RAPPORT. Kompetansetilskudd til prosjektet "Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem" - REF NO: 2008/ HUSBANKEN - REGION VEST NORGE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Kompetansetilskudd til prosjektet "Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem" - REF NO: 2008/1624-7. HUSBANKEN - REGION VEST NORGE:"

Transkript

1 HUSBANKEN - REGION VEST NORGE: Kompetansetilskudd til prosjektet "Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem" - REF NO: 2008/ RAPPORT. «LYSETS BETYDNING FOR EN GOD ALDERDOM I EGET HJEM» Lighting Old Age (LOA) how lighting impacts the ability to grow old at home Et forsknings- og innovasjonsprosjekt Prosjektgruppen: Prosjektgruppen består av førsteamanuensis Grethe Eifertsen (Dr Polit, MNSc), Avdefing helsefag, Høgskolen i Buskerud (HiBu), spesialrådgiver Lars Marius Ulfrstad (MagArt, Sociology), Husbanken, førsteamanuensis Helle Falkenberg (PhD, MSc optom), høgskolelektor/siv. ing Hilde Hauge (MSc), statistiker Tor Martin Kvikstad, avdeling for økonomi og samfunnskunnskap, HiBu, professor Gunnar Horgen (Dr philos, MSc Optom) Avdeling for optometri & synsvitenskap, HiBu og Sykepleier/MSc kandidat Øsp Egilsdottir, som fungerer som gruppens forskningsassistent. Fremdrift: Planlagt fremdrift i studiet (se vedlegg 1), er fulgt, og alle oppmålinger og datainnsamling er fullført i henhold til søknaden. Fase 2 i studien er dermed fullført, og dataanalyser og publisering av resultater er under arbeid, og blir ferdigstilt i løpet av Basert på analyser, er kandidater for intervensjonsdelen (del 3) av studien trukket ut. Denne delen blir gjennomført høst 2011 og vår Endelige analyser og publisering vil bli ferdigstilt vinter 2012 og våren Demografi: Totalt mulige antall deltakere i studien etter inkluslonskriteriene ble på til sammen 356. Av disse har til sammen 163 deltatt i første del av studien. Ser vi litt nærmere på disse tallene, er det 38 som har sagt nei også til forebyggende helseteam, mens det er 128 som har sagt nei til å delta i vår studie (LOA). Vi har gjort en relativt enkel frafallsanalyse, og det viser seg at de som har sagt nei til deltakelse, ikke skiller seg fra de som har sagt ja på vesentlige parametere, som kjønn, bosted, etnisitet eller sivilstand. I tillegg har analysene ført til at ytterligere 42 deltakere viste seg å ha for lav synsstyrke i forhold til kriteriene, men har allikevel blitt tatt med i det første utvalget. Disse er nå trukket ut, og vi går videre med totalt 121 komplette datasett. Av de 128 som takket nei til studiet er det 79 kvinner og 49 menn. To av disse døde før flere opplysninger ble samlet inn. Oppgitt sivilstatus er 61 single, 2 gift/samboende, 7 skilte/separerte, 34 enker/enkemenn, og 17 oppgir ikke sivilstatus. 49 bor i enebolig, 8 i rekkehus, 51 i leilighet og 10 oppgir annen boligtype. 112 er norske, og 10 av ulik utenlands bakgrunn og oppgir språkproblemer som årsak til avslag på deltagelse. Majoriteten oppgir ingen årsak til avslag på deltagelse, andre årsaker er egen eller familiær sykdom, eller at de ikke har tid.

2 Kvalitative intervjuer: Det generelle inntrykket fra de åpne kvalitative intervjuene viser at funnene i stor grad er i overensstemmelse med funnene fra den strukturerte intervjuundersøkelsen. Utvalget i den kvalitative intervjustudien ble satt sammen på bakgrunn av fortløpende analyser fra den strukturerte intervjuundersøkelsen. Den viste en viss ulikhet i resultatene i fht boligtype (enebolig vs leilighet) og sivil status (enslig vs samboende). Dette ble benyttet som kriterier for sammensetning av utvalget i den kvalitative studien. Det er totalt utført 20 åpne dybdeintervjuer. Sentrale funn fra foreløpige analyser: Gjennomgående stor oppmerksomhet på betydningen av god innendørs belysning Økt oppmerksomhet på lys dagslys og belysning i senere år (økt med økt alder) Endringer i hjemmet som følge av økt behov for belysning knyttes til: Bytte til sterkere lyspærer Anskaffelse leselampe Endring i bruk av belysning i forbindelse med endring i hjemmesituasjon, f eks ved dødsfall, flytting til institusjon m.m. Enslige bruker færre rom og beveger seg på mindre flater i hjemmet, dette fører med seg mindre opplyst gang, entre, trapperom Enslige kvinner er sjelden ute etter at det har blitt mørkt, hvilket innebærer at det i den mørke årstiden tilbringes svært mye tid innendørs i til dels svært mørke rom Veggfarger, gardiner, tepper med mer ses i liten grad i sammenheng med rommenes belysning Økonomi synes ikke å være en hindring for vaner knyttet til bruk av belysning I særdeleshet beskriver kvinner endringer i tidspunkt for ulike huslige gjøremål som en følge av endret behov for lys: foretrekker å sy/strikke/stryke klær i dagslys baking og matlaging foregår nå primært i dagslys (i motsetning til tidligere) Gjennomgående er deltagerne fornøyd med belysningen i hjemmet. På den bakgrunn har ingen planer om å foreta vesentlige endringer i den nærmeste tiden Lite opptatthet av "moderne" belysning. "Downlights er umulig å skifte pærer i" og "moderne lyspærer er upraktiske og vanskelig å bruke" er typiske uttalelser Flere ønsker offentlige standarder mht belysning i deler av hjemmet, blant annet bad, entre, kjøkken og soverom. Noen kommenterer at f eks seniorboliger og omsorgsboliger bør ha faste installasjoner av riktig belysning i bad, entre, soverom og kjøkken Kunnskap om styringssystemer, belysningsalternativer, kvaliteter ved belysningen og ny teknologi er relativ beskjeden. Artikkel basert på de kvalitative intervjuene er i prosess, og planlagt publisert i det internasjonale tidsskriftet "Geriatric Nursing". Målgruppen er helsepersonell, i særdeleshet sykepleiere som arbeider i hjemmesykepleien eller annen organisert kommunal hjemmetjeneste. Artikkelen er planlagt innsendt i løpet av våren Formidling: Prosjektet ble omtalt og referert til i "Key note adress" på Nordisk Ergonomikongress i Stavanger 6. 8 sept Gunnar Horgen. htt : onomi.or NES2010 index. h?o tion=com content&view=article&i d=47&itemid=55

3 Videre er prosjektet presentert på forhandlermøter og vi har fått et meget godt tilbud på utstyr for intervensjonsdelen (del 3) av prosjektet fra Elko A/S. Videre formidlingsplan Vitenskapelige tidsskrifter (internasjonale) Artikkel I: Geriatric Nursing Artikkel II: Applied Ergonomics Artikkel III: Scandinavien Journal of Visual Science Vitenskapelige tidsskrifter (nasjonale) Aktulle tidskrifter er her: Artikkel IV: Sykepleien Forskning Artikkel V: Nordisk Tidsskrift for helseforskning Populærvitenskapelig publisering Konferanser Det siktes mot å publisere resultater i fagblader som Optikeren, Tidsskriftet Sykepleien, Tidsskrift for Lyskultur og Geriatrisk sykepleie m fl. Prosjektet er som nevnt over, presentert på Nordisk Ergonomikongress i Stavanger 6. 8 sept Det planlegges presentasjon på den Internasjonale ergonomiforeningens (lea) årsmøte i Brasil 2012 og på den europeiske konferansen for sykepleieforskning (WENR) i Seminarer/undervisning Prosjektet og første resultater blir presentert på Lysdesigndagene april Vi anser det som interessant i samarbeid med Husbanken å tilrettelegge for et seminar der prosjektets resultater presenters og drøftes. Doktorgradsstipendiat Gro Gade Haanes Den 1. april 2010 ble Gro Gade Haanes ansatt ved HiBu, avdeling for helsefag, som doktorgradsstipendiat i prosjektet. Stipendiatperioden er 4 år, og Gade Haanes vil i sitt doktorgradsprosjekt studere forhold tett opp til hovedprosjektets mål og problemstillinger. Prosjektprotokoll er nå ferdig utarbeidet i samarbeid med professor Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har fulgt planlagt fremdrift, og gjennom støtten som er bevilget for 2011 vil prosjektet bli ferdigstilt og endelig rapport foreligge etter planene.

4 ad r r fessorltiyar Horgen rosjektleder) Høgskolen i Buskerud Pb Kongsberg Vedlegg: Fremdriftsplan Regnskap attestert og undertegnet av revisor

5 Phase I: The data collection schedtde Projeet plan Lighting om Age (LOA) Categories of Sample Scales/ Data Collection Points Data size Instrtunents 2009 Jan Feb blar A r bla June Jul An Se t Oct Nov Dec Socio- N=400 Baseline data No i i I i i dem hics fonn activity Quality of N Re)ol, i i i 1 i i Life SF36 Visual test N=400 i i i Measuring 11=400 Photomettic 1 i li ht in homes measurement Lighting, ht-depth i / 1 level of W40 Interviews flutction & thriving descri tions Phase 2: The intervention and innorafion schedtde Sample size Intervention Points Research Products 2011 activities Intervention Control Jan Feb Mar Stunmertime Oct Nov Dec group group Tgl* Tg2 Tg3 Planning intervention Intervention Innovationi intervention N=30N= N=I 0 N=10 14=10 Duration of intervention (before data collection): 3 (4) months Tg test group

6 Prosjektregnskap Dato HiBu prosjektnummer Husbankens ref nr Lighting Old Age, 2008/ / Periode Bud.e Konto Konto (T) Beløp Thner Spesifisering lønnskostnader nh. Tot.ant.t. Ltr Timelønn P F Lønnskostnad 3910 Utsatt inntektsføring investeringer Grethe Ellertsen x I Lønn engasjert personale/ekstrahjelp Gunnar Horgen x I Lønn overtid Fffide Hauge x I Påløpte feriepenger Helle Falkenberg x I Lønn, time- og hjelpelærere m.v ForsknIngsassistenter x h Lønn gjesteforelesere Sum timelønn 1826, Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikrin Ferlepenger (12,1/14,3%) (lov/høyangen sats merkes med hhv '1.", "1r og " i kolonne F over) Arbeidsgiveravgift av påløpte f.p. 605 PensjonsInnskudd (10,41%) (for de merket med "X" i kolonne P i tobellen over) Bevertning ved interne møter Arbeldsgiveravgift (14,1%) Hjelpeverktøy, it og audiovisuelt utstyr kjøp Sum lønnskostander Spesialverktøy/laboratorieutstyr Forbruksmateriell(Verktøy) Konsulenttjenester Andre tjenester, kjøp Arrangement av seminar og lignende Annen kontorkostnad Bilgodtgjørelse - ansatte Reiseutgifter - eksterne forelesere oppgavept Tjenestereiser - ansatte - ikke oppgavepl Reiseutgifter - eksterne forelesere - ikke oppgav Gave Refusjon lønnskostnader internt Internhusleie, belastning Diverse refusjoner internt po 1-=? 2,N

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister»

Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister» Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister» i RAPPORT Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister» Senter for ehelse og omsorgsteknologi Besøksadresse:

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet v /Guro Berge Statens vegvesen Region Midt v /Eva Larsen. 503500 2004-12-08 Solveig Meland 37

Statens vegvesen Vegdirektoratet v /Guro Berge Statens vegvesen Region Midt v /Eva Larsen. 503500 2004-12-08 Solveig Meland 37 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Veg og samferdsel Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA GJELDER Oppfølging

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg

Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg ØF-notat nr.: 11/2011 Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg av Vegard Johansen og Anne Lofthus ØF-notat nr.: 11/2011 Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2009 KAPITTEL 1 FORORD... 4 Om rapporten... 4 KAPITTEL 2 SAMMENDRAG... 5 KAPITTEL 3 METODE FOR DATAINNSAMLING... 7 KAPITTEL 4 ANALYSE... 8 Svarprosent... 8 Underlag... 8

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Rapport. Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem

Rapport. Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem Åpen Rapport Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) Forfattere Jan W. Lippestad Karl Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2014 02 24 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2

Detaljer

I videregående som voksen

I videregående som voksen I videregående som voksen Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak og Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-7-8 Trondheim, 25 Forord Dette er den fjerde rapporten fra prosjektet om voksne

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport

Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport STF 22 A97568 Gradering: Åpen Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur og byggteknikk Desember 1997 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur

Detaljer

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen RAPPORT MA 10/06 Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Øyvind Herse, Margareth Kjerstad, Geir Tangen Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen 1 Forfatter/Møreforsking Marin Forskriftene i åndsverkloven

Detaljer

Innfridde mål eller brutte visjoner?

Innfridde mål eller brutte visjoner? Sylvia Söderström og Jan Tøssebro Söderström og Tøssebro En god venn - Maleri av Dag Vatle Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Rapport 2011 Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim Norway Noen hovedlinjer i utviklingen

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2005. Elling Borgeraas. Kreft og levekår. en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen

Oppdragsrapport nr. 11-2005. Elling Borgeraas. Kreft og levekår. en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen Oppdragsrapport nr. 11-2005 Elling Borgeraas en presentasjon av tallmaterialet fra Levekårsdatabasen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 11-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer