Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Haugerud Borettslag"

Transkript

1 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Haugerud Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Haugerud Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes tirsdag 26.mai 2015 kl. 19:00 i samlingssalen, TROSTERUD SKOLE. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG (SIDE 26 31) A) Forslag fra styret om at egenandel forsikring belastes andelseier B) Forslag fra styret om omgjøring av fellesareal (fellesboder i kjeller omgjøres til kjellerboder) C) Forslag fra styret om å innføre årlig parkeringsavgift øremerket vedlikehold av p-plasser og kjøreveier i borettslaget D) Forslag fra Maria Kalstø om omgjøring av 1 gjesteparkeringsplass til bildeleordning E) Forslag fra Janet Ohemeng om flytting av yttervegg ved balkong F) Forslag fra Ola Hansen om endring av husordensreglene ang. nabovarsel ifb. støy ved større oppussingsarbeid G) Forslag fra styret om at Telenor overtar telenettet i borettslaget H) Forslag fra styret om endring av husordensreglene I) Forslag fra styret om endring av vedtektene 5. VALG AV TILLITSVALGTE (SIDE 32) A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

3 3 Haugerud Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 GENERELLE OPPLYSNINGER Haugerud Borettslag består av 577 andelsleiligheter + 1 tjenesteleilighet fordelt på 17 lavblokker med totalt 59 oppganger. Byggearbeidene startet i 1965 og innflytting skjedde i perioden Tomten ble kjøpt i 1986, er på m 2 og har gårdsnr. 141 og bruksnr. 101 / 105. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Oslo kommune bydel Alna og har adresse: Haugerudvn 2 70, 0674 Oslo Stjernemyrvn 2 48, 0673 Oslo Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 fast ansatt, samt rengjøringshjelp ansatt på deltid. Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og det tilstrebes et godt arbeidsmiljø. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styreleder Jon-Erik Berger Stjernemyrveien 40 Nestleder Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Styremedlem Knut Sælid Haugerudveien 4 Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 May Liss Urang Stjernemyrveien 6 Varamedlem Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Jorun Slette Stjernemyrveien 14 Mohammed Usman Ali Haugerudveien 42 Jean R Bernadotte Nordenstam Stjernemyrveien 28 Valgkomité Dag Endal Stjernemyrveien 24 Siri Ingebjørg Keul Stjernemyrveien 32 Ingar Sivertsen Haugerudveien 20 OBOS generalforsamling Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 Varadelegert OBOS Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Knut Sælid Haugerudveien 4 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 4 Haugerud Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr mot budsjettert kr Avviket skyldes at felleskostnadene ikke økte med 3 % som varslet fra Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr mot budsjettert kr Avviket skyldes i stor grad at vedlikehold av trapper og uteareal ikke er gjennomført i 2014, samt lavere energikostnader til Haugerud Varmesentral enn budsjettert. Energi/fyring 14,4 % Andre driftskostn 7,4 % Kabel-TV 5,7 % Kommunale avgifter 8,4 % Forsikring 2,2 % Finanskostn. 6,5 % Avdrag 11,5 % Styrehonorar 1,0 % Drift og vedlikehold 34,5 % Personalkostn. 2,8 % Div. honorar/ avskrivninger 5,6 % Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra opptjent egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler har i løpet av 2014 økt med kr og utgjør kr pr Haugerud Varmesentral AS Borettslaget er, sammen med Solfjellet B/L, medeier i Haugerud Varmesentral AS. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr tatt inn etter regnskapet til Haugerud Borettslag. Den som ønsker ytterligere informasjon om sentralen, kan henvende seg til forretningsfører (OBOS) for å få utlevert sentralens årsberetning og regnskap.

5 5 Haugerud Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen fremlegger styret budsjett for 2015 (kolonnen lengst til høyre i resultatregnskapet). I posten drift og vedlikehold er det budsjettert med ca. kr til ordinært vedlikehold og ca. kr til større vedlikehold i form av taktekking, oppgradering av uteområde med sittegrupper og asfaltering, omgjøring av kjellerboder, samt nye utelamper. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader A-konto til Haugerud Varmesentral er noe justert i forhold til 2014 og er satt til kr Til belysning i oppganger, utelys og varmekabler, er budsjettert med ca. kr Forsikring Generelt justeres forsikringspremien med økningen i byggekostnadsindeksen (6,6 %), korrigert for forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i hvert enkelt borettslag. Premien for vårt borettslag øker med 6,6 %. Lån og innskuddsrente Borettslaget har pr lån: Husbanklån 1 er et annuitetslån (5 dellån) med kvartalsvise terminforfall til fastrente hhv. 2,182 % (til ) og 2,771 % (til ). Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lån i Eika Boligkreditt er et serielån med månedlige terminforfall til flytende rente 3,35 % pr og er iht. betalingsprognose nedbetalt pr Lånet har en ramme på kr I forbindelse med forestående takarbeider, vil resterende ramme på kr bli tatt ut i løpet av 2015 eller For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 20 i regnskapet. Rente på innskudd pr er 0,35 % på driftskonto og 2,4 % på sparekonto. Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret til OBOS for 2015 reduseres med 8,7 %. Samtidig har regjeringen vedtatt innføring av 25 % merverdiavgift på forretningsførerhonorar fra , slik at honoraret for 2015 vil utgjøre kr Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2015 som øker med 4 % fra Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

6 6 Haugerud Borettslag

7 7 Haugerud Borettslag

8 . ÅRSREGNSKAPET FOR Haugerud Borettslag Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR Ved behov vil resterende delutbetalingslån kr bli benyttet

9 RESULTATREGNSKAP 9 Haugerud Borettslag Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

10 BALANSE 10 Haugerud Borettslag Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital 577 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD: Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

11 11 Haugerud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres vurderes individuelt. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Balkongtillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salgsplass for juletrær Solfjellet Borettslag, tomteleie parkeringsplass Søppelgebyr SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpte feriepenger Fri bolig Motkonto fri bolig Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR

12 Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014 og er på kr Haugerud Borettslag NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Dr.Techn.Kristoffer Apeland AS (omlegging tak) SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Murerarbeider overdekninger (Murmester Nils Berg AS) Byggeledelse murerarbeider (Dr.Techn.Kristoffer Apeland AS) Nye sylindre kjellerdører Utskifting takluker Styring varmeanlegg (serviceavtaler) Styring varmeanlegg (drift, vedlikehold og utvidelser) SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -435 Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Haugerud Varmesentral SUM ENERGI / FYRING

13 13 Haugerud Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Bomlåsing/parkeringsregulering Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -81 Telefonrefusjon Telefon vaktmester- og driftskontor Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Reisekostnader -60 Gaver Bank- og kortgebyr -956 Konstaterte tap -973 Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Eika Boligkreditt AS, renter lån Husbanken, renter lån Husbanken, renter lån Eika Boligkreditt AS, termingebyr -600 Husbanken, termingebyr -180 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Rehabilitering (styringssystem energieffektivisering) tilgang Rehabilitering (nye balkonger og inngangsparti) tilgang SUM BYGNINGER Tomta ble kjøpt i 1986, gnr.141/bnr.101 og 105. Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

14 14 Haugerud Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris Tilgang Avgang Høyttaleranlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avfallsanlegg Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Haugerud Varmesentral AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 490, pålydende: kr 100, balanseført verdi: kr Den samlede aksjekapital i Haugerud Varmesentral AS er på kr NOTE: 17 LANGSIKTIGE FORDRINGER Haugerud Varmesentral AS, halvdel tomt SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Avsatt for tap -996 SUM KUNDEFORDRINGER NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Viderefakturerte kostnader (egenandel forsikring) Haugerud Varmesentral AS, avregning 2014 (til gode) Skattetrekk overført OBOS Forskuddsbetalte kostnader (kostnadsføres i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i

15 NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS (innvilget låneramme kr ). Serielån med flytende rente 3,35 % pr Løpetid 30 år. Delutbetalt Delutbetalt Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Husbanken 2 Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Haugerud Borettslag Husbanken 1 (Lånet består av 5 dellån): Dellån 10 og 20. Annuitetslån (fastrenteavtale 2,182 % til ). Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Dellån 30, 40 og 50. Annuitetslån (fastrenteavtale 2,771 % til ). Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Refusjon utlegg SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

16 HAUGERUD VARMESENTRAL AS RESULTATREGNSKAP 16 Haugerud Borettslag Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Avgiftspliktige inntekter Avregning, avsetninger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER RES.FØR SKATTEKOSTNAD: Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital 0 0

17 HAUGERUD VARMESENTRAL AS BALANSE 17 Haugerud Borettslag Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Beholdninger Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Haugerud Varmesentral AS Jon-Erik Berger /s/ Ulf Oddvar Arnesen /s/ Rune Ljostad /s/

18 18 Haugerud Borettslag STYRETS ARBEID 2014/2015 Møter Siden ordinær generalforsamling 20.mai 2014 har styret avholdt 13 ordinære styremøter, 7 kontormøter, 2 møter med oppgangskontaktene, samt 1 beboermøte. I tillegg kommer daglige telefon- og e-postkorrespondanse, samt møter og befaringer med ulike samarbeidspartnere, leverandører og beboere. Her kan bl.a. nevnes murerarbeider (murermester Nils Berg og Kr. Apeland), nedgravde søppelbrønner (Alles Miljø), styring av fyringsanlegget (Effektiv Energi og EnReduce), trefelling og grøntområder (GrøntMiljø), snørydding/gressklipping (Tvengsberg), Renovasjonsetaten, samt firmaene tømmermester Steinar Kvalum, rørlegger Brødrene Larsen VVS, Wennevold s Elektro, Eiendomssikring, Norvakt og Vask, Canal Digital, Smart Security, Haugerud Varmesentral, Haugerud Garasjelag m.fl. Nedgravde søppelbrønner Som følge av at en del beboere ikke bruker den avfallstasjonen de skal bruke, måtte kapasiteten utvides ved blokk 2, 8 og 17. I august 2014 ble det gravd ned 3 ekstra beholdere til restavfall og ved blokk 2 ble det også gravd ned ekstra papirbeholder. Dette har hjulpet, men det er tidvis kapasitetsproblemer ved blokk 5 (Haugerudveien 8) og ved blokk 3 (Haugerudveien 20). Styret minner derfor om at det KUN er beboere i Haugerudveien 2-24 som skal bruke disse 2 avfallstasjonene. Stadig vekk er det noen som ikke klarer å putte avfall ned i søppelbrønnen, men setter igjen poser utenfor. IKKE gjør dette, da søppel tiltrekker seg uønskede skadedyr som rotter og fugler. Dersom beholderen er full, vennligst gå til neste avfallsstasjon. Det henstilles til ikke å kaste avfall etter kl. 22:00 frem til kl. 07:00, da det blir en del støy (særlig når man kaster glass). Dette er svært plagsomt for naboer som har soverom ut mot en avfallsstasjon. Til orientering tømmes restavfall normalt på onsdager, mens papir tømmes torsdager (partallsuker). Glass- og metallemballasje tømmes ved behov. Nye sylindre/nøkler I 2014 ble nær sagt alle sylindre til kjellerdører og tørkebåser skiftet ut. Året før ble alle sylindre til hovedinngangsdører og bommer skiftet, og nøkler delt ut til alle. Arbeidene er utført at Eiendomssikring AS og har kostet borettslaget totalt ca. kr Den som har behov for ekstra nøkler, kan henvende seg til vaktmesterkontoret eller driftskontoret for å få nøkkelrekvisisjon.

19 19 Haugerud Borettslag Murerarbeider blokk Arbeidene med utskifting av teglsteinsoverdekkinger over vinduer fortsatte i 2014 og resterende blokker ble utbedret. Arbeidene ble totalt ca. kr dyrere enn budsjettert og skyldes bestilte tilleggsarbeider i form av lufteluker i kjelleretasjer, vasking av fasader, samt etterspekking av mur. Varmestyringsanlegget Styret har fortsatt arbeidet med å optimalisere fyringsanlegget og videreført samarbeidet med Effektiv Energi som rådgiver og EnReduce som leverandør av utstyr. Det er i perioden etablert flere referanseleiligheter som har fått nye, trådløse sensorer. Planen er etter hvert å skifte ut alle sensorer med de nye trådløse sensorene. Enkle retningslinjer for økonomisk bruk av varmeanlegg i leilighetene: Bruk termometer for å kontrollere innetemperatur. Plasser den helst i stue og ikke ved vinduer. Vi ønsker å oppnå 22 grader i oppholdsrom (som er den høyeste anbefalte temperaturen i oppholdsrom). Viser termometer lavere temperatur enn 22 grader, sjekk om alle radiatorer er skrudd på (kan skrus til 5). Sjekk om alle radiatorer, som er skrudd på, er varme (ved mild utetemperatur vil de oppleves som lunkene). Hvis man ønsker en lavere temperatur på soverommet og ikke ønsker å bruke radiator, er det lurt å holde døren lukket. Hold alle ventilasjonsluker i yttervegger åpne. Ventilasjonskanaler på kjøkken, bad, wc og bod må ikke tildekkes/lukkes. På den måten holder man luftsirkulasjon i gang, og behovet for lufting gjennom vinduer reduseres. Vennligst meld fra til vaktmester hvis noen radiatorer ikke fungerer eller hvis innetemperaturen i oppholdsrom ligger betydelig under 22 grader. Vannlekkasjer Vi har hatt flere tilfeller av vannlekkasjer på bad og kjøkken som skyldes tette rør og sluk. Husk at rengjøring av sluk er en del av beboers vedlikeholdsansvar og kan skape kostbare oversvømmelser og lekkasje til naboen under. Tips: Bruk gummihansker å dra opp gammelt hår, fett og såperester. Bruk deretter en gammel oppvaskbørste til å vaske rundt i sluket. Rengjøring bør gjøres ca. hver tredje måned avhengig av hvor mange som bor i husstanden og hvor mye hår man mister i dusjen. Unngå å bruke avløpsåpner i pulverform, fordi det kan stivne og sette seg fast i rør.

20 20 Haugerud Borettslag Tak En konsulentrapport viser at de fleste takene må tekkes om i løpet av 1-5 år. Unntaket er blokk 16 (Stjernemyrveien 34-38) som er av nyere dato. Planen er å ta 3 tak i løpet av I Stjernemyrveien 44 var det høsten 2014 en større vannlekkasje og det ble avdekket råte i treverket rundt taksluket. Skaden er nå utbedret utvendig og innvendig. Utskifting av totalt 17 takluker i alle blokker ble utført høsten Plan for opprusting av uteanlegget Styret engasjerte høsten 2014 en landskapsarkitekt for å lage utkast til en plan for opprusting av utearealer. Planen tar for seg sittegrupper, lekeplasser, sykkelstativ, tørkebåser, gangstier, tilførselsveier mv. Styret har også sett på belysning i borettslaget. Gamle lamper på gavlveggene er nå erstattet av nye energivennlige lamper og det er innhentet prøve på ny belysning langs gangveiene. De gamle lampene er gjenstand for hærverk og sparkes til stadighet ned. Det er også svært vanskelig å få tak i deler til å reparere disse. Løse heller I Stjernemyrveien ble det i 2013 flere steder utbedret utvendige trapper hvor heller hadde løsnet. Dette ble kostbart og det varte ikke lenge før mange heller løsnet igjen. Det er derfor hengt opp advarsel i de oppganger det gjelder, men styret ber likevel alle være forsiktig med hensyn til løse/manglende heller utenfor. Styret jobber aktivt for å finne en holdbar løsning. Maling av oppganger Også i 2014 er det 3 oppganger som har organisert dugnad for å male trappeoppgangen. Borettslaget bekoster maling og utstyr der oppussing er nødvendig. Styret ser positivt tiltak som bidrar til et triveligere bomiljø og som samtidig er med på å holde kostnadene nede. Økonomi Styret har høy fokus på borettslagets økonomi og ved større vedlikehold innhentes flere tilbud. Det gjennomføres også regelmessig anbud på eksisterende avtaler. I forbindelse med murerarbeider og søppelbrønner ble det søkt og innvilget pantelån kr 24 millioner. Det gjenstår 1 delutbetaling á kr 6,5 millioner som vil bli tatt ut i forbindelse med taktekking i 2015 eller Renhold Styret har innhentet forespørsel om tilbud på trappevask basert på en kravspesifikasjon. 6 firmaer kom med tilbud og valget falt til slutt på Økonomiske Løsninger AS. Det nye firmaet starter opp fra juni. Skadedyr Dersom du oppdager kakerlakker, veggdyr eller andre skadedyr, ber vi om at vaktmester kontaktes snarest. Dette for å begrense skadeomfanget og hindre spredning til naboer. Skadedyrkontroll gjennomføres i samarbeid med Boss Norge AS.

21 21 Haugerud Borettslag Uteområder Borettslaget har hatt avtale om skjøtsel av grøntanlegget med GrøntMiljø AS. Firmaet har ansvar for skjøtsel av blomster, buskfelt, hekker og trær, sprøyting mot ugress mv. Styret er i skrivende stund i ferd med innhenting av nye tilbud. Klipping av plener og snørydding utføres av Tvengsberg Vaktmestertjeneste. Trafikk og parkering Det er satt opp trafikk-bommer i borettslaget for å redusere unødig og farlig kjøring på eiendommen. De fleste bommene står åpne hverdager mellom kl 9:30 og 14:30. Husk at all innkjøring etter kl. 22:00 og frem til 07:00 er forbudt. Regler for parkering, gjesteparkering og kjøring står nærmere omtalt bakerst i dette heftet, se husordensregler og parkeringsbestemmelser i borettslaget Avfallshåndtering Første onsdag hver måned unntatt juli, har borettslaget container-dag (storsøppeldag). Beboerne kan da kaste restavfall som ikke får plass i de nedgravede søppelbrønnene. Det settes også ut elektronikk-bur på ballplassen hvor småelektrisk avfall skal kastes. Opplegget er kostbart, men styret er innstilt på at servicetilbudet forsetter, så fremt reglene følges. Se husordensreglene for ytterligere informasjon. Styret har fått laget en oversikt som forklarer hva som kan kastes og hva som ikke kan kastes på container-dagene. Dette skal henge i alle oppgangene. Ordningen gjelder ikke oppussingsavfall. Har man mye avfall etter ombygning kan man kjøpe en isekk (stor gul sekk) på bl.a. Maxbo Alnabru eller Jernia Tveita og bestille henting/ bortkjøring på Styret registrerer at flere har fått med seg denne endringen. Som følge av forsøpling er miljøstasjonen og UFF-containeren i borettslaget fjernet. Årsaken var stadig forsøpling og tilgrising. Nærmeste miljøstasjon er på ESSO i Tvetenveien, mens det er 2 UFF-containere ved Marvins Outlet. HMS- Internkontroll Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). May Liss Urang og Tom Trondsen har vært styrets HMS-ansvarlige. Styret ivaretar internkontrollen mht. brannvern, felles elektrisk anlegg, lekeplassutstyr og krav i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Vernerunde ble gått i august 2014 og flere oppganger fikk beskjed om å rydde opp og fjerne utstyr grunnet brannfare. 4 fellesrom ble avstengt etter runden. Videre er leietakere av lokaler er tilskrevet med hensyn til HMS kontroll/sjekk av disse. Det er også gjennomført møter med Garasjelaget angående HMS.

22 22 Haugerud Borettslag Informasjon Styret informerer jevnlig om vedtak, vedlikehold, og andre forhold i borettslaget og nærområdet. De viktigste hjelpemidlene for dette er: INFO FRA STYRET og andre rundskriv i postkassene. I 2014 ble det delt ut 9 Info fra styret, samt flere skriv til enkeltblokker og -oppganger. Oppslag på tavlene i oppgangene. Regelmessig kontakt med oppgangskontaktene. Husordensregler, vedtekter og regler for bilkjøring/parkering. Klagesaker Styret mottar jevnlig nabo-klager for brudd på husordensreglene. De fleste relaterer seg til støy og søppel i fellesarealer. Det oppfordres til å ta hensyn til sine naboer og å følge husordensreglenes bestemmelser. Husk at dersom du banker forplanter lyden seg over flere etasjer til sjenanse og irritasjon for flere naboer. I styreperioden har 1 sak endt med salgspålegg, 2 saker har løst seg ved møter, mens 1 sak pågår fortsatt. I disse sakene har borettslaget måttet bruke advokat. Oppgangskontaktene Oppgangskontakter fungerer som viktig informasjonskanal mellom beboerne og styret. Kontaktene har lokale kunnskaper om egen oppgang/blokk og er derfor til stor nytte bl.a. ved dugnader, vedlikehold og klagesaker. De tar også imot nye andelseiere i borettslaget og overleverer styrets velkommen-brev. Samarbeidsmøter mellom alle oppgangskontaktene, styret, vaktmester og daglig leder har blitt avholdt og på Tveita Senter. Oppgangskontaktene vil for innsatsen i 2014/15 få et honorar på kr pr. oppgang. Velferd - dugnader Juletreet på ballplassen ble tradisjonen tro tent 2. søndag i advent. Også julen 2014 var det juletresalg i krysset Haugerudvn/Tvetenvn, en tradisjon som nå har pågått svært mange år. Vår-dugnaden 2015 (Rusken) hadde som vanlig god oppslutning rundt om på de fleste steder på borettslagets område. Dugnaden ble organisert av vaktmester Gunnar Paulsen og oppgangskontaktene. En STOR takk til alle som deltok. Det planlegges også gjennomført høstdugnad i løpet av Styret retter også en STOR takk til beboere som frivillig holder blomsterbed, busker og plener i stand i borettslaget. Dette gjør Haugerud Borettslag til et triveligere sted å bo, samtidig som det er med på å holde kostnadene nede. Annet Solfjellet Borettslag er nå eier av parkeringshuset i Haugerudvn. 79. Dersom man ønsker å leie garasjeplass, kan søknadsskjema lastes ned fra borettslagets hjemmeside (søknad om parkeringsplass). Manglende strøing av turveien gjennom borettslaget, gatelys i Stjernemyrveien som ikke virker, hull i Haugerudveien, tagging osv.

23 23 Haugerud Borettslag Meld inn feil og mangler som gjelder offentlig vei og område til Bymiljøetaten i Oslo kommune:

24 24 Haugerud Borettslag ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT Styret Styret har ikke fast besøkstid på driftskontoret, men møte med styret kan avtales via daglig leder. Post til styret / daglig leder kan legges i styrets postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 22 eller sendes pr. e-post til Se for øvrig borettslagets utmerkede hjemmeside på Driftskontoret Driftskontoret i underetasjen Haugerudveien 22 er betjent tirsdager i uker med oddetall (uke 1, 3, 5 osv.) av daglig leder Erik Braathen. Besøks- og telefontid disse ukene er mellom kl. 13:00 og kl. 15:00. Daglig leder/obos er som regel også tilgjengelig pr. telefon utover besøkstidene (mellom kl. 08:30 og 15:00). Driftskontoret har telefon og e-post Vaktmestertjeneste / andre ansatte Vaktmester Gunnar Paulsen ivaretar daglige drift og løpende vedlikehold i borettslaget iht. stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret er i underetasjen Haugerudveien 20 og det er besøks- og telefontid hverdager mellom kl. 12:30 og kl. 13:00. Vaktmester kan kontaktes på telefon Utenom telefontid skal vaktmester kun kontaktes når det er påkrevd eller haster. Vaktmester skal ikke ringes privat. Skriftlige meldinger til vaktmester kan legges i postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 20 eller sendes som e-post til Feresthe Arman er ansatt som renholder for lokalene i Haugerudvn. 8, 20 og 22. Snømåking / strøing i vinterhalvåret og gressklipping i sommerhalvåret utføres av firma Tvengsberg Vaktmestertjenester. Parkering Det følger enten 1 parkeringsplass eller 1 garasjeplass til hver leilighet. Det er anledning til å bytte plass og leie bort plassen dersom man ikke har bil. Utleie av plass eller bytte av plass må gjøres i henhold til husordensreglene. I 2013 ble det delt ut 2 parkeringskort til alle leiligheter som har parkeringsplass. Kortet fungerer som bevis på at man disponerer den plassen som står på kortet. Dersom noen tyvlåner parkeringsplassen, kan Smart Security kontaktes for borttauing av den feilparkerte bilen. Man må fremvise parkeringskort og legitimasjon. Det er fortsatt en del beboere som ikke har hentet kortene sine. Borettslaget har ca. 20 gjesteparkeringsplasser som er samlet i krysset Haugerudveien/ Tvetenveien. Disse kan brukes av besøkende (ikke av biler tilhørende / registrert på beboere i Haugerud Borettslag). Det er parkeringskontroll i borettslaget som utføres av firma Smart Security. Reglene er gjengitt på side 39 i dette heftet.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer