STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR. Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERAT / ORIENTERINGER 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR. Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERAT / ORIENTERINGER 2"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERAT / ORIENTERINGER 2 POLITISKE SAKER 4/09 BETALINGSSATSER STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN 3 5/09 LESEOPPLÆRING OG SPRÅKSTIMULERING I STOKKE KOMMUNE 10 Separat vedlegg. 6/09 KVALITETSSIKRING I STOKKESKOLEN RULLERING 13 7/09 RESULTAT NASJONALE PRØVER /09 EVENTUELT 17 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Elisabeth Larsen (s.) leder HOOK Bjarne Sætre møtesekretær virksomhetsleder - kultur

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/363 Arkiv: 033 Saksbehandler: Eva Undrum REFERAT / ORIENTERINGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur Rådmannens forslag: Referat og orienteringer tas til etterretning. Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Referatsaker Vedlegg: Liste over referatsaker. Referater: 1. Årsberetning 2008 Stokke bibliotek (ligger i hyllene) (www.stokke.kommune.no/biblioteket) 2. Aktuelle konferanser: Åpne bibliotek Halmstadkonferansen april i Bergen. Nordisk konferanse rettet mot politikere, administrasjon og bibliotekarer (www.hordaland.no/halmstad) Påmeldingsfrist 20mars. Besøk/befaringer: I forkant av ordinært møte legges det opp til en bli-kjent-runde på rådhuset (ca 1 time). Oppmøte i kommunestyresalen kl Orienteringer: Det legges opp til orienteringer i forkant av ordinært sakskart. Tema er ikke endelig avklart ved utsendelse av sakspapirene. Side 2 av 17

3 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/2034 Arkiv: 151 Saksbehandler: Inger Line Birkeland BETALINGSSATSER STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur / Formannskap Rådmannens forslag: 1. Vedlagte prisliste gjøres gjeldende fra 1. juli Prisene indeksreguleres årlig 1.1 etter konsumprisindeksen. 2. Rådmannen gis ved behov fullmakt til evt. presiseringer av prislista i tråd med føringer i denne saken. 3. Ved utleie til konserter, utstillinger evt. arrangement utenfor driftssesong gis administrasjonen fullmakt til å inngå spesielle leiekontrakter. 4. Det tas kontakt med Idrettsråd og fleridrettslag med sikte på å formalisere lagenes mulighet for reklame/sponsorplass i hallene. 5. Rådmannen vurderer utgiftsreduksjoner for å dekke inn forventet inntektstap kr ,- (halvårseffekt) i forhold til budsjett Inndekking av inntektsbortfall må vurderes i økonomirapport 1. tertial. Sammendrag: Særsak budsjett 2009 synliggjorde en samlet forventing til inntekt for kommunens haller på årsbasis kr ,-, og at en gjennomsnittlig leiepris vil kunne utgjøre per time kr 443,-. Hovedleietakere er frivillige fleridrettslag som fom disponerte hallene gratis til fast treningstid i ukedagene. Disse rammes også av øvrige endringer i kommunale rammevilkår for frivillige. Det har vært gjennomført møte med brukere og mottatt tilbakemeldinger med signaler om at leiepris kr 95,- per time er overkommelig. Dersom forutsetningen om samlet årsinntekt skal innfris kan leiesatsene bli på et slikt nivå at en priser seg ut av markedet. Rådmannen legger fram en prisliste som vurderes å være realistisk i forhold til inntektsmulighetene. Effektivisering av personalressurser for hallene må revurderes. Ved leie kan behov for vaktmesterressurs oppgis slik at denne servicen ikke inngår i leieprisen. Forventet manglende inntekt må kompenseres med ytterligere reduksjoner i kommunens samlede driftsutgifter ca kr ,- i Side 3 av 17

4 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Referat av : Dialogmøte med idretten i Stokke 2. Samlet saksfremstilling særsak Budsjett 2009 Betalingssatser idrettshallene 3. Endrede kommunale rammebetingelser fleridrettslag 4. Prislister fra Re, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner. 5. Turnusplan vaktmestere Vedlegg: 1. Gjeldende prisliste Stokkehallen og Vearhallen. 2. Forslag til prisliste Stokkehallen og Vearhallen 3. Uttalelse fra Stokke idrettsråd Bakgrunn for saken: Vedtak i særsak budsjett 2009, betalingssatser idrettshallene: 1. Beregnet selvkost innføres ved kveldsutleie av kommunens idrettshaller innenfor en nettoramme på kr 709`. Momenter og vurderingene i saksfremstillingen legges til grunn. 2. Nye utleiesatser utarbeides og legges frem for Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur i tråd med pkt Ordningen iverksettes fra høsten Skolenes bruk av hallene på dagtid er holdt utenfor, det er i beregningene forutsatt at dette utgjør 50 % av total bruk. For 2009 var det beregnet en inntektsøkning på kr ,- (halvårseffekt). Årseffekt hallinntekter fra 2010 utgjør etter dette kr ,-. Dette tilsvarte 50 % av driftsutgiftene. Dagens driftsmodell skulle videreføres. I sak 88/08: Særsak betalingssatser idrettshallene ble det synliggjort en gjennomsnittspris per time på kr 443,- for leie av hele hallen. Det var ikke mulig å drøfte saken med idrettsrådet/brukerne i forarbeidet til særsaken. Administrasjonen ble bedt om å vurdere inntektspotensial i egen sak og iverksette drøftinger med idrettslagene. Faktiske opplysninger: Til nå har det vært stor etterspørsel etter halltid, slik at hallene er fylt med aktivitet på tilgjengelige tider. Stokke IL og Vear IF er hovedbrukere av henholdsvis Stokkehallen og Vearhallen på ettermiddagstid og i helgene. Arnadal IL benytter ikke haller per dato. Det er hovedsakelig turn-, klatre- og håndballgruppene som benytter seg av kommunale flerbrukshaller. I driftssesongen er det ut i fra dagens driftsmodell tilgjengelig samlet utleie snaut 90 timer per uke. Av dette er ca 73 utleietimer på ukedager. De siste årene er hall benyttet til 1 større årlig ikke idrettslig arrangement. Historikk leiepris hovedbrukere Stokke kommunale haller, pris per time Innenbygds foreninger til løpende 2007 og tidligere 2008 idrettsaktivitet Ukedag, fast leie 42,50 gratis Arrangement 85,00 85,00 Side 4 av 17

5 Dagens driftsmodell Da en bygget Vearhallen ble det vedtatt at daværende driftspersonell skal betjene to haller. Brukerne skal medvirke med tilsyn ved begge hallene. Lønn for en vaktmester/driftsleder utgiftsføres på hallene. Vaktmester inngår i en turnusordning i samarbeid med virksomhet eiendom og kommunalteknikk. Vaktmester utfører nødvendige driftsoppgaver inkludert renhold, vedlikehold, HMS-oppfølging, tilsyn og service overfor leietakere. Av vaktmesters stilling er 50 % avsatt til daglig renhold i Stokkehallen. I tillegg er renholder tilknyttet hver hall med stillingsstørrelse basert på renholdsplan og HMS-krav. Hovedvedlikehold og rengjøring utføres utenfor driftsesongen. Vearhallen Ca 1800 m2 Stokkehallen Ca 2800 m2 Sum Andel skole Andel utleie kveld Lønn Andre utg Strøm Forsikr Brutto Inntekter Netto Nivå leiepriser per time i Vestfold 2009 Grov oversikt for kommunale haller på størrelse med Stokkehallen/Vearhallen Innenbygds foreninger til løpende idrettsaktivitet Tønsberg Re Sandefjord Larvik Ukedag, fast leie gratis gratis 116,- 142,- Kamper 240,- 228,- 116,- 264,- Øvrige leieforhold har andre priser. Differensiering av prisene varierer i forhold til innenbygds og utenbygds foreninger, kommersielle leietaker og fast trening/arrangementer. Det varierer også hvorvidt vaktmester er tilgjengelig i leietiden (-prisen), eller må bestilles og faktureres etter behov. Dialogmøte Kort oppsummering fra dialogmøte med fleridrettslagene og idrettsrådet : Viktig å avklare nivå på leiesatser snarest og før program for høsten legges. Foreningene vedtar kontingentsatser og treningsavgifter på årsmøter i februar/mars. Økte leiepriser vil påvirke dette. Fram til annet vedtak foreligger vil leietakerne forholde seg til synliggjort gjennomsnittlig timepris kr 443,- Kan driftsmodellen endres slik at det ikke er tilgjengelig vaktmester på kveldstid og leietakere ordner seg selv. Lønnsutgifter er den største delen av driftsutgiftene Viktig å ha med seg at idrettslagernes totale drift og rammer ikke bare er knyttet opp mot leieutgifter til lokaler. Er det en aktuell mulighet at idrettslagene overtar/kjøper hallene for så å leie tilbake til kommunen? Kan en istedenfor å øke inntekter redusere utgifter Er det besparelser i å stenge hallen en dag i uka eller i en periode. Side 5 av 17

6 Tilbakemelding fra Stokke idrettsråd (se vedlegg): Kort oppsummert: Smertegrensen for lagenes leiepris til trening er kr 95,- per time. Rådet har også uttalt seg til timepris for skolelokaler. Leie av skolelokaler er etter vedtak i budsjettet satt til kr 100,-. Idrettsrådet oppgir kr 25,- per time som smertegrense for leie av skolelokaler. Informasjon fra Vestfold idrettskrets Når det gjelder nivå på kontingenter for medlemskap og trening i ulike idrettslag er Vestfold idrettskrets v/organisasjonssjef Rolf Gunnar Haagensen forespurt om sammenlikningsgrunnlag for dette. Området er svært sammensatt og det har ikke vært mulig for idrettskretsen å sette opp statistikker som gir godt sammenlikningsgrunnlag. Hva den enkelte utøver innbetaler til sitt idrettslag vil være sammensatt av kontingent, treningsavgift og evt. andre driftsutgifter uten at det enkelte lag nødvendigvis spesifiserer dette på innbetalingsinformasjonen. Basert på erfaringer idrettskretsen sitter med, signaliserer Haagensen at kontingentsatser varierer mellom kr 50,- og opp til 2.500,- i det enkelte lag. I tillegg betales treningsavgift, og det er her f.eks inndekning av anleggsutgifter kommer inn. Treningsavgiften kan ligge mellom 300,- og 2.500,- i året. Annen bruk/arrangement Det er enkelte forespørsler om annen bruk av hallene. Ved bruk til ikke idrettslig aktivitet tilkommer utgifter med tilrettelegging av ekstra gulvbelegg. Muligheten for sporadisk utleie i helgene og på kveldstid begrenses av tildelt langtidsleie på ukedager og terminfastsatte håndballkamper. I tillegg begrenses muligheten for utleie om sommeren av større vedlikeholdsoppgaver og ferieavvikling. Hallene er uten IKT-fasiliteter. Vurdering: Hallene er i god stand i forhold til sin alder. Dette har sammenheng med at vaktmester i tillegg til å bistå leietakere utfører løpende vedlikehold på hallene i sin arbeidstid. Foajé, kafeteria og kjøkken i Stokkehallen trenger oppgradering av inventar og fast utstyr. Faste brukere har også vist engasjement for å holde hallene i hevd. Tidsperspektiv I forhold til å kunne gi tydeligere og riktige signaler til leietakere er det viktig at fremtidige priser fastsettes snarest, slik at søknadsfrist 1. april for søknad om halleie kan overholdes. Fristen ivaretar leietakernes behov for avklaring av rammebetingelser, og tid til saksgang i forhold til dialog med Stokke idrettsråd. Også av hensyn til ansattes arbeidssituasjon er det ønskelig med rask avklaring. Reklame/sponsorer Det er lite sannsynlig at kommunen vil motta sponsorinntekter/reklameinntekter av reklameplass i hallene. Avtaler om at idrettslagene kan forvalte reklameplass i begge hallene bør likevel utformes med sikte på framtiden. Reklameplassen bør stilles vederlagsfritt til disposisjon og avtale om dette utformes i samråd med Stokke idrettsråd. En kan her se på erfaringer fra tidligere arbeid. Verdien av reklameplass bør kunne sees i sammenheng med leieprisene. For eksempel vil samlet verdi av reklameplass ,- tilsvare ca kr 25,- per time. Side 6 av 17

7 Ved forhandling om reklameplass kan utvidelser av områder for reklame, til også å gjelde uteområder, gi økt effekt. I dagens marked er det vanskeligere å innhente sponsormidler enn tidligere. Effektivisert drift Som for haller i enkelte andre kommuner og skolelokaler kan det vurderes å tilrettelegge for at leietakere ordner seg selv på ettermiddagstid. Dette forutsetter at intensjonen med tilsyn fra lagene fungerer. I tillegg vil det være behov for en beredskap for bestilling av vaktmester når leietaker trenger dette, og tilgjengelig personell ved akutte behov for utrykninger. Beredskapsordning i forhold til fast kveldsturnus gir i seg selv ikke gi besparelser, men det kan vurderes samkjøring med andre kommunale beredskapsordninger. I forhold til faste driftsoppgaver som må gjennomføres for å kunne leie ut, inkludert 50 % vaktmesterressurs til renhold, er det begrenset hvor stor andel av vaktmesterressursen som kan disponeres bort fra hallene. Noe tid kan likevel frigjøres til vedlikeholdsoppgaver ellers i kommunen. Både planlagt og akutt bruk av vaktmester kan tilleggsfaktureres leietaker. Prisliste er under utarbeidelse. Annen bruk Uavhengig av nivå på leiesatser bør en ha økt fokus på mulighetene for utleie utover driftsesongen. Komprimering av terminliste for håndball i forhold til effektivt kampoppsett vil søkes gjennomført. I dialogmøte er det også gitt signal om at tildelt treningstid må vike ved større inntektsbringende arrangement. Det er ikke registrert stor etterspørsel fra kommersielle aktører om bruk av hallene. Overdragelse av hallene til idretten. Evt. salg av hallene til frivillige er ikke utredet. Hallene er skolelokaler på dagtid. Dersom andre enn kommunen skal eie hallene må nivå på kommunal leie til skoleformål avklares før salg/overdragelse. Økonomiske konsekvenser: Skulle prisnivået øke uforholdsmessig mye er det lite sannsynlig at leietakerne har økonomi til å disponere hallene fullt ut. Også i forhold til øvrige leietakere står en i fare for å prise seg ut av markedet. Årseffekt samlet inntekt Stokkehallen og Vearhallen kr ,- anses etter nærmere vurdering som urealistisk. Forventet årseffekt inntekt haller, synliggjort i budsjett 2009 kr ,- Framlagt prisliste antas å gi en årsinntekt, forutsatt full utleie ca kr ,- Avvik kr ,- Forventet manglende inntekt kan kompenseres med ytterligere reduksjoner i kommunens samlede driftsutgifter. Herunder kan også skolenes samlede bruk vurderes. Side 7 av 17

8 Hallene er finansiert med tilskudd fra spillemidlene. Ved mottak av spillemidler forutsettes at lokalene skal stilles til formålets disposisjon i 40 år ved ikke kommersiell drift. Det vil stilles krav om forholdsvis tilakebetaling dersom forutsetningene for tildeling ikke opprettholdes. Åpnet Tilskudd gjenstår år Stokkehallen ,- 15 Vearhallen ,- 33 Klatrevegg ,- 33 Reklameplass i hallene kan stilles vederlagsfritt til lagenes disposisjon for å øke deres inntektsgrunnlag. At denne inntekten i sin helhet tilfaller lagene vil sannsynligvis øke motivasjonen i forhold til dette inntektspotensialet. Denne ordningen har vært delvis gjennomført, men kan formaliseres for begge hallene. En forutsetning for at leietakere i større grad skal kunne ordne seg selv i hallene er investering i tilrettelagt låssystem, utleiesystem og nødvendig IKT utstyr. Konkrete oversikter over kostnader til dette er ikke innhentet, men vil vurderes av rådmannen i forbindelse med reduksjon driftsutgifter og gjennomgang av kommunens samlede tilsyns- og vedlikeholdsoppgaver. Utleiesatsene bør justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen. Rådmannen bør ha fullmakt til evt. presiseringer av prislista dersom det viser seg at det er behov for dette. Ved muligheter for større inntektsbringende arrangementer på ettermiddagstid må fast leie vike. Skolelokaler For skolelokaler er pris kr 100,- per time fastsatt. Evt ny vurdering av disse gjøres ikke i denne saken. Konklusjon: Det er nå viktig å fastsette nivå på leiesatser for å skape forutsigbare rammevilkår for leietakere i flerbrukshallene og kommunens drift. Etter nærmere gjennomgang viser det seg at økt inntektsnivå synliggjort i særsak betalingssatser idrettshaller er urealistisk. For å unngå å prise seg ut av markedet legger rådmannen fram en prisliste som vurderes å gi realistisk inntekt i forhold til full utnyttelse av mulig leietid. I forhold til muligheter for reduksjon av hallenes driftsutgifter er det allerede lagt inn at brukerne av hallen skal bidra til nødvendig inventar og utstyr. Stillingsressursene til renhold skal tilpasses renholdsplan og bruk av lokalene. At vaktmesters stilling er bundet opp 50 % til renhold i tillegg til nødvendige driftsoppgaver gir små muligheter for reduksjon av utgifter knyttet til selve hallene. En gjennomgang av kommunens samlede behov for vedlikeholdsoppgaver skal vurderes. I vurderingen innarbeides også nødvendige investeringer i utleieprogram, låsesystem og IKT-utstyr. Side 8 av 17

9 Differansen mellom forventet inntekt etter ny prisliste fra høsten 2009 og inntektskrav i budsjett 2009 bør vurderes på nytt i forhold til kommunens samlede driftsutgifter. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomirapport 1. tertial. Side 9 av 17

10 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/220 Arkiv: B03 &30 Saksbehandler: Egil Gjerde LESEOPPLÆRING OG SPRÅKSTIMULERING I STOKKE KOMMUNE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 B.råd for mennesker m nedsatt funk.evne /09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur / Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Planen Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune og Kartlegging i Stokkeskolen tas til etterretning. 2. Innholdet i Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune gjøres forpliktende for helsestasjonen, barnehagene og skolene i Stokke kommune. 3. Innholdet i Kartlegging i Stokkeskolen gjøres forpliktende for skolene i Stokke kommune. Sammendrag: Rådmannen legger fram dokumentet Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune. Dokumentet inneholder tiltak for tidlig innsats og oppfølging innenfor basisferdigheten språk og lesing. Innholdet skal være forpliktende for helsestasjon, barnehage og skole. Til tiltaksheftet hører også et sett kartleggingsmateriell til bruk i skolen. Gjennomføring av kartleggingene skal også være forpliktende for skolene. Tiltakene er i tråd med Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold ; lesing, regning og engelsk. Side 10 av 17

11 Saksutredning Vedlegg: 1. Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune 2. Kartlegging i Stokkeskolen 3. Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold ; lesing, regning og engelsk Bakgrunn for saken: Stortingsmelding nr. 16 ( ) og ingen stod igjen har som undertittel: Tidlig innsats for livslang læring. Stortingsmeldingen viser at utdanningsløpet i Norge kan gjøre mye mer for å utjevne sosiale forskjeller, og at vi ikke er gode nok til å la de unge få utvikle sitt potensial fullt ut. Manglende fokus på tidlig språkutvikling og tidlig innsats for å styrke grunnleggende ferdigheter er noen av årsakene til dette. Under skoleeierkonferansen på Bolkesjø , der både politisk og administrativ ledelse i stokkeskolen var til stede ble det besluttet å lage en strategi for tidlig innsats i Stokke kommune. Det er deler av denne strategien som nå legges fram. En arbeidsgruppe nedsatt av Fagutvalg for oppvekst og utdanning under Fylkesmannen/KS har lagt fram en Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold ; lesing, regning og engelsk. KS Vestfold oppfordrer kommunene/fylkeskommunen til å behandle og følge opp fylkesstrategien lokalt ved å implementere målene i denne. Faktiske opplysninger: En tverrfaglig komité ledet av pedagogisk konsulent Elisabeth Hobæk, har utarbeidet planen. I tillegg til lederen har komiteen bestått av Hilde Chluba, barnehagene, Åse Sagedal, PPT, Reidun Johannessen, rektor, og Elisabeth Aarvold, helsestasjonen. Planen er tredelt: I. Språkstimulering i barnehagen II. Utvikling av lesekompetanse og plan for leseopplæring i stokkeskolen III. Verktøykasse Målgruppen er 1. Ansatte i barnehage og skole 2. PPT 3. Helsestasjonen Alle barnehagestyrere, rektorer og helsesøstre står bak planen. Til planen er det utarbeidet et tilfang på kartleggingsmateriell til bruk i skolen. Tilfanget er sammensatt av en arbeidsgruppe som har bestått av koordinatorene for spesialpedagogiske tiltak ved skolene i kommunen i tillegg til rektor ved voksenopplæringen og arbeidsgruppeleder, Elisabeth Hobæk. Side 11 av 17

12 Barn i barnehage som ved observasjon viser seg å ha en forsinket språkutvikling, blir kartlagt med observasjonsmateriellet TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling). Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold fokuserer på de tre grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. Inneværende skoleår vektlegges lesing. Tiltakene fylkesplanen anbefaler innenfor de kommunale tjenestene dekkes av tiltakene i planen som legges fram. Vurdering: Rådmannen ser at Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune og Kartlegging i Stokkeskolen bidrar til å fylle kommunens oppdrag om tidlig innsats for livslang læring. Noe som igjen vil øke elevenes læringsutbytte Økonomiske konsekvenser: Innkjøp av kartleggingsmateriell vil belaste skolenes driftsbudsjett noe mer enn tidligere. Dette dekkes av den enkelte skole. Konklusjon: Språkstimulering og leseopplæring i Stokke kommune tas i bruk på helsestasjonen, i barnehagen og i skolen i Stokke kommune. Kartlegging i Stokkeskolen innføres i skolene. Bruk av materiellet er obligatorisk. Fylkesstrategi for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold vedr. lesing er dermed innført i Stokke kommune. Side 12 av 17

13 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/219 Arkiv: 031 A20 Saksbehandler: Egil Gjerde KVALITETSSIKRING I STOKKESKOLEN - RULLERING Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur Rådmannens forslag: Systemperm for kvalitetsvurdering i stokkeskolen med endringer godkjennes. Sammendrag: Det legges fram forslag om endring i kapittel 3 og 6 i systempermen for kvalitetssikring i stokkeskolen. Side 13 av 17

14 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Samlet saksfremstilling Kvalitetssikring og dokumentasjon i skolen i Stokke. Godkjenning av systemperm. Vedlegg: Kvalitetsvurdering i stokkeskolen. Systemperm. Bakgrunn for saken: Systempermen for kvalitetsvurdering i stokkeskolen ble godkjent av kommunestyret i sak 35/08. I denne rulleringen er det gjort endringer i to kapittel i permen. Faktiske opplysninger: Systempermen for kvalitetssikring og dokumentasjon i skolen i Stokke har utgangspunkt i Opplæringslovens som pålegger kommunen å ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Kommunestyret godkjente systempermen i sak 35/08 i møte I denne rulleringen er kapittel 3. Systematisk vurdering av kvaliteten på opplæringen i Stokke kommune og kapittel 6. Årsplan for arbeidet med kvalitetsvurdering i Stokkeskolen endret. Kapittel 3 er endret fordi rådmannen nå legger fram et nytt sett kartleggingsmateriell som skal gjelde for alle skolene i kommunen. Sammensetningen av materiellet er utarbeidet av en lokal arbeidsgruppe. Kapittel 9 er endret fordi rådmannen ser at den tidligere årsplanen ikke ga nødvendig tid til utarbeidelse av rapporter som skal ligge til grunn for vurdering av undersøkelser, kartlegginger og nasjonale prøver. Vurdering: De foreslåtte endringene er nødvendige for å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konklusjon: Rådmannen anbefaler at de foreslåtte endringene godkjennes. Side 14 av 17

15 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/320 Arkiv: 024 B63 Saksbehandler: Egil Gjerde RESULTAT NASJONALE PRØVER 2008 Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur / Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: Resultat av nasjonale prøver 2008 tas til orientering. Sammendrag: Resultat av de nasjonale prøvene i Stokkeskolen 2008 legges fram. Side 15 av 17

16 Saksutredning Vedlegg: Resultat av nasjonale prøver i Stokke kommune høsten Grafisk framstilling. Bakgrunn for saken: Resultat for nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i 2008 er publisert. Faktiske opplysninger: De nasjonale prøvene 2008 ble gjennomført i september. Resultatene publiseres av Utdanningsdirektoratet. Etter årsplan for arbeidet med kvalitetsvurdering i stokkeskolen skal resultatene legges fram for politisk behandling i november. Publiseringen fra direktoratet ble forsinket i Fordi bare 5 elever fra Feen skole avla prøve i 2008 er det ikke anledning til å publisere resultatet for Feenelevene. Disse elevene må skilles ut, men rådmannen har ikke hatt tilgang til grenseverdiene for slik utskilling. Det er resultatene for hele kommunen samlet som legges fram her. Vurdering: De nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning avlegges på 5. og 8. trinn. Prøvene gir en tilbakemelding om elevenes mestringsnivå etter hhv. 4. og 7. trinn. Resultatene i år er noe lavere enn forrige skoleår. På det laveste trinnet kan en årsak til dette kan være at det er færre fritak i år enn i fjor. Rådmannen mener imidlertid at arbeidet men engelsk på småskoletrinnet må intensiveres. Den nye planen for leseopplæring og språkstimulering er forventet å gi resultater i alle fag. I tillegg samarbeider kommunen med høgskolen i Vestfold om kompetanseutvikling for lærere innenfor matematikk/regning. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konklusjon: Resultatene av de nasjonale prøvene legges fram til orientering. Side 16 av 17

17 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/361 Arkiv: 033 Saksbehandler: Eva Undrum EVENTUELT Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur Side 17 av 17

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Møterom i 2. etg. Rådhuset Dato: 25.02.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295403, el. E-post: vaila.hubred@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERATER/ORIENTERINGER - FORMANNSKAP 2009 2 POLITISKE SAKER 9/09 BETALINGSSATSER STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN 3

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 2/09 REFERATER/ORIENTERINGER - FORMANNSKAP 2009 2 POLITISKE SAKER 9/09 BETALINGSSATSER STOKKEHALLEN OG VEARHALLEN 3 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: Fra 15.00 til 18.20 Til stede på møtet: Medlemmer: Elisabeth Larsen (SP)

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP)

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP) STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: Fra 15.00 til 16.45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/11 08/734 KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKOLEN 2011/2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/11 08/734 KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKOLEN 2011/2012 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.05.2011 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.06.2010 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 31.01.2012 009/12 SFO Kommunestyret 09.02.2012 002/12 SFO Formannskap 28.02.2012 016/12 SFO Kommunestyret 08.03.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4

Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere... 3 Kriterier... 4 Leiekontrakter... 4 Utleiestyret Reglement for utleie av gymsaler og idrettshaller i Hole Kommune. Versjon 1 01.07.2010 Utleiestyre 2010 Innhold Generelt... 3 Dispensasjoner... 3 Sporadisk leie... 3 Målgruppe/Leietakere...

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT Jevnakerhallen og kommunale gymsaler

UTLEIEREGLEMENT Jevnakerhallen og kommunale gymsaler UTLEIEREGLEMENT Jevnakerhallen og kommunale gymsaler Vedtatt av Jevnaker kommunestyre 17.12.2015 Innhold Generelt... 2 Åpnings- og driftstider... 2 Drift og Administrasjon... 2 Kommunal bruk av anleggene...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter. Henny B. Lund, Ola E. Røttereng, Svein Waade MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Kjell Øyasæter Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE 1 1. Innledende bestemmelser 1.1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for leie av alle kommunale arealer ved idrettshall og skoler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2013/1595-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2011/5445-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Kommunale

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer