Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Haugerud Borettslag"

Transkript

1 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Haugerud Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Haugerud Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes tirsdag 26.mai 2015 kl. 19:00 i samlingssalen, TROSTERUD SKOLE. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG (SIDE 26 31) A) Forslag fra styret om at egenandel forsikring belastes andelseier B) Forslag fra styret om omgjøring av fellesareal (fellesboder i kjeller omgjøres til kjellerboder) C) Forslag fra styret om å innføre årlig parkeringsavgift øremerket vedlikehold av p-plasser og kjøreveier i borettslaget D) Forslag fra Maria Kalstø om omgjøring av 1 gjesteparkeringsplass til bildeleordning E) Forslag fra Janet Ohemeng om flytting av yttervegg ved balkong F) Forslag fra Ola Hansen om endring av husordensreglene ang. nabovarsel ifb. støy ved større oppussingsarbeid G) Forslag fra styret om at Telenor overtar telenettet i borettslaget H) Forslag fra styret om endring av husordensreglene I) Forslag fra styret om endring av vedtektene 5. VALG AV TILLITSVALGTE (SIDE 32) A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

3 3 Haugerud Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 GENERELLE OPPLYSNINGER Haugerud Borettslag består av 577 andelsleiligheter + 1 tjenesteleilighet fordelt på 17 lavblokker med totalt 59 oppganger. Byggearbeidene startet i 1965 og innflytting skjedde i perioden Tomten ble kjøpt i 1986, er på m 2 og har gårdsnr. 141 og bruksnr. 101 / 105. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Oslo kommune bydel Alna og har adresse: Haugerudvn 2 70, 0674 Oslo Stjernemyrvn 2 48, 0673 Oslo Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 fast ansatt, samt rengjøringshjelp ansatt på deltid. Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og det tilstrebes et godt arbeidsmiljø. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styreleder Jon-Erik Berger Stjernemyrveien 40 Nestleder Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Styremedlem Knut Sælid Haugerudveien 4 Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 May Liss Urang Stjernemyrveien 6 Varamedlem Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Jorun Slette Stjernemyrveien 14 Mohammed Usman Ali Haugerudveien 42 Jean R Bernadotte Nordenstam Stjernemyrveien 28 Valgkomité Dag Endal Stjernemyrveien 24 Siri Ingebjørg Keul Stjernemyrveien 32 Ingar Sivertsen Haugerudveien 20 OBOS generalforsamling Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 Varadelegert OBOS Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Knut Sælid Haugerudveien 4 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 4 Haugerud Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr mot budsjettert kr Avviket skyldes at felleskostnadene ikke økte med 3 % som varslet fra Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr mot budsjettert kr Avviket skyldes i stor grad at vedlikehold av trapper og uteareal ikke er gjennomført i 2014, samt lavere energikostnader til Haugerud Varmesentral enn budsjettert. Energi/fyring 14,4 % Andre driftskostn 7,4 % Kabel-TV 5,7 % Kommunale avgifter 8,4 % Forsikring 2,2 % Finanskostn. 6,5 % Avdrag 11,5 % Styrehonorar 1,0 % Drift og vedlikehold 34,5 % Personalkostn. 2,8 % Div. honorar/ avskrivninger 5,6 % Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra opptjent egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler har i løpet av 2014 økt med kr og utgjør kr pr Haugerud Varmesentral AS Borettslaget er, sammen med Solfjellet B/L, medeier i Haugerud Varmesentral AS. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr tatt inn etter regnskapet til Haugerud Borettslag. Den som ønsker ytterligere informasjon om sentralen, kan henvende seg til forretningsfører (OBOS) for å få utlevert sentralens årsberetning og regnskap.

5 5 Haugerud Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen fremlegger styret budsjett for 2015 (kolonnen lengst til høyre i resultatregnskapet). I posten drift og vedlikehold er det budsjettert med ca. kr til ordinært vedlikehold og ca. kr til større vedlikehold i form av taktekking, oppgradering av uteområde med sittegrupper og asfaltering, omgjøring av kjellerboder, samt nye utelamper. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader A-konto til Haugerud Varmesentral er noe justert i forhold til 2014 og er satt til kr Til belysning i oppganger, utelys og varmekabler, er budsjettert med ca. kr Forsikring Generelt justeres forsikringspremien med økningen i byggekostnadsindeksen (6,6 %), korrigert for forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i hvert enkelt borettslag. Premien for vårt borettslag øker med 6,6 %. Lån og innskuddsrente Borettslaget har pr lån: Husbanklån 1 er et annuitetslån (5 dellån) med kvartalsvise terminforfall til fastrente hhv. 2,182 % (til ) og 2,771 % (til ). Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lån i Eika Boligkreditt er et serielån med månedlige terminforfall til flytende rente 3,35 % pr og er iht. betalingsprognose nedbetalt pr Lånet har en ramme på kr I forbindelse med forestående takarbeider, vil resterende ramme på kr bli tatt ut i løpet av 2015 eller For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 20 i regnskapet. Rente på innskudd pr er 0,35 % på driftskonto og 2,4 % på sparekonto. Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret til OBOS for 2015 reduseres med 8,7 %. Samtidig har regjeringen vedtatt innføring av 25 % merverdiavgift på forretningsførerhonorar fra , slik at honoraret for 2015 vil utgjøre kr Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2015 som øker med 4 % fra Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

6 6 Haugerud Borettslag

7 7 Haugerud Borettslag

8 . ÅRSREGNSKAPET FOR Haugerud Borettslag Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR Ved behov vil resterende delutbetalingslån kr bli benyttet

9 RESULTATREGNSKAP 9 Haugerud Borettslag Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

10 BALANSE 10 Haugerud Borettslag Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital 577 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD: Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

11 11 Haugerud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres vurderes individuelt. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Balkongtillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salgsplass for juletrær Solfjellet Borettslag, tomteleie parkeringsplass Søppelgebyr SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpte feriepenger Fri bolig Motkonto fri bolig Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR

12 Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014 og er på kr Haugerud Borettslag NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Dr.Techn.Kristoffer Apeland AS (omlegging tak) SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Murerarbeider overdekninger (Murmester Nils Berg AS) Byggeledelse murerarbeider (Dr.Techn.Kristoffer Apeland AS) Nye sylindre kjellerdører Utskifting takluker Styring varmeanlegg (serviceavtaler) Styring varmeanlegg (drift, vedlikehold og utvidelser) SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -435 Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Haugerud Varmesentral SUM ENERGI / FYRING

13 13 Haugerud Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Bomlåsing/parkeringsregulering Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -81 Telefonrefusjon Telefon vaktmester- og driftskontor Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Reisekostnader -60 Gaver Bank- og kortgebyr -956 Konstaterte tap -973 Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Eika Boligkreditt AS, renter lån Husbanken, renter lån Husbanken, renter lån Eika Boligkreditt AS, termingebyr -600 Husbanken, termingebyr -180 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Rehabilitering (styringssystem energieffektivisering) tilgang Rehabilitering (nye balkonger og inngangsparti) tilgang SUM BYGNINGER Tomta ble kjøpt i 1986, gnr.141/bnr.101 og 105. Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

14 14 Haugerud Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris Tilgang Avgang Høyttaleranlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avfallsanlegg Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Haugerud Varmesentral AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 490, pålydende: kr 100, balanseført verdi: kr Den samlede aksjekapital i Haugerud Varmesentral AS er på kr NOTE: 17 LANGSIKTIGE FORDRINGER Haugerud Varmesentral AS, halvdel tomt SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Avsatt for tap -996 SUM KUNDEFORDRINGER NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Viderefakturerte kostnader (egenandel forsikring) Haugerud Varmesentral AS, avregning 2014 (til gode) Skattetrekk overført OBOS Forskuddsbetalte kostnader (kostnadsføres i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i

15 NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS (innvilget låneramme kr ). Serielån med flytende rente 3,35 % pr Løpetid 30 år. Delutbetalt Delutbetalt Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Husbanken 2 Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Haugerud Borettslag Husbanken 1 (Lånet består av 5 dellån): Dellån 10 og 20. Annuitetslån (fastrenteavtale 2,182 % til ). Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Dellån 30, 40 og 50. Annuitetslån (fastrenteavtale 2,771 % til ). Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Refusjon utlegg SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

16 HAUGERUD VARMESENTRAL AS RESULTATREGNSKAP 16 Haugerud Borettslag Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Avgiftspliktige inntekter Avregning, avsetninger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER RES.FØR SKATTEKOSTNAD: Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital 0 0

17 HAUGERUD VARMESENTRAL AS BALANSE 17 Haugerud Borettslag Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Beholdninger Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Haugerud Varmesentral AS Jon-Erik Berger /s/ Ulf Oddvar Arnesen /s/ Rune Ljostad /s/

18 18 Haugerud Borettslag STYRETS ARBEID 2014/2015 Møter Siden ordinær generalforsamling 20.mai 2014 har styret avholdt 13 ordinære styremøter, 7 kontormøter, 2 møter med oppgangskontaktene, samt 1 beboermøte. I tillegg kommer daglige telefon- og e-postkorrespondanse, samt møter og befaringer med ulike samarbeidspartnere, leverandører og beboere. Her kan bl.a. nevnes murerarbeider (murermester Nils Berg og Kr. Apeland), nedgravde søppelbrønner (Alles Miljø), styring av fyringsanlegget (Effektiv Energi og EnReduce), trefelling og grøntområder (GrøntMiljø), snørydding/gressklipping (Tvengsberg), Renovasjonsetaten, samt firmaene tømmermester Steinar Kvalum, rørlegger Brødrene Larsen VVS, Wennevold s Elektro, Eiendomssikring, Norvakt og Vask, Canal Digital, Smart Security, Haugerud Varmesentral, Haugerud Garasjelag m.fl. Nedgravde søppelbrønner Som følge av at en del beboere ikke bruker den avfallstasjonen de skal bruke, måtte kapasiteten utvides ved blokk 2, 8 og 17. I august 2014 ble det gravd ned 3 ekstra beholdere til restavfall og ved blokk 2 ble det også gravd ned ekstra papirbeholder. Dette har hjulpet, men det er tidvis kapasitetsproblemer ved blokk 5 (Haugerudveien 8) og ved blokk 3 (Haugerudveien 20). Styret minner derfor om at det KUN er beboere i Haugerudveien 2-24 som skal bruke disse 2 avfallstasjonene. Stadig vekk er det noen som ikke klarer å putte avfall ned i søppelbrønnen, men setter igjen poser utenfor. IKKE gjør dette, da søppel tiltrekker seg uønskede skadedyr som rotter og fugler. Dersom beholderen er full, vennligst gå til neste avfallsstasjon. Det henstilles til ikke å kaste avfall etter kl. 22:00 frem til kl. 07:00, da det blir en del støy (særlig når man kaster glass). Dette er svært plagsomt for naboer som har soverom ut mot en avfallsstasjon. Til orientering tømmes restavfall normalt på onsdager, mens papir tømmes torsdager (partallsuker). Glass- og metallemballasje tømmes ved behov. Nye sylindre/nøkler I 2014 ble nær sagt alle sylindre til kjellerdører og tørkebåser skiftet ut. Året før ble alle sylindre til hovedinngangsdører og bommer skiftet, og nøkler delt ut til alle. Arbeidene er utført at Eiendomssikring AS og har kostet borettslaget totalt ca. kr Den som har behov for ekstra nøkler, kan henvende seg til vaktmesterkontoret eller driftskontoret for å få nøkkelrekvisisjon.

19 19 Haugerud Borettslag Murerarbeider blokk Arbeidene med utskifting av teglsteinsoverdekkinger over vinduer fortsatte i 2014 og resterende blokker ble utbedret. Arbeidene ble totalt ca. kr dyrere enn budsjettert og skyldes bestilte tilleggsarbeider i form av lufteluker i kjelleretasjer, vasking av fasader, samt etterspekking av mur. Varmestyringsanlegget Styret har fortsatt arbeidet med å optimalisere fyringsanlegget og videreført samarbeidet med Effektiv Energi som rådgiver og EnReduce som leverandør av utstyr. Det er i perioden etablert flere referanseleiligheter som har fått nye, trådløse sensorer. Planen er etter hvert å skifte ut alle sensorer med de nye trådløse sensorene. Enkle retningslinjer for økonomisk bruk av varmeanlegg i leilighetene: Bruk termometer for å kontrollere innetemperatur. Plasser den helst i stue og ikke ved vinduer. Vi ønsker å oppnå 22 grader i oppholdsrom (som er den høyeste anbefalte temperaturen i oppholdsrom). Viser termometer lavere temperatur enn 22 grader, sjekk om alle radiatorer er skrudd på (kan skrus til 5). Sjekk om alle radiatorer, som er skrudd på, er varme (ved mild utetemperatur vil de oppleves som lunkene). Hvis man ønsker en lavere temperatur på soverommet og ikke ønsker å bruke radiator, er det lurt å holde døren lukket. Hold alle ventilasjonsluker i yttervegger åpne. Ventilasjonskanaler på kjøkken, bad, wc og bod må ikke tildekkes/lukkes. På den måten holder man luftsirkulasjon i gang, og behovet for lufting gjennom vinduer reduseres. Vennligst meld fra til vaktmester hvis noen radiatorer ikke fungerer eller hvis innetemperaturen i oppholdsrom ligger betydelig under 22 grader. Vannlekkasjer Vi har hatt flere tilfeller av vannlekkasjer på bad og kjøkken som skyldes tette rør og sluk. Husk at rengjøring av sluk er en del av beboers vedlikeholdsansvar og kan skape kostbare oversvømmelser og lekkasje til naboen under. Tips: Bruk gummihansker å dra opp gammelt hår, fett og såperester. Bruk deretter en gammel oppvaskbørste til å vaske rundt i sluket. Rengjøring bør gjøres ca. hver tredje måned avhengig av hvor mange som bor i husstanden og hvor mye hår man mister i dusjen. Unngå å bruke avløpsåpner i pulverform, fordi det kan stivne og sette seg fast i rør.

20 20 Haugerud Borettslag Tak En konsulentrapport viser at de fleste takene må tekkes om i løpet av 1-5 år. Unntaket er blokk 16 (Stjernemyrveien 34-38) som er av nyere dato. Planen er å ta 3 tak i løpet av I Stjernemyrveien 44 var det høsten 2014 en større vannlekkasje og det ble avdekket råte i treverket rundt taksluket. Skaden er nå utbedret utvendig og innvendig. Utskifting av totalt 17 takluker i alle blokker ble utført høsten Plan for opprusting av uteanlegget Styret engasjerte høsten 2014 en landskapsarkitekt for å lage utkast til en plan for opprusting av utearealer. Planen tar for seg sittegrupper, lekeplasser, sykkelstativ, tørkebåser, gangstier, tilførselsveier mv. Styret har også sett på belysning i borettslaget. Gamle lamper på gavlveggene er nå erstattet av nye energivennlige lamper og det er innhentet prøve på ny belysning langs gangveiene. De gamle lampene er gjenstand for hærverk og sparkes til stadighet ned. Det er også svært vanskelig å få tak i deler til å reparere disse. Løse heller I Stjernemyrveien ble det i 2013 flere steder utbedret utvendige trapper hvor heller hadde løsnet. Dette ble kostbart og det varte ikke lenge før mange heller løsnet igjen. Det er derfor hengt opp advarsel i de oppganger det gjelder, men styret ber likevel alle være forsiktig med hensyn til løse/manglende heller utenfor. Styret jobber aktivt for å finne en holdbar løsning. Maling av oppganger Også i 2014 er det 3 oppganger som har organisert dugnad for å male trappeoppgangen. Borettslaget bekoster maling og utstyr der oppussing er nødvendig. Styret ser positivt tiltak som bidrar til et triveligere bomiljø og som samtidig er med på å holde kostnadene nede. Økonomi Styret har høy fokus på borettslagets økonomi og ved større vedlikehold innhentes flere tilbud. Det gjennomføres også regelmessig anbud på eksisterende avtaler. I forbindelse med murerarbeider og søppelbrønner ble det søkt og innvilget pantelån kr 24 millioner. Det gjenstår 1 delutbetaling á kr 6,5 millioner som vil bli tatt ut i forbindelse med taktekking i 2015 eller Renhold Styret har innhentet forespørsel om tilbud på trappevask basert på en kravspesifikasjon. 6 firmaer kom med tilbud og valget falt til slutt på Økonomiske Løsninger AS. Det nye firmaet starter opp fra juni. Skadedyr Dersom du oppdager kakerlakker, veggdyr eller andre skadedyr, ber vi om at vaktmester kontaktes snarest. Dette for å begrense skadeomfanget og hindre spredning til naboer. Skadedyrkontroll gjennomføres i samarbeid med Boss Norge AS.

21 21 Haugerud Borettslag Uteområder Borettslaget har hatt avtale om skjøtsel av grøntanlegget med GrøntMiljø AS. Firmaet har ansvar for skjøtsel av blomster, buskfelt, hekker og trær, sprøyting mot ugress mv. Styret er i skrivende stund i ferd med innhenting av nye tilbud. Klipping av plener og snørydding utføres av Tvengsberg Vaktmestertjeneste. Trafikk og parkering Det er satt opp trafikk-bommer i borettslaget for å redusere unødig og farlig kjøring på eiendommen. De fleste bommene står åpne hverdager mellom kl 9:30 og 14:30. Husk at all innkjøring etter kl. 22:00 og frem til 07:00 er forbudt. Regler for parkering, gjesteparkering og kjøring står nærmere omtalt bakerst i dette heftet, se husordensregler og parkeringsbestemmelser i borettslaget Avfallshåndtering Første onsdag hver måned unntatt juli, har borettslaget container-dag (storsøppeldag). Beboerne kan da kaste restavfall som ikke får plass i de nedgravede søppelbrønnene. Det settes også ut elektronikk-bur på ballplassen hvor småelektrisk avfall skal kastes. Opplegget er kostbart, men styret er innstilt på at servicetilbudet forsetter, så fremt reglene følges. Se husordensreglene for ytterligere informasjon. Styret har fått laget en oversikt som forklarer hva som kan kastes og hva som ikke kan kastes på container-dagene. Dette skal henge i alle oppgangene. Ordningen gjelder ikke oppussingsavfall. Har man mye avfall etter ombygning kan man kjøpe en isekk (stor gul sekk) på bl.a. Maxbo Alnabru eller Jernia Tveita og bestille henting/ bortkjøring på Styret registrerer at flere har fått med seg denne endringen. Som følge av forsøpling er miljøstasjonen og UFF-containeren i borettslaget fjernet. Årsaken var stadig forsøpling og tilgrising. Nærmeste miljøstasjon er på ESSO i Tvetenveien, mens det er 2 UFF-containere ved Marvins Outlet. HMS- Internkontroll Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). May Liss Urang og Tom Trondsen har vært styrets HMS-ansvarlige. Styret ivaretar internkontrollen mht. brannvern, felles elektrisk anlegg, lekeplassutstyr og krav i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Vernerunde ble gått i august 2014 og flere oppganger fikk beskjed om å rydde opp og fjerne utstyr grunnet brannfare. 4 fellesrom ble avstengt etter runden. Videre er leietakere av lokaler er tilskrevet med hensyn til HMS kontroll/sjekk av disse. Det er også gjennomført møter med Garasjelaget angående HMS.

22 22 Haugerud Borettslag Informasjon Styret informerer jevnlig om vedtak, vedlikehold, og andre forhold i borettslaget og nærområdet. De viktigste hjelpemidlene for dette er: INFO FRA STYRET og andre rundskriv i postkassene. I 2014 ble det delt ut 9 Info fra styret, samt flere skriv til enkeltblokker og -oppganger. Oppslag på tavlene i oppgangene. Regelmessig kontakt med oppgangskontaktene. Husordensregler, vedtekter og regler for bilkjøring/parkering. Klagesaker Styret mottar jevnlig nabo-klager for brudd på husordensreglene. De fleste relaterer seg til støy og søppel i fellesarealer. Det oppfordres til å ta hensyn til sine naboer og å følge husordensreglenes bestemmelser. Husk at dersom du banker forplanter lyden seg over flere etasjer til sjenanse og irritasjon for flere naboer. I styreperioden har 1 sak endt med salgspålegg, 2 saker har løst seg ved møter, mens 1 sak pågår fortsatt. I disse sakene har borettslaget måttet bruke advokat. Oppgangskontaktene Oppgangskontakter fungerer som viktig informasjonskanal mellom beboerne og styret. Kontaktene har lokale kunnskaper om egen oppgang/blokk og er derfor til stor nytte bl.a. ved dugnader, vedlikehold og klagesaker. De tar også imot nye andelseiere i borettslaget og overleverer styrets velkommen-brev. Samarbeidsmøter mellom alle oppgangskontaktene, styret, vaktmester og daglig leder har blitt avholdt og på Tveita Senter. Oppgangskontaktene vil for innsatsen i 2014/15 få et honorar på kr pr. oppgang. Velferd - dugnader Juletreet på ballplassen ble tradisjonen tro tent 2. søndag i advent. Også julen 2014 var det juletresalg i krysset Haugerudvn/Tvetenvn, en tradisjon som nå har pågått svært mange år. Vår-dugnaden 2015 (Rusken) hadde som vanlig god oppslutning rundt om på de fleste steder på borettslagets område. Dugnaden ble organisert av vaktmester Gunnar Paulsen og oppgangskontaktene. En STOR takk til alle som deltok. Det planlegges også gjennomført høstdugnad i løpet av Styret retter også en STOR takk til beboere som frivillig holder blomsterbed, busker og plener i stand i borettslaget. Dette gjør Haugerud Borettslag til et triveligere sted å bo, samtidig som det er med på å holde kostnadene nede. Annet Solfjellet Borettslag er nå eier av parkeringshuset i Haugerudvn. 79. Dersom man ønsker å leie garasjeplass, kan søknadsskjema lastes ned fra borettslagets hjemmeside (søknad om parkeringsplass). Manglende strøing av turveien gjennom borettslaget, gatelys i Stjernemyrveien som ikke virker, hull i Haugerudveien, tagging osv.

23 23 Haugerud Borettslag Meld inn feil og mangler som gjelder offentlig vei og område til Bymiljøetaten i Oslo kommune:

24 24 Haugerud Borettslag ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT Styret Styret har ikke fast besøkstid på driftskontoret, men møte med styret kan avtales via daglig leder. Post til styret / daglig leder kan legges i styrets postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 22 eller sendes pr. e-post til Se for øvrig borettslagets utmerkede hjemmeside på Driftskontoret Driftskontoret i underetasjen Haugerudveien 22 er betjent tirsdager i uker med oddetall (uke 1, 3, 5 osv.) av daglig leder Erik Braathen. Besøks- og telefontid disse ukene er mellom kl. 13:00 og kl. 15:00. Daglig leder/obos er som regel også tilgjengelig pr. telefon utover besøkstidene (mellom kl. 08:30 og 15:00). Driftskontoret har telefon og e-post Vaktmestertjeneste / andre ansatte Vaktmester Gunnar Paulsen ivaretar daglige drift og løpende vedlikehold i borettslaget iht. stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret er i underetasjen Haugerudveien 20 og det er besøks- og telefontid hverdager mellom kl. 12:30 og kl. 13:00. Vaktmester kan kontaktes på telefon Utenom telefontid skal vaktmester kun kontaktes når det er påkrevd eller haster. Vaktmester skal ikke ringes privat. Skriftlige meldinger til vaktmester kan legges i postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 20 eller sendes som e-post til Feresthe Arman er ansatt som renholder for lokalene i Haugerudvn. 8, 20 og 22. Snømåking / strøing i vinterhalvåret og gressklipping i sommerhalvåret utføres av firma Tvengsberg Vaktmestertjenester. Parkering Det følger enten 1 parkeringsplass eller 1 garasjeplass til hver leilighet. Det er anledning til å bytte plass og leie bort plassen dersom man ikke har bil. Utleie av plass eller bytte av plass må gjøres i henhold til husordensreglene. I 2013 ble det delt ut 2 parkeringskort til alle leiligheter som har parkeringsplass. Kortet fungerer som bevis på at man disponerer den plassen som står på kortet. Dersom noen tyvlåner parkeringsplassen, kan Smart Security kontaktes for borttauing av den feilparkerte bilen. Man må fremvise parkeringskort og legitimasjon. Det er fortsatt en del beboere som ikke har hentet kortene sine. Borettslaget har ca. 20 gjesteparkeringsplasser som er samlet i krysset Haugerudveien/ Tvetenveien. Disse kan brukes av besøkende (ikke av biler tilhørende / registrert på beboere i Haugerud Borettslag). Det er parkeringskontroll i borettslaget som utføres av firma Smart Security. Reglene er gjengitt på side 39 i dette heftet.

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling 18.04.2017 kl. 18.00 i Grorud samfunnshus. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer