Skisse til prosjekt V.19.juni 2008 Marte-Eline Stryken, FAD - ITP. Gevinster ved e-forvaltning tall og erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skisse til prosjekt V.19.juni 2008 Marte-Eline Stryken, FAD - ITP. Gevinster ved e-forvaltning tall og erfaringer"

Transkript

1 Gevinster ved e-forvaltning tall og erfaringer Prosjektet skal gi bedre og mer samlet oversikt over eksisterende gevinstmålinger og økt innsikt og forståelse i problemstillinger knyttet til måling og realisering av gevinster i e-forvaltningsprosjekter. Prosjektet skal bidra til utveksling av erfaringer og nettverksbygging mellom fagmiljøer og gi bedre grunnlag for veiledning og informasjonsarbeid mot statlige og kommunale virksomheter. Et hovedspørsmål for prosjektet er hvordan vi kan bli bedre til å ta ut gevinster av e-forvaltningsprosjekter. Prosjektet bør ende opp i noen anbefalinger som tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til gevinstmåling og gevinst uttak. For å sikre at de viktigste utfordringene fanges opp og at anbefalingene er forankret i reelle problemstillinger er det viktig å involvere personer og miljøer som har praktisk erfaring med gevinstmåling og uttak. Prosjektet gjennomføres i perioden juni 08 til ca mars 09. Prosjektet er initiert av Heidi Grande Røys og det er trolig et politisk ønske om at man synliggjør gevinster gjennom tall. Det blir derfor viktig å finne en balanse mellom å vise effekter ved hjelp av måleindikatorer, og samtidig fokusere på hvordan flere gevinster kan tas ut. Prosjektet forslås derfor å deles i aktiviteter som gir resultater underveis men som sammenstilles og er utgangspunkt for anbefalinger ved avslutning av prosjektet. For å sikre at man fokuserer på sentrale områder og at anbefalinger kan følges opp er både Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og Senter for statlig økonomistyring (SSØ) med i prosjektet. 1

2 Hovedaktiviteter og hvordan prosjektet tenkes gjennomført Skisse til prosjekt V.19.juni 2008 Aktiviteter Gjennomføring leveranse Tidspunkt og kostnader 1. A) Samle og systematisere eksisterende målinger fra ulike forvaltningsnivåer og sektorer. Levering: september/oktober 08 Målet er å sammenstille noen eksempler på gevinstmålinger fra ulike typer virksomheter. Eksemplene skal vise allerede gjennomførte målinger og gi et et mer samlet bilde av eksisterende målinger Eksempler kan systematiseres etter forvaltningsnivå og sektorer og/eller i forhold til type gevinst (se vedlegg 1) B) Kartlegge og systematisere metodikk for måling og realisering av gevinster og sortere disse etter målingene som vises i 1A. Målet er å få en bedre oversikt over ulik metodikk som brukes i norske prosjekter. Oversikten vil være utgangspunkt både for å finne deltakere til Workshops og for å få frem erfaringer og utfordringer fra brukerne (aktivitet 3). Leveranse: Skriftlig rapport som sammenstiller og systematiserer. Denne skal både brukes som et selvstendig dokument og være en del av sammendrag for dette prosjektet. Gjennomføring: FAD gjennomfører en anskaffelse for oppdrag på maks 400 timer til ekstern konsulent, denne delen av oppdraget bør utgjøre om lag 200 timer. Kostnader: ca (inkl mva) 2. Vise eksempler på gevinster i større skala. Målet er å vise gevinster i større skala og om gjennom dette komme frem til metoder for å beregne gevinster i større skala enn enkelt prosjekt eller organisasjon. 3. Erfaringer og utfordringer med målemetodikk og realisering av gevinster anbefalinger Målet er å samle erfaringer og utfordringer fra ulike miljøer som har praktiske erfaringer fra ulike typer eforvaltningsprosjekter. Aktuelle spørsmål kan være: egenskaper ved ulike metoder, indikatorer og måling, sammenheng mellom indikator og gevinst, gevinstbegrepet, barrierer for realisering av gevinster etc. Leveranse: Skriftlig rapport. Gjennomføring: SSØ bruker evt. tall fra aktivitet 1, eller andre målinger med god nok kvalitet. Leveranse: Skriftlig oppsummering av resultater fra Workshop Gjennomføring: Workshop arrangeres som samarbeid mellom DIFI, SSØ og FAD. FAD/DIFI har hovedansvar for praktisk arrangering, mens prosessledelse og oppsummeringsansvar legges til ekstern konsulent. FAD gjennomfører en anskaffelse for oppdrag på maks 400 timer til ekstern konsulent, prosessledelse og Levering desember 08 Levering WS oppsummering i januar x WS oktober - desember 08 februar 09 - maksimalt 20 personer per WS. Kostnad ekstern konsulent ca WS utgifter Totalt

3 4. Sammenstille resultater fra alle aktiviteter i dette prosjektet sluttrapport Målet er å lage et dokument som kan være nyttig i videre arbeid og som viser resultater fra alle aktiviteter i dette prosjektet. Resultater fra WS viktig i denne sammenstillingen. Innhold kan være som følger: - Eksempler på gevinstmålinger - Metodikk for måling og realisering - Erfaringer - Utfordringer - Anbefalinger 5. Informasjon Målet er å spre resultater fortløpende. Målgruppen er ledere i stat/kommune, prosjektledere og andre som gjennomfører eforvaltningsprosjekter. oppsummering av erfaringer og utfordringer utgjør om lag 100 timer. Leveranse: Rapport som publiseres på nettsider DIFI/SSØ Gjennomføring: FAD gjennomfører en anskaffelse for oppdrag på maks 400 timer til ekstern konsulent, sammenstilling av resultater i en sluttrapport utgjør om lag 50 timer. Fortløpende tilgjengeliggjøring av leveranser på egnet hjemmeside hos FAD/DIFI/SSØ. Bruke eksisterende nettsteder, for eksempel forvaltningswiki ( Presentasjon av prosjekt og foreløpige resultater på Nokios konferansen oktober 08. Mulig arrangering av Workshop i sammenheng med konferansen. DIFI/SSØ/FAD Levering: mars 09 Kostnader: Ca Levering: Fortløpende Kostnader: 3

4 Budsjett og fremdrift AKTIVITET 1A) Samle og systematisere eksisterende målinger fra ulike forvaltningsnivåer og sektorer. au g se p okt no v de s jan fe b ma r ap r ma i ANSVAR BUDSJET T m/mva 1B) Kartlegge og systematisere metodikk for måling og realisering av gevinster og sortere disse etter målingene som vises i 1A. Eksternt oppdrag Vise eksempler på gevinster i større skala. SSØ 3. Work shop - erfaringer og utfordringer med målemetodikk og realisering av gevinster. Videre anbefalinger. 4.Sammenstille resultater fra alle aktiviteter i dette prosjektet W S W S W S FAD - DIFI + Eksternt oppdrag Eksternt oppdrag Informasjon og møter FAD/DIFI/SS Ø totalt budsjett Anskaffelsen Det legges opp til at oppdraget har en øvre ramme på maksimalt kroner inkl mva. totalt budsjett for prosjektet er kroner. 4

5 1. Bakgrunn innledning Det er store forventninger til hva digitalisering av det offentlige kan bety. Det har imidlertid kommet frem en rekke eksempler på at forventningene ikke har blitt innfridd. I en tid hvor det offentlige er under press for å løse sine oppgaver bedre og billigere, og mange IKT-prosjekter blir stadig mer komplekse samt tids- og ressurskrevende, er det derfor behov for at det offentlige på en bedre måte sikre en klar og tydelig dokumentasjon av effekter av disse prosjektene. Det finnes en rekke eksempler på gevinstmålinger innen flere sektorer, det er også gjennomført enkelte tiltak for å øke kunnskapen om gevinstmåling og realisering. Vi trenger kunnskap om hva som er gjort av målinger og gevinstrealisering, erfaringer med dette og ikke minst hvilke utfordringer vi står overfor for at vi skal kunne ta ut flere gevinster. Bruk av IKT er sentralt i arbeidet med å fornye det offentlige og det er i denne sammenhengen avgjørende at gevinster tas ut. Et mål med dette prosjektet er å gi en bedre oversikt over hva som finnes av gevinstmålinger, erfaringer med måling og realisering av gevinster. Et utgangspunkt for prosjektet er hvordan vi kan bli bedre til å ta ut gevinster. Prosjektet bør ende opp i noen anbefalinger som tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til gevinstmåling og gevinst uttak. For å sikre at de viktigste utfordringene fanges opp og at anbefalingene er forankret i reelle problemstillinger er det viktig å involvere personer og miljøer som har praktisk erfaring med gevinstmåling og gevinst realisering. Prosjektet gjennomføres i perioden juni 08 til april Modell for gjennomføring av prosjekt Fornyings- og administrasjonsdepartementet er ansvarlig for gjennomføring av dette prosjektet og vil være prosjektleder. Senter for statlig økonomistyring og Direktorat for forvaltning og IKT deltar i referansegruppe og med gjennomføring av enkelte aktiviteter. Store deler av den praktiske gjennomføringen gjøres av innleid konsulentmiljø. Aktivitetene gjennomføres som en blanding av at systematisering og kartlegging av eksisterende informasjon og kunnskap og gjennomføring av workshop. Det er viktig å involvere flest mulig for å finne utfordringer og løsninger, det er derfor viktig å organisere arbeidet i prosjektet slik at flest mulig blir hørt. Dokumentasjon fra workshops vil være en viktig del av resultatene fra dette prosjektet. Som utgangspunkt for gjennomføring av workshop bør det lages en detaljert oversikt over aktuelle miljøer i etterkant av aktivitet 1A og 1B (se tabell under). Aktuelle miljøer og roller i prosjektet Fagmiljøer og aktører Erfaringer Rolle i prosjekt FAD prosjektansvarlig/prosjektledelse/ workshop DIFI Referansegruppe/ aktivitet 3/ workshop SSØ Referansegruppe/ aktivitet 2/ workshop KS kommuner Delta på workshop 5

6 Interesseorganisasjoner nettverk FoU miljøer Statlige virksomheter eforvaltning Delta på workshop Delta på workshop Delta på workshop 3. Tall effekter av eforvaltning Eksisterende målinger samles og systematiseres etter forvaltningsnivå, sektor og eventuelt også en kategorisering av hvilke område effektene kommer på. Det finnes en rekke målinger i eforvaltningsprosjekter i ulike sektorer og enkelte beregninger som viser gevinster på nasjonalt nivå. Målet er å sammenstille eksempler på gevinstmålinger fra ulike typer virksomheter. Eksemplene skal vise allerede gjennomførte målinger og gi et mer samlet bilde av eksisterende målinger. Hva som faller inn under begrepet eforvaltning på defineres i forbindelse med aktivitet 1. I Danmark har IT-og Telestyrelsen høsten 2007 utgitt et verktøy for effektmåling av offentlige IKT-prosjekter. I denne har de utarbeidet en indikatorkatalog, dette er forlag til hvilke områder og indikatorer en effektmåling bør ta utgangspunkt i. En sortering av effekter etter hvilket område effekten oppstår kan vurderes. Se vedlegg 1 som viser områder, effektmål og eksempel på indikator. Gevinster i større skala Utgangspunktet er om det er mulig å få til en analyse som viser tall i større skala. Et sentralt spørsmål er om det mulig å få til en analyse av hvilke potensial som ligger i en mer offensiv implementering av eforvaltningsløsninger. SSØ skal i prosjektet se på dette. 4. Erfaringer og utfordringer knyttet til målemetodikk og realisering av gevinster. Ulike tilnærminger (metoder) til gevinstmåling Eksisterende tall har kommet frem ved bruk av ulike målemetoder. En aktivitet i dette prosjektet er å sammenstille og vurdere ulike tilnærmingene for måling. Målet er å få en oversikt over hva som finnes av metodikk og potensialet for forbedringer. Utfordringer knyttet til metodikk og til begreper og indikatorsett bør være et resultat av dette arbeidet. Det blir viktig å få frem erfaringer med ulike metoder for måling av effekter. Et resultat bør også være forslag til hvordan man kan komme frem til bedre målinger og analyser. Nye områder for måling kan inkluderes. Et eksempel på mulig nytt område er miljøgevinster av eforvaltning. Redusert CO2 utslipp er eksempel på en ny type gevinst som kan inkluderes i gevinstrammeverket. Mye tyder på at gevinstbegrepet foreløpig er for snevert forstått i forhold til offentlige IKT-prosjekter ved at det fokuseres sterkt på økonomiske størrelser. Dette kan komme av at eksisterende metoder for gevinstrealisering er utviklet for å understøtte næringslivslogikk og senere er overført til offentlig sektor uten nødvendige tilpasninger. I dette prosjektet kan derfor en debatt omkring gevinstbegrepet være innhold på workshops. Gode og dekkende indikatorsett er mangelvare i offentlige 6

7 IKT-prosjekter. Dersom man utvider forståelsen av gevinstbegrepet forsterkes behovet for indikatorer ytterligere. EU har startet arbeidet med å utvikle andre typer indikatorer i egep-prosjektet. Gevinstrealisering erfaringer og utfordringer Målet er å kartlegge og dokumentere eksisterende erfaringer med ulike metodiske tilnærminger til realisering av gevinster, og utfordringer knyttet til uttak av gevinster i organisasjonene. Ulike tilnærminger til gevinstmåling og -realisering har vært anvendt i offentlige IKTprosjekter i Norge. Dette inkluderer blant annet metodeverk fra SSØ, Høykom, Øvre Romerike Utvikling og KSeF. Erfaringene med bruk av de forskjellige tilnærmingene er imidlertid lite dokumentert. Som en del av dette prosjektet bør erfaringer med ulike tilnærminger dokumenteres. Målet er å legge grunnlag for videre utvikling av metodeverk på basis av et bredt erfaringsgrunnlag. Eksempler på ulike tilnærminger: Tilnærming Utarbeidet av Målgruppe / brukt av Høykom rapporteringsopplegg Høykom sekretariat mfl Tjenesteutviklingsprosjekter i kommune og i noen grad stat. egevinst et metodeverk for KseF, KS mfl Soruba et Høykom Kommunalsektor gevinstrealisering i kommunene prosjekt Håndbok i gevinstrealisering Øver Romerike utvikling Kommunalsektor - Øvre Romerike Veileder i samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter SSØ Statlige virksomheter 5. Hvordan ta ut flere gevinster? Utfordringer knyttet til realisering av gevinster bør være et gjennomgående fokus for dette prosjektet og et resultat skal være ny kunnskap som kan brukes i videre arbeid med å få til økt uttak av gevinster i det offentlige. Aktuelle spørsmål er hvordan man kan legge bedre til rette for involvering fra interessentene, hvordan få til avklaring av ansvar og klargjøre forutsetninger tidlig, hvordan legge større vekt på måling og målepunkter og hvordan bedre informasjon om relevante verktøy/metoder som kan understøtte forskjellige deler av prosessen kan gjøres lett tilgjengelig. Hvordan legge til rette for økt gevinstuttak er et sentralt spørsmål. Kan vi lære noe av utlandet? Erfaringer fra andre land bør tas med i dette prosjektet. En kartlegging av miljøer og initiativer som kan bidra med noe i forhold til videre arbeid her i Norge bør tas med i dette prosjektet. Eksempler på utenlandske erfaringer er bruk av the benefits management modell, active benefits realization i Storbritannia, EUs Egep prosjekt og arbeid for eksempel i Danmarks Administrationspolitisk Center. 7

8 Vedlegg 1 effektmåling i offentlige it-prosjekter indikatorkatalog Område Forklaring Eksempel på effektmål Eksempel på indikator Strategi Formålet er å synliggjøre og/eller sikre at prosjekter er forankret i og understøtter strategiske målsettinger satt for organisasjonen. Overholdelse av standarder, Understøtting av virksomhetsstrategi, Økonomi Effekter som spesifikt kan kvantifiseres og realiseres i forbindelse med besparelser. Finansielle forbedringer Andel av løsninger som overholder standarder Andel av organisatoriske enheter som er sertifisert iht en standard Utvikling i antall saker behandlet per medarbeider eller årsverk Utvikling i vedlikeholds- eller driftskostnader Samfunn Intern organisering Eksterne interessenter Forskjellige aspekter knyttet til at innbyggere og virksomheter inkluderes i offentlig sektors oppgaver og beslutningsprosesser Effekter som muliggjør og forbedrer offentlig sektors evne til å gjennomføre forvaltningsutvikling Mange IKT-prosjekter har etter implementering betydning for omverdenen. Dette kan være andre myndigheter, innbyggere eller næringsvirksomhet. Åpenhet, gjennomsiktighet og ansvarlighet, deltakelse Kompetanse og arbeidsvilkår, bedre organisering, forretningsarkitektur, servicekanaler, drift og support Reduksjon i administrative byrder, økt verdi og tilfredshet for brukere, Utvikling i antall politiske beslutninger som er gjort tilgjengelige for online høringer Utvikling i antall digitale interaksjonen eller høringer Utvikling i svartid på spørsmål mottatt via internett Vurdering av tilgjengelighet Andel prosesser som er sporbare på internett Utvikling i online tjenester spesielt tilpasset svake grupper i samfunnet Antall medarbeidere under utdanning Antall medarbeidere med IKT kompetanse Antall medarbeider har hjemmekontor Utvikling i prosesstid og saksbehandlingstid for interne prosesser Utvikling i antall endrede prosesser og rutiner Andel dokumenter som utveksles elektronisk med andre myndigheter Andel dokumenter/saker som utveksles elektronisk med innbyggere og næringsliv Andel dokumenter/saker som Utvikling i antall tjenester som tilbys elektronisk Utvikling i administrative byrder for innbyggere og næringsliv Reduksjon i direkte kostnader for innbyggere og næringsliv Utvikling i antall klager Utvikling i saksbehandlingstid Utvikling i antall brukere utenfor normal åpningstid Brukere som har tillitt til offentlige online tjenester * Reduserte CO2 utslipp Endrede arbeidsmåter og prosser kan bidra til at det offentlige og innbyggerne reduserer sine utslipp av Reduksjon i CO2 utslipp Andel dokumenter som utveksles elektronisk CO2 reduksjon Antall medarbeider har hjemmekontor 8

9 CO2. Andel av løsninger som overholder standarder for energi Bruk av videokonferanser og reduksjon i reiser Kilde: Effektmåling af offentlige it-prosjekter IT- og telestyrelsen 2007, *ikke hentet fra IT- og telestyrelsen. 9

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)

Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) For liten grad av realisering av gevinster i offentlig sektor Forvaltningen gjør enorme investeringer i IKT, men nytteeffektene av

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Program for digitale anskaffelser

Program for digitale anskaffelser Program for digitale anskaffelser Gevinster og gevinstrealisering ved digitalisering hva forventes? 26. april 2018 Gunnar Wessel Thomassen Programleder Fagdirektør, Difi - ANS Hva er en gevinst og for

Detaljer

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering Mandat for initiativ Tilhører prosjekt: A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring Navn på initiativ: A3.16.7 Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering Leder

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Gevinstrealisering i eforvaltningsprosjekter God teknologiledelse i praksis.

Gevinstrealisering i eforvaltningsprosjekter God teknologiledelse i praksis. Gevinstrealisering i eforvaltningsprosjekter God teknologiledelse i praksis. Leif Skiftenes Flak, PhD Rådgiver Kompetansesenter for eforvaltning Førsteamanuensis og leder for faggruppe for eforvaltning

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

PARTNERSKAP OG FELLES LØSNINGER - FORUTSETNINGER FOR EN EFFEKTIV KOMPETANSEUTVIKLING I STATEN?

PARTNERSKAP OG FELLES LØSNINGER - FORUTSETNINGER FOR EN EFFEKTIV KOMPETANSEUTVIKLING I STATEN? PARTNERSKAP OG FELLES LØSNINGER - FORUTSETNINGER FOR EN EFFEKTIV KOMPETANSEUTVIKLING I STATEN? KAI-OVE NAUEN SJEFSKONSULENT, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING En del av Rambøll

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Direktørens resultatkrav 2019

Direktørens resultatkrav 2019 Direktørens resultatkrav 2019 1. En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser 1.1 Reell tilgang til domstolene 1.2 Riktige avgjørelser til rett tid 1.3 Tjenester tilpasset brukernes behov 1.4 Utvikle

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for NAV Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Fellesnemnda 13.03.2018 Bjørn Sjøvold Askim Signatur ved godkjenning (BP1): Bjørn Sjøvold, Sverre Jespersen Basert

Detaljer

Skate-sak 15/2018 Deling av data Konsepter. Knut Bjørgaas Avdelingsdirektør Digital strategi og samordning Oslo, 26. september

Skate-sak 15/2018 Deling av data Konsepter. Knut Bjørgaas Avdelingsdirektør Digital strategi og samordning Oslo, 26. september Skate-sak 15/2018 Deling av data Konsepter Knut Bjørgaas Avdelingsdirektør Digital strategi og samordning Oslo, 26. september Viktigste læringspunkter Behov for å styrke innsatsen Innovasjon skjer i egen

Detaljer

Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger. Skate Knut Bjørgaas Difi

Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger. Skate Knut Bjørgaas Difi Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger Skate 5.12.2018 Knut Bjørgaas Difi Digital agenda for Norge Visjon Offentlig forvaltning er endringsvillig,

Detaljer

Gevinster av sterkere IKT-styring

Gevinster av sterkere IKT-styring Gevinster av sterkere IKT-styring Sesjon 1A, NOKIOS 2011 Avdelingsdirektør Tone Bringedal Digitalt førstevalg! 1 Gevinster? Effektivt for forvaltning og for brukerne Vinn vinn! Dette går vel av seg selv?

Detaljer

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 3-2019 06.03.2019 Lillestrøm Administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige)

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) EDOK 13. november 2008 Direktør Marianne Andreassen 03.03.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Felles utfordringer i

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 1-2019 Videomøte 07.01.2019 Agenda 1. Godkjenning av referat 2. Orientering og tilbakemelding om møte 18.12.18 3. Siste versjon av initiativ.

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet

Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet HelseOmsorg21 Rådet 14.9.2018 Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet Christine Bergland Kunnskapsbehovene skal gjenspeile kompleksiteten på e-helseområdet Behov for FoU-prosjekter i mange ulike former,

Detaljer

Medfinansieringsordninga trinn 2 gevinstrealiseringsplan. Difi 26. mars 2019

Medfinansieringsordninga trinn 2 gevinstrealiseringsplan. Difi 26. mars 2019 Medfinansieringsordninga trinn 2 gevinstrealiseringsplan Difi 26. mars 2019 Program Velkommen og litt om gevinstplanlegging 0900-0915 Ingrid Bjørkum Gjennomgang av planmalen 0915-0935 Elin Oksavik Spørsmål

Detaljer

Arbeidsprosessanalyse

Arbeidsprosessanalyse Håndbok Arbeidsprosessanalyse Denne håndboken er utarbeidet av PwC for Fosen Regionråd og de kommuner som inngår i dette samarbeidsorganet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet

Detaljer

Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Lars Bjerke, rådmann Asker kommune Utfordringer Perspektivmeldingen for velferdsstaten Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive.

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune KS-samling 14. september 2017 Digitalisering og effektivisering KONGSVINGER KOMMUNE Hvordan jobber med digitalisering? STYRINGSMODELL KONGSVINGER KOMMUNE 1. Strategiske Mål Målene uttrykker hva som skal

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler

Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Nokios 2015 Ellen Strålberg, Difi Avbyråkratiseringsreform Digitalisering av offentlige sektor hvor skal vi? Solberg-regjeringen April 2012

Detaljer

STRATEGISK NETTVERK FOR IT LEDERE GEVINSTREALISERING

STRATEGISK NETTVERK FOR IT LEDERE GEVINSTREALISERING STRATEGISK NETTVERK FOR IT LEDERE GEVINSTREALISERING AGENDA Gevinstrealisering i IT-prosjekter Gruppearbeid Kunnskapscafé Oppsummering og avslutning Middag PROSJEKTER FEILER OG GEVINSTER UTEBLIR One in

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning Statlig IKT-politikk en oversikt Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning 16.08.2018 Dagens tema Digital agenda Digitaliseringsrundskrivet Skate Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonalt velferdsteknologiprogram Erfaringer fra kommunene Siste nytt Nordhordalandsprosjektet, Kristin Standal, prosjektleder, KS Side 2 Tre innsatsområder Utprøving Forskning Anbefaling Spredning Medisinsk

Detaljer

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet?

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet? Notat 11.08.2016 KFH Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet? Notatet er basert på Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst

Invitasjon til dialogkonferanse. Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst Invitasjon til dialogkonferanse Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst Innhold Bakgrunn... 2 Mål... 2 Gjennomføring av dialogprosessen... 3 Dialogkonferanse... 3 Plan for dialogkonferansen,

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring august

Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring august Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring - 30. august Hans Christian Holte Direktoratet for forvaltning og IKT Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering ved bruk av IKT i pleie- og omsorg Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gardemoen, 11. juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere per 01.04.2010 ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Bakgrunn for boken. Oppsummert: Høy andel feilslåtte IKTprosjekter. Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen

Bakgrunn for boken. Oppsummert: Høy andel feilslåtte IKTprosjekter. Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen Bakgrunn for boken Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen Ca 6 mrd i følge SSB (2006) Ca 75 mrd i følge IKT-Norge Vet lite om hva vi får igjen Raten feilslåtte prosjekter sannsynligvis

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr : Oppdatert kunnskapsgrunnlag på digitaliseringsområdet

Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr : Oppdatert kunnskapsgrunnlag på digitaliseringsområdet Vår referanse: 17/00261-1 Adressater etter liste Arkivkode: 174024 Saksbehandler: Hilde Ravnaas Deres referanse: Dato: 3. mai 2017 Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 174024: Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS. Morten Skodbo Rambøll Management Consulting

GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS. Morten Skodbo Rambøll Management Consulting GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS Morten Skodbo Rambøll Management Consulting IT I PRAKSIS 2016 Kartlegger strategisk bruk av IT i de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge. Fokuserer

Detaljer

Medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging Nasjonalt velferdsteknologiprogram Medisinsk avstandsoppfølging Temadag på St. Olavs Hospital HF, Trondheim Siw H. Myhrer, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Forventninger satt i Prop. 1 S for budsjettåret

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A7. Gevinstrealisering

Prosjektmandat. Delprosjekt A7. Gevinstrealisering Prosjektmandat Delprosjekt A7 Gevinstrealisering 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A7: Gevinstrealisering. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER FRA DE STØRSTE KOMMUNALE OG STATLIGE VIRKSOMHETENE I NORGE MORTEN SKODBO DIREKTØR RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING IT I PRAKSIS 01.

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune:

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune: 3. Mål og strategier for digitalisering i Overhalla kommune Digitalisering i Overhalla kommune skal samlet sett bidra til at vi når de overordnede mål som er fastsatt i kommuneplanen og øvrige styrende

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Resultater fra Innovasjonsbarometeret - nasjonalt og for Troms

Resultater fra Innovasjonsbarometeret - nasjonalt og for Troms Resultater fra Innovasjonsbarometeret - nasjonalt og for Troms Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Første systematiske analyse av innovasjon

Detaljer

Resultater fra Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor Nasjonalt og for Møre og Romsdal

Resultater fra Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor Nasjonalt og for Møre og Romsdal Resultater fra Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor Nasjonalt og for Møre og Romsdal Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Første systematiske

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014 FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Oslo, mandag 3. feb. 2014 Agenda Kl 0930 1000: Prosjektstatus pr 3. feb med gjennomgang av hovedforslagene. Erik Perstuen (KV) Kl 1000 1015: Foreløpige resultater

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

muligheter og utfordringer

muligheter og utfordringer IT-styring muligheter og utfordringer Nokios 2010 Jens Nørve Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT invistereinger i i Dagens tips; for de som ikke har sett den; SSØ med helt ny; Veileder i gevinstrealisering

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015

Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015 Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015 Hva er gevinstrealisering? «Prosessen der man planlegger, organiserer og henter

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Bestillingssystem - organisatoriske tilpasninger før implementering

Bestillingssystem - organisatoriske tilpasninger før implementering Bestillingssystem - organisatoriske tilpasninger før implementering Wenche Ludviksen Sæther Seniorrådgiver Difi Agenda Hva må man konkret ta stilling til ved implementering av bestillingssystem Måling

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester.

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. Om Ikomm AS Lokalisert på Lillehammer og nå Hamar! 60 ansatte 12.000 brukere på

Detaljer

GEVINSTARBEID I FOSENREGIONEN. v/ Eirin Folde, prosjektleder Fosen regionråd

GEVINSTARBEID I FOSENREGIONEN. v/ Eirin Folde, prosjektleder Fosen regionråd GEVINSTARBEID I FOSENREGIONEN v/ Eirin Folde, prosjektleder Fosen regionråd DEN IBOENDE DÅRLIGE SAMVITTIGHET/ERKJENNELSE «Vi digitaliserer overalt, men vi gjør det i blinde. Vi tar grep vi ikke klarer

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET Sluttrapport SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer Journalnummer Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

Digitalisering i kontraktsoppfølging Rolleoppfølging, avvikshåndtering og e-handel. Wenche Ludviksen Sæther Seniorrådgiver

Digitalisering i kontraktsoppfølging Rolleoppfølging, avvikshåndtering og e-handel. Wenche Ludviksen Sæther Seniorrådgiver Digitalisering i kontraktsoppfølging Rolleoppfølging, avvikshåndtering og e-handel Wenche Ludviksen Sæther Seniorrådgiver Digitale verktøy i kontraktsoppfølgingsfasen Kataloghåndteringsverktøy Bestillingssystem

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lars Nokken Ragnhild Anker Ljosland 31. Oktober 2017 Plan for dagen 1. Oppstart 10 min 2. Hvordan balansere to behov?

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer