Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag"

Transkript

1 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Kolåsbakken Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag avholdes Onsdag 14 Mai 2014 kl. 18 i Kolåsbakken Barnehage. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Hunde- og kattehold B) Endre leie for påbygg Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Kolåsbakken Borettslag Hans Roar Vestlund Tone Floor Sigurd Stori Tone Kjersti Zander

3 3 Kolåsbakken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Hans Roar Vestlund Rødbergveien 104B Styremedlem Tone Floor Rødbergveien 104 C Styremedlem Sigurd Stori Rødbergveien 72 B Styremedlem Tone Kjersti Zander Rødbergveien 84 C Styremedlem Christian W Hansen har trukket seg siden siste generalforsamling Varamedlem Rune Alm Rødbergveien 124 B Varamedlem Morten Haugland Seland Rødbergveien 124 A Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Tone Floor Varadelegert Sigurd Stori Rødbergveien 104 C Rødbergveien 72 B Valgkomiteen Thomas Skjøthaug Elisabeth Strålberg Rune Volla Rødbergveien 116 A Rødbergveien 80 G Rødbergveien 110 D Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 106 andelsleiligheter.borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 9 Bjerke i Oslo kommune. Adresse: Rødbergvn Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2013

4 4 Kolåsbakken Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i Det er avholdt 6 prosjektmøter Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling om vinduer og dører. Forøvrig har styret gjennomført 14 befaringer. Generelt Borettslaget har fått flere nye andelseiere. Styret ønsker nye beboere velkommen, og håper at de vil trives i Kolåsbakken borettslag. HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet) Som lovverket tilsier har HMS høy prioritet i borettslaget. Følgende områder er fulgt opp: - Lekeplasser - Gangveier - Fellesarealer/områder - Brann og sikkerhet - Elektriske løsninger på fellesområder Lekeplasser er sikkerhetskontrollert også i år og skal følges ytterligere opp. Avvik er rettet i henhold til avlagt rapport i Styret vil fortsette med årlig kontroll og oppfølging av lekeplassene. Sterk kulde var årsak til at strømkabler i begge ender av borettslaget røk sist vinter. Kvik Installasjon reparerte, og strømkablene fungerer normalt. Vi har fortsatt et problem på borettslagets leieparkeringsplasser. Hver vinter oppstår det problemer på grunn av feil bruk av motorvarmere. Kablene skal kobles fra strømuttaket og tas med i bilen ved avreise. Styret lager en bruksanvisning som blir sendt leietakerne før neste vinter. Sikringene i sikringsskap på fellesområdene er byttet ut med automatsikringer som slår seg av ved jordfeil. Firmaet Infratek har foretatt kontroll av det elektriske anlegget i leilighetene i borettslaget. Dette er en undersøkelse som etter lovverket kreves hvert 20 år. (Borettslaget er 30 år.) Styret går ut fra at beboerne forholder seg til påpekningene som ble gjort av kontrolløren og at beboerne ordner opp så snart som mulig. Brannsikring er også i år gjennomført av Norsk brannvern med godkjent resultat.

5 5 Kolåsbakken Borettslag Vedlikehold Boder i 110 A til 110 D Bodene i 110-rekka er hevet med 20 cm grunnet problemer med isdannelse og vann inne i bodene om vinteren. Styret håper at dette tiltaket har løst problemet. Ny avløpskum Ny avløpskum ved 80-rekka er på plass for å hindre at avløpsvann samler seg og dannes til is på gangveien, i inngangsparti og i hagen. Prosjekt dører og vinduer Generalforsamlingen vedtok i 2011 at fornyelse og vedlikehold av vinduer og dører skal være borettslagets ansvar. På en ekstraordinær generalforsamling i juni 2013 ble det enstemmig vedtatt å gå inn for styrets forslag om iverksetting av prosjekt utskifting av vinduer og dører. Styret engasjerte OBOS-prosjekt til å foreta anbudsutsetting og etter at anbudsrunden var gjennomført, fikk Palmgren AS entreprisen med laveste og beste tilbud. Tilbudet er på ca 7,7 millioner kroner. Oppstart av prosjektet begynner i mars/april 2014 med montering av de nye vinduene. Økonomi Borettslagets økonomi er rimelig god og gir rom for håndtering av løpende driftsutgifter og eventuelle uforutsette kostnader. Styret er imidlertid forberedt på at vedlikeholdsutgiftene i 2014 vil kunne bli høyere, og planlegger et nøkternt aktivitetsnivå i 2014 for å kunne håndtere dette. Dagens husleiepåslag på påbyggene gjenspeiler ikke de faktiske vedlikeholdsutgiftene borettslaget har. Vedtaket om at borettslaget skal ha vedlikeholdsansvaret for vinduer og dører omfatter også påbygg. Misforholdet mellom dagens påslag og reelle kostnader øker derfor ytterligere. Styrets målsetting er å finne løsninger som beboerne anser som rettferdige og rimelige. Husleia må holde et nivå som sikrer at borettslaget er i stand til å innfri låneforpliktelsene sine. Arbeidet med dette spørsmålet fortsetter i Boligmasse Styret har hatt fortløpende befaring av boligmassens utvendige tilstand, og kan i skrivende stund konkludere med at den er tilfredsstillende. Uteområder Styret fikk fullmakt av generalforsamlingen til å utrede om det burde legges varmekabler i gangveiene etter forslag fra andelseier. Styret har sjekket kostnadene forbundet med å legge og drifte varmekabler. Vår konklusjon er at kostnadene blir for høye for borettslaget i forhold til effekten. Vår anbefaling er derfor at forslaget ikke følges opp. Vår gartner følger fortsatt opp med rehabilitering og vedlikehold av fellesområdene. Styret har fulgt opp problemene med at beboere parkerer på gangveiene i borettslaget. Vi har fortsatt avtale med firma Oslo bilservice om oppfølging og eventuelt borttauing. Feilparkerte biler kan bli borttauet uten forvarsel. Alle bes om å sette bilen i garasjen.

6 6 Kolåsbakken Borettslag Oppsummering Styret er av den oppfatning at samarbeidet med leverandører av tjenester og andre øvrige samarbeidspartnere har vært godt i Samarbeidet med OBOS Forvaltning ved vår forvaltningskonsulent Morten Røstengen er meget godt. Det har vært et krevende år for styret på grunn av arbeidet med prosjekt vinduer og dører. Etter det enstemmige vedtaket på ekstraordinær generalforsamling juni 2013 om å gå for styrets forslag og entreprenør ble valgt, har vi hatt et tett og godt samarbeid både med Palmgren AS og OBOS-prosjekt. Løpende forebyggende vedlikehold av boligmassen er fortsatt styrets fokus, og følges opp i Det ble også i 2013 tent tre julegraner i borettslaget med en egen seremoni, søndag første dag i advent. Tonsenhagen skole Brass band spilte og det ble servert gløgg, klementiner og pepperkaker. Dette er blitt en hyggelig tradisjon for de som deltar, og det er plass til flere når vi neste år møtes tidlig i adventstiden. Det er styrets oppfatning at vi har det bra her i Kolåsbakken, og at beboerne trives og er fornøyde. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Kolåsbakken Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget hadde et lån igjen hos Husbanken pr 31.12, dette ble ferdig nedbetalt i Mars 2014 For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med 3,5 % i 2014 Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre planene uten et låneopptak på kr knyttet til vindusprosjektet. Styret forventer ikke økning av felleskostnadene i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Kolåsbakken Borettslag Hans Roar Vestlund/s/ Tone Floor/s/ Sigurd Stori/s/ Tone Kjersti Zander/s/

8 Til generalforsamlingen i Kolåsbakken Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Kolåsbakken Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

9 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kolåsbakken Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

10 . 10 Kolåsbakken Borettslag 385 KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Kolåsbakken Borettslag RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Kolåsbakken Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 106 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Garasjeregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

13 13 Kolåsbakken Borettslag Oslo, Styret i Kolåsbakken Borettslag Hans Roar Vestlund/s/ Tone Floor/s/ Sigurd Stori/s/ Tone Kjersti Zander/s/

14 Kolåsbakken Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Leietillegg for påbygg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

15 15 Kolåsbakken Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bespisning(942) og gave(251) for kr jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

16 16 Kolåsbakken Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS prosjekt AS - Prosjektledelse vinduer Palmgren - Dører og vinduer SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

17 17 Kolåsbakken Borettslag NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Husbanken, lån nr. 1, renter Husbanken, lån nr. 2, renter Husbanken, lån nr. 3, renter Husbanken, lån nr. 1, gebyr -60 Husbanken, lån nr. 2, gebyr -60 Husbanken, lån nr. 3, gebyr -60 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.85/bnr.4 og 237 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Tilhenger Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 1 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Skattetrekk overført OBOS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 5 270

18 18 Kolåsbakken Borettslag NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken, lån nr. 3 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 2,09%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, lån nr. 1 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 2,20%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, lån nr. 2 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 2,20%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilleggsinnskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 19 GARASJEREGNSKAP Rep./vedlikehold SUM GARASJEREGNSKAP NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

19 Kolåsbakken Borettslag NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

20 20 Kolåsbakken Borettslag A. Hunde- og kattehold Forslagsstiller styret : Styret ønsker å endre dagens regler for dyrehold som lyder : Det er ikke tillatt å ha dyr i borettslaget. Dette gjelder likevel ikke for: 1. Dyr som kun oppholder seg innendørs. 2. En hund per leilighet. 3. Katter som allerede bor i borettslaget skal kunne bevege seg fritt ute. Hunder skal alltid leies i bånd på borettslagets område hele året. Hundeeiere plikter ellers å rette seg etter de offentlige vedtekter for hundehold også på borettslagets område. Hunde-/katteeier er ansvarlig for skader og ulemper dyret medfører for eiendom og personer. Berettiget klage på dyreholdet kan medføre plikt til å fjerne dyret/dyrene. Dette ønskes endret til: Det er tillatt å holde hund og katt i borettslaget dersom det ikke er til ulempe for andre beboere i borettslaget. Det skal være restriktive regler, og det er opp til det sittende styre å avgrense og håndheve reglene. Personer som ønsker å ha/holde hund og katt må sende skriftlig erklæring til styret. Erklæringen finnes på borettslagets hjemmesider. Ved evt. dyrehold gjelder følgende regler: - Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. - Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen. - Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv. - Kommer det inn skriftlige klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel og angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt klage er berettiget.

21 21 Kolåsbakken Borettslag B. Endre leie for påbygg Forslagstiller: Styret Begrunnelse for å endre husleia for beboere med påbygg For å betjene nytt lån til utskifting av vinduer og dører våren 2014 og samtidig opparbeide en viss budsjettreserve for framtidig vedlikeholdsutgifter, må borettslaget ha inntekter omtrent som i dag. Dagens husleiepåslag på påbyggene gjenspeiler ikke de faktiske vedlikeholdsutgiftene borettslaget har. Vedtaket om at borettslaget skal ha vedlikeholdsansvaret for vinduer og dører omfatter også påbygg. Misforholdet mellom dagens påslag og reelle kostnader øker derfor ytterligere. Styret mener derfor at det er riktig å endre kostnadsfordelingen ved å justere opp husleia for påbyggene. Styrets målsetting er å finne løsninger som flertallet av beboerne anser som rettferdige og rimelige. En av mulighetene er at det skal betales lik kvadratmeterpris for påbygg som for resten av leiligheten. En annen mulighet er å redusere kvadratmeterprisen for utbygg til en bestemt prosentmessig andel av originalbebyggelse per påbygde kvadratmeter. Ved at beboere med påbygg betaler mer for disse, mener styret at det blir en mer rettferdig fordeling av husleia. Det vil også medføre mulighet for en generell reduksjon i husleia før ny kvadratmeterpris regnes ut. Forslag til vedtak: Styret utarbeider forslag til ny husleie, basert på faktaberegninger for nåværende og framtidige kostnader og økte utgifter som følge av borettslagets utvidede vedlikeholdsansvar for påbygg. Forslaget legges fram innen 1. november 2014 og det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å stemme over forslaget. Det tas sikte på å innføre ny husleie fra

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer