Høringsutkast STYRINGSFORSKRIFTEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutkast STYRINGSFORSKRIFTEN 2013"

Transkript

1 Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 1-3 og 3-1, 5-2 og 18-5, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 5, 6, 8, 20-25, 28 og 43, lov 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester 4, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2, 10 og 12, og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg første ledd bokstav a. Fastsatt av Miljødirektoratet i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 9, 39 tredje ledd, 40 og 52 b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester 8 siste ledd og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av Helsedirektoratet i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell 16 andre ledd og 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 1-2 tredje ledd og 8-4 og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer 68 første ledd bokstav a. I I forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) gjøres følgende endringer: KAPITTEL II STYRING AV RISIKO Ny overskrift skal lyde: KAPITTEL II RISIKOSTYRING 5 Barrierer Første ledd skal lyde: Det skal etableres barrierer som til enhver tid kan a) identifisere tilstander som kan føre til feil, fare- eller ulykkessituasjoner, b) redusere muligheten for at feil, fare- eller ulykkessituasjoner oppstår og utvikler seg, c) begrense mulige skader og ulemper. Fjerde ledd skal lyde: Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til den konkrete barrierefunksjonen og/eller de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv. Femte ledd skal lyde: Det skal være kjent hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket. 1

2 Sjette ledd skal lyde: Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer. De foreslåtte endringene presiserer begreper og prinsipper. I sjette ledd er det en forenkling av språket. Ingen. 17 Risikoanalyser og beredskapsanalyser Første ledd andre setning skal lyde: (som før) eller de prosesser, operasjoner eller. (som før) Første ledd tredje setning skal lyde: (som før) og vurdere bidragsytere til blant annet storulykkes- og miljørisiko, samt vise hvilken effekt ulike prosesser, operasjoner og...(som før) Fjerde ledd skal lyde: Risikoanalyser skal utføres og inngå som en del av beslutningsgrunnlaget, blant annet når en skal a) identifisere behovet for og funksjon til nødvendige barrierer, jf. 4 og 5, b) identifisere spesifikke ytelseskrav til barrierefunksjoner og barriereelementer, herunder hvilke ulykkeslaster som skal legges til grunn for utforming og drift av anlegget/innretningen, systemer og/eller utstyr, jf. 5, c) utforme og plassere områder, jf. innretningsforskriften 5, d) klassifisere systemer og utstyr, jf. aktivitetsforskriften 46, e) vise at hovedsikkerhetsfunksjonene ivaretas, f) fastsette operasjonelle betingelser og begrensninger, g) velge definerte fare- og ulykkessituasjoner. Tilføyelse av prosesser i første ledd foreslås for å unngå en for hendelsesbasert tilnærming til risiko; en for barrieretung avgrensning av risikoanalysebegrepet. Forslaget til endringer i fjerde ledd er ment å klargjøre rollen til barrierer/barrierefunksjoner samt å knytte dem klarere til analysekravene. Ingen. 26 Innhold i søknad om samtykke Første ledd bokstav e skal lyde: e) (Som før). og vurdering av disse i lys av aktiviteten det søkes samtykke for, Det foreslås en presisering av at oversikten over unntak må følges av en vurdering i lys av ny eller oppdatert kunnskap om virksomheten som planlegges gjennomført. Dette for at myndighetene skal kunne gjennomføre en helhetlig vurdering av samtykkesøknaden. 2

3 Ingen vesentlige, da det må forutsettes at den ansvarlige løpende foretar vurderinger av gitte unntak. Første ledd bokstav g, ny andre setning skal lyde: g) Dersom søknaden om samtykke omfatter flere bore- eller brønnaktiviteter, skal beskrivelsen omfatte de mest sentrale risikoforholdene for samtlige aktiviteter som det søkes samtykke for. Det er behov for å tydeliggjøre hvilke forhold som skal beskrives i søknad om samtykke. Den nye ordlyden vil bidra til at myndighetene mottar beskrivelser av sikkerhetsmessige vurderinger som utføres av operatøren i forkant av alle de planlagte bore- eller brønnaktivitetene som omfattes av søknaden. Det er spesielt viktig å presisere dette i forbindelse med søknad om samtykke som omfatter boring av flere brønner over lengre tid. Ingen vesentlige. Dette er informasjon som operatøren må ta stilling til ved utarbeidelse av søknad om samtykke, men som ikke er krevd innsendt som del av søknaden tidligere. Tredje ledd skal lyde: (Som før) utført, jf. aktivitetsforskriften 28 og teknisk og operasjonell forskrift 44. Retting av feil paragrafreferanser. Ingen. Nytt fjerde ledd skal lyde: Ved søknad om ombygging, endring av bruksformål eller utvidet levetid etter 25 tredje ledd bokstav b og d, skal søknaden inneholde opplysninger om brønnstatus, operasjonelle utfordringer og endringer i formasjonen som er vurdert og tatt hensyn til i forbindelse med søknaden. Ved forlenget levetid skal planer for permanent plugging og sikring av brønnene beskrives. Nåværende fjerde ledd blir femte ledd osv. Det er behov for å tydeliggjøre hvilken informasjon som skal oversendes. Ingen vesentlige, da vurderinger av og dokumentasjon for dette må foreligge hos operatør. Femte ledd, (nåværende fjerde ledd) skal lyde: Ved søknad om forlenget levetid etter 25 tredje ledd bokstav d, skal søknaden også inneholde en oppsummering av resultatene av en analyse av innretningens tekniske tilstand på grunnlag av de gjeldende regelverkskravene, jf. innretningsforskriften 82 nr. 4. Tilvist paragraf og bokstav i første del av setningen var feil. Siste del viser til foreslått ny nr. 4 i innretningsforskriften 82 om ikrafttredelse. Det vises til begrunnelsen for dette forslaget. 3

4 Det vises til forslag til ny nr. 4 i innretningsforskriften 82. Nytt sjette ledd skal lyde: Ved disponering av innretninger som nevnt i 25 fjerde ledd bokstav d, skal søknaden også inneholde oversikt over og planer for permanent plugging og sikring av brønner. Det er behov for å klargjøre at brønner er innretninger, og at en beskrivelse av planer for plugging av brønner således må inngå i samtykkesøknaden. Ingen. Nåværende femte ledd blir sjuende ledd og skal lyde: Søknad om samtykke for petroleumsvirksomhet til havs skal i tillegg inneholde samsvarsuttalelse for innretninger som omfattes av denne ordningen, jf. rammeforskriften 25. Forslaget innebærer at nåværende bokstav a går ut. Dette foreslås fordi søknad om samtykke skal inneholde de forventede utfordringene i de planlagte brønnene når det bores en eller flere brønner. Erfaring viser at det ofte søkes om samtykke til boring av mange brønner og på forskjellige felt. Program for første brønn vil således ikke være relevant for alle brønnene eller gi et realistisk bilde av de sikkerhetsmessige utfordringene som kan forventes for alle brønnene Ingen. Nytt siste ledd skal lyde: Tilsynsmyndighetene kan stille andre krav til dokumentasjon. Behov for å synliggjøre at det kan være aktuelt å innhente annen dokumentasjon. Ingen vesentlige da det må forutsettes at også dette normalt vil være dokumentasjon som operatøren utarbeider for å kunne dokumentere forsvarlig virksomhet i henhold til rammeforskriften Materiale og opplysninger som skal sendes til andre institusjoner Bokstav c skal lyde: c) (som før), og at kopi blir sendt til Petroleumstilsynet, med unntak av informasjon om plassering av flyttbare innretninger, Petroleumstilsynet ser ikke lenger behov for å automatisk motta denne informasjonen om plassering av flyttbare innretninger. Fjerning av unødvendig rapporteringskrav som anses å gi positiv administrativ konsekvens for både næringen og Petroleumstilsynet. 4

5 Forskriften trer i kraft II 5

6 I veiledning til forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 5 Barrierer Veiledningen skal lyde: Med barriere som nevnt i første ledd, menes tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer på innretning eller landanlegg som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper. Barrierer har til hensikt enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Barrierer ivaretar sine funksjoner ved feil, fare- og ulykkessituasjoner på innretning eller landanlegg, enten disse kan skade mennesker, miljø og/eller økonomiske verdier. Barrierer kan således blant annet være tiltak for å hindre, stanse og/eller begrense spredning av akutt forurensning og kan også omfatte ulike beredskapstiltak, jf. petroleumsloven 9-2, forurensningsloven 40 og lov om helsemessig og sosial beredskap 1-2. Med barriereelement som nevnt i fjerde ledd, menes tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak eller løsninger som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon. Med barrierefunksjon som nevnt i fjerde ledd, menes oppgaven eller rollen til en barriere. Eksempler på barrierefunksjoner er det å forhindre lekkasje, forhindre antenning, redusere brannbelastning sikre forsvarlig evakuering eller forhindre hørselsskade. Barrierer som nevnt i første ledd, kan være både fysiske og ikke-fysiske tiltak, eller en kombinasjon. Kravet til uavhengighet som nevnt i andre ledd, innebærer at flere viktige barrierer ikke skal kunne svekkes eller settes ut av funksjon samtidig, blant annet som følge av en enkelt feil eller en enkelt hendelse. Strategiene og prinsippene som nevnt i tredje ledd, bør være brutt ned til et hensiktsmessig nivå, for eksempel områdenivå på den enkelte innretningen eller landanlegget, og utformes slik at de medvirker til å gi relevant personell en felles forståelse av grunnlaget for kravene til de enkelte barrierene. Se også standarden NS-EN-ISO kapittel og NS-EN-ISO kapittel 4. Det bør være en synlig og klar overgang mellom strategi og etablerte ytelseskrav. Med ytelse som nevnt i fjerde ledd, menes etterprøvbare krav til blant annet kapasitet, pålitelighet, tilgjengelighet, effektivitet, evne til å motstå laster, integritet og robusthet. For sikkerhetssystemer bør standarder som IEC og ISO legges til grunn. I tillegg bør Norsk olje og gass retningslinje nr. 070 legges til grunn for petroleumsvirksomhet til havs. Se begrunnelsen for endringsforslag i paragrafen. Til 9 Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko Første avsnitt ny andre setning skal lyde: Som det fremkommer av rammeforskriften 11, er det å oppfylle krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen en viktig ramme for denne øvre grensen, og det er dermed ikke adgang til å sette til side spesifikke krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen med henvisning til beregning av risiko. 6

7 Nåværende andre setning blir tredje setning. Andre avsnitt siste setning tas ut («Akseptkriteriene bør utformes basert på.»). Det er viktig å kommunisere at hele HMS-regelverket er et viktig referansegrunnlag for fastsettelse av akseptkriterier. Første avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: Se standarden NORSOK Z-013 vedlegg A for en beskrivelse av forskjellige typer akseptkriterier som kan brukes for storulykkesrisiko og miljørisiko som nevnt i andre ledd bokstavene a, c og d. Se standarden vedlegg B kapittel 4 for en utfyllende beskrivelse av akseptkriteriet for tap av hovedsikkerhetsfunksjoner som nevnt i andre ledd bokstav b, jf. innretningsforskriften 11. Reviderte Z-013 tilsier endringen som vist. Til 17 Risikoanalyser og beredskapsanalyser Første avsnitt skal lyde: For å oppfylle kravene til risikoanalyser og beredskapsanalyser bør blant annet standarden NORSOK Z-013 brukes med følgende tillegg: ved etablering av designlaster som følge av eksplosjon skal det ikke tas hensyn til effekten av brannvann, jf. innretningsforskriften 11. Nåværende tillegg er ivaretatt i reviderte Z-013 og kan derfor tas ut. Vi har tilføyd blant annet fordi Z-013 er en god norm for analyser som kan brukes til barrierestyring, men den dekker ikke mer proaktive risikoanalyser. Til 20 Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner Nytt fjerde avsnitt skal lyde: For HC-lekkasjer bør potensielle forløp og konsekvenser kartlegges uavhengig av tennsannsynlighet. Nåværende fjerde avsnitt blir femte (siste) avsnitt. Dagens praksis ved at en legger en meget høy antenningssannsynlighet (større enn 50 prosent) til grunn for kartlegging av potensielt forløp, er ikke i henhold til prinsippet om kontinuerlig forbedring, for mulighetene for læring er ikke benyttet. For gasslekkasjer er det belegg for å hevde at den maksimale størrelsen på en gassky er en god indikator for risikobidraget fra et gassutslipp. Generelt vil risikobidraget øke kraftig med økende størrelse på gasskyen. Når en gasslekkasje har inntruffet, vil også en begrenset tennsannsynlighet kunne innebære en stor risiko. Dette henger sammen med at risiko påvirkes av både sannsynlighet og konsekvens. En høy konsekvens kan innebære en betydelig total risiko selv om sannsynligheten for hendelsen er liten. 7

8 Til 25 Krav om samtykke til enkelte aktiviteter Nytt andre avsnitt under overskriften «Petroleumsvirksomhet til havs» skal lyde: Søknad om levetidsforlengelse som nevnt i tredje ledd bokstav d, bør knyttes til de innretningene som omhandles i den enkelte PUD/PAD. Der det er mindre innretninger knyttet til innretning eller innretninger som nevnt i tredje ledd bokstav d, og som har en annen levetid enn denne/disse, anses bestemmelsen normalt ikke å innebære krav om eget samtykke for disse mindre, tilknyttede innretningene. Disse mindre, tilknyttede innretningene bør omtales og vurderes i søknaden om samtykke for innretninger som nevnt i tredje ledd bokstav d. Eksempler på slike mindre, tilknyttede innretninger er enkle havbunnsinnretninger, feltrør, kontrollkabler og lignende. Teksten foreslås på bakgrunn av henvendelser fra næringen; som en klargjøring i samsvar med formålet for samtykkekravet i 25 tredje ledd bokstav d (samtykke til bruk utover opprinnelig levetid). Samtykke til levetidsforlengelse bør være mest mulig helhetlig for et felt eller det som er dekket av en PUD/PAD. Mindre innretninger som enkle havbunnsinnretninger, feltrør, stigerør, kontrollkabler, slanger og lignende bør således dekkes av samtykkesøknader. Nytt nest siste avsnitt under Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: Kravet om samtykke til gjennomføring av leteboringer som nevnt i fjerde ledd bokstav b, omfatter også boring av lete- eller avgrensningsbrønner fra en eksisterende innretning som har samtykke til bruk som nevnt i tredje ledd bokstav a. Det er behov for å tydeliggjøre at et gitt samtykke for å ta en innretning i bruk ikke omfatter samtykke til leteboring med innretningen i nye prospekter. Til 26 Innhold i søknad om samtykke Nytt tredje og fjerde avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: For boreaktiviteter bør søknaden beskrive følgende risikoforhold: resultatet av borestedsundersøkelsen, hensynet til forekomster av grunn gass, trykk- og temperaturprognosen, valget av brønndesign og resultatet av utblåsingssimulering, brønnbarriereskisser, vurderingen av egnetheten til brønnhodet, ventiltresystemet og trykkontrollsystemer til havbunnsbrønner, jf. aktivitetsforskriften 86. For brønnaktiviteter bør søknaden beskrive følgende risikoforhold: resultatet av vurderingen av innretningens egnethet for brønnintervensjon, beskrivelsen av brønnintervensjonen både på flyttbare og permanent plasserte innretninger, planskissen for opprigging, brønnbarriereskissen, vurderingen av egnetheten til brønnhodet, ventiltresystemet og trykkontrollsystemer til havbunnsbrønner, jf. aktivitetsforskriften 86. Nåværende tredje avsnitt blir femte avsnitt osv. Det er behov for å tydeliggjøre hva som skal beskrives i søknad om samtykke. Den nye ordlyden er ment å bidra til å sikre beskrivelser av nødvendige sikkerhetsmessige vurderinger som utføres av operatøren i forkant av alle planlagte bore- eller brønnaktivitetene som omfattes av søknaden. Det er spesielt viktig å presisere dette ved søknad om samtykke som omfatter boring av flere brønner over lengre tid. 8

9 Nåværende femte avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: Søknad om samtykke etter 25 tredje ledd bokstav a og fjerde ledd bokstav b, bør inneholde a) (som før)., jf. aktivitetsforskriften 15, b) (som før).., jf. aktivitetsforskriften 15. (som før)., c) (som før), d) (som før)., jf. rammeforskriften 19. Feil i referanser. Nåværende sjette avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: Søknad om samtykke for permanent plasserte innretninger etter 25 tredje ledd bokstav d, bør inneholde et sammendrag av operatørens styring av barrierer, jf. styringsforskriften 5, inkludert identifisering av behov for oppdaterte ytelseskrav som tar hensyn til at aldringseffekter kan føre til at flere barrierer svekkes samtidig. Videre bør søknaden inneholde en vurdering av forebyggende og kompenserende tiltak, jf. rammeforskriften 11. Søknaden bør også inneholde a) en oversikt over avvik og gap, jf. Norsk olje og gass retningslinje nr. 122, og hvordan disse er håndtert med hensyn til risikoreduksjon, b) en beskrivelse av operatørs bruk av informasjon om tidligere oppførsel og bruk av aktuelt utstyr, deriblant erfaringer fra tilsvarende innretninger. Dette kan kreve samarbeid med andre operatører, redere og klasseselskap, c) en beskrivelse av hvor lenge en mener at innretningen nå skal kunne brukes, eller hvor lang levetid innretningen har for sikker drift. Identifisering av de forholdene som vil begrense levetiden, og angivelse av kriterier for sikker drift i den grad det er mulig, d) operatørs planer for modifikasjoner, utskiftinger og eventuelle behov for reparasjoner, e) en beskrivelse av endringer i vedlikeholdsfilosofi, -strategi og -program som vil bli satt i verk som følge av forventede aldringseffekter, f) den perioden det søkes samtykke for. Nåværende siste avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: Sammendraget som nevnt i avsnittet ovenfor, bør utarbeides i samsvar med Norsk olje og gass retningslinje nr. 122 med utfyllende standarder og bør inneholde et resymé av analysene utført etter denne. For konstruksjoner og maritime systemer bør sammendraget blant annet inneholde (som før). Innarbeidelse av referanse til Norsk olje og gass retningslinje nr. 122 Recommended guidelines for the assessment and documentation of service life extension of facilities og endringer i samsvar med foreslåtte endringer relatert til barrierer. Nytt siste avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: For å oppfylle kravet til analyse som nevnt i fjerde ledd, bør relevante deler av Norsk olje og gass retningslinje nr. 122 brukes. : Innarbeidelse av referanse til Norsk olje og gass Guideline No. 122 Recommended guidelines for the assessment and documentation of service life extension of facilities. 9

10 Til 29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner Tabellen Anbefalte nivåer for varsling og melding av utilsiktede utslipp skal lyde: Anbefalte nivåer for varsling og melding av utilsiktede utslipp: Varsling Utslipp i henhold til første ledd Kjemikalier svart og rød kategori, flytende hydrokarboner Når kartlegging eller bekjempning er aktuelt, og uansett > 1 m 3 > 0,010 m 3 Kjemikalier i gul og grønn kategori.. > 10 m 3 Melding i henhold til andre ledd Forenkling. Til 37 Program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter Første avsnitt bokstav a skal lyde: a) for innsending av hovedplanen for bore- og brønnaktiviteter for utvinningsbrønner: frist som for PUD, jf. Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD), kapittel 4.15, : Redaksjonell endring (tatt ut det om tidspunkt for utgivelse). Første avsnitt ny bokstav b skal lyde: b) for innsending av program for den første utvinningsbrønnen: ni uker i forveien dersom samtykkesøknaden omfatter bore- eller brønnaktiviteter for én eller flere brønner ved nye feltutbygginger, jf. 25 tredje ledd bokstav a. Nåværende bokstav b blir bokstav c. : Det er ønskelig å harmonisere fristene for innsendelse av brønnprogram ved leteboring og produksjonsboring ved nye feltutbygginger. Første avsnitt bokstav c (nåværende bokstav b) skal lyde: c) for innsending av program for lete- og avgrensningsboreaktiviteter og for gjennomføring av undersøkelser dypere enn 200 m: ni uker før oppstart ved krav om samtykke som nevnt i 25 fjerde ledd bokstav a og b, samt bokstav d dersom innretningen tas i bruk for å utføre bore- eller brønnaktiviteter, jf. 26 nummer 2 bokstav a, : Det er klargjort at fristen også gjelder innsending av program for gjennomføring av undersøkelser dypere enn 200 m. Det er klargjort at henvisningen til 25 gjelder fjerde ledd, og det er foretatt noen redaksjonelle endringer. Første avsnitt ny bokstav d skal lyde: 10

11 d) for innsending av program for permanent plugging og forlating av brønner ved søknad om samtykke for disponering av innretning, jf. 25 fjerde ledd bokstav d: samtidig med innsending av søknad om samtykke. Nåværende bokstav d blir bokstav e osv. : Se forslag til nytt sjette ledd i 26 og begrunnelsen for dette. Første avsnitt bokstav f (nåværende bokstav e) skal lyde: f) (som før). bore- og brønnaktiviteter: senest seks måneder etter (som før). : Harmonisering (samme frist) med regulering i Oljedirektoratets ressursforskrift 24 om sluttrapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata. 11

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013 i medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet i medhold av lov

Detaljer

Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Statsråd: Anniken Huitfeldt UTKAST KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 11/4691 Dato:.06.13 Endring av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Barrierer, aldring og levetidsforlengelse

Barrierer, aldring og levetidsforlengelse Barrierer, aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål - Dokumentet 'prinsipper for barrierestyring i Petroleumsvirksomheten'

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING

Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Barrierer med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål -

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Virkeområde... 3 2 Ansvar... 3 3 Definisjoner...

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) (Sist endret 15. desember 2016, jf. side 4) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 18. desember 2015) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet

VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 18. desember 2015) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 18. desember 2015) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet 1 Veiledning til styringsforskriften TIL KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer

Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Beskrivelse Hjemmel Innsending til Kommentarer Rapportering av arbeidstimer Avslutningsplan Opphør av virksomhet på landanlegg Boreprogram Hovedplan for bore- og brønnaktiviteter Informasjon om formasjonstest

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Likelydende brev - se vedlagt adresseliste Vår saksbehandler Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Nytt barrierenotat PTIL/PSA

Nytt barrierenotat PTIL/PSA Nytt barrierenotat Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle barrierer HP - Barrierer HP - Barrierer

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) (Sist endret 26.

FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) (Sist endret 26. FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) (Sist endret 26. april 2019) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet 18.12.2015 1. Innledning Om ordningen med samtykke til oppstart og videreføring Myndighetene har behov for å følge

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23.desember 2013 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om

Detaljer

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet?

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? 14.11.2017 Partner Sverre B. Bjelland INNLEDNING Konsesjonssystemet» Staten

Detaljer

Faktura-nivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn i Refusjonsforskriften 9319 Landanlegg

Faktura-nivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn i Refusjonsforskriften 9319 Landanlegg 9319 Landanlegg 931901 Løpende oppgaver 992623 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring 9419 931902 Teknisk tilstand 992624 Oppfølging

Detaljer

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling 992076 Barrierestyring i Boring og Brønn 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje 992077 Trykkbalansert boring, barrieredefinisjoner og utstyrskrav 2014-Operatører HP-B 992078 Plugging og forlating av brønner

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet. i medhold av lov 29. november 1996 nr.

Detaljer

Hvordan kan vi forebygge storulykker?

Hvordan kan vi forebygge storulykker? Hvordan kan vi forebygge storulykker? Barrierestyring Anne Myhrvold Direktør Petroleumstilsynet Sjøsikkerhetskonferansen 25-26.09.2013 Ptil Tilsyn Fag Hovedledelse Internt Regelverk En mangeartet industri

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Barrierestyring Geir Erik Frafjord Petroleumstilsynet ESRA årsmøteseminar 07.06.12 DNV Parken, Oslo

Barrierestyring Geir Erik Frafjord Petroleumstilsynet ESRA årsmøteseminar 07.06.12 DNV Parken, Oslo Barrierestyring Geir Erik Frafjord Petroleumstilsynet ESRA årsmøteseminar 07.06.12 DNV Parken, Oslo 1 Innhold Hva menes med barrierestyring? Sentrale regelverkskrav Notat Prinsipper for barrierestyring

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

4 i Refusjonsforskriften Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr. Navn 9318 Landanlegg

4 i Refusjonsforskriften Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr. Navn 9318 Landanlegg 9318 Landanlegg Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og 931801 Løpende oppgave 992550 erfaringsoverføring 931803 Operasjonelle forhold 992551 Erfaringer med

Detaljer

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger til Petroleumstilsynet (). Oversikten er ment som

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg

Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Likelydende brev iht. adresseliste Vår sak: 18/916 Dato: 2.7.2018 Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Miljødirektoratet, Statens strålevern

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Petroleumsti l synet November 2011 l 1. Bakgrunn, roller og myndighet Denne avtalen omfatter anlegg, aktiviteter og annen virksomhet knyttet til Statens helsetilsyns

Detaljer

Høringsutkast AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Endringsforskrift 2009

Endringsforskrift 2009 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 1. oktober 2009 i medhold av lov 29.

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM MATERIALE OG OPPLYSNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (OPPLYSNINGSPLIKTFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensningstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) KAP I MATERIALE

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG (STYRINGSFORSKRIFTEN) KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde 2 Ansvar etter denne forskriften 3 Definisjoner

Detaljer

Hvorfor barrierer subsea?

Hvorfor barrierer subsea? Hvorfor barrierer subsea? Hva er en sikkerhetsutfordring subsea? Hva sier regelverket? Om det integrerte sikkerhetsbegrepet og den norske modellen. Om tankegangen bak HMS-regelverket. Miljørelaterte og

Detaljer

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og B. Tilsynskampanje erfaringsoverføring 931702 Teknisk tilstand 992381

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Høringsnotat Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften)

Høringsnotat Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften) Høringsnotat Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften) Denne forskriften erstatter forskrift for ressursforvaltning (FOR-2001-06-18-749). Ny forskrift er i hovedsak

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Lotos Exploration & Production Norge AS sin planlegging og gjennomføring av boring av brønn 7/8-7 S Skagen med bruk av Mærsk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg

Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Likelydende brev iht. adresseliste Vår sak: 16/1289 30.6.2017 Høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Miljødirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland,

Detaljer

FORSKRIFT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (RAMMEFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (RAMMEFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (RAMMEFORSKRIFTEN) DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 1 Formål... (RF 1, MF 2) 2 Virkeområde (tatt ut:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014 i medhold av lov 29.

Detaljer

VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 26. april 2019)

VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 26. april 2019) VEILEDNING TIL STYRINGSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 26. april 2019) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 1 Veiledning til styringsforskriften

Detaljer

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie Bakgrunn

Detaljer

Konstruksjonsdagen 2014

Konstruksjonsdagen 2014 Konstruksjonsdagen 2014 27.08.2014 Bjørn Thomas Bache Petroleumstilsynet Etablert i 1973 som en del av Oljedirektoratet Kontor i Stavanger Uavhengig etat fra 1. januar 2004 Underlagt Arbeid og sosial departementet.

Detaljer

Status W2W regelverk og tilsyn

Status W2W regelverk og tilsyn Status W2W regelverk og tilsyn Regelverksforum 5.9.2018 Høringsforslaget Fartøy som brukes i petroleumsvirksomheten har i stor grad vært bemannet med maritimt mannskap som også ivaretar petroleumsfunksjonene

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

AKUTTE UTSLIPP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 2015

AKUTTE UTSLIPP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 2015 AKUTTE UTSLIPP RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET 2015 RNNP - et integrert sikkerhetsbegrep Beskyttelse av både mennesker, miljø og økonomiske verdier. Helhetlig tilnærming til ulykkesforebygging

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 16. januar 2018 18.12.2017 nr. 2375 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72

Detaljer

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten HMS-seminar for SOL selskapene 10. november 2011 Hilde-Karin Østnes & Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Risikobasert tilnærming Utblåsningen

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

Ansvarsområde. Sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet og herunder forebygging av ulykker, inkludert forebygging av akutt forurensning.

Ansvarsområde. Sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet og herunder forebygging av ulykker, inkludert forebygging av akutt forurensning. Arbeid med risiko Ansvarliggjøring Ansvarsområde H M S Sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet og herunder forebygging av ulykker, inkludert forebygging av akutt forurensning. Arbeidsmiljø

Detaljer

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG ENKELTE RØRLEDNINGSSYSTEMER

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG ENKELTE RØRLEDNINGSSYSTEMER EKSTERNT HØRINGSUTKAST MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG ENKELTE RØRLEDNINGSSYSTEMER 1. JULI 2003 1 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...4 1 Virkeområde...4

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006. Fastsatt med hjemmel i lov 29.november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring

Fra risikoanalyse til risikostyring Fra risikoanalyse til risikostyring MainTech konferansen Elisabeth Hansson Blix, senior sikkerhetsrådgiver Safetec 19.04.2017 Hovedpunkter Storulykkesrisiko Introduksjon til temaet «fra risikoanalyse til

Detaljer

Risiko for akutte utslipp i nordområdene

Risiko for akutte utslipp i nordområdene Fakturanivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

Kommentartabell Petroleumstilsynets forslag til regulering av Walk to Work

Kommentartabell Petroleumstilsynets forslag til regulering av Walk to Work Arkiv / Saksnr. Oslo ARG 28.09.2018 Kommentartabell Petroleumstilsynets forslag til regulering av Walk to Work Endringsforslag (forslag til ny tekst uthevet og understreket) Kommentarer til forslaget Anbefaling/

Detaljer

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger. Den viser hva som

Detaljer

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING TEMAVEILEDNING Temaveiledning til storulykkeforskriften 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design.

Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design. Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design. PTIL Brannseminar 22.04.2009 Geir Langli Innhold Målsetning og noen definisjoner Om risikoanalyser Om prosjektering og barrierer Teknisk

Detaljer

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) 1. januar 2002. (Oppdatert 1. oktober 2009)

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) 1. januar 2002. (Oppdatert 1. oktober 2009) VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) 1. januar 2002 (Oppdatert 1. oktober 2009) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Mongstad - Oppfølging av hendelser 8. og 11.6.2016 Aktivitetsnummer 001902036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer