Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg"

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon Forsvarsministeren setter Forsvaret under lupen KOL og Akademikerne besøker det svenske Arbetsgivarverket Ny HTV for KOL i Hæren Medlemsfordeler i KOL

2 Leder Det nye året viderefører de aller fleste oppgavene partene startet opp i Særlig viktig for KOL nå er arbeidet med innføringen av en ny militærordning. Målet er at et OR og OF system etter en norsk utgave av NATO-standard skal implementeres innen 1 januar Parallelt med det åpenbare hovedmålet om innføring av et OR system er KOL i førersetet for at det settes nødvendig fokus på tre andre sentrale forhold som utvilsomt vil påvirkes av dette: 1) Et helhetlig tariffsystem for alle ansatte i Forsvaret 2) Utdanningsordningen for offiserer og utvikling av offisersprofesjonen 3) Utdannings- og karrieresystemer for sivile med akademisk kompetanse i Forsvaret Hva angår tariffsystemene så fokuseres det nå på utviklingen av de delene av Hovedtariffavtalen i Staten (HTA) som Forsvaret benytter. Partene i Forsvaret har derfor satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet et omforent produkt om tilpassede lønnsrammer og lønnsspenn som setter de ulike gradsnivåene og personellkategoriene i en naturlig sammenheng til hverandre. KOL skal ta ansvar for at dette når frem til mellomoppgjøret i staten gjennom vår representasjon i forhandlingsutvalget i Akademikerne. På samme måte mener vi de øvrige arbeidstagerpartene må sørge for støtte hos sine hovedsammenslutninger samt at arbeidsgiver og FD må ivareta gjennomslag hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dersom ikke de foreslåtte endringene i HTA aksepteres under mellomoppgjøret i staten til våren, vil ikke den nye militærordningen fungere etter intensjonen. Dermed vil heller ikke regjeringen nå målet de har satt seg gjennom Kompetansemeldingen (Meld.st 14 Kompetanse for vår tid) og Handlingsplanen av september Dette ville være en fadese Hva angår utdanningsordningen for offiserer og utvikling av offisersprofesjonen så har KOL fremsendt flere skriv og artikler også om dette. Vi er tydelige på at innføring av en ny militærordning med OR vil få flere konsekvenser både for sivile og for offiserer. Konsekvensene vil bli særlig store ift offiserene (OF) og dette krever en helhetlig utredning. Nye arbeidsformer, karriereveier, lederfunksjoner osv vil kreve endringer i innholdet i offiserenes utdanningsordning. Dette da, offisersprofesjonen, etter KOLs syn, er en egen kompetanse som kommer i tillegg til den militære profesjon. KOL mener eksempelvis at det må stilles tyngre krav til kompetanse innen politisk og kulturell forståelse, situasjons- og informasjonsanalyse, fellesoperative behov, NATO og FN, kontekstuering av ny informasjon, refleksjon og etiske vurderinger mv ifm utdannelse av offiserer til GOU og VOU. Jeg mener dette blir et intellektuelt fundament for anvendelse av militær makt som gjenspeiler selve kjernen i offisersprofesjonen. Forsvaret må tilpasse utdanningsordningen til å etterkomme de utfordringene Norge og våre allierte må håndtere over hele verden. KOL etterlyser derfor en konkretisering av hva Forsvaret selv mener om dette Som en overordnet og svært viktig utredning pågår nå Forsvarsministerens oppdrag til Forsvarssjefen av 1 oktober 2014, om utarbeidelse av et nytt Fagmilitært Råd (FMR). Dette innebærer en fullstendig gjennomgang av helheten i Forsvarets ressurser, kapasiteter og oppdrag etc. Dette er et svært komplekst arbeid som har leveransefrist allerede 1 oktober KOLs sekretariat blir jevnlig informert om status i arbeidet og har fortløpende anledning til å komme med innspill. Innledningsvis har KOL særlig påpekt viktigheten av riktig balanse mellom investeringer og kapasiteter til et nasjonalt førstelinjeforsvar opp mot våre forpliktelser og forventninger til og fra NATO-alliansen. Det blir spennende å se hvordan Norge i fremtiden skal innrette seg for å skape best mulig overensstemmelse med NATOs grunnleggende prinsipper for alliansens strategiske forsvarskonsept, NATOs Triple C. De tre mest prioriterte oppdragene er hhv: Collective defence, Crisis Management og Cooperative Security. Dette ble nedfelt i deklarasjonen som medlemslandene ble enige om under NATO Summit i Wales i 2014 og vil kunne legge sterke føringer på allianselandenes prioriteringer i årene som kommer. Det er ingen tvil om at Forsvaret er inne i en usedvanlig spennende fase. Som leder er jeg derfor stolt over å kunne bidra til utviklingen. Sammen med KOLs meget kompetente sekretariat og alle KOLs medlemmer forøvrig, skal jeg gjøre mitt beste for å realisere KOLs kjernesaker i det nye Forsvaret Resultatet av det vi og de øvrige jobber med nå vil langt på vei være dimensjonerende for det norske Forsvaret de kommende år VÅRT VERN UTGITT AV KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Postadresse: Pb 2765, Solli 0204 Oslo Besøksadr.: Løkkevien 7, 0253 Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: KOLs profil på Facebook: KOL-Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Ansatte og tillitsvalgte i KOL Leder: Orlogskaptein Kim A. Sabel Tlf: nestleder: Oberst Per Lausund Tlf: nestleder: Oberstløytnant Knut Bremerthun Tlf: Generalsekretær: Oberst Tor Erik Drangsholt Tlf: Forhandlingssjef: Seniorrådgiver Svein Håkon Forvik Tlf: HTV Hæren: Major Magnus Krossby Tlf: HTV Sjøforsvaret KK Christian Oseberg Tlf: HTV Luftforsvaret: Kaptein Christopher Leegaard Tlf: HTV FST: Maj Eivind Åsmund Sørdal Tlf: HTV FLO: Maj Petter H. Nesse Tlf: Krigsskolenes kadettforum (KSKF): Leder: Fenrik Stian Engeberg, Tlf: Advokat: Trond Vegard Sagen Eriksen Tlf: Ansvarlig redaktør: Kim A. Sabel

3 Artikkel vdr KOLs utredning om utvikling av offisersprofesjonen og utdanningsordningen Hvordan blir Forsvarets utdanningsordning for offiserer påvirket av innføringen av ny befalsordning med et OR og OF system - Hva kjennetegner offisersprofesjonen? Drøfting Et nytt trusselbilde påvirker Norges militærstrategiske prioriteringer kulturell forståelse, evne til situasjons- og informasjonsanalyse, NATO, FN, fellesoperative operasjoner, kontekstuering av ny informasjon, refleksjon og etiske vurderinger mv. KOL mener dette blir et intellektuelt fundament for anvendelse av militær makt som gjenspeiler selve kjernen i offisersprofesjonen. Forsvaret må tilpasse utdanningsordningen til å etterkomme de utfordringene Norge og våre allierte må håndtere over hele verden. Bakgrunn De siste årene har det vært jobbet intenst med utvikling av en ny befalsordning der målet er å etablere et OR/OF system etter en norsk utgave av NATO standard. KOL har hele veien vært initiativtager og en aktiv pådriver for å få dette på plass. Dette fordi vi mener at et slikt system er helt nødvendig for at Norges Forsvar skal kunne løse de oppgavene de er satt til i fred, krise og krig på en best mulig måte. KOL ble derfor svært glade da dette endelig ble konkretisert gjennom regjeringens Handlingsplan i Innføringen av et OR system vil ikke bare medføre endringer for personellet som direkte blir omfattet av OR søylen, men vil også få flere konsekvenser for både offiserer og sivile. Særlig i relasjon til hvem som i fremtiden skal utføre hvilke arbeidsoppgaver, og hvilket utdannings- og kompetansebehov som er nødvendig for alle Forsvarets ansatte. For KOL er det svært viktig å synliggjøre at dagens og fremtidige yrkesoffiserer vil få nye roller som en konsekvens av det nye OR systemet. KOL vil særlig påpeke offiserenes nye leder- og ansvarsroller samt behovet for en justert utdanningsordning som understøtter offisersprofesjonen i større grad enn i dag. Dette i tillegg til klassisk militært lederskap og annen fagmilitær kompetanse. Det er svært viktig for KOL at dette får nødvendig oppmerksomhet fremover. Uten dette vil ikke OR og OF fungere optimalt sammen. KOL mener at dagens utenriks- og forsvarspolitiske utfordringer ser annerledes ut og blir håndtert med andre midler i dag enn for kun år siden. Dette ser vi konkret både i NATO, FN og EU sammenheng samt på nasjonalt nivå. Trusselbildet har fått en mer kompleks årsakssammenheng og utarter seg på helt andre måter enn tidligere. Derfor følger KOL nøye med i utviklingen i arbeidet med et nytt Fagmilitært Råd (FMR), og ser frem til å lese det endelige produktet. Etter KOLs syn får dette også konsekvenser for hvilken personellkompetanse Forsvaret trenger og hva fagplanene ved militære utdanningsinstitusjoner skal inneholde. Hva kjennetegner en offiser og hvilke kompetansekrav stilles til en offiser Etter KOLs syn krever utviklingen i trusselbildet at fremtidens militære ledere trenger en bred akademisk kompetansebakgrunn for å kunne treffe riktige avgjørelser i de oppdragene de settes til å løse, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor bør det eksempelvis stilles tyngre krav hos offiserer til politisk og Hva sier forskning om akademisk kunnskap og læring KOL vil referere til en av verdens mest toneangivende forskere innen innovasjon, læring og endring, Bengt-Åke Lundvall, som er professor ved universitetet i Aalborg. Han konkluderer at akademisk fordypning stimulerer intellektuelle ferdigheter som setter individet i bedre stand til å takle nye og ukjente situasjoner, i et miljø som er preget av stress, usikkerhet og stadig endrede forutsetninger. Han omtaler dette som individets evne til å lære og lære. (se vedlegg 1) Samtidig fremhever han at en kombinasjon av akademisk teori og praksis/øvelser gir et enda bedre totalresultat. I så måte er det ingen tvil om at Forsvarets veletablerte utdanningsmodell, med en gjennomgående kombinasjon av teori og praktiske øvelser, er en suksessoppskrift. Justert struktur og innhold i offiserenes utdanningsordning Militærprofesjon og offisersprofesjon KOL mener at begrepene militær profesjon og offisersprofesjon må konkretiseres for å tydeliggjøre hvilken kompetanse som kreves av de ulike personellgruppene i Forsvaret. Uten en klar begrepsforståelse kan man ikke tilpasse utdanningen til å korrespondere med de behovene utdannings- 3

4 ordningen må ta hensyn til for å videreutvikle personell med den riktige kompetansen og de riktige personlige egenskapene. Alle personellkategoriene har sin fagkompetanse, men KOL mener at offiserskompetanse og offisersprofesjonen er elementer som kommer i tillegg til militær kompetanse og den militære profesjon. Dette må tydeliggjøres gjennom utdanningen ved krigs- og stabsskole. Fokus på offisersprofesjonen Master og Bachelor er ikke GOU og VOU KOL mener det er et klart skille mellom sivile akademiske grader og offiserenes militære utdanningsnivå. De sivile gradene, bachelor og master, er gjerne koblet mot en bestemt fagutdanning (eksempelvis ingeniør, navigatør, økonom etc), mens det militære utdanningsnivået (grunnleggende- og videregående offisersutdanning (GOU og VOU)) er koblet mot det særegne ved offisersprofesjonen. For KOL er det viktig at man er klar over den distinkte forskjellen mellom å ha en krigsskoleutdanning som utvikler offiserer (offisersfag), og på å ha en bachelor i et eller annet konkret fagområde. Like fullt er det i dag slik at begge disse kompetansenivåene tilegnes ved de samme utdanningsinstitusjonene. Det ene er offisersutdanning, og det andre er sivil eller militær fagutdanning. KOL er svært positive til at man gjennom dagens krigsskoleutdanning «bruker det ene for å oppnå det andre». Dvs å integrere offisersutdanningen i fagutdanningen. På denne måten får man implementert militære særegenheter ved militære fag og militær yrkesutøvelse. KOL mener at Forsvaret bør evaluere om innholdet på dagens krigsskoler, kvalifiseringskurs, FOPS, stabsskole etc, har det innholdet man faktisk er ute etter for å gi offiserer GOU og VOU. ger flere formalkrav bl.a gjennom NOKUT, til antall lærere, utdanningsnivå på lærerne mv, ved en utdanningsinstitusjon, for å kunne akkreditere undervisning på masternivå. I dag er det Forsvarets Høgskole som eier akkreditering til masternivå i Forsvaret, noe som foreløpig et delhinder for KOLs mål om at kadetter skal uteksamineres til masternivå i militært lederskap etter endt krigsskole. Imidlertid finnes det flere sivile høyskoler, som på tross av liten størrelse og begrensede lærerressurser, faktisk underviser på masternivå. Dette gjennom at de rent organisatorisk sett er strukturert etter en fakultetsmodell der de deler undervisningskapasitet med andre mindre høyskoler. KOL mener at Forsvaret bør utrede muligheten for å organisere Forsvarets undervisningsinstitusjoner etter en fakultetsmodell. KOL anbefaler at fagplanene på befals- og krigsskole (ev andre tyngre kurs) samordnes på en slik måte at faginnholdet er sammenhengende og komplekst nok til å akkrediteres på masternivå. Ledelsesfaget kan «eies» av Forsvarets Høgskole (FHS), under oppsyn av deres dekan, men at undervisningen fysisk gjennomføres ved de ulike krigsskolene. Dyktige ledere er en av Forsvarets viktigste merkevarer utad, og det er avgjørende at Forsvaret ivaretar dette som et statusbegrep også i fremtiden. Forsvaret utdanner ledere sjoner som krever at man er OF, OR sivil etc i den nye ordningen. KOL er tydelige på at personell som gjennomfører krigsskole eller høyere sivil akademisk utdanning, med påbygging av et adekvat kvalifiseringskurs eller tilsvarende offiserskurs, ved en av krigsskolene eller stabsskolen, skal være offiserer og følgelig hører hjemme i OF søylen. KOL er tydelige på at personell som gjennomfører krigsskole eller sivil akademisk utdanning, med påbygging av kvalifiseringskurs (tilsvarende) ved en av krigsskolene eller stabsskolen, skal være offiserer og følgelig hører hjemme i OF søylen. Det er svært viktig for KOL at de kvalifiseringskurs (KVK)/offiserskurs man etablerer for personell med sivil høyere utdanning, ved siden av ordinær krigsskole, gis innhold og varighet som reelt sett gjør dette til en relevant og nivådannende utdanning med fokus på offisersprofesjonen. KOL mener dette er særlig viktig for det per- 4 Fakultetsinnretning av Forsvarets undervisningsinstitusjoner Master i militært lederskap ved uteksaminering fra krigsskolene KOL er naturligvis kjent med at det forelig- Hvilke personellgrupper skal være offiserer KOL anbefaler at Forsvaret raskest mulig foretar en konkret vurdering av hvilke funk- sonellet som i fremtiden kan bli omfattet av personellgruppen Spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Mange av disse innehar tung sivil akademisk kompetanse som For-

5 svaret trenger, og kan tilsettes som offiserer eller som sivile. (eksempelvis jurister, ingeniører, veterinærer, psykologer, leger etc). KOL mener at alt akademisk personell som skal benyttes i styrkestrukturen må være offiserer. I dette ligger følgelig implisitt og eksempelvis at: en jurist uten offisersutdanning er fremdeles kun en jurist, og ikke en offiser. Videre mener KOL at alt akademisk personell som skal benyttes i styrkestrukturen må være offiserer. Følgelig må dette personellet gis adekvat offisersutdanning. Dette på en slik måte at den ekvivalerer med, og ikke undergraver, den offisersutdanningen som gis ved krigsskolene/stabsskolen. Eksempelvis kan de tilbys det samme kvalifiseringskurset som øvrig militært personell gis i dag, eller tilbys særlig tilpassede kurs/moduler ved et egnet sted. KOL mener at Forsvaret må utvikle tjenesteperioden til alt vernepliktig akademisk befal (VAB) slik at de i løpet av tjenesteåret gis en offisersutdanning, som igjen kvalifiserer dem til fast tilsetting som offiserer. Fortrinnsvis må dette være utdanning av samme varighet, innhold og akademisk nivå som den offisersutdanningen som tilbys for offiserer for øvrig. Etter det KOL er kjent med kjøpes det også i dag sivile studieplasser på kadettvilkår (KS nivå) som et alternativ til KS utdanningen. Blant annet ved sykepleierhøyskolen, Politihøyskolen og Idrettshøyskolen etc. KOL mener at dette personellet må gis adekvat offisersutdanning i tillegg for å kunne bli offiserer. Konklusjon KOL anbefaler at Forsvaret snarest mulig etablerer en arbeidsgruppe som ser på hvilke konsekvenser innføringen av et OR system får for yrkesoffiserer. I denne sammenhengen må det særskilt vurderes hvilke justeringer som må gjennomføres på dagens utdanningsordning for offiserer for å tilpasse seg ny befalsordning og ny personellstruktur på en best mulig måte. I tillegg må det særlig utredes hva Forsvaret mener skal beskrive offisersprofesjonen. KOL anbefaler at en justert utdanningsordning for offiserer i større grad implementerer fag som utvikler fellesoperativ forståelse samt reflekterte og analytiske evner. KOL anbefaler at utdanningsordningen utvikles på en slik måte at kadettene kan uteksamineres til masternivå i militært lederskap. KOL anbefaler at alle personellgrupper med en sivil profesjonsutdanning, som Forsvaret har behov for, må gis mulighet for påbygning av denne med en tilstrekkelig omfattende offisersutdanning for å kunne bli offiserer. KOL anbefaler at Forsvaret utreder mulighetene for å innrette Forsvarets utdanningsinstitusjoner som en fakultetsmodell for å tilfredsstille fomalkravene som ligger til grunn for utdanning på masternivå også ved befals- og krigsskolene. KOL anbefaler at Forsvaret vurderer om den utdanningen som gis ved stabsskolen faktisk inneholder de elementene som nivåhever offiserene til et videregående offisersnivå. Det må skilles mellom hva som er masterutdanning og hva som er offisersutdanning. KOL vil være svært tydelig på å understreke at OR og OF- personellet, sammen med både sivile, grenaderer og matroser, er helt avhengige av hverandre i den fremtidige Forsvarsstrukturen. Med gjensidig grunnleggende respekt og anerkjennelse for hverandres yrkesutøvelse og kompetanse blir dette en suksess Med vennlig hilsen Kim A Sabel Leder KOL Vedlegg 1 om forskningsresultater Frykten for akademisering av krigsskoleutdanningen og bortfall av den militære offisersprofesjon Totalt grunnløs mener KOL- En god del ansatte i Forsvaret uttrykker bekymring over det teoretiske og akademiske tilsnittet i krigsskoleutdanningen i dag. De frykter for bortfall av de rette holdningene og grunnleggende ferdigheter hos offiserene i fremtiden. Dette er aldeles grunnløst hevder KOL. I et foredrag 17 april 2008 presenterer professor Bengt-Åke Lundvall fra universitetet i Aalborg flere forskningsresultater omkring lærende organisasjoner sett opp mot innovasjon og utvikling. Det synes å være liten tvil om at dagens samfunn og bedrifter stiller store krav til omstillings- og endringsvilje hos personellet for å henge med i utviklingen og samtidig oppnå best mulig resultat. Det er ingen grunn til å anta at Forsvaret er et unntak fra dette. I en undersøkelse gjennomført i Finland på saksbehandlere med og uten akademisk bakgrunn ble det gjort flere interessante observasjoner. Særlig så man verdien og effekten av personell med akademisk bakgrunn i situasjoner med stor grad av uforutsigbarhet og endring. I relasjon til raskt å tilpasse seg den nye situasjonen og igjen oppnå gode resultater kom akademikere bedre ut enn grupper uten leng. I mer statiske situasjoner og likevektstilstander så man mindre forskjell mellom akademikere og personer med lavere utdannelse. Lundvall trekker også frem viktigheten av å lære å lære. Særlig hvis formålet er å utdanne for fremtiden. Lundvall presenterte flere resultater sett opp mot effekten av de ulike læringsformene: STI=Science-Technology-Innovation mode is characterised by science-approach formalisation, explicitation and codification DUI=Learning by Doing, Using and Interacting mode refers to experience-based, implicit, embedded and embodied knowledge. Jensen, Johnson, Lorenz and Lundvall, Forms of Knowledge and Modes of Innovation, Research Policy, 2007 Product innovation and modes of innovation Odds ratio estimates (with control variables for sector, size & ownership) Odds ratio Coefficient estimate DUI/STI ** STI ** DUI ** (Tabellforklaring: Tallenes størrelse definerer effekten av DUI og STI. Høye tall er bedre enn lave tall) Kombinasjonen av teoretisk og erfaringsbasert læring viser seg å være spesielt resultatfremende i denne konteksten, og nettopp på dette området tør KOL påstå at 5

6 Forsvaret er blant Norges beste utdannelsesinstitusjoner. Krigsskolene er en læringsarena som legger unikt godt til rette hva angår det å kombinere akademiske teorier med praktisk utøvelse. Arbeidspresset ved krigsskolene er meget høyt, og strykprosenten er unikt lavt i forhold til sivile skoler. Dette til tross for at det er svært mange eksamener hvert semester. Resultatene som oppnås på krigsskolene henger således svært godt sammen med det å utdanne ledere for situasjoner med stor grad av usikkerhet. Nettopp dette er nok et svært viktig moment i denne saken. Krigsskolene skal utdanne ledere og karakterer i Forsvarsstrukturen, ikke konforme A4 stereotyper som følger ordrer. Individer som tenker selv og er i stand til å konkludere og handle etter en kombinasjon av tilgjengelig informasjon og egne vurderinger er en kritisk suksessfaktor. Etter KOLs syn er dette kjernen i profesjonsutdanningen som offiser. Uten et ledelsesapparat med høy grad av akademisk utdannelse i kombinasjon med praktisk erfaring vil man raskt komme til å foreta feilaktige beslutninger på alle nivåer i alle bransjer. Dette er kritisk innen offisersyrket. KOL mener derfor at Krigsskolene er inne på helt riktig spor i relasjon til seleksjon, faglig innhold og praktisk gjennomføring av utdannelsen. Man må ta inn over seg at verden er i endring og at utfordringene ikke er de samme i dag som for kun kort tid siden. Krigsskolene må fortsette å tilpasse seg samtidig som man bør søke å ivareta viktige tradisjoner og historie i prosessen. KOL sekretariat har vært i samtale med egen kadettforening, Akademisk kadettforum (KSKF) om dette og har sammenfallende syn på nåsituasjonen i krigsskolenes fagplaner og undervisningsopplegg opp mot hva en krigsskole er ment å utdanne for. Forsvaret under lupen Ekspertgruppen vil få bred tilgang til informasjon slik at den kan danne seg et best mulig bilde av situasjonen i Forsvaret og den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre omgivelser. Gjennom sitt arbeid skal gruppen blant annet bidra til en bedre debatt om vårt forsvar og vår forsvarsevne. bare begynnelsen på de utfordringer som kan følge av den forverrede utviklingen i regionen. 6 Av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Hvordan står det egentlig til med vår forsvarsevne? Hvorfor er dette et tema kun for spesielt interesserte? Jeg mener det er på høy tid med en bredere offentlig debatt rundt et særdeles viktig tema vår evne til å forsvare landet. Sikkerhets- og forsvarspolitikken, og debatten rundt den, er for viktig til å overlates til politikere og militære alene. Jeg har derfor oppnevnt en uavhengig ekspertgruppe bestående av framtredende og dyktige fagfolk. Gruppen skal vurdere Forsvarets evne til å løse sine mest krevende oppgaver. Fra sikkerhetspolitiske kriser, til forsvar av landet. Ingen bør være i tvil. Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har også konsekvenser for norsk forsvarspolitikk. Som forsvarsminister hviler det et tungt ansvar på meg for å følge opp og sikre at Forsvaret løser sine oppgaver i dag og i fremtiden. Sentralt i dette står et mer selvhevdende Russland. Vi har fått et Russland som ignorerer folkeretten og de grunnleggende verdier det internasjonale samfunn har søkt å slutte opp om etter den kalde krigen. Det gir så absolutt grunn til bekymring. Vi utfordres også direkte og indirekte av den dype uroen og splittelsen i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika. Lokal og internasjonal terrorisme, og et økt antall fremmedkrigere fra vestlige land, er i seg selv formidable utfordringer. Dette er likevel Solidariteten i NATO er derfor viktigere enn noen gang. Alliansen må nå stå samlet om hva Atlanterhavspakten handler om vår felles trygghet og sikkerhet. Dette behovet står dessverre i sterk kontrast til hva som faktisk har skjedd i Alliansen de senere år. 21 av 28 NATO-land ligger an til å bruke mindre penger på forsvar i 2014 enn i Disse problemstillingene vil også ekspertgruppen støte på. Gruppens arbeid skal lede fram til en samlet vurdering av Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Mitt mål er at gruppen skal gi en uhildet og ærlig framstilling av Forsvarets evne til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Det er også avgjørende for meg at dette arbeidet skjer innenfor en ramme av åpenhet og debatt. Jeg har derfor bedt om at gruppen leverer en ugradert rapport innen 1. mai i 2015.

7 Kadettnytt - KSKF og KOL informerer Velg KOL og la di* valg baseres på på kunnskap Samtlige av KOLs medlemmer har valgt å by*e >l KOL e*er noen års tjeneste. Som kade* er de*e valget naturlig KOL- Norges eldste tjenestemannsorganisasjon for offiserer KOL har utviklende studieturer for kade*er og medlemmer der vi samler kade*er og eldre offiserer, holder kurs og besøker NATO baser over hele Europa. KOL har glitrende bank- og forsikringsordninger gjennom Danske Bank og Gjensidige som tåler sammenlikning med alle andre. Gjelder selvsagt i utlandet og i risikoområder KOL er den foreningen som virkelig jobber for offisersprofesjonen samt at kade*ene skal utdannes >l masternivå ved endt krigsskole. De*e har vi fremsendt >l stor>nget og fremlagt for Utenriks- og Forsvarskomiteen. Du må velge forening iht det du mener er rik>g for deg 7

8 Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening Informasjonsbulletin Oktober 2014 KOL - akademikerne i Forsvaret Svein-Håkon Forvik er forhandlingssjef i KOL og jobber med forhandlinger på alt innen tariff. Reforhandling av Kompensasjonsavtalen og ATF Kompensasjonsavtalen og ATF er sagt opp til reforhandling. KOL ber om innspill til våre krav til de kommende forhandlingene. Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (Kompensasjonsavtalen) Kompensasjonsavtalen regulerer stort sett all kompensasjon i nasjonale stillinger for risiko, ulempe og merutgifter. Her kompenseres blant annet tillegg for pendling, flytting, uniformsgodtgjøring, samt vilkår ved kortere tjeneste i utlandet mv. Ved revisjon av avtalen kan også vedleggene til denne bli tema. Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) ATF regulerer kompensasjon for unntaksaktiviteter som øving, vakt seiling (FA) mv. Avtalen løper frem til 31. mars men ble allerede oppsagt i mai i år. ATFen vil antakelig bli gjenstand for en evaluering før forhandlingene starter. Forhandlinger Partene har i et forberedende møte blitt enige om oppstart av et arbeid forut for forhandlinger vedrørende kompensasjonsavtalen i løpet av november. Forhandlingene av ATF vil etter planen tidligst kunne starte i desember. KOL anmoder derfor om innspill fra medlemmene. - Kompensasjonsavtalen innen 1. november. - ATF innen 15. november 8 Disse sendes på FIS/B; kol.kontakt, eller på ugradert nett; Gjeldende Kompensasjonsavtale og ATF finner du på KOLs hjemmesider

9 Dinamo Foto: Thomas Ekström Gleder blir større når de deles. I år har vi gleden av å dele over 2 milliarder av overskuddet med kundene våre. De beste øyeblikkene kan være de du deler med andre. I disse dager gleder vi oss over at kundene våre mottar et rekordstort kundeutbytte. Dette skjer når Gjensidigestiftelsen, vår største eier, gir sitt aksjeutbytte på over to milliarder kroner til Gjensidiges kunder. For mer informasjon om tidenes største kundeutbytte ring 03100, se gjensidige.no/kundeutbytte eller kom innom et av våre kontorer.

10 Tariffnytt KOL og Akademikerne besøker det svenske Arbetsgivarverket Regjeringen har igangsatt en utredning om organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Akademikerne og KOL er enige i at god ledelse og dyktige medarbeidere i statsforvaltningen er av avgjørende betydning for å sikre borgerne tjenester av høy kvalitet. I denne sammenheng har Akademikerne Stat vært i Sverige for å orienteres om erfaringer med en helt annen arbeidsgiverorganisering med Arbetsgivarverket. KOL har en særskilt interesse av arbeidsgiverfunksjonen sett opp i mot forhandlingssystemet og lønnsdannelsen i staten, herunder Forsvaret. Utdrag fra lønnspolitikken: - lønnsdannelsen skal bidra til virksomhetens utvikling -fra sentrale potter via rammer og fastsatte nivåer til sifferløse avtaler - fra kollektive forhandlinger til reelle lønnssamtaler-muligheter for lokale overenskomster - fra faste periodiseringer (for eksempel årlige forhandlinger) til en kontinuerlig prosess Saco-S påpeker at dette har vært en reise fra: - centrala lösningar - regler - kollektiva lösningar - tvist - stuprör (takrenner) til at man i dag er på god vei til: - verksamhetsnära Avtal/idéer - individen i fokus - samverkan - helhetsperspektiv og Arbetsgivarverket bekreftet dette. virksomhet til virksomhet, og fra landsdel til landsdel. Det er viktig at en ny arbeidsgiverorganisering blir mer brukerstyrt og brukerorientert slik at denne utfordringen kan løses målrettet. En fremtidig arbeidsgiverpolitikk må derfor ta utgangspunkt i virksomhetenes ønsker og behov. Vi opplever at virksomhetene nokså unisont etterlyser mer delegering og mer ansvar. Det bør de få, for at staten skal fungere best mulig og mest mulig effektivt. I dag er situasjonen at en statlig virksomhetsleder kan ha ansvar for å nå sentrale politiske målsettinger og for budsjetter i hundremilliardersklassen, samtidig som virksomheten ikke kan styre vesentlige økonomiske midler innenfor lønnsdannelsen for å kunne håndtere virksomhetens særskilte utfordringer. Sentrale kollektive diktat treffer sjelden den enkelte leders utfordringer i den enkelte virksomhets mangslungne behov og forsetter vi som nå, vil fortsatt 85% av lønnspotten styres fra sentralt hold. 10 Som vi har beskrevet i tidlige artikler, ønsker vi en langt større grad av lokal lønnsdannelse uten sentrale diktater og en til tider utidig direkte politisk påvirkning under selve forhandlingsprosessen. I dag mener vi arbeidsgiverfunksjon herunder spesielt forhandlingsprosessene er for sentralt styrt og med en uoversiktlig politisk innblanding under deler av prosessen. Gjørv-kommisjonen påpekte at staten er overstyrt og underledet. Dette får antakelig også betydelige konsekvenser for kvaliteten på prosessene i lønnsforhandlingene i staten. Møte med SACO-S og Arbetsgivarverket I Stockholm møtte Akademikerne SACO-S (akademikerne/stat i Sverige) for deretter å få en grundig orientering fra Arbetsgivarverket. Vi fant at lønnspolitikkene i SACO-S, samsvarte meget godt med Arbetsgivarverkets egen lønnspolitikk. KOL registrete samtidig at SACO-S og Arbetsgivarverkets målsetninger i stort samsvarer med våre målsetninger i lønnsdannelsen og prosessene herunder. Arbeidsgiverfunksjonen må ta mer hensyn til virksomhetens behov Arbeidsgiverfunksjonen i staten er i dag svært sentralstyrt og den statlige sentrale arbeidsgiverfunksjonen (nå i KMD) har historisk vært lite opptatt av å lytte til og ivareta behovene til den enkelte etat. Dette har svekket kvaliteten på tjenestene og til tider skapt betydelige utfordringer med henblikk på å rekruttere og beholde medarbeidere. Hvilke medarbeidergrupper dette er, varierer fra Dagens forhandlingssystem i Forsvaret I Forsvaret har man deretter til alt overmål en kutyme for å rette opp de «skjevheter» som den sentrale fordelingen med gruppejusteringer har medført. Etter at Forsvaret så foretar egne sentrale justeringer, er det kun smuler igjen til den enkelte DIF. Vi har sett en bedring på dette området i forrige hovedoppgjør (2014) med en prosentvis økning til preliminære lokale forhandlinger, men fortsatt har vi ikke fått på plass varige og sikre prosesser for reel lokal lønnsdannelse. Vi er samtidig langt fra svenskene som

11 i det lokale lønnsarbeidet har kommet godt på vei med en reell lønnsdannelse mellom den enkelte arbeidstager og nærmeste sjef. Veien videre KOL vil påstå at ift den økonomiske størrelsen og de konsekvenser vi her står ovenfor, ser det ut som om tariffarbeidet i virksomhetene blir tillagt for liten vekt blant virksomhetens toppledere. KOL imøteser den igangsatte utredning om organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen i staten spesielt med fokus på lønnsdannelsen. Vi har i tidligere artikler beskrevet Arbetssgivarverkets prosesser og oppbygning. KOL er ikke så opptatt av om vi bør ha en kopi av svenskenes løsning, men resultatene de har oppnådd i samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene bør være meget interessant for premissleverandørene i den norske organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen. i Staten, medlemstallet ser således ut til å få enda mer vind i seilene. KOL og akademikerne vil således bli en stadig mer betydningsfull gruppe i staten med økende mulighet til å kunne påvirke lønnsdannelsen. Hva mener du om lønnsdannelsen i Forsvaret? Send gjerne dine synspunkter til Svein-Håkon Forvik Forhandlingssjef KOL Akademikerne vokser og er nå statens nest største hovedsammenslutning og representer ca ansatte i statlig sektor. Det stilles stadig større krav til kompetanse ved tilsetning av stillinger Magnus Krossby er ny Hovedtillitsvalgt HTV for KOL i Hæren Jeg fikk interessen for KOL da jeg så etter å ikke være en i den store massen. Som godt etablert fant jeg også ut at forsikringsavtalen var blant de beste. Har også følt å ha fått meget god støtte fra KOL for mine personlige saker. Dette førte igjen at jeg meldte med som interresert til å bli HTV når sjangsen bød seg. På den ene siden ønsket jeg å være med å påvirke og på den andre siden bli bedre innenfor mitt fagfelt. Jeg har de siste årene arbeidet innenfor personellfeltet og er nå S1 i Telemark bataljon. Dette er også den avdelingen som jeg har tjenestegjort lengst i med tilhørende intops, men har også erfaring fra Stridstrenbn og HMKG. Har hatt stillinger som troppsjef, kompanisjef og S1 som de mest interresante. Å løse verv i kombinasjon med hektisk hverdag både på jobb og hjemme er selvsagt utfordrende, men er nok flere som føler på dette. Fra 1.mars får HTV 1 permisjonsdag i uken for å delta på drøftinger i Hæren og støtte KOL s medlemmer. Dette ser jeg frem i mot og håper at Hæren s folk ringer meg. Personlig er jeg 40 år, gift og har 3 barn i skole og barnehage alder. Jeg er født og oppvokst på Hvaler, men driver nå en gård og ukependler til Rena. Av fritidsinterreser kan nevnes løping, sykling, vedlikeholde gården, kone og barn. Nødvendigvis ikke i den rekkefølgen. Jeg er sjelden på Fasce, men er mye på Strava :) Magnus Krossby HTV HÆREN KOL Mobil

12 Krigsskoleutdannede offiserers landsforening KOL har en avtale med SATS ELIXIA, som gir deg som medlem 10% rabatt. SATS ELIXIA Corporate kan tilby to typer medlemskap: CORPORATE PRIORITY: Dette medlemskapet gir tilgang til samtlige SATS ELIXIA sentre i Norge, Sverige og Finland. I Oslo vil dette da si at de ansatte også får tilgang til våre 3 priority sentre: SATS Bislett ELIXIA Colosseum ELIXIA Røa (åpner 1. kvartal 2015) CORPORATE CITY: Dette medlemskapet vil gi tilgang til senter i et regionalt område. Vi har følgende regioner: Oslo* Bergen Drammen Grenland Hønefoss Kristiansand Lillehammer Rogaland Trondheim Østfold Tromsø (* Ikke priority sentre) Hvordan går jeg frem? Nytt medlem? For opprettelse av medlemskap kontakt ditt nærmeste SATS eller ELIXIA senter. Husk å medbringe gyldig jobbdokumentasjon og legitimasjon. Bruk bedriftskode: 200p471 Allerede medlem? Du kan beholde ditt medlemskap hvis ønskelig med din pris og vilkår. Ved oppgradering til SATS ELIXIA, kontakt ditt nærmeste senter for dette. For mer informasjon, ta kontakt med ditt nærmeste SATS ELIXIA senter eller 12

13 Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening Informasjonsbulletin Januar 2015 KOL - akademikerne i Forsvaret KOLs avtale med Danske Bank er blant det aller beste markedet har å tilby KOL sekretariat oppfordrer medlemmene til å undersøke sine bankvilkår. Her kan det være svært store summer å spare for deg som har lån Utvidet.lbud.l studenter/ kade6er Danske Bank tilbyr gratis PC- forsikring for studentmedlemmer i KOL. Forsikringen dekker skade på, eller tyveri av, PC og MAC med tilhørende batteri, tilslutningskabel og mus i hele verden. Dette gjelder for PC og MAC som er inntil 3 år gammel. Forsikringssum inntil kroner. Egenander: 10 % av skaden eller minimum kr 1000 kroner. Forsikringen forutsetter aktiv bruk av banken. Krigsskoleutdannede of1iserers landsforening (KOL) har inngått avtale med Danske Bank angående banktjenester for medlemmer av KOL. Avtalen trådte i kraft fra 1 januar Bankavtalen gir meget gode medlemsfordeler både hva gjelder ulike typer lån, innskudd og kortfordeler med gode rabattordninger. KOL kan opplyse at det pt gis boliglån til 2,8 % rente for kunder over 34 år på avtaletidspunktet og 2,2 % rente for fastrentelån på 3 år. Med bakgrunn i en rekke henvendelser gir vi her et kort utdrag av avtalen. For nærmer detaljer anbefaler KOL at du går inn på våre hjemmesider og trykker på linken til KOLs portal i Danske Bank. For nærmer opplysninger kan du ta kontakt med VIP- kundesenter i Danske Bank på tlf eller på mailadresse: Boliglån Ung Boliglån Ung tilbys kunder som er under 34 år på avtaletidspunktet. Dersom det er to lånetakere, så er det alderen på den yngste som gjelder. Hvis lånet re1inansieres, vil lånet videreføres med de samme betingelseer også etter fylte 34 år. Boliglån Ung tilbys til en spesielt gunstig pris uavhengig av lånets størrelse. Belåningsgrad opptil 85 %. Ved tilfredsstillende tilleggssikkerhet tilbys helt opptil 100 % belåning til samme gunstig pris. 13

14 Løpetid tilbys inntil 30 år og avdragsfrihet inntil 10 år, avhengig av belåningsgrad. Det gis belåningsgrad opptil 85 %. Ved tilfredsstillende tilleggssikkerhet tilbys helt opp til 100% belåning til samme gunstige pris. Løpetid tilbys inntil 30 år og avdragsfrihet inntil 10 år, avhengig av belåningsgrad. Ordinære Boliglån Ordinært nedbetalingslån for kunder som er 34 år eller eldre på avtaletidspunktet. Prisen er uavhengig av lånets størrelse. Belåningsgrad helt opptil 80 %. Løpetid tilbys inntil 30 år og avdragsfrihet inntil 10 år, avhengig av belåningsgrad. Boligkredi6/Rammelån Full 1leksibilitet innenfor en innvilget låneramme. Kunden kan selv velge hvordan kreditten disponeres. Så lenge trukket beløp inklusive påløpte renter er innenfor lånerammen, kan kunden selv bestemme om det skal betales renter og/eller avdrag på kreditten. Boligkreditt gis til samme rentebetingelser som Ordinært Boliglån. Rente betales kun av trukket beløp. Belåningsgrad er inntil 70%. 14 Diverse I tillegg tilbys fastrentelån, lån til hytte, topp1inansiering, billån, båtlån og forbrukslån. Priser utlån generelt for alle lån.l Foreningen Alle typer lån prises uavhengig av lånets størrelse. Ordinære boliglån tilbys helt opptil 80% belåning. Alle typer lån etableres gratis (det vil si uten etableringsgebyr og gebyr for sikkerhet/depot). Ved 1lytting av lån fra annen bank, betaler Danske Bank alle offentlige avgifter knyttet til etablering av lånet.. Prisen forutsetter at Danske Bank blir aktivt benytet i det daglige det vil si at kort- og regningstransaksjoner gjøres via Danske Bank. Prisene forutsetter at kunder er medlem eller ansatt i KOL. Diverse I tillegg inneholder avtalen en rekke tilbud vedrørende kort og kundeprogrammer, samt innskudd og plasseringer.

15 BMW Norge Corporate Sales Ren kjøreglede G. BMW AVTALE FOR KRIGSSKOLEUTDANNEDE MEDLEMMER I KOL. OFFISERERS BMW AVTALE LANDSFORENING. KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE MEDLEMMER I KOL. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. MEDLEMMER I KOL. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag 8 for % mer rabatt info på om bil avtalen og utstyr og ved produktnyheter. kjøp av BMW. Avtalen er gyldig til november BMW AVTALE FOR KRIGSSKOLEUTDAN BMW AVTALE FOR OFFISERERS LANDS KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE NY BEDRIFTSAVTALE MEDLEMMER I KOL. 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjø Ta kontakt med din nærmeste BMW dag for mer info om avtalen og prod 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. Avtalen er gyldig til november Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. Avtalen er gyldig til november Avtalen er gyldig til november

16 Oppdag mulighetene dine med Danske Bank Daglig økonomi Brukskonto Akademikerne Innskuddsrente 0,75 % Bankkort med foreningslogo tilknyttet kontoen din Gebyrfri dagligbank Sparekonto Akademikerne Innskuddsrente 2,00 % Beste rente fra første krone Ingen begrensning i bruk Månedlig kapitalisering av renten Kredittkort Reise- og avbestillingsforsikring Kjøpsforsikring ID-tyverisikring Kr 0,- i årsgebyr 365Privat MasterCard 3,65 % Cashback på alle varekjøp i bensinstasjoner, sko- og klesbutikker 30 øre/l i ekstra rabatt på Esso-stasjoner i Norge Flere gode fordeler Tilbud bedrift Har du egen bedrift, kan vi tilby deg som medlem ekstra gode betingelser på ditt bedriftsengasjement. Null flyttekostnader Kr 0,- i etableringsgebyr på boliglån Kr 0,- i tinglysning ved bankbytte uten låneforhøyelse VIP-team Du har et eget VIP-team som du når på tlf eller e-post Enklere hverdag. Nettmøte Ha møte online med en rådgiver der hvor det passer deg best. Alt du trenger er tilgang til nettbank og telefon. Student Er du studentmedlem får du samme gode betingelser. Du får også gratis PC-forsikring når du blir kunde i Danske Bank. Eiendomsmegler Krogsveen og Nylander Gratis verdivurdering og to gratis visninger. Lån Nom. rente Eff. rente Boliglån 80 % 2,80 % 2,88 % Boliglån Ung 85 % 2,70 % 2,78 % Boligkreditt 70 % 2,90 % 2,98 % Billån fra 3,80 % 4,56 % Sparekonto 2,00 % Fastrente -0,10 % lavere pris enn ordinær listepris. Se nettsiden for dagens pris. Alle priser pr danskebank.no/kol 16

17 Visste du at din bedrift har en bedriftsavtale med ELIXIA? Som ansatt hos Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening KOL vil du ha følgende fordeler: ELIXIA Nordic Premium kr. 539,- pr. mnd. (veil. 719,- ) - Eller Regional Active med kr. 60,- rabatt på gjeldende pris 1 helsetest til en verdi av kr 750,- 2 Personlig Trener avtaler til en verdi av kr. 1000,- Tilgang til 4 pause måneder pr. år Tilgang til alle ELIXIA treningssentere i Norge og Norden Medlemskap uten binding tilkommer det et oppstartsgebyr på kr. 399,- Er du allerede medlem? Ta kontakt så endrer vi prisen iht. avtalen med Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening KOL. Kontaktinfo: ELIXIA Bedrift v / Simen E. Smenes, eller tlf: / Som ELIXIA medlem får du: Tilgang til trening 363 dager i året. Det bredeste, mest varierte og største utvalget av gruppetimer. Høy standard på våre treningssentre. Velvære og Spa avdelinger på utvalgte sentre. Fri barnepass alle dager. Fri frokost alle hverdager mellom kl ELIXIA har 43 moderne sentre rundt om i Norge, og du finner oss her: 17

18 NY AVTALE FOR MEDLEMMER i KOL: KOL har nå fremforhandlet en gunstig rabattavtale på biler hos Bertel O. Steen AS for medlemmer og ansatte i KOL. Avtalen innebærer rabatt på personbiler fra Mercedes-Benz Rabattene dere oppnår, er følgende: Merke Modell % Rabatt Mercedes-Benz personbiler alle 7 % Alle rabatter beregnes av veiledende bilpris og fabrikkmontert utstyr eksklusiv engangsavgift. Det kan unntaksvis forekomme at det ikke gis rabatt på Kampanje og spesialprisede modeller. En forutsetning for å oppnå disse gunstige betingelser, er at du kan fremvise en bekreftelse på ditt medlemskap - ta kontakt med KOL sentralt for bekreftelse på dette mail: Denne tas med til aktuell bilforhandler. Avtalens nummer hos Bertel O. Steen AS er og ansvarlig for avtalen hos leverandøren er Anne Singsaas. Hun er storkundeansvarlig hos importøren men er ikke den som skal selge bil til den enkelte ansatte. Dette tar lokale forhandlere seg av finn nærmeste forhandler og mer informasjon på følgende linker:

19 MELD DEG INN I KOL Klipp ut hele siden - fyll ut - postlegg. (evt. fax scann og send e-post til FØRST OG FREMST KOL har mye å tilby - alltid rask og pålitelig medlemsassistanse prøv oss - en organisasjon som tør å tenke nytt - kort avstand mellom medlemmet og sekretariatet - konsekvent fokus på yrkesoffiseren og de med langtidsutdanning NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: FØDSELSDATO/ÅR: TLF: PRIVAT E-POST: ARB.STED/AVDELING: MEN OGSÅ UTDANNELSE: KS MASTER VOU ANNET SKOLE: - forsikringsavtale med Gjensidige - gjelder også i utlandet - bankavtale med DNB - juridisk bistand hos Kulblik og Sagen Eriksen DA - flere gunstige medlemsavtaler Ta kontakt med sekretariatet for informasjon og kontakt opp mot våre samarbeidspartnere. PERS.KATEGORI: YRKES. AVD.BEF. NÅVÆRENDE MEDL. AV: NOF SIVIL ANNET: BFO UTMELDING GJØRES AV: KOL MEG MELDING TIL KOL: DATO/UNDERSKRIFT: ANNET: KOL Svarsending OSLO 19

20 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening akademikerne i Forsvaret nytenkende analytisk beslutningsdyktig Løkkeveien Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil: 20

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer