FRED easyport. Automatisk ekstern defibrillator. Bruksanvisning. Art. nr.: Rev.: a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRED easyport. Automatisk ekstern defibrillator. Bruksanvisning. Art. nr.: 2.510587 Rev.: a"

Transkript

1 FRED easyport Automatisk ekstern defibrillator FRED easyport Bruksanvisning

2 Salgs- og serviceinformasjon SCHILLER salgs- og servicesenternettverk er verdensomspennende. For adressen til din lokale distributør, kontakt nærmeste SCHILLER datterselskap. Hvis du har problemer, finnes det en komplett liste over alle distributører og datterselskap på våre hjemmesider: Salgsinformasjon kan også fås fra: Produsent SCHILLER Medical S.A.S. Tlf: , rue Louis Pasteur Faks: F Wissembourg E-post: Nettsted: Hovedkvarterets adresse SCHILLER AG Tlf: +41 (0) Altgasse 68 Faks: +41 (0) CH-6341 Baar, Switzerland E-post: Nettsted: Artikkel nr.: Rev.: a Utgivelsesdato:

3 FRED easyport Bruksanvisning Innhold 1 Sikkerhetsmerknader Brukerens ansvar Tilsiktet bruk Organisatoriske tiltak Sikkerhetsfokusert bruk Drift med andre enheter Vedlikehold Generelle sikkerhetsmerknader Garantibetingelser Symboler Symboler som er brukt i denne bruksanvisningen Symboler brukt på enheten Symboler brukt på batteriet Symboler brukt på elektrodeinnpakkingen Oppsett og funksjon Oppsett Tilgjengelige opsjoner Oversikt over konfigurerbare parametere Driftselementer LCD Funksjon Selvtest Defibrilleringsprosedyre enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Talestøtte Prosedyre for sirkulasjonsstans Bruk Første bruk Sett inn batteriet Pass på at enheten er klar for bruk Å slå enheten på og av Intern sikkerhetsutladning Defibrillering Generelle retningslinjer for bruk Flere sikkerhetsmerknader Fest defibrilleringselektroder Elektroder for voksne og barn Festing av elektrodene Sjekke elektrodene Defibrillering av pasienten Avslutt terapien Page 1

4 FRED easyport 5 Oppsummering av intervensjonen (opsjon) Sette inn hukommelseskortet Vedlikehold Vedlikeholdsintervall Visuell inspeksjon av enheten Funksjonstest Batteriserviceintervall Batterikassering Rengjøring Rengjøring av huset Tilbehør og forbruksvarer Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Systemdata Defibrilleringsstøt Lagring av intervensjon (opsjon) Appendiks Tilbehør Bibliografi Ordliste Inspeksjonsrapport Index...33 Page 2

5 FRED easyport Sikkerhetsmerknader 1 Bruksanvisning Brukerens ansvar Sikkerhetsmerknader 1.1 Brukerens ansvar Denne enheten kan bare brukes av kvalifiserte leger eller andre som er opplært i tidlig defibrillering. Enhetens numeriske og grafiske resultater samt alle andre diagnostiske observasjoner må bestandig vurderes i sammenheng med pasientens generelle tilstand og kvaliteten på dataene som blir innhentet. Pass på at brukerne har lest og forstått bruksanvisningen og spesielt denne seksjonen, 'Sikkerhetsmerknader'. Bytt skadede eller manglende deler med en gang. Brukeren er ansvarlig for å følge relevante anvisninger som dreier seg om sikkerhet og å forhindre ulykker. Lagre enheten utenfor barns rekkevidde. 1.2 Tilsiktet bruk FRED easyport er en automatisk ekstern defibrillator (AED) som brukes i behandlingen av ventrikkelflimmer (VF) og ventrikkeltakykardi (VT). Enheten kan brukes, med riktige elektroder, på enten voksne eller barn. Enheten må bare brukes på pasienter med antatt hjertestopp og med følgende symptomer: Reagerer ikke Puster ikke Ingen puls Enheten må ikke brukes hvis pasienten: reagerer puster har puls FRED easyport er for nødhjelp å må være klar til bruk til enhver tid og i alle situasjoner. Pass på at enheten bestandig har et tilstrekkelig oppladet batteri, og ha et reservebatteri tilgjengelig. Følg bestandig indikerte speisifikasjoner når enheten brukes. Enheten er ikke tenkt brukt i sterile omgivelser. Bruk ikke denne enheten i områder med eksplosjonsfare eller der det finnes brennbare gasser som anestesimidler. Enheten er BF-klassifisert. Enheten er ikke konstruert for bruk direkte på hjertet. Page 3

6 1 Sikkerhetsmerknader 1.3 Organisatoriske tiltak FRED easyport 1.3 Organisatoriske tiltak Før enheten brukes, pass på at en introduksjon om enhetens funksjoner og sikkerhetsforanstaltninger har blitt gitt av en representant for medisinske produkter. Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted for referanse ved behov. Pass på at den bestandig er komplett og lesbar. Denne bruksanvisningen gjelder ikke over lovfestede eller lokale bestemmelser, eller prosedyrer for å forhindre ulykker og beskyttelse av miljøet. 1.4 Sikkerhetsfokusert bruk Les bruksanvisningen - spesielt sikkerhetsmerknadene - og følg disse retningslinjene. Fare for elektrisk sjokk! Energien som overføres til pasienten kan ledes gjennom pasienten til andre personer og kan føre til fatale elektriske sjokk. På grunn av dette: Ikke berør pasienten, elektrodene eller andre ledende gjenstander mens defibrilleringen pågår. Defibriller ikke pasienten i en vanndam eller på andre ledende overflater. Slå av enheten når den ikke lenger er i bruk. Rapporter alle endringer som påvirker sikkerheten (inkludert oppførsel ved drift) til ansvarlig person. Koble bare originale SCHILLER selvklebende elektroder til enheten. Før enheten slås på, gjør en visuell inspeksjon for å sikre at det ikke her noen skade på huset eller elektrodetilkoblingsporten. 1.5 Drift med andre enheter Bruk bare tilbehør og andre deler som er anbefalt eller levert av SCHILLER. Bruk av deler som ikke er anbefalt eller levert kan føre til skade, unøyaktig informasjon og/eller skade på enheten. Magnetiske og elektriske felter fra røntgen eller tomografi-enheter, radioutstyr, mobiltelefoner osv. kan påvirke funksjonen på enheten. Unngå bruken av slike enheter eller hold tilstrekkelig avstand fra dem. Når enheten lader opp energi og gir defibrilleringsstøt kan det påvirke annet utstyr. Gjør en funksjonskontroll av slikt utstyr før det brukes igjen. Målesensorer og enheter uten defibrilleringsbeskyttelse må atskilles fra pasienten før det gis et defibrilleringssjokk. Hvis pasienten har en implantert pacemaker, pass på at du ikke plasserer elektroden direkte oppå den. Spesiell forsiktighet må kreves når høyfrekvent kirurgisk utstyr brukes samtidig. En avstand på minst 15 cm må bestandig holdes mellom defibrilleringselektrodene og de høyfrekvente kirurgiske elektrodene. Hvis du er i tvil, koble elektroder og sensorkabler fra utstyret når det brukes høyfrekvent kirurgisk utstyr. Page 4

7 FRED easyport Sikkerhetsmerknader 1 Bruksanvisning Vedlikehold Vedlikehold Fare for elektrisk sjokk! Ikke åpne enheten. Den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Vedlikeholdsservice bør kun utføres av kvalifisert servicepersonale. Før rengjøring, slå av enheten av og fjern batteriet. Bruk ikke steriliseringsprosesser med høy temperatur (som autoklaver). Bruk ikke sterilisering med E-beam eller gammastråling. Bruk ikke aggressive rengjørings- eller skrubbemiddel. Under ingen omstendigheter må enheten eller kabelanordningene dyppes i væske. 1.7 Generelle sikkerhetsmerknader Å bruke en enhet med skade på huset eller defekte kabler utgjør en fare for skade eller død for pasient eller bruker! På grunn av dette: Erstatt med en gang alle ødelagte enheter, kabeltilkoblinger eller tilkoblingsporter. 1.8 Garantibetingelser SCHILLER FRED easyport er garantert mot defekte materialer og produksjon for ett år (fra kjøpsdato). Unntatt fra denne garantien er skade forårsaket av uhell eller som resultat av feil håndtering. Garantien gir rett til gratis bytte av den defekte delen. Ansvar for følgeskader er ikke inkludert. Garantien er ugyldig hvis uautoriserte eller ukvalifiserte personer forsøker å reparere enheten. Hvis det oppstår en feil, send apparatet til forhandleren eller direkte til produsenten. Produsenten kan bare holdes ansvarlig for sikkerheten, påliteligheten og ytelsen på apparatet hvis: sammensetting, oppgraderinger, rejusteringer, modifikasjoner eller reparasjoner utføres av eller personer autorisert av ham, og SCHILLER FRED easyport og godkjent tilkoblet utstyr brukes i henhold til produsentens instruksjoner. Det er ingen uttalte eller implisitte garantier som går utover garantien satt fram her. SCHILLER garanterer ikke for produktet eller produktdelers salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Page 5

8 1 Sikkerhetsmerknader 1.9 Symboler FRED easyport 1.9 Symboler Symboler som er brukt i denne bruksanvisningen Sikkerhetsnivået er klassifisert i henhold til ANSI Z Følgende oversikt viser sikkerhetssymbolene og piktogrammene som brukes i denne bruksanvisningen. For en direkte fare som kunne føre til alvorlig personskade eller til dødsfall. For en muligens farlig situasjon som kunne føre til alvorlig personskade eller til dødsfall. For en muligens farlig situasjon som kunne føre til personskade. Dette symbolet brukes også til å vise mulig skade på fast eiendom. For generelle sikkerhetsmerknader som beskrevet i denne seksjonen. Brukt for elektriske farer, advarsler og andre merknader som gjelder elektrisk drift. MERKNAD: For mulige farlige situasjoner som kan lede tilskade på fast eiendom eller systemsvikt, eller VIKTIG: For brukstips og annen nyttig informasjon. Referanse til andre retningslinjer Page 6

9 FRED easyport Sikkerhetsmerknader 1 Bruksanvisning Symboler Symboler brukt på enheten BF symbol. Enhetens signalinngang er defibrilleringssikker. Teknisk kontrollorgan for CE-sertifiseringen. (G-MED) Pass på: Se dokumenter som følger med. Tilkoblingsport for defibrilleringselektroder Symboler brukt på batteriet Enheten/komponenten kan resirkuleres. Ikke kast batteriet sammen med husholdingsavfallet. Ikke tenn på, skjær eller knus batteriet. Lad ikke opp batteriet. Ikke kortslutt batteriet. Temperatur for batterilagring: Ubegrenset: C Symboler brukt på elektrodeinnpakkingen Åpne elektrodepakningen. Fjern beskyttelsesdekslet. Konstruert kun for engangsbruk; ikke bruk en gang til. Ikke bøy pakningen. Temperatur for elektrodelagring Utløpsdato Page 7

10 2 Oppsett og funksjon 2.1 Oppsett FRED easyport 2 Oppsett og funksjon FRED easyport er, takket være liten størrelse og lav vekt, den ideelle ledsager for leger, ambulansepersonell, offentlig hjelpetjeneste og andre som er opplært i tidlig fibrillering. Hjertepasienter i risikogrupper bærer sin egen redningsenhet med seg etter at de og familiemedlemmer har fått nødvendig instruksjoner fra en doktor. Dette reduserer dramatisk responstiden for behandling av ventrikkelflimmer (VF) og ventrikkeltakykardi (VT), noe som gir pasienten en høyere sjanse for overlevelse. Biokompatibilitet Alle deler av produktet beskrevet i denne bruksanvisningen - inklusive alt tilbehør - som kommer i kontakt med pasienten under forventet bruk av produktet, oppfyller kravene til biokompatibilitet i de anvendbare standardene hvis den brukes som tenkt. Hvis du har noen spørsmål om dette, kontakt SCHILLER. 2.1 Oppsett FRED easyport er en batteridrevet Automatisk Ekstern Defibrillator (AED) som gir tofasede defibrilleringspulser. Pasienten defibrilleres med engangs selvheftende elektroder (puter), som også detekterer EKG-signalet for analyse. Brukeren kan velge mellom selvheftende elektroder for barn og for voksne. Enheten identifisere elektroden som er tilkoblet og velger riktig energinivå for defibrillering. Enheten gir brukeren støtte gjennom tekst- og lydbeskjeder (display/høyttaler). Enheten drives av et byttbart litiumbatteri som kan kastes. Kapasitet er tilstrekkelig for: 60 sjokk på maksimal energi, eller 4 timers overvåking, eller 5 års beredskap Vår kundeservice kan konfigurere forskjellige enhetsfunksjon via en spesiell PCtilkobling (se seksjonen 'Funksjon') Tilgjengelige opsjoner EKG hukommelseskort Oversikt over konfigurerbare parametere Følgende parametere kan konfigureres av SCHILLER kundeservice: Stemmens volum Energinivå på første, andre og tredje sjokk; separate justeringer for voksne og barn Start av EKG analyse med knapp eller automatisk Page 8

11 FRED easyport Oppsett og funksjon 2 Bruksanvisning Driftselementer Driftselementer Fig. 2.1 Driftselementer (1) Grønn knapp for å slå enheten på/av (2) Gummipakning SD minikort (3) Gul indikatorlampe, lyser så lenge som ingen elektroder er tilkoblet (4) Tilkoblingsport for elektroder (5) LCD (6) Blå knapp for å starte analysen (7) Knapp for å utløse defibrilleringspulsen (8) Batteri på baksiden Page 9

12 2 Oppsett og funksjon 2.3 LCD FRED easyport 2.3 LCD Følgende informasjon vises på displayet: (1) Tid og dato (2) Hukommelseskort satt inn og hukommelsestildeling i % 5 6 blinking = hukommelseskort nesten fullt (98% eller mer) blinking = feil (se side 27 seksjon 6.4) (3) Lavt batteri (4) Defibrilleringselektrode type = Voksne = Barn (5) EKG-signal (6) Driftsstatus display Fig. 2.2 LCD Page 10

13 FRED easyport Oppsett og funksjon 2 Bruksanvisning Funksjon Funksjon Selvtest For å sikre at det er klart for drift kjører enheten en selvtest på enheten og batteri. Selvtesten kjøres når enheten slås på. Hvis enheten identifiserer en feil gjennom selvtesten vises en feilmelding Defibrilleringsprosedyre Brukeren informeres om hvert trinn i betjeningen gjennom stemme og samtidig display på skjermen. Etter at enheten er slått på, hører brukeren en påminnelse om å feste elektrodene på pasienten. FRED easyport ber så brukeren om å starte EKG-analysen og ikke røre pasienten mer. Analysen tar omtrent 10 sekunder. Avhengig av konfigurasjonen kan enheten starte EKG-analysen automatisk enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Hvis analyseprogrammet identifiserer en defibrillerbar rytme, vil energien lades og brukeren minnet om å gi et sjokk. Tilstander som kan defibrilleres er: Ventrikkelflimmer Ventrikkeltakykardi med en frekvens høyere enn 180 slag i minuttet Hvis enheten detekterer en defibrillerbar rytme, kan sjokket uansett bare gis hvis pasienten først ble fastslått å ikke ha puls eller vise ingen tegn til sirkulasjon. Hvis sjokket ikke virker, lader enheten automatisk opp defibrilleringsenergi for et andre eller tredje sjokk. Energinivåene settes som standard på følgende verdier: Sjokk Voksne Barn joule 50 joule joule 50 joule joule 50 joule SCHILLER kundeservice kan også sette andre verdier; se seksjon 7, side 28. Page 11

14 2 Oppsett og funksjon 2.4 Funksjon FRED easyport Mislykket sjokk Hvis tredje sjokk også er mislykket, ber FRED easyport brukeren om å: begynne skiftende kunstig åndedrett og hjertemassasje start en annen EKG-analyse etter ett minutt. Avhengig av konfigurasjonen, kan denne andre analysen starte automatisk. Vellykket sjokk Etter et vellykket sjokk, ber FRED easyport brukeren om å: sjekke pust og tegn på sirkulasjon, og hvis ingen tegn på sirkulasjon vises, gi skiftevis kunstig åndedrett og hjertemassasje hvis tegn på sirkulasjon er til stede, bør pasienten plasseres i sideleie Enheten identifiserer en defibrillerbar rytme Hvis analyseprogrammet ikke identifiserer en defibrillerbar rytme, informerer FRED easyport brukeren: At sjokk ikke er påkrevd at han eller hun bør se etter tegn på pust og tegn på sirkulasjon, og hvis ingen tegn på sirkulasjon vises, gi skiftevis kunstig åndedrett og hjertemassasje hvis tegn på sirkulasjon er til stede, bør pasienten plasseres i sideleie start en annen EKG-analyse etter ett minutt. Avhengig av konfigurasjonen, kan denne andre analysen starte automatisk. Page 12

15 FRED easyport Oppsett og funksjon 2 Bruksanvisning Talestøtte Talestøtte Når enheten er slått på, kjører den en selvtest og viser programvare og hardvare versjon. Du vil høre de følgende talte instruksjonene som talestøtte: Talt tekst Display Merknad Fest elektrodene på bar hud og koble til ved den gule lampen Fest elektrodene på bar hud Koble til ved den gule lampen Teknisk alarm: Elektroder ikke tilkoblet enda. Det gule lyset går ut så snart elektrodene er skikkelig plassert og pasientmotstanden er mellom 30 og 200 ohm. Se seksjon Dårlig kontakt. Kontroller elektrodene. Dårlig kontakt. Kontroller elektrodene. Teknisk alarm: Elektrodene har ikke tilstrekkelig hudkontakt. Pasientmotstanden er over 200 ohm. Se seksjon Trykk på den blå knappen Trykk på den blå knappen Starter analyse av hjerterytmen. Ikke berør pasienten; analyse pågår Ikke berør pasienten Analyse pågår Se side 20Trinn 2 Utfører analyse. Forstyrrelser er registrert. Pasienten må være i ro. Forstyrrelser er registrert Pasienten må være i ro Teknisk alarm: Pasienten beveget seg under analyse og enheten kunne ikke uføre analysen. Enheten anbefaler strømstøt Se seksjon og side 21. Ikke berør pasienten. Strømstøt er anbefalt, lading pågår Ikke berør pasienten Strømstøt Lading pågår Ikke berør pasienten. Trykk den oransje knappen for å utløse strømstøt. Ikke berør pasienten Trykk den oransje knappen for å utløse strømstøt Strømstøt er ikke anbefalt Se seksjon Strømstøt er ikke anbefalt Strømstøt er ikke anbefalt Se seksjon 2.6. Kontroller tegn til liv. Se, hør og føl. Kontroller tegn til liv. Se, hør og føl. Hvis det ikke er tegn til liv, bøy hode bakover, gi vekselvis to innblåsninger og femten brystkompresjoner. Hvis det er tegn til liv, legg pasienten i sideleie, og bøy hode bakover. Ikke tegn til liv: bøy hode bakover, gi 2 innblåsninger og 15 brystkompresjoner Se seksjon 2.6. Hvis enheten blir slått av og på igjen (f.eks. for å skifte batteri), vil talestøtten starte fra trinnet der enheten ble slått av. Page 13

16 2 Oppsett og funksjon 2.6 Prosedyre for sirkulasjonsstans FRED easyport 2.6 Prosedyre for sirkulasjonsstans Denne prosedyren gjelder for voksne og barn. Kollaps Mulig sirkulasjonsstans Reaksjon? Begynn primær ABCD (BLS algoritme) Alarmer redningstjeneste (ambulanse) Be om defibrillator Reagerer ikke A Sjekk for respirasjon (åpne luftveier, se, hør, føl) Ingen respirasjon B C C D 2 innblåsninger Sjekk puls; hvis ingen puls Brystkompresjon 15x Koble til defibrillator Ingen puls Gjenoppta kunstig åndedrett og brystkompresjon Bruk defibrillatoren for å bestemme EKG-rytmen. Ikke berør pasienten. VF/VT Defibrillering (opptil 3x hvis defibrillatoren identifiserer VF) Ingen VF/VT Ingen VF/VT identifisert Asystole eller PEA 2x kunstig åndedrett 15x brystkompresjoner i ett minutt Sekundær ABCD Kun personer med medisinsk opplæring 2x kunstig åndedrett 15x brystkompresjoner i ett minutt Fig. 2.3 BLS-AED algoritme eller hjerte-lungeredning (HLR) med defibrillering Page 14

17 FRED easyport Bruk 3 Bruksanvisning Første bruk Bruk 3.1 Første bruk Eksplosjonsfare! Enheten er ikke konstruert for bruk i områder der eksplosjonsfare kan oppstå. I tillegg er bruken av defibrillator ikke tillatt i en oksygenberiket atmosfære eller i nærheten av brennbare substanser (bensin) eller anestesimidler. Oksygenering i nærheten av defibrilleringselektrodene må absolutt unngås. Fare for elektrisk sjokk! FRED easyport er en terapienhet med høyspent elektrisitet. Feil bruk kan sette livet i fare for alle involverte. Følg bestandig instruksjonene i denne bruksanvisningen. Før enheten brukes, må brukeren sikre at den er i god stand og klar til bruk. Spesielt må kablene, konnektorene og elektrodene inspiseres. Skadede deler må byttes med en gang. Brukeren må passe på at det under EKG-analyse og defibrillering ikke finnes noen ledende kobling mellom pasienten og andre personer. Unngå defibrillering i svært fuktige eller våte omgivelser Sett inn batteriet. Enheten drives av et ikke oppladbart litiumbatteri. Batteriet har en garantert beredskapsdrift for minst 5 år, så lenge enheten ikke brukes. Etter fem år, forutsatt at enheten ikke ble brukt, må batteriet byttes. 1. Sett batteriet inn i enheten som vist i Fig Pass på at batteriet låses riktig på plass. 2. Slå på enheten. En selvtest utføres. (Se seksjon ) 3. Sjekk batterisymbolet på displayet. Hvis batteriet er lavt, vil batterisymbolet (1) komme fram på displayet. Fig. 3.1 Sett inn batteriet. 1 Page 15

18 3 Bruk 3.1 Første bruk FRED easyport Pass på at enheten er klar for bruk Utsett ikke enheten for direkte solskinn eller ekstreme temperaturer. Omgivelsestemperaturen bør være mellom 0 og 50 C ( F). Temperaturer utenfor dette området forringer batteriets levetid. For å sikre at det er klart for drift kjører enheten en selvtest på enheten og batteri. Selvtesten kjøres når enheten slås på. Hvis enheten identifiserer en feil gjennom selvtesten vises en feilmelding Å slå enheten på og av Hvis enheten slås av i mindre enn 5 minutter (f. eks. for å erstatte batteriet eller feilaktig), forblir alle data lagret og, etter selvtesten, gjenopptar enheten prosedyren som om den aldri var blitt slått av. 1 Å slå på enheten Slå på enheten ved å trykke på den grønne knappen (1). Enheten kan slås av når som helst ved å trykke på samme knapp på nytt. Å slå av enheten Slå av enheten ved å trykke og holde den grønne knappen (1) i minst 3 sekunder. Sikkerhetsutladningen sikrer at den opplagrede defibrilleringsenergien lades ut internt. Fig. 3.2 Å slå enheten på og av Intern sikkerhetsutladning Sikkerhetsutladningen sikrer at den opplagrede defibrilleringsenergien lades ut internt. Den utføres hvis: batterispenningen er utilstrekkelig enheten er defekt enheten slås av Page 16

19 FRED easyport Defibrillering 4 Bruksanvisning Generelle retningslinjer for bruk Defibrillering 4.1 Generelle retningslinjer for bruk Følg de følgende retningslinjene for bruk for å sikre en trykk og vellykket defibrillering. Å ikke gjøre det setter livet til pasienten, bruker og tilstedeværende i fare. Pasienten må: ikke ha noen ledende kobling til andre personer under defibrilleringen ikke berøre metalldeler, f.eks. ramme av seng eller båre, eller ligge på våt mark (regn, svømmeulykker) for å forhindre uønskede veier for defibrilleringsstrømmen som kan sette assistentene i fare. La ikke defibrilleringselektrodene komme i kontakt med andre elektroder eller metalldeler som berører pasienten. Pasientens brystkasse må være tørr, fordi fuktighet kan forårsake uønskede veier for defibrilleringsstrømmen. Tørk for sikkerhets skyld brennbare hudrensemiddel helt av. Den sterke strømmen kan forårsake brannsår der de selvklebende elektrodene festes. Like før strømstøtet må hjertekompresjonen og kunstig åndedrett (HLR) avbrytes og tilstedeværende varsles. Defibrillering av en pasient med en implantert pacemaker vil sannsynligvis forringe pacemaker funksjonen eller ødelegge pacemakeren. Av den grunn, fest ikke defibrilleringsputene nær pacemakeren, ha en ekstern pacemaker for hånden, og sjekk at den implanterte pacemakeren virker riktig så snart som mulig etter strømstøtet. 4.2 Flere sikkerhetsmerknader I tillegg til reglene for bruk som du finner i seksjon 4.1, må følgende regler følges når en AED brukes, hvis ikke kan defibrilleringen bli mislykket eller pasientens liv settes i fare. For å sikre korrekt analyse av hjerterytmen må pasienten ligge så stille som mulig og må ikke berøres, som ellers, kan artefakt føre til feilaktige analyseresultater. Brukeren må verifisere forutsetningene for bruk av AED ved å sjekke for manglende respons, manglende pust og manglende tegn på sirkulasjon ved å bruke ABCD systemet (BLS algoritme). Hvis en pasient, under behandlingen, spontant gjenvinner bevisstheten, må det ikke gis defibrilleringstrømstøt selv om det kan ha blitt anbefalt like før. Hvis EKG-signalet endres slik at det ikke anbefales å gi strømstøt, blir støtet automatisk sperret. Page 17

20 4 Defibrillering 4.3 Fest defibrilleringselektroder FRED easyport 4.3 Fest defibrilleringselektroder Bruk defibrilleringselektrodene bare opp til vist utløpsdato. Merk at den viste utløpsdatoen bare gjelder hvis den lufttette pakken er intakt. Elektrodene har allerede gel, slik at det ikke er nødvendig med ekstra kontaktgel. Bruk ikke elektrodene om igjen Elektroder for voksne og barn Store elektroder Små elektroder Bruk de store elektrodene på voksne og barn som veier 25 kg eller mer. Bruk de små elektrodene på barn som veier mindre enn 25 kg Festing av elektrodene Pass på at det er god hudkontakt for de selvklebende elektrodene. Både solkrem, sand og salt forringer festeevnen. Defibrilleringselektrodene må festes på en måte som sikrer god hudkontakt og slik at luftbobler ikke dannes under elektrodene. For å forhindre luftbobler, fest elektrodene ved på trykke mot pasientens hud fra den ene enden av elektroden over hele overflaten til den andre enden. 1. Forbered området for elektrodene ved å rengjøre og tørke huden (Fig. 4.1). Rengjør huden kun med å tørke kraftig med et tørt klede. 2. Fest en elektrode i området over høyre brystvorte. Fest ikke elektroden oppå kragebeinet, siden den overflaten er ujevn. 3. Fest den andre elektroden diagonalt under vestre bryst, som vist i Fig Pass på at tilkoblingene er på ytre ende slik at kablene ikke forstyrrer brystkompresjonen (HLR). Fig. 4.1 Festepunkter for elektrodene Page 18

21 FRED easyport Defibrillering 4 Bruksanvisning Fest defibrilleringselektroder Sjekke elektrodene Hvis overgangsmotstanden er for høy, kommer beskjeden SJEKK ELEKTRODER fram og den gule elektrodeindikatorlampen (A) (Fig. 4.2) lyser fortsatt. Fortsett som følger: A 1. Trykk vekselvis defibrilleringselektrodene fast mot pasientens hud og legg merke hvilken elektrode som gjør at beskjeden "Sjekk elektroder" forsvinner. Press så denne elektroden en gang fast mot pasientens hud. Hvis beskjeden "Sjekk elektroder" ikke forsvinner: 2. Løsne begge defibrilleringselektroder 3. Tørk av gjenværende gel med et klede 4. Barber begge festepunktene for å fjerne det øverste hudlaget 5. Fest nye defibrilleringselektroder til disse punktene Fig. 4.2 Elektrode indikator LED Page 19

22 4 Defibrillering 4.4 Defibrillering av pasienten FRED easyport 4.4 Defibrillering av pasienten Når enheten er slått på, vil den lede deg med lyd og tegn til defibrilleringspunktet. Følg instruksjonene nøyaktig. Trinn 1 Elektrode kabelport LED 1 Å slå på og forberede enheten 1. Slå på enheten ved å trykke på den grønne knappen (1). 2. Vurder pasientens tilstand. Se ABCD, seksjon Påminnelse kommer om å feste elektroder. 4. Fest defibrilleringselektroder som vist i Fig Koble elektrodekablene til enheten. (Se Fig. 4.3) Den gule elektrodeindikator LED vil slukke så snart som enheten kan identifisere en akseptabel elektrodemotstand. Hvis lyset ikke slokkes, se seksjon Fig. 4.3 Å slå på enheten Trinn 2 Utfører analyse 6. Påminnelsen om å begynne analysen kommer. 7. Trykk på den blå knappen (2). Du blir påminnet om å ikke berøre pasienten lenger. Hvis enheten identifiserer ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi med en hjertefrekvens over 180 slag i minuttet, følger Trinn 3 ; hvis ikke, fortsett med Trinn 4 Utfører hjerte-lungeredning. Fig. 4.4 Utfører analyse Page 20

23 FRED easyport Defibrillering 4 Bruksanvisning Defibrillering av pasienten 4.4 Trinn 3 Gi strømstøt Så snart som energien for ett strømstøt er ladet, ber enheten brukeren om å utløse strømstøtet med knapp 3. Fare for elektrisk sjokk! Pasienten må ikke, under noen omstendigheter, berøres mens strømstøtet gis. Pass på at pasienten ikke berører noen ledende gjenstander. 8. Utløs strømstøtet med knapp. Etter at strømstøtet er gitt, sjekker enheten om det ble vellykket ved å automatisk utføre en analyse. Hvis strømstøtet ikke var vellykket, gjenta trinn 2 og 3 en eller to ganger, med energinivå for andre og tredje strømstøt. Så følger trinn 4. Trinn 4 Utfører hjerte-lungeredning påminnelsen kommer om å sjekke pasientens respirasjon og sirkulasjon. 9. Sjekk pasienten. Hvis det ikke er noen tegn på sirkulasjon, utfør hjerte-lungeredning. Veksle mellom 2 innblåsinger og 15 brystkompresjoner i 1 minutt. Etter ett minutt begynner enheten på nytt med Trinn 2 Utfører analyse. Så snart som det finnes tegn til sirkulasjon, flytt pasienten over på siden. Page 21

24 4 Defibrillering 4.4 Defibrillering av pasienten FRED easyport Avslutt terapien 1. Slå av enheten så snart som terapien er avsluttet (trykk knappen i omtrent 3 sekunder). 2. Koble fra pluggen på elektrodekabelen. 3. Trekk elektrodene forsiktig av pasientens hud. 4. Kast engangselektrodene med en gang etter bruk for å forhindre gjenbruk ved et uhell (sykehusavfall). Page 22

25 FRED easyport Oppsummering av intervensjonen (opsjon) 5 Bruksanvisning Sette inn hukommelseskortet Oppsummering av intervensjonen (opsjon) Følgende data kan lagres til hukommelseskortet som dokumentasjon på intervensjonen: ½ time med EKG-data 500 hendelser med tid og dato for intervensjon med følgende data: Påslag for enheten Analysestart Analyseresultat Energiladning Defibrilleringsstøt Intern utladning Alarm elektrodefeil Alarm "lavt batteri" Hukommelseskortet kan analyseres på en PC med "SAED READER" programvaren. 5.1 Sette inn hukommelseskortet Skade på enheten! Sporet for hukommelseskortet må bestandig tettes med plasthetten. Ellers er det en fare for at fukt kan komme inn i enheten Åpne gummipakningen (1). 2. Sett inn hukommelseskortet (2) med kanten med hakk i opp. 3. Lukk gummipakningen forsiktig. Når hukommelseskortet er fullt, vil symbolet blinke (3). 2 SD kort Pass på å ikke sette inn kortet før enheten er slått av og bare som vist i Fig. 5.1 (side med hakk (2) opp). Kortet vil ellers ikke gjenkjennes av enheten og symbolet vil ikke komme opp. Etter at kortet er satt inn, lukk spalten med gummipakningen. Hvis symbolet ikke vises, selv om du har satt inn kortet, sjekk om kortet er godkjent av SCHILLER for denne enheten. 3 Fig. 5.1 Hukommelseskort satt inn Page 23

26 6 Vedlikehold 6.1 Vedlikeholdsintervall FRED easyport 6 Vedlikehold 6.1 Vedlikeholdsintervall Merknad Enheten må vedlikeholdes med jevne mellomrom. Inspeksjonsresultatene bør skrives ned og sammenlignes med spesifikasjonene i dokumentsettet. Følgende tabell gir informasjon om vedlikeholdsintervall og personen som har ansvar for service. Intervall Vedlikehold Ansvarlig Før hver bruk Visuell inspeksjon av enheten og elektrodene bruker Månedlig Hver 4. måned Hvert 4. år Visuell inspeksjon av enheten og elektrodene Visuell inspeksjon av enheten og elektrodene Funksjonssjekk i henhold til instruksjonene (se side 32, 8.4 Inspeksjonsrapport) Alle måleteknologitester og kalibrering i henhold til servicemanualens retningslinjer bruker bruker Hvert 5. år Bytt batteri bruker Servicepersoner autorisert av SCHILLER AG Visuell inspeksjon av enheten Sjekk enhet og elektroder for følgende skader: Deformert hus på enheten? Skade på elektrodetilkoblingsport? Utløpt dato på elektrodepakkene? Bytt defekte enheter eller skadede kabler med en gang Funksjonstest Slå på enheten og gjennomfør selvtest. Page 24

27 FRED easyport Vedlikehold 6 Bruksanvisning Batteriserviceintervall Batteriserviceintervall Viktig Batteriet trenger normalt ikke noe service under normale driftsforhold. Det er nødvendig at batteriet byttes etter 5 år, uavhengig av om enheten ble brukt eller ikke Batterikassering Eksplosjonsfare! batteriet må ikke brennes eller kastes i vanlig avfall. Fare for syreskade! Under ingen omstendigheter må batteriet åpnes eller varmes opp! Batteriet må kasseres i henhold til nasjonale forskrifter eller returneres til SCHILLER AG. Page 25

28 6 Vedlikehold 6.3 Rengjøring FRED easyport 6.3 Rengjøring Rengjøring av huset Før rengjøring, slå av enheten av og fjern batteriet. Under ingen omstendigheter må enheten dyppes i en rensevæske eller steriliseres med vann, damp eller luft. Ikke bruk noen fenolbaserte rengjøringsmidler eller peroksydsammensetninger. Tørk av enhetens overflate med et klede fuktet in en rengjørings- eller desinfeksjonsoppløsning (alkohol 70%). La ikke noe væske komme inn i enheten Tilbehør og forbruksvarer Bruk bestandig reservedeler og forbruksvarer fra SCHILLER eller produkter godkjent av SCHILLER. Å ikke gjøre det kan ha fatale konsekvenser og/eller resultere i at garantien oppheves. Alle forbruksvarer og tilbehør for FRED easyport kan leveres fra din representant for SCHILLER. SCHILLERs nettside (www.schiller.ch) inneholder en liste over alle SCHILLER representanter. Kontakt vårt administrative hovedkvarter i Sveits direkte hvis du har noen problemer. Staben vår vil være glad for å hjelpe deg og svare på spørsmålene dine. Page 26

29 FRED easyport Vedlikehold 6 Bruksanvisning Feilsøking Feilsøking Feil Årsak Løsning LCD tenner ikke når enheten slås på. Gul indikator lampe ved siden av elektrodetilkoblingen slås på Beskjed: Dårlig tilkobling; kontroller elektrodene Batteri satt feil inn eller defekt Det er en feil på apparatet Elektrodekabel ikke plugget inn Elektrode-til-hud kontaktimpedans for høy på grunn av Gamle elektroder (utløpsdato) Elektroder festet feil Det er en feil på apparatet Kortslutning mellom elektrodene Det er en feil på apparatet Sett batteriet riktig inn eller bytt Bytt enhet Plugg inn elektrodekabel Bytt elektroder Fest elektrodene i henhold til instruksjonene i seksjon Bytt enhet Fest elektrodene i henhold til instruksjonene i seksjon Kan ikke slå av enheten Grønn knapp trykket i mindre enn 3 sekunder Det er en feil på apparatet Ingen analyse EKG-signal for svakt EKG signalinterferens fra elektromagnetiske bølger Pasienten beveget seg eller ble berørt under analysen Det er en feil på apparatet Klarer ikke å levere strømstøt Batteriladningen for svak Elektrodefeil på grunn av opplivningsforsøk Hjerterytmen har endret seg Det er en feil på apparatet Bytt enhet Trykk på den grønne knappen i minst 3 sekunder Bytt enhet Utfør brystkompresjon på nytt Slå av kilden til signalinterferens f.eks. radioutstyr eller mobiltelefon, eller flytt pasienten utenfor interferensfeltet Ikke flytt på eller berør pasienten under analysen Bytt enhet Bytt batteri Fest elektrodene på nytt Utfør ny analyse Bytt enhet Beskjed "Feil xxx" Det er en feil på apparatet Bytt enhet Batterikapasitet display blinker Batteri nesten utladet Sett inn nytt batteri ikke vist blinkende symbol Hukommelseskortet ikke data lagrer Tid og dato vist feil på hukommelseskortet Hukommelseskort mangler eller feil satt inn Hukommelseskortet ikke gjenkjent fordi det ble satt inn mens enheten fremdeles var på Hukommelseskort defekt Det er en feil på apparatet Intern klokke går feil Det er en feil på apparatet Sett inn hukommelseskortet riktig når enheten er slått av Slå enheten av og på igjen Bytt hukommelseskort Bytt enhet Oppdater intern klokka via dataoverføring fra autorisert person Bytt enhet Page 27

30 7 Tekniske spesifikasjoner 7.1 Systemdata FRED easyport 7 Tekniske spesifikasjoner Hvis ikke annet er sagt, viser dataene til en temperatur på 25 C. 7.1 Systemdata Produsent Navn på enheten SCHILLER MEDICAL FRED easyport (Første Respons Ekstern Defibrillator) Dimensjoner 35 x 133 x 126 mm (h x d x w) Vekt 490 g Husets beskyttelsesklasse IPX 4 Strømforsyning Batteri Batteritype Levetid Omgivelsesforhold Driftstemperatur Lagringstransporttemperatur Display Type Dimensjoner og Intern strømforsyning Litium 60 sjokk på maksimal energi, eller 2 timer overvåking (vekslende 30 minutter på, 30 minutter av) Cº med en relativ fuktighet på 0 til 95% (ikke kondenserende) Atmosfæretrykk 500 til 1060 hpa Cº med en relativ fuktighet på 0 til 95% (ikke kondenserende) Atmosfæretrykk 700 til 1060 hpa Høyoppløselig LCD med baklys 60 x 40 mm Sikkerhetsstandarder CEI/EN enheten er konstruert for å gi 2500 strømstøt. EMC CEI/EN CISPR 11 klasse B Enheten kan utsettes for følgende forstyrrelser uten å svekkes: Konformitet Statisk utladning opptil 8 kv Energi i radiofrekvensområdet på opptil 20 V/m ( MHz, 5 Hz modulert) Magnetfelt på 100 A/m, 50 Hz CE i henhold til direktiv 93/42/EEC klasse IIb Page 28

31 FRED easyport Tekniske spesifikasjoner 7 Bruksanvisning Defibrilleringsstøt Defibrilleringsstøt Form Tofaset pulset defibrilleringsstøt med konstante fysiologisk optimale faser Holder omtrent konstant energiutløsning som en funksjon av pasientmotstand, med puls-pause modulering som varierer med målt pasientmotstand Standard energiinnstilling Voksne Barn Annen energiinnstilling Voksne Barn Ladetid for strømstøt fra strømstøt anbefales til strømstøt beredskap maks energi fra analyse etter 15 strømstøt maks energi etter påslag Støt-støt syklustid Ladekontroll og overvåking Pasientmotstand Avvik ved 50Ω : ± 3 J eller ± 15% (største verdi antatt) 120/120/120 joule 50/50/50 joule (automask bytte når barneelektroder kobles til) Vår kundeservice kan endre standard energiinnstillinger til følgende verdier: 15/30/50/70/90/120 joule 15/30/50/70 joule (Med nye batterier og etter 15 utladninger på maksimal energinivå) 10 sekunder 25 sekunder 29 sekunder < 25 s Automatisk støt anbefaling av analyse Ω Indikasjon når klar for støt Strømstøt leveres Knappen lyser Med knapp Page 29

32 7 Tekniske spesifikasjoner 7.2 Defibrilleringsstøt FRED easyport Sikkerhetsutladning hvis: batterispenningen er utilstrekkelig enheten er defekt enheten slås av Strømstøt leveres Tilkobling for defibrilleringselektroder Defibrilleringselektroder Elektroder for voksne Elektroder for barn VF/VT deteksjon Via selvklebende elektroder festet i anterior-anterolateral posisjon BF type Elektrodekabel, 1,2 m lang 50 cm 2 aktivt område 28 cm 2 aktivt område Forhold for EKG-analyse Minimal amplitude for analyserbare signaler > 0.15 mv, signaler < 0.15 mv vurderes som asystole Strømstøt anbefales I tilfelle VF og TV (TV> 180 s/min) Følsomhet 96,4 % Korrekt deteksjon av rytmer som kan defibrilleres Spesifisitet 99.8 % Riktig deteksjon av ikke defibrillerbare rytmer. Disse verdiene ble fastsatt med en AHA database med VF og VT med eller uten artefakter Lagring av intervensjon (opsjon) Lagring av EKG Lagring av hendelser 30 minutter 500 hendelser Page 30

33 FRED easyport Appendiks 8 Bruksanvisning Tilbehør Appendiks 8.1 Tilbehør Artikkelnummer Artikkelbeskrivelse Selvklebende engangs defibrilleringselektrode for voksne Selvklebende engangs defibrilleringselektrode for barn Batteri Bærebag Mini SD hukommelseskort 16 MB 8.2 Bibliografi European Resuscitation Council (2000) (Europeisk gjenopplivningsråd) American Heart Association (2000) Cansell A. (2000) Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care (Retningslinjer 2000 for hjerte-lungeredning og nødgjenoppliving) Resuscitation 46 (Gjenopplivning 46). Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Suppl. til abonnementsvolum 102 Nummer 8. ISBN Safety and Effectiveness of New Pulse Curve Shapes in Transthoracic Defibrillation - Biphasic Pulse Curve Shapes - Emergency and Paramedic Medicine, Springer Verlag 3: Ordliste ABCD Primær ABCD A = Airways (sjekk for pust) B = Breathing (kunstig åndedrett) C = Circulation (tegn på sirkulasjon eller brystkompresjon) D = Defibrillering ACLS Advanced Cardivascular Life Support. (ACLS Manual AHA 2001) AED Automatisk ekstern defibrillator BLS HLR PEA Basic Life Support (HLR, kunstig åndedrett og brystkompresjon) HLR brukes ofte som synonym Hjerte-lunge redning Pulsløs elektrisk aktivitet VT VF Ventrikkeltakykardi Ventrikkelflimmer Page 31

34 8 Appendiks 8.4 Inspeksjonsrapport FRED easyport 8.4 Inspeksjonsrapport Før du bruker dette dokumentet må bruksanvisningen leses. Anbefalt inspeksjonsintervall: Hver 4. måned Serienummer: Inspeksjon Resultater Inspeksjonsdato Generell undersøkelse Ekstern tilstand Hverken isolasjon eller mekaniske problemer Tilbehør Tilstedeværelse og tilstand Elektroder (utløpsdato og kompatibilitet) Bruksanvisning Hukommelseskort Selvtest (startes når enheten slås på) Slå på enheten ved å trykke på Standardskjermen vises 1 (1) Hvis batterisymbolet vises må batteriet byttes. Notater: Inspektør: I tilfelle noe unormalt, kontakt enten biomedisinsk service, din lokale SCHILLER MEDICAL representant eller SCHILLER service senter i regionen din : Navn:... Telefon:... Page 32

35 FRED easyport Bruksanvisning Index 9 9 Index A Avslutt terapien B Batteri Levetid Batteri, sett inn Batterikassering Batteriserviceintervall Batteritype Biokompatibilitet... 8 BLS-AED algoritme eller hjerte-lungeredning D Defibrillering Generelle retningslinjer for bruk Sikkerhetsmerknader Defibrillering av pasienten Defibrilleringsprosedyre Defibrilleringsstøt Driftselementer... 9 E Eksplosjonsfare! Elektroder for voksne og barn F Fare for elektrisk sjokk!... 4 Feilsøking Fest defibrilleringselektroder Første bruk Funksjonstest G Garantibetingelser... 5 Gul indikatorlampe P Parametere, konfigurerbare... 8 Pasientmotstand Passe på at enheten er klar for bruk R Reagerer ikke Rengjøring Rytme, defibrillerbar Rytmen er ikke defibrillerbar S Selvtest... 11, 24 Sette inn hukommelseskortet Sikkerhetsutladning Sirkulasjonsstans, prosedyre Sjekke elektrodene Standard energiinnstilling Støt-støt syklustid Strømstøt leveres Symboler brukt på batteriet... 7 Symboler brukt på elektrodepakningen... 7 Symboler brukt på enheten... 7 T Talestøtte Tilbehør og forbruksvarer Trinn 3, gi strømstøt Trinn 4, utfør hjerte-lungeredning Trinn: Slå enheten på og forbered den Trinn2, utfør analyse V Vedlikeholdsintervall Vellykket sjokk VF/VT deteksjon I Ingen puls Ingen respirasjon Intern sikkerhetsutladning L Ladekontroll og overvåking Ladetid LCD M Mislykket sjokk O Opsjoner... 8 Page 33

36 9 Index FRED easyport Page 34

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

LIFEPAK. 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK. 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig informasjon!usa!usa Rx Only Apparatsporing Det amerikanske matvare- og legemiddeltilsynet krever

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

LIFEPAK. 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK. 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig informasjon!usa!usa Rx Only Apparatsporing Det amerikanske matvare- og legemiddeltilsynet krever

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig informasjon Apparatregistrering Registrer apparatet på www.physio-control.com. Kunden vil da få beskjed

Detaljer

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok MED EL Worldwide Headquarters AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) Innhold 1 1. INNHOLD 1. Innhold 1 2. Innledning 3 3. Formål Indikasjoner Kontraindikasjoner 4 Formål

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

BIS VISTA monitoreringssystem

BIS VISTA monitoreringssystem BIS VISTA monitoreringssystem BRUKERHÅNDBOK Kun Rx EC REP Aspect Medical Systems, Inc. Aspect Medical Systems International B.V. One Upland Road Rijnzathe 7d2 Norwood, MA 02062 3454 PV De Meern USA Nederland

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer