Overordnet byutviklingsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet byutviklingsstrategi"

Transkript

1 Overordnet byutviklingsstrategi

2

3 Mye byggemodent areal i Drammen (Avrundet til nærmeste 1000m2) Tomteareal: Næring (gulvflate m2) Bolig (gulvflate m2) Nå m år m Lengre enn 5 år m SUM m

4 Vekstberegning Basert på målsetning i Bystrategien, tilsvarende SSB middelalt, omregnet til ca 1,5 % årlig vekst per år, fram til 2036: Omregnet til behovet for boliger vil dette variere i forhold til hvilke type boliger man bygger (en familiebolig gir generelt flere beboere enn en mindre sentrumsleilighet)

5 Nøkkeltall scenarioer Spredt Tett Kombi Befolkning i befolkningsvekst i snitt pr år Boliger i året Økning i antall boliger i

6 Kjennetegn scenarioer spredt tett kombi Boligtypefordeling 50 % 20 % 30 % 80 % 10 % 10 % 55 % 10 % 35 % Eneboliger Rekkehus og lignende Leiligheter Ytre by; 40 % Sentrum; 20 % Bybåndet; 40 % Ytre by; 20 % Bybåndet; 60 % Sentrum; 20 % Ytre by; 20 % Bybåndet; 55 % Sentrum; 20 % Geografisk fordeling

7

8 ALTERNATIVE AREALUTVIKLINGSSTRATEGIER

9

10

11

12 Hva så nå? Kvartalsplan Tett kvartalsbebyggelse forutsetter gatenett og gateliv og er mindre egnet i byboligområder utenfor sentrum. Sentrumsplanen gir fortsatt rom for utvikling av mange sentrumsboligprosjekter Tilstrekkelige utearealer for barnefamillier kan være en utfordring her.

13 Innfill byreparasjon - mulighet for å tydeliggjøre byrom felles grønn takterrasse (fordrøyning overvann) Platousgt 6, Grønland, Oslo, Element arkitektur for USBL/Infill

14 Innfill byreparasjon - ett- og toplans leiligheter, felles uteareal med nabo + på tak forutsetter disp. parkering (frikjøp). Korsgata 5, Grünerløkka, Oslo, Reiulf Ramstad arkitekter

15

16 ALTERNATIV 1: TETT

17 HVA OM VI ÅPNER FOR Å BYGGE SENTRUM/GRØNLANDSTETT I HELE BYBÅNDET?

18

19

20 Størst press på tomter i elvekanten. Uten styring vil de bygges ut først. Generell økning av utnyttelse gir økt tomteprisforventning, lite mulighet for styring og uforutsigbarhet for næringsvirksomhet.

21

22 Illustrasjon: prosjektforslag Centralgaragen, Halvorsen & Reine arkitekter NB kommunedelplan elva

23 Behov for nye rimelige erstatningsarealer for næring. Det er plass til nye boliger i form av sentrumsleiligheter (som på Grønland) innenfor bybåndområdet. Åpning for sentrumstett, knutepunkttett og Grønlandtett: magrere utearealer + høy tomteprisforventning, = utfordrende mht barnefamilier i bybåndet. Redusert, ikke økt mangfold boligtilbud.

24 Demografiske og boligmarkedsmessige utfordringer (seniormarkedet er begrenset, kvantitet/kvalitet begrenset attraktivitet) Fare for at områdeutvikling stopper opp sentralt: Press på utvikling av familieboliger utenfor tett bybebyggelse og mer nye næringsarealer (for høy tomteprisforventning sentralt)

25 ALTERNATIV 2: SPREDT

26 ENN OM VI KOMBINERER TETT- STRATEGIEN I BYBÅNDET MED SMÅHUSFELT FOR BARNEFAMILIER MV?

27

28 Barnefamilier antas å ønske seg enebolig i ytterkanten (når de får råd) og rekkehus i mellomtiden. Boligreservene (nye arealer) i gjeldene arealdel realiseres etter hvert som infrastrukturavklaringer gjør det mulig

29 Samtidig legges det til rette for generell fortetting langs kollektivtraseer og ved knutepunkt

30 Utbyggerne er mest ivrig på å utvikle prosjektene langs elva, disse realiseres først. Tettere i kollektivsatsingsbybåndet (skravert) På Gulskogen Vest fortsetter man å bygge man boliger rettet mot barnefamiler. Med overflateparkering.

31 Over: Bo Klok, Drammen/Gulskogen, Skanska. Under: Rødgata 17-23, Halvorsen & Reine arkitekter

32 Tette, moderne rekkehus uten overflateparkering i by kalles ofte Townhouse (tett nok til å gi økonomi til felles parkeringshus / anlegg i mer sentrale områder med lavere krav til parkeringsdekning). Voksenhagen borettslag, OBOS, Oslo, Kari Nissen Brotkorb arkitekter.

33 Generelle fortettingsbestemmelser vanskeliggjør styring (områdene blir for store og sammensatte). Uten styring av bebyggelsestyper, leilighetssammensetning, utearealkvaliteter og krav til hvordan utbyggingsprosjektene skal bidra til infrastruktur mv får man heller ikke barnefamilier i sentrum. Uforutsigbarhet mht boligutvikling i næringsarealer gir behov for nye erstatningsarealer på matjord.

34 Over tid må det bygges ca 50% familieboliger for å få balansert demografisk utvikling. Dersom disse (ca 300 pr år) i all hovedsak skal bygges i nye områder er ikke arealreservene i gjeldende arealdel tilstrekkelige => Arealinnspillene for nye boligområder i utkanten av bybåndet må også tas i bruk.

35 Men heller ikke dette er tilstrekkelig med småhusfeltutvikling (man mangler plass til boliger i småhusfelt når alle arealreservene er brukt) => nytt press på nye arealer i marka. Næringsarealene i syd blir også brukt opp. Nytt press på mer matjord.

36 Tross fullt utbygd vegnett og kollektivtilbud blir det problemer:

37 ALTERNATIV 3: KOMBI

38 KOMBINASJON AV VARIERT BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING I BYBÅND, OG BYDELER

39

40 Strategi for videreføring av utviklingen av byens uterom og rekreasjonssystem: tverrforbindelser elvmarka langs strandsonen langs fjorden

41 Strategi for videreutvikling av elveparkelementer i forbindelse med utbyggingsprosjekter (offentlig-privat samarbeid)

42 Havnebadet, Islands brygge, København

43 De ulike bydelssentra og knutepunkt har behov og mulighet for ulik form for knutepunktutvikling / fortetting med boliger, arbeidsplasser og aktivitetstilbud.

44 Hva så nå? Punkthus og knutepunkt? Grupper av punkthus gir potensial for fortetting rundt knutepunkt og bydelssentra. Det gjør også nyere varianter av frittliggende skiveblokkhybrider. Rundeskogen, Tre Tårn, Sandnes, tegnet av Helen & Hard AS Eksempler på innovasjon mht å definere utearealer

45 Områdeutviklingsprosjekter i større transformasjonsområder samordnes i felles områdeplanprosesser. Store nok områder til å sikre interne sammenhenger, ikke større enn at tidshorisont for transformasjonsprosess er overskuelig. Tilrettelegging for variert boligtilbud.

46 Område-transformasjon gir muligheter For å kombinere kvaliteter fra ulike typer arkitektursystemer på nye måter for å skape både nye boligkvaliteter og nye områdekvaliteter for bydelen Union Eiendoms prosjekt for Glassverket, A-lab.

47 Områdetransformasjon gir muligheter På samme måte som lekeparksatsingen i parken har skapt en regional attraksjon KAN fortetting av tilrettelegging for bruk av andre byparker også gjøre det. Illustrasjoner fra parallelloppdrag Marienlyst LPO arkitekter (over), og DRMA/Cobe (under)

48 Hva så nå? Knutepunkt og store strukturer? Innovasjon mht definisjon og variasjon i uterom 8-tallet, Ørestaden, København, tegnet av Bjarte Ingells Group.

49 Storgårdskvartalet er en i Drammen uprøvd modell som kan fungere godt ved utvikling av større sentrumsnære områder med sammensatt beboersammensetning. Illustrasjoner: Sundland hageby, Arcasa arkitekter.

50 Elmholdt boligsameie, Skøyen, Oslo, HRTB AS

51 Sentrumsplanområdet fortettes videre i mellomtiden (for de som vil gå rett på byggesak). Sentrumsnære, støyutsatte arealer som egner seg bedre for næringsformål spares til dette (ikke boligutvikling) Avgrensing av by/boligtransformasjonsområdene (områdeplaner) mot eksisterende næringsområder gir disse ro og forutsigbarhet.

52 Townhouse /urbane rekkehus kan også fungere i kvartalsstrukturen, som innfill eller ved kvartalstransformasjon i deler av sentrumsplanen som har lavere parkeringskrav, byggehøyder, og utnyttelse og høyere utearealkrav.

53 Magnoliahusene, Porcelenshaven, Fredriksbjerg, DK Juul&Frost arkitekter.

54 Etter hvert som områdeplanene realiseres, vil det gi press på transformasjon av tilgrensende områder. Disse påbegynnes ikke før forutgående områder er nærmest ferdigutviklet. Arealreserver nær kollektivtrase på Konnerud (Skalstadskogen) utvikles med variert, tettere boligtilbud med større åpne fellesarealer og uten overflateparkering.

55 Storkvartal utenfor bybåndet også? Kan også fungere enkeltvis ved utvikling av tettere boligformer sentralt i ytterområder (som alternativ til feltutbygging av småhus) Årvollskogen borettslag, Oslo Jensen & Skodvin arkitekter.

56 Lamellblokker? Lamellblokker representerer et potensial ved fortetting inn mot offentlige parkarealer men fordrer tydelig differensiering av utearealsoner for å sikre brukskvalitet på både bolig(felles)privat og offentlig uterom. 3 eksempler fra Oslo indre by i tilknytning til større parkarealer. Over: Kingos gate 15-21, Oslo, Spor Arkitekter. Midten: Lille Bislett, Oslo, Dyrvik Arkitekter. Under: Marienlyst Park, Oslo, Lund Hagem Arkitekter.

57 Rådmannen anbefaler Kombi Fortsatt fortetting / utvikling innenfor Sentrumsplanområdet Fortsatt fortetting / utvikling innenfor småhusområder (med tydeligere planverktøy for å sikre omgivelseskvalitet) Overordnet strategi for uterom/arenautvikling Avgrensing av næringsområder og byutviklingsområder gir langsiktig forutsigbarhet for videre utvikling av næringsarealer Områdeplanprosesser for transformasjonsområder gir mulighet for: Å sikre sammenheng av uterom / infrastruktur / byform innenfor områdene Etappevis utvikling etter overordnet plan Å sikre variert boligtypesammensetning

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

FORHÅNDSDRØFTINGER KOMMUNEPLANENS AREALDEL SEMINARDAG 2

FORHÅNDSDRØFTINGER KOMMUNEPLANENS AREALDEL SEMINARDAG 2 FORHÅNDSDRØFTINGER KOMMUNEPLANENS AREALDEL SEMINARDAG 2 Områdevise problemstillinger: Byform, bystruktur, omgivelseskvalitet: Høyhus? Høyder, uterom, kulturminner og formål i Sentrumsplanområdet. Nye næringsområder?

Detaljer

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag til BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag dat. 24.11.14. Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED BOLIGMELDINGEN... 1 1.2 VIDEREFØRING AV BYVEKST MED KVALITET... 1 2.0 BAKGRUNN, FAKTA OG ANALYSE...

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010 2020 Planbeskrivelse 18.05.2010 1 Innledning Gjeldende kommunedelplan for Skien sentrum er fra 1996 og er moden for en revisjon. Hovedutvalg for teknisk sektor

Detaljer

Høringsutgave 18.12.14. BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2015-2018 Nok og riktige boliger, på rett sted. Fullversjon - Høringsutkast 12.01.

Høringsutgave 18.12.14. BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2015-2018 Nok og riktige boliger, på rett sted. Fullversjon - Høringsutkast 12.01. Høringsutgave 18.12.14 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2015-2018 Nok og riktige boliger, på rett sted Fullversjon - Høringsutkast 12.01.15 Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 INNHOLD: Forord v/ byrådsleder

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Saksfremstilling Fremtid med fortid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Innledning Oppdragsbestillingen Etter et omfattende planarbeid som har pågått siden 1999, oversendes

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19 BYBÅNDSANALYSEN 1 2 BYBÅNDSANALYSEN 3 4 INNHOLD 1 INNLEDNING... 7 1.1 HENSIKTEN MED DENNE ANALYSEN... 7 1.2 HVILKEN BYVEKST FORVENTER VI FREMOVER?... 7 1.3 HVA ER KAPASITETEN FOR VIDERE VEKST I STAVANGER

Detaljer

Greater Stavanger. Utredning av behov for nye næringsarealer. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02

Greater Stavanger. Utredning av behov for nye næringsarealer. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Utredning av behov for nye næringsarealer Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Utredning av behov for nye næringsarealer 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utredning av behov for nye næringsarealer

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Boligmelding. Valgfri tekst

Boligmelding. Valgfri tekst Boligmelding 2014 Valgfri tekst 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Strategisk prosjekt boligbygging 3 Bakgrunn, beskrivelse og målsetting 2. Grunnlagsmateriale og status 4 Boligpreferanser, statistikk fra Kongsberg

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Boligdelen 24 INNLEDNING Boligdelen av kommuneplanen består av to hoveddeler : 1. Mål og utfordringer i boligpolitikken Mål og utfordringer innen boligpolitikken, har

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWI-14/18866-1 97448/14 29.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Boligsituasjonen i Drammen Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Oppsummering: 1. Strakstiltak 2011: Boligløft i 10 punkter gjennomført. 2. Boligsosial handlingsplan: fremmes i april 2012

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer