Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud"

Transkript

1 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober november 2005 Aktivaavkastning

2 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 gir deg: Mulighet for høy avkastning Sikkerhet for innskuddet ved bindingstidens utløp Investering i aksjer, obligasjoner, valuta og råvarer Avkastningen fra den investeringsstrategien som har gitt best avkastning Effektiv tilgang til flere ulike markeder Å vite hvor man skal plassere sparepengene sine for å få best mulig avkastning er vanskelig. Man kan ikke med sikkerhet vite hvilke markeder som vil gi høyest avkastning når året er omme. Det ene året kan aksjemarkedet gi høyest verdistigning, mens neste år kan renten på bankkontoen være det som kommer best ut. Vi lanserer nå Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 som investerer i flere markeder ut i fra tre ulike investeringsstrategier. Ved bindingstidens utløp vil du motta avkastningen fra den investeringsstrategien som har hatt høyest verdistigning. Uansett uvikling i markedene er du sikret å få tilbakebetalt hele ditt innskudd ved bindingstidens utløp. BMA - Sikker plassering med gode avkastningsmuligheter Bankinnskudd Med Aktivaavkastning er interessant for alle som ønsker å oppnå god avkastning på sine sparepenger, men som ikke er villig til å ta den hele og fulle risikoen knyttet til kurssvingningene i de aktuelle markeder. En BMA gir deg sikkerheten som et ordinært bankinnskudd og samtidig mulighet for avkastning fra de aktuelle markeder. Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 Når du skal plassere pengene dine finnes det mange alternativer å velge mellom. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele investeringene på flere markeder. Samtidig vil din avkastning først og fremst være avhengig av hvordan du har fordelt investeringene i disse markedene.

3 Med en investering i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 vil din investering bli fordelt på aksjer, i obligasjoner + valuta og i råvaremarkedet. Fordelingen av din investering på disse tre aktivaklassene vil være knyttet til tre forskjellige strategier. Med Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 trenger du ikke på forhånd å vurdere hvilken av disse tre strategiene som du tror vil gi best avkastning de neste 5 årene. Ved bindingstidens utløp vil du nemlig motta avkastningen fra den strategien som har gitt best avkastning i løpet av bindingstiden. Sikkerhet for innskuddet I Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 har du sikkerhet for innskuddet ditt. Det betyr at dersom ingen av strategiene gir positiv avkastning ved bindingstidens utløp er du sikret å få tilbakebetalt ditt innskudd. Se avsnittet om Beregning av avkastning på side 5. Aktivaklassene som inngår i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 Vi har i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 søkt å finne aktivaklasser vi mener har gode muligheter for avkastning de neste 5 årene. Aksjemarkedet Aksjemarkedet har historisk sett gitt god avkastning over lengre tidsperioder. I Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 vil avkastningen fra Aksjemarkedet bli hentet fra fire aksjeindekser: Land Aksjeindeks Vekt USA S&P % Japan Nikkei % Eurosonen Dow Jones EUROSTOXX % Sveits SMI (The Swiss Market Index) 25 % Standard & Poor s 500 Standard & Poor s 500 er en indeks som er bredt sammensatt av aksjer valgt ut etter markedsstørrelse, likviditet og deltagelse i forskjellige industrigrupper. Indeksen inneholder de 500 største børsnoterte selskapene i USA. AT&T, Bank of America, Coca Cola, General Electric, McDonalds og Microsoft er selskaper som inngår i indeksen. Nikkei 225 I Japan har vi valgt den generelle aksjeindeksen Nikkei 225, som består av de 225 ledende japanske aksjeselskapene notert på børsen i Tokyo. Av selskaper finner vi bl.a. Canon Inc, Honda, Motors Corp, Toyota og Sony Corp. DJ EURO STOXX 50 Den europeiske aksjeindeksen Dow Jones EURO STOXX 50 består av 50 store selskaper fra ulike land i eurosonen. Blant selskapene finner vi kjente navn som Alcatel, Deutsche Bank, Nokia og Siemens.

4 SMI The Swiss Market Index består av 27 av de største selskapene i Sveits. Av kjente navn kan vi nevne Nestle, Novartis, Credit Suisse, Swatch og UBS. Aksjeindeksene som inngår i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er ikke justert for utbytte fra selskapene som inngår i indeksene. Obligasjons- og valutamarkedet Avkastningen i obligasjonsmarkedet har historisk vist stabilitet over tid. Her blir obligasjonsmarkedet representert med obligasjonsindeksen iboxx Eurozone Sovereign 1-3. Denne indeksen er notert i euro og består av statsobligasjoner med 1-3 års løpetid, hvor utsteder har kreditt-rating Investment Grade. Indeksen beregnes og publiseres av International Index Company Limited. Valutamarkedet har alltid vært et marked med store svingninger og dermed muligheter for høy avkastning. Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 vil vi måle amerikanske dollars utvikling mot norske kroner (USD/NOK) i løpet av bindingstiden. Det betyr at Valutaindeksen stiger når dollar styrker seg mot norske kroner. Obligasjons- og valutaindeksen består av 50 % iboxx Eurozone Sovereign 1-3 og 50 % USD/NOK. Råvaremarkedet I råvaremarkedet er det tilbud og etterspørsel etter råvaren som påvirker prisutviklingen på kort og mellomlang sikt. Råvaremarkedet i dette produktet består av følgende tre råvarer : Råvare Andel Olje 1/3 Kobber 1/3 Naturgass 1/3 Ulike investeringsstrategier: Bak enhver investering bør det ligge en strategi for hvordan man plasserer pengene i de ulike aktivaklassene. Det som fremfor alt avgjør hvor stor avkastning du får i en portefølje er hvilke markeder du velger å plassere pengene dine i. Vi har i dette produktet laget tre forskjellige porteføljer ut i fra tre ulike investeringsstrategier. Du behøver med andre ord ikke i forkant bestemme hvilke markeder du tror kommer til å gi den beste avkastningen. Du vil i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 motta avkastningen fra den porteføljen som har gitt best avkastning ved bindingstidens utløp.

5 Strategi 1: Aggressiv strategi Med en aggressiv strategi vil det være stor vekt i aksjemarkedet. Her vektes aksjemarkedet med hele 70 %, mens de resterende 30 % plasseres i råvaremarkedet. Strategi 2: Balansert strategi En balansert investeringsstrategi vil fordele investeringen jevnere mellom de ulike aktivaklassene. Dersom denne strategien viser seg å gi høyest avkastning ved bindingstidens utløp, vil fordelingen være 40 % fra aksjemarkedet, 30 % fra obligasjons- og valutamarkedet og 30 % fra råvaremarkedet. Strategi 3: Råvarebasert strategi Med denne strategien vektes råvaremarkedet med hele 70 %, aksjemarkedet med 20 % og obligasjons- og valutamarkedet med 10 %. Strategienes historiske utvikling. I grafen under vises den historiske utviklingen over rullerende 5 års-perioder for de ulike strategiene som inngår i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010*. Avkastning for de ulike strategiene over 5 års perioder 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % des.99 mar.00 jun.00 sep.00 des.00 mar.01 jun.01 sep.01 des.01 mar.02 jun.02 sep.02 des.02 mar.03 jun.03 sep.03 des.03 mar.04 jun.04 sep.04 des.04 mar % Aggressiv Balansert Råvare *historisk avkastning gir ingen garanti for framtidig avkastning.

6 Etablering av Kontoavtale innbetaling av innskudd Etablering av Kontoavtale i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 3. oktober til og med 11. november Etablering gjennomføres ved utfylling av Tegningsblanketten. Kontoavtalen for Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er en del av denne brosjyren. Opplysninger om belastning av konto fremgår av blankettene. Innskuddet er bundet fra 2. desember 2005 frem til utbetaling den 2. desember Du er kun sikret tilbakebetaling av innskuddet ved utløpet av bindingstiden den 2. desember Minste sparebeløp er kr ,- (ekskl. etableringsomkostninger). Når banken har mottatt tegningsblanketten, har du inngått en bindende avtale. Avtalen kan etter dette ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg avkastning. Beregning av avkastning Fullstendig formel for beregning av avkastning (Tilleggsbeløpet) er gitt i Kontoavtalen Del C. Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 gir deg ingen løpende rente. Ved bindingstidens utløp den 2. desember 2010 vil du få utbetalt et tilleggsbeløp tilsvarende 100 % av verdistigningen i strategien som har gitt best avkastning. Dersom ingen av strategiene gir avkastning, er du likevel sikret å få tilbakebetalt investert beløp ved bindingstidens utløp. Avkastningen beregnes ut fra strategienes samlede verdistigning fra startdato 2. desember 2005 til fastsettelsen av sluttverdien 2. desember Verdien ved bindingstidens utløp blir fastsatt lik et aritmetisk gjennomsnitt for indeksen den 18. kalenderdag i hver måned i perioden fra og med november 2009 til og med november 2010 (13 observasjoner). Tabellen viser eksempel på verdiutviklingen i de forskjellige aktivaklassene og totalt for de ulike strategiene. Strategi Aksjemarkedet faller 10 % Obligasjons- og valutamarkedet stiger 20 % Råvaremarkedet stiger 60 % Total verdiutvikling 1. Aggressiv 70 % x -10 % = - 7 % 0 % x 20 % = 0 % 30 % x 60 % = 18 % - 7 % + 0 % + 18 % = 11 % 2. Balansert 40 % x - 10 % = - 4 % 30 % x 20 % = 6 % 30 % x 60 % = 18 % - 4 % + 6 % + 18 % = 20 % 3. Råvarebasert 20 % x -10 % = - 2 % 10 % x 20 % = 2 % 70 % x 60 % = 42 % - 2 % + 2 % + 42 % = 42 %

7 Ettersom råvarebasert strategi kom best ut med en avkastning på 42 %, betyr det at investor ville fått utbetalt 42 % ved bindingstidens utløp 2. desember For ordens skyld presiseres at ovenstående kun gir en illustrasjon av hvordan avkastningen beregnes og ikke representerer en forventning om avkastning fra de aktuelle markeder. Startverdiene til de ulike delindeksene som inngår i de tre strategiene blir fastsatt på dato for etablering av innskuddet, den 2. desember Du vil få tilsendt et eget brev fra banken hvor du får oppgitt disse verdiene. Ved beregning av verdiutvikling på aksjene som inngår i aksjeindeksene inkluderes ikke eventuelt utbytte for den enkelte aksje. Ved beregning av effektiv avkastning må du også ta hensyn til dine etableringsomkostninger. Lånefinansiering Siden du er sikret tilbakebetaling av 100 % av innskuddet ved bindingstidens utløp, kan banken tilby lånefinansiering av innskuddsbeløpet mot sikkerhet i innskuddet. Lånebeløpet kan også dekke etableringsomkostningene og tilbys både til fast og flytende rente. Ønsker du lånefinansiering, tar du kontakt med din rådgiver eller går innom vårt nærmeste kontor, som vil sørge for at en lånesøknad med nødvendige opplysninger utarbeides. Lånefinansiering vil være gjenstand for kredittvurdering. Du må selv vurdere lånefinansiering og foreta en vurdering av lånekostnaden opp mot muligheten for avkastning. Ved lånefinansiering vil din totale risiko øke ved at du kan tape renten som betales på lånet. Hvor mye markedene må stige under løpetiden for at investeringen skal bli lønnsom med lånefinansiering, vil være avhengig av aktuell lånerente, etableringsomkostninger osv. Banken vil kunne gi deg utfyllende opplysninger tilpasset din investering. Dersom du låner med fast rente, og lånet betales tilbake før bindingstidens utløp, kan dette også medføre ytterligere kostnader for deg. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger påløper etter følgende tabell: Innskudd Etableringsomkostninger NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK eller mer 0,50 % Det beregnes ikke løpende omkostninger under investeringens løpetid.

8 Løpetid for innskuddet - uttak før bindingstidens utløp Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er laget for kunder som kan binde innskuddet frem til bindingstidens utløp som er 2. desember Dersom du velger å bryte bindingstiden, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet Investeringsstrategienes utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid. I tillegg vil du bli belastet innløsningskostnader på 0,5 % av innskuddsbeløpet, minimum kr 300,-. Tilbakebetaling av hele innskuddet (eks. Etableringsomkostninger) er kun sikret ved bindingstidens utløp 2. desember Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 på Skatteforhold Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 har ingen løpende rente. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd. Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte. Ved salg før bindingstidens utløp, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt eller rentetap for dette året. Etableringsomkostninger anses som fradragsberettiget etter dagens skatteregler og fradraget blir normalt gitt for det året innskuddet blir etablert. Banken innrapporterer derfor omkostningene for dette året. Skattedirektoratet har i en skriftlig forespørsel til Finansdepartementet bedt om avklaring mht. til skatteplikt for avkastning og om fradrag for etableringsomkostninger. Banken har tilsvarende anmodet om en slik klargjøring. Kort tid etter etablering av innskuddet vil banken gi en bekreftelse av innskuddet og innbetalte etableringsomkostninger. Ovenstående gir kun generell informasjon. Skattereglene kan bli endret, også med tilbakevirkende kraft. I tillegg vil også ligningspraksis kunne variere under innskuddets løpetid. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper.

9 Viktige opplysninger om risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, spesielt Kontoavtalen som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Din risiko ved en slik investering er primært knyttet til hvilken avkastning du vil kunne oppnå ved alternative produkter i markedet. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele sparingen på flere produkter med forskjellig risikoprofil. Tradisjonelt er det en direkte sammenheng mellom risiko og avkastning. Med høyere risiko får du bedre mulighet for avkastning, men også større risiko for tap. Det er viktig at den enkelte tar sin beslutning basert på egen vurdering av ønsket risikonivå. Bankinnskudd Med Aktivaavkastning omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil to millioner kroner for den enkelte kundes totale innskudd i Helgeland Sparebank. Etter sammenslåingen av Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana til Helgeland Sparebank, gjelder kontohavers garanti for kundens samlede innskudd i Helgeland Sparebank, uavhengig av om innskuddene i sin tid ble etablert i hver av bankene. Ved eventuell lånefinansiering, bør du på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de mulighetene for avkastning som Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 gir deg. Ved lånefinansiering vil investeringens totale risiko øke ved at du kan tape rentene som betales på lånet. Dersom du opptar lån med fast rente og velger å bryte bindingstiden, kan du også få økte kostnader ved innfrielse av lånet før tiden. Nærmere opplysninger om dette vil fremgå av låneavtalen. Innskudd i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er bundet frem til 2. desember 2010, og er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se avsnitt om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 dersom du ikke ønsker å binde sparepengene frem til bindingstidens utløp. Din pris for retten til tilleggsavkastning Når du skal vurdere om Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er et godt alternativ for deg, kan det være nyttig å se nærmere på hvordan produktene er sammensatt. På denne måten vil du få et bedre grunnlag for å vurdere om den pris du betaler for retten til avkastning fra aksjemarkedet er verdt å betale eller om andre alternativer er bedre for deg. Sammenlign gjerne dette med et ordinært bankinnskudd og vurder om de etableringsomkostninger og forskjellen på renteinntekter er verdt retten til avkastning fra de aktuelle markeder.

10 Vi har tatt med en oversikt som viser deg årlig avkastning på en investering i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 på rullerende 5 års perioder over de siste 10 årene med den strategi som ville ha gitt best avkastning sammenlignet med hva ett innskudd på høyrentekonto ville gitt. Som naturlig er, viser en sparekonto stabil inntjening mens tilsvarende historiske avkastning fra dette produktet, varierer betydelig. En investering i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 gir deg større muligheter for høyere avkastning, men også økt risiko. Årlig effektiv avkastning v/5 års bindingstid 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % des.99 feb.00 apr.00 jun.00 aug.00 okt.00 des.00 feb.01 apr.01 jun.01 aug.01 okt.01 des.01 feb.02 apr.02 jun.02 aug.02 okt.02 des.02 feb.03 apr.03 jun.03 aug.03 okt.03 des.03 feb.04 apr.04 jun.04 aug.04 okt.04 des.04 feb.05 apr.05 Best Av Høyrentekonto Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra de ulike aktivaklassene vil være høyere enn den pris banken betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris som du som kunde betaler og den pris banken selv betaler i markedet, vil dekke bankens øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden ikke på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til tilleggsavkastning. For ordens skyld legger vi til at banken ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale tilleggsavkastning gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de ulike BMA som tilbys i markedet og hvilken pris som den enkelte bank betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte BMA er knyttet til, løpetid for innskuddet, hvilken avkastningsfaktor du oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av bankens størrelse gjennom den posisjon banken har i markedet og volumer som tegnes i det enkelte produkt. Vår leverandør - DnB NOR Bank ASA - er den klart største aktør i det norske markedet.

11 Verdien av innskuddet du gir banken uten rett til løpende rente på innskuddet, kan illustreres gjennom den avkastning banken kan oppnå på dette innskuddet gjennom å investere dette i norske statsobligasjoner. En investering i statsobligasjoner innenfor bindingstiden til Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 ville pr. 14. september 2005 gitt en effektiv rente på ca. 3,09 % pr. år. Dette innebærer at verdien for banken av et innskudd på kr i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 utgjør kr ,- når en legger statsrenten til grunn. Innskuddet kan kun etableres i perioden fra 3. oktober til og med 11. november 2005.

12 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKTIVAAVKASTNING Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 KONTOAVTALE Del C 1. Helgeland Sparebank Best Av V 2005/ Kort beskrivelse Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 er et bankinnskudd som løper uten rente i Bindingstiden. Innskuddet innbetales den 2. desember 2005 og er bundet til 2. desember Etter utløp av Bindingstiden tilbakebetales Innskuddet og et eventuelt Tilleggsbeløp utbetales avhengig av utviklingen i tre strategier definert i kapittel 3. Strategiene har ulik vekting i henholdsvis aksjer (Aksjeutvikling), obligasjons- og valutamarkedet (Obligasjonsutvikling) og råvaremarkedet (Råvareutvikling). Kontohaver vil motta avkastningen fra den av disse strategiene som har best utvikling i Bindingstiden, men hvis beste strategi gir negativ avkastning er investor uansett sikret å få tilbake Innskuddsbeløpet. Ved uttak før Bindingstidens utløp, er kontohaver ikke sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Før innskuddet etableres, anbefales den enkelte investor å nøye gjennomgå de aktuelle vilkår for innskuddet i kontoavtalen og beskrivelsen av produktet i brosjyren. Før beslutning om investering gjennomføres, oppfordres også den enkelte investor til å foreta en egen vurdering av risikoen ved denne investeringen vurdert opp mot andre investeringsalternativer. Muligheten for positiv utvikling av Delindeksene og dermed Tilleggsbeløp er forbundet med usikkerhet. 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Kontoavtalens Del A ( Hoveddokument ) og Del B ( Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag ). I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i Del A, B og/eller C, skal Del C ( Særvilkår for Bankinnskudd med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 ) ha forrang. 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Tilleggsbeløp (T): Konto for Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 vil ved utløpet av Bindingstiden bli kreditert med et eventuelt Tilleggsbeløp (T) som bestemmes av utviklingen i den strategi som har best avkastning i Bindingstiden. De tre strategiene er sammensatt av ulike deler Aksjeutvikling, Obligasjons- og valutautvikling og Råvareutvikling. Aksjeutviklingen består av avkastningen til aksjeindeksene S&P 500, DJ EURO STOXX 50, Nikkei 225 og Swiss Market Index. Obligasjon- og valutautvikling er sammensatt av avkastningen til obligasjonsindeksen iboxx Eurozone Sovereign 1-3 og utviklingen i kursen på amerikanske dollar (målt i norske kroner). Råvareutvikling er sammensatt av utviklingen på olje, kobber og naturgass. Aggressiv strategi er 70 % Aksjeutvikling og 30 % Råvareutvikling. Balansert strategi er 40 % Aksjeutvikling, 30 % Obligasjons- og valutautvikling og 30 % Råvareutvikling. Råvarebasert strategi er 20 % Aksjeutvikling, 10 % Obligasjons- og valutautvikling og 70 % Råvareutvikling.

13 Tilleggsbeløpet (T) fremkommer ved at Innskutt beløp (I) multipliseres med avkastningen til den beste av strategiene. Dersom utviklingen til alle strategiene er negativ, skal Tilleggsbeløpet settes til null. Matematisk uttrykt vil Tilleggsbeløpet utgjøre: Aggressiv strategi - 1, T = I x Maks Balansert strategi - 1, Råvarebase rt strategi - 1; 0 hvor Aggressiv strategi = 70 % Aksjeutvikling + 30 % Råvareutvikling og Balansert strategi = 40 % Aksjeutvikling + 30 % Obligasjonsutvikling + 30 % Råvareutvikling og Råvarebasert strategi = 20 % Aksjeutvikling + 10 % Obligasjonsutvikling + 70 % Råvareutvikling der 1 Aksjeutvikling = 4 4 i 1 = Delindeks Delindeks i,slutt og 1 Delindeks 6 Obligasjonsutvikling = i = 5 2 Delindeks og 1 9 Delindeks Råvareutvikling = i = 7 3 Delindeks i,0 i,slutt i,0 i,slutt i,0 hvor Delindeks 1-9 består av følgende: Aktiva Delindeks i Aksje 1. S & P 500 Aksje 2. DJ EURO STOXX 50 Aksje 3. Nikkei 225 Aksje 4. SMI Obligasjon 5. iboxx Eurozone Sovereign Valuta 6. USD / NOK Råvare 7. Olje Råvare 8. Kobber Råvare 9. Naturgass Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010, eksklusiv Etableringsomkostninger. Delindeks i,0 : Verdi for Delindeks i på Evalueringstidspunkt den 2. desember 2005.

14 Delindeks i, slutt Det aritmetiske gjennomsnitt av verdier for Delindeks på Evalueringstidspunktet den 18. kalenderdag i hver måned, forutsatt at denne er en Beregningdag i perioden f.o.m november 2009 (t=1) t.o.m november 2010 (t=13). Delindeksene: Standard and Poor s 500: Den amerikanske aksjeindeksen Standard and Poor s 500 slik den beregnes og publiseres av Standard and Poor s, New York. DJ EURO STOXX 50: Den europeiske aksjeindeksen Dow Jones EURO STOXX 50, som beregnes og publiseres av STOXX Limited. Nikkei 225: Den japanske aksjeindeksen Nikkei 225 som beregnes og publiseres av Nihon Keizai Shimbun Inc. Swiss Market Index: Den sveitsiske aksjeindeksjen Swiss Market Index som beregnes og publiseres av SWX Swiss Exchange. iboxx Euro Sovereign Eurozone 1-3 (Total Return): Denne indeksen er notert i euro og består av statsobligasjoner med 1-3 års løpetid hvor utsteder har kredittrating Investment Grade. USD/NOK: Spotkursen på amerikanske dollar, målt i norske kroner. Kursen fastsettes av Banken i samsvar med markedspraksis. Kursen var pr. 14. september 2005 ca. 6,37 og vil øke dersom USD styrker seg mot NOK. Olje: Offisiell pris på nærmeste terminkontrakt for ett fat WTI light sweet crude oil beregnet av NYMEX (New York Mercantile Exchange). Kobber: Offisiell pris på nærmeste terminkontrakt for 25 m.tonn som beregnet av LME (London Metal Exchange). Vi gjør oppmerksom på at vi for Delindeks 8 (Kobber) har valgt Copper First Future, som er den offisielle prisen på nærmeste terminkontrakt for Kobber, Grade A, målt i USD per tonn. Naturgass: Offisiell pris på nærmeste terminkontrakt for Henry Hub Natural Gas beregnet av NYMEX (New York Mercantile Exchange). I tilfelle en av Delindeksene blir erstattet av en annen indeks, som i henhold til Bankens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Delindeks, skal denne indeks, som beregnet og publisert, gjelde som Delindeks. Dersom det foreligger feil i eller skjer endringer i formelen for, kalkulering av, eller publisering av Delindeks eller dersom Delindeks ikke lenger beregnes eller offentliggjøres, skal Banken etter beste skjønn fastsette de verdier som skal benyttes ved fastsettelsen av Delindeks.

15 Ingen av rettighetshaverne for Delindeksene som inngår i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010, eller de som foretar beregningen, påtar seg noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etablering, meddelelse eller publisering av indeksverdi. All omtale i denne kontoavtale og i brosjyre er rettighetshaverne for Delindeksene uvedkommende. For Delindeks 1-4 inkluderes ikke utbytte som utbetales fra selskapene som omfattes av Delindeks. Børs: Nedenforstående for de enkelte Delindeksene relevant Børs eller etterfølger til slik Børs. Standard and Poor s 500: New York Stock Exchange, The American Stock Exchange, The National Association of Securities Dealers Automated Quotation National Market System (NASDAQ) og Chicago Mercantile Exchange og Chicago Board Options Exchange. DJ EURO STOXX 50: Milan Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange/Xetra, EURONEXT Paris, Helsinki Stock Exchange, Madrid Stock Exchange/SIBE, Lisbon Stock Exchange, EURONEXT Amsterdam, EURONEXT Brussels, Swiss Exchange, Vienna Stock Exchange/Xetra, Irish Stock Exchange/Xetra, Athens Stock Exchange og Eurex. Relevant børs vil endres i tråd med endringer i indeksen ettersom selskaper tas ut av/inn i indeksen. Nikkei 225: Tokyo Stock Exchange og Osaka Security Exchange. Swiss Market Index: The SWX Swiss Exchange. iboxx Eurozone Sovereign 1-3 : Deutche Börse. Olje: New York Mercantile Exchange. Kobber: London Metal Exchange. Naturgass: New York Mercantile Exchange. Evalueringstidspunkt: Beregningsdag: For de Delindekser som er aksje-, obligasjons- eller råvareindeks det tidspunkt på Beregningsdag da handel på aktuell(e) Børs(er) opphører. For USD/NOK det tidspunkt da spotkurs fastsettes av Banken. Dag for fastsettelse av verdi for Delindeks for hvert av Evalueringstidspunktene. Er Beregningsdag en dag som ikke er Børsdag for en av Delindeksene, flyttes Beregningsdag for Delindeksen(e) til første påfølgende dag som er Børsdag for denne Delindeksen. Dersom Delindeks blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes til første Børsdag uten Markedsforstyrrelse for den (de) aktuelle Delindeks(er) hvor Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de Delindekser som ikke er påvirket av Markedsforstyrrelser skal beholde sine opprinnelige Beregningsdager.

16 Dersom slik Markedsforstyrrelse vedvarer den aktuelle Beregningsdag og i fem påfølgende Børsdager deretter, skal denne femte Børsdag være Beregningsdag for den aktuelle Delindeks i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010. Den aktuelle Delindeksens verdi skal da bestemmes av Banken som skal benytte formelen (siste gjeldende formel før Markedsforstyrrelse inntrådte) for utregning av den aktuelle Delindeks på den ovennevnte femte Børsdag etter at Markedsforstyrrelse inntrådte. Dersom handel er suspendert eller særdeles begrenset, fastsetter Banken etter sitt beste skjønn den kurs som antas å ville ha vært kursen på Evalueringstidspunktet dersom handel ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Markedsforstyrrelse: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halv time før Evalueringstidspunktet på den aktuelle Børs og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, som av Banken blir vurdert som vesentlig. Banken: Børsdag: Helgeland Sparebank Dag hvor Relevant Børs for den enkelte Delindeks er åpen for handel. Ved beregning av Delindeks skal alle Børsene angitt for angjeldende Delindeks være åpen for handel, dog med unntak for Dow Jones Euro Stoxx 50 der Børsdag anses å foreligge dersom minst 50 % av den såkalte Dow Jones STOXXSM TMI s free float market capitalisation og minst 50 % av børsene angitt for Dow Jones Euro Stoxx 50 er tilgjengelig for handel. For delindeks USD/NOK fastsetter Banken aktuell kurs basert på markedspraksis. Bankdag: Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 2. desember 2005 til og med 2. desember Kontoåpningsperiode: Fra og med 3. oktober til og med 11. november Betalingsdag: 2. desember 2005, se punkt 6. Bindingstidens utløp: 2. desember Etableringsomkostninger: Kostnadene som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13. Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 som angitt i punkt Kontoåpningsperiode Kontoavtale for Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 kan kun inngås i tidsrommet fra og med 3. oktober til og med 11. november Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt i Kontoavtalens Del A gir ikke innskyter rett til noen form for Tilleggsbeløp slik dette er angitt i denne avtalen. 5. Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010 vil bli åpnet av Banken i kundens navn dersom Banken har mottatt korrekt utfylt og signert Kontoavtale Del A. Kontoåpning forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden. Kunden har ansvar for at Kontoavtalens Del A sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden. Kontoavtalens Del A er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Kontoavtalen, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken i tillit til den mottatte avtalen inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver kursutviklingen i Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Kontoavtaler. Dersom kunden ønsker å trekke sin tegning etter at Kontoavtalen er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken.

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer