjon både for sosiologisk og kulturpolitisk analyse og legitimering. Bourdieu utviklet et begrepsapparat og en metode for samfunnsanalyse basert på omfattende empiriske studier på 50- og 60-tallet i Frankrike og Algerie. Hans grunnleggende begreper er felt, kapital og habitus. Ved hjelp av disse begrep har han kunnet påvise hvordan ulike samfunnsklasser benytter kunst (i likhet med vitenskap, jus og religion) for å opprettholde makt og sosiale skiller. Bourdieu s 11

12 politiske engasjement kommer frem i hans ønske om å avdekke maktstrukturer i samfunnet, og hans idéer og begreper er fundert i marxistisk tenkning kombinert med elementer fra fenomenologisk filosofi. Et sosial felt betegner en avgrenset gruppe spesialiserte agenter og institusjoner som kjemper om noe de har som felles interesse. I likhet med arenabegrepet, er det nettopp spillet, dynamikken og kampen mellom aktørene i feltet som står i fokus, og ikke delelementene eller de organisatoriske strukturene. Men til forskjell fra idéen om en åpen arena, er et felt et mer lukket system og aktørene kan ikke gå inn og ut av feltet etter eget forgodtbefinnende. Feltet er definert ut fra dets aktører og institusjoner og deres felles interesseområde, og det er kun noen særlige aktører og institusjoner som kan bestride et felt: de spesialiserte og de som er i besittelse av en type symbolsk makt som er relevant for feltet. Det er derfor ikke alle sosiale sammenhenger som har karakter av å være et sosialt felt. Begrepet hviler på en helt grunnleggende interesse: å avdekke maktrelasjoner, og det er derfor av stor betydning hvordan man definerer hva maktkampen står om for å kunne avgrense et felt og dens aktører og institusjoner. Bourdieu mener at definisjonen og avgrensningen av et felt må være basert på et empirisk studie, og at feltets spesifikke mekanismer og adgangskriterier først blir tydelig når det empiriske materiale får tale. For eksempel gjelder kampen på det litterære felt om hva som er god litteratur og hvem som skal ha myndighet til å avgjøre hva god litteratur er. Forfattere, litteraturkritikere, redaktører, litteraturvitere, forlagssjefer og tidsskriftseiere er alle aktører på det litterære felt. Og de institusjoner som er representert på feltet er bl.a. kulturtidsskrifter, kulturredaksjoner i 12

13 radio og TV, forlag, litteraturvitenskapelige institutter ved universitetene, akademier, forfatterskoler, Statens Kunstråd, forfatterforbund m.fl. De felles interesser som står på spill er definisjonen av god litteratur og god litteraturkritikk, retten til å skrive anerkjent litteratur og autoriteten til å bedømme litterær kvalitet. Det som feltbegrepet i seg selv ikke innfanger, er de historiske forandringer og kulturelle transformasjoner som skjer over tid og på tvers av forskjellige felter. Ta for eksempel den imponerende strøm av politikeres selvbiografiske verker som har inntatt det litterære felt og fylt opp i bokhandlernes utstillingsvinduer gjennom de siste årene. I Bourdieu s begrepsverden, er disse forfattere på linje med andre forfattere, og kampen på feltet handler fortsatt om definisjonene av god og anerkjent litteratur. Men de arenaeffekter som oppstår mellom politisk markedsføring og legitimering, personlig selviscenesettelse og litterær kamp når politikerne inntar den litterære scene for å gjøre oppmerksom på seg selv i politisk øyemed, blir ikke synlige ved de begreper Bourdieu bruker. På samme vis fungerer også kapitalbegrepet kun i sammenheng med spesifikke felt. Bourdieu inndeler i økonomisk, sosial og kulturell kapital, og disse kan tilsammen danne en ekstra form for kapital: den symbolske kapital. Men hvorvidt disse kapitaler er faktiske ressurser og maktmidler for den enkelte, avhenger av hvilket felt det er snakk om. Kapitalbegrepet er en konstruksjon som angir den materielle og sosiokulturelle arv som danner utgangspunkter for forskjellige sosiale måter å forholde til forskjellige felt i det sosiale rom. Ideén om kulturell kapital ble utviklet i forbindelse med hans studier på sekstitallet, og begrepet er i overensetemmelse med den elitære kunst og det snevre kulturbegrep. Bourdieu gikk i mot samtidens store interesse for 13

14 massekultur og det brede kulturbegrep. Bourdieu var ikke enig i at at den nye massekulturen kunne avløse den klassebundne kulturen, og hans empiriske studier bekreftet at den elitære kunst og overklassens kultur i høyeste grad var levende og virksom som sosialt distinksjonsmiddel. Kulturell kapital er delvis basert på individets nedarvede egenskaper og klassetilhørighet, og delvis tilegnede egenskaper gjennom f.eks. utdannelse og interessefellesskaper. Tett forbundet med idéen om kapital, opererer Bourdieu også med begrepet om habitus. Habitus betegner latente og delvis ubevisste handlingsstyrende strukturer i kropp og tanke som styrer individets måte å handle og orientere seg på i det sosiale rom. I habitusbegrepet kommer også Bourdieus fenomenologiske inspirasjon frem, og habitus er resultat av sosiale erfaringer, kollektive minner og kroppslige disposisjoner som er risset inn i menneskets kropp og sinn (bl.a. Le sens practique, 1980). Habitus betegner noen egenskaper ved det enkelte individ, men habitusbegrepet kan også brukes for å beskrive kollektive egenskaper ved en samfunnsgruppe. Felles for arena- og feltbegrepene er ideén om kampen og spillet, men arenaen er mer preget av flytende og tilfeldig betydning og påvirkninger utenifra, enn tilfellet er for Bourdieu s feltbegrep. I arenabegrepet ligger det i tillegg et tilskuer-aspekt og det iscenesatte spill blir vesentlig for å forstå dynamikken. Arenaanalytikeren stiller seg på linje med tilskuerne og ønsker å forstå hvordan spillet oppleves og skaper betydning for den enkelte. Feltbegrepet på sin side innebærer et mer suverent analytikerblikk som er i stand til å betrakte feltet ovenfra og gjennomskue dets grunnleggende strukturer og mekanismer. Bourdieu har med sine analysebegreper og modeller ønsket å avdekke klasseskiller og 14

15 maktstrukturer i samfunnskulturen, og han ønsker å peke på de faktorer som opprettholder klasseskillene og maktstrukturene. Begrepene habitus, felt og kapital er redskap for å forstå ulike sosiale gruppers maktspill og relasjoner til hverandre. Jeg har ikke til hensikt å avdekke sosiale forskjeller, men derimot peke på noen tendenser i publikumskulturen og belyse noen sammenhenger mellom teaterets estetikk, kultur og politikk. Bourdieu holder fast på idéen om finkultur som dominerende sosialt distinksjonsmiddel. Mitt perspektiv er at den elitære kulturs dannelse og dominans i teaterets resepsjonskultur er svekket til fordel for populærkulturelle og hverdagskulturelle referanser og erfaringer. Der hvor Bourdieu ønsker å påvise generelle strukturer som styrer og determinerer menneskers måter å handle og tenke på, er mitt ønske derimot å peke på hvordan individer opererer som betydningsskapende aktører og fritt velger kunst som en av flere mulige arenaer for kulturell orientering og selvrefleksjon. Kulturelle landskap Et annet begrep som fremhever noen av de samme tendenser som arenabegrepet, er idéen om kulturelle landskap i en globalisert samfunnskultur. Antropologen Arjun Appadurai (1990) presenterer fem forskjellige dimensjoner i den globale kulturelle strøm (cultural flow) som hver på sin side viser hvordan forholdet mellom kultur, økonomi og politikk går i oppløsning: etnoskap, teknoskap, finansskap, mediaskap og ideoskap. Han understreker at skap i denne sammenhenger brukes for å indikere et landskap, et felt som vil oppfattes forskjellig alt etter hvor man ser det fra og i hvilket perspektiv. Med idéene om de forskjellige kulturelle lanskap, 15

16 ønsker han å belyse noen grunnleggende endringer i relasjonene mellom henholdsvis kultur, økonomi og politikk i senmoderniteten, og han skriver at the new global cultural economy has to be understood as a complex, overlapping, disjunctive order, which cannot any longer be understood in terms of center-peripheriy models (1990, s. 296). Ved å skille mellom de forskjellige landskap og prosesser i den globale kultur, viser han på en nyansert måte hvordan globaliseringen er dominert av enkelte prinsipper og dynamikker som på ulik vis griper inn i hverandre og står i motsetning til hverandre. Med etnoskap mener han den strøm av mennesker og beflokningsgrupper på tvers av landegrenser som er med til å konstituere bildet av den skiftende verden som vi lever i. Han nevner bl.a. turister, immigranter, flyktninger, gjestearbeidere og andre befolkningsgrupper som lever frivillig eller av tvang - andre steder enn der de opprinnelige hører hjemme. Denne strøm av mennesker på tvers av landegrenser og kulturer er med til å løse opp i den stabilitet og konsensus som har vært omkring nasjonale kulturer og identitet. I en global kultur forsterkes etnoskapets kulturelle betydning: the warp of these stabilities is everwhere shot through with the woof of human motion, as more persons and groups deal with the realities of having to move, or the fantasies of wanting to move (s. 297). Med teknoskap tenker han på all form for tenkologi, mekanisk og digital, som med høy hastighet beveger seg på tvers av vante grenser og skaper nye allianser og kulturelle mønstre. Tilsvarende omfatter finansskap den strøm av kapital som del av det globale system: valutamarked, børssystem og forskellige former for markedsspekulasjoner. Disse forskjellige dimensjoner av den 16

17 globale kultur er på ingen måte nye, men Appadurai s poeng er at forholdet mellom dimensjonene har skiftet karakter: The ciritical point is that the global relationship between ethnoscapes, technoscapes and finanscapes is deeply disjunctive and profoundly unpredictable, since each of these landscapes is subject to its own constraints and incentives (.), at the same time as each acts as a constraint and a parameter for movements in the other. (Appadurai,1990, s. 299) Appadurai s betraktninger underbygger mine egne idéer om samfunnskulturens arenaeffekter og hvordan forskjellige rasjonaliteter og felter blandes og forskyves og de enkelte arenaers spekaktulære dimensjon forsterkes. Hans landskapsbegrep har flere fellestrekk med arenabegrepet: det er snakk om et geografisk område med visse felles kulturelle trekk, og med utflytende grenser og sammensatte funksjoner. Mens etnoskap, teknoskap og finanskap henviser til globale systemer som skaper kulturelle mønstre, representerer mediaskap og ideoskap noen kulturelle dimensjoner ved globaliseringen, eller landscapes of images som Appadurai kaller dem. Mediaskap omfatter både konkrete medier og deres globale nedslagsfelt, men ikke minst de verdensbilder og virkelighetsoppfattelser som disse medier er med på å skape. Appadurai peker på hvordan mediene blander forholdet mellom fiksjon og virkelighet, og mellom tilskuernes middelbare medierte erfaringer og de direkte umiddelbare erfaringer. Tenk for eksempel på publikums veldige interesse for reality shows i fjernsyn og på internett. Programtypene illustrerer både hvordan disse blandingsformer fasinerer og trollbinder, men de er også med på 17

18 bryte ned grensene mellom erfart liv og mediert liv. Mediene presenterer forestillinger og bilder om den verden vi lever i, og disse bilder blir en del av vår virkelighetsoppfattelse og selvoppfattelse. På samme vis fungerer ideoskap som bilder og fortellinger om virkeligheten knyttet til politiske systemer og verdier. De globale ideoskaper er først og fremst basert på opplysningsprosjektets idealer, hvor bl.a. positive begreper som frihet, velferd, rettigheter, suverenitet, representasjon og ikke minst demokrati stammer fra. Ved å peke på de forskjellige dimensjoner ved globaliseringen, tydeliggjør Appadurai hvordan en globale kultur er preget av en rekke forskjellige systemer og strømninger som på hver sitt hvis er med på å forandre, oppløse og skape nye betydninger og kulturelle mønstre. Og betydningene er preget av å være sammensatte og motsetningsfylte. I forhold til arenabegrepet, kan mediaskap og ideoskap representere arenaens spilleffekt og de fortellinger og bilder som skapes på arenaen. Mediebildene og de kulturelle fortellingene (ideoskapene) fungerer som viktige redskap og selvfortellinger for både enkeltpersoner, lokalsamfunn, etniske grupper og nasjonalstater i deres selviscenesettelse og selvfortolkning. Aktører i komplekse kulturer Aktørbegrepet har dukket opp i moderne sosiologi som en motsats til bl.a. marxismens og psykoanalysens mer deterministiske menneskesyn. Aktørbegrepet understreker individets evne og frihet til å forvalte eget liv og egen skjebne og begrepets aktualitet er forbundet med individets status i en individualisert og 18

19 posttradisjonell samtidskultur. Individet betraktes i høyere grad som kulturelt frisatte individer som selv styrer sine handlinger og meninger. Å se på teatertilskueren som kulturell aktør fremhever tilskuerens betydningsproduserende og (inter)aktive rolle. I dette perspektivet blir tilskueren fremstilt som en selektiv og selvbevisst aktør på teaterets kulturelle arena. Antropologen Ulf Hannerz har arbeidet med betydningsdannelse i komplekse kulturer og han sammenligner moderne bykulturer med de kulturelle villkår i enkle lokalsamfunn. I boken Cultural Complexity - Studies in Social Organization of Meaning fra 1992, gjør han rede for sine grunnbegreper og teoretiske fundament, og han bruker Calcutta, Wien og San Francisco som konkrete analyseprosjekt. Hannerz undersøker kultur og betydningsdannelse i generelle vendinger, og han ser ikke spesielt på kunst som fenomen. Han tar avstand fra antropologer som ser kultur som en frossen og konstant del av et samfunn, og fremhever istedetfor kulturens flytende, tilfeldige og uberegnelige karakter. Kultur er ikke noe som bare overføres og distribueres, kultur er derimot grunnleggende noe som oppstår og skapes av konkrete personer og aktører. Med betegnelsen the management of meaning beskriver han hvordan individer selv styrer og påvirker betydningsdannelsen av kulturelle sammenhenger og uttrykk, og i moderne, komplekse samfunnskulturer overlates individer i større grad til selv å skape betydning enn tilfelle var for mindre og enklere samfunnskulturer (Hannerz, 1992, s. 17). Komplekse kulturer mangler tradisjoner og konvensjoner, og kulturens flytende betydning medfører at individet selv blir en vesentlig aktør i betydningsdannelsen. For å kunne forstå og beskrive kulturens betydning, skiller Hannerz mellom to analysenivå, eller nærmere bestemt kulturens 19

20 to loci : 1) kultur kommer til uttrykk i en rekke allmene meningsfulle former, og den kan som regel sees og høres (noen ganger også luktes, smakes eller merkes), og 2) kulturen gir mening fordi enkeltpersoner er i stand til å fortolke og skape betydning på bakgrunn av de sansemessige inntrykk. Han benevner disse to loci som kulturens eksterne og interne former. Ved å skille mellom disse to former og fremheve de prosesser som forbinder disse to, er det nettopp aktørens handlekraft og fortolkningsfrihet som står i fokus. Med andre ord kan ikke kultur reduseres til noe fast og uforanderlig som kan distribueres, arves og videregis. Kultur er noe som hele tiden skapes, forvaltes og forandres av aktørene. Et slikt grunnleggende syn på mennesket som aktører, får nødvendigvis konsekvenser for samfunnsanalysen og hvordan man tenker seg kunstens rolle i et samfunn og dens betydning for enkeltpersoner. Av samme grunn tar Hannerz avstand fra bl.a. Bourdieu s habitus-begrep, og foretrekker betegnelsen perspektiv for å beskrive individets kulturelle potensiale i forhold til samfunnet. Perspektiv karakteriser individets måte å se og forstå ekstern mening på, og samtidig hvordan han/hun forsøker å skape egen mening. Perspektiv beskriver med andre ord det spenningsfeltet som finnes mellom kultur og sosiale strukturer. I små og enkle kulturer er dette spenningsfelt mindre konfliktfylt og i større overenstemmelse med hverandre, enn tilfellet er for komplekse samfunnskulturer. People, that is, manage meanings from where they are in the sociale structure. At any one time, the individual is surrounded by a flow of externally available, culturally shaped meaning which influences his ordering of experiences and intentions. Yet he is not merely a passive recipient of all sorts of available meaning, and he does not just 20

21 contemplate it in stillness of his mind. As soon as he has begun to form a conception of himself and the world, and of what is desirable and not desirable, he is actively involved in dealing practically, intellectually, and emotionally with his particular situation. Thus, he will concern himself with meanings especially as they appear to relate to his own experiences and plans; to his involvements with other people, for one thing, and to his material needs and interests, for antoher. If need be, he may extend or modify the meanings available to him, acting improvisationally and innovatively on the basis of them rather than fully in line with them. (Hannerz, 1992, s. 65) I komplekse kulturer utgjør kulturelle opplevelser og idéer en mulighetsarena og et potensiale for det enkelte individ til selv å skape, forvalte og forandre betydning. Hannerz fremhever hvordan mediene spiller en vesentlig rolle i komplekse kulturer og fungerer som et meningsmaskineri. Mediene skaper betydning i seg selv, de fungerer som formidlere og distributører av mening, og de er samtidig et redskap for det enkelte individ til å reflektere og skape betydning for seg selv. Mediene contribute greatly to making the boundaries of societies and cultures fuzzy skriver Hannerz (s. 30), og han trekker bl.a. frem hvordan mediene endrer relasjoner mellom personer og mellom personer og steder, og samtidig hvordan forbindelsen mellom tid og sted oppløses. Because there is such a proliferation of messages from everywhere in the media, postmodern culture is characterized by a multiplicity of perspectives and voices. It is a thing of shreds and patches. Juxtapostition becomes the prevalent experience as you zap around the television and dial, or wander aimlessly through the shopping mall. (Hannerz, 1992, s. 34) 21

22 Mediene, informasjonsteknologien og komplekse kulturmønstre gir noen grunnleggende nye vilkår for aktørenes betydningsdannelse. I overfloden av varer, informasjon og muligheter vokser det frem nye mønstre og strategier i individenes måter å reflektere seg selv og orientere seg på. Mediene fungerer også som en samfunnskulturs felles hukommelse, og gjennom mediene kan vi lære vår historie, vår samtid og vår fremtid å kjenne. Hannerz sin gjennomgående idé er å vise hvordan kultur og betydning hele tiden er i bevegelse og i forandring, ikke som entydige strømninger, men som paradoksale og komplekse mønstre. I hans samtidsdiagnostikk peker han på noen grunnleggende motsetningsfylte tendenser for hvordan individer og institusjoner legitimerer handlinger og meninger: på den ene siden ønsket om økende spesialisering av kunnnskap og tillitt til eksperters viten, og på den andre siden en tendens til å fremheve lekmenn med generell viten to a great extent of a free-flow, commonsense type, where people can rely on their own cognitive resources of paying for the skills of others, and where they can maintain personal autonomy and enhance selfworth (Hannerz, 1992, s. 156). Hannerz sitt poeng er at disse tendenser endrer noe hos aktøren og at alminnelige menneskers holdninger, synspunkter og sunne fornuft settes på linje med ekspertenes viten. Hvis jeg skal overføre disse idéer på kunstens arenaer, blir publikum de betydningsskapende aktørene. Dette forhold er ikke kun begrunnet i kunstens estetiske idéer, men også i forhold ved selve samfunnskulturen og egenskaper ved komplekse kulturer. Idéen om teaterets aktører handler derfor ikke så mye om skuespillerne på scenen, men er mer å betrakte som et analytisk perspektiv på teaterkulturen og ikke minst på teaterets publikum og kunstens kunder. 22

23 Tilskuerens kulturelle kompetanser Kompetansebegrepet har blitt et moteord, og det har slått igjennom i både management-teorier, undervisningspolitikk, barnepsykologi og kulturanlayse. Kompetansebegrepets reaktualisering kan sees som uttrykk for et moderne dannelsesbegrep, hvor det ikke lenger handler om å oppdra barnet i en bestemt kulturell arv eller at det skal erhverve seg en bestemt form for kulturell kapital, men at barnet er selvdannende og kan anvende sine erfaringer og referanser som redskap for å oppnå noe bestemt på den kulturelle arena. Kompetansebegrepet er kritisert for å være et markedsbaseret begrep som ensidig vektlegger individets salgsegenskaper på f.eks. arbeidsmarkedet eller utdannelsesmarkedet 3. Idéen om det kompetente barn eller den kompetente samfunnsborger kan også sees i lyset av demokratisk myndiggjørelse av individet. Kompetansebegrepets aktualitet er i overensstemmelse med idéene om individets kulturelle frisettelse i den posttradisjonelle samfunnskultur, og det kan sees som en form for handlingspotensiale som den enkelte kan aktivere i forskjellige sammenhenger. Dette handlings- eller refleksjonspotensiale er ikke basert på en bestemt form for viten, ferdigheter eller sosial status (som f.eks. dannelse eller kulturell kapital), men omfatter en rekke forskjellige erfaringer og referanser som den enkelte kan gjøre bruk av i bestemte sammenhenger. Kompetansebegrepet er på denne måten et relasjonelt begrep, som beskriver en persons bidrag og 3 Diskusjonen føres mange steder, og bl.a. innenfor pedagogiske sammenhenger, se f.eks. John Villy Olsen: Et begrep kom snigende, intervju med Jens Erik Kristensen, lektor ved Institut for Idéhistorie, in: Folkeskolen 2001 nr. 15, s. 6ff. 23

24 deltakelse i et fellesskap eller på en kulturell arena (Hedegaard, 2001). Teatertilskuerens kulturelle kompetanser omfatter med andre ord publikums kulturelle referanser og erfaringer, og disse vil forandres og skifte karakter over tid. Et hurtig blikk tilbake i kulturhistorien kan vise noen av de kulturelle tilskuerkompetanser som de forskjellige teaterformer har vært basert på: antikkens teater var fundert på den greske mytologi som det greske publikum kjente ut og inn. Middelalderens teater var delvis knyttet til kirkens religion, de kristne dyder og samtidens maktsstrukturer (f.eks. mysteriespill og Commedia del Arte), og uten disse tilskuerkompetanser ville teateret ikke hatt den effekt det hadde. Ibsens samtidsdramaer var f.eks. basert på det borgerlige publikums egne erfaringer og kulturelle dilemmaer: dobbeltmoral, tomme fasader og innvendig katastrofer, stivnede sosiale former og kjønnsroller. Hans historiske drama var til gjengjeld baseret på kongerekker og nasjonalhistorie, en type tilskuerkompetanse som var aktuell og alminnelig for datidens publikum, men som i mindre grad er relevant idag. På samme vis refererer musicalen til det moderne menneskes storby- og modernitetserfaringer (Eigtvedt, 1996), og Brechts episke teater appellerte til tilskuerens politiske bevissthet. I de førmoderne teaterformer kan sammenhengen mellom teaterets kulturelle referanser og tilskuerens kompetanser virke innlysende, fordi teateret dengang var en del av en rituell praksis, en felles mytologi og en samfunnmessig sammenheng. Teaterets rituale, illusjon og fiksjon kunne med andre ord ikke skille fra hverandre (Risum, 1993). Ritualet var en del av den religiøse praksis, illusjonen var forbundet med den gjeldende religion og mytologi, og fiksjonen var igjen ensbetydende med rituale og 24

25 illusjonen. I moderne tid adskilles disse grunnelementer etterhvert fra hverandre, og sammenhengen mellom teaterets kulturelle referanser, dets samfunnsmessige praksis og tilskuerens kulturelle kompetanser er ikke lenger innlysende. De kulturelle tilskuerkompetanser omfatter bl.a. analytiske kompetanser, kroppslige kompetanser, hverdagskulturelle kompetanser og sansemessige kompetanser. Den kulturelle senmodernitet innebærer noen særlige kulturelle kompetanser basert på tilskuerens hverdagskulturelle erfaringer. Disse erfaringer og kompetanser kan aktiveres og settes i spill i resepsjonsprosessen, i enkelte tilfelle fordi teaterforestillingen i seg selv, tematisk eller formmessig, legger opp til det og refererer til disse hverdagskulturelle erfaringer, men andre ganger også som tilfeldige sammentreff eller tilskuerens eget innspill i betydningsdannelsen. Tilskuerens kulturelle kompetanser setter tilskueren istand til å reflektere og fortolke det som foregår på arenaen, og samtidig utnytte arenaen som en del av sin egen selvfortelling. Men kompetansebegrepet kan også brukes i beskrivelsen av teaterpublikums kulturelle erfaringer og referanser og hvordan disse erfaringer og referanser forandres over tid. De forskjellige kompetanser avspeiles også i teaterforestillingenes estetikk og i det resepsjonsestetiske forlegg til modell-tilskueren. I resepsjonsestetisk sammenheng kan kompetansebegrepet brukes i forhold til å beskrive den implisitte tilskuers kulturelle kompetanser og hvordan teaterforestillingen spiller opp til bestemte kompetanser hos denne tilskuerinstans. 25

26 Teaterets arenaeffekter Jeg har i annen sammenheng argumentert for at det har vært et teaterhistorisk skift fra et tekstbasert og et forestillingsbasert teater til et tilskuerteater (Waade 2002a). Dette skift av fokus i den teatrale hendelse medfører nettopp at forestillingen blir en åpen og refleksiv arena, et prøverom, med mange betydningspotensialer. Ved å trekke arenabegrepet inn i resepsjonsanalysen, fremheves teaterforestillingen som en kulturell arena i samtidskulturen. Teater er en kulturell skueplass. På arenaen er det tilskuerens blikk og fasinasjon som danner utgangspunktet for begivenhetene. Arenabegrepet er også en påminnelse om at teater og det teatrale har mange fremtredelsesformer i samfunnskulturen, og teaterkunst er bare en av dem. Jeg har her innledningsvis beskrevet ping-pong-bordet på Kongens Nytorv. Kunstverket kunne like gjerne være et teaterstykke; et hverdagskulturelt kammerspill for forbipasserende fotgjengere, kanskje til og med på vei hjem fra kongens store scene. Eksempelet illustrer noen forskjellige arenaeffekter. For det første er det noen speilingseffekter mellom spillet på scenen og spillet på tribunen (blant publikum). Denne arenaeffekt innebærer at forskjellen mellom spillere og tilskuere reduseres, og spilleren blir tilskuer til seg selv og sine tilskuere, og tilskuerne igjen blir aktører og medspillere på skueplassen. Disse tendenser forsterkes i aktuelle teaterformers uttrykk, hvor bl.a. kunstnere og tilskuere settes iscene uten scenerampens presise og konvensjonelle atskillelse mellom sal og scene. For det andre omfatter arenaeffektene en overlapping mellom livet på arenaen og livet utenfor. Teater som ekstrahverdagslig opplevelse 26

27 reduseres, og istedet smelter hverdagsliv og teater sammen. Hverdagskultur og teateropplevelse flyter sammen og tilskuerens hverdagskulturelle kompetanser styrer resepsjonsprosessen. For det tredje skjer det også en overlapping og speiling mellom de forskjellige samfunnsmessige arenaer teater blir terapi, politikk blir teater osv.. Teater er i seg selv en kulturell hybrid form som ligger tett opp til mange andre sosiale og kulturelle arenaer. Denne form for arenaeffekt får også innflytelse på resepsjonsprosessen, og det vil være avgjørende for tilskuerens resepsjon om den teatrale begivenhet får karakter av å være f.eks. selvterapi, politisk aksjon eller religiøst rituale. Arenaeffektene gjør seg gjeldende på mange av samfunnets kulturelle arenaer, og det er ikke kun i teateret at arenaens komplekse spill kommer til syne. Innenfor det tradisjonelle teater vil arenaeffekten i mindre grad være dominerende, fordi det tradisjonelle teater er styrt av konvensjonelle og institusjonelle rammer og tradisjoner som preger tilskuerens resepsjon. I nye teaterformer hvor scenekanten er skiftet ut med site specific spillerom eller interaktive spill, vil arenaeffektene være mer dominerende fordi tradisjonene ikke lenger har samme gjennomslagskraft i resepsjonen og fordi noen av disse teateruttrykk nettopp gjør bruk av arenaeffektene. F.eks. kan en teaterforestilling gi seg ut for å være et religiøst rituale eller en politisk aksjon. I disse tilfelle vil tilskuerens opplevelse av teaterforestillingen trekke på erfaringer fra henholdsvis religiøse ritualer og politiske aksjoner, ja, kanskje mer enn fra andre teateropplevelser. Teaterets resepsjonsprosess er kjennetegnet ved å være et ping-pong-spill mellom spiller og tilskuer. De tendenser jeg peker på, er delvis at tilskueren inntar en mer og mer sentral rolle på 27

28 kunstens arenaer og i selve resepsjonsprosessen, og delvis et brudd i betydningsdannelsen. Tilskuerens hverdagserfaringer blir viktige referanser og vilkår for resepsjonen. Henrik Kaaren Nielsen beskriver resepsjonsprosessen på følgende måte: Karakteristisk for æstetiske artefakter og den erfaringsdannelse, de giver anledning til, er den stiliserede reduktion af modernitetens kompleksitet og ambivalens. Den moderne hverdags diffuse blanding af forskellige, inkompatible praksis- og erfaringsformer, som interfererer og forstyrrer hinanden med orienteringsløshed og uforløst adspredthed til følge, transformeres i den æstetiske praksis oplevelesrum til klart profilerede former, følelser og konflikter. Den heterogene og ambivalente modernitetserfaring underlægges her en stiliserende syntesering, som gør den tilgængelig for såvel intens oplevelse som fokuseret refleksionsmæssig bearbejding. Den æstetiske praksis kompleksitetsreducerende afsæt i hverdagserfaringen åbner på denne måde for en særlig, autonom type betydningsdannelse, som kan antage en mangfoldighed af former. (Kaare Nielsen, 2001, 91f) Dette ping-pong-spill blir en dialog og en utveksling mellom verk og tilskuer som settes inn i tilskuerens personlige selvdannelse og erfaringsbearbeidelse. Et annet eksempel er hvordan den aidssyke narkomanen Ron Athey inntar kunstarenaen for å fortelle sin egen personlige lidelseshistorie fra scenekanten mens han setter sprøyter på seg selv, skjærer seg selv og søler med dødbringende blod (Lehmann, 2000). Han er ingen kunstner eller performer, men han forteller sin historie og stiller sin infiserte og syke kropp frem. Arbeidet har terapeutisk og stimulerende effekt på ham selv, og publikum vil gjerne overraskes og innlemmes i andres tragiske liv. Men han kunne kanskje like gjerne inntatt andre arenaer med tilsvarende effekt for seg selv, f.eks terapi, vitenskap, massemedier 28

29 eller selvbiografiske fremstillinger på skrift. Athey bruker kunstarenaen som et mulighetsrom for selviscenesettelse og livsbekreftelse. De overlappingseffekter som preger samtidskulturens arenaer, skaper noen særlige vilkår for betydningsdannelse og resepsjon av kunst. Hvis kunst opptrer som terapi, politikk, selvterapi eller vitenskap, vil kunstresepsjonen også på samme måte frisettes i forhold til sin konvensjonelle og tradisjonelle rammer og funksjoner. Dermed får publikums hverdagskulturelle kompetanser og individuelle livsprosjekter et større spillerom og en vesentlig innflytelse i kunstresepsjonen. Tilskuerteateret forsterker og illustrerer ytterligere disse tendensene på en særlig måte. Kunstens autonomi i oppløsning Zapping, shopping og sightseeing 4 representerer hver for seg hverdagskulturelle opplevelsesformer som skaper noen generelle kulturelle vilkår for kunst og kunstopplevelse i samtidskulturen. De tre begrepene refererer alle til vesentlige deler av publikums hverdagskulturelle erfaringer, og de illustrerer samtidig tilskuernes nye kompetanser og evner til hurtig konsum. I ph.d.-avhandlingen Teater I en teatralisert samtidskultur (Waade 2002a) har jeg argumentert for et skift i teaterets estetikk og kultur fra å være verk- og forestillingsorientert, til å blir tilskuerbasert. Nå vil jeg ta skrittet videre og se på hvilke kulturpolitiske konsekvenser disse endringer innebærer. Diskusjonen kan ikke reduseres til en ensidig begredelse av kunstpublikums overfladiske lyster og forringede 4 Begrepene er sentrale I ph.d.-avhandlingen min Teater I en teatralisert samtidskultur (Waade 2002a) 29

Kulturfestivalen. scenekunstens markedsplass

Kulturfestivalen. scenekunstens markedsplass Forord Arbeidspapiret er en serie av tre ( Blott til lyst, Kunstens arenaer og Kulturfestivalen ) som alle er basert på kapitler i phd.-avhandlingen Teater i en teatralisert samtidskultur resepsjonskulturelle

Detaljer

Blott til lyst. publikums modernisering

Blott til lyst. publikums modernisering Innledning Arbeidspapiret er en serie av tre ( Blott til lyst, Kunstens arenaer og Kulturfestivalen ) som alle er basert på kapitler i phd.-avhandlingen Teater i en teatralisert samtidskultur resepsjonskulturelle

Detaljer

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Linda Sætra 20003704 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS

Detaljer

Jeg vet i hvert fall hvem jeg er og hvor jeg kommer fra

Jeg vet i hvert fall hvem jeg er og hvor jeg kommer fra Lise Wiig Pedersen Jeg vet i hvert fall hvem jeg er og hvor jeg kommer fra En norskdidaktisk oppgave om hvordan arbeid med romanen Et øye rødt kan gjøre det mulig å oppfylle læreplanmål som vedrører kulturell

Detaljer

Gøril Tvedten Jorem. Vietnamesiske lesekarrierer. Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Gøril Tvedten Jorem. Vietnamesiske lesekarrierer. Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Gøril Tvedten Jorem Vietnamesiske lesekarrierer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Sammendrag Denne masteroppgaven omhandler vietnamesiske innvandreres litteraturinteresse,

Detaljer

Nyopptrykk fra PDF-fil. Synne Platander, Stockholm 2004.

Nyopptrykk fra PDF-fil. Synne Platander, Stockholm 2004. <synne.platander@chello.se> Nyopptrykk fra PDF-fil. Synne Platander, Stockholm 2004. INNHOLD Innholdsfortegnelse... s. 2 I. INNLEDNING Personlig og faglig motivasjon... s. 3 Avgrensning og problemstilling...

Detaljer

Hvem kaster terningen?

Hvem kaster terningen? Hvem kaster terningen? En feltteoretisk studie av den norske populærmusikkritikken Ole Hovind Guldvog Masteroppgave i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon UNIVERSITETET I OSLO Vår 2010

Detaljer

Forord. Sissel Rognes. Børsa 14.05.2009 - 1 -

Forord. Sissel Rognes. Børsa 14.05.2009 - 1 - Forord Jeg vil rette en stor takk til Salem menighet som tok imot meg med åpne armer, og lot meg få innblikk i en spennende verden som fra før av var nokså ukjent for meg. Særlig vil jeg takke de stabsansatte

Detaljer

Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering

Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering Skilsmisse.qxd 04-01-08 12:47 Side 1 Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering Av Inge Kvaran Dr. polit. avhandling Trondheim, januar 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST

ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST ROMMET SOM INTENSJONAL TEKST Et utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold, førskolelærerutdanningen Hege Hansson, Thor K. Sanna, Turid T. Jansen, Gunnar Aasen Rapport 5 / 2005 Rapport 5 / 2005 Høgskolen

Detaljer

På nett med Gud. Kristin Moen Vik. En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøsitet, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline.

På nett med Gud. Kristin Moen Vik. En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøsitet, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline. Kristin Moen Vik På nett med Gud En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøsitet, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline.no Masteroppgave i religionsvitenskap Trondheim, våren 2012

Detaljer

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Redigert av Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud Pedagogisk Forskningsinstitutt Universitetet i Oslo 1 Skriftserie for Forsknings-

Detaljer

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner?

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært givende, krevende, spennende

Detaljer

Klientprotest, makt og deltakelse.

Klientprotest, makt og deltakelse. Klientprotest, makt og deltakelse. En studie av profesjonelle hjelperes diskursive konstruksjoner av møter med klienter som protesterer. Ingrid Randen Bull Masteroppgave i Sosialt arbeid Høgskolen i Oslo

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

KULTURSEKTOREN EN PLASS FOR ALLE?

KULTURSEKTOREN EN PLASS FOR ALLE? Aida Jobarteh KULTURSEKTOREN EN PLASS FOR ALLE? En studie av vestafrikanske kulturutøveres syn på kultursektoren i Sverige Etnologi C Uppsala Universitet Handledare: Oscar Pripp Författare: Aida Jobarteh

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Trine Næss Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Bacheloroppgave i Sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Notat 11/2004. Marit Ulvund. Fortellersete. Med en forskningsdesign inspirert av aksjonsforskning, praktikerens refleksjon og casestudy VOLDA

Notat 11/2004. Marit Ulvund. Fortellersete. Med en forskningsdesign inspirert av aksjonsforskning, praktikerens refleksjon og casestudy VOLDA Notat 11/2004 Marit Ulvund Fortellersete Med en forskningsdesign inspirert av aksjonsforskning, praktikerens refleksjon og casestudy VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Marit

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Masteroppgave i pedagogikk Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Sosial kompetanse Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Lise Gregersen Lise Gregersen Sosial

Detaljer

Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Ida Marie Høeg

Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Ida Marie Høeg Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse Ida Marie Høeg Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen Desember 2008 Forord Mange

Detaljer

Stedløse mediebrukere?

Stedløse mediebrukere? Eiri Elvestad Stedløse mediebrukere? Empiriske studier av stedstilknytnings betydning for mediebruk og sosial integrering Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2008 Fakultet for

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Mobilfotografiet. Mastergradsavhandling i Formgiving, Kunst og Håndverk, 2014. Kristine Norlander. Undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy

Mobilfotografiet. Mastergradsavhandling i Formgiving, Kunst og Håndverk, 2014. Kristine Norlander. Undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy Mast er gr adsavhandl i ng Kr i st i nenor l ander Mobi l f ot ogr af i et Under søkel seavsmar t t el ef onensom skapendever kt øy Fakul t etf orest et i skef ag,f ol kekul t urogl ær er ut danni ng Mastergradsavhandling

Detaljer

Grenser for individualisering

Grenser for individualisering Grenser for individualisering Ungdom mellom ny og gammel modernitet OLVE KRANGE Dr.polit.-avhanding 2004 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Norsk institutt for forskning om

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012

Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012 Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012 Unge voksne- utdanning, gjennomføring og karriere Bente Thøgersen og Arild Baardseth Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

NORDIC WALKING. (www.skvidar.no) - STAVGANG I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV

NORDIC WALKING. (www.skvidar.no) - STAVGANG I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV NORDIC WALKING (www.skvidar.no) - STAVGANG I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV JON EINAR BERGSLAND MASTEROPPGAVE INSTITUTT FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIVSFAG HØGSKOLEN I TELEMARK, 2006 Forord At jeg skulle skrive

Detaljer