MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-18:00. Utval:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-18:00. Utval:"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk Møtet vart kunngjort på heimesida. Desse medlemene møtte: Agnete Digranes Årvik Turid Glesnes Magne Djuvik Lars Erik Dalland Ranveig Næss Marianne Borge Parti Ap Ap Frp H H Sp Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti William Sandven Lindborg Ap Helge Mjånes, Ap Jan Birger Landøy Sp Aud May Boge, H Gustav Folkestad V Toralv Huse, Krf Frå administrasjonen møtte: Arild Knutsen byggesakshandsamar Helle Holte Bruland arealplanleggjar Terje Raunsgard fungerande rådmann Jan Egil Leirstein plan- og bygningssjef Møtenotat: Synfaring: Det vart gjennomført synfaringar i sakene 57, 58 og 68. Spørsmål og svar: Det vart stilt spørsmål vedkomande Fylkesmannen sitt vedtak i saka om Vinnesbruddet. Plan- og bygningssjefen orienterte om status i saka og kommunen si handsaming. Anna: Tilslutt i møtet kom utvalsleiar, Magne Djuvik, med ein appell om at han ville at utvalet skulle arbeida for å auka ressursane på plansida for å kunna vere betre rusta til kommunesamanslåing. Det vart noko ordveksling mellom administrasjon og utval på kva som burde prioriterast utan at ein konkluderte. Møtet vart så heva omlag kl Merknader til innkalling og sakliste: Det var ingen merknad til innkalling og sakliste. Magne Djuvik leia møtet.

2 Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar. Eikelandsosen, 30. sept 2016 Magne Djuvik Leiar Jan Egil Leirstein Ansvarleg sekretær Side 2

3 Sakliste Sak nr. Tittel 054/2016 Godkjenning av møteprotokoll 055/2016 Skriv og meldingar 056/2016 Delegerte saker 057/2016 GBNR 7/34 - Boge Nedre klage på avslag i dispensasjonssak 058/2016 GBNR 7/4 - Boge nedre - andre gongs klagehandsaming av avslag på søknad om dispensasjon - oppføring av bustad i LNF-område innanfor hundremetersbeltet til strandsona 059/2016 GBNR 72/5 - Eide - Bygging av natursteinsmur i vatn for flaumsikring - Dispensasjon Dispensasjon frå plangrunnlag 060/2016 GBNR 72/7 - Eide - Bygging av tørrmur i vatn for flaumsikring - Dispensasjon 1-8 og dispensasjon frå plangrunnlag 061/2016 GBNR 121/43 - Lygre - Bygging av vedbod - Dispensasjon frå 1-8 i PBL og dispensasjon frå plangrunnlag LNF område 062/2016 GBNR 121/44 - Lygre - Bygging av vedskjul - Dispensasjon frå 1-8 og dispensasjon frå plangrunnlag LNF 063/2016 GBNR 124/5,62 - Sundfjord - Bygging av anneks og bad - Dispensasjon frå plangrunnlag LNF og byggjeforbod i strandsona 1-8 PBL - Godkjenning 064/2016 GBNR 20/1 - Lundervik - oppretting av matrikkeleining 065/2016 GBNR 61/2 - Tegland - Frådeling av 5 parsellar - Dispensasjon frå PBL Godkjenning 066/2016 GBNR 76/2 - Hammersland/Solvang - Frådeling av grunneigedom med påståande Kårhus - Godkjenning 067/2016 GBNR 77/11,26,27,31 - Skåte - bygging av pumpehus, ny kronemur på kaifront, ny kai og tørkehus 068/2016 GBNR 73/2 - Åse -Løyve til tiltak - Bygging av veg til hytte - 2. gangs handsaming i Utval for plan og miljø 069/2016 GBNR 78/5 - Vinnes - Søknad om frådeling av tomter til byggjefelt - Avslag - Klagehandsaming 070/2016 Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 071/2016 Framlegg til planprogram - Detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg AS og Sævareid sentrum 072/2016 Detaljregulering for Stallabrotet øvre, bustadfelt - Godkjenning av plan 073/2016 Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 074/2016 Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 075/2016 Detaljregulering for Naustdalen strand og bustad - Høyring og offentleg ettersyn 076/2016 Detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadområde - Side 3

4 Side 4 Høyring og offentleg ettersyn

5 054/2016: Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokoll frå møte vert godkjent. UPM- 054/2016 Vedtak: Møteprotokoll frå møte vart godkjent. 055/2016: Skriv og meldingar Skriv og meldingar vert teke til etterretning. UPM- 055/2016 Vedtak: Skriv og meldingar vart teke til etterretning. 056/2016: Delegerte saker Delegerte saker vert tekne til etterretning. UPM- 056/2016 Vedtak: Delegerte saker vart tekne til etterretning. 057/2016: GBNR 7/34 - Boge Nedre klage på avslag i dispensasjonssak Side 5

6 Fusa kommune gjev ikkje medhald i klage og dermed ikkje løyve til dispensasjon for rammeløyve til oppføring av bustad på gbnr. 7/34, Boge Nedre. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova 1-1, 19-2 og i arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune. Framlegg frå utvalsleiar, Magne Djuvik, Frp: Saka vert utsett for å få ei landbruksfagleg vurdering av området/tomta. Dette vart samrøystes vedteke. Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster.. UPM- 057/2016 Vedtak: Saka vert utsett for å få ei landbruksfagleg vurdering av området/tomta. 058/2016: GBNR 7/4 - Boge nedre - andre gongs klagehandsaming av avslag på søknad om dispensasjon - oppføring av bustad i LNFområde innanfor hundremetersbeltet til strandsona Fusa kommune avslår klagen frå tiltakshavar og held fast på sitt vedtak (UPM-011/16) som gjev avslag på dispensasjon til bygging av einebustad på gbnr. 7/4, Boge. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova 19-2, 20-3 og i arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune. UPM- 058/2016 Vedtak: Fusa kommune avslår klagen frå tiltakshavar og held fast på sitt vedtak (UPM-011/16) som gjev avslag på dispensasjon til bygging av einebustad på gbnr. 7/4, Boge. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova 19-2, 20-3 og i arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune. Side 6

7 059/2016: GBNR 72/5 - Eide - Bygging av natursteinsmur i vatn for flaumsikring - Dispensasjon Dispensasjon frå plangrunnlag Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå pbl. 1-8 og arealdelen av kommuneplanen, til tiltak på gbnr. 72/5, Eide og gjev løyve til ei vesentleg terrengendring på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal vera i samsvar med søknad som er signert , og i samsvar med vedlegg til denne søknaden. 2. Tiltaket må utover gitt dispensasjon gjennomførast i medhald til gjeldande lover og føresegner. 3. Fusa kommune skal ha melding når bygginga tek til og når tiltaket er ferdig. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og UPM- 059/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå pbl. 1-8 og arealdelen av kommuneplanen, til tiltak på gbnr. 72/5, Eide og gjev løyve til ei vesentleg terrengendring på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal vera i samsvar med søknad som er signert , og i samsvar med vedlegg til denne søknaden. 2. Tiltaket må utover gitt dispensasjon gjennomførast i medhald til gjeldande lover og føresegner. 3. Fusa kommune skal ha melding når bygginga tek til og når tiltaket er ferdig. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og /2016: GBNR 72/7 - Eide - Bygging av tørrmur i vatn for flaumsikring - Dispensasjon 1-8 og dispensasjon frå plangrunnlag Side 7

8 Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå pbl. 1-8 og arealdelen av kommuneplanen, til tiltak på gbnr. 72/7, Eide på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal vera i samsvar med søknad som er signert , og i samsvar med vedlegg til denne søknaden. 2. Tiltaket må gjennomførast i medhald til gjeldande lover og føresegner. 3. Fusa kommune skal ha melding når bygginga tek til og når tiltaket er ferdig. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og UPM- 060/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå pbl. 1-8 og arealdelen av kommuneplanen, til tiltak på gbnr. 72/7, Eide på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal vera i samsvar med søknad som er signert , og i samsvar med vedlegg til denne søknaden. 2. Tiltaket må gjennomførast i medhald til gjeldande lover og føresegner. 3. Fusa kommune skal ha melding når bygginga tek til og når tiltaket er ferdig. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og /2016: GBNR 121/43 - Lygre - Bygging av vedbod - Dispensasjon frå 1-8 i PBL og dispensasjon frå plangrunnlag LNF område Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå Plan- og bygningslova 1-8, og arealdelen av kommuneplanen, til å setja opp eit vedskjul på gbnr. 121/43,Lygre på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgje gjeldande lover og føresegner. 2. Fusa kommune skal ha melding når tiltaket startar og er ferdigstilt. 3. Saka skal sendast til klagevurdering hjå høyringsinstansane, med 3 vekers klagefrist. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og Side 8

9 UPM- 061/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå Plan- og bygningslova 1-8, og arealdelen av kommuneplanen, til å setja opp eit vedskjul på gbnr. 121/43,Lygre på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgje gjeldande lover og føresegner. 2. Fusa kommune skal ha melding når tiltaket startar og er ferdigstilt. 3. Saka skal sendast til klagevurdering hjå høyringsinstansane, med 3 vekers klagefrist. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og /2016: GBNR 121/44 - Lygre - Bygging av vedskjul - Dispensasjon frå 1-8 og dispensasjon frå plangrunnlag LNF Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå Plan- og bygningslova 1-8, og arealdelen av kommuneplanen, til å setja opp eit vedskjul på gbnr. 121/44,Lygre på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgje gjeldande lover og føresegner. 2. Fusa kommune skal ha melding når tiltaket startar og er ferdigstilt. 3. Saka skal sendast til klagevurdering hjå høyringsinstansane, med 3 vekers klagefrist. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og UPM- 062/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå Plan- og bygningslova 1-8, og arealdelen av kommuneplanen, til å setja opp eit vedskjul på gbnr. Side 9

10 121/44,Lygre på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgje gjeldande lover og føresegner. 2. Fusa kommune skal ha melding når tiltaket startar og er ferdigstilt. 3. Saka skal sendast til klagevurdering hjå høyringsinstansane, med 3 vekers klagefrist. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og /2016: GBNR 124/5,62 - Sundfjord - Bygging av anneks og bad - Dispensasjon frå plangrunnlag LNF og byggjeforbod i strandsona 1-8 PBL - Godkjenning Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå Plan- og bygningslova 1-8, og arealdelen av kommuneplanen, til å setja opp eit anneks, 24m2, og eit grindeverkstilbygg, 12,6m2 på gbnr. 124/5 og 62,Lygre på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgje gjeldande lover og føresegner. 2. Fusa kommune skal ha melding når tiltaket startar og er ferdigstilt. 3. Saka skal sendast til klagevurdering hjå høyringsinstansane, med 3 vekers klagefrist. Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og UPM- 063/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon frå Plan- og bygningslova 1-8, og arealdelen av kommuneplanen, til å setja opp eit anneks, 24m2, og eit grindeverkstilbygg, 12,6m2 på gbnr. 124/5 og 62,Lygre på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgje gjeldande lover og føresegner. 2. Fusa kommune skal ha melding når tiltaket startar og er ferdigstilt. 3. Saka skal sendast til klagevurdering hjå høyringsinstansane, med 3 vekers klagefrist. Side 10

11 Vedtaket kan heimlast i Plan- og bygningslova 19-2 og /2016: GBNR 20/1 - Lundervik - oppretting av matrikkeleining Saka vert lagt fram utan tilråding. Saka er lagt fram for utvalet for plan og miljø med kun faktagrunnlag utan tilråding då rådmannen er ugild. Felles framlegg frå utvalet for plan og miljø: Fusa kommune godkjenner frådeling av grunneigedom og oppretting av ny matrikkeleining som omsøkt. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova Dette framlegget vart samrøystes vedteke. UPM- 064/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner frådeling av grunneigedom og oppretting av ny matrikkeleining som omsøkt. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova /2016: GBNR 61/2 - Tegland - Frådeling av 5 parsellar - Dispensasjon frå PBL Godkjenning Fusa kommune gjev dispensasjon og løyve til frådeling av 5 parsellar slik det er omsøkt. På fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2. Tilleggsareal til eksisterande fritidsbustad skal slåast saman med eksisterande grunneigedom, Gbnr 61/17, Teigland. Vedtaket er heimla i plan og bygningslova 20-1 og Side 11

12 UPM- 065/2016 Vedtak: Fusa kommune gjev dispensasjon og løyve til frådeling av 5 parsellar slik det er omsøkt. På fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2. Tilleggsareal til eksisterande fritidsbustad skal slåast saman med eksisterande grunneigedom, Gbnr 61/17, Teigland. Vedtaket er heimla i plan og bygningslova 20-1 og /2016: GBNR 76/2 - Hammersland/Solvang - Frådeling av grunneigedom med påståande Kårhus - Godkjenning Fusa kommune gjev dispensasjon frå plangrunnlag og godkjenner frådeling av bustadhus og tilhøyrande tun på fylgjande vilkår: 1. Frådelt parsell skal utover gitt dispensasjon fylgje føresegner satt for LNF Spreidd - bustadbygging i kommuneplanen sin arealdel pkt. 5.7 til Tiltaket skal utover gitt dispensasjon utførast i samsvar med gjeldande lover og føresegner. 3. At høyringsinstansane ikkje har merknadar til saka. Vedtaket er heimla i Jordlova 12, og i plan og bygningslova 19-2 og UPM- 066/2016 Vedtak: Fusa kommune gjev dispensasjon frå plangrunnlag og godkjenner frådeling av bustadhus og tilhøyrande tun på fylgjande vilkår: Side Frådelt parsell skal utover gitt dispensasjon fylgje føresegner satt for LNF Spreidd - bustadbygging i kommuneplanen sin arealdel pkt. 5.7 til Tiltaket skal utover gitt dispensasjon utførast i samsvar med gjeldande lover

13 og føresegner. 3. At høyringsinstansane ikkje har merknadar til saka. Vedtaket er heimla i Jordlova 12, og i plan og bygningslova 19-2 og /2016: GBNR 77/11,26,27,31 - Skåte - bygging av pumpehus, ny kronemur på kaifront, ny kai og tørkehus Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon for rammeløyve til oppgradering på gbnr. 77/11, 77/26, 77/27 og 77/31, Skåte, på fylgjande vilkår: 1 Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2 Tiltaket må vera i samsvar med allereie innsend søknad, og i samsvar med vedlegg til denne. 3 At ein før oppføring av nytt pumpehus fjernar det gamle pumpehuset. 4 Tiltakshavar må søkja Fusa kommune om igangsetjing av tiltaket. 5 At Fylkesmannen i Hordaland ikkje har innvendingar mot tiltaket. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova 19-2 og Fylkesmannen har gjeve uttale i saka etter at møtedokumenta vart sendt ut. Rådmannen endrar difor sitt framlegg til vedtak som fylgjer: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon for rammeløyve til oppføring av nytt pumpehus og ny kronemur på gbnr. 77/11, m.fl., Skåte, på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2. Tiltaket må vera i samsvar med allereie innsend søknad, og i samsvar med vedlegg til denne. 3. At ein før oppføring av nytt pumpehus fjernar det gamle pumpehuset. 4. Tiltakshavar må søkja Fusa kommune om igangsetjing av tiltaket. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova 19-2 og Fusa kommune gjev avslag på søknad om dispensasjon for rammeløyve til oppføring av ny kai og tørkehus på gbnr. 77/11, m.fl. Side 13

14 Avslaget er heimla i Plan- og bygningslova 19-2 og arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune. Dette framlegget vart samrøystes vedteke. UPM- 067/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner søknad om dispensasjon for rammeløyve til oppføring av nytt pumpehus og ny kronemur på gbnr. 77/11, m.fl., Skåte, på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2. Tiltaket må vera i samsvar med allereie innsend søknad, og i samsvar med vedlegg til denne. 3. At ein før oppføring av nytt pumpehus fjernar det gamle pumpehuset. 4. Tiltakshavar må søkja Fusa kommune om igangsetjing av tiltaket. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova 19-2 og Fusa kommune gjev avslag på søknad om dispensasjon for rammeløyve til oppføring av ny kai og tørkehus på gbnr. 77/11, m.fl. Avslaget er heimla i Plan- og bygningslova 19-2 og arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune. 068/2016: GBNR 73/2 - Åse -Løyve til tiltak - Bygging av veg til hytte - 2. gangs handsaming i Utval for plan og miljø Fusa kommune gjev rammeløyve for bygging av veg til hytte på Gbnr. 73/2, Åse og dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2. Tiltaket må utførast i alternativ trase som er skissert opp i jordskifteretten, og anbefalt av Bjørnefjorden Landbrukskontor jamfør landbruksuttale. 3. Nøyaktige kartutgreingar, og beskrivelse av utføring av veg skal føreligga før det blir gjeve igangsettingsløyve. 4. Det må takast omsyn til utvidingsplanar som ligg føre for driftsbygningen på Gbnr 73/3. Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 20-1 og Side 14

15 Utval for plan og miljø : Jan Birger Landøy, Sp, sette fram forslag om å reise på synfaring og å utsetje saka til det er gjennomført. Dette framlegget vart samrøystes vedteke. UPM- 032/2016 Vedtak: Saka vert utsett til etter synfaring. UPM- 068/2016 Vedtak: Fusa kommune gjev rammeløyve for bygging av veg til hytte på Gbnr. 73/2, Åse og dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen på fylgjande vilkår: 1. Tiltaket skal fylgja gjeldande lover og føresegner. 2. Tiltaket må utførast i alternativ trase som er skissert opp i jordskifteretten, og anbefalt av Bjørnefjorden Landbrukskontor jamfør landbruksuttale. 3. Nøyaktige kartutgreingar, og beskrivelse av utføring av veg skal føreligga før det blir gjeve igangsettingsløyve. 4. Det må takast omsyn til utvidingsplanar som ligg føre for driftsbygningen på Gbnr 73/3. Vedtaket er heimla i Plan og bygningslova 20-1 og /2016: GBNR 78/5 - Vinnes - Søknad om frådeling av tomter til byggjefelt - Avslag - Klagehandsaming Fusa kommune avslår klage på vedtak i delegert sak (149/15), og held med dette fram med sitt vedtak, som gjev avslag på oppretting av matrikkeleining i LSB vinnes (5) på ca 30 daa som omsøkt. Vedtaket er heimla i kommuneplanens arealdel og Plan og bygningslova Side 15

16 UPM- 069/2016 Vedtak: Fusa kommune avslår klage på vedtak i delegert sak (149/15), og held med dette fram med sitt vedtak, som gjev avslag på oppretting av matrikkeleining i LSB vinnes (5) på ca 30 daa som omsøkt. Vedtaket er heimla i kommuneplanens arealdel og Plan og bygningslova /2016: Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur Fusa kommune godkjenner oppstart av planarbeid med kommunedelplan for akvakultur, og legg med dette framlegg til planprogram for akvakultur ut på høyring. Høyringsfrist setjast 6 veker etter vedtak. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova og Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. Utvalet for plan og miljø tilrår samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak med fylgjande endring i planprogrammet: Kap 1. Innleiing: To ekstra kulepunkt som fylgjer: Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Kap 2. Føringar for planarbeidet, pkt 2.3. siste avsnitt: "Fusa kommune har 26 akvakulturkonsesjonar ( Utviklinga i næringa er stor, og det kan verta behov for ulike typar areal på land. Det skal leggjast opp til eit samarbeid med næringa om arealbehov, og det vert krav om synleggjering av total arealbruk (vassøyle og botn, forankring) ved akvakulturlokalitetar." vert bytt ut med: "Fusa kommune har 26 akvakulturkonsesjonar ( Utviklinga i næringa er stor, og det kan verta meir behov for ulike typar areal på land. Det skal Side 16

17 leggjast opp til eit samarbeid med næringa om arealbehov, og det vert krav om synleggjering av total arealbruk (vassøyle og botn, forankring) ved akvakulturlokalitetar." Kap 4. Planprosessen: under Prosjektorganisering, siste avsnitt: "Ein ønskjer god dialog og medverknad frå offentlege organ, frå fylkeskommunen som sektororgan, frå nabokommunar, organisasjonar innan akvakultur, næringsliv, grunneigarar, friluftsinteresser og andre." vert bytt ut med: "Ein ønskjer god dialog og medverknad frå offentlege organ, frå fylkeskommunen som sektororgan, frå nabokommunar, organisasjonar innan akvakultur, organisasjonar innan fiskeri, næringsliv, grunneigarar, friluftsinteresser og andre." UPM- 070/2016 Vedtak: Utvalet for plan og miljø tilrår at Fusa kommune godkjenner oppstart av planarbeid med kommunedelplan for akvakultur, og å leggja framlegg til planprogram for akvakultur ut på høyring, med fylgjande endring i planprogrammet: Kap 1. Innleiing: To ekstra kulepunkt som fylgjer: Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Kap 2. Føringar for planarbeidet, pkt 2.3. siste avsnitt: "Fusa kommune har 26 akvakulturkonsesjonar ( Utviklinga i næringa er stor, og det kan verta behov for ulike typar areal på land. Det skal leggjast opp til eit samarbeid med næringa om arealbehov, og det vert krav om synleggjering av total arealbruk (vassøyle og botn, forankring) ved akvakulturlokalitetar." vert bytt ut med: "Fusa kommune har 26 akvakulturkonsesjonar ( Utviklinga i næringa er stor, og det kan verta meir behov for ulike typar areal på land. Det skal leggjast opp til eit samarbeid med næringa om arealbehov, og det vert krav om synleggjering av total arealbruk (vassøyle og botn, forankring) ved akvakulturlokalitetar." Kap 4. Planprosessen: under Prosjektorganisering, siste avsnitt: "Ein ønskjer god dialog og medverknad frå offentlege organ, frå fylkeskommunen som sektororgan, frå nabokommunar, organisasjonar innan akvakultur, næringsliv, grunneigarar, friluftsinteresser og andre." vert bytt ut med: Side 17

18 "Ein ynskjer god dialog og medverknad frå offentlege organ, frå fylkeskommunen som sektororgan, frå nabokommunar, organisasjonar innan akvakultur, organisasjonar innan fiskeri, næringsliv, grunneigarar, friluftsinteresser og andre." Høyringsfrist setjast 6 veker etter vedtak. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova og Ungdomsrådet : Fusa ungdomsråd tok saka samrøystes til etterretning. UNG- 039/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd tek saka til etterretning. 071/2016: Framlegg til planprogram - Detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg AS og Sævareid sentrum Fusa kommune godkjenner oppstart for Detaljregulering av AS Sævareid Fiskeanlegg og Sævareid sentrum, med plan-id Planprogram for planarbeidet, datert , vert lagt på høyring og til offentleg ettersyn i 6 veker frå dette vedtak. Vedtaket er heimla i PBL 12-1,3 og Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. UPM- 071/2016 Vedtak: Fusa kommune godkjenner oppstart for Detaljregulering av AS Sævareid Fiskeanlegg og Sævareid sentrum, med plan-id Planprogram for planarbeidet, datert , vert lagt på høyring og til offentleg ettersyn i 6 veker frå dette vedtak. Side 18

19 Vedtaket er heimla i PBL 12-1,3 og Ungdomsrådet : Fusa ungdomsråd tok saka samrøystes til etterretning. UNG- 040/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd tek saka til etterretning. 072/2016: Detaljregulering for Stallabrotet øvre, bustadfelt - Godkjenning av plan Fusa kommune godkjenner detaljregulering for Stallabrotet øvre, bustadfelt, med plan-id Tillegg i føresegn: Det skal føreliggja fagkyndig vurdering av skredfaren i området før det vert gitt løyve til tiltak. Planomtale for detaljregulering av Stallabrotet øvre, bustadfelt, Plankart for detaljregulering av Stallabrotet øvre, bustadfelt, Føresegner for detaljregulering av Stallabrotet øvre, bustadfelt redigert utgåve, Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. Utvalet for plan og miljø tilrådde samrøystes at rådmannen sitt framlegg vart vedteke. UPM- 072/2016 Vedtak: Utvalet for plan og miljø tilrår at rådmannen sitt framlegg vert vedteke. Ungdomsrådet : Fusa ungdomsråd tok saka samrøystes til etterretning. Side 19

20 UNG- 041/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd tek saka til etterretning. 073/2016: Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn Fusa kommune legg detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg, plan-id ut til høyring og offentleg ettersyn. Planomtale Nedre Skjørsand, datert Plankart Nedre Skjørsand, datert Føresegner og retningslinjer Nedre Skjørsand, datert Høyringsfristen er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-9, 10 og 11. Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. UPM- 073/2016 Vedtak: Fusa kommune legg detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg, plan-id ut til høyring og offentleg ettersyn. Planomtale Nedre Skjørsand, datert Plankart Nedre Skjørsand, datert Føresegner og retningslinjer Nedre Skjørsand, datert Høyringsfristen er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-9, 10 og 11. Ungdomsrådet : Fusa ungdomsråd samla seg om slik samrøystes uttale: Fusa ungdomsråd er positiv Side 20

21 til endringane som gjort i føresegnene for å sikra bruk av strandsonen for ålmenta, og tek elles saka til etteretning. UNG- 045/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd er positiv til endringane som gjort i føresegnene for å sikra bruk av strandsonen for ålmenta, og tek elles saka til etteretning. 074/2016: Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn Fusa kommune legg detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt, med plan-id , ut til høyring og offentleg ettersyn. Planomtale og ROS- analyse for detaljregulering av Lauvfjellet hyttefelt, Plankart for detaljregulering av Lauvfjellet hyttetfelt, Føresegner for detaljregulering av Lauvfjellet hyttefelt - redigert utgåve, Høyringsfristen er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, og Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. UPM- 074/2016 Vedtak: Fusa kommune legg detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt, med plan-id , ut til høyring og offentleg ettersyn. Planomtale og ROS- analyse for detaljregulering av Lauvfjellet hyttefelt, Plankart for detaljregulering av Lauvfjellet hyttetfelt, Føresegner for detaljregulering av Lauvfjellet hyttefelt - redigert utgåve, Side 21

22 Høyringsfristen er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, og Ungdomsrådet : Fusa ungdomsråd teke saka samrøystes til etterretning. UNG- 044/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd teke saka til etterretning. 075/2016: Detaljregulering for Naustdalen strand og bustad - Høyring og offentleg ettersyn Fusa kommune vedtek å leggja detaljregulering for Naustdalen strand og bustad datert ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfristen er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. UPM- 075/2016 Vedtak: Fusa kommune vedtek å leggja detaljregulering for Naustdalen strand og bustad datert ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfristen er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Side 22

23 Ungdomsrådet : Fusa ungdomsråd teke saka samrøystes til etterretning. UNG- 043/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd tek saka til etterretning. 076/2016: Detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadområde - Høyring og offentleg ettersyn Fusa kommune legg detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadfelt, med plan-id , datert , ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Uttaler frå senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet vart kunngjort i møtet. UPM- 076/2016 Vedtak: Fusa kommune legg detaljregulering for Skåtaklubben ytre, bustadfelt, med plan-id , datert , ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er seks veker. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Ungdomsrådet : Ungdomsrådet samla seg om slik samrøystes fråsegn i saka: Fusa ungdomsråd meiner det er positivt at det blir lagt tilrette for fleire bueiningar i Skåtaklubben. Med tomtene som er vedtekne i tidlegare planar i same området, vil dette på sikt føra til ein vesentleg auke i trafikken på den privare tilførslevegen. Er det då behov for veglys for å trygga dei mjuke trafikantane? Blir dette omsynet ivareteke godt nok i det Side 23

24 nye framlegget til reguleringsplan? UNG- 042/2016 Vedtak: Fusa ungdomsråd meiner det er positivt at det blir lagt tilrette for fleire bueiningar i Skåtaklubben. Med tomtene som er vedtekne i tidlegare planar i same området, vil dette på sikt føra til ein vesentleg auke i trafikken på den privare tilførslevegen. Er det då behov for veglys for å trygga dei mjuke trafikantane? Blir dette omsynet ivareteke godt nok i det nye framlegget til reguleringsplan? Side 24

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Turid Glesnes Ap Toralv Huse, Krf Marianne Borge Sp Roger Hoel, uavh

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Turid Glesnes Ap Toralv Huse, Krf Marianne Borge Sp Roger Hoel, uavh MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.08.2017 Tid: kl.14:00-15:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Synfaring: Det vart gjennomført synfaring i sakene 29, 34, 35 og 39.

MØTEPROTOKOLL. Synfaring: Det vart gjennomført synfaring i sakene 29, 34, 35 og 39. MØTEPROTOKOLL Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl.12:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ikkje møtt Parti Møtande varamedlemmer Parti Ranveig Næss

MØTEPROTOKOLL. Ikkje møtt Parti Møtande varamedlemmer Parti Ranveig Næss MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.08.2016 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Herborg Borgen Nordtveit Sp Aud May Boge H

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Herborg Borgen Nordtveit Sp Aud May Boge H MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.09.2017 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtesekretær Erik Vangsnes leia møte gjennom sak 31 og 32. Vegard Fosså leia resten av møtet.

MØTEPROTOKOLL. Møtesekretær Erik Vangsnes leia møte gjennom sak 31 og 32. Vegard Fosså leia resten av møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet møterom 126 Møtedato: 26.09.2016 Tid: kl.11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og innkalling vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:00-1730 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Magne Djuvik Frp Toralv Huse, Krf

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Magne Djuvik Frp Toralv Huse, Krf MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2018 Tid: kl.12:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 15:

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 15: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 26.11.2015 Tid: 15:00-1815 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.14:00-16:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.14:00-16:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.11.2017 Tid: kl.14:00-16:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. På førehand hadde Ranveig Næss, H, sagt seg ugild i sak 025/2017. Herborg Nordtveit, Sp, var kalla inn som varamedlem i den saka.

MØTEPROTOKOLL. På førehand hadde Ranveig Næss, H, sagt seg ugild i sak 025/2017. Herborg Nordtveit, Sp, var kalla inn som varamedlem i den saka. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.03.2017 Tid: kl.16:00-18:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 14.04.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/158 Løpenummer:12/6361-6 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: 16:00 19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leiar stilte spørsmål til utvalet om dei ville realitetshandsama saka.

MØTEPROTOKOLL. Leiar stilte spørsmål til utvalet om dei ville realitetshandsama saka. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:00-1800 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-19:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-19:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 02.02.2017 Tid: kl.16:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:30

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.11.2014 Tid: 16:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Jan Birger Landøy Sp Roger Hoel uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Jan Birger Landøy Sp Roger Hoel uavhengig MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.06.2017 Tid: kl.13:00-18:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-22:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-22:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00-22:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 26.09.2016 Tid: kl.15:00-16:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.11:30-14:10. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.11:30-14:10. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2016 Tid: kl.11:30-14:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.01.2017 Tid: kl.12:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort munnleg 16.12.2016 og skriftleg 21.12.2016 i samsvar med 32 i kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Kommunestyret HHB 018/15 Ungdomsrådet 02.06.2015 HHB 017/15 Råd for seniorar og menneske med 02.06.2015 HHB nedsett funksjonsevne 035/15 Utval for plan og miljø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.11.2017 Tid: kl.14:30-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52.

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.08:30-11:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: 16:00-20:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-18:25. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-18:25. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 05.09.2017 Tid: kl.17:00-18:25 Innkalling til møtet vart gjort 31.08.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Maria Åsmul. Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar.

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Maria Åsmul. Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar. MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.03.2017 Tid: kl.08:30-10:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orientering: Under sak 013/17 orienterte kultureleiar om status for bygging av fleirbrukshall.

MØTEPROTOKOLL. Orientering: Under sak 013/17 orienterte kultureleiar om status for bygging av fleirbrukshall. MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.01.2017 Tid: kl.11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.09.2015 Tid: 12.00 14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/144-3 Løpenummer: 13/1070 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/144-3 Løpenummer: 13/1070 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/144-3 Løpenummer: 13/1070 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.02.2013 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

Utval: Møtestad: Møtedato: Tid: Desse medlemene møtte: Parti Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Møtenotat: Andre som var tilstades:

Utval: Møtestad: Møtedato: Tid: Desse medlemene møtte: Parti Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Møtenotat: Andre som var tilstades: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Eikelandsosen, Fusa vidaregåande skule, Trivselstunet dagsenter Møtedato: 04.01.2018 Tid: kl.18:00-18:44 Innkalling til møtet vart gjort munnleg 15.12.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18:00-19:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.08.2017 Tid: kl.15:00-17:05 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 18:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 18:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2015 Tid: 17:00 18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: 16.08.2017 Tid: kl.17:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2014 Tid: 16:00-19.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Møtet vart kunngjort

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Kristine Hjartnes Frp Ole Johnny Ådland Frp Magne Djuvik Frp Arne Holmefjord Frp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Kristine Hjartnes Frp Ole Johnny Ådland Frp Magne Djuvik Frp Arne Holmefjord Frp MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Fusa vidaregåande skule Møtedato: 22.03.2017 Tid: kl.16:00-18:30 Innkalling til møtet vart gjort 10.03.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.10.2014 Møtetid: 15:00-19.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

FUSA KOMMUNE. Andre som var tilstade på møtet: Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen

FUSA KOMMUNE. Andre som var tilstade på møtet: Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1283-2 Løpenummer: 13/7187 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 16:00 18:40 Innkalling til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Egil Leirstein Arkivsaknr 12/831 REGULERINGSENDRING - KLETTEN REGULERINGSPLAN - 5 NYE FRITIDSTOMTER

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Egil Leirstein Arkivsaknr 12/831 REGULERINGSENDRING - KLETTEN REGULERINGSPLAN - 5 NYE FRITIDSTOMTER SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. 030/15 Råd for seniorar og menneske med 29.09.2015 JEL nedsett funksjonsevne 032/15 Ungdomsrådet 29.09.2015 JEL 055/15 Utval for plan og miljø 01.10.2015 JEL

Detaljer

Ungdomsrådet 011/

Ungdomsrådet 011/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1090 Journalpostnr: 17/598 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 007/2017 02.02.2017 Kommunestyret 011/2017 16.02.2017 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.05.2017 Tid: kl.08:30-11:40 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/156 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/156 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/156 Løpenummer: 12/2911-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 26.04.2012 Tid: 14:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Øystein Skjelvan hadde forfall. For han møtte Kristian Småland som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Øystein Skjelvan hadde forfall. For han møtte Kristian Småland som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/279-2 Løpenummer:13/2438 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:30 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Helge Mjånes Ap Oddvar Gangstø Krf

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Helge Mjånes Ap Oddvar Gangstø Krf MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.11.2017 Tid: kl.11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/157 Løpenummer: 12/4004 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/157 Løpenummer: 12/4004 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/157 Løpenummer: 12/4004 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/155 Løpenummer: 12/1079 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato:

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/155 Løpenummer: 12/1079 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/155 Løpenummer: 12/1079 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.02.2012 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 24.01.2012 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/12-006/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 -

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1380-2 Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 11:30 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-18:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-18:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2017 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/296-4 Løpenummer: 13/5895 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 19:30

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/296-4 Løpenummer: 13/5895 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 19:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/296-4 Løpenummer: 13/5895 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 26.09.2013 Tid: 14:00 19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli

MØTEPROTOKOLL. Øyvind Strømmen (Bl) Tone Ramsli SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 15:00-15:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Kommunestyret 092/ Reguleringsendring av Opsalmarka - kontor, industri, lagerområde - Godkjenning av plan Endeleg vedtak

Kommunestyret 092/ Reguleringsendring av Opsalmarka - kontor, industri, lagerområde - Godkjenning av plan Endeleg vedtak Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1086 Journalpostnr: 16/15474 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 084/2016 24.11.2016 Ungdomsrådet 053/2016 21.11.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/ Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/

Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/ Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 17/526 Journalpostnr: 18/693 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/2018 01.02.2018 Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/2018

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.14:00-17:17 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 12.09.2016 Tid: kl.16:00-17:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 06.09.2016

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/294-2 Løpenummer: 13/2516 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato:

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/294-2 Løpenummer: 13/2516 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/294-2 Løpenummer: 13/2516 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett Fellesmøte med Os Eldreråd. Fellesmøte med Os sitt råd for menneske med nedsett Møtestad: Kommunetunet, møterom 126 Møtedato: 16.10.2017 Tid:

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2016 Tid: kl.16:00-17:55 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.03.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 02.10.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/283-2 Løpenummer: 13/2437 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2013 Tid: 17:00 20.30 Innkalling til

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2014 Møtetid: 15:00-16:00 Sak nr: 106 118/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Ingrid Møgster Kjetil Østervold

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer