INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2 INNLEDNING For Postkom og Postkoms medlemmer ble 2008 dominert av flere store og viktige saker: tariffoppgjøret, Postkoms 2. ordinære landsmøte, PNN og postkontornettsaken, Stortingsmelding nr 12 - den såkalte eiermeldingen, HMS, Spinnaker og virksomhetsoverdragelse i Mirror Accounting. I tillegg ble det gjennomført valg av ansatterepresentanter til Styret i Posten, hvor Postkom fikk alle fire plassene. Som det største og dominerende fagforbundet for ansatte i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de siste årene. Bedriftene i postkonsernet fokuserer i økende grad på markedstilpasning, effektivisering, lønnsomhetsforbedring og kostnadsoptimalisering. Det samme gjør postkonsernets kunder, og et resultat av dette er bl a økt grad av anbudsinnbydelser, f eks IKEA-avtalen. I sum bidrar dette til å skape usikkerhet i medlemmenes jobbsituasjon. Målet med Postens Spinnakerprogram er å oppnå lønnsomhetsforbederinger på 2,3 milliarder kroner innen Bakgrunnen for dette er utviklingstrekkene innen postsegmentet og forventet liberalisering av postmarkedet. Postkom deltar aktivt i arbeidet for å ha størst mulig påvirkning og innflytelse på endrings- og effektivitetsprosessene, for på denne måten å ivareta medlemmenes interesser. For Postkom har det vært viktig at prosjektene i Spinnakerprogrammet bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og helsefremmende arbeidsmiljø. Hovedtariffoppgjøret i Posten gikk både til bistandsforhandlinger og mekling. Streikeforberedelsene var i full gang, men etter syv timer på overtid kunne riksmeklingsmannen legge fram en skisse som partene ble enige om. Postkom fikk innfridd så og si samtlige krav. Forøvrig forløp hovedoppgjørene i bedriftene uten større problemer. I FA-området ble det gjennomført parallelle forhandlinger (FA, LO og YS). Uravstemningene ble gjennomført med klart JA i samtlige områder. Postkoms 2. ordinære landsmøte ble gjennomført som planlagt i tiden mai. Forberedelsene skjedde gjennom bred involvering av forbundskontoret og ikke minst i de faste arbeidsgruppene for prinsipprogram, organisering, vedtekter og økonomi. Landsmøtet la også grunnlaget for det videre arbeidet med å utforme Postkoms ungdomsarbeid. Også i 2008 har Postkom vært aktive på den politiske arenaen. Forbundsledelsen har jobbet tett på både stortingspolitikerne og regjeringen for å få frem Postkoms krav og forventninger f eks i forhold til statsbudsjettet og Stortingsmelding nr 12 - eiermeldingen om Posten. Til tross for løftet om betaling for statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester, ble det heller ikke denne gangen bevilget penger i statsbudsjettet. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. Forbundsledelsen har deltatt på tillitsvalgtkonferanser i samtlige kretser i I tillegg har det vært stor grad av involvering av tillitsvalgte i kretsene i mange saker, f eks Postkontornettsaken og Postkoms ungdomsarbeid.

3 ARBEIDSPROGRAM 2008 I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Forberede og gjennomføre hovedtariffoppgjøret i Erfaring fra tidligere tariffoppgjør har vist at å starte forberedelsene tidlig og med bred involvering er svært positivt for gjennomføringen av tariffoppgjøret. Dette var dermed med på å legge føringen for arbeidet frem mot tarifforhandlingene. Høsten 2007 ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til materiell og tiltak for å oppnå en god involvering i forberedelsene til tariffoppgjøret. Det ble utarbeidet et debatthefte som var enkelt å bruke. Bruken av materiellet og aktiviteter ble presentert på oppstartkonferanser med deltakelse fra kretsene i januar. Kretsene gjorde en fantastisk jobb med å få medlemmene til å bruke debattheftet. Resultatet ble at 8277 medlemmer ga innspill til krav som gir en svarprosent på 59,1 %. Kretsene fikk dermed en stor jobb med å oppsummere de innkomne kravene. Oppsummeringen viste at sikring av AFP var en klar førsteprioritering og økt lønn som nummer to. Andre innspill fra medlemmene var kravet om redusert arbeidstid, økte ubekvemstillegg, bedre forsikringsordninger samt velferdstiltak og kompetansefremmende tiltak. Denne store oppslutningen ga forbundet en styrke i forhandlingene med arbeidsgiver. Forbundsstyret, med unntak av forbundsleder, var forhandlingsutvalget ved årets tariffoppgjør. De utarbeidet krav med bakgrunn i oppsummeringen fra kretsene og vedtak i Forbundsstyret, og å gjennomføre forhandlingene. På informasjonssiden ble tariffbulletin brukt aktivt gjennom hele oppgjøret for å holde tillitsvalgte og medlemmer oppdatert. I tillegg ble SMS-tjenesten aktivt brukt og ca 2000 medlemmer bestilte tjenesten og fikk oppdatering av forhandlingsløpet. Posten Norge AS Det var et godt gjennomarbeidet krav som ble oversendt Posten som arbeidsgiver med krav om forbedringer i overenskomsten og kompetansefremmende tiltak. Med de omfattende krav som var fremmet tok forhandlingene tid, og partene måtte erkjenne at ved forhandlingsfristen så var det ikke mulig å oppnå enighet. Partene var derfor enige om å be om bistand av LO-Stat og Spekter. Partene kom heller ikke til enighet med bistand fra LO Stat og Spekter så oppgjøret gikk til mekling. Etter mekling 7 timer på overtid, la meklingsmannen frem et forslag som ble anbefalt av forbundsstyret og sendt medlemmene til uravstemning. Resultatet ettermekling ga et lønnstillegg pr på minst kr for ltr. 1 56, 4,3 % for ltr og kr for ltr , ett ekstra lønnstrinn for noen

4 grupper og just/norm på 10.mill pr Det ble også enighet om lønnsforbedring av arbeidstakere med små deltidsstillinger og vikarer, forbedringer av en rekke ubekvemstillegg, ny velferdspermisjon samt avsatt midler til studiestipender og fagbrev. I uravstemningen deltok 55,6 % av stemmeberettige medlemmer. Resultatet ga et klart JA-flertall med 88,1 % JA og 10,2 % NEI. Pan Nordic Logistics AB Etter forhandlinger i PNL ble det økonomiske tillegget på 6 % inkludert tillegget gitt i A-delsforhandlingene. Det ble i protokollen tatt inn et punkt som skal sikre medlemmer med inntekt over 6 G en uførepensjon tilsvarende tidligere ordning, ved å tegne en Servicepensjon. Dette som følge av en lovendring vedtatt av Stortinget. Resultatet av uravstemningen i PNL ble at 76,9 % av stemmeberettige medlemmer avga stemmer, og det var 100 % JA. Bring Logistics Solutions AS (tidligere Box Solutions AS) Etter forhandlinger i Bring Logistics Solutions AS ble man enige om følgende resultat: Arbeidstakere med en årslønn lavere enn kr gis et tillegg på kr ,- og ytterligere et tillegg på 1,6 %. Arbeidstakere med en årslønn høyere enn kr gis et tillegg på kr3.900,- og ytterligere et tillegg på 2,98 %. Det avsettes kr til lokale forhandlinger pr. 1. april 2008, og forhandlingene skal være ferdig 1. september Man ble videre enige om kompetansefremmende tiltak som studiestipend og fagbrev. Det ble også tatt inn ny tekst i Overenskomsten som gir fedre rett til 2 uker omsorgspermisjon med lønn ved fødsel. Partene ble også enige om å utvikle et lønnssystem for bedriften. I uravstemningen i Bring Logistics Solutions avga 52,9 % av stemmeberettige medlemmene sin stemmer, og det var 88,9 % JA og 11,1 % NEI. Finansnæringen For første gang siden Postkom ble deltaker i forhandlingene i FA området ble det gjennomført parallelle forhandlinger i næringen, hvor Finansnæringens arbeidsgiverforening forhandlet parallelt med LO og YS (Finansforbundet). Dette ga blant annet den virkningen at formuleringer knyttet til tidligpensjon ble sikret for våre medlemmer.

5 For å motvirke ytterligere økning i lønnsgapet mellom kvinner og menn, krevde LO et rent kronetillegg i dette oppgjøret. Det fikk vi verken arbeidsgiverne eller Finansforbundet med på. Dermed ble det generelle tillegget på 3,5 %. Det ble også gjort mindre endringer på lønnstabellen. Størrelsen på det generelle tillegget var høyt i forhold til rammen på oppgjøret, om overhenget tas i betraktning. Dette var et forsøk fra fagforeningenes side på å sikre seg innflytelse over lønnsdannelsen ved å flytte hovedmengden av tillegget fra lokale bedriftsvise tillegg til generelle tillegg. Om næringen selv hadde vist ansvarlighet hadde de holdt igjen på de lokale tilleggene med et så høyt generelt resultat. Det gjorde de ikke og lønnsutviklingen i bransjen endte på 9,2 % i 2008, inkludert bonusutbetalinger. Til tross for at vi i LO ikke fikk gjennomslag for vårt krav til profil anbefalte en enstemmig forhandlingsdelegasjon resultatet. I uravstemningen deltok 44,4 % av medlemmene og det var 89,6 % ja og 9,1 % nei. Nye overenskomstområder Bring Express AS (tidligere Box Delivery AS) Postkom ble kontaktet i 2007 av en del ansatte i selskapet som ønsket å melde seg inn i forbundet. I den forbindelse organiserte en del av dem seg i Postkom. Postkom sendte i den forbindelse krav til LO om opprettelse av tariffavtale. I juni 2008 vedtok LOs organisasjonskomité at Postkom får organisasjonsretten i Bring Express. På slutten av året ble det lagt planer for oppstart av forhandlinger i Bring Express i Forbrede og gjennomføre landsmøtet i Forbundets 2. ordinære Landsmøte ble gjennomført etter planen i tiden mai. i Tønsberg. Den praktiske planleggingen og gjennomføringen av Landsmøtet skjedde i regi av forbundskontoret. Forbundsstyret hadde oppnevnt arbeidsgrupper for prinsipprogram, organisering, vedtekter og økonomi. Arbeidsgruppene var bredt sammensatt fra forbundets ulike områder, både sentralt og lokalt. Kretsene ble involvert av arbeidsgruppene underveis, både skriftlig og i noen tilfeller i egne konferanser. I en egen sentral konferanse for kretsene ble resultatet av arbeidsgruppenes arbeid presentert. Deretter ble rapportene sendt ut til kretsene på høring, med påfølgende ordinær behandling fram mot landsmøtet. Nytt på dette Landsmøtet var at det ble utgitt en egen landsmøteutgave av Posthornet umiddelbart etter landsmøtet. Dette ble godt mottatt av medlemmene. For resultater for øvrig fra Landsmøtet, vises det til egen protokoll.

6 ØVRIG FAGLIG ARBEID Fondet mot rasisme og trakassering Det var ingen søknader til, eller utbetalinger fra fondet mot rasisme og trakassering i Postkontornettet Regjeringens eiermelding om Posten Fra Posten inngikk ny bankavtale med DnBNOR i 2005 har Postkom hatt 4 krav til politikerne og eier av bedriften. Eier må betale for den ulønnsomme delen av postkontornettet Det må gis god tid til eventuell omstilling Eier må bidra med midler til eventuell omstilling Eier må bidra med omstillingsbistand gjennom et konkret samarbeid mellom Posten, Postkom og NAV. Regjeringen la 1. februar fram stortingsmeldingen om Postens virksomhet for de neste to årene (eiermeldingen). Den åpnet for at 124 postkontor kan legges ned og dermed mister 650 postansatte jobbene sine. Postkom har krevd at de som rammes av nedleggelsene ikke skal bli arbeidsledige, men tilbys nytt arbeid i eller utenfor Posten. Denne gangen rammer nedleggelsene i stor grad kvinnearbeidsplasser hvor mange er over 50 år. Dette gjør omstillingene til en stor utfordring. I 1996 var det 2400 egendrevne postkontor i Norge. Etter denne runden er det bare 179 igjen. Det sier mye om hva de postansatte har vært gjennom. Postkom har i hele prosessen krevd at regjeringen og Posten skal stille til rådighet nødvendig tid og penger til omstillingene. Regjeringen har tatt hensyn både til dette kravet og til vårt krav om at NAV skal yte aktiv omstillingsbistand til de overtallige mens de fortsatt er i arbeid i Posten. Postkom har jobbet i nær dialog med myndighetene og det politiske miljøet om både konsesjonsbetingelsene og postkontornettet. Vi har argumentert for betydningen av å opprettholde et landsomfattende postkontornett og at den samfunnspålagte delen av virksomheten trenger finansiering gjennom statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester. Postkom deltok på åpen høring i Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomite 27. februar hvor vi la fram våre synspunkter. Vi var fornøyd med at stortingsmeldingen om Posten åpnet for statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester og at avkastningskravet til Posten ble redusert. Dette var helt avgjørende bidrag for å sikre driften ved de postkontorene som skal opprettholdes. Det var derfor svært skuffende da statsbudsjettet ble lagt fram uten bevilgninger til statlig kjøp. Etter at eiermeldingen ble lagt fram startet Postkom og Posten forhandlinger om gjennomføringen av Postens Nye Nettstruktur (PNN), bl a tidsplan for nedleggelse av det enkelte postkontor, praktisk håndtering av de personalmessige konsekvensene og hvordan grunnlaget for fortsatt drift ved gjenværende postkontor skal sikres. Forhandlingene ble sluttført innen Stortinget behandlet og vedtok stortingsmeldingen for virksomheten i Posten Norge AS 6. mai.

7 Omstilling Tre store omstillingsprosesser kom til å prege Først kom en ny restrukturering av ekspedisjonsnettet. Omfanget av nedlegginger ble besluttet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Postmeldingen, hvor Postkom hadde nedlagt et stort arbeid for å sikre både tjenesteinnhold og å opprettholde så mange Postkontor som mulig. Vi hadde også jobbet mye med å sikre at Stortinget stilte krav til omstillingsprosessene, hvor det var sentralt for oss at ingen skulle gå fra Posten og over i arbeidsledighet. Vi fikk også eier med på at vi i prosessen skulle kunne bruke NAV til å finne annet arbeid før medlemmer mistet jobben. Til dette ble det utviklet et trepartssamarbeid mellom Postkom, Posten og NAV. Det er ikke mulig å hente ut om dette arbeidet ga virkninger i Det andre store omstillingsprosjektet vi jobbet med i 2008 var nedbemanningen av stab og støttefunksjoner i Posten. Grunnlaget for nedtak og arbeidet med dette er beskrevet andre steder i årsmeldingen men her er det viktig å få fram at Postkom gikk inn i forhandlingene om hvordan nedtaket skulle gjennomføres med betydelig skepsis. Posten hadde som målsetting å redusere kostnadene til stab og støtte med 30 prosent. I begynnelsen av desember gikk Posten ut med at inntil 450 ansatte kunne miste jobbene side, noe som førte til store medieoppslag der også Postkom fikk profilert sine synspunkter. Hovedbudskapet vårt var at omstillingene som måtte komme skulle gjennomføres som et skoleeksempel på hvordan slike prosesser skal gjennomføres. Selve forhandlingene om organisering og dimensjonering av stab/støtte funksjoner i hele bedriften kom ikke i gang før etter medieoppslaget som Posten skapte. I tillegg ble det ført forhandlinger om håndteringen av de personalmessige utfordringene og konsekvensene som følge av denne prosessen. Forbundskontoret hadde ansvaret for forhandlingene med deltagelse fra divisjonstillitsvalgte. Vi brukte også regionstillitsvalgte i Posten og de tillitsvalgte ved hovedkontoret som støtte i prosessen. Ved utgangen av 2008 var forhandlingene ennå ikke avsluttet. Posten har ved flere anledninger brukt organiseringsendringer og effektiviseringer innen disse arbeidsområdene til også å rydde bort arbeidstakere de ikke ønsket å beholde. Vi var svært opptatt av å sikre at det ikke skulle skje i denne prosessen. Diskusjonen om framgangsmåter ble derfor langvarig og detaljert, hvor tidligere erfaring spilte en vesentlig rolle. Partene ble enige til slutt. Om resultatet holdt i praksis vil framgå av neste årsmelding. I tillegg ble det behov for omstilling i Mirror Accounting fordi lønnstjenester ikke skulle være satsningsområde. 1. september ble de ansatte som jobbet direkte med lønnstjenester overført til Zalaris som en virksomhetsoverdragelse.

8 Stillingsvern Postkom har vært involvert i en del stillingsvernssaker. Dette omfatter drøftinger/forhandlinger på overtallighet, urettmessig midlertidig tilsettinger og usaklig oppsigelser. Yrkesskader Postkom behandlet en rekke yrkesskadessaker. Mange av sakene må opp for retten for å bli løst. Postkom opplever at det fremdeles er generelt lav kompetanse på dette området, men håper at opprettelsen av HR senteret og Postens satsing på Vær sikker vil avhjelpe dette. Helse, miljø og sikkerhet Mangfold og integrering Postkom deltar i prosjektet Mangfold og Integrering. Prosjektet bygger på Postens etiske retningslinjer hvor det står følgende. I dette konsernet anerkjenner vi hverandres ulikheter og bruker det til felles beste. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering som følge av rase, religion, nasjonalitet, seksuell legning, kjønn eller annet. Alder er kommet i tillegg. Hensikten er å bevisstgjøre og fremme: Bevist rekruttering, se, verdsette og bruke ulikheter, å synliggjøre resultater av mangfold og et godt arbeidsmiljø. Ytre miljø Postkom har drøftet mandat og organisering av miljøarbeidet i Posten Norge AS. Det ble enighet om å opprette en ressursgruppe som skal sikre oppfølging av miljøpolicyen som er vedtatt av KL. Videre er partene enige om at denne måten og kunne forankre, vedlikeholde og drive kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid innen miljø er å betrakte som en god måte å utvikle miljøstyringssystem i Posten Norge AS HMS Vær Sikker arbeidet fortsatte i Hovedsatsingen var bl a. å styrke det systematiske HMS-arbeidet, fortsatt ha tydelig fokus på jobbsikkerhet, vektlegge åpenhet i arbeidsmiljøet bruke forbedringsforslag, oppfølging på alle nivå. Konsernhandlingsregel for bruk av personlig verneutstyr Det er gjennomført drøftinger for bruk av personlig verneutstyr. Formålet med konsernhandlingsregelen er bl a å oppfylle Konsernets regler og myndighetskrav for bruk av personlig verneutstyr. Målet er å kunne gjennomføre det daglige arbeid uten uhell og skader.

9 Postens Spinnakerprogram 2. juli vedtok Posten hvilke prosjekter som skulle inngå i det programmet de valgte å kalle Spinnaker. Programmet inneholdt mer enn 30 prosjekter (både eksisterende og nye) som alle hadde som mål å øke bedriftens lønnsomhet, enten gjennom inntektsfremmende eller kostnadsreduserende tiltak. Målet med Spinnaker var å oppnå lønnsomhetsforbedringer tilsvarene 2,3 milliarder kroner. Dette tallet ble utover høsten justert oppover. Bakgrunnen for at Spinnakerprogrammet ble iverksatt var utviklingstrekkene man ser innenfor postsegmentet. Volumene viser nå en fallende trend. Dette skyldes både substitusjon (fra fysiske brev og manuell betjening, til elektroniske medier) og den såkalte grønne bølge som fører til at stadig flere reserverer seg mot uadressert reklame. I tillegg ønsker Posten å forberede seg på et liberalisert postmarked. Ansvaret for å gjennomføre de ulike prosjektene i Spinnakerprogrammet ble lagt til divisjonene eller konsernnivået, mens et eget programkontor skulle følge opp prosjektene til daglig og rapporterer til en egen styringsgruppe for Spinnaker. Postkom deltar i styringsgruppa med 2 representanter. Utgangspunktet for Postkoms deltagelse i Spinnaker var et sammenfallende virkelighetsbilde med Posten om de utfordringene bedriften har framover. For å møte utfordringene som ligger i Spinnakerprogrammet opprettet forbundsstyret Postkoms eget programkontor bestående av representanter fra forbundskontoret og kretsene. Postkoms programkontor fikk som mandat å skulle vurdere å koordinere Postkoms deltakelse i de underliggende prosjektene i Spinnaker. Det ble etablert jevnlig kontakt med Postens programkontor. Programkontoret sørget for at det ble oppnevnt representanter fra Postkom i de prosjektene vi anså hadde betydning for våre medlemmer. Deltagerne i prosjektene skulle rapportere i egen linje men også direkte til Programkontoret. Den første store utfordringen som møtte Postkom i Spinnaker var Stab/støtte prosjektet. POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Ingeborg Sætre og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Egil Linge Anderssen, Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Gro Kalsås (til 31.5), Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Bjørg Vatnedalen og Gerd Øiahals. Kontoransatte har vært regnskapskonsulent Unn-Toril Pøhner, regnskapsfører Aud Aaberg Hornseth, regnskapsfører Torhild M. Fjær (fra ) og kontorsekretærene Marit Holøyen, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen, samt kontorleder Lisbeth Orre.

10 Medlemsutviklingen 2008 Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 369 stk. Medlemsutviklingen i kretsene i 2008 Krets Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Agder Buskerud Falo Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Justering forsinket systemdato Totalt

11 Studievirksomheten 2008 I 2008 ble det avviklet kurs/konferanser både sentralt og lokalt. Av de tildelte 1500 stipend i 2008 var det 1232 stipender som ble benyttet. Dette er en bra oppgang i antall brukte stipender i forhold til i 2007 (934). Det ble også avholdt konferanse for forbundets studieledere. En del av forbundets medlemmer har deltatt på kurs arrangert av LO Stat, AOF og Sørmarka kurs og konferansesenter. Postkom hadde i 2008 ingen deltaker på LOskolen og 1 på Yorkshire-skolen. Postkomskolen I 2008 var det 39 deltakere på Postkomskolen modul 2 og 3. Dette er 49 færre enn i Dette skyldes at vi ikke gjennomføret noen moduler på grunn av Landsmøte og Landsmøteforberedelser. Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Postkomskolen i 2008 for at nye tillitsvalgte skal stå best mulig rustet til å utføre rollen som tillitsvalgt, bl a egne moduler for FALO. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er nesten udelt positive. Fortsatt har vi ivaretatt læringsmålene i LO-Stats grunnkursserie. Vi har også endret på den pedagogiske oppbyggingen. Vi har slitt litt med for få veiledere men dette ser ut som vil løse seg i Kretsene har i tillegg avviklet introduksjonskurs i Utdanningsstipend I 2008 ble det utbetalt kr ,- fordelt på 56 søkere, mot kr ,- fordelt på 42 søkere i Vi hadde en liten nedgang i 2006 i antall søkere og utbetalt stipend mot Oppgangen i 2007 gjelder utbetalt stipend og ikke antall søkere, som var 63 i For 2008 fortsatte oppgangen i utbetalt stipend, i tillegg gikk antall søkere opp til 56. Oppgangen i utbetalt stipend skyldes at vi på Landsstyremøtet i november hevet beløpsgrensen for langtidsstudie fra kr ,- til kr ,- og at trenden med å søke stipend til høyere utdanning fortsetter. Vi har allerede merket at vi har hatt en større pågang av søknader om stipend i januar 2009 og forhåpentligvis så fortsetter den ut året. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som har benyttet seg av ordningen.

12 STATISTIKK FOR POSTKOMS UTDANNINGSSTIPEND 2008 MÅNED BELØP ANTALL KVINNER MENN BELØP BELØP HØY FAG ANNET KVINNER MENN SKOLE BREV Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt SOL-prosjektet videreføring av intern utvikling av Postkom På grunn av landsmøteforberedelsene og gjennomføringen av landsmøtet ble ikke arbeidet med SOL-prosjektet videreført før på høsten. På bakgrunn av innspill fra høringsrunde i 2007 ble det utarbeidet en grovskisse på mulige tiltak til forbedringer som ble presentert for forbundsstyret og i en kretslederkonferanse i oktober. Det kom inn flere forslag til tiltak som det ble arbeidet videre med. Finanssektoren 2008 Gjennom hele 2008 har forbundskontoret og FALO hatt jevne oppfølgingsmøter hvor problemstillinger knyttet til finansområdet har vært diskutert. Vi har hatt et godt samarbeid med HK og LO med felles forhandlingsdelegasjoner for hovedavtaleforhandlinger og tariffoppgjør. I tillegg har FALO og HK-Finans et godt samarbeid bl a om kurs og fellsmøter. Samarbeidet på sak har vært godt men det synes som om det er vanskelig å få i gang et felles arbeid for å styrke LO samlet i finanssektoren. Dette er også et arbeid som lider under uavklarte organisasjonskonflikter i andre sektorer, som gjør det vanskelig å utvikle et offensivt samarbeid. FALO har styrket sin politiske posisjon i DnBNOR konsernet og står for en aktiv og synlig LO politikk som vi regner med vil gi seg utslag medlemsvekst etter hvert. Postkoms ungdomsarbeid Postkom har videreført arbeidet fra 2007 om å styrke forbundets ungdomsarbeide. I mars ble det avviklet en konferanse med kretslederne og en ungdomsrepresentant fra hver krets. Som et resultat av konferansen ble det utarbeidet en rapport med ulike problemstillinger som ble sendt kretsene på høring. Av ulike grunner ble ikke denne

13 sendt ut før etter landsmøtet, med den positive siden at man da kunne får med seg de innspill og forslag som kom fra landsmøtet. Kretsenes høringssvar og landsmøtets behandling av Postkoms ungdomspolitikk resulterte i at landsstyret høsten 2008 vedtok å innføre et ungdomsmedlemskap i Postkom. Det er også besluttet å velge en ny forbundssekretær som skal ha som hovedarbeidsområde ungdomsarbeide i Postkom og verving. Forsikringsordningene Følgende premier er vedtatt av Forbundsstyret med virkning fra : Forsikringspakke 1 Premien for forsikringspakke 1 forblir uendret kr. 130,- pr. mnd. Premien for pensjonister under 75 år forblir uendret kr. 55,- pr. mnd. Premien for de som er reservert mot Kollektiv hjemforsikring forblir uendret kr. 35,- pr. mnd. Forsikringspakke 2 Premien for forsikringspakke 2 for yrkesaktive medlemmer under 60 år endres til kr. 335,- pr. mnd. Uføre medlemmer under 60 år og yrkesaktive medlemmer år betaler kun premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko endres til kr. 132,- pr. mnd. Etiske retningslinjer for mottak av gaver mv for ansatte og tillitsvalgte i Postkom Det er utarbeidet etiske retningslinjer for mottak av gaver mv for ansatte/tillitsvalgte i Postkom. Formålet er at ansatte og tillitsvalgte skal ikke for seg selv eller andre, motta gaver, rabatter, provisjoner, tjenester eller andre ytelser som er egnet til, eller av giveren ment, å påvirke ansattes/tillitsvalgtes tjenestelige handlinger. Postkoms Medlemssenter Medlemssenteret bistår medlemmer som vil leie feriehjem, eller har forespørsler om forsikringer, stipendordningen og annet vedrørende medlemskapet. Enkelte medlemmer møter opp personlig, og da stort sett for å få informasjon om forsikringsordningen. Det er hyttebooking og all administrasjon av hytteutleie, som tar mest tid på Medlemssenteret. Arbeidet som utføres utgjør ca. 2 årsverk. Postkoms Medlemssenter har betjent telefon (nummer ) mellom kl , på alle arbeidsdager. Hyttebookingsystemet, som ble installert i fjor, fungerer svært godt. Presentasjonen av feriehjemmene på Postkoms nettside er oversiktlig, og brukervennligheten er stor.

14 Det har ført til at flere medlemmer selv bestiller hytter elektronisk. Vi får derfor mange henvendelser daglig fra medlemmer om brukernavn og passord, som er nødvendig for å bestille hytte på nettet. Systemet er også et glimrende administrasjonsverktøy for de ansatte på Medlemssenteret. Medlemssenteret markedsførte og leide ut i underkant av 90 feriehjem i Postkom fakturerer leietaker, og tilbakefører leiebeløpet til den respektive eierkrets. 10 av de 12 geografiske kretsene er nå tilsluttet Medlemssenterets ordning for utleie av hytter. Oslo og Akershus krets overførte utleie av sine 18 hytter, samt feriehjemmet Buerstad, til Medlemssenteret i begynnelsen av året. Hordaland krets og Rogaland krets innledet samtaler med forbundskontoret om eventuell tilslutning til Medlemssenteret i løpet av Postkom startet i april utleie av en ny leilighet i Ørestaden utenfor København. Siden vi nå disponerer to populære leiligheter i København, ble samarbeidet med HK/Post Danmark om utleie av en leilighet på Nørrevold avsluttet. I slutten av året ble det kjøpt en ny leilighet i Oslo, der Troms og Finnmark krets har driftsansvaret. Utleie starter i januar Det bygges to nye hytter på Flekkerøya utenfor Kristiansand i regi av Agder krets. Den opprinnelige hytta Flekken blir rehabilitert, og alle tre hyttene skal være ferdige til utleie fra juni Utleie av feriehjem skjer etter først til mølla -prinsippet. Unntaket er skoleferiene, som innebærer søknad og loddtrekning. Alle medlemmer og ansatte i Posten har lik adgang til hyttene, uansett geografisk tilknytning. Arbeidet med å tilpasse og utvikle de administrative rutinene pågår kontinuerlig. God service og minimale feil etterstrebes daglig.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og lønnsomhetsforbedringer.

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: ÅRSRAPPORT 2009 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2011 INNLEDNING 2011 ble året da nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner skulle slå inn med full tyngde. Vi har vært vant til at bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering,

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv ÅRSRAPPORT 2015 INNLEDNING Antall brev og betalingstransaksjoner fortsatte å falle i 2015. Trafikknedgangen, nedskalering av virksomhet og jakt på kostnadsreduksjoner fører til at bedriftene vi organiserer

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2012 INNLEDNING I 2012 fortsatte nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de nærmeste

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Tariffoppgjøret Uravstemning Staten informasjonsmateriell og stemmeblankett

Tariffoppgjøret Uravstemning Staten informasjonsmateriell og stemmeblankett Tariffoppgjøret 2016 Uravstemning Staten informasjonsmateriell og stemmeblankett Si din mening. Bruk stemmeseddelen! Merk deg ditt forbunds stemmefrist! LO Stat - Møllergata 10, 0179 Oslo - Telefon: 23

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 URAVSTEMNING

Tariffoppgjøret 2014 URAVSTEMNING Tariffoppgjøret 2014 URAVSTEMNING For følgende av YTFs tariffavtaler: Bussbransjeavtalen med NHO Transport Bussbransjeavtalen med Nettbuss Konsernoverenskomsten med Nettbuss Innledning Tarifforhandlingene

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 4. kvartal 2016 1 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 4. kvartal 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter i 2016

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Lønn og lønnsdannelse

Lønn og lønnsdannelse Lønn og lønnsdannelse Grunnopplæring 2 Klikk for å skrive dato Agenda Sentral lønnsdannelse; Finansnæringens rolle i den norske frontfagsmodellen Lokale lønnsdannelsen tillitsvalgtes rolle Innflytelse

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet

for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet for Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Landsstyrets innstilling:

Landsstyrets innstilling: Landsstyrets innstilling: Forslagstiller Sakstittel Saksnr. Innstilling Buskerud fylkeslag Frikjøp av fylkesledere 10-01 Tiltres ikke, mot 2 stemmer Øyvind Wiksaas Navneendring 10-02 Avist Stavanger og

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl.

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. Nå er det din tur! Forhandlinger mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning ble gjennomført tirsdag 8. november i lokalene til

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/3574-1 Dato: 20.05.2016 TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2016 URAVSTEMMING Vedlegg: KS rundskriv A/1-2016 med partenes anbefalte forhandlingsløsning:

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer