STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR. Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERAT / ORIENTERINGER 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR. Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERAT / ORIENTERINGER 2"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERAT / ORIENTERINGER 2 POLITISKE SAKER 4/09 BETALINGSSATSER STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN 3 5/09 LESEOPPLÆRING OG SPRÅKSTIMULERING I STOKKE KOMMUNE 10 Separat vedlegg. 6/09 KVALITETSSIKRING I STOKKESKOLEN RULLERING 13 7/09 RESULTAT NASJONALE PRØVER /09 EVENTUELT 17 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Elisabeth Larsen (s.) leder HOOK Bjarne Sætre møtesekretær virksomhetsleder - kultur

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/363 Arkiv: 033 Saksbehandler: Eva Undrum REFERAT / ORIENTERINGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur Rådmannens forslag: Referat og orienteringer tas til etterretning. Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Referatsaker Vedlegg: Liste over referatsaker. Referater: 1. Årsberetning 2008 Stokke bibliotek (ligger i hyllene) (www.stokke.kommune.no/biblioteket) 2. Aktuelle konferanser: Åpne bibliotek Halmstadkonferansen april i Bergen. Nordisk konferanse rettet mot politikere, administrasjon og bibliotekarer (www.hordaland.no/halmstad) Påmeldingsfrist 20mars. Besøk/befaringer: I forkant av ordinært møte legges det opp til en bli-kjent-runde på rådhuset (ca 1 time). Oppmøte i kommunestyresalen kl Orienteringer: Det legges opp til orienteringer i forkant av ordinært sakskart. Tema er ikke endelig avklart ved utsendelse av sakspapirene. Side 2 av 17

3 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/2034 Arkiv: 151 Saksbehandler: Inger Line Birkeland BETALINGSSATSER STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur / Formannskap Rådmannens forslag: 1. Vedlagte prisliste gjøres gjeldende fra 1. juli Prisene indeksreguleres årlig 1.1 etter konsumprisindeksen. 2. Rådmannen gis ved behov fullmakt til evt. presiseringer av prislista i tråd med føringer i denne saken. 3. Ved utleie til konserter, utstillinger evt. arrangement utenfor driftssesong gis administrasjonen fullmakt til å inngå spesielle leiekontrakter. 4. Det tas kontakt med Idrettsråd og fleridrettslag med sikte på å formalisere lagenes mulighet for reklame/sponsorplass i hallene. 5. Rådmannen vurderer utgiftsreduksjoner for å dekke inn forventet inntektstap kr ,- (halvårseffekt) i forhold til budsjett Inndekking av inntektsbortfall må vurderes i økonomirapport 1. tertial. Sammendrag: Særsak budsjett 2009 synliggjorde en samlet forventing til inntekt for kommunens haller på årsbasis kr ,-, og at en gjennomsnittlig leiepris vil kunne utgjøre per time kr 443,-. Hovedleietakere er frivillige fleridrettslag som fom disponerte hallene gratis til fast treningstid i ukedagene. Disse rammes også av øvrige endringer i kommunale rammevilkår for frivillige. Det har vært gjennomført møte med brukere og mottatt tilbakemeldinger med signaler om at leiepris kr 95,- per time er overkommelig. Dersom forutsetningen om samlet årsinntekt skal innfris kan leiesatsene bli på et slikt nivå at en priser seg ut av markedet. Rådmannen legger fram en prisliste som vurderes å være realistisk i forhold til inntektsmulighetene. Effektivisering av personalressurser for hallene må revurderes. Ved leie kan behov for vaktmesterressurs oppgis slik at denne servicen ikke inngår i leieprisen. Forventet manglende inntekt må kompenseres med ytterligere reduksjoner i kommunens samlede driftsutgifter ca kr ,- i Side 3 av 17

4 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Referat av : Dialogmøte med idretten i Stokke 2. Samlet saksfremstilling særsak Budsjett 2009 Betalingssatser idrettshallene 3. Endrede kommunale rammebetingelser fleridrettslag 4. Prislister fra Re, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner. 5. Turnusplan vaktmestere Vedlegg: 1. Gjeldende prisliste Stokkehallen og Vearhallen. 2. Forslag til prisliste Stokkehallen og Vearhallen 3. Uttalelse fra Stokke idrettsråd Bakgrunn for saken: Vedtak i særsak budsjett 2009, betalingssatser idrettshallene: 1. Beregnet selvkost innføres ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller innenfor en nettoramme på kr 709`. Momenter og vurderingene i saksfremstillingen legges til grunn. 2. Nye utleiesatser utarbeides og legges frem for Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur i tråd med pkt Ordningen iverksettes fra høsten Skolenes bruk av hallene på dagtid er holdt utenfor, det er i beregningene forutsatt at dette utgjør 50 % av total bruk. For 2009 var det beregnet en inntektsøkning på kr ,- (halvårseffekt). Årseffekt hallinntekter fra 2010 utgjør etter dette kr ,-. Dette tilsvarte 50 % av driftsutgiftene. Dagens driftsmodell skulle videreføres. I sak 88/08: Særsak betalingssatser idrettshallene ble det synliggjort en gjennomsnittspris per time på kr 443,- for leie av hele hallen. Det var ikke mulig å drøfte saken med idrettsrådet/brukerne i forarbeidet til særsaken. Administrasjonen ble bedt om å vurdere inntektspotensial i egen sak og iverksette drøftinger med idrettslagene. Faktiske opplysninger: Til nå har det vært stor etterspørsel etter halltid, slik at hallene er fylt med aktivitet på tilgjengelige tider. Stokke IL og Vear IF er hovedbrukere av henholdsvis Stokkehallen og Vearhallen på ettermiddagstid og i helgene. Arnadal IL benytter ikke haller per dato. Det er hovedsakelig turn-, klatre- og håndballgruppene som benytter seg av kommunale flerbrukshaller. I driftssesongen er det ut i fra dagens driftsmodell tilgjengelig samlet utleie snaut 90 timer per uke. Av dette er ca 73 utleietimer på ukedager. De siste årene er hall benyttet til 1 større årlig ikke idrettslig arrangement. Historikk leiepris hovedbrukere Stokke kommunale haller, pris per time Innenbygds foreninger til løpende 2007 og tidligere 2008 idrettsaktivitet Ukedag, fast leie 42,50 gratis Arrangement 85,00 85,00 Side 4 av 17

5 Dagens driftsmodell Da en bygget Vearhallen ble det vedtatt at daværende driftspersonell skal betjene to haller. Brukerne skal medvirke med tilsyn ved begge hallene. Lønn for en vaktmester/driftsleder utgiftsføres på hallene. Vaktmester inngår i en turnusordning i samarbeid med virksomhet eiendom og kommunalteknikk. Vaktmester utfører nødvendige driftsoppgaver inkludert renhold, vedlikehold, HMS-oppfølging, tilsyn og service overfor leietakere. Av vaktmesters stilling er 50 % avsatt til daglig renhold i Stokkehallen. I tillegg er renholder tilknyttet hver hall med stillingsstørrelse basert på renholdsplan og HMS-krav. Hovedvedlikehold og rengjøring utføres utenfor driftsesongen. Vearhallen Ca 1800 m2 Stokkehallen Ca 2800 m2 Sum Andel skole Andel utleie kveld Lønn Andre utg Strøm Forsikr Brutto Inntekter Netto Nivå leiepriser per time i Vestfold 2009 Grov oversikt for kommunale haller på størrelse med Stokkehallen/Vearhallen Innenbygds foreninger til løpende idrettsaktivitet Tønsberg Re Sandefjord Larvik Ukedag, fast leie gratis gratis 116,- 142,- Kamper 240,- 228,- 116,- 264,- Øvrige leieforhold har andre priser. Differensiering av prisene varierer i forhold til innenbygds og utenbygds foreninger, kommersielle leietaker og fast trening/arrangementer. Det varierer også hvorvidt vaktmester er tilgjengelig i leietiden (-prisen), eller må bestilles og faktureres etter behov. Dialogmøte Kort oppsummering fra dialogmøte med fleridrettslagene og idrettsrådet : Viktig å avklare nivå på leiesatser snarest og før program for høsten legges. Foreningene vedtar kontingentsatser og treningsavgifter på årsmøter i februar/mars. Økte leiepriser vil påvirke dette. Fram til annet vedtak foreligger vil leietakerne forholde seg til synliggjort gjennomsnittlig timepris kr 443,- Kan driftsmodellen endres slik at det ikke er tilgjengelig vaktmester på kveldstid og leietakere ordner seg selv. Lønnsutgifter er den største delen av driftsutgiftene Viktig å ha med seg at idrettslagernes totale drift og rammer ikke bare er knyttet opp mot leieutgifter til lokaler. Er det en aktuell mulighet at idrettslagene overtar/kjøper hallene for så å leie tilbake til kommunen? Kan en istedenfor å øke inntekter redusere utgifter Er det besparelser i å stenge hallen en dag i uka eller i en periode. Side 5 av 17

6 Tilbakemelding fra Stokke idrettsråd (se vedlegg): Kort oppsummert: Smertegrensen for lagenes leiepris til trening er kr 95,- per time. Rådet har også uttalt seg til timepris for skolelokaler. Leie av skolelokaler er etter vedtak i budsjettet satt til kr 100,-. Idrettsrådet oppgir kr 25,- per time som smertegrense for leie av skolelokaler. Informasjon fra Vestfold idrettskrets Når det gjelder nivå på kontingenter for medlemskap og trening i ulike idrettslag er Vestfold idrettskrets v/organisasjonssjef Rolf Gunnar Haagensen forespurt om sammenlikningsgrunnlag for dette. Området er svært sammensatt og det har ikke vært mulig for idrettskretsen å sette opp statistikker som gir godt sammenlikningsgrunnlag. Hva den enkelte utøver innbetaler til sitt idrettslag vil være sammensatt av kontingent, treningsavgift og evt. andre driftsutgifter uten at det enkelte lag nødvendigvis spesifiserer dette på innbetalingsinformasjonen. Basert på erfaringer idrettskretsen sitter med, signaliserer Haagensen at kontingentsatser varierer mellom kr 50,- og opp til 2.500,- i det enkelte lag. I tillegg betales treningsavgift, og det er her f.eks inndekning av anleggsutgifter kommer inn. Treningsavgiften kan ligge mellom 300,- og 2.500,- i året. Annen bruk/arrangement Det er enkelte forespørsler om annen bruk av hallene. Ved bruk til ikke idrettslig aktivitet tilkommer utgifter med tilrettelegging av ekstra gulvbelegg. Muligheten for sporadisk utleie i helgene og på kveldstid begrenses av tildelt langtidsleie på ukedager og terminfastsatte håndballkamper. I tillegg begrenses muligheten for utleie om sommeren av større vedlikeholdsoppgaver og ferieavvikling. Hallene er uten IKT-fasiliteter. Vurdering: Hallene er i god stand i forhold til sin alder. Dette har sammenheng med at vaktmester i tillegg til å bistå leietakere utfører løpende vedlikehold på hallene i sin arbeidstid. Foajé, kafeteria og kjøkken i Stokkehallen trenger oppgradering av inventar og fast utstyr. Faste brukere har også vist engasjement for å holde hallene i hevd. Tidsperspektiv I forhold til å kunne gi tydeligere og riktige signaler til leietakere er det viktig at fremtidige priser fastsettes snarest, slik at søknadsfrist 1. april for søknad om halleie kan overholdes. Fristen ivaretar leietakernes behov for avklaring av rammebetingelser, og tid til saksgang i forhold til dialog med Stokke idrettsråd. Også av hensyn til ansattes arbeidssituasjon er det ønskelig med rask avklaring. Reklame/sponsorer Det er lite sannsynlig at kommunen vil motta sponsorinntekter/reklameinntekter av reklameplass i hallene. Avtaler om at idrettslagene kan forvalte reklameplass i begge hallene bør likevel utformes med sikte på framtiden. Reklameplassen bør stilles vederlagsfritt til disposisjon og avtale om dette utformes i samråd med Stokke idrettsråd. En kan her se på erfaringer fra tidligere arbeid. Verdien av reklameplass bør kunne sees i sammenheng med leieprisene. For eksempel vil samlet verdi av reklameplass ,- tilsvare ca kr 25,- per time. Side 6 av 17

7 Ved forhandling om reklameplass kan utvidelser av områder for reklame, til også å gjelde uteområder, gi økt effekt. I dagens marked er det vanskeligere å innhente sponsormidler enn tidligere. Effektivisert drift Som for haller i enkelte andre kommuner og skolelokaler kan det vurderes å tilrettelegge for at leietakere ordner seg selv på ettermiddagstid. Dette forutsetter at intensjonen med tilsyn fra lagene fungerer. I tillegg vil det være behov for en beredskap for bestilling av vaktmester når leietaker trenger dette, og tilgjengelig personell ved akutte behov for utrykninger. Beredskapsordning i forhold til fast kveldsturnus gir i seg selv ikke gi besparelser, men det kan vurderes samkjøring med andre kommunale beredskapsordninger. I forhold til faste driftsoppgaver som må gjennomføres for å kunne leie ut, inkludert 50 % vaktmesterressurs til renhold, er det begrenset hvor stor andel av vaktmesterressursen som kan disponeres bort fra hallene. Noe tid kan likevel frigjøres til vedlikeholdsoppgaver ellers i kommunen. Både planlagt og akutt bruk av vaktmester kan tilleggsfaktureres leietaker. Prisliste er under utarbeidelse. Annen bruk Uavhengig av nivå på leiesatser bør en ha økt fokus på mulighetene for utleie utover driftsesongen. Komprimering av terminliste for håndball i forhold til effektivt kampoppsett vil søkes gjennomført. I dialogmøte er det også gitt signal om at tildelt treningstid må vike ved større inntektsbringende arrangement. Det er ikke registrert stor etterspørsel fra kommersielle aktører om bruk av hallene. Overdragelse av hallene til idretten. Evt. salg av hallene til frivillige er ikke utredet. Hallene er skolelokaler på dagtid. Dersom andre enn kommunen skal eie hallene må nivå på kommunal leie til skoleformål avklares før salg/overdragelse. Økonomiske konsekvenser: Skulle prisnivået øke uforholdsmessig mye er det lite sannsynlig at leietakerne har økonomi til å disponere hallene fullt ut. Også i forhold til øvrige leietakere står en i fare for å prise seg ut av markedet. Årseffekt samlet inntekt Stokkehallen og Vearhallen kr ,- anses etter nærmere vurdering som urealistisk. Forventet årseffekt inntekt haller, synliggjort i budsjett 2009 kr ,- Framlagt prisliste antas å gi en årsinntekt, forutsatt full utleie ca kr ,- Avvik kr ,- Forventet manglende inntekt kan kompenseres med ytterligere reduksjoner i kommunens samlede driftsutgifter. Herunder kan også skolenes samlede bruk vurderes. Side 7 av 17

8 Hallene er finansiert med tilskudd fra spillemidlene. Ved mottak av spillemidler forutsettes at lokalene skal stilles til formålets disposisjon i 40 år ved ikke kommersiell drift. Det vil stilles krav om forholdsvis tilakebetaling dersom forutsetningene for tildeling ikke opprettholdes. Åpnet Tilskudd gjenstår år Stokkehallen ,- 15 Vearhallen ,- 33 Klatrevegg ,- 33 Reklameplass i hallene kan stilles vederlagsfritt til lagenes disposisjon for å øke deres inntektsgrunnlag. At denne inntekten i sin helhet tilfaller lagene vil sannsynligvis øke motivasjonen i forhold til dette inntektspotensialet. Denne ordningen har vært delvis gjennomført, men kan formaliseres for begge hallene. En forutsetning for at leietakere i større grad skal kunne ordne seg selv i hallene er investering i tilrettelagt låssystem, utleiesystem og nødvendig IKT utstyr. Konkrete oversikter over kostnader til dette er ikke innhentet, men vil vurderes av rådmannen i forbindelse med reduksjon driftsutgifter og gjennomgang av kommunens samlede tilsyns- og vedlikeholdsoppgaver. Utleiesatsene bør justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen. Rådmannen bør ha fullmakt til evt. presiseringer av prislista dersom det viser seg at det er behov for dette. Ved muligheter for større inntektsbringende arrangementer på ettermiddagstid må fast leie vike. Skolelokaler For skolelokaler er pris kr 100,- per time fastsatt. Evt ny vurdering av disse gjøres ikke i denne saken. Konklusjon: Det er nå viktig å fastsette nivå på leiesatser for å skape forutsigbare rammevilkår for leietakere i flerbrukshallene og kommunens drift. Etter nærmere gjennomgang viser det seg at økt inntektsnivå synliggjort i særsak betalingssatser idrettshaller er urealistisk. For å unngå å prise seg ut av markedet legger rådmannen fram en prisliste som vurderes å gi realistisk inntekt i forhold til full utnyttelse av mulig leietid. I forhold til muligheter for reduksjon av hallenes driftsutgifter er det allerede lagt inn at brukerne av hallen skal bidra til nødvendig inventar og utstyr. Stillingsressursene til renhold skal tilpasses renholdsplan og bruk av lokalene. At vaktmesters stilling er bundet opp 50 % til renhold i tillegg til nødvendige driftsoppgaver gir små muligheter for reduksjon av utgifter knyttet til selve hallene. En gjennomgang av kommunens samlede behov for vedlikeholdsoppgaver skal vurderes. I vurderingen innarbeides også nødvendige investeringer i utleieprogram, låsesystem og IKT-utstyr. Side 8 av 17

9 Differansen mellom forventet inntekt etter ny prisliste fra høsten 2009 og inntektskrav i budsjett 2009 bør vurderes på nytt i forhold til kommunens samlede driftsutgifter. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomirapport 1. tertial. Side 9 av 17

10 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/220 Arkiv: B03 &30 Saksbehandler: Egil Gjerde LESEOPPLÆRING OG SPRÅKSTIMULERING I STOKKE KOMMUNE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 B.råd for mennesker m nedsatt funk.evne /09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur / Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Planen Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune og Kartlegging i Stokkeskolen tas til etterretning. 2. Innholdet i Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune gjøres forpliktende for helsestasjonen, barnehagene og skolene i Stokke kommune. 3. Innholdet i Kartlegging i Stokkeskolen gjøres forpliktende for skolene i Stokke kommune. Sammendrag: Rådmannen legger fram dokumentet Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune. Dokumentet inneholder tiltak for tidlig innsats og oppfølging innenfor basisferdigheten språk og lesing. Innholdet skal være forpliktende for helsestasjon, barnehage og skole. Til tiltaksheftet hører også et sett kartleggingsmateriell til bruk i skolen. Gjennomføring av kartleggingene skal også være forpliktende for skolene. Tiltakene er i tråd med Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold ; lesing, regning og engelsk. Side 10 av 17

11 Saksutredning Vedlegg: 1. Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune 2. Kartlegging i Stokkeskolen 3. Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold ; lesing, regning og engelsk Bakgrunn for saken: Stortingsmelding nr. 16 ( ) og ingen stod igjen har som undertittel: Tidlig innsats for livslang læring. Stortingsmeldingen viser at utdanningsløpet i Norge kan gjøre mye mer for å utjevne sosiale forskjeller, og at vi ikke er gode nok til å la de unge få utvikle sitt potensial fullt ut. Manglende fokus på tidlig språkutvikling og tidlig innsats for å styrke grunnleggende ferdigheter er noen av årsakene til dette. Under skoleeierkonferansen på Bolkesjø , der både politisk og administrativ ledelse i stokkeskolen var til stede ble det besluttet å lage en strategi for tidlig innsats i Stokke kommune. Det er deler av denne strategien som nå legges fram. En arbeidsgruppe nedsatt av Fagutvalg for oppvekst og utdanning under Fylkesmannen/KS har lagt fram en Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold ; lesing, regning og engelsk. KS Vestfold oppfordrer kommunene/fylkeskommunen til å behandle og følge opp fylkesstrategien lokalt ved å implementere målene i denne. Faktiske opplysninger: En tverrfaglig komité ledet av pedagogisk konsulent Elisabeth Hobæk, har utarbeidet planen. I tillegg til lederen har komiteen bestått av Hilde Chluba, barnehagene, Åse Sagedal, PPT, Reidun Johannessen, rektor, og Elisabeth Aarvold, helsestasjonen. Planen er tredelt: I. Språkstimulering i barnehagen II. Utvikling av lesekompetanse og plan for leseopplæring i stokkeskolen III. Verktøykasse Målgruppen er 1. Ansatte i barnehage og skole 2. PPT 3. Helsestasjonen Alle barnehagestyrere, rektorer og helsesøstre står bak planen. Til planen er det utarbeidet et tilfang på kartleggingsmateriell til bruk i skolen. Tilfanget er sammensatt av en arbeidsgruppe som har bestått av koordinatorene for spesialpedagogiske tiltak ved skolene i kommunen i tillegg til rektor ved voksenopplæringen og arbeidsgruppeleder, Elisabeth Hobæk. Side 11 av 17

12 Barn i barnehage som ved observasjon viser seg å ha en forsinket språkutvikling, blir kartlagt med observasjonsmateriellet TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling). Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold fokuserer på de tre grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. Inneværende skoleår vektlegges lesing. Tiltakene fylkesplanen anbefaler innenfor de kommunale tjenestene dekkes av tiltakene i planen som legges fram. Vurdering: Rådmannen ser at Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune og Kartlegging i Stokkeskolen bidrar til å fylle kommunens oppdrag om tidlig innsats for livslang læring. Noe som igjen vil øke elevenes læringsutbytte Økonomiske konsekvenser: Innkjøp av kartleggingsmateriell vil belaste skolenes driftsbudsjett noe mer enn tidligere. Dette dekkes av den enkelte skole. Konklusjon: Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune tas i bruk på helsestasjonen, i barnehagen og i skolen i Stokke kommune. Kartlegging i Stokkeskolen innføres i skolene. Bruk av materiellet er obligatorisk. Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold vedr. lesing er dermed innført i Stokke kommune. Side 12 av 17

13 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/219 Arkiv: 031 A20 Saksbehandler: Egil Gjerde KVALITETSSIKRING I STOKKESKOLEN - RULLERING Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur Rådmannens forslag: Systemperm for kvalitetsvurdering i stokkeskolen med endringer godkjennes. Sammendrag: Det legges fram forslag om endring i kapittel 3 og 6 i systempermen for kvalitetssikring i stokkeskolen. Side 13 av 17

14 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Samlet saksfremstilling Kvalitetssikring og dokumentasjon i skolen i Stokke. Godkjenning av systemperm. Vedlegg: Kvalitetsvurdering i stokkeskolen. Systemperm. Bakgrunn for saken: Systempermen for kvalitetsvurdering i stokkeskolen ble godkjent av kommunestyret i sak 35/08. I denne rulleringen er det gjort endringer i to kapittel i permen. Faktiske opplysninger: Systempermen for kvalitetssikring og dokumentasjon i skolen i Stokke har utgangspunkt i Opplæringslovens som pålegger kommunen å ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Kommunestyret godkjente systempermen i sak 35/08 i møte I denne rulleringen er kapittel 3. Systematisk vurdering av kvaliteten på opplæringen i Stokke kommune og kapittel 6. Årsplan for arbeidet med kvalitetsvurdering i Stokkeskolen endret. Kapittel 3 er endret fordi rådmannen nå legger fram et nytt sett kartleggingsmateriell som skal gjelde for alle skolene i kommunen. Sammensetningen av materiellet er utarbeidet av en lokal arbeidsgruppe. Kapittel 9 er endret fordi rådmannen ser at den tidligere årsplanen ikke ga nødvendig tid til utarbeidelse av rapporter som skal ligge til grunn for vurdering av undersøkelser, kartlegginger og nasjonale prøver. Vurdering: De foreslåtte endringene er nødvendige for å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konklusjon: Rådmannen anbefaler at de foreslåtte endringene godkjennes. Side 14 av 17

15 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/320 Arkiv: 024 B63 Saksbehandler: Egil Gjerde RESULTAT NASJONALE PRØVER 2008 Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur / Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: Resultat av nasjonale prøver 2008 tas til orientering. Sammendrag: Resultat av de nasjonale prøvene i Stokkeskolen 2008 legges fram. Side 15 av 17

16 Saksutredning Vedlegg: Resultat av nasjonale prøver i Stokke kommune høsten Grafisk framstilling. Bakgrunn for saken: Resultat for nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i 2008 er publisert. Faktiske opplysninger: De nasjonale prøvene 2008 ble gjennomført i september. Resultatene publiseres av Utdanningsdirektoratet. Etter årsplan for arbeidet med kvalitetsvurdering i stokkeskolen skal resultatene legges fram for politisk behandling i november. Publiseringen fra direktoratet ble forsinket i Fordi bare 5 elever fra Feen skole avla prøve i 2008 er det ikke anledning til å publisere resultatet for Feenelevene. Disse elevene må skilles ut, men rådmannen har ikke hatt tilgang til grenseverdiene for slik utskilling. Det er resultatene for hele kommunen samlet som legges fram her. Vurdering: De nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning avlegges på 5. og 8. trinn. Prøvene gir en tilbakemelding om elevenes mestringsnivå etter hhv. 4. og 7. trinn. Resultatene i år er noe lavere enn forrige skoleår. På det laveste trinnet kan en årsak til dette kan være at det er færre fritak i år enn i fjor. Rådmannen mener imidlertid at arbeidet men engelsk på småskoletrinnet må intensiveres. Den nye planen for leseopplæring og språkstimulering er forventet å gi resultater i alle fag. I tillegg samarbeider kommunen med høgskolen i Vestfold om kompetanseutvikling for lærere innenfor matematikk/regning. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konklusjon: Resultatene av de nasjonale prøvene legges fram til orientering. Side 16 av 17

17 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/361 Arkiv: 033 Saksbehandler: Eva Undrum EVENTUELT Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur Side 17 av 17

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: 11.02.2015

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 07.05.2008 Kl 18:00 på Glitra Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering fra følgende kommunale virksomheter: * Barneverntjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggssak

Møteinnkalling - Tilleggssak STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 15.00 NB! Det legges opp til befaring på YME fra kl. 15.00-16.00.

Detaljer