ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK"

Transkript

1 Årsrapport

2 2

3 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap BALANSE KONTANTSTRØMANALYSE NOTER revisjonsberetning kontrollkomiteens BERETNING ANSATTE OG STYRENDE ORGANER

4 Styrets Årberetning ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET Fornebubanken oppnådde i 2010 et resultat etter skatt på MNOK 3,2. Gjennom året er forvaltningskapitalen redusert med MNOK 55 til MNOK 1.509, tilsvarende 3,5%. I tillegg har banken en formidlet utlånsportefølje i Terra Boligkreditt på MNOK 289. Inkludert Terra Boligkreditt porteføljen var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2010 på MNOK 1,798. Kravene for å sikre fremtidig drift i en lokal bank har økt jevnt, og det er styrets oppfatning at det siste årets utvikling har styrket bankens situasjon og lagt et godt fundament for god og lønnsom drift de kommende år. Fornebubanken har besluttet å etablere en næringslivsavdeling. Leder er rekruttert og arbeidet starter opp primo Organisasjon Fornebubanken hadde 15 ansatte ved utgangen av I løpet av året har det vært en reduksjon på 1 årsverk. To medarbeidere er i gang med AFR-utdanning (autorisert finans- rådgiver) med avslutning i Q Fornebubanken holder til i Widerøeveien 5 på Fornebu i Bærum kommune. Utvikling Netto utlån var ved utgangen av året MNOK mot MNOK året før. På innskuddsiden har banken hatt en økning på MNOK 42 til MNOK Innskuddsdekningen, det vil si innskuddenes andel av de totale utlånene, er et mål på bankens likviditetssituasjon. Fornebubanken har en innskuddsdekning på 92,6%. Dette er blant de høyeste i landet, og er en god buffer. Banken har lav likviditetsrisiko. Dette gjør banken lite eksponert mot uforutsette rentesvingninger i markedet. Bankens totale obligasjons/sertifikatgjeld var på MNOK 100. Dette er en reduksjon på MNOK 100 siden utgangen av Resultat/Balanse Banken hadde i 2010 et resultat etter skatt på MNOK 3,2 mot MNOK 4,4 året før. Rentenettoen i kroner er på om lag samme nivå som i I 2010 har banken hatt god avkastning på verdipapirer. Driftskostnadene viste også i 2010 en reduksjon. Bankens satsning på Norsk Finansmegling ble terminert, noe som påførte banken ekstraordinære kostnader på MNOK 5,4. Historisk utvikling (tabell) Resultat (TNOK) Netto renteinntekt Gebyrinntekter Kursgevinster Driftskostnader Driftsres. før tap Tap Ordinært driftsres Skatt Tap Norsk Finansm Resultat etter skatt Driftskostn./inntekter 82% 84 % 175 % 66 % 49 % 68 % 4

5 Styrets Årberetning Balanse (TNOK) Forvaltningskapital Utlån Kundeinnskudd Egenkapital Gj.sn.forv.kapital Innskudd/Utlån 92 % 93 % 79 % 71 % 92 % 100 % Kjernekapitaldekning 20,01 % 19,11 % 21,39 % 21,40 % 19,42 % 17,22 % EK i % av forv. kap. 9,41 % 8,88 % 9,47 % 10,00 % 11,11 % 9,60 % Styret kjenner ikke til forhold av noen art som er viktige for å bedømme bankens stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av denne beretning, resultatregnskap, balanse og noter. Det har etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang som påvirker regnskapet for VURDERING AV BANKENS ØKONOMISKE STILLING OG FORRETNINGSMESSIGE UTVIKLING Eksterne forhold, rammevilkår I Norge har 2010 gjennomgående vært et år med god vekst i økonomien både nasjonalt og for husholdningene generelt. Enkelte konkurranseutsatte sektorer har hatt det tungt, men generelt kan det konstateres at Norge har kommet forholdsvis lett gjennom Internasjonalt har krisen rammet mye sterkere enn i Norge. I både USA og mange Euro-land, særlig i sør-europa er resesjonen dyp og noen avslutning er ennå ikke å se. De store asiatiske økonomiene, særlig Kina og India har videreført de senere årenes sterke vekst. Ved inngangen til 2010 var styringsrenten på 1,75%. Norges Bank har i løpet av 2010 økt styringsrenten en gang i mai, for så å holde renten uendret gjennom resten av året. Ved utgangen av året var styringsrenten på 2,00% Det er i hovedsak ventet at veksten i Norge vil fortsette inn i 2011, men samtidig er det verdt å merke seg at det finnes ubalanser i den globale økonomien som lett kan forstyrre det forventede utviklingsbilde. Husholdningenes økonomiske stilling i Norge må sies å være god. Høy reallønnsvekst har sammen med lave renter betydd mye for norske husholdninger. Boligprisene har gjennom året økt med gjennomsnittlig 8%. Det er ventet at boligprisene vil øke i 2011, men kanskje ikke like mye som i Statens og kommunenes økonomiske situasjon er god, aktivitetsnivået er høyt og arbeidsledigheten er i internasjonal målestokk svært lav. I det hele synes Norge å ha et godt utgangspunkt for den videre utviklingen. For bank og finansnæringen i Norge har 2010 generelt sett vært et godt år, med lave tap og god aktivitet. Det har vært lite tap i personmarkedet og selv med en høy gjeldsbelastning i husholdningene, gir den høye sysselsettingen og den fortsatt lave realrenten liten grunn til bekymring på dette området. Terra-Gruppen Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Fornebubanken er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 0,8%. Terra-Gruppen og dens aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der bankene finner de beste løsningene og stordriftsfordeler gjennom samarbeid. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. 5

6 Styrets Årberetning Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra-Gruppen og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Fornebubanken og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne fremforhandler Terra- Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter. Bankalliansen leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING Inntekter Rentenettoen målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde i ,55 %, som er en oppgang på 0,02 % poeng fra Rentene på utlånssiden fastsettes ved en bevisst og ajourført prising av risiko ved siden av rene markedsbetraktninger. Det fortsatt lave rentenivået har gitt netto rente og kredittprovisjonsinntekter på linje med fjoråret, MNOK 23,8. Bankens øvrige driftsinntekter har hatt en tilfredsstillende utvikling, og utgjorde i 2010 MNOK 9,2, mot MNOK 6,5 i Provisjonsinntekter utgjorde netto MNOK 4,0 en bedring fra 2009 på MNOK 2,3, mens avkastning på handel med verdipapirer utgjorde MNOK 5,2. Kostnader Driftskostnadene er i 2010 redusert fra MNOK 25,1 til MNOK 22,7. Kostnadsreduksjonen er først og fremst knyttet til bankens fremtidige pensjonskostnader. Både flyttingen av bankens pensjonsordning til Storebrand og en reduksjon i antall ansatte bidro positivt, men også andre forhold som kostnader til kommunikasjon og IT var positive bidragsytere. Kontroll med kostnadene vil alltid være en viktig oppgave for styret. Kostnadsnivået er i stor grad et resultat av kvalitetskrav og totalt produkttilbud. Styret legger gjennom den årlige budsjett og handlingsplanprosessen rammene for bankens kostnadsutvikling og foretar gjennom året en løpende oppfølging. Tap Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer og forskrifter gitt av Finanstilsynet. Styret har i sin vurdering foretatt en grundig gjennomgang av alle misligholdte engasjementer. Det er styrets vurdering at banken gjennom de tapsføringer som er foretatt og de nedskrivninger som er gjort, har dekning for de tap som er kjent eller som er vurdert som potensielle tapsengasjementer på balansedagen. Det ventes ikke store endringer i netto tapskostnader for Resultat Ordinært driftsresultat etter tap var MNOK 9,8 tilsvarende 0,64 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Av dette er MNOK 5,2 bidrag fra bankens vedipapirvirksomhet. Etter tre år med oppbygging av Norsk Finansmegling sammen med andre banker i Oslo og Akershus, besluttet bankens styre å selge seg helt ut av selskapet. Dette medførte et tap på MNOK 5,4 som ble bokført i Etter skatt var driftsresultatet MNOK 3,2 eller 0,21 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital utgjorde 2,29 %. Fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. 6

7 Styrets Årberetning Forvaltningskapital Den samlede forvaltningskapitalen utgjorde ved årsskiftet MNOK Dersom det legges til lån gitt gjennom TerraBoligKreditt AS, økte forvaltningskapitalen til MNOK Utlån Samlede brutto utlån utgjorde ved årsskiftet MNOK Banken gikk inn i året med samlede utlån på MNOK I utlånsbehandlingen søker banken å legge til grunn en balansert avveining mellom risikotagning for banken og krav til sikkerhet og betalingsevne hos kundene. Det er i 2010 gjort endringer i bankens utlånspolicy ved at produktet seniorlån er tatt inn i porteføljen. Det er styrets oppfatning at dette ikke i vesentlig grad endrer bankens risikoprofil. Styret har videre tilsluttet seg administrasjonens innstilling om å etablere en egen Næringslivsavdeling, og det er ansatt en leder for området. Bankens næringslivsavdeling vil være operativ fra Q Det er etablert et system for risikoklassifisering, og alle utlån risikoklassifiseres. Andel lån uten sikkerhet utgjør 4,63 % av brutto utlån. Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer utgjorde MNOK 135,0 ved utgangen av 2010 og besto av obligasjoner, aksjer, andeler i aksje-, obligasjonsog rentefond. Aksjene i Terra-Gruppen, MNOK 13, er bokført som anleggsaksjer, mens resten av bankens aksjer og aksjefond er klassifisert som handelsportefølje. Etter en noe varierende utvikling gjennom året har handelen med verdipapirer gitt en god gevinst for året som helhet. Banken har i 2010 regnskapsført utbytte, kursgevinst og oppskrivning av aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond med MNOK 5,2. Styret har vedtatt retningslinjer for bankens virksomhet på verdipapirområdet. Styret mottar løpende oversikter over denne virksomheten. Innskudd Ordinære innskudd fra bankens kunder utgjorde MNOK ved utgangen av Innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra kunder i prosent av netto utlån til kunder, var som en følge av balansert vekst i bankens innskudd 92 %, som ved utgangen av Utviklingen de seneste årene har gjort det nødvendig å skaffe seg ekstern finansiering. Banken har i 2010 nedbetalt et langsiktig obligasjonslån på MNOK 200. I samme periode er det tatt opp to kortsiktige sertifikatlån på til sammen MNOK 100. Fornebubanken har etablert rammer og god tilgang på kortsiktige likviditetsinnlån. Egenkapital Medregnet årets overskudd på MNOK 3,2 etter skatt er bankens bokførte egenkapital MNOK 142,1, tilsvarende 9,41 % av samlet forvaltningskapital. Bankens kapitaldekning etter gjeldende forskrift er på 20,01 % mens minimumskravet er på 8,0 %. INTERNKONTROLL OG RISIKOSTYRING Strategisk risiko Dette er risiko for tap av utlåns- og innskuddsvolum på grunn av feil pris eller service, risiko for tap av konkurransekraft og risiko for tap av renommé på grunn av feil profil i markedet. Banken skal være konkurransedyktig på innskudd og utlån uten nødvendigvis å være prisledende. Strategien er å være en god totalleverandør til den enkelte kunde og at banken dermed skal være konkurransedyktig. Banken ønsker en kontrollert vekst, slik at volum i et lengre perspektiv ikke vokser raskere enn det kapitaloppbygging gjennom egen inntjening tillater. Styret mener at den strategiske risiko er innenfor et akseptabelt nivå. Operasjonell risiko Dette er risiko for at mennesker, rutiner, systemer, dataløsninger og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter, eller blir påført ekstra kostnader. 7

8 Styrets Årberetning Det arbeides mye med å bygge opp kompetansen til bankens medarbeidere. Det er stadig nye krav til kompetanse og vi ser at behovet for spisskompetanse øker. Banken har ingen medarbeidere som tilfredsstiller kravene til finansnæringens egen standard, autorisert finansiell rådgiver. Det er i dag flere av de ansatte som gjennomfører disse studiene. Disse vil være autoriserte i løpet av 1. kvartal Styret er av den oppfatning at den operasjonelle risikoen er innenfor akseptabelt nivå. Kredittrisiko Er risiko for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av manglende betalingsevne eller vilje til å gjøre opp for seg, eller at de underliggende sikkerheter ikke er dekkende. Bankens totale engasjementer er lite risikoutsatt, da de i vesentlig grad består av boliglån. 95,4 % av utlånene er sikret med pant i fast eiendom i henhold til bankens regler. Banken har 24 enkeltengasjementer over MNOK 5, derav 4 engasjementer over MNOK 10. Sammen med hvert lånetilsagn følger et informasjonsbrev til kunden med en oversikt over de økonomiske konsekvenser en eventuell renteøkning medfører. Det totale misligholdet er også i 2010 lavt. Ingen ting tyder på at denne situasjonen vil endres fremover. Styret anser at den totale kredittrisiko er lav. Renterisiko Er risiko for at renten på bankens innskudd fra kunder og innlån fra kredittinstitusjoner endrer seg raskere enn det er mulig å endre renten på bankens utlån til kunder eller finansinstitusjoner. Banken har ikke rentebinding på innskuddsporteføljen av betydning. Sparebanken har 7 millioner kroner i utlån bundet med fast rente. Dette utgjør 0,54 % av de totale utlån. Per årsskiftet er hele beløpet rentesikret. Det vurderes fortløpende hvor mye av denne porteføljen som skal rentesikres. Styret mener renterisikoen er akseptabel. Kursrisiko i verdipapir-porteføljen Dette er risiko for at omsetningsverdien på bankens verdipapirportefølje kan bli redusert i forhold til bokført verdi og at det oppstår bokføringsmessig tap for banken. Beholdning av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er MNOK 122,8,(ex rentefond) derav er aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis på MNOK 44. Av aksjeporteføljen er MNOK 36 i unoterte papirer. MNOK 13 er anleggsaksjer. Selv om det er knyttet en betydelig risiko til bankens beholdning av verdipapirer, anser styret den som akseptabel, sett ut fra en langsiktig vurdering og erfaring med en slik beholdning, og i forhold til alternativ avkastning på kapitalen. Bankens beholdning av obligasjoner og obligasjonsfond er MNOK 91, fordelt på kommune-, bank- og industriobligasjoner. De har en gjennom snittlig gjenværende løpetid på 2,8 år. Den gjennomsnittlige avkastningen på obligasjonsporteføljen var 4 % og på fondsporteføljen 2,92 % i Renterisikoen ved en renteendring på 1 prosent er for hele obligasjonsbeholdningen beregnet til MNOK 0,3. Handelen med verdipapirer følger styrets vedtatte retningslinjer. Valutarisiko Dette er risiko for at bankens beholdning av og forpliktelser i fremmede valutaer skal medføre tap som følge av endring i valutakursene. Banken har ikke valutaposisjoner eller inntekter/ kostnader i valuta, og dermed heller ikke valutarisiko. Likviditetsrisiko Dette er risiko for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine forpliktelser ved forfall. 8

9 Styrets Årberetning Banken har tatt opp to sertifikatlån hver på MNOK 50 som forfaller i mars 2011 og i august I tillegg har vi et F-lån på MNOK 58 som forfaller i februar En annen avlastningsmulighet banken har med hensyn til likviditetsrisiko er muligheten til å løfte boliglån over i Terra Boligkreditt AS. Boliglån innen 60% av takst utgjør en vesentlig del av bankens totale utlån. Mange av disse kan flyttes over i Terra Boligkreditt. Banken har etablert kommiterte kredittlinjer på til sammen 50 millioner kroner. Dette er kapital vår motpart er forpliktet til å stille til vår rådighet når vi måtte ønske det. Avtalene er uoppsigelige og løper på ettårsbasis. Fornyelse skjer på basis av rating av Fornebubanken. Summen av disse tiltak sikrer banken kontroll over likviditeten også i tider der det kan oppstå vanskeligheter med å få tak i likviditet i markedet for en sparebank av Fornebubankens størrelse. Styret mener at bankens likviditetsrisiko er på et akseptabelt nivå. INTERNKONTROLL Den interne kontrollen innenfor de øvrige områder fungerer etter styrets oppfatning tilfredsstillende. ØVRIGE FORHOLD Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Selskapet har ingen kostnader relatert til forskning og utvikling. PERSONAL- OG ARBEIDSMILJØ Banken hadde ved utgangen av ansatte som til sammen utgjorde 14,7 årsverk. Likestilling er ivaretatt på alle nivå i banken. Styresammensetningen oppfyller kravene til kvinnerepresentasjon som gjelder for ASAselskaper. Det samme er tilfelle i forstanderskapet. Blant bankens ansatte er det 7 kvinner og 8 menn. Arbeidsmiljøet i banken er godt. Sykefraværet i 2010 var på 111 dager eller 2,8%, mot 4,6 % i Arbeidet i banken har ikke påført noen ansatte skader eller sykdom av noe slag. FREMTIDEN I vårt lokale marked forventes god utvikling. Husholdningene har generelt solid økonomi. For alle som beholder arbeidet, og det blir de fleste, vil 2011 tross forventet renteøkning, bli et godt år. Styret legger opp til en balansert vekst i 2011, der videre utvikling av organisasjonen og fokus på kostnadseffektivisering er sentralt. 9

10 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap (1.000 kr) Note Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på banker Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og rentefond Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader av innskudd fra sentralbanker Renter og lignende kostnader av innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader av obligasjonsgjeld ved utstedelse av verdipapirer Avgift til Bankenes Sikringsfond Sum rentekostnader og lignende kostnader Sum netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og lignende inntekt av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og andre inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og andre kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer Andre driftsinntekter Sum netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn Sosiale kostnader 16/ Sum lønn og sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn, sosiale kostnader og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Andre driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Sum driftsresultat før tap Tap på utlån Sum driftsresultat etter tap Gevinst/tap på aksjer i tilknyttet selskap klassifisert som anleggsmiddel Sum resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Sum resultat av ordinær drift etter skatt Sum resultat av regnskapsåret til disposisjon Overført til sparebankens fond Sum disponeringer

11 balanse 11

12 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Tap på utlån Opp- (-) og ned-(+) skrivning verdipapirer Endring pensjoner Endring utlån Endring gjeld til Norges Bank Endring innskudd fra kunder Endring verdipapirer (obligasjoner, aksjer og lignende) Endring i andre tidsavgrensingsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av annen gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS BEGYNNELSE KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT

13 NOTER Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, årsregnskapsforskriften for bank og god regnskapsskikk. Alle beløp i tabellene er oppgitt i hele tusen dersom det ikke er angitt noe annet. Inntektsføring og periodisering Renteinntekter og kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåverdien av forventet kontantstrøm, over forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført verdi av den respektive finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved beregningen av effektiv rente estimerer man kontantstrømeffekten som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Beregningen tar således hensyn til blant annet gebyrer, transaksjonskostnader, overkurs og underkurs. Dersom en finansiell eiendel blir nedskrevet for tap blir ny effektiv rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader blir periodisert, og føres som gjeld i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Utlån og tap på utlån Regnskapsmessig behandling av utlån er i henhold til Finanstilsynets utlånsforskrift. I medhold av denne forskriften måler banken utlån ved første gangs registrering til virkelig verdi (pålydende) med fradrag for etableringsgebyrer og med tillegg for eventuelle større utgifter i forbindelse med låneetableringen. Slike transaksjonsutgifter kan f. eks. være dekning av depotgebyr for kunden, alternativt utlegg til takseringshonorarer eller lignende. Både etableringsgebyrer og direkte transaksjonsutgifter balanseføres, og amortiseres over lånets forventede løpetid. I den grad gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak ikke overstiger de direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet, blir disse inntektene resultatført direkte. Da banken i hovedsak har utlån til personmarkedet, er det en vesentlig del av bankens engasjementer som kommer inn under sistnevnte kategori. Ved etterfølgende målinger vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden. Dersom det foreligger objektive bevis (definerte hendelser i forskriften) for at et lån eller gruppe av lån har verdifall, blir utlånet eller gruppen av utlån nedskrevet. Banken foretar individuelle vurderinger av alle lån større enn kr 2 mill, og foretar også individuelle nedskrivninger av mindre lån dersom lånet er identifisert og det foreligger objektive bevis for at lånet er misligholdt eller tapsutsatt. Lån som ikke er nedskrevet individuelt inngår i beregning av nedskrivning på grupper av utlån. Ved inndeling av lån i grupper benytter banken det samme risikoklassifiseringssystem som nyttes ved styring og oppfølging av utlånsporteføljen. Lån inndeles i risikokategoriene lav, middels og høy, som representerer en inndeling i grupper basert på produkttype og sikkerhet. Individuelt tap beregnes som differansen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivning på grupper av utlån fastsettes til en forventningsverdi basert på misligholdssannsynlighet, eksponering og tidligere tapshistorikk pr. risikokategori. Banken anser dette å være det beste anslag på differansen mellom balanseført verdi og neddiskontert verdi av porteføljen. Misligholdte/tapsutsatte: Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er 13

14 NOTER overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at banken vil bli påført tap, klassifiseres som tapsutsatte. Konstaterte tap: Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifiseres tapene som konstaterte tap. Når et misligholdt engasjement vurderes som umulig å inndrive, konkursbehandling er avsluttet eller insolvens er konstatert, og eventuelle sikkerheter er realisert eller overtatt av banken, bokføres tapet som konstatert. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. Pensjonskostnader og -forpliktelser Ytelsespensjon Det er inngått avtale om kollektiv standard pensjonsforsikring for de ansatte som ble ansatt før Forpliktelsene er dekket gjennom Storebrand. Banken resultatfører estimatavviket løpende, og årets beregnede pensjonskostnad tas med i resultatregnskapet under posten Sosiale kostnader. Fornebubankens pensjonsforpliktelser er balanseført i henhold til NRS (Norsk Regnskaps Standard) for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikrings- og pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Innskuddspensjon Medarbeidere som ble ansatt etter den er dekket gjennom en innskuddsbasert ordning. Kostnadene bokføres fortløpende og er ikke gjenstand for vurderinger. Lovens maksimum er i dag 5 % av lønn mellom 1 og 6G og 8 % av lønn mellom 6 og 12G. Fornebubanken har en ordning tilsvarende lovens maksimum. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Finansielle instrumenter Bankens beholdning av verdipapirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett som en del av en handelsportefølje, er samlet vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi i tråd med god regnskapsskikk. Handelsporteføljen vurderes til virkelig verdi. Ved beregning av virkelig verdi bygges det (hovedsakelig) på observerbare markedsverdier. Finansielle instrumenter vurdert som handelsportefølje oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad verdifall ikke forventes å være forbigående vil disse verdipapirene likevel bli nedskrevet til virkelig verdi. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Når det gjelder obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer så er de klassifisert som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi basert på observerbare markedsverdier. 14

15 NOTER Ved kjøp av verdipapirer vurderer banken hvorvidt investeringen skal klassifiseres som handelsportefølje, omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Banken inngår ikke derivatkontrakter med tanke på egenhandel for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer. Derivater inngår dermed kun som en del av den ordinære virksomheten for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rentenivå på poster i balansen. Det vil si sikring av virkelig verdi i balansen. For at renteavtaler skal defineres som sikringsforretninger, kreves det at forventet verdiutvikling på sikringsforretningen må ha en nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Renteavtalene som benyttes som sikringsinstrument er regnskapsmessig behandlet i samsvar med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner benyttes kurs per Gjeld Bankens annen gjeld er bokført til nominell verdi og reguleres ikke for rentevurderinger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Note 1: Finansielle markedsforhold Valutarisiko Bankens valutarisiko relaterer seg til beholdningen av utenlandske verdipapirer, jmf. note 4. Likviditetsrisiko LØPETID frem til forventet innfrielse EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn. og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Lån og innskudd fra Sentralbanken Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital

16 NOTER Benyttet kassekreditt er klassifisert med forfall under 1 måned. Renterisiko LØPETID frem til forventet renteregulering EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn. og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Lån og innskudd fra Sentralbanken Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i verdien av de finansielle eiendeler. Det er beregnet at et parallellskift i rentekurven på 1 prosentpoeng vil medføre at verdien på de rentebaserte finansielle eiendeler (begrenset til bankens samlede obligasjonsbeholdning) endrer seg med kr 0,3 mill. Banken har fastrentelån på til sammen kr 6,9 mill som er sikret gjennom renteswap, jfr. note 6. Note 2: Utlån og garantier Risikoklassifisering av utlån Fornebubanken har hovedsakelig lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko; lån med pant i fast eiendom. Middels risiko; lån til sameier, lån med salgspant i bil samt sparelån (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko; Øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Utlån prises ut fra risiko slik at lån med pant innenfor 60 % av verdigrunnlag har laveste rente, mens lån uten sikkerhet til låntagere uten oppsparing har den høyeste renten. Bankens pantelån er sikret med pant i boligeiendom med prioritet innenfor 80 % av verdi. Kvaliteten på bankens utlånsportefølje vurderes å være god. 16

17 NOTER Utlån og garantier fordelt etter risikoklassifisering 2010 Andel 2009 Andel Lån med lav risiko ,37 % ,64 % Lån med middels risiko ,20 % ,82 % Lån med høy risiko ,42 % ,54 % SUM ,00 % ,00 % Nedskrivning på grupper av utlån er ikke tilordnet risikogrupper. Verdifall på individuelle utlån kan henføres til gruppen med lav risiko med kr og til gruppen med høy risiko med kr Det er bokført renteinntekt på kr på individuelle nedskrevne lån. Beløpet er med i tapsavsetningen. Utlån og garantier fordelt etter Brutto Garantier Potensiell Individuelle Totalt risikoklasse 2010 utlån eksponering nedskrivninger Lån med lav risiko Lån med middels risiko Lån med høy risiko SUM Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring Utlån personkunder Utlån bedriftskunder Sum brutto utlån Garantier Ubenyttede kreditter Utlån personkunder fordelt etter geografi 2010 Andel 2009 Andel Oslo og Akershus ,89 % ,94 % Utlån forøvrig ,11 % ,06 % SUM ,00 % ,00 % Mislighold Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Nedskrivning for verdifall på individuelle utlån per Netto misligholdte lån Nedskrivning for verdifall på individuelle utlån Nedskrivninger inn i perioden Konstaterte tap i perioden Inngått på tidligere avskrevne lån i perioden Endring i periodens nedskrivninger Avsetning for verdifall på individuelle utlån per Nedskrivning på grupper av utlån Avsetning for verdifall på grupper av utlån per Endring i nedskrivninger i perioden 0 0 Avsetning for verdifall på grupper av utlån per

18 NOTER Tap på utlån Konstaterte tap utover årets verdifall på individuelle utlån årets tap på individuelle utlån inngått på tidligere avskrevne lån endring i regnskapsårets nedskrivning på grupper av utlån endring spesifiserte tapsavsetninger Regnskapsårets tap på utlån Gjennomsnittlig årlig forventet tapsnivå for en konjunktursyklus er ca kr 1 1,5 mill. Note 3: Sertifikater og obligasjoner OBLIGASJONER utstedt av: Pål. Ansk.- kost Virkelig verdi Bokført verdi Pål. Ansk.- kost Virkelig verdi Bokført verdi Kommune, ikke børsnotert Bank og forsikring, børsnotert Bank og forsikring, ikke børsnotert Industri, børsnotert Industri, ikke børsnotert SUM Andeler i rentebærende fond klassifisert som handelsportefølje Risikoklasse Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig verdi Bokført verdi Antall andeler eiet Ansk.- kost Virkelig verdi Bokført verdi Storebrand Likviditet Storebrand Stat A Pluss Obligasjon 20 % Holberg Likviditet 100 % Pluss Likviditet II 20 % Alfred Berg Pengemarked Alfred Berg Likviditet SUM ikke notert Sertifikater og obligasjoner er klassifisert som handelsportefølje. De er bokført til virkelig verdi pr Det er bokført kursgevinst på kr på obligasjoner. Det er bokført en renteavkastning på rentebærende fond på kr Gjennomsnittlig avkastning på obligasjonene i regnskapsperioden er 4,00 %. Gjennomsnittlig effektiv rente er regnet som gjennomsnittet av renteinntekt i prosent av obligasjonsbeholdning pr måned. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2 år og 10 måneder. Gjennomsnittlig durasjon er på 4 måneder. Gjennomsnittlig avkastning på rentebærende fond er 2,92 % Gjennomsnittlig effektiv rente er regnet som gjennomsnittet av renteinntekt og verdiendring i prosent av obligasjonsbeholdning pr måned. 18

19 NOTER Note 4: Aksjer og lignende plasseringer DOF Installer ASA 100 % ,03 % 1, Exie AS 150 % ,10 % 0, Fablos Eiendomsutvikling AS* 100 % ,95 % 50, Gamma Medica - IDEAS AS 150 % ,95 % 0, Genomar AS 150 % ,14 % 1, Norgesinvestor Opportunities A AS** 150 % ,45 % 80, Norgesinvestor Opportunities B AS** 150 % ,61 % 80, Norgesinvestor Value AS 150 % ,52 % 0, Norsk Vekst II AS (Secode) 150 % ,25 % 900, Scan & Pay AS 150 % ,00 % 0, Hjelmeland Sparebank 100 % ,45 % 100, SUM aksjer og Egenkapitalbevis ikke notert Aksjer i norske foretak klassifisert Risikoklasse Selskapets Antall aksjer Pålydende Ansk.- Virkelig Bokført som handelsportefølje aksjekapital eiet Eierandel i kroner kost verdi verdi Aker ASA 100 % ,00 % 28, Algeta ASA 100 % ,00 % 0, Atea 100 % ,01 % 10, Biotech Pharmacon 100 % ,22 % 1, BWG Homes ASA 100 % ,02 % 1, Fornebu Utvikling 100 % ,01 % 0, Gjensidige forsikring ASA 100 % ,00 % 2, Golden Ocean Group 100 % ,01 % 1, Kongsberg Automotive Holding ASA 100 % ,01 % 0, Norse Energy Corp. ASA 100 % ,01 % 0, Norsk Hydro ASA 100 % ,00 % 1, Norwegian Air Shuttle ASA 100 % ,01 % 0, Orkla ASA 100 % ,00 % 1, Panoro Energy ASA 100 % ,00 % 1, Petroleum Geo-Services ASA 100 % ,00 % 3, Questerre Energy Corp. 100 % ,01 % Renewable Energy Corp. ASA 100 % ,00 % 1, Sevan Marine ASA 100 % ,00 % 0, Statoil ASA 100 % ,00 % 2, Storebrand ASA 100 % ,00 % 5, Telenor ASA 100 % ,00 % 6, Sparebanken Midt-Norge 100 % ,01 % 25, SUM aksjer og Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs Aksjer i norske foretak klassifisert Risikoklasse Selskapets Antall aksjer Pålydende Ansk.- Virkelig Bokført som anleggsmidler aksjekapital eiet Eierandel i kroner kost verdi verdi Terragruppen AS*** 100 % ,79 % 1, SUM * I Fablos Eiendom er banken forpliktet til å tegne aksjer for kr Hittil er det tegnet aksjer for kr ** I Norgesinvestor Opportunities er banken forpliktet til å tegne aksjer for kr Hittil er det tegnet aksjer for kr , hvorav kr ble tegnet i *** Terragruppen AS. Inngående beholdning per var aksjer. Det er kjøpt aksjer 19

20 NOTER for kr i Aksjene er bokført til anskaffelseskost. Terragruppen AS er ikke notert på Oslo Børs. Det er solgt aksjer i Norsk Finansmegling ASA. Det er bokført netto kursgevinst på aksjer på kr Det er realisert tap på kr i Norsk Finansmegling ASA. Det er bokført kursgevinst på aksjefond på kr Antall andeler eiet Antall andeler eiet Andeler i aksjefond klassifisert Risikoklasse Antall andeler Ansk.- Virkelig Bokført Antall andeler Ansk.- Virkelig Bokført som handelsportefølje eiet kost verdi verdi eiet kost verdi verdi Pluss Europa Aksje 100 % Pluss Markedsverdi 100 % Pluss Utland Aksje 100 % SUM ikke notert Utenlandske aksjer klassifisert Risikoklasse Ansk.- Virkelig Bokført Ansk.- Virkelig Bokført som omløpsmidler kost verdi verdi kost verdi verdi Nio Security Inc. 100 % ,2 0,122 0 Totalview Technologies Inc ,56 77 Visa Inc. A-aksjer 100 % ,56 17, Visa Inc. C-aksjer 100 % ,83 39, SUM Det er bokført kurstap på utenlandske aksjer på kr Note 5: Varige driftsmidler Varige driftsmidler Eiendom Inventar nye lokaler Firmabil Sum IB Anskaffelseskost Anskaffet i perioden Salg i perioden Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger per Avskrivninger i perioden Balanseført verdi per Samlet avskrivning per Lineær avskrivning Ingen avskrivning Over 3 år Over 7 år Bankens eiendom knytter seg til en firmahytte på Norefjell, samt 12 leiligheter i sameiet Bygget 72. Leilighetene ble overtatt/kjøpt av banken i 2010 i forbindelse med at eiendommen ble omgjort fra Borettslag til Selveier/Sameie som ledd i en opprydding i misligholdte lån. Leilighetene ligger i Oslo i en bygård, og er ment for utleie og salg. De er ikke for eget bruk. I desember 2008 flyttet banken til nye lokaler i Bilia-bygget ved siden av Telenor Arena. Investeringer i møbler/inventar, datalinjer og nytt telefonutstyr i den forbindelse aktiveres og avskrives over leieavtalens lengde som er 3 år. Første avskrivning var i

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer