Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg"

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon Forsvarsministeren setter Forsvaret under lupen KOL og Akademikerne besøker det svenske Arbetsgivarverket Ny HTV for KOL i Hæren Medlemsfordeler i KOL

2 Leder Det nye året viderefører de aller fleste oppgavene partene startet opp i Særlig viktig for KOL nå er arbeidet med innføringen av en ny militærordning. Målet er at et OR og OF system etter en norsk utgave av NATO-standard skal implementeres innen 1 januar Parallelt med det åpenbare hovedmålet om innføring av et OR system er KOL i førersetet for at det settes nødvendig fokus på tre andre sentrale forhold som utvilsomt vil påvirkes av dette: 1) Et helhetlig tariffsystem for alle ansatte i Forsvaret 2) Utdanningsordningen for offiserer og utvikling av offisersprofesjonen 3) Utdannings- og karrieresystemer for sivile med akademisk kompetanse i Forsvaret Hva angår tariffsystemene så fokuseres det nå på utviklingen av de delene av Hovedtariffavtalen i Staten (HTA) som Forsvaret benytter. Partene i Forsvaret har derfor satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet et omforent produkt om tilpassede lønnsrammer og lønnsspenn som setter de ulike gradsnivåene og personellkategoriene i en naturlig sammenheng til hverandre. KOL skal ta ansvar for at dette når frem til mellomoppgjøret i staten gjennom vår representasjon i forhandlingsutvalget i Akademikerne. På samme måte mener vi de øvrige arbeidstagerpartene må sørge for støtte hos sine hovedsammenslutninger samt at arbeidsgiver og FD må ivareta gjennomslag hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dersom ikke de foreslåtte endringene i HTA aksepteres under mellomoppgjøret i staten til våren, vil ikke den nye militærordningen fungere etter intensjonen. Dermed vil heller ikke regjeringen nå målet de har satt seg gjennom Kompetansemeldingen (Meld.st 14 Kompetanse for vår tid) og Handlingsplanen av september Dette ville være en fadese Hva angår utdanningsordningen for offiserer og utvikling av offisersprofesjonen så har KOL fremsendt flere skriv og artikler også om dette. Vi er tydelige på at innføring av en ny militærordning med OR vil få flere konsekvenser både for sivile og for offiserer. Konsekvensene vil bli særlig store ift offiserene (OF) og dette krever en helhetlig utredning. Nye arbeidsformer, karriereveier, lederfunksjoner osv vil kreve endringer i innholdet i offiserenes utdanningsordning. Dette da, offisersprofesjonen, etter KOLs syn, er en egen kompetanse som kommer i tillegg til den militære profesjon. KOL mener eksempelvis at det må stilles tyngre krav til kompetanse innen politisk og kulturell forståelse, situasjons- og informasjonsanalyse, fellesoperative behov, NATO og FN, kontekstuering av ny informasjon, refleksjon og etiske vurderinger mv ifm utdannelse av offiserer til GOU og VOU. Jeg mener dette blir et intellektuelt fundament for anvendelse av militær makt som gjenspeiler selve kjernen i offisersprofesjonen. Forsvaret må tilpasse utdanningsordningen til å etterkomme de utfordringene Norge og våre allierte må håndtere over hele verden. KOL etterlyser derfor en konkretisering av hva Forsvaret selv mener om dette Som en overordnet og svært viktig utredning pågår nå Forsvarsministerens oppdrag til Forsvarssjefen av 1 oktober 2014, om utarbeidelse av et nytt Fagmilitært Råd (FMR). Dette innebærer en fullstendig gjennomgang av helheten i Forsvarets ressurser, kapasiteter og oppdrag etc. Dette er et svært komplekst arbeid som har leveransefrist allerede 1 oktober KOLs sekretariat blir jevnlig informert om status i arbeidet og har fortløpende anledning til å komme med innspill. Innledningsvis har KOL særlig påpekt viktigheten av riktig balanse mellom investeringer og kapasiteter til et nasjonalt førstelinjeforsvar opp mot våre forpliktelser og forventninger til og fra NATO-alliansen. Det blir spennende å se hvordan Norge i fremtiden skal innrette seg for å skape best mulig overensstemmelse med NATOs grunnleggende prinsipper for alliansens strategiske forsvarskonsept, NATOs Triple C. De tre mest prioriterte oppdragene er hhv: Collective defence, Crisis Management og Cooperative Security. Dette ble nedfelt i deklarasjonen som medlemslandene ble enige om under NATO Summit i Wales i 2014 og vil kunne legge sterke føringer på allianselandenes prioriteringer i årene som kommer. Det er ingen tvil om at Forsvaret er inne i en usedvanlig spennende fase. Som leder er jeg derfor stolt over å kunne bidra til utviklingen. Sammen med KOLs meget kompetente sekretariat og alle KOLs medlemmer forøvrig, skal jeg gjøre mitt beste for å realisere KOLs kjernesaker i det nye Forsvaret Resultatet av det vi og de øvrige jobber med nå vil langt på vei være dimensjonerende for det norske Forsvaret de kommende år VÅRT VERN UTGITT AV KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Postadresse: Pb 2765, Solli 0204 Oslo Besøksadr.: Løkkevien 7, 0253 Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: KOLs profil på Facebook: KOL-Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Ansatte og tillitsvalgte i KOL Leder: Orlogskaptein Kim A. Sabel Tlf: nestleder: Oberst Per Lausund Tlf: nestleder: Oberstløytnant Knut Bremerthun Tlf: Generalsekretær: Oberst Tor Erik Drangsholt Tlf: Forhandlingssjef: Seniorrådgiver Svein Håkon Forvik Tlf: HTV Hæren: Major Magnus Krossby Tlf: HTV Sjøforsvaret KK Christian Oseberg Tlf: HTV Luftforsvaret: Kaptein Christopher Leegaard Tlf: HTV FST: Maj Eivind Åsmund Sørdal Tlf: HTV FLO: Maj Petter H. Nesse Tlf: Krigsskolenes kadettforum (KSKF): Leder: Fenrik Stian Engeberg, Tlf: Advokat: Trond Vegard Sagen Eriksen Tlf: Ansvarlig redaktør: Kim A. Sabel

3 Artikkel vdr KOLs utredning om utvikling av offisersprofesjonen og utdanningsordningen Hvordan blir Forsvarets utdanningsordning for offiserer påvirket av innføringen av ny befalsordning med et OR og OF system - Hva kjennetegner offisersprofesjonen? Drøfting Et nytt trusselbilde påvirker Norges militærstrategiske prioriteringer kulturell forståelse, evne til situasjons- og informasjonsanalyse, NATO, FN, fellesoperative operasjoner, kontekstuering av ny informasjon, refleksjon og etiske vurderinger mv. KOL mener dette blir et intellektuelt fundament for anvendelse av militær makt som gjenspeiler selve kjernen i offisersprofesjonen. Forsvaret må tilpasse utdanningsordningen til å etterkomme de utfordringene Norge og våre allierte må håndtere over hele verden. Bakgrunn De siste årene har det vært jobbet intenst med utvikling av en ny befalsordning der målet er å etablere et OR/OF system etter en norsk utgave av NATO standard. KOL har hele veien vært initiativtager og en aktiv pådriver for å få dette på plass. Dette fordi vi mener at et slikt system er helt nødvendig for at Norges Forsvar skal kunne løse de oppgavene de er satt til i fred, krise og krig på en best mulig måte. KOL ble derfor svært glade da dette endelig ble konkretisert gjennom regjeringens Handlingsplan i Innføringen av et OR system vil ikke bare medføre endringer for personellet som direkte blir omfattet av OR søylen, men vil også få flere konsekvenser for både offiserer og sivile. Særlig i relasjon til hvem som i fremtiden skal utføre hvilke arbeidsoppgaver, og hvilket utdannings- og kompetansebehov som er nødvendig for alle Forsvarets ansatte. For KOL er det svært viktig å synliggjøre at dagens og fremtidige yrkesoffiserer vil få nye roller som en konsekvens av det nye OR systemet. KOL vil særlig påpeke offiserenes nye leder- og ansvarsroller samt behovet for en justert utdanningsordning som understøtter offisersprofesjonen i større grad enn i dag. Dette i tillegg til klassisk militært lederskap og annen fagmilitær kompetanse. Det er svært viktig for KOL at dette får nødvendig oppmerksomhet fremover. Uten dette vil ikke OR og OF fungere optimalt sammen. KOL mener at dagens utenriks- og forsvarspolitiske utfordringer ser annerledes ut og blir håndtert med andre midler i dag enn for kun år siden. Dette ser vi konkret både i NATO, FN og EU sammenheng samt på nasjonalt nivå. Trusselbildet har fått en mer kompleks årsakssammenheng og utarter seg på helt andre måter enn tidligere. Derfor følger KOL nøye med i utviklingen i arbeidet med et nytt Fagmilitært Råd (FMR), og ser frem til å lese det endelige produktet. Etter KOLs syn får dette også konsekvenser for hvilken personellkompetanse Forsvaret trenger og hva fagplanene ved militære utdanningsinstitusjoner skal inneholde. Hva kjennetegner en offiser og hvilke kompetansekrav stilles til en offiser Etter KOLs syn krever utviklingen i trusselbildet at fremtidens militære ledere trenger en bred akademisk kompetansebakgrunn for å kunne treffe riktige avgjørelser i de oppdragene de settes til å løse, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor bør det eksempelvis stilles tyngre krav hos offiserer til politisk og Hva sier forskning om akademisk kunnskap og læring KOL vil referere til en av verdens mest toneangivende forskere innen innovasjon, læring og endring, Bengt-Åke Lundvall, som er professor ved universitetet i Aalborg. Han konkluderer at akademisk fordypning stimulerer intellektuelle ferdigheter som setter individet i bedre stand til å takle nye og ukjente situasjoner, i et miljø som er preget av stress, usikkerhet og stadig endrede forutsetninger. Han omtaler dette som individets evne til å lære og lære. (se vedlegg 1) Samtidig fremhever han at en kombinasjon av akademisk teori og praksis/øvelser gir et enda bedre totalresultat. I så måte er det ingen tvil om at Forsvarets veletablerte utdanningsmodell, med en gjennomgående kombinasjon av teori og praktiske øvelser, er en suksessoppskrift. Justert struktur og innhold i offiserenes utdanningsordning Militærprofesjon og offisersprofesjon KOL mener at begrepene militær profesjon og offisersprofesjon må konkretiseres for å tydeliggjøre hvilken kompetanse som kreves av de ulike personellgruppene i Forsvaret. Uten en klar begrepsforståelse kan man ikke tilpasse utdanningen til å korrespondere med de behovene utdannings- 3

4 ordningen må ta hensyn til for å videreutvikle personell med den riktige kompetansen og de riktige personlige egenskapene. Alle personellkategoriene har sin fagkompetanse, men KOL mener at offiserskompetanse og offisersprofesjonen er elementer som kommer i tillegg til militær kompetanse og den militære profesjon. Dette må tydeliggjøres gjennom utdanningen ved krigs- og stabsskole. Fokus på offisersprofesjonen Master og Bachelor er ikke GOU og VOU KOL mener det er et klart skille mellom sivile akademiske grader og offiserenes militære utdanningsnivå. De sivile gradene, bachelor og master, er gjerne koblet mot en bestemt fagutdanning (eksempelvis ingeniør, navigatør, økonom etc), mens det militære utdanningsnivået (grunnleggende- og videregående offisersutdanning (GOU og VOU)) er koblet mot det særegne ved offisersprofesjonen. For KOL er det viktig at man er klar over den distinkte forskjellen mellom å ha en krigsskoleutdanning som utvikler offiserer (offisersfag), og på å ha en bachelor i et eller annet konkret fagområde. Like fullt er det i dag slik at begge disse kompetansenivåene tilegnes ved de samme utdanningsinstitusjonene. Det ene er offisersutdanning, og det andre er sivil eller militær fagutdanning. KOL er svært positive til at man gjennom dagens krigsskoleutdanning «bruker det ene for å oppnå det andre». Dvs å integrere offisersutdanningen i fagutdanningen. På denne måten får man implementert militære særegenheter ved militære fag og militær yrkesutøvelse. KOL mener at Forsvaret bør evaluere om innholdet på dagens krigsskoler, kvalifiseringskurs, FOPS, stabsskole etc, har det innholdet man faktisk er ute etter for å gi offiserer GOU og VOU. ger flere formalkrav bl.a gjennom NOKUT, til antall lærere, utdanningsnivå på lærerne mv, ved en utdanningsinstitusjon, for å kunne akkreditere undervisning på masternivå. I dag er det Forsvarets Høgskole som eier akkreditering til masternivå i Forsvaret, noe som foreløpig et delhinder for KOLs mål om at kadetter skal uteksamineres til masternivå i militært lederskap etter endt krigsskole. Imidlertid finnes det flere sivile høyskoler, som på tross av liten størrelse og begrensede lærerressurser, faktisk underviser på masternivå. Dette gjennom at de rent organisatorisk sett er strukturert etter en fakultetsmodell der de deler undervisningskapasitet med andre mindre høyskoler. KOL mener at Forsvaret bør utrede muligheten for å organisere Forsvarets undervisningsinstitusjoner etter en fakultetsmodell. KOL anbefaler at fagplanene på befals- og krigsskole (ev andre tyngre kurs) samordnes på en slik måte at faginnholdet er sammenhengende og komplekst nok til å akkrediteres på masternivå. Ledelsesfaget kan «eies» av Forsvarets Høgskole (FHS), under oppsyn av deres dekan, men at undervisningen fysisk gjennomføres ved de ulike krigsskolene. Dyktige ledere er en av Forsvarets viktigste merkevarer utad, og det er avgjørende at Forsvaret ivaretar dette som et statusbegrep også i fremtiden. Forsvaret utdanner ledere sjoner som krever at man er OF, OR sivil etc i den nye ordningen. KOL er tydelige på at personell som gjennomfører krigsskole eller høyere sivil akademisk utdanning, med påbygging av et adekvat kvalifiseringskurs eller tilsvarende offiserskurs, ved en av krigsskolene eller stabsskolen, skal være offiserer og følgelig hører hjemme i OF søylen. KOL er tydelige på at personell som gjennomfører krigsskole eller sivil akademisk utdanning, med påbygging av kvalifiseringskurs (tilsvarende) ved en av krigsskolene eller stabsskolen, skal være offiserer og følgelig hører hjemme i OF søylen. Det er svært viktig for KOL at de kvalifiseringskurs (KVK)/offiserskurs man etablerer for personell med sivil høyere utdanning, ved siden av ordinær krigsskole, gis innhold og varighet som reelt sett gjør dette til en relevant og nivådannende utdanning med fokus på offisersprofesjonen. KOL mener dette er særlig viktig for det per- 4 Fakultetsinnretning av Forsvarets undervisningsinstitusjoner Master i militært lederskap ved uteksaminering fra krigsskolene KOL er naturligvis kjent med at det forelig- Hvilke personellgrupper skal være offiserer KOL anbefaler at Forsvaret raskest mulig foretar en konkret vurdering av hvilke funk- sonellet som i fremtiden kan bli omfattet av personellgruppen Spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Mange av disse innehar tung sivil akademisk kompetanse som For-

5 svaret trenger, og kan tilsettes som offiserer eller som sivile. (eksempelvis jurister, ingeniører, veterinærer, psykologer, leger etc). KOL mener at alt akademisk personell som skal benyttes i styrkestrukturen må være offiserer. I dette ligger følgelig implisitt og eksempelvis at: en jurist uten offisersutdanning er fremdeles kun en jurist, og ikke en offiser. Videre mener KOL at alt akademisk personell som skal benyttes i styrkestrukturen må være offiserer. Følgelig må dette personellet gis adekvat offisersutdanning. Dette på en slik måte at den ekvivalerer med, og ikke undergraver, den offisersutdanningen som gis ved krigsskolene/stabsskolen. Eksempelvis kan de tilbys det samme kvalifiseringskurset som øvrig militært personell gis i dag, eller tilbys særlig tilpassede kurs/moduler ved et egnet sted. KOL mener at Forsvaret må utvikle tjenesteperioden til alt vernepliktig akademisk befal (VAB) slik at de i løpet av tjenesteåret gis en offisersutdanning, som igjen kvalifiserer dem til fast tilsetting som offiserer. Fortrinnsvis må dette være utdanning av samme varighet, innhold og akademisk nivå som den offisersutdanningen som tilbys for offiserer for øvrig. Etter det KOL er kjent med kjøpes det også i dag sivile studieplasser på kadettvilkår (KS nivå) som et alternativ til KS utdanningen. Blant annet ved sykepleierhøyskolen, Politihøyskolen og Idrettshøyskolen etc. KOL mener at dette personellet må gis adekvat offisersutdanning i tillegg for å kunne bli offiserer. Konklusjon KOL anbefaler at Forsvaret snarest mulig etablerer en arbeidsgruppe som ser på hvilke konsekvenser innføringen av et OR system får for yrkesoffiserer. I denne sammenhengen må det særskilt vurderes hvilke justeringer som må gjennomføres på dagens utdanningsordning for offiserer for å tilpasse seg ny befalsordning og ny personellstruktur på en best mulig måte. I tillegg må det særlig utredes hva Forsvaret mener skal beskrive offisersprofesjonen. KOL anbefaler at en justert utdanningsordning for offiserer i større grad implementerer fag som utvikler fellesoperativ forståelse samt reflekterte og analytiske evner. KOL anbefaler at utdanningsordningen utvikles på en slik måte at kadettene kan uteksamineres til masternivå i militært lederskap. KOL anbefaler at alle personellgrupper med en sivil profesjonsutdanning, som Forsvaret har behov for, må gis mulighet for påbygning av denne med en tilstrekkelig omfattende offisersutdanning for å kunne bli offiserer. KOL anbefaler at Forsvaret utreder mulighetene for å innrette Forsvarets utdanningsinstitusjoner som en fakultetsmodell for å tilfredsstille fomalkravene som ligger til grunn for utdanning på masternivå også ved befals- og krigsskolene. KOL anbefaler at Forsvaret vurderer om den utdanningen som gis ved stabsskolen faktisk inneholder de elementene som nivåhever offiserene til et videregående offisersnivå. Det må skilles mellom hva som er masterutdanning og hva som er offisersutdanning. KOL vil være svært tydelig på å understreke at OR og OF- personellet, sammen med både sivile, grenaderer og matroser, er helt avhengige av hverandre i den fremtidige Forsvarsstrukturen. Med gjensidig grunnleggende respekt og anerkjennelse for hverandres yrkesutøvelse og kompetanse blir dette en suksess Med vennlig hilsen Kim A Sabel Leder KOL Vedlegg 1 om forskningsresultater Frykten for akademisering av krigsskoleutdanningen og bortfall av den militære offisersprofesjon Totalt grunnløs mener KOL- En god del ansatte i Forsvaret uttrykker bekymring over det teoretiske og akademiske tilsnittet i krigsskoleutdanningen i dag. De frykter for bortfall av de rette holdningene og grunnleggende ferdigheter hos offiserene i fremtiden. Dette er aldeles grunnløst hevder KOL. I et foredrag 17 april 2008 presenterer professor Bengt-Åke Lundvall fra universitetet i Aalborg flere forskningsresultater omkring lærende organisasjoner sett opp mot innovasjon og utvikling. Det synes å være liten tvil om at dagens samfunn og bedrifter stiller store krav til omstillings- og endringsvilje hos personellet for å henge med i utviklingen og samtidig oppnå best mulig resultat. Det er ingen grunn til å anta at Forsvaret er et unntak fra dette. I en undersøkelse gjennomført i Finland på saksbehandlere med og uten akademisk bakgrunn ble det gjort flere interessante observasjoner. Særlig så man verdien og effekten av personell med akademisk bakgrunn i situasjoner med stor grad av uforutsigbarhet og endring. I relasjon til raskt å tilpasse seg den nye situasjonen og igjen oppnå gode resultater kom akademikere bedre ut enn grupper uten leng. I mer statiske situasjoner og likevektstilstander så man mindre forskjell mellom akademikere og personer med lavere utdannelse. Lundvall trekker også frem viktigheten av å lære å lære. Særlig hvis formålet er å utdanne for fremtiden. Lundvall presenterte flere resultater sett opp mot effekten av de ulike læringsformene: STI=Science-Technology-Innovation mode is characterised by science-approach formalisation, explicitation and codification DUI=Learning by Doing, Using and Interacting mode refers to experience-based, implicit, embedded and embodied knowledge. Jensen, Johnson, Lorenz and Lundvall, Forms of Knowledge and Modes of Innovation, Research Policy, 2007 Product innovation and modes of innovation Odds ratio estimates (with control variables for sector, size & ownership) Odds ratio Coefficient estimate DUI/STI ** STI ** DUI ** (Tabellforklaring: Tallenes størrelse definerer effekten av DUI og STI. Høye tall er bedre enn lave tall) Kombinasjonen av teoretisk og erfaringsbasert læring viser seg å være spesielt resultatfremende i denne konteksten, og nettopp på dette området tør KOL påstå at 5

6 Forsvaret er blant Norges beste utdannelsesinstitusjoner. Krigsskolene er en læringsarena som legger unikt godt til rette hva angår det å kombinere akademiske teorier med praktisk utøvelse. Arbeidspresset ved krigsskolene er meget høyt, og strykprosenten er unikt lavt i forhold til sivile skoler. Dette til tross for at det er svært mange eksamener hvert semester. Resultatene som oppnås på krigsskolene henger således svært godt sammen med det å utdanne ledere for situasjoner med stor grad av usikkerhet. Nettopp dette er nok et svært viktig moment i denne saken. Krigsskolene skal utdanne ledere og karakterer i Forsvarsstrukturen, ikke konforme A4 stereotyper som følger ordrer. Individer som tenker selv og er i stand til å konkludere og handle etter en kombinasjon av tilgjengelig informasjon og egne vurderinger er en kritisk suksessfaktor. Etter KOLs syn er dette kjernen i profesjonsutdanningen som offiser. Uten et ledelsesapparat med høy grad av akademisk utdannelse i kombinasjon med praktisk erfaring vil man raskt komme til å foreta feilaktige beslutninger på alle nivåer i alle bransjer. Dette er kritisk innen offisersyrket. KOL mener derfor at Krigsskolene er inne på helt riktig spor i relasjon til seleksjon, faglig innhold og praktisk gjennomføring av utdannelsen. Man må ta inn over seg at verden er i endring og at utfordringene ikke er de samme i dag som for kun kort tid siden. Krigsskolene må fortsette å tilpasse seg samtidig som man bør søke å ivareta viktige tradisjoner og historie i prosessen. KOL sekretariat har vært i samtale med egen kadettforening, Akademisk kadettforum (KSKF) om dette og har sammenfallende syn på nåsituasjonen i krigsskolenes fagplaner og undervisningsopplegg opp mot hva en krigsskole er ment å utdanne for. Forsvaret under lupen Ekspertgruppen vil få bred tilgang til informasjon slik at den kan danne seg et best mulig bilde av situasjonen i Forsvaret og den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre omgivelser. Gjennom sitt arbeid skal gruppen blant annet bidra til en bedre debatt om vårt forsvar og vår forsvarsevne. bare begynnelsen på de utfordringer som kan følge av den forverrede utviklingen i regionen. 6 Av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Hvordan står det egentlig til med vår forsvarsevne? Hvorfor er dette et tema kun for spesielt interesserte? Jeg mener det er på høy tid med en bredere offentlig debatt rundt et særdeles viktig tema vår evne til å forsvare landet. Sikkerhets- og forsvarspolitikken, og debatten rundt den, er for viktig til å overlates til politikere og militære alene. Jeg har derfor oppnevnt en uavhengig ekspertgruppe bestående av framtredende og dyktige fagfolk. Gruppen skal vurdere Forsvarets evne til å løse sine mest krevende oppgaver. Fra sikkerhetspolitiske kriser, til forsvar av landet. Ingen bør være i tvil. Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har også konsekvenser for norsk forsvarspolitikk. Som forsvarsminister hviler det et tungt ansvar på meg for å følge opp og sikre at Forsvaret løser sine oppgaver i dag og i fremtiden. Sentralt i dette står et mer selvhevdende Russland. Vi har fått et Russland som ignorerer folkeretten og de grunnleggende verdier det internasjonale samfunn har søkt å slutte opp om etter den kalde krigen. Det gir så absolutt grunn til bekymring. Vi utfordres også direkte og indirekte av den dype uroen og splittelsen i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika. Lokal og internasjonal terrorisme, og et økt antall fremmedkrigere fra vestlige land, er i seg selv formidable utfordringer. Dette er likevel Solidariteten i NATO er derfor viktigere enn noen gang. Alliansen må nå stå samlet om hva Atlanterhavspakten handler om vår felles trygghet og sikkerhet. Dette behovet står dessverre i sterk kontrast til hva som faktisk har skjedd i Alliansen de senere år. 21 av 28 NATO-land ligger an til å bruke mindre penger på forsvar i 2014 enn i Disse problemstillingene vil også ekspertgruppen støte på. Gruppens arbeid skal lede fram til en samlet vurdering av Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Mitt mål er at gruppen skal gi en uhildet og ærlig framstilling av Forsvarets evne til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Det er også avgjørende for meg at dette arbeidet skjer innenfor en ramme av åpenhet og debatt. Jeg har derfor bedt om at gruppen leverer en ugradert rapport innen 1. mai i 2015.

7 Kadettnytt - KSKF og KOL informerer Velg KOL og la di* valg baseres på på kunnskap Samtlige av KOLs medlemmer har valgt å by*e >l KOL e*er noen års tjeneste. Som kade* er de*e valget naturlig KOL- Norges eldste tjenestemannsorganisasjon for offiserer KOL har utviklende studieturer for kade*er og medlemmer der vi samler kade*er og eldre offiserer, holder kurs og besøker NATO baser over hele Europa. KOL har glitrende bank- og forsikringsordninger gjennom Danske Bank og Gjensidige som tåler sammenlikning med alle andre. Gjelder selvsagt i utlandet og i risikoområder KOL er den foreningen som virkelig jobber for offisersprofesjonen samt at kade*ene skal utdannes >l masternivå ved endt krigsskole. De*e har vi fremsendt >l stor>nget og fremlagt for Utenriks- og Forsvarskomiteen. Du må velge forening iht det du mener er rik>g for deg 7

8 Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening Informasjonsbulletin Oktober 2014 KOL - akademikerne i Forsvaret Svein-Håkon Forvik er forhandlingssjef i KOL og jobber med forhandlinger på alt innen tariff. Reforhandling av Kompensasjonsavtalen og ATF Kompensasjonsavtalen og ATF er sagt opp til reforhandling. KOL ber om innspill til våre krav til de kommende forhandlingene. Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (Kompensasjonsavtalen) Kompensasjonsavtalen regulerer stort sett all kompensasjon i nasjonale stillinger for risiko, ulempe og merutgifter. Her kompenseres blant annet tillegg for pendling, flytting, uniformsgodtgjøring, samt vilkår ved kortere tjeneste i utlandet mv. Ved revisjon av avtalen kan også vedleggene til denne bli tema. Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) ATF regulerer kompensasjon for unntaksaktiviteter som øving, vakt seiling (FA) mv. Avtalen løper frem til 31. mars men ble allerede oppsagt i mai i år. ATFen vil antakelig bli gjenstand for en evaluering før forhandlingene starter. Forhandlinger Partene har i et forberedende møte blitt enige om oppstart av et arbeid forut for forhandlinger vedrørende kompensasjonsavtalen i løpet av november. Forhandlingene av ATF vil etter planen tidligst kunne starte i desember. KOL anmoder derfor om innspill fra medlemmene. - Kompensasjonsavtalen innen 1. november. - ATF innen 15. november 8 Disse sendes på FIS/B; kol.kontakt, eller på ugradert nett; Gjeldende Kompensasjonsavtale og ATF finner du på KOLs hjemmesider

9 Dinamo Foto: Thomas Ekström Gleder blir større når de deles. I år har vi gleden av å dele over 2 milliarder av overskuddet med kundene våre. De beste øyeblikkene kan være de du deler med andre. I disse dager gleder vi oss over at kundene våre mottar et rekordstort kundeutbytte. Dette skjer når Gjensidigestiftelsen, vår største eier, gir sitt aksjeutbytte på over to milliarder kroner til Gjensidiges kunder. For mer informasjon om tidenes største kundeutbytte ring 03100, se gjensidige.no/kundeutbytte eller kom innom et av våre kontorer.

10 Tariffnytt KOL og Akademikerne besøker det svenske Arbetsgivarverket Regjeringen har igangsatt en utredning om organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Akademikerne og KOL er enige i at god ledelse og dyktige medarbeidere i statsforvaltningen er av avgjørende betydning for å sikre borgerne tjenester av høy kvalitet. I denne sammenheng har Akademikerne Stat vært i Sverige for å orienteres om erfaringer med en helt annen arbeidsgiverorganisering med Arbetsgivarverket. KOL har en særskilt interesse av arbeidsgiverfunksjonen sett opp i mot forhandlingssystemet og lønnsdannelsen i staten, herunder Forsvaret. Utdrag fra lønnspolitikken: - lønnsdannelsen skal bidra til virksomhetens utvikling -fra sentrale potter via rammer og fastsatte nivåer til sifferløse avtaler - fra kollektive forhandlinger til reelle lønnssamtaler-muligheter for lokale overenskomster - fra faste periodiseringer (for eksempel årlige forhandlinger) til en kontinuerlig prosess Saco-S påpeker at dette har vært en reise fra: - centrala lösningar - regler - kollektiva lösningar - tvist - stuprör (takrenner) til at man i dag er på god vei til: - verksamhetsnära Avtal/idéer - individen i fokus - samverkan - helhetsperspektiv og Arbetsgivarverket bekreftet dette. virksomhet til virksomhet, og fra landsdel til landsdel. Det er viktig at en ny arbeidsgiverorganisering blir mer brukerstyrt og brukerorientert slik at denne utfordringen kan løses målrettet. En fremtidig arbeidsgiverpolitikk må derfor ta utgangspunkt i virksomhetenes ønsker og behov. Vi opplever at virksomhetene nokså unisont etterlyser mer delegering og mer ansvar. Det bør de få, for at staten skal fungere best mulig og mest mulig effektivt. I dag er situasjonen at en statlig virksomhetsleder kan ha ansvar for å nå sentrale politiske målsettinger og for budsjetter i hundremilliardersklassen, samtidig som virksomheten ikke kan styre vesentlige økonomiske midler innenfor lønnsdannelsen for å kunne håndtere virksomhetens særskilte utfordringer. Sentrale kollektive diktat treffer sjelden den enkelte leders utfordringer i den enkelte virksomhets mangslungne behov og forsetter vi som nå, vil fortsatt 85% av lønnspotten styres fra sentralt hold. 10 Som vi har beskrevet i tidlige artikler, ønsker vi en langt større grad av lokal lønnsdannelse uten sentrale diktater og en til tider utidig direkte politisk påvirkning under selve forhandlingsprosessen. I dag mener vi arbeidsgiverfunksjon herunder spesielt forhandlingsprosessene er for sentralt styrt og med en uoversiktlig politisk innblanding under deler av prosessen. Gjørv-kommisjonen påpekte at staten er overstyrt og underledet. Dette får antakelig også betydelige konsekvenser for kvaliteten på prosessene i lønnsforhandlingene i staten. Møte med SACO-S og Arbetsgivarverket I Stockholm møtte Akademikerne SACO-S (akademikerne/stat i Sverige) for deretter å få en grundig orientering fra Arbetsgivarverket. Vi fant at lønnspolitikkene i SACO-S, samsvarte meget godt med Arbetsgivarverkets egen lønnspolitikk. KOL registrete samtidig at SACO-S og Arbetsgivarverkets målsetninger i stort samsvarer med våre målsetninger i lønnsdannelsen og prosessene herunder. Arbeidsgiverfunksjonen må ta mer hensyn til virksomhetens behov Arbeidsgiverfunksjonen i staten er i dag svært sentralstyrt og den statlige sentrale arbeidsgiverfunksjonen (nå i KMD) har historisk vært lite opptatt av å lytte til og ivareta behovene til den enkelte etat. Dette har svekket kvaliteten på tjenestene og til tider skapt betydelige utfordringer med henblikk på å rekruttere og beholde medarbeidere. Hvilke medarbeidergrupper dette er, varierer fra Dagens forhandlingssystem i Forsvaret I Forsvaret har man deretter til alt overmål en kutyme for å rette opp de «skjevheter» som den sentrale fordelingen med gruppejusteringer har medført. Etter at Forsvaret så foretar egne sentrale justeringer, er det kun smuler igjen til den enkelte DIF. Vi har sett en bedring på dette området i forrige hovedoppgjør (2014) med en prosentvis økning til preliminære lokale forhandlinger, men fortsatt har vi ikke fått på plass varige og sikre prosesser for reel lokal lønnsdannelse. Vi er samtidig langt fra svenskene som

11 i det lokale lønnsarbeidet har kommet godt på vei med en reell lønnsdannelse mellom den enkelte arbeidstager og nærmeste sjef. Veien videre KOL vil påstå at ift den økonomiske størrelsen og de konsekvenser vi her står ovenfor, ser det ut som om tariffarbeidet i virksomhetene blir tillagt for liten vekt blant virksomhetens toppledere. KOL imøteser den igangsatte utredning om organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen i staten spesielt med fokus på lønnsdannelsen. Vi har i tidligere artikler beskrevet Arbetssgivarverkets prosesser og oppbygning. KOL er ikke så opptatt av om vi bør ha en kopi av svenskenes løsning, men resultatene de har oppnådd i samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene bør være meget interessant for premissleverandørene i den norske organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen. i Staten, medlemstallet ser således ut til å få enda mer vind i seilene. KOL og akademikerne vil således bli en stadig mer betydningsfull gruppe i staten med økende mulighet til å kunne påvirke lønnsdannelsen. Hva mener du om lønnsdannelsen i Forsvaret? Send gjerne dine synspunkter til Svein-Håkon Forvik Forhandlingssjef KOL Akademikerne vokser og er nå statens nest største hovedsammenslutning og representer ca ansatte i statlig sektor. Det stilles stadig større krav til kompetanse ved tilsetning av stillinger Magnus Krossby er ny Hovedtillitsvalgt HTV for KOL i Hæren Jeg fikk interessen for KOL da jeg så etter å ikke være en i den store massen. Som godt etablert fant jeg også ut at forsikringsavtalen var blant de beste. Har også følt å ha fått meget god støtte fra KOL for mine personlige saker. Dette førte igjen at jeg meldte med som interresert til å bli HTV når sjangsen bød seg. På den ene siden ønsket jeg å være med å påvirke og på den andre siden bli bedre innenfor mitt fagfelt. Jeg har de siste årene arbeidet innenfor personellfeltet og er nå S1 i Telemark bataljon. Dette er også den avdelingen som jeg har tjenestegjort lengst i med tilhørende intops, men har også erfaring fra Stridstrenbn og HMKG. Har hatt stillinger som troppsjef, kompanisjef og S1 som de mest interresante. Å løse verv i kombinasjon med hektisk hverdag både på jobb og hjemme er selvsagt utfordrende, men er nok flere som føler på dette. Fra 1.mars får HTV 1 permisjonsdag i uken for å delta på drøftinger i Hæren og støtte KOL s medlemmer. Dette ser jeg frem i mot og håper at Hæren s folk ringer meg. Personlig er jeg 40 år, gift og har 3 barn i skole og barnehage alder. Jeg er født og oppvokst på Hvaler, men driver nå en gård og ukependler til Rena. Av fritidsinterreser kan nevnes løping, sykling, vedlikeholde gården, kone og barn. Nødvendigvis ikke i den rekkefølgen. Jeg er sjelden på Fasce, men er mye på Strava :) Magnus Krossby HTV HÆREN KOL Mobil

12 Krigsskoleutdannede offiserers landsforening KOL har en avtale med SATS ELIXIA, som gir deg som medlem 10% rabatt. SATS ELIXIA Corporate kan tilby to typer medlemskap: CORPORATE PRIORITY: Dette medlemskapet gir tilgang til samtlige SATS ELIXIA sentre i Norge, Sverige og Finland. I Oslo vil dette da si at de ansatte også får tilgang til våre 3 priority sentre: SATS Bislett ELIXIA Colosseum ELIXIA Røa (åpner 1. kvartal 2015) CORPORATE CITY: Dette medlemskapet vil gi tilgang til senter i et regionalt område. Vi har følgende regioner: Oslo* Bergen Drammen Grenland Hønefoss Kristiansand Lillehammer Rogaland Trondheim Østfold Tromsø (* Ikke priority sentre) Hvordan går jeg frem? Nytt medlem? For opprettelse av medlemskap kontakt ditt nærmeste SATS eller ELIXIA senter. Husk å medbringe gyldig jobbdokumentasjon og legitimasjon. Bruk bedriftskode: 200p471 Allerede medlem? Du kan beholde ditt medlemskap hvis ønskelig med din pris og vilkår. Ved oppgradering til SATS ELIXIA, kontakt ditt nærmeste senter for dette. For mer informasjon, ta kontakt med ditt nærmeste SATS ELIXIA senter eller 12

13 Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening Informasjonsbulletin Januar 2015 KOL - akademikerne i Forsvaret KOLs avtale med Danske Bank er blant det aller beste markedet har å tilby KOL sekretariat oppfordrer medlemmene til å undersøke sine bankvilkår. Her kan det være svært store summer å spare for deg som har lån Utvidet.lbud.l studenter/ kade6er Danske Bank tilbyr gratis PC- forsikring for studentmedlemmer i KOL. Forsikringen dekker skade på, eller tyveri av, PC og MAC med tilhørende batteri, tilslutningskabel og mus i hele verden. Dette gjelder for PC og MAC som er inntil 3 år gammel. Forsikringssum inntil kroner. Egenander: 10 % av skaden eller minimum kr 1000 kroner. Forsikringen forutsetter aktiv bruk av banken. Krigsskoleutdannede of1iserers landsforening (KOL) har inngått avtale med Danske Bank angående banktjenester for medlemmer av KOL. Avtalen trådte i kraft fra 1 januar Bankavtalen gir meget gode medlemsfordeler både hva gjelder ulike typer lån, innskudd og kortfordeler med gode rabattordninger. KOL kan opplyse at det pt gis boliglån til 2,8 % rente for kunder over 34 år på avtaletidspunktet og 2,2 % rente for fastrentelån på 3 år. Med bakgrunn i en rekke henvendelser gir vi her et kort utdrag av avtalen. For nærmer detaljer anbefaler KOL at du går inn på våre hjemmesider og trykker på linken til KOLs portal i Danske Bank. For nærmer opplysninger kan du ta kontakt med VIP- kundesenter i Danske Bank på tlf eller på mailadresse: Boliglån Ung Boliglån Ung tilbys kunder som er under 34 år på avtaletidspunktet. Dersom det er to lånetakere, så er det alderen på den yngste som gjelder. Hvis lånet re1inansieres, vil lånet videreføres med de samme betingelseer også etter fylte 34 år. Boliglån Ung tilbys til en spesielt gunstig pris uavhengig av lånets størrelse. Belåningsgrad opptil 85 %. Ved tilfredsstillende tilleggssikkerhet tilbys helt opptil 100 % belåning til samme gunstig pris. 13

14 Løpetid tilbys inntil 30 år og avdragsfrihet inntil 10 år, avhengig av belåningsgrad. Det gis belåningsgrad opptil 85 %. Ved tilfredsstillende tilleggssikkerhet tilbys helt opp til 100% belåning til samme gunstige pris. Løpetid tilbys inntil 30 år og avdragsfrihet inntil 10 år, avhengig av belåningsgrad. Ordinære Boliglån Ordinært nedbetalingslån for kunder som er 34 år eller eldre på avtaletidspunktet. Prisen er uavhengig av lånets størrelse. Belåningsgrad helt opptil 80 %. Løpetid tilbys inntil 30 år og avdragsfrihet inntil 10 år, avhengig av belåningsgrad. Boligkredi6/Rammelån Full 1leksibilitet innenfor en innvilget låneramme. Kunden kan selv velge hvordan kreditten disponeres. Så lenge trukket beløp inklusive påløpte renter er innenfor lånerammen, kan kunden selv bestemme om det skal betales renter og/eller avdrag på kreditten. Boligkreditt gis til samme rentebetingelser som Ordinært Boliglån. Rente betales kun av trukket beløp. Belåningsgrad er inntil 70%. 14 Diverse I tillegg tilbys fastrentelån, lån til hytte, topp1inansiering, billån, båtlån og forbrukslån. Priser utlån generelt for alle lån.l Foreningen Alle typer lån prises uavhengig av lånets størrelse. Ordinære boliglån tilbys helt opptil 80% belåning. Alle typer lån etableres gratis (det vil si uten etableringsgebyr og gebyr for sikkerhet/depot). Ved 1lytting av lån fra annen bank, betaler Danske Bank alle offentlige avgifter knyttet til etablering av lånet.. Prisen forutsetter at Danske Bank blir aktivt benytet i det daglige det vil si at kort- og regningstransaksjoner gjøres via Danske Bank. Prisene forutsetter at kunder er medlem eller ansatt i KOL. Diverse I tillegg inneholder avtalen en rekke tilbud vedrørende kort og kundeprogrammer, samt innskudd og plasseringer.

15 BMW Norge Corporate Sales Ren kjøreglede G. BMW AVTALE FOR KRIGSSKOLEUTDANNEDE MEDLEMMER I KOL. OFFISERERS BMW AVTALE LANDSFORENING. KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE MEDLEMMER I KOL. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. MEDLEMMER I KOL. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag 8 for % mer rabatt info på om bil avtalen og utstyr og ved produktnyheter. kjøp av BMW. Avtalen er gyldig til november BMW AVTALE FOR KRIGSSKOLEUTDAN BMW AVTALE FOR OFFISERERS LANDS KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE NY BEDRIFTSAVTALE MEDLEMMER I KOL. 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjø Ta kontakt med din nærmeste BMW dag for mer info om avtalen og prod 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. Avtalen er gyldig til november Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. Avtalen er gyldig til november Avtalen er gyldig til november

16 Oppdag mulighetene dine med Danske Bank Daglig økonomi Brukskonto Akademikerne Innskuddsrente 0,75 % Bankkort med foreningslogo tilknyttet kontoen din Gebyrfri dagligbank Sparekonto Akademikerne Innskuddsrente 2,00 % Beste rente fra første krone Ingen begrensning i bruk Månedlig kapitalisering av renten Kredittkort Reise- og avbestillingsforsikring Kjøpsforsikring ID-tyverisikring Kr 0,- i årsgebyr 365Privat MasterCard 3,65 % Cashback på alle varekjøp i bensinstasjoner, sko- og klesbutikker 30 øre/l i ekstra rabatt på Esso-stasjoner i Norge Flere gode fordeler Tilbud bedrift Har du egen bedrift, kan vi tilby deg som medlem ekstra gode betingelser på ditt bedriftsengasjement. Null flyttekostnader Kr 0,- i etableringsgebyr på boliglån Kr 0,- i tinglysning ved bankbytte uten låneforhøyelse VIP-team Du har et eget VIP-team som du når på tlf eller e-post Enklere hverdag. Nettmøte Ha møte online med en rådgiver der hvor det passer deg best. Alt du trenger er tilgang til nettbank og telefon. Student Er du studentmedlem får du samme gode betingelser. Du får også gratis PC-forsikring når du blir kunde i Danske Bank. Eiendomsmegler Krogsveen og Nylander Gratis verdivurdering og to gratis visninger. Lån Nom. rente Eff. rente Boliglån 80 % 2,80 % 2,88 % Boliglån Ung 85 % 2,70 % 2,78 % Boligkreditt 70 % 2,90 % 2,98 % Billån fra 3,80 % 4,56 % Sparekonto 2,00 % Fastrente -0,10 % lavere pris enn ordinær listepris. Se nettsiden for dagens pris. Alle priser pr danskebank.no/kol 16

17 Visste du at din bedrift har en bedriftsavtale med ELIXIA? Som ansatt hos Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening KOL vil du ha følgende fordeler: ELIXIA Nordic Premium kr. 539,- pr. mnd. (veil. 719,- ) - Eller Regional Active med kr. 60,- rabatt på gjeldende pris 1 helsetest til en verdi av kr 750,- 2 Personlig Trener avtaler til en verdi av kr. 1000,- Tilgang til 4 pause måneder pr. år Tilgang til alle ELIXIA treningssentere i Norge og Norden Medlemskap uten binding tilkommer det et oppstartsgebyr på kr. 399,- Er du allerede medlem? Ta kontakt så endrer vi prisen iht. avtalen med Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening KOL. Kontaktinfo: ELIXIA Bedrift v / Simen E. Smenes, eller tlf: / Som ELIXIA medlem får du: Tilgang til trening 363 dager i året. Det bredeste, mest varierte og største utvalget av gruppetimer. Høy standard på våre treningssentre. Velvære og Spa avdelinger på utvalgte sentre. Fri barnepass alle dager. Fri frokost alle hverdager mellom kl ELIXIA har 43 moderne sentre rundt om i Norge, og du finner oss her: 17

18 NY AVTALE FOR MEDLEMMER i KOL: KOL har nå fremforhandlet en gunstig rabattavtale på biler hos Bertel O. Steen AS for medlemmer og ansatte i KOL. Avtalen innebærer rabatt på personbiler fra Mercedes-Benz Rabattene dere oppnår, er følgende: Merke Modell % Rabatt Mercedes-Benz personbiler alle 7 % Alle rabatter beregnes av veiledende bilpris og fabrikkmontert utstyr eksklusiv engangsavgift. Det kan unntaksvis forekomme at det ikke gis rabatt på Kampanje og spesialprisede modeller. En forutsetning for å oppnå disse gunstige betingelser, er at du kan fremvise en bekreftelse på ditt medlemskap - ta kontakt med KOL sentralt for bekreftelse på dette mail: Denne tas med til aktuell bilforhandler. Avtalens nummer hos Bertel O. Steen AS er og ansvarlig for avtalen hos leverandøren er Anne Singsaas. Hun er storkundeansvarlig hos importøren men er ikke den som skal selge bil til den enkelte ansatte. Dette tar lokale forhandlere seg av finn nærmeste forhandler og mer informasjon på følgende linker:

19 MELD DEG INN I KOL Klipp ut hele siden - fyll ut - postlegg. (evt. fax scann og send e-post til FØRST OG FREMST KOL har mye å tilby - alltid rask og pålitelig medlemsassistanse prøv oss - en organisasjon som tør å tenke nytt - kort avstand mellom medlemmet og sekretariatet - konsekvent fokus på yrkesoffiseren og de med langtidsutdanning NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: FØDSELSDATO/ÅR: TLF: PRIVAT E-POST: ARB.STED/AVDELING: MEN OGSÅ UTDANNELSE: KS MASTER VOU ANNET SKOLE: - forsikringsavtale med Gjensidige - gjelder også i utlandet - bankavtale med DNB - juridisk bistand hos Kulblik og Sagen Eriksen DA - flere gunstige medlemsavtaler Ta kontakt med sekretariatet for informasjon og kontakt opp mot våre samarbeidspartnere. PERS.KATEGORI: YRKES. AVD.BEF. NÅVÆRENDE MEDL. AV: NOF SIVIL ANNET: BFO UTMELDING GJØRES AV: KOL MEG MELDING TIL KOL: DATO/UNDERSKRIFT: ANNET: KOL Svarsending OSLO 19

20 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening akademikerne i Forsvaret nytenkende analytisk beslutningsdyktig Løkkeveien Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil: 20

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen 1 av1 Vår dato Vår referanse 2008-02-06 2008/TS Vårsaksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Til Kopi til Det kongelige forsvarsdepartement Internt Intern kopi til Befalets Fellesorganisasjons forslag

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kompetanse og Verdier

Kompetanse og Verdier Kompetanse og Verdier 0..0 :6 Kompetanse og Verdier. Svarlogg 0 0 0 0 0.0.9 0.0.0 0.0. 0..0 0..0 0..0 0..0 Antall respondenter: 7 (7 unike). Fra e-postinvitasjoner: 7 (0 inviterte). Fra andre distribusjonsmetoder:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Økt forutsigbarhet. Høringsnotat Prop 111 LS Ordning for militært tilsatte: Generelle kommentarer

Økt forutsigbarhet. Høringsnotat Prop 111 LS Ordning for militært tilsatte: Generelle kommentarer Høringsnotat Prop 111 LS Ordning for militært tilsatte: Økt forutsigbarhet Norges Offisersforbund (NOF) mener den største utfordringen med dagens Befals- og Vervede ordning er manglende forutsigbarhet

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Offiseren Hva nå? En studie av militærordningens implikasjoner for offisersrollen på avdelingsnivå

Offiseren Hva nå? En studie av militærordningens implikasjoner for offisersrollen på avdelingsnivå Offiseren Hva nå? En studie av militærordningens implikasjoner for offisersrollen på avdelingsnivå Masteroppgave FHS 2016 Foreløpige funn pr 6.april Bernhard Fog Innhold Bakgrunn for oppgaven Metode Analytisk

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte MEDLEMSMØTE Dato: 22.juni 2017 Tid: 18.00 Sted: Kommunestyresalen, Tjøme 23 medlemmer møtte Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen, og ga så ordet til HTV Gunn Elisabeth L. Hübner, som orienterte

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Sammendrag Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS gjennomfører på oppdag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITO har i flere år utarbeidet lønnspolitiske dokumenter for hvert av de mest sentrale avtaleområdene der NITO har opprettet egne forhandlingsutvalg

Detaljer

FoU-basert profesjonsutdanning

FoU-basert profesjonsutdanning FoU-basert profesjonsutdanning erfaringer fra NOKUTs evalueringer av allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanningene Stein Erik Lid NOKUT UH-loven: tilby høyere utdanning som er basert på det fremste

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO ; - I NOV, 2007 Oslo, 02.10.2007 Vår ref. NIBE/14136 Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT SYMPOSIUM Pedagogisk grunnforskning på det uforutsette (DU) 27 MARS 14 Introduksjon Krigsskolen (KS) har drevet

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart

Bakgrunnsdokument ved prosjektstart Bakgrunnsdokument ved prosjektstart August 2014 1 Hva er Agderprosjektet? Agderprosjektet er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

SD-1, fase 2 _ våren 2003

SD-1, fase 2 _ våren 2003 SD-1, fase 2 _ våren 2003 TILLEGGSSKJEMA FOR HELSEFAGSTUDENTER (IKKE SYKEPLEIE) 1. Synspunkter på tverrfaglighet i utdanningen og i helsetjenesten. Prøv å svare selv om du ikke har direkte erfaring med

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Veiledning av nye lærere

Veiledning av nye lærere Veiledning av nye lærere Marit Ulvik, UiB Jeg vil ha et liv nå også! (ny lærer) Når du kommer dit, så opplever du veldig mye som du ikke har lest om i noen bok (ny lærer). 1 Hva vi vet Mange slutter de

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

SD-1, fase 2 _ våren 2003

SD-1, fase 2 _ våren 2003 SD-1, fase 2 _ våren 2003 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? SETT KRYSS Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag for

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer