INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2 INNLEDNING For Postkom og Postkoms medlemmer ble 2008 dominert av flere store og viktige saker: tariffoppgjøret, Postkoms 2. ordinære landsmøte, PNN og postkontornettsaken, Stortingsmelding nr 12 - den såkalte eiermeldingen, HMS, Spinnaker og virksomhetsoverdragelse i Mirror Accounting. I tillegg ble det gjennomført valg av ansatterepresentanter til Styret i Posten, hvor Postkom fikk alle fire plassene. Som det største og dominerende fagforbundet for ansatte i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de siste årene. Bedriftene i postkonsernet fokuserer i økende grad på markedstilpasning, effektivisering, lønnsomhetsforbedring og kostnadsoptimalisering. Det samme gjør postkonsernets kunder, og et resultat av dette er bl a økt grad av anbudsinnbydelser, f eks IKEA-avtalen. I sum bidrar dette til å skape usikkerhet i medlemmenes jobbsituasjon. Målet med Postens Spinnakerprogram er å oppnå lønnsomhetsforbederinger på 2,3 milliarder kroner innen Bakgrunnen for dette er utviklingstrekkene innen postsegmentet og forventet liberalisering av postmarkedet. Postkom deltar aktivt i arbeidet for å ha størst mulig påvirkning og innflytelse på endrings- og effektivitetsprosessene, for på denne måten å ivareta medlemmenes interesser. For Postkom har det vært viktig at prosjektene i Spinnakerprogrammet bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og helsefremmende arbeidsmiljø. Hovedtariffoppgjøret i Posten gikk både til bistandsforhandlinger og mekling. Streikeforberedelsene var i full gang, men etter syv timer på overtid kunne riksmeklingsmannen legge fram en skisse som partene ble enige om. Postkom fikk innfridd så og si samtlige krav. Forøvrig forløp hovedoppgjørene i bedriftene uten større problemer. I FA-området ble det gjennomført parallelle forhandlinger (FA, LO og YS). Uravstemningene ble gjennomført med klart JA i samtlige områder. Postkoms 2. ordinære landsmøte ble gjennomført som planlagt i tiden mai. Forberedelsene skjedde gjennom bred involvering av forbundskontoret og ikke minst i de faste arbeidsgruppene for prinsipprogram, organisering, vedtekter og økonomi. Landsmøtet la også grunnlaget for det videre arbeidet med å utforme Postkoms ungdomsarbeid. Også i 2008 har Postkom vært aktive på den politiske arenaen. Forbundsledelsen har jobbet tett på både stortingspolitikerne og regjeringen for å få frem Postkoms krav og forventninger f eks i forhold til statsbudsjettet og Stortingsmelding nr 12 - eiermeldingen om Posten. Til tross for løftet om betaling for statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester, ble det heller ikke denne gangen bevilget penger i statsbudsjettet. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. Forbundsledelsen har deltatt på tillitsvalgtkonferanser i samtlige kretser i I tillegg har det vært stor grad av involvering av tillitsvalgte i kretsene i mange saker, f eks Postkontornettsaken og Postkoms ungdomsarbeid.

3 ARBEIDSPROGRAM 2008 I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Forberede og gjennomføre hovedtariffoppgjøret i Erfaring fra tidligere tariffoppgjør har vist at å starte forberedelsene tidlig og med bred involvering er svært positivt for gjennomføringen av tariffoppgjøret. Dette var dermed med på å legge føringen for arbeidet frem mot tarifforhandlingene. Høsten 2007 ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til materiell og tiltak for å oppnå en god involvering i forberedelsene til tariffoppgjøret. Det ble utarbeidet et debatthefte som var enkelt å bruke. Bruken av materiellet og aktiviteter ble presentert på oppstartkonferanser med deltakelse fra kretsene i januar. Kretsene gjorde en fantastisk jobb med å få medlemmene til å bruke debattheftet. Resultatet ble at 8277 medlemmer ga innspill til krav som gir en svarprosent på 59,1 %. Kretsene fikk dermed en stor jobb med å oppsummere de innkomne kravene. Oppsummeringen viste at sikring av AFP var en klar førsteprioritering og økt lønn som nummer to. Andre innspill fra medlemmene var kravet om redusert arbeidstid, økte ubekvemstillegg, bedre forsikringsordninger samt velferdstiltak og kompetansefremmende tiltak. Denne store oppslutningen ga forbundet en styrke i forhandlingene med arbeidsgiver. Forbundsstyret, med unntak av forbundsleder, var forhandlingsutvalget ved årets tariffoppgjør. De utarbeidet krav med bakgrunn i oppsummeringen fra kretsene og vedtak i Forbundsstyret, og å gjennomføre forhandlingene. På informasjonssiden ble tariffbulletin brukt aktivt gjennom hele oppgjøret for å holde tillitsvalgte og medlemmer oppdatert. I tillegg ble SMS-tjenesten aktivt brukt og ca 2000 medlemmer bestilte tjenesten og fikk oppdatering av forhandlingsløpet. Posten Norge AS Det var et godt gjennomarbeidet krav som ble oversendt Posten som arbeidsgiver med krav om forbedringer i overenskomsten og kompetansefremmende tiltak. Med de omfattende krav som var fremmet tok forhandlingene tid, og partene måtte erkjenne at ved forhandlingsfristen så var det ikke mulig å oppnå enighet. Partene var derfor enige om å be om bistand av LO-Stat og Spekter. Partene kom heller ikke til enighet med bistand fra LO Stat og Spekter så oppgjøret gikk til mekling. Etter mekling 7 timer på overtid, la meklingsmannen frem et forslag som ble anbefalt av forbundsstyret og sendt medlemmene til uravstemning. Resultatet ettermekling ga et lønnstillegg pr på minst kr for ltr. 1 56, 4,3 % for ltr og kr for ltr , ett ekstra lønnstrinn for noen

4 grupper og just/norm på 10.mill pr Det ble også enighet om lønnsforbedring av arbeidstakere med små deltidsstillinger og vikarer, forbedringer av en rekke ubekvemstillegg, ny velferdspermisjon samt avsatt midler til studiestipender og fagbrev. I uravstemningen deltok 55,6 % av stemmeberettige medlemmer. Resultatet ga et klart JA-flertall med 88,1 % JA og 10,2 % NEI. Pan Nordic Logistics AB Etter forhandlinger i PNL ble det økonomiske tillegget på 6 % inkludert tillegget gitt i A-delsforhandlingene. Det ble i protokollen tatt inn et punkt som skal sikre medlemmer med inntekt over 6 G en uførepensjon tilsvarende tidligere ordning, ved å tegne en Servicepensjon. Dette som følge av en lovendring vedtatt av Stortinget. Resultatet av uravstemningen i PNL ble at 76,9 % av stemmeberettige medlemmer avga stemmer, og det var 100 % JA. Bring Logistics Solutions AS (tidligere Box Solutions AS) Etter forhandlinger i Bring Logistics Solutions AS ble man enige om følgende resultat: Arbeidstakere med en årslønn lavere enn kr gis et tillegg på kr ,- og ytterligere et tillegg på 1,6 %. Arbeidstakere med en årslønn høyere enn kr gis et tillegg på kr3.900,- og ytterligere et tillegg på 2,98 %. Det avsettes kr til lokale forhandlinger pr. 1. april 2008, og forhandlingene skal være ferdig 1. september Man ble videre enige om kompetansefremmende tiltak som studiestipend og fagbrev. Det ble også tatt inn ny tekst i Overenskomsten som gir fedre rett til 2 uker omsorgspermisjon med lønn ved fødsel. Partene ble også enige om å utvikle et lønnssystem for bedriften. I uravstemningen i Bring Logistics Solutions avga 52,9 % av stemmeberettige medlemmene sin stemmer, og det var 88,9 % JA og 11,1 % NEI. Finansnæringen For første gang siden Postkom ble deltaker i forhandlingene i FA området ble det gjennomført parallelle forhandlinger i næringen, hvor Finansnæringens arbeidsgiverforening forhandlet parallelt med LO og YS (Finansforbundet). Dette ga blant annet den virkningen at formuleringer knyttet til tidligpensjon ble sikret for våre medlemmer.

5 For å motvirke ytterligere økning i lønnsgapet mellom kvinner og menn, krevde LO et rent kronetillegg i dette oppgjøret. Det fikk vi verken arbeidsgiverne eller Finansforbundet med på. Dermed ble det generelle tillegget på 3,5 %. Det ble også gjort mindre endringer på lønnstabellen. Størrelsen på det generelle tillegget var høyt i forhold til rammen på oppgjøret, om overhenget tas i betraktning. Dette var et forsøk fra fagforeningenes side på å sikre seg innflytelse over lønnsdannelsen ved å flytte hovedmengden av tillegget fra lokale bedriftsvise tillegg til generelle tillegg. Om næringen selv hadde vist ansvarlighet hadde de holdt igjen på de lokale tilleggene med et så høyt generelt resultat. Det gjorde de ikke og lønnsutviklingen i bransjen endte på 9,2 % i 2008, inkludert bonusutbetalinger. Til tross for at vi i LO ikke fikk gjennomslag for vårt krav til profil anbefalte en enstemmig forhandlingsdelegasjon resultatet. I uravstemningen deltok 44,4 % av medlemmene og det var 89,6 % ja og 9,1 % nei. Nye overenskomstområder Bring Express AS (tidligere Box Delivery AS) Postkom ble kontaktet i 2007 av en del ansatte i selskapet som ønsket å melde seg inn i forbundet. I den forbindelse organiserte en del av dem seg i Postkom. Postkom sendte i den forbindelse krav til LO om opprettelse av tariffavtale. I juni 2008 vedtok LOs organisasjonskomité at Postkom får organisasjonsretten i Bring Express. På slutten av året ble det lagt planer for oppstart av forhandlinger i Bring Express i Forbrede og gjennomføre landsmøtet i Forbundets 2. ordinære Landsmøte ble gjennomført etter planen i tiden mai. i Tønsberg. Den praktiske planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet skjedde i regi av forbundskontoret. Forbundsstyret hadde oppnevnt arbeidsgrupper for prinsipprogram, organisering, vedtekter og økonomi. Arbeidsgruppene var bredt sammensatt fra forbundets ulike områder, både sentralt og lokalt. Kretsene ble involvert av arbeidsgruppene underveis, både skriftlig og i noen tilfeller i egne konferanser. I en egen sentral konferanse for kretsene ble resultatet av arbeidsgruppenes arbeid presentert. Deretter ble rapportene sendt ut til kretsene på høring, med påfølgende ordinær behandling fram mot landsmøtet. Nytt på dette Landsmøtet var at det ble utgitt en egen landsmøteutgave av Posthornet umiddelbart etter landsmøtet. Dette ble godt mottatt av medlemmene. For resultater for øvrig fra Landsmøtet, vises det til egen protokoll.

6 ØVRIG FAGLIG ARBEID Fondet mot rasisme og trakassering Det var ingen søknader til, eller utbetalinger fra fondet mot rasisme og trakassering i Postkontornettet Regjeringens eiermelding om Posten Fra Posten inngikk ny bankavtale med DnBNOR i 2005 har Postkom hatt 4 krav til politikerne og eier av bedriften. Eier må betale for den ulønnsomme delen av postkontornettet Det må gis god tid til eventuell omstilling Eier må bidra med midler til eventuell omstilling Eier må bidra med omstillingsbistand gjennom et konkret samarbeid mellom Posten, Postkom og NAV. Regjeringen la 1. februar fram stortingsmeldingen om Postens virksomhet for de neste to årene (eiermeldingen). Den åpnet for at 124 postkontor kan legges ned og dermed mister 650 postansatte jobbene sine. Postkom har krevd at de som rammes av nedleggelsene ikke skal bli arbeidsledige, men tilbys nytt arbeid i eller utenfor Posten. Denne gangen rammer nedleggelsene i stor grad kvinnearbeidsplasser hvor mange er over 50 år. Dette gjør omstillingene til en stor utfordring. I 1996 var det 2400 egendrevne postkontor i Norge. Etter denne runden er det bare 179 igjen. Det sier mye om hva de postansatte har vært gjennom. Postkom har i hele prosessen krevd at regjeringen og Posten skal stille til rådighet nødvendig tid og penger til omstillingene. Regjeringen har tatt hensyn både til dette kravet og til vårt krav om at NAV skal yte aktiv omstillingsbistand til de overtallige mens de fortsatt er i arbeid i Posten. Postkom har jobbet i nær dialog med myndighetene og det politiske miljøet om både konsesjonsbetingelsene og postkontornettet. Vi har argumentert for betydningen av å opprettholde et landsomfattende postkontornett og at den samfunnspålagte delen av virksomheten trenger finansiering gjennom statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester. Postkom deltok på åpen høring i Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomite 27. februar hvor vi la fram våre synspunkter. Vi var fornøyd med at stortingsmeldingen om Posten åpnet for statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester og at avkastningskravet til Posten ble redusert. Dette var helt avgjørende bidrag for å sikre driften ved de postkontorene som skal opprettholdes. Det var derfor svært skuffende da statsbudsjettet ble lagt fram uten bevilgninger til statlig kjøp. Etter at eiermeldingen ble lagt fram startet Postkom og Posten forhandlinger om gjennomføringen av Postens Nye Nettstruktur (PNN), bl a tidsplan for nedleggelse av det enkelte postkontor, praktisk håndtering av de personalmessige konsekvensene og hvordan grunnlaget for fortsatt drift ved gjenværende postkontor skal sikres. Forhandlingene ble sluttført innen Stortinget behandlet og vedtok stortingsmeldingen for virksomheten i Posten Norge AS 6. mai.

7 Omstilling Tre store omstillingsprosesser kom til å prege Først kom en ny restrukturering av ekspedisjonsnettet. Omfanget av nedlegginger ble besluttet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Postmeldingen, hvor Postkom hadde nedlagt et stort arbeid for å sikre både tjenesteinnhold og å opprettholde så mange Postkontor som mulig. Vi hadde også jobbet mye med å sikre at Stortinget stilte krav til omstillingsprosessene, hvor det var sentralt for oss at ingen skulle gå fra Posten og over i arbeidsledighet. Vi fikk også eier med på at vi i prosessen skulle kunne bruke NAV til å finne annet arbeid før medlemmer mistet jobben. Til dette ble det utviklet et trepartssamarbeid mellom Postkom, Posten og NAV. Det er ikke mulig å hente ut om dette arbeidet ga virkninger i Det andre store omstillingsprosjektet vi jobbet med i 2008 var nedbemanningen av stab og støttefunksjoner i Posten. Grunnlaget for nedtak og arbeidet med dette er beskrevet andre steder i årsmeldingen men her er det viktig å få fram at Postkom gikk inn i forhandlingene om hvordan nedtaket skulle gjennomføres med betydelig skepsis. Posten hadde som målsetting å redusere kostnadene til stab og støtte med 30 prosent. I begynnelsen av desember gikk Posten ut med at inntil 450 ansatte kunne miste jobbene side, noe som førte til store medieoppslag der også Postkom fikk profilert sine synspunkter. Hovedbudskapet vårt var at omstillingene som måtte komme skulle gjennomføres som et skoleeksempel på hvordan slike prosesser skal gjennomføres. Selve forhandlingene om organisering og dimensjonering av stab/støtte funksjoner i hele bedriften kom ikke i gang før etter medieoppslaget som Posten skapte. I tillegg ble det ført forhandlinger om håndteringen av de personalmessige utfordringene og konsekvensene som følge av denne prosessen. Forbundskontoret hadde ansvaret for forhandlingene med deltagelse fra divisjonstillitsvalgte. Vi brukte også regionstillitsvalgte i Posten og de tillitsvalgte ved hovedkontoret som støtte i prosessen. Ved utgangen av 2008 var forhandlingene ennå ikke avsluttet. Posten har ved flere anledninger brukt organiseringsendringer og effektiviseringer innen disse arbeidsområdene til også å rydde bort arbeidstakere de ikke ønsket å beholde. Vi var svært opptatt av å sikre at det ikke skulle skje i denne prosessen. Diskusjonen om framgangsmåter ble derfor langvarig og detaljert, hvor tidligere erfaring spilte en vesentlig rolle. Partene ble enige til slutt. Om resultatet holdt i praksis vil framgå av neste årsmelding. I tillegg ble det behov for omstilling i Mirror Accounting fordi lønnstjenester ikke skulle være satsningsområde. 1. september ble de ansatte som jobbet direkte med lønnstjenester overført til Zalaris som en virksomhetsoverdragelse.

8 Stillingsvern Postkom har vært involvert i en del stillingsvernssaker. Dette omfatter drøftinger/forhandlinger på overtallighet, urettmessig midlertidig tilsettinger og usaklig oppsigelser. Yrkesskader Postkom behandlet en rekke yrkesskadessaker. Mange av sakene må opp for retten for å bli løst. Postkom opplever at det fremdeles er generelt lav kompetanse på dette området, men håper at opprettelsen av HR senteret og Postens satsing på Vær sikker vil avhjelpe dette. Helse, miljø og sikkerhet Mangfold og integrering Postkom deltar i prosjektet Mangfold og Integrering. Prosjektet bygger på Postens etiske retningslinjer hvor det står følgende. I dette konsernet anerkjenner vi hverandres ulikheter og bruker det til felles beste. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering som følge av rase, religion, nasjonalitet, seksuell legning, kjønn eller annet. Alder er kommet i tillegg. Hensikten er å bevisstgjøre og fremme: Bevist rekruttering, se, verdsette og bruke ulikheter, å synliggjøre resultater av mangfold og et godt arbeidsmiljø. Ytre miljø Postkom har drøftet mandat og organisering av miljøarbeidet i Posten Norge AS. Det ble enighet om å opprette en ressursgruppe som skal sikre oppfølging av miljøpolicyen som er vedtatt av KL. Videre er partene enige om at denne måten og kunne forankre, vedlikeholde og drive kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid innen miljø er å betrakte som en god måte å utvikle miljøstyringssystem i Posten Norge AS HMS Vær Sikker arbeidet fortsatte i Hovedsatsingen var bl a. å styrke det systematiske HMS-arbeidet, fortsatt ha tydelig fokus på jobbsikkerhet, vektlegge åpenhet i arbeidsmiljøet bruke forbedringsforslag, oppfølging på alle nivå. Konsernhandlingsregel for bruk av personlig verneutstyr Det er gjennomført drøftinger for bruk av personlig verneutstyr. Formålet med konsernhandlingsregelen er bl a å oppfylle Konsernets regler og myndighetskrav for bruk av personlig verneutstyr. Målet er å kunne gjennomføre det daglige arbeid uten uhell og skader.

9 Postens Spinnakerprogram 2. juli vedtok Posten hvilke prosjekter som skulle inngå i det programmet de valgte å kalle Spinnaker. Programmet inneholdt mer enn 30 prosjekter (både eksisterende og nye) som alle hadde som mål å øke bedriftens lønnsomhet, enten gjennom inntektsfremmende eller kostnadsreduserende tiltak. Målet med Spinnaker var å oppnå lønnsomhetsforbedringer tilsvarene 2,3 milliarder kroner. Dette tallet ble utover høsten justert oppover. Bakgrunnen for at Spinnakerprogrammet ble iverksatt var utviklingstrekkene man ser innenfor postsegmentet. Volumene viser nå en fallende trend. Dette skyldes både substitusjon (fra fysiske brev og manuell betjening, til elektroniske medier) og den såkalte grønne bølge som fører til at stadig flere reserverer seg mot uadressert reklame. I tillegg ønsker Posten å forberede seg på et liberalisert postmarked. Ansvaret for å gjennomføre de ulike prosjektene i Spinnakerprogrammet ble lagt til divisjonene eller konsernnivået, mens et eget programkontor skulle følge opp prosjektene til daglig og rapporterer til en egen styringsgruppe for Spinnaker. Postkom deltar i styringsgruppa med 2 representanter. Utgangspunktet for Postkoms deltagelse i Spinnaker var et sammenfallende virkelighetsbilde med Posten om de utfordringene bedriften har framover. For å møte utfordringene som ligger i Spinnakerprogrammet opprettet forbundsstyret Postkoms eget programkontor bestående av representanter fra forbundskontoret og kretsene. Postkoms programkontor fikk som mandat å skulle vurdere å koordinere Postkoms deltakelse i de underliggende prosjektene i Spinnaker. Det ble etablert jevnlig kontakt med Postens programkontor. Programkontoret sørget for at det ble oppnevnt representanter fra Postkom i de prosjektene vi anså hadde betydning for våre medlemmer. Deltagerne i prosjektene skulle rapportere i egen linje men også direkte til Programkontoret. Den første store utfordringen som møtte Postkom i Spinnaker var Stab/støtte prosjektet. POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Ingeborg Sætre og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Egil Linge Anderssen, Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Gro Kalsås (til 31.5), Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Bjørg Vatnedalen og Gerd Øiahals. Kontoransatte har vært regnskapskonsulent Unn-Toril Pøhner, regnskapsfører Aud Aaberg Hornseth, regnskapsfører Torhild M. Fjær (fra ) og kontorsekretærene Marit Holøyen, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen, samt kontorleder Lisbeth Orre.

10 Medlemsutviklingen 2008 Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 369 stk. Medlemsutviklingen i kretsene i 2008 Krets Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Agder Buskerud Falo Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Justering forsinket systemdato Totalt

11 Studievirksomheten 2008 I 2008 ble det avviklet kurs/konferanser både sentralt og lokalt. Av de tildelte 1500 stipend i 2008 var det 1232 stipender som ble benyttet. Dette er en bra oppgang i antall brukte stipender i forhold til i 2007 (934). Det ble også avholdt konferanse for forbundets studieledere. En del av forbundets medlemmer har deltatt på kurs arrangert av LO Stat, AOF og Sørmarka kurs og konferansesenter. Postkom hadde i 2008 ingen deltaker på LOskolen og 1 på Yorkshire-skolen. Postkomskolen I 2008 var det 39 deltakere på Postkomskolen modul 2 og 3. Dette er 49 færre enn i Dette skyldes at vi ikke gjennomføret noen moduler på grunn av Landsmøte og Landsmøteforberedelser. Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Postkomskolen i 2008 for at nye tillitsvalgte skal stå best mulig rustet til å utføre rollen som tillitsvalgt, bl a egne moduler for FALO. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er nesten udelt positive. Fortsatt har vi ivaretatt læringsmålene i LO-Stats grunnkursserie. Vi har også endret på den pedagogiske oppbyggingen. Vi har slitt litt med for få veiledere men dette ser ut som vil løse seg i Kretsene har i tillegg avviklet introduksjonskurs i Utdanningsstipend I 2008 ble det utbetalt kr ,- fordelt på 56 søkere, mot kr ,- fordelt på 42 søkere i Vi hadde en liten nedgang i 2006 i antall søkere og utbetalt stipend mot Oppgangen i 2007 gjelder utbetalt stipend og ikke antall søkere, som var 63 i For 2008 fortsatte oppgangen i utbetalt stipend, i tillegg gikk antall søkere opp til 56. Oppgangen i utbetalt stipend skyldes at vi på Landsstyremøtet i november hevet beløpsgrensen for langtidsstudie fra kr ,- til kr ,- og at trenden med å søke stipend til høyere utdanning fortsetter. Vi har allerede merket at vi har hatt en større pågang av søknader om stipend i januar 2009 og forhåpentligvis så fortsetter den ut året. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som har benyttet seg av ordningen.

12 STATISTIKK FOR POSTKOMS UTDANNINGSSTIPEND 2008 MÅNED BELØP ANTALL KVINNER MENN BELØP BELØP HØY FAG ANNET KVINNER MENN SKOLE BREV Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt SOL-prosjektet videreføring av intern utvikling av Postkom På grunn av landsmøteforberedelsene og gjennomføringen av landsmøtet ble ikke arbeidet med SOL-prosjektet videreført før på høsten. På bakgrunn av innspill fra høringsrunde i 2007 ble det utarbeidet en grovskisse på mulige tiltak til forbedringer som ble presentert for forbundsstyret og i en kretslederkonferanse i oktober. Det kom inn flere forslag til tiltak som det ble arbeidet videre med. Finanssektoren 2008 Gjennom hele 2008 har forbundskontoret og FALO hatt jevne oppfølgingsmøter hvor problemstillinger knyttet til finansområdet har vært diskutert. Vi har hatt et godt samarbeid med HK og LO med felles forhandlingsdelegasjoner for hovedavtaleforhandlinger og tariffoppgjør. I tillegg har FALO og HK-Finans et godt samarbeid bl a om kurs og fellsmøter. Samarbeidet på sak har vært godt men det synes som om det er vanskelig å få i gang et felles arbeid for å styrke LO samlet i finanssektoren. Dette er også et arbeid som lider under uavklarte organisasjonskonflikter i andre sektorer, som gjør det vanskelig å utvikle et offensivt samarbeid. FALO har styrket sin politiske posisjon i DnBNOR konsernet og står for en aktiv og synlig LO politikk som vi regner med vil gi seg utslag medlemsvekst etter hvert. Postkoms ungdomsarbeid Postkom har videreført arbeidet fra 2007 om å styrke forbundets ungdomsarbeide. I mars ble det avviklet en konferanse med kretslederne og en ungdomsrepresentant fra hver krets. Som et resultat av konferansen ble det utarbeidet en rapport med ulike problemstillinger som ble sendt kretsene på høring. Av ulike grunner ble ikke denne

13 sendt ut før etter landsmøtet, med den positive siden at man da kunne får med seg de innspill og forslag som kom fra landsmøtet. Kretsenes høringssvar og landsmøtets behandling av Postkoms ungdomspolitikk resulterte i at landsstyret høsten 2008 vedtok å innføre et ungdomsmedlemskap i Postkom. Det er også besluttet å velge en ny forbundssekretær som skal ha som hovedarbeidsområde ungdomsarbeide i Postkom og verving. Forsikringsordningene Følgende premier er vedtatt av Forbundsstyret med virkning fra : Forsikringspakke 1 Premien for forsikringspakke 1 forblir uendret kr. 130,- pr. mnd. Premien for pensjonister under 75 år forblir uendret kr. 55,- pr. mnd. Premien for de som er reservert mot Kollektiv hjemforsikring forblir uendret kr. 35,- pr. mnd. Forsikringspakke 2 Premien for forsikringspakke 2 for yrkesaktive medlemmer under 60 år endres til kr. 335,- pr. mnd. Uføre medlemmer under 60 år og yrkesaktive medlemmer år betaler kun premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko endres til kr. 132,- pr. mnd. Etiske retningslinjer for mottak av gaver mv for ansatte og tillitsvalgte i Postkom Det er utarbeidet etiske retningslinjer for mottak av gaver mv for ansatte/tillitsvalgte i Postkom. Formålet er at ansatte og tillitsvalgte skal ikke for seg selv eller andre, motta gaver, rabatter, provisjoner, tjenester eller andre ytelser som er egnet til, eller av giveren ment, å påvirke ansattes/tillitsvalgtes tjenestelige handlinger. Postkoms Medlemssenter Medlemssenteret bistår medlemmer som vil leie feriehjem, eller har forespørsler om forsikringer, stipendordningen og annet vedrørende medlemskapet. Enkelte medlemmer møter opp personlig, og da stort sett for å få informasjon om forsikringsordningen. Det er hyttebooking og all administrasjon av hytteutleie, som tar mest tid på Medlemssenteret. Arbeidet som utføres utgjør ca. 2 årsverk. Postkoms Medlemssenter har betjent telefon (nummer ) mellom kl , på alle arbeidsdager. Hyttebookingsystemet, som ble installert i fjor, fungerer svært godt. Presentasjonen av feriehjemmene på Postkoms nettside er oversiktlig, og brukervennligheten er stor.

14 Det har ført til at flere medlemmer selv bestiller hytter elektronisk. Vi får derfor mange henvendelser daglig fra medlemmer om brukernavn og passord, som er nødvendig for å bestille hytte på nettet. Systemet er også et glimrende administrasjonsverktøy for de ansatte på Medlemssenteret. Medlemssenteret markedsførte og leide ut i underkant av 90 feriehjem i Postkom fakturerer leietaker, og tilbakefører leiebeløpet til den respektive eierkrets. 10 av de 12 geografiske kretsene er nå tilsluttet Medlemssenterets ordning for utleie av hytter. Oslo og Akershus krets overførte utleie av sine 18 hytter, samt feriehjemmet Buerstad, til Medlemssenteret i begynnelsen av året. Hordaland krets og Rogaland krets innledet samtaler med forbundskontoret om eventuell tilslutning til Medlemssenteret i løpet av Postkom startet i april utleie av en ny leilighet i Ørestaden utenfor København. Siden vi nå disponerer to populære leiligheter i København, ble samarbeidet med HK/Post Danmark om utleie av en leilighet på Nørrevold avsluttet. I slutten av året ble det kjøpt en ny leilighet i Oslo, der Troms og Finnmark krets har driftsansvaret. Utleie starter i januar Det bygges to nye hytter på Flekkerøya utenfor Kristiansand i regi av Agder krets. Den opprinnelige hytta Flekken blir rehabilitert, og alle tre hyttene skal være ferdige til utleie fra juni Utleie av feriehjem skjer etter først til mølla -prinsippet. Unntaket er skoleferiene, som innebærer søknad og loddtrekning. Alle medlemmer og ansatte i Posten har lik adgang til hyttene, uansett geografisk tilknytning. Arbeidet med å tilpasse og utvikle de administrative rutinene pågår kontinuerlig. God service og minimale feil etterstrebes daglig.

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: ÅRSRAPPORT 2009 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2008 Utforming: Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, Forsidebilde: Offisiell åpning av vannpost i Malawi, finansiert av Bakside: Verneombud

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Årsmelding 2008 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/2008 3 Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2013 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 2 3.1 Henvendelser... 2 3.2 Informasjon...

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2011 26 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 30 7. Innkomne forslag

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING ii Årsmøte Mandag 7. mars 2005 kl 15.00 Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med vedlegg Innhold

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

Evaluering av bruk av midler avsatt i hovedtariffoppgjøret 2006

Evaluering av bruk av midler avsatt i hovedtariffoppgjøret 2006 Evaluering av bruk av midler avsatt i hovedtariffoppgjøret 2006 til felles opplæring og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte i samarbeidskompetanse og medbestemmelse DIFI rapport 2008:05 Forord

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer