KJÆRE INNBYGGJAR I VOLDA KOMMUNE!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE INNBYGGJAR I VOLDA KOMMUNE!"

Transkript

1 KJÆRE INNBYGGJAR I VOLDA KOMMUNE! Dersom det skjer noko verkeleg alvorleg i området der du bur, kan Røde Kors kontakte deg for å spørje om du kan hjelpe? Meld deg inn i dag på

2 Alle kan hjelpe noen, med noe. Bli medlem i Røde Kors Beredskapsvakt og vær klar til innsats når nærmiljøet trenger deg Sven Mollekleiv President Røde Kors Alle kan vi havne i en situasjon der vi har behov for hjelp. En gang kan det være deg, eller noen du er glad i. Bli med i Røde Kors Beredskapsvakt og vær med på å ta ansvar for ditt lokale felleskap. KJÆRE INNBYGGJAR I VOLDA KOMMUNE! DERSOM DET SKJER NOKO VERKELEG ALVORLEG I OMRÅDET DER DU BUR, KAN RØDE KORS KONTAKTE DEG OG SPØRJE OM DU KAN HJELPE? Frå tid til anna skjer det alvorlege ulukker i Noreg, fjernt og nært, i større eller mindre omfang. Felles for desse er at beredskapsetatane (politi, brannvern, ambulanse og sjukehus) normalt taklar dei utfordringane slike situasjonar gjev. Ved nokre større hendingar kjem det hjelp frå Sivil forsvaret, Heimevernet, Røde Kors Hjelpekorps / Omsorg / Ungdom og andre frivillige. Så skjer det, ein gong i mellom, at den store krisa eller katastrofen oppstår. Det kan inntreffe ein situasjon så alvorleg og omfattande i omfang og/eller varigheit, at dei daglege ressursane samfunnet rår over, ikkje strekkjer til. Då oppstår det behov for hjelp frå frivillige. For at fleire frivillige skal ha litt meir kompetanse, vere litt betre organiserte, ha litt betre utstyr og litt betre føresetjingar enn vanleg publikum, etablerer Røde Kors Beredskapsvakt. ALLE KAN HJELPE NOKON, MED NOKO! Vi har svært lang tradisjon for å hjelpe kvarandre her i Noreg, dersom kriser skulle oppstå. Røde Kors Beredskapsvakt gjev deg som innbyggjar, medmenneske og frivillig ein sjanse til å vere med å hjelpe til, når den store alarmen går. ALLE KAN VERE MED! Når alvorlege situasjonar oppstår, vert det behov for alle typar hjelp. Slik hjelp kan ytast av alle typar menneske, behova er mange og varierte. Det blir sjølvsagt lettare, går fortare og blir betre når ein har tenkt gjennom noko av dette på førehand, planlagt litt, øvt litt. Røde Kors Beredskapsvakt er derfor open for alle, og vi håpar at DU og ein stor del av innbyggjarane i Volda Kommune vert med. Kven er det som ikkje vil hjelpe andre, dersom det skjer noko verkeleg alvorleg i området der du bur? Med Røde Kors Beredskapsvakt kan politiet og den kommunale kriseleiinga kalle ut frivillige med meir kompetanse, betre organisering, uniformerte og forsikra når behovet oppstår. Ung eller gamal, mann eller kvinne, lite eller mykje utdanning, kort eller lang arbeidserfaring, praktikar eller teoretikar her er det plass til, og behov for, oss alle saman. Ulike situasjonar krev ulik kompetanse, på ulike områder og på ulike tidspunkt. Når du blir Røde Kors Beredskaps vakt registrerer vi litt av kva du kan og kvar du sjølv vil/kan yte ein innsats. Nokon kan hjelpe til med transport og forsyning, nokon med omsorg for såra, nokon med tiltak for pårørande, nokon med tilrettelegging av mat og drikke eller utdeling/transport av dette til dei som treng det, nokon med tilrettelegging og drift av midler tidig forlegning av evakuerte og nokon med eit klokt hovud, varmt hjarte og ei hand å halde i eller ei skulder å gråte på. Det er heilt sikkert oppgåver som passar for deg, så ikkje nøl, meld deg inn. Når krise- eller katastrofe rammar treng vi hjelp frå alle gode krefter. Er vi godt førebudd kan liv reddast og skade reduserast. Røde Kors organiserar frivillig beredskapskompetanse, og treng deg. Saman er vi sterke. Ragnhild Aarflot Kalland Ordførar Volda kommune Menneskeskapte og klimaskapte krisar kan gje oss utfordringar vanlege innsatsstyrkar ikkje kan takle aleine. Blir hendinga stor nok, eller vare lenge, treng vi kvalifisert innsats frå frivillige på mange områder. Svein H. Arnesen Brannsjef Volda kommune Meir informasjon og påmelding via nettet: 2 3

3 Napp ut og heng opp! Kunnskap redder liv DINE HANDLINGAR KAN REDDE LIV OG HINDRE / LINDRE SKADE OG SJUKDOM 4-PUNKTS REGELEN: TENK DEG OM Ulukker skjer, for ofte med tap av liv eller med omfattande skade. Analyser viser at svært mange liv kan reddast og svært mange skader kan forhindrast, ved at fleire tenkjer meir over kva ein er i ferd med å gjere. I Noreg har vi ein mangfaldig og unik natur, som kan gje oss opp levingar vi vil huske for livet, og som er god for både kropp og sjel. Bruk kvardagen, arbeidsdagen, fridagen, ferien til å forsyne deg av alt naturen har å by på, men tenk deg om, så kjem du trygt heim igjen, klar til å planleggje ny tur. På denne plakaten har vi samla gode råd for alle som likar å vere ute, i tillegg til viktige tips innan førstehjelp. Heng plakaten opp, og bruk tid til å gjennomgå dei gode råda, med alle i huset, før kvar sesong og før kvar tur. God tur og kos deg, på ein trygg måte. 1 Ring umiddelbart til ved mistanke om akutt hjerteproblem eller dersom pasienten er bevisstløs. 2 Hvis pasienten har hjertestans vil tidlig hjertelungeredning øke sjansen for å overleve. Det vil også kunne bedre utfallet for pasienten i ettertid. 3 Et strømstøt til hjertet vil oftest være det som starter hjertet igjen. Derfor er det viktig at en hjertestarter kommer til så tidlig som mulig. 4 Det er helt nødvendig at medisinsk stabilisering startes så tidlig som mulig. Dette starter ofte før man får pasienten til sykehus. DU MÅ IKKJE VERE ALVORLEG SJUK FOR Å RINGE Gjer det med ein gong du opplever symptom du ikkje forstår. På møter du nemleg ein sjukepleiar som stiller deg ei rekkje spørsmål for å vurdere situasjonen. Dersom det er alvorleg, sendast ambulanse direkte! Om nødvendig kan du via telefonen få vegleiing i førstehjelp til ambulansen kjem. I mindre alvorlege tilfelle får du råd om kva du bør gjere. BADEVETT Lær å symje Bad aldri åleine Bad aldri når du er svolten, etter at du har ete, eller når du er påverka av rusmiddel Stup aldri utan at du først veit kor grunt det er Sym langs land Sym ikkje under bryggjer og framfor stupebrett Skubb ikkje andre ut i vatnet Dukk aldri nokon under vatn Gå på land om du føler deg kald eller uvel Rop på hjelp berre dersom du er i fare - aldri elles Bruk godkjent redningsvest SOLVETT Ta ein pause mellom kl 12 og 15 Nyt sola, men unngå å bli solbrent Midt på dagen er sola sterkast. Å bli solbrent aukar risikoen for hudkreft Klede, solhatt og solbriller gjev godt vern Barn og ungdom har tynn hud og treng ekstra vern Hugs at lys og vinterbleik hud lett vert brent Bruk solkrem med høg solfaktor (15) og UVAog UVB-vern Ikkje ver lenger i sola med solkrem, enn du ville vore utan Smør på rikeleg og ofte [1] Klar til å handle [3] Klar til å yte førstehjelp [2] Klar til å varsle Klar til å stabilisere [4] situasjonen TURVETT Den beste turen startar med ein god plan Sjekk vêret for turtida og ein del timar ekstra, på til dømes eller Vel klede som tåler verre vêr enn det som er meldt, og ta heller av deg Pakk sekken med litt meir enn det du trur du treng, særleg mat, drikke og tørre klede Du bør ha med kart og kompass, og kunne bruke det GPS er ikkje trygt nok Ha med fyrstikker i ein vasstett boks Vel sikre ruter, som passar for alle i turfølgjet Gå gjerne i merka løype. Treng du hjelp, leitast det ofte først der MOBILVETT Stol ikkje på at du har dekning over alt Ikkje avtal faste ringetider. På avtalt tid kan du vere på ein stad utan dekning Spar på batteriet, du kan få bruk for det Husk ladar og reservebatteri Oppbevar mobilen og evt ekstra batteri varmt Kulde reduserar batterikapasiteten Ikkje legg opp til at mobilen skal vere ditt einaste sikkerheitsutstyr Viss du ikkje har dekning, søk opp i høgda FJELLVETT 1. Legg ikkje ut på langtur utan trening 2. Meld frå om kvar du går 3. Vis respekt for ver og vermelding 4. Ver rusta mot uver og kulde, sjølv på korte turar 5. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krev 6. Lytt til erfarne fjellfolk 7. Bruk kart og kompass 8. Gå ikkje åleine 9. Vend i tide, det er inga skam å snu 10. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om det er nødvendig For mange ringer for seint For å kunne behandle hjarteinfarkt og alvorlege sjukdomar i hjernen effektivt, må behandlinga som hovudregel starte innan tre timar frå dei første symptoma oppstår. Det er under 40% av dei ramma som får behandling innan den tid. Svært mange dødsfall og seinskadar kunne vore unngått dersom fleire kjente symptoma og raskare ringte den medisinske naudtelefonen Kjenner du symptoma - og ringer straks dei skulle oppstå vil du eller dine ha ein langt større sjanse til å bli helt frisk. Du lærer mykje av det du treng å kunne om symptom på et 5 timars førstehjelpskurs i Røde Kors. Kjøp ditt førstehjelpsutstyr til hjem, arbeidsplass, hytte, bil og båt hos Røde Kors på TELEFON TIL FASTLEGE: TELEFON TIL LEGEVAKT: SJØVETT Bruk typegodkjend båt. Ta med nødvendig utstyr, pøs, årar, tollepinnar, tau, dregg og lykt Rett deg etter vêr og vêrvarsel Bruk båten berre i farvatn den passar til Alle om bord skal bruke godkjend redningsvest Vis omsyn mot andre og miljøet. Ta med pose til søppel Ver utkvilt og edru når du fører båt Sei frå kvar du fer, og kor lenge du vert borte Ta med kart og kompass Sit roleg i småbåtar Skal nokon byte plass må berre ein reise seg om gongen Ha riktig brannsløkkingsutstyr i båten Lær å bruke utstyret Dersom båten kantrar, bli verande i/ved båten og rop om hjelp Følg sjøen sine trafikkreglar, hugs å vike i tide Respekter fartsavgrensingane Kjøp ditt førstehjelpsutstyr til hjem, arbeidsplass, hytte, bil og båt hos Røde Kors på 4 5

4 I Noreg har vi lang tradisjon for at alle hjelper til om folk i grannelaget eller bygda er utsett for ekstraordinære hendingar og treng bistand. Svært ofte blir alvorlege beredskapssituasjonar løyst raskare og betre ved at kvalifiserte frivillige stiller opp. Bli med du og! Jostein Vatne Lensmann Volda Kommune Røde Kors er alltid klar til å hjelpe viss det er behov i ditt lokalsamfunn. Har du tenkt på kva du kan hjelpe til med viss det skjer noko der du bur? Røde Kors Beredskapsvakt gir deg moglegheit til å stille opp, slik at vi kan vere mannsterke om noko skulle skje i ditt område. Hjelp oss å hjelpe! Harald Engeset Lokalforeningsleder Volda Røde Kors KVA KREV VI AV DEG? Alle kan bli medlem av Røde Kors Beredskapsvakt, berre dei er over 18 år. Du må stille minst ein kveld i året, for å delta på kompetansehevande tiltak innan beredskapsområdet, t.d. i samarbeid med politi, brannvern, helse og/eller andre. Du skal få fleire datoar å velje mellom, så ein passar deg heilt sikkert. Røde Kors er ein frivillig og uavhengig organisasjon, og vi skaffar mesteparten av pengane til drift av aktivitetane våre sjølv. Medlemskontingenten i Røde Kors / Røde Kors Beredskapsvakt er kr 300,- pr år og dekkjer mellom anna delar av kostnadane vi har til kurs og opplæring av beredskapsvakter, forsikring i øvings- og tenesteoppdrag og uniformeringsmateriell. Er du allereie medlem i Røde Kors blir det ingen ekstra kontingent for å delta i dette. KVA SKJER NO? Du sender inn di registrering som Røde Kors Beredskapsvakt via nettsida eller postkort på siste side (porto er betalt). Etter at den er motteken hos oss, sender vi deg ei stadfesting på medlemsskapet og innbetalingsblankett for kontingenten kr 300,-. Vi sender deg deretter ein invitasjon til den første kurskvelden. Alle nye medlemmar av Røde Kors Beredskapsvakt har førstehjelps-kurs på programmet det første året. Du kan velje mellom fleire datoar, så det skal bli enkelt for deg å finne ein kveld som passar. Etter denne kvelden er du betre rusta til å redde liv og hindre og lindre alvorleg sjukdom og skade, både på deg sjølv, dine næraste og andre med behov. Deretter vil du, nokre gongar i året, bli oppdatert på arbeidet i Røde Kors Beredskapsvakt anten via e-post, brev eller på annan måte. RØDE KORS BEREDSKAPSVAKT MÅ SYNAST! I verkelege beredskaps- og katastrofesituasjonar er det viktig å vere synleg og uniformert på ein måte som gjer at ulike typar innsatspersonell vert kjent att. På slutten av din første kurskveld vil du difor få utlevert ein vest som berre kan berast av Røde Kors Beredskapsvakter. Samme hva som skjer vil Røde Kors være klar til å hjelpe. Vi har sett at hendelser, både fjernt og nært, kan gi oss store utfordringer. Røde Kors er klar til å bistå om det skjer noe i ditt lokalmiljø. Hvis alle bidrar litt, får vi utrettet mye sammen. Bli med i Røde Kors Beredskapsvakt! Tore Nedregård Daglig leder Møre og Romsdal Røde Kors Under parolen Vi er alle brødre ble Røde Kors født på slagmarken for over 100 år siden. Nå er vi over 100 millioner medlemmer i nær 190 land som yter humanitær innsats. Du blir en av oss når du melder deg inn i Røde Kors Beredskapsvakt. Du viser at du bryr deg og viser din innsats, liten eller stor, er tilgjengelig for andre som har behov, om det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor. Bitten Linge Distriktsleder Møre og Romsdal Røde Kors Meir informasjon og påmelding via nettet: 6 7

5 Design: Trykkeri: Bodoni MILJØMERKET Trykksak Dersom det skjer noko verkeleg alvorleg i området der du bur, kan Røde Kors kontakte deg då, for å spørje om du kan hjelpe? Ja, eg ønskjer å registrere meg som Volda Røde Kors Beredskapsvakt Fornavn og etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsdato 6 siffer (Eks ): Mobil/telefon (Oppgje det nummeret du er mest tilgjengeleg på): E-post: Røde Kors Beredskapsvakt Svarsending OSLO Er du allerede medlem av Volda Røde Kors? Ja, eg er allerede medlem og ønskjer å vere beredskapsvakt i tillegg Nei, eg er ikkje medlem, og blir automatisk medlem som beredskapsvakt* * Årskontigent kr 300,- som blant anna dekkjer forsikring i øvings- og tenesteoppdrag, kurs- og kompetansehevande tiltak, samt uniformeringsmateriell.

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar.

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre. Dette heftet skal brukast

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på.

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Helse vest magasinet frå sjukehusa på Vestlandet 2014 Beredskap til sjøs Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Behandlar i Afrika Sjukehusa er aktive i internasjonalt arbeid. Sunn mat,

Detaljer

Barn. og brannskadars. 11. Sporty medisin s. 3 Kunst frå sjukesenga NR3 2008. Tema: Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen. s.

Barn. og brannskadars. 11. Sporty medisin s. 3 Kunst frå sjukesenga NR3 2008. Tema: Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen. s. Norges beste interne bedriftsblad 2007: 1 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR3 2008 Tema: Barn og brannskadars. 11 Sporty medisin s. 3 Kunst frå sjukesenga s. 18 1 Sykehus for hele landet

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap.

Sanitet. Vinterfjellet. Fagblad. Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er nedkjølt. Inviterer til kurs. Påskeberedskap. Fagblad Sanitet Nr 1-2010 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Tema:Redning i Vinterfjellet Livsfarlig kulde! Dette gjør du når pasienten er

Detaljer

Tema: Senior Helse Bergen s. 8

Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2006 Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Skole i 113 s. 3 Kampen mot bakteriane s. 13 Medisinsk mekking s. 15 Det grå gullet Redaksjon Eldre arbeidstakere

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

RØDE KORS MAGASINET 02-2015

RØDE KORS MAGASINET 02-2015 RØDE KORS MAGASINET 02-2015 Risikerer livet over Middelhavet SIDE 14-15 Konflikten i Syria SIDE 24-25 Nepal: DA NEHAS (8 ÅR) VERDEN RASTE 2 RØDE KORS MAGASINET 0215 150 VEIER TIL ET VARMERE SAMFUNN I 150

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet www.gullingen.no Innleiing Leirskuleundervisning er grunnskuleundervisning lagd til ein stad der miljøet skil seg

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL

GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL INNHALD side tema 4 BARNET FRÅ TOPP TIL TÅ 11 STELL OG BADESTELL 16 AMMESTART 26 MOR Foto: colourbox DET ER EI STOR OMVELTING I LIVET Å FÅ BARN Særleg i den første da kan

Detaljer

NR6 2007 De gode hjelperne s. 12 Følger opp Giardia-pasientar s. 3 Drikketest avslører stressmage s. 8 Elektronisk lønnsslipp s.

NR6 2007 De gode hjelperne s. 12 Følger opp Giardia-pasientar s. 3 Drikketest avslører stressmage s. 8 Elektronisk lønnsslipp s. Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR6 2007 De gode hjelperne s. 12 Følger opp Giardia-pasientar s. 3 Drikketest avslører stressmage s. 8 Elektronisk lønnsslipp s. 21 1 Å gi av sitt Redaksjon

Detaljer

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal.

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. ÅFJORD KOMMUNE Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. Veiledere fra Senter for Omsorgsforskning Karin Torvik og Kirsti Torjuul.

Detaljer

Informasjon om LAR i Helse Førde

Informasjon om LAR i Helse Førde Informasjon om LAR i Helse Førde Forord Frå 01.01.11 har Helse Førde ansvar for LAR i Sogn og Fjordane. Behandlinga er ei integrert del av spesialisttilbodet. Kommunane har det primære ansvaret for pasientane,

Detaljer

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6 Sunn Møring Nr. 1-2007 Stortingspolitikar Tom Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa i Ålesund og Volda. s. 6 Portrettet: Per Jan Osdal går frå helse til propellar. s. 8-9 - Maken til matfat finnast ikkje!

Detaljer

Handbok. om helse- og sosialtenesta i kommunen

Handbok. om helse- og sosialtenesta i kommunen Handbok om helse- og sosialtenesta i kommunen Tittel: Handbok om helse- og sosialtenesta i kommunen Utgitt: 02/2009 Tingingsnummer: IS-1579 ISBN 978-82-8081-114-1 Utgitt av: Helsedirektoratet PB 7000 St

Detaljer

Soldathåndboken. Velkommen til Forsvaret. Denne boken er din til odel og eie. Bruk den for hva den er verdt!

Soldathåndboken. Velkommen til Forsvaret. Denne boken er din til odel og eie. Bruk den for hva den er verdt! Soldathåndboken Velkommen til Forsvaret. Denne boken er din til odel og eie. Bruk den for hva den er verdt! Utgitt av Forsvarets personell- og vernepliktssenter 2015 Denne boken tilhører:... Originalens

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer