INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013"

Transkript

1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING 1) Valg av møteleder. 2) Opptak av navnefortegnelse. 3) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen. 4) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE SAKER 1) Bytte av nøkkelsystem 2) Fjernvarme, avregning 3) Valgkomite 4) Ringeklokkesystem 5) Kostnader påført av enkelt seksjonseier 6. VALG AV TILLITSVALGTE 1) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år 2) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år og ett varamedlem for 1 år Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Grønland Basar Petter Jensen Unni Silkoset Marit Elisabeth Bjerke Kjersti Grindal Kenneth Mokkelbost I sameiermøtet regnes stemmene etter sameierbrøken. Navneseddelen som medfølger innkallingen leveres i utfylt stand ved inngangen. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmakt må da fylles ut og medbringes 1

2 KONSTITUERING 1. VALG AV MØTELEDER Styret innstiller på Sven-R. Dierkes fra OBOS Eiendomsforvaltning AS som møteleder og referent. 2. Opptak av navnefortegnelse 3. VALG AV REFERENT OG MINST EN SEKSJONSEIER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2

3 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT: Leder Petter Jensen Tøyenbekken Styremedlem Marit Elisabeth Bjerke Thon Gruppen Styremedlem Kjersti Grindal Hagevegen 13 E Styremedlem Kenneth Mokkelbost Tøyenbekken Styremedlem Unni Silkoset Urtegata Varamedlem Morten Aas Tøyenbekken Varamedlem Bjørn Grevstad Strømsbråten Varamedlem Thi Duyen Thuy Nguyen Tøyenbekken Varamedlem Elisabeth Schönaigner Tøyenbekken Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Arbeidsgruppe fjernvarme Kjersti Grindal Hagevegen 13 E Henning Tranberg Hagevegen 13 E Kenneth Mokkelbost Tøyenbekken GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET Sameiet består av 84 seksjoner. Herav 74 boligseksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , har gårds- og bruksnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse: Tøyenbekken 4-6 Tøyengata 2-14 Nordbygata 37 Grønslandsleiret Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 3

4 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Oppfølging av system for avlesning av fjernvarme Økonomikontroll og justering av korrekte felleskostnader iht vedtekter Beregninger for riktig fordeling av sameiets overskudd bolig/næring Beregninger for fordeling av fjernvarmekostnad 2008 og 2009 Budsjettering Oppfølging av rydding, renhold, vaktmester, vakthold og tagging Oppfølging brannalarmsystem Oppfølging feil på el- og callingsystem (fortsatt) Vurdering av vedlikehold Anbud på malertjenester Korrespondanse og jurdisk vurdering ifm forliksklage fra seksjonseier Ruskenaksjon Oppfølging av lekkasjer i kjeller og følgeskader, taksering forsikring Oppfølging avtaler og installasjon av mobilantenner Korrespondanse/telefoner fra beboere 4

5 ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAP for 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,- mot budsjettert kr Vesentlige avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak overføring av kr til brenselsregnskap. Andre inntekter på kr ,- består i hovedsak av inntekter fra leieavtaler med Telenor, Teliasonera Norge AS (NetCom) og Mobile Norway AS (network Norway) for antenneleie. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket er at planlagt malerarbeid er utsatt pga usikkerhet med anbud og manglende tilbakemeldinger fra malerfirmaer. Kommunale avgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette skyldes så vidt styret har klart å få kjennskap til en ekstraordinær innbetaling på slutten av året som visstnok skyldes sen avlesning av vannmåler. Vi antar derfor at en betydelig del av dette beløpet vil føres tilbake i årets regnskap. Avvik i forhold til budsjett for innkrevde felleskostnader samt kostnader knyttet til energi og fyring skyldes overføring av kr ,- til brenselsregnskap Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Styret gjør oppmerksom på at overskuddet for fjoråret og den høye egenkapitalen har skyldtes skjev fordeling av felleskostnader. Slik har næring over tid betalt en høyere andel enn de skal ift kostnadene. Fordeling av resultatet og opptjent egenkapital på bolig og næring fremgår av note 14 i årsregnskapet. Den reelle egenkapital tilhørende boligdelen er derfor kr , mens tilsvarende for næring er kr Det meste av næring sin andel av egenkapitalen vil tilbakeføres til næring ila Det er gjort en justering for mer korrekt fordeling av kostnadene på giroene for felleskostnadene pr 1/ For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med ytterligere hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 5

6 2 Budsjett for 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter maling av utvendig trepanel. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. Styret har for 2013 justert ned à-konto beløpet for fjernvarme med ca 24% fra fjorårets ekstraordinære økning. Beløpet reflekterer nå et pris- og forbruksnivå på ca 10% over de siste tre års gjennomsnitt, noe styret mener gir en fornuftig balanse slik at vi unngår spesielt høy etterfakturering fremover. Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med ca kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ingen lån. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på reduksjon av fjernvarme på ca 24% og økning av felleskostnadene på ca 37% for boligseksjoner og en reduksjon av fjernvarme på 24% felleskostnader på 29% for næringsseksjoner fra Den vil felleskostnadene bli delt opp i flere kategorier for å få en bedre oversikt over fordelingen av kostnadene. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Grønland Basar Petter Jensen Unni Silkoset Marit Elisabeth Bjerke Kjersti Grindal Kenneth Mokkelbost 6

7 3 RESULTATREGSNKAP for 2012 Note Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter: 2 Innkrevde felleskostnader Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: 4 Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel- /tv-anlegg Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat: Finansinntekt/ kostnad: 11 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Årsresultat Overføringer: Til opptjent egenkapital Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 7

8 4. BALANSE NOTE Omløpsmidler Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Brenselregnskap Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital 14 Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Kassekreditt - avsluttet Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Grønland Basar Petter Jensen Unni Silkoset Marit Elisabeth Bjerke Kjersti Grindal Kenneth Mokkelbost 8

9 5. Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. Note 2 - Innkrevde felleskostnader Note 3 - Andre inntekter Note 4 - Personalkostnader Garasjeleie Brensel Overført brenselregnskap Felleskostnader Kabel-TV sum innkrevde felleskostnader Nøkler 600 Mobile Norway AS Teliasonera Norge AS TeliaSonera Norge AS sum konsulenthonorar Arbeidsgiveravgift sum personalkostnader Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. Note 5 - Styrehonorar Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr Note 6 - Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

10 Note 7 - Konsulenthonorar Note 8 - Drift og vedlikehold Note 9 - Kommunale avgifter Note 10 - Andre driftskostnader Note 11 - Finansinntekter Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS sum konsulenthonorar Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold fellesanlegg -750 Drift/vedlikehold heisanlegg sum drift og vedlikehold Vann- og avløpsavgift Feieavgift -458 Renovasjonsavgift Sum kommunale avgifter Container Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader 77 Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Bankgebyr -938 Sum andre driftskostnader Renter av driftskonto i obos Renter av sparekonto i obos Renter av for sent innbet. felleskostn. 672 Andre renteinnt./utbytte Gjensidige Sum finansinntekter

11 Note 12 - Finanskostnader Renter leverandørgjeld Renter kassakreditt/byggelån Andre rentekostnader -184 Sum finanskostnader Note 13 - Avregning fjernvarme innkrevd fjernvarme innkrevd fjernvarme innkrevd fjernvarme innkrevd fjernvarme innkrevd fjernvarme Kostnad fjernvarme Kostnad fjernvarme Kostnad fjernvarme Kostnad fjernvarme Kostnad fjernvarme Drift/vedlikehold Sum brenselregnskap Note 14 - Fordeling av opptjent egenkapital Fordeling etter avregning mot innkrevde felleskostnader kat.101: Bolig og Bolig Næring Næring Sum IB Resultat UB pr Oppstillingen over viser korrekt fordeling av årets resultat og opptjent egenkaptital i samsvar med fordelingsnøkkel i vedtektene. Bolig sin andel av egenkapital utgjør kr , og for næring kr Note 15 - Annen kortsiktig gjeld Hafslund - avregn. fjernvarme Sum annen kortsiktig gjeld

12 6. REVISORBERETNING Tlf: Fax: Org. nr MVA Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Grønland Basar Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Eierseksjonssameiet Grønland Basar, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Eierseksjonssameiet Grønland Basar per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma. Foretaksregisteret: NO MVA. 12

13 Revisors beretning Eierseksjonssameiet Grønland Basar, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 7. mars 2013 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma. Foretaksregisteret: NO MVA. 13

14 GODTGJØRELSE TIL STYRET 1. FORSLAG TIL GODTGJØRELSE FOR STYRET Forslag til godtgjørelse for Styret i tiden 28 mars mars 2013: Totalt: kr ,- Styrehonoraret fordeles internt i styret mellom styremedlemmer og varamedlemmer iht oppmøte og innsats i perioden. INNKOMNE SAKER 1) Nøkkelsystem Det har vist seg i løpet av høsten at sameiets nøkkelsystem er et ikke-patentert system. Det betyr at nøkkelemner i dette systemet fritt kan importeres av alle som ønsker, og dermed kan det også lages kopier helt lovlig. Dette kan bl.a. gjøres hos Mister Minit og lignende bedrifter. Mer alvorlig er at disse nøkkelemnene stort sett er såkalte universalemner som skal passe til flere systemer. Dermed er det mulighet for at slike kopierte nøkler også kan passe til andre leiligheter enn tenkt. Det betyr kort sagt at vi ikke har kontroll på nøkkelsystemet i sameiet. Styret har vært i kontakt med TrioVing og Olav Thon for å få klarhet i saken, og vi har fått en vurdering fra advokat i OBOS om vi har noe å hente rent juridisk. Så langt har vi ikke kommet noen vei med dette, ettersom det så vidt vi har funnet ut ikke er levert noen spesiell kravspesifikasjon på nøkkelsystemet. Styret anser derfor at sameiet har to muligheter; 1. Bytte til et nytt patentert nøkkelsystem, dvs bytte alle sylindere og nøkler i sameiet. Vi har fått estimater på to forskjellige nøkkelsystemer, og kostnadene antydes å bli på totalt et sted mellom kr og inkl mva og 3 nøkler til hver seksjon (det vil si ca kr pr seksjon). 2. La hver enkelt seksjonseier vurdere behovet for å bytte lås. Slik bytte av lås vil da også medføre at kopiering av nøkler skjer på eget initativ, og man da ikke lenger kan benytte samme nøkkel til bl.a. oppgangsdør, bodarealer, garasje og søppelrom. Styret ber sameiermøtet avgjøre om styret skal innhente konkrete anbud og evt koordinere bytte av hele systemet, eller om det skal være opp til hver enkelt å bytte låser etter ønske. 14

15 2) Fjernvarme Arbeidsgruppen fikk endelig konklusjon fra Johnson Controls mot slutten av 2012 om at systemet som var satt opp ikke var egnet til denne slags avlesning. Dette betyr i praksis at vi ikke dessverre, etter alle disse årenes arbeid med å få dette til å fingere, faktisk ikke har noen måte å få avregnet fjernvarme etter forbruk. Styret ber sameiermøtet godkjenne å avregne fjernvarme på brøk for alle tidligere perioder og også inntil videre fremover. Det finnes nok andre muligheter å få foretatt avregning på forbruk. Dette forutsetter imidlertid en helt ny prosess. Vi har også fått beskjed fra Hafslund at det ila vår/sommer vil innføres såkalt timesmåling og månedelig fakturering for sameiet. Dette betyr at vi fortløpende vil bli fakturert for forbruk, og ikke à-konto som tidligere. Dette gjør det i praksis mulig også for sameiet å utfakturere korrekt brøkfordeling pr måned snarere enn et à-konto beløp som tar høyde for svingninger i pris og forbruk. Styret ber årsmøtet ta stilling til om det skal igangsettes en ny prosess for å finne en løsning på avregning av fjernvarme etter reelt forbruk. 3) Valgkomite Det er foreslått å opprette en valgkomite i sameiet. Dette krever en vedtekstendring. 6 foreslås endret til å inkludere sammensetningen av en valgkomite på tre personer. 9 tillegges i punkt 5 å også gjelde valg av valgkomite. Siste setning i paragraf 6 foreslås samtidig strøket. Styret foreslår å redusere antallet styremedlemmer med en, til totalt 4 (1 leder og 3 styremedlemmer), samt antallet varamedlemmer med en, til totalt 3, i fall årsmøtet skulle ønske en valgkomite da man anser det totale antall tilltsvalgte ellers begynner å bli svært høyt. Ny 6: Styret Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Ett styremedlem bør representere næringsseksjonene. Styret velges av sameiermøtet for to år. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Ny 9: Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 1. Konstituering. 2. Styrets årsberetning. 3. Årsregnskap 4. Valg av styremedlemmer og valgkomite. 5. Andre saker som er nevnt i innkallingen. Styret ber årsmøtet ta stilling til foreslåtte vedtektsendringer. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Eventuelle endringer trer i kraft etter årsmøtet, og vil ikke påvirke årets valg. 15

16 4) Ringeklokkesystemet Det er rapportert noen tilfeller av at ringeklokkesystemet ikke fungerer helt som det skal (bl.a. tidvis manglende oppkall og video). I følge elektriker er det en utfordring å skaffe deler da systemet er gammelt og tidligere leverandør visstnok ikke lenger eksisterer. Styret ber årsmøtet vurdere om det skal igangsettes et prosjekt for en større utbedring og om nødvendig utskifting av ringeklokkesystemet. 5) Kostnader påført av enkelt seksjonseier Styret har erfart enkelttilfeller der seksjonseiere har påført sameiet direkte kostnader i form av juridisk konsultasjon i saker der seksjonseier søker personlig vinning på bekostning av resterende eiere. Slike saker vil enten gå til forliksrådet eller retten, og avklares der mht saksomkostninger, eller saken trekkes før den kommer til vurdering og dermed sitter sameiet igjen med en del kostnader (advokathonorar etc). Styret mener det er hjemmel i eierseksjonslovens paragraf 23 første ledd, til å fakturere kostnader i slike saker til den enkelte bruksenhet. 23. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Styret ber årsmøtet om en avklaring om man i saker/prosesser som settes i gang, men trekkes før domsvurdering, bør direktefakturere eventuelle eksterne kostnader sameiet har til den enkelte seksjonseier som utløser disse i tilfeller der man til slutt ikke ender med forliks- eller rettsavgjørelse (eksempelvis saker som trekkes etter at advokat/konsulentkostnader har påløpt). 16

17 VALG AV TILLITSVALGTE 1. VALG AV 3 STYREMEDLEM MER Marit Elisabeth Bjerke og Kjersti Grindal har sittet ut perioden. Det skal derfor velges 2 styremedlemmer for 2 år en fra boligseksjonen og en fra næringsseksjonen. Unni Silkoset har flyttet til utlandet, og har derfor bedt om å få fratre sitt verv. Det bør derfor velges ett nytt styremedlem for ett år fra boligseksjonen som erstatning for henne. Sameiet har ikke hatt valgkomité i perioden og kandidater innstilles fra salen på sameiermøtet. 2. VALG AV 3 VARAMEDLEMMER Varamedlemmene Bjørn Grevstad og Thi Duyen Thuy Nguyen har sittet ut perioden, og det skal derfor velges 2 varamedlemmer for 2 år. Elisabeth Schönaigner har flyttet og det anbefales å velge en erstatning for henne for ett år. Sameiet har ikke hatt valgkomité i perioden. Marit Bjerke fra Olav Thon har indikert at hun kunne tenke seg å inneha en av varamedlemsplassene for ett år. Forøvrig innstilles kandidater fra salen på sameiermøtet. 17

18 ORIENTERING OM SAMEIETS DRIFT Styret Styret har valgt å gå bort fra ordinær kontortid og styretelefon, da dette etter hvert viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis, og behovet var der for en mer fleksibel ordning. Styreleder kan kontaktes på telefon eller e-post Se sameiets hjemmeside på gronlandbasar.info for ytterligere informasjon og andre kontaktmuligheter. Styret ber alle seksjonseiere gjøre seg kjent med vedtekter og husordensregler før de tar kontakt med spørsmål. En stor andel av spørsmålene vi får omhandler forhold som allerede vil være besvart her. Vaktmestertjeneste Vaktmester Andersen AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet av sameiets fellesområder i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester er innom sameiet to ganger i uken. Boligdelen har en avtale med Alliero AS om fjerning av tagging i inngarnspartier (til bolig) og inni heisen. Alt innvendig vedlikehold i leilighet er den enkelte seksjonseiers ansvar. Det er mulig å få hjelp av vaktmester til enkelte oppgaver. Slikt arbeid avtales og faktureres direkte. Renhold Sameiet har avtale med TT Renhold AS om renhold av Sameiets fellesarealer. Det vaskes to ganger i uken i vinterhalvåret og en gang i sommerhalvåret. I tillegg gjøres det boning og veggvask en gang i året. Styret vil sterkt henstille hver enkelt seksjonseier å holde fellesarealer ryddige og rene. Spesielt har vi brukt mye tid og ressurser på holde søppelrom og bodarealer ryddige. Det er ikke tillatt å kaste annet enn papir og ordinært husholdningsavfall i søppelrommene, og strengt forbudt å hensette ting utenfor eller oppå containere. Papir skal brettes før det kastes. Husholdningsavfall skal emballeres skikkelig før det kastes for å unngå unødig søl. Oslo kommune praktiserer kildesortering. Poser for forskjellige typer avfall fås i dagligvareforretninger. Les mer om dette og hvor nærmeste gjenbruksstasjoner finnes på Andre større gjenstander man ønsker å bli kvitt er i utgangspunktet den enkelte beboers ansvar. Sameiet arrangerer likevel en årlig rusken aksjon (normalt primo mai) og har satt av et areal i sykkelbod i kjeller hvor man kan sette bruke møbler etc. Vi ber alle om å holde god orden her. Ting skal ikke bare kastes vilkårlig inn i boden, da dette medfører mye ekstra og kostbart arbeid og ikke minst irritasjon for andre beboere. 18

19 Dyrehold Det er tillatt å holde dyr i sameiet under forutsetning av at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Det er ikke under noen omstendighet tillatt å lufte dyr på fellesterrassene i 3. og 7. etg. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller bæres i sameiets fellesarealer når de skal ut eller inn til leilighet. Eier av dyr er ansvarlig for eventuelle uhell og det forutsettes at det tørkes og vaskes så raskt som mulig når disse inntreffer. Parkering Det er garasjeanlegg i sameiets kjeller, og det er mulig å leie parkeringsplass på månedsbasis her. Kontakt TimePark for avtale. Det er ellers mulig å benytte gateparkering eller offentlige parkeringshus ved Grønlands Torg. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kenneth Mokkelbost har fungert som HMS ansvarlig i siste periode. 19

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer