Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag"

Transkript

1 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Nordskrenten Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag avholdes mandag 5. mai 2014 kl i Nordstua. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Jon Terje Sandnes om reinnstallering av varmekabler Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Nordskrenten Borettslag Laszlo Szabo /s/ Mette Løseth /s/ Ivar Andreas Lima /s/ Ståle Tollefsen /s/ Gerd Margarita Torgersen /s/

3 3 Nordskrenten Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Laszlo Szabo Lusetjernveien 50 Nestleder Mette Løseth Lusetjernveien 76 B Styremedlem Ivar Andreas Lima Lusetjernveien 96 B Styremedlem Ståle Tollefsen Lusetjernveien 100 A Styremedlem Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 Varamedlem Marianne Bjørndal Lusetjernveien 98 B Varamedlem Erlend Tynning Larsen Lusetjernveien 86 Varamedlem Tormod Stav Lusetjernveien 94 A Varamedlem Eva Susanne Bjerga trakk seg fra sitt verv i juni Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Mette Løseth Lusetjernveien 76 B Varadelegert Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 Valgkomiteen Hans-Petter Aarnes Lusetjernveien 54 Thi Kim Thanh Nguyen Lusetjernveien 58 C Guri Riksaasen Lusetjernveien 52 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 231 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Adresse: Lusetjernveien Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

4 4 Nordskrenten Borettslag Borettslaget har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av utleie Nordstua og salg av nøkler/ RFIDbrikker/ portåpnere. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Dette er kr 2,5 millioner høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak arbeidene med fasadene og utbedring av de utvendige anleggene. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr

5 5 Nordskrenten Borettslag Personalkostnader 1 % Forretningsførerho norar Diverse 1 % 1 % Strøm/fyring 1 % Styrehonorar 2 % Forsikringer 4 % Kabel-TV 4 % Drift og vedlikehold 39 % Andre driftskostnader 9 % Renteutgifter 9 % Avdrag på lån 19 % Kommunale avgifter 10 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det ikke beregnet med større vedlikehold i Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2013.

6 6 Nordskrenten Borettslag Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr (+ 10 %). Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 3 lån i EIKA til en flytende rentesats 3,40% pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret utgjør i 2014 kr , hvilket er en økning på kr Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Nordskrenten Borettslag Laszlo Szabo /s/ Mette Løseth /s/ Ivar Andreas Lima /s/ Ståle Tollefsen /s/ Gerd Margarita Torgersen /s/

7 Til generalforsamlingen i Nordskrenten Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordskrenten Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykktrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nordskrenten Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 Revisors beretning side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 11. april 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor (2)

9 . 9 Nordskrenten Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Nordskrenten Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

11 11 Nordskrenten Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Brenselsregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Nordskrenten Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, , Styret for Nordskrenten Borettslag Laszlo Szabo /s/ Mette Løseth /s/ Ivar Andreas Lima /s/ Ståle Tollefsen /s/ Gerd Margarita Torgersen /s/

13 Nordskrenten Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Frysebokser Nedbetaling garasjer Garasjeporter Leietillegg for påbygg Trappevask Pipetillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie Garasjeporter -600 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Nordskrenten Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leieinntekter Nordstua Salg av RFID-brikker/nøkkelkort/armbånd Kreditnota, inntekten ført Salg av nøkler og portåpnere Oppmøtekostnader/ingen tilstede, viderefakturert andelseiere Refusjon fra forsikring for skade Innbetalt for reparasjoner Innbetalt for opprydding hensatt av søppel Tapsført tidligere, oppgjort i år SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -933 Gaver til ansatte SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat, julemiddag, blomst og gaver for kr jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Forvaltning, tilleggstjenester OBOS Prosjekt AS, prosjekt rehabilitering fasader, oppfølging etter overtakelse Hjellnes Consult AS, VVS-rådgiving -618 SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Nordskrenten Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Alliero AS, rehabilitering av fasader SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg : inkl. asfaltering Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg : inkl. nye porter Kostnader Nordstua Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -908 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/ soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester: inkl. vakthold Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -195 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -469 Telefon/bredbånd

16 16 Nordskrenten Borettslag Telefon, annet Porto Reisekostnader -411 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap -33 Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Eika, lån Eika, lån Eika, lån Termingebyr Eika Termingebyr Eika Termingebyr Eika Renter på leverandørgjeld -345 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.191/bnr.102 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Snøfreser nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1

17 17 Nordskrenten Borettslag NOTE: 15 AKSJER Selskapet eier aksjer i Multinett AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: Pålydende: Balanseført verdi: SUM AKSJER Aksjene ble oppskrevet : til kr. 225 pr aksje til kr 310 pr aksje. NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Avsetning tap på fordringer Andre forskuddsbetalte kostn, vakthold 1.kvt 2014 (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 8 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 2 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 7 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 3 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 15 år Opprinnelig Opprinnelig i år Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

18 Nordskrenten Borettslag NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig 1997, leilighet nr Opprinnelig Korrigering -300 SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 BRENSELSREGNSKAP Fjernvarme Rep./vedlikehold,utskifting målere Administrasjon, OBOS Ista, leasing Diverse, korreksjon tidligere oppgjør Brenselstillegg, innbetalt àkonto Oppgjørskonto -391 SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger For mye innbetalt på kundereskontro, gjøres opp i Utlegg/styret, oppgjort i SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: -1 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

19 19 Nordskrenten Borettslag 4) Innkomne forslag Forslag fra Jon Terje Sandnes, Lusetjernvn 94 C, leil 1085 Reinnstallering av varmekabler Det reinstalleres varmekabler under asfalten på veistrekning/gangvei mellom Lusetjernveien 92 (der stigning begynner) og Lusetjernveien 98 A (der stigning slutter). Styrets innstilling: Forslaget støttes ikke Begrunnelse: Styret anser det slik at det ikke er behov for varmekabler på dette strekket, grunnet bedre brøyting/strøing fra vaktmesterselskapet. Kostnad for gjenopprettelse: Ca kr for grunnarbeide/asfalt, ca for elektroarbeide, ca i årlig drift ( strøm)

20 20 Nordskrenten Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Laaszlo Szabo Lusetjernveien 50 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Ivar Andreas Lima Lusetjernveien 96 B Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 Styremedlemmer som ikke er på valg: Mette Løseth Lusetjernveien 76 B Ståle Tollefsen Lusetjernveien 100 A C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Marianne Bjørndal Lusetjernveien 98 B 2. Erlend Tynning Larsen Lusetjernveien Rita Bråten Lusetjernveien Joachim Eikeri Lusetjernveien 80 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Guri Riksaasen Lusetjernveien 52 Fatima Fellah Lusetjernveien 58 A Ivar Ness Lusetjernveien 52 E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Oslo, I valgkomiteen for Nordskrenten Borettslag Hans-Petter Aarnes Thi Kim Thanh Nguyen Guri Riksaasen

21 21 Nordskrenten Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styrets arbeid Siden forrige generalforsamling er det avholdt 14 ordinære styremøter i tillegg til 2 regnskapsmøter med OBOS. I tillegg til styremøtene har styret, eller deler av styret, deltatt på arbeidsmøter både internt og eksternt om økonomi, rehabilitering, asfalteringsprosjektet, VVS, elektro, utearealer, velferdskomité, trafikk/parkering, energispørsmål, Multinett GET, Hafslund Fjernvarme, OBOS og vektertjenester. Siden januar 2008 har Nordskrenten hatt avtale med Christiania Drift og Vedlikehold AS (CDV) for å ivareta de tradisjonelle vaktmestertjenestene. Med denne avtalen har vi samlet vaktmestertjenester som snøbrøyting/strøing, feiing, gressklipping og mindre håndverkerarbeid til ett firma. Det har også i år vært tett dialog mellom driftsleder i CDV og styret. CDV har også felt trær, skiftet ytterdører, terrassedører og vinduer, utbedret diverse skader i oppganger og dessuten vært utførende selskap ved forsikringsskader. Brøyting blir utført etter instruks fra styret. Hovedregelen er at det skal brøytes ved 5 cm snødybde. På grunn av lite nedbør i vinter (per 31. des.) har det vært lite behov for brøyting. Likevel har det naturlig nok vært ekstra glatt noen dager på grunn av temperatursvingninger. Strøing foretas etter behov. Her er det kontinuerlig oppfølging fra CDV sin side. Ekstraoppdrag bestilles av nestleder/styreleder. Noen av gjerdene har dessverre blitt skadet av brøytingen. Disse repareres av CDV når brøytesesongen er over. Styret har også engasjert ungdommer i borettslaget til mindre male- og vedlikeholdsjobber, skifte av termostater til radiatorene, utdeling av rundskriv, flaggheising og rydding av utearealet etter nyttårsaften. Styret brukte mye tid det første halvåret til å følge opp avslutningen av rehabiliteringsprosjektet, inkl. økonomisk oppgjør og refusjoner. Det har vært gjentatte problemer med de nye ytterdørene og låsene i oppgangene. Både dører og låser ble utbedret i løpet av sommeren og høsten. I tillegg opplevde vi gjentatte problemer med porttelefonsystemet. Dette skyldtes blanding av nye sentraler og gamle apparater. Leverandøren Oslo Electro Company og importør Proxll tok ansvaret og skiftet ut samtlige 167 apparater uten kostnad for borettslaget. I april/mai ble de fleste av borettslagets gangveier og garasjer asfaltert. Styret var sterkt involvert i planleggingen av prosjektet og distribuerte daglig informasjon til beboerne mens arbeidet pågikk. Også i år har det vært høy aktivitet i borettslaget. I et så stort borettslag som Nordskrenten er det viktig at styremedlemmene har nok tid, engasjement og entusiasme til å delta på alle styremøter, arbeidsmøter og andre tidkrevende tiltak i borettslagets regi. Det er også i beboernes egen interesse at det velges engasjerte og aktive beboere som tar vare på de verdier som er i borettslaget. Alle medlemmene i styret, både faste og vara, blir invitert til alle styremøtene. Styret anser dette som viktig for å sikre kontinuitet i saksbehandlingen.

22 22 Nordskrenten Borettslag Samtidig ser man at bruk av arbeidsgrupper i forkant av prosjekter og større tiltak kan være formålstjenlig. En arbeidsgruppe forbereder saken og legger den siden fram for styret til behandling All innkommet informasjon tas i betraktning, forespørsler og søknader blir besvart fortløpende. Saker som ikke krever styrebehandling (dvs. at det finnes lignende saker fra tidligere hvor det er fattet vedtak og kan brukes som presedens) blir besvart fortløpende av styreleder. Styret bruker mye tid på sine møter til å diskutere og vurdere innkomne forslag til ndringer, ombygginger og påbygg til leiligheter i tillegg til behovet for generell oppgradering og vedlikehold. Det er tydelig at det er et stort ønske om fornyelse og/eller utvidelse av boarealet. På grunn av endring av enkelte offentlige regler, ikke minst for VVS-saker, ble det brukt mye tid på å oppdatere seg om disse. Antall forsikringsskader har ligget stabilt. Noen få skader er selvforskyldte. Det er primært vannskader, hvor de fleste skyldes avløpsrør som er sklidd fra hverandre under vaskeservant eller lekkasje på radiatorkobling. Vi hadde dessverre brann i en av blokkleilighetene nyttårsaften 2013/14. Det var heldigvis ingen personskader som følge av brannen, men til dels omfattende brannskader i leiligheten der brannen oppstod. Styret Styret har kontor i Lusetjernveien 56 U med kontortid første mandag i måneden mellom kl og kl Styret har telefon: , og e-post: Styreleder nås på samme e-post og telefonnummer. Se borettslagets hjemmeside på: for ytterligere informasjon. Oppussing / oppgradering Styret har de siste årene informert om at det må innhentes tillatelse før utbyggingsplaner settes i verk for kjelleretasjer i rekkehusene, og at arbeidet må utføres av kvalifiserte håndverkere. Dette for å unngå råte og andre skader som følge av feil bruk av isolasjonsmateriale og feil utføring av konstruksjonen for øvrig. For å redusere faren for skader vil styret fortsatt ha en generell restriktiv holdning til utbygging og setter strenge krav til utbedring og utvidelser. 1. juli 2010 ble det innført ny plan- og bygningslov som blant annet har fått konsekvenser for rehabilitering av våtrom. Dette påvirker styrets behandling av innkomne søknader. Det har vært flere endringer av denne loven, senest 1. juli For offentlige regler henviser vi til informasjon på websiden: For oppussing / oppgradering av bad og våtrom: Vi ber beboerne merke seg at all oppussing som inkluderer nye rør/avløp eller flytting av disse, arbeid med gulv, flytting av vegger og større oppgradering er søknadspliktig til styret selv om omfanget av arbeidet ikke er søknadspliktig i henhold til offentlige regler. Økonomi Borettslagets økonomi angår alle beboerne i Nordskrenten. Husleien ( fellesutgiftene ) er todelt: grunnleie + a konto energiutgifter (varmt vann og fyring). I tillegg har enkelte leiligheter ekstra poster på husleiegiroen til ekstra garasjeplass, garasjeporter, trappevask, feieravgift og tillegg for utbygging av egen leilighet.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer