«Elevens faglige selvoppfatning og lærerens rolle» Bacheloroppgave i Pedagogikk og elevkunnskap G5BAC3900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Elevens faglige selvoppfatning og lærerens rolle» Bacheloroppgave i Pedagogikk og elevkunnskap G5BAC3900"

Transkript

1 «Elevens faglige selvoppfatning og lærerens rolle» av Monica Nave Kandidat nummer: 573 Veileder: Anne Karine Svee Bacheloroppgave i Pedagogikk og elevkunnskap G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus 24.april 2014 Antall ord: 6507, eks. sammendrag

2 Innhold Sammendrag... 1 Innledning med presentasjon og begrunnelse for tema og problemstilling... 1 Beskrivelse av fremgangsmåte, metodebruk og materiale... 2 Artikkel: «Faglig selvoppfatning predikerer læring»... 3 Artikkel: «Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon»... 4 Artikkel: «Best med test?»... 5 Gjennomgang av relevant teori... 6 Selvvurderingstradisjonen... 6 Forventingstradisjonen... 7 Målorienteringsteori Drøfting... 9 Eleven... 9 Læringsmiljøet Læreren Oppsummering og konklusjon... 15

3 Sammendrag Formålet med bacheloroppgaven «Elevenes faglige selvoppfatningen og lærerens rolle» er å se på hvordan en lærer bør gjennomføre sin undervisningspraksis for å best mulig ivareta og bygge opp en god faglig selvoppfatning hos elevene. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan en lærer bidra til god faglig selvoppfatning hos elevene? Oppgaven baserer seg på tre vitenskapelige artikler, samt relevant teori innenfor selvoppfatningstradisjonen, og da hovedsakelig selvvurdering, forventing om mestring, samt målorienteringsteori. Funnene viser betydningen av et mestringsorientert læringsmiljø, og at en lærer gir elevene signaler og tilbakemeldinger som fremmer dette læringsklimaet. Videre ser man betydningen av å vektlegge mestringserfaringer i undervisningen, og hvordan en lærers forventinger og gode relasjon til elevene er viktig for utvikling av god faglig selvoppfatning hos elevene. Innledning med presentasjon og begrunnelse for tema og problemstilling Da jeg skulle velge problemstilling til denne bacheloroppgaven ønsket jeg å velge noe jeg kunne relatere meg til selv. Jeg husker fra egen skolegang at spesielt matematikk var et fag jeg slet med å mestre, og jeg hadde sjeldent gode opplevelser i matematikktimene. Jeg opplevde at matematikk var et fag jeg var «for dum» til å forstå, og la vel aldri særlig innsats i det heller. Da jeg som voksen tok opp noen av fagene fra videregående skole, var selvfølgelig matematikk ett av dem. Denne gangen fikk jeg en lærer som klarte å gi meg opplevelsen av å mestre i faget, og jeg kjente en voldsom motivasjon til å hele tiden prestere bedre. Denne opplevelsen var i grunn det som også inspirerte meg til å bli lærer, og av alle ting faglærer i matematikk. Den deilige følelsen jeg fikk når jeg oppdaget at jeg mestret i et fag jeg trodde jeg aldri hadde forutsetninger for å klare, den ville jeg være med å gi andre elever i sin skolegang. Med dette som grunnlag ønsker jeg nå å bruke min bacheloroppgave til å se nærmere på hva som gjør en lærer, i dagens resultatorienterte skole, i stand til å gi elevene den gode faglige selvoppfatningen. Norsk skole, og norsk skolepolitikk er i dag sterkt farget av resultatene fra PISA undersøkelsen som slo ned som en bombe i 2000, og dette har lagt trykket på resultatoppnåelse etter felles, fastsatte mål. En lærers oppgave og utfordring vil være å skape et læringsmiljø hvor hver enkelt elev blir sett og gitt en tilpasset opplæring som skaper elever med tro på egne ferdigheter og gode forutsetninger for mestring. Videre er det viktig at en lærer har kunnskap om hvordan elevene årsaksforklarer sine prestasjoner, hvorfor og hva 1

4 dette kan medføre av konsekvenser for elevens faglige selvoppfatning og videre faglige utvikling. Problemstillingen jeg vil ta for meg i denne bacheloroppgaven er derfor som følger; Hvordan kan en lærer bidra til god faglig selvoppfatning hos elevene? Jeg har gjort meg noen begrensninger i forkant av mine undersøkelser; Elevgruppen mitt fokus vil ligge på er hovedsakelig elever som anses å ha skolefaglige utfordringer, og har en dårlig faglig selvoppfatning. Forskning viser at det finnes forskjeller basert på kjønn når det gjelder faglig selvoppfatning, og da særlig innenfor matematikk (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Jeg vil i denne oppgaven ikke ta hensyn til denne forskjellen, og det samme gjelder for etniske forskjeller blant elevene. Jeg vil også forholde meg til elevens faglige erfaringer i skolen, og ikke til sosiale eller andre påvirkninger utenfor skolen. Videre vil deler av min oppgave ta for seg lærerens faglige tilbakemeldinger til elevene, og jeg vil se på hvordan dette påvirker elevers faglige selvoppfatning uten å bevege meg inn i selve vurderingstradisjonen. Jeg vil først presentere metodebruk og fagartikler som ligger til grunn for oppgaven, før jeg trekker frem teori som jeg har funnet relevant. Deretter vil jeg i lys av teori og analysert materiale drøfte problemstillingen, før jeg oppsummerer og konkluderer. Beskrivelse av fremgangsmåte, metodebruk og materiale Da jeg begynte å arbeide med oppgaven hadde jeg en rimelig klar formening om problemstillingen, selv om den fikk flere ulike ordlyder underveis. Jeg så for meg at det var tre elementer i skolen som spiller en vesentlig rolle i en elevs faglige selvoppfatning, og dette er eleven, læreren og læringsmiljøet de befinner seg i. Med dette som grunnlag begynte jeg å lete etter litteratur jeg mente hadde tilknytning til en av disse tre. Olav Dalland skriver i sin bok «Metode og oppgaveskriving» at det i letingen av relevant litteratur er en fordel å plassere problemområdet innenfor et hovedemne (Dalland, 2012), og i mitt søk i ulike databaser benyttet jeg søkeord som blant annet selvoppfatning, mestring og motivasjon. Jeg ønsket å finne både teoretiske og empiriske arbeider, da førstnevnte vil trekke inn flere arbeider, mens sistnevnte vil gå i dybden av én undersøkelse. Jeg oppdaget at mange vitenskapelige artikler som er skrevet rundt disse emnene omhandler hvordan en lærer eller læringsmiljøet kan påvirke elevens motivasjon, og lite direkte om elevens faglige selvoppfatning. Dette så jeg først som en utfordring, men etter hvert som jeg leste relevant litteratur så jeg hvordan disse to begrepene henger sammen, og dermed er relevant for min problemstilling. Som resultat av mine søk fant jeg to originalartikler og én teoretisk artikkel 2

5 (Dalland, 2012) som jeg mente til sammen kunne representere eleven, læreren og læringsmiljøet. Formålet med min analyse var å finne faktorer som kan klargjøre hvordan en lærer kan bidra til god faglig selvoppfatning hos elevene i dagens klasserom, og jeg valgte å la de samme tre begrepene være utgangspunkt for analysen. Dette innebar at jeg i analysen så jeg etter poeng som sa noe om hvordan eleven for eksempel opplevde situasjoner, hva som ble vektlagt, osv. Videre så jeg eksempelvis etter poeng som sa noe om lærerens rolle og påvirkningskraft, samt hva slags læringsmiljø som bidro eller hemmet utvikling av god faglig selvoppfatning hos elevene. Jeg vil her presentere de tre vitenskapelige artiklene. Artikkel: «Faglig selvoppfatning predikerer læring» Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik står bak mye av norsk forskning og litteratur rundt emner som mestring, selvoppfatning og motivasjon i norsk skole. Jeg har i forbindelse med oppgaven lest en del av deres publikasjoner og har satt meg grundigere inn i en artikkel (E. M. S. Skaalvik, Sidsel, 2005) publisert i tidsskriftet Spesialpedagogikk. Artikkelen baserer seg på to undersøkelser gjort blant norske elever, henholdsvis 10.trinn på ungdomsskole (170 elever) og 1.klasse på videregående skole (467 elever). Artikkelforfatterne har sett på sammenhenger mellom faglig selvoppfatning hos elevene og faglige resultater. Undersøkelsen på ungdomsskolen er mest relevant for min problemstilling. Resultatet av undersøkelsen gir en klar indikasjon på at prestasjoner påvirker utviklingen av selvoppfatning som i sin tur har betydning for senere prestasjoner. Resultatet styrker derfor tolkningen av sammenhengen mellom skoleprestasjoner (her indikert av karakterer) og selvoppfatning som en gjensidig påvirkning. Undersøkelsene viser også at denne sammenhengen øker med alderen, blir mer og mer stabil, og får økt betydning for motivasjon, innsats og læringsresultater. Artikkelforfatterne hevder også at en endring i elevenes faglige resultater og status krever en endring i kontekst. Dette utdyper de ved å påpeke at samme kontekst i ungdomsskolen innebærer de samme medelevene, og gjerne samme matematikklærer, og dermed kan både medelevenes og lærerens forventninger til den enkelte elevs faglige prestasjoner antas å være ganske stabile. Dette mener de påvirker både faglig selvoppfatning og elevens læringsatferd, og dermed forklarer den høye stabiliteten i karakter på ungdomsskolen. På videregående kommer elevene i klasser med nye medelever og ny matematikklærer, og de gamle rollene er ikke like statiske. Dette kan for noen elever resultere i nye muligheter for faglige resultater og faglig status. Undersøkelsen gir ikke noe godt svar på hvorfor selvoppfatning har så stor betydning for faglig utvikling, men resultatene de kommer frem til gir støtte til en modell 3

6 hvor prestasjoner og selvoppfatning gjensidig forsterker hverandre og viser betydningen av å legge vekt på mestringserfaringer og selvoppfatning i undervisningen. Dette finner jeg relevant for min problemstilling. Artikkelen sier også noe om hvilken målorientering som er å foretrekke i klasserommet, og dette er den mestringsorienterte målstrukturen, da dette stimulerer elevenes gode selvoppfatning og motivasjon. Det vises blant annet til den amerikanske professoren i skolepsykologi, Carole Ames, som har forsket på sosial og akademisk motivasjon hos elever, med fokus på målstrukturen i klasserommet, og hennes anbefalinger om hva som kan gjøres for å utvikle en mestringsorientert målstruktur i skolen (Ames, 1992). Artikkel: «Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon» Denne artikkelen, publisert i Nordic Studies in Education, baserer seg på evalueringen av prosjektet «Bedre vurderingspraksis» initiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomført av Utdanningsdirektoratet, i perioden november 2007 juni 2009 (Throndsen, 2010). Målet for prosjektet var at lærernes vurderingspraksis skulle bli mer faglig relevant, læringsfremmende og motiverende for elevene gjennom mer konkrete tilbakemeldinger. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo fikk etter ett år i oppdrag å evaluere prosjektet, og artikkelforfatteren, Inger Throndsen, var en av en av de involverte i denne evalueringen. Datainnsamlingen i evalueringen ble gjort hos elever og lærere ved prosjektskolene, og i tillegg ble det hentet inn data fra en kontrollgruppe bestående av elever og lærere fra skoler utenfor prosjektet. Resultatene viser blant annet at på spørsmål om hvorvidt læreren, i sine tilbakemeldinger, forteller eleven hva han/hun faktisk mestrer så svarer 96 % av lærerne bekreftende på dette, mens kun 72 % av elevene svarer at de opplever å få denne tilbakemeldingen (68 % på kontrollgruppa). Videre svarer 97 % av lærerne at de, i sine tilbakemeldinger, forteller hva som kreves av arbeid for å nå ulike grader av måloppnåelse, mens kun 67 % av elevene svarer bekreftende på dette (65 % på kontrollgruppa). Disse tallene viser en betydelig større tilslutning hos lærerne enn hos elevene. Dette finner jeg interessant i forhold til min problemstilling, og sier kanskje noe om læreres refleksjon over egen praksis, og betydningen av det. Det faktum at det ikke er særlig forskjell mellom elevene i prosjektskolene og i kontrollgruppa, sier Throndsen at kan tyde på at prosjektet så langt ikke har bidratt til en bedret praksis på dette området, og at dette er en endring som tar lang tid å implementere i lærernes vurderingspraksis. 4

7 Da evalueringen verken kan vise til at prosjektet har økt motivasjonen hos elevene eller endret tilbakemeldingspraksis hos lærerne i forhold til hva man finner i kontrollgruppen fokuserer artikkelforfatteren videre på hvordan kvalitativt gode tilbakemeldinger kan relateres til ulike motivasjonsformer. Hovedfokuset rettes da mot ulike motivasjonsprosessene som kan tenkes å bli påvirket av lærernes tilbakemeldinger. Throndsen trekker i artikkelen frem at det er bred enighet blant vurderingsforskere om at kravet til kvalitativt gode tilbakemeldinger er at de inneholder informasjon om (i) hvor eleven befinner seg faglig (ii) hva som gjenstår for å nå ulike læringsmål og (iii) hvordan eleven bør arbeide for å nå disse målene. Disse kriteriene blir holdepunkter videre i hennes diskusjonsdel. Artikkel: «Best med test?» Siste artikkel jeg vil presentere er publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift (Stornes, Tvedt, & Bru, 2013). Denne artikkelen reiser spørsmålet om hvordan økt bruk av normative tester virker inn på læringsmiljøet og elevenes motivasjon for skolearbeidet. Den tar et motivasjonsteoretisk utgangspunkt, og belyser sammenhengen mellom bruk av normative tester og elevmotivasjon. Drøftingen baserer seg på målorienteringsteori, samt annen aktuell motivasjonsteori og relevant nasjonal og internasjonal forskning om hvordan normativ testing kan innvirke på læringsmiljø og motivasjon. Artikkelen konkluderer med at mestringsorientering og -klima synes å fremme et godt sosialt miljø, stimulerer elevenes emosjonelle velvære og er positivt relatert til en læringsfremmende innstilling til skoleoppgavene. Prestasjonsorientering og -klima synes derimot å kunne ha et potensiale for å skape et sosialt miljø med motsetninger, være en risiko for emosjonelle problemer blant elevene, og lede til at elever blir mer opptatt av å beskytte seg mot nederlag enn å våge å utforske læringsmulighetene. Videre sier artikkelforfatterne at normativ testing kan gi nyttig informasjon om kunnskapsnivået i skolen, men at det synes å fungere dårligere som grunnlag for læringsstøttende vurdering for enkeltelever. Overdreven normativ testing kan medføre risiko for sosial sammenlikning og kan igjen skade akademisk eller emosjonelt svake elever. De viser til målorienteringsteori når de sier at vurderinger basert på individuelle referanseramme er det beste for å fremme langsiktig motivasjon og læring, og at dette best ivaretar elevens selvoppfatning og mentale helse. 5

8 Gjennomgang av relevant teori Da jeg innen emnet selvoppfatning og mestring i skolen finner mye litteratur av Skaalvik og Skaalvik har jeg også valgt å bruke deres bok «Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring» som en av mine hovedkilder innen relevant teori, og særlig kapittelet om selvoppfatning (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Videre har jeg funnet mye relevant i Ole Frederik Lillemyr sin bok «Motivasjon og selvforståelse» (Lillemyr, 2007). Jeg har også i stor grad benyttet meg av fagartikler som jeg vil trekke inn underveis i min drøfting. Teoretikere som Atkinson, Bandura, Covington og Rosenberg har alle teorier som viser sammenheng mellom selvoppfatning og motivasjon, og de har lagt hovedvekten på selvoppfatning som forklaring for motivasjon. Deres teorier har vært gjennomgående for min bacheloroppgave. For å avklare sammenhengen mellom selvoppfatning og motivasjon bruker Lillemyr begrepet kompetansefølelse, og påpeker at virkningen av denne følelsen er at man opplever seg selv som kompetent og motivert til å klare utfordringer man møter. Han sier at den som har tro på seg selv og sin egen kompetanse, har også tro på seg selv som aktør. Dette underbygges med psykologen, Robert W. White, sin teori om kompetansemotiv, og menneskets behov for å føle seg kompetent som hovedkilden til motivasjon (Lillemyr, 2007). Det å utvikle barns tro på seg selv presiseres blant annet i Kunnskapsløftet som en vesentlig del av en lærers oppgave (Utdanningsdirektoratet, 2006). Begrepet selvoppfatning brukes som en fellesbetegnelse på ulike oppfatninger som en person har om seg selv, og Ole Frederik Lillemyr definerer det som følger: «Selvoppfatning som begrep omfatter alt barnet har av holdninger, viten og følelser overfor seg selv når det erfarer seg selv, vurderer seg selv og opplever seg selv. Selvoppfatning er den bevisste oppfatningen barnet har av seg selv» (Lillemyr, 2007). Innen selvoppfatning er det to underliggende forskningstradisjoner som utgjør en vesentlig rolle, og dette er selvvurderingstradisjonen og forventningstradisjonen. Begge tradisjoner er opptatt av at selvoppfatning er knyttet til prestasjoner, og disse er viktige i forbindelse med læring og motivasjon i skolen (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Jeg vil påpeke at det ikke er klare skillelinjer mellom disse to, men heller flere overlappinger. Selvvurderingstradisjonen Innen denne tradisjonen vektlegges det affektive området, i motsetning til forventingstradisjonen hvor det kognitive området er vektlagt, og begrepet selvverd er vesentlig. Skaalvik 6

9 og Skaalvik definerer dette begrepet som en persons verdsetting av seg selv. Den amerikanske professoren i sosiologi, Morris Rosenberg, en av de store navnene i selvvurderingstradisjonen, opererer med 4 prinsipper for å forklare hvordan selvvurdering påvirkes (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Disse fire er andres vurderinger, sosial sammenlikning, selvattribusjon og psykologisk sentralitet. Vår persepsjon av andres vurderinger utgjør en viktig kilde til informasjon om oss selv. Her er det naturlig å trekke inn den amerikanske psykologen Georg Herbert Mead sin speilingsteori, hvor grunntanken er at vi ikke observerer oss selv direkte, men at det er andres reaksjoner på oss selv vi observerer/speiler og at dette danner basis for vår objektive selvoppfatning. Det er reaksjoner fra den signifikante andre som er mest tungtveiende i speilingsprosessen, og dette kan for eksempel være læreren i klassen (Imsen, 2005). Leon Festinger lanserte i en artikkel i 1954 sin teori om sosial sammenlikning, hvor han hevdet at når man mangler objektive mål å vurdere i mot, vil man sammenlikne sine egne meninger og evner med andres, og gjøre vurderingen basert på dette. Man vil også foretrekke å sammenlikne seg med andre som er mest mulig lik en selv, og dette kaller han vår referansegruppe (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Innenfor attribusjonsteorien spiller Bernhard Weiners klassifisering av årsaksforklaringer en vesentlig rolle, og han klassifiserte i tre kategorier; Lokalisering indre eller ytre årsak (internalt/eksternalt), stabilitet stabil eller varierende årsak, og kontrollbarhet kan jeg påvirke utfallet? Attribusjon til egen innsats og strategi, dvs indre årsaksforklaring, regnes av de fleste teoretikere som det mest heldige og optimale attribusjonsmønsteret (Lillemyr, 2007). I følge Rosenberg er det oppfatninger på områder som er viktige for oss selv som betyr mest for selvoppfatningen. Undersøkelser viser at det er klar sammenheng mellom hvor godt en person lykkes på et område og i hvor stor grad han eller hun verdsetter det samme området, samt hvor stor innvirkning dette får for personens selvoppfatning (Sørlie, 1998). Forventingstradisjonen Innen forventningstradisjonen vektlegges som nevnt det kognitive fremfor det affektive, og den kanadiske psykologen, Albert Bandura, trekker frem følgende fire prinsipper som hovedkilder til forventinger om mestring: mestringserfaringer, fysiologiske og emosjonelle reaksjoner, verbal overtalelse og andres eksempler. Av disse fire vektlegger Bandura mestringserfaringer som den viktigste kilden, og han kommer også inn på attribusjon når han forklarer betydningen av mestringserfaringer. «People s judgements of their capabilities to organize and execute courses of action required to attain designated types of performances» 7

10 (Fjell, 2011). Mestringserfaringer øker forventningene om å klare tilsvarende oppgaver, mens erfaringer med å mislykkes svekker forventningene om mestring (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Sidsel Skaalvik skiller mellom to typer mestringserfaringer; Reell mestring og opplevd mestring, og har sammen med Einar M. Skaalvik laget en modell som viser den sirkulære sammenhengen mellom reell mestring, opplevd mestring og forventet mestring. Denne prosessen styres av tre forhold, som er valg av oppgaver, kriterier for mestring og attribusjon (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013, s.120). Attribusjon til innsats og strategi oppfattes som kontrollbare årsaker, og det er derfor viktig at særlig elever med faglige utfordringer opplever at deres innsats og strategi har betydning for mestring. Lave mestringsforventninger kan i gitte situasjoner utløse fysiologiske og emosjonelle reaksjoner. Disse reaksjonene vil ytterligere forsterke forventningene om å ikke mestre situasjonen. Humør, stress og spenning som gjør seg gjeldende i en situasjon, påvirker hvordan vi oppfatter vår kompetanse og mulighet til å lykkes. Det er vår egen opplevelse og tolkning som er av betydning (Fjell, 2011). Overtalelse fra andre kan tolkes som et signal om at man blir vurdert som at man kan mestre oppgaven man står ovenfor. Dette kan ha en motiverende effekt på personen som skal utføre oppgaven. Det er en risiko, dersom overtalelsen leder til negativ mestringserfaring, for at det også kan bryte ned tilliten til personen som kom med overtalelsene (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Den siste av Banduras fire kilder til forventing om mestring omtaler Skaalvik og Skaalvik som andres eksempler. Dette er hva Bandura selv omtaler som vikarierende erfaringer, hvor andres prestasjoner fungerer som indikator på hva en selv kan forvente å mestre. Valg av modeller foregår gjerne ved å finne den vi opplever som mest mulig lik oss selv (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Målorienteringsteori. Elever i et klasserom har ulike måter å måle sin suksess på, hvorpå noen er opptatt av læringsprosessen og ser læring som en utfordring i seg selv, mens andre er opptatt av å pugge og reprodusere kunnskap. Den første gruppen elever kategoriseres innen målorienteringsteori som mestringsorienterte, mens den andre gruppen kategoriseres som prestasjonsorienterte. Rundt 11 årsalderen oppstår et skille mellom elever ikke skiller mellom prestasjon og innsats, men ser at prestasjon skyldes regelmessig skolearbeid (mestringsorienterte), og elever som skiller mellom prestasjon og innsats, og oppfatter at evne og ferdighet er gitt, samt at økt innsats i liten grad påvirker resultatene (prestasjonsorienterte). Den sistnevnte gruppen 8

11 vurderer det å lykkes på skolen hovedsakelig ved å sammenlikne sine resultater med sine medelevers (Stornes, 2012). Målorienteringsteori stiller også spørsmålet om i hvilket klasserom elever føler seg mest motivert for å lære, og hvordan man på best mulig måte kan fremme læring av akademiske og sosiale ferdigheter. Også her skiller man mellom to kategoriseringer; et klasseromsklima som er preget av enkeltelevens mestring og utvikling, og et som vektlegger elevens prestasjoner i sammenlikning med andre. Drøfting Hvordan kan en lærer bidra til god faglig selvoppfatning hos elevene? Eleven Alle tre artiklene viser til at det er påvist at elevers motivasjon for skolearbeid synker i takt med økende alder. Stornes, Tvedt & Bru hevder at dette er en sentral utfordring for norsk skole, og viser til ny norsk forskning som sier at motivasjonen synker fra 4.trinn til 10.trinn i grunnskolen (Skaalvik, 2011 gjengitt i Stornes et al., 2013). De hevder også at redusert motivasjon sammenfaller med økende testing. I Throndsens artikkel om lærernes tilbakemeldinger og elevenes motivasjon ser man at overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet viser en markert nedgang i motivasjon. Dette er også den tiden hvor man begynner å måle elevenes faglige prestasjoner med karakterer. Undersøkelsen til Skaalvik & Skaalvik viser også at det er økt sammenheng mellom faglig selvoppfatning og faglige resultater i takt med at elevene blir eldre. Dette er i samsvar med Covingtons teori om selvverd. Han hevder at med stigende alder knyttes individets forventing til suksess mer og mer til evner og mindre til innsats, og egen oppfatning av evner blir dermed en sentral del av selvoppfatningen og betydningen for selvverd og motivasjon. Elevenes oppfatning av å ha gode evner er et resultat av gode prestasjoner, og prestasjoner blir dermed viktige også for elevenes oppfatning av egne evner (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Som lærer er dette i dag realiteter man må være bevisst og forholde seg til i sin undervisning, og det er mange hensyn å ta på veien. Det er en utfordrende oppgave å kunne klare å møte alle elevene der de er både emosjonelt og faglig i et klasserom hvor tiden som oftest er knapp. Det er mange elementer som virker inn på en elevs faglige selvoppfatning, og innen forskningen er det mange som hevder at selvoppfatning må beskrives som et flerdimensjonalt fenomen (Sørlie, 1998). Dette innebærer at en persons generelle selvoppfatning påvirkes av 9

12 selvoppfatningen på spesifikke områder, som for eksempel skole, og er altså å betrakte som summen av en persons beskrivelser og vurderinger av seg selv på flere ulike områder. Selvoppfatningen på hvert av disse områdene er igjen formet av samspillet mellom eleven og hans eller hennes miljø. Innen selvvurderingstradisjonen er de ytre kildene, sosial sammenlikning og andres vurderinger, viktige elementer i elevenes selvvurdering. Videre er hvordan elevene attribuerer årsaksforklaringene for deres resultater og hva som er viktig for den enkelte elev (psykologisk sentralitet) av stor betydning for både motivasjon og den faglige selvoppfatningen. En elevs selvoppfatning er også avhengig av at eleven opplever mestring, og får bekreftelse på at egne evner og innsats faktisk er av betydning. Videre kan jeg trekke frem Atkinsons prestasjonsmotivasjonsmodell som viser hvordan elevers ønske om å mestre kan knive mot frykten for å mislykkes, og dermed kunne hemme faglig utvikling (Lillemyr, 2007; E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Elevens målorientering er også av stor betydning, og den type målorientering en person har sier noe om hvilke holdninger og verdier som er de mest vesentlige i aktuelle handlingen (Lillemyr, 2007). Hvordan man som lærer kan motvirke eller påvirke de ulike elementene vil jeg se nærmere på når jeg tar for meg lærerens rolle lenger nede. Nasjonale prøver har blitt en stor del av evalueringen av norsk elevers måloppnåelse, og mange vil hevde at det er en for stor del. Den amerikanske skolen har også hatt en resultatmessig krise, og Covington sier i denne forbindelse at krisen ikke kan løses ved en ytterligere vekt på skoleprestasjoner. Han mener økt press på elevene, med tanke på å få dem til å arbeide hardere og mer effektivt, tvert i mot kan vise seg meget uheldig (Lillemyr, 2007). Etter at en Nasjonal prøve er gjennomført får elever, foreldre og samfunnet ellers en tilbakemelding som setter elevens prestasjon i relasjon til nivået blant jevnaldrende lokalt og nasjonalt. Hvordan dette kan påvirke elevenes faglige selvoppfatning som både individer og gruppe når deres klasse eller skole presenteres offentlig som den som har gjort det dårligst i for eksempel matematikk kan man gjøre seg noen tanker om. Stornes, Tvedt & Bru gjør et poeng ut av at en slik offentliggjøring og dermed en sosial sammenlikning legger grunnlag for økt prestasjonsorientering hos elevene. Det samme gjør også Throndsen men da med sosial sammenlikning som en utfordring når elevene på ungdomstrinnet begynner å få karakterer, og fokus trekkes mot hva medelevene fikk av karakter, og ikke mot hva man selv har mestret. Rosenberg trekker frem sosial sammenlikning som én av de fire prinsippene som påvirker selvoppfatningen innen selvvurderingstradisjonen (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). 10

13 Læringsmiljøet Sentralt angående skolens målstruktur, er hvordan suksess forstås, og hvilke kriterier som blir brukt for å vurdere resultatene av arbeidet. I alle tre artiklene er det mestringsorienterte læringsmiljøet det foretrukne fremfor det prestasjonsorienterte, og det er i følge Throndsen små nyanser i læringsmiljøet som avgjør hvilken type mål elevene orienterer mot, og her er lærerens oppfatninger om hva som er målet for undervisningen av avgjørende betydning. Stornes, Tvedt & Bru poengterer at et sterkt prestasjonsorientert klima kan medføre at elever ikke føler tilhørighet til gruppen, kan utvikle eller underbygge depresjon og angst, samt risikere å droppe ut av videregående skole. Carole Ames skriver følgende i en artikkel om mål, strukturer og elevmotivasjon i klasserommet; «( ) research evidence suggests that it is a mastery goal orientation that promotes av motivational pattern likely to promote long-term and high-quality involvement in learning.» Videre sier hun at et resultatorientert klasserom assosieres med blant annet unngåelse av utfordrende oppgaver, negative følelser rundt nederlag, som igjen attribueres til manglende evner, samt bruk av strategier som innebærer instrumentell pugging av kunnskap (Ames, 1992). Det at resultatene av nasjonale prøver blir presentert på den måten de gjør er det lite en enkelt lærer kan gjøre noe med, men i det enkelte klasserom bør det, basert på hva man vet om selvoppfatningstradisjonen, utøves varsomhet i hva som vektlegges som viktig, og sende ut signaler deretter. Throndsen foreslår å vektlegge skriftlige kommentarer om hva eleven mestrer og hvordan man kan nå videre måloppnåelse, fremfor karakterer alene. Dette mener hun kan gjøres ved å la elevene reflektere over kommentaren før de får tildelt karakter på oppgaven/prøven. Videre sier hun at man må unngå en praksis i klasserommet hvor man offentliggjør statistikk over karakterene, selv om det gjøres anonymt. Dette kan medføre en sosial sammenlikning som ikke er gunstig for spesielt elever med faglige utfordringer og dårlig faglig selvoppfatning. Skaalvik & Skaalvik skriver i artikkelen at en lærer må bidra til positive forventinger til eget arbeid hos eleven. Dette handler i stor grad om å etablere et læringsmiljø hvor eleven kan oppleve mestringserfaringer der hvor han eller hun befinner seg faglig, gjennom individuelt tilpassede oppgaver, eller tempo. Throndsen trekker nettopp det at elevene i et klasserom mestrer på ulike nivå frem som en utfordring, og understreker hvor viktig det er at alle elever erfarer mestringsopplevelser på sitt nivå. Her er det naturlig å trekke inn Lillemyr sitt poeng om hva sterk kompetansefølelse kan bidra til (Lillemyr, 2007). Det er et poeng at alle kan noe, og det må formidles til elevene, slik at det etableres et læringsmiljø hvor det er greit å ikke 11

14 mestre på topp i alle fag, men heller ha et sunt forhold til egen faglig utvikling og selvoppfatning, samt at det er akseptert at man spør om hjelp når man trenger det. Læreren Forskning viser at hva læreren eller skolen vektlegger av målorientering har stor betydning for elevers egen målorientering. «The meaning of engagement in academic tasks as oriented towards learning and improving or towards the demostration of ability is negotiated between students and teachers and is influenced by the message that teatchers emphasise» (Kaplan, Gheen, & Midgley, 2002). Dette støttes av Carole Ames når hun hevder at oppnåelsen av et mestringsorientert klasseromsklima er avhengig av hvordan læreren legger opp undervisningen og forholder seg til klassen og den enkelte elev. Hun vektlegger særlig type arbeidsoppgaver, elevmedvirkning, tilbakemeldinger og vurdering (Ames, 1992). Både Stornes, Tvedt & Bru og Throndsen fremhever at elevene er avhengige av at de har forståelsen av klare læringsmål, og at kriteriene for måloppnåelse må være avklart, noe som også er i samsvar med Skaalvik og Skaalvik sin modell om reell og opplevd mestring (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013, s.120). Dette fungerer som målestokken for elevene i forhold til mestringsopplevelser og faglig utvikling, og er en av byggesteinene i den faglige selvoppfatningen. Skaalvik & Skaalvik gjør i tillegg et poeng ut av at normative prøver gir lite ny informasjon om elevens kompetanse og gir lite konkrete føringer for videre fremdrift for eleven. Albert Bandura forbindes med forventing om mestring, og han sier at positive mestringserfaringer øker forventningen om å mestre tilsvarende oppgaver i fremtiden. Å gi elevene mestringserfaringer er en del av det å bygge opp en god faglig selvoppfatning og økt motivasjon for læring, og er en av lærerens mange viktige oppgaver. Dette støttes også av White sin teori om kompetansemotivasjon (White, 1959 angitt i Lillemyr, 2007). Skaalvik & Skaalvik henviser i artikkelen til Bandura når de sier at et prestasjonsorientert læringsmiljø gir underskudd på mestringserfaringer, og grunnen til dette er at alle må forholde seg til de samme kriteriene for måloppnåelse. En av anbefalingene Carole Ames gjør er at en lærer vet å velge lærestoff og oppgaver som gir passende utfordringer til den enkelte elev (Ames, 1992). Her er det også naturlig å trekke inn Vygotsky som snakker om den proksimale utviklingssonen, hvor en elev får utfordringer som er akkurat passe store, i form av at hun eller han må strekke seg for å løse oppgaven, og da gjerne sammen med en voksen som et støttende stilas (Imsen, 2005). Det at en oppgave er tilpasset eleven hva gjelder vanskegrad er 12

15 vesentlig for elevens muligheter for mestringserfaring, og er igjen en vesentlig del av forventingsteorien. Throndsen vektlegger det å skape interesse hos eleven for den aktiviteten han eller hun skal utføre, enten gjennom valg av oppgave eller gjennom tilbakemeldinger som bekrefter at eleven mestrer. Valg av oppgaver er også en av de tre elementene i Skaalvik og Skaalvik sin modell om reell og opplevd mestring (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Artikkelen viser til at elever verdsetter aktiviteter de vet de lykkes med, og at dette igjen gir et større engasjement for aktiviteten. Utfordringen for en lærer med 30 elever vil selvsagt være å ha kapasitet til å møte hver elev individuelt der hvor elevens interesse eller nivå ligger i alle sammenhenger. I tillegg til betydningen av å gi elevene mestringserfaringer så viser både Skaalvik & Skaalvik og Throndsen til verdien av lærerens forventninger, og hvordan det kan påvirke motivasjon og faglig selvoppfatning. De sier at en lærers forventinger til eleven kan signalisere et positivt syn på en faglig utvikling, og det kan styrke elevens egen mestringsforventning. Men Throndsen advarer mot faren ved å kun gi slike signaler til de sterkeste elevene da det er naturlig å se for seg at disse har størst forutsetning for mestring. Elever på alle nivåer må kunne kjenne på en lærers positive forventing om mestring, da opplevelsen av manglende lærerforventninger kan gi forestillinger om lav faglig kompetanse hos eleven, og her snakker hun om en selvoppfyllende profeti. Hverdagen i et klasserom består av kommunikasjon hovedsakelig mellom lærer og elever, samt mellom elevene, både verbalt og nonverbalt. Denne kommunikasjonen spiller en stor rolle for hvordan elevene ser seg selv og den faglige selvoppfatningen. Throndsen legger tre kriterier til grunn for kvalitativt gode tilbakemeldinger fra en lærer; De skal si noe om hvor eleven befinner seg faglig, hva som gjenstår for å nå ulike læringsmål og hvordan eleven bør arbeide for å nå disse målene. Altså skal gode tilbakemeldinger fokusere på elevens mestring og samtidig peke fremover. Hun understreker at elever med tiltro til egen mestring har en annen tilnærming til oppgaver enn elever med liten tiltro til egen mestring. Elever med tiltro til egen mestring velger utfordrende oppgaver, har større utholdenhet når de møter motstand, og ser større verdi i egen innsats og strategier. Dette forsterker igjen troen på videre mestring. Liten tro på egen mestring gir motsatt resultat. Dermed finnes det to mulige sirkler, den gode og den onde, hvor tilbakemeldinger som omhandler mestring påvirker hvordan forventingen om mestring ved neste tilsvarende utfordring er. Her ligger det et stort ansvar hos læreren. Målsetningen må være at eleven i størst mulig grad attribuerer mestring til egen innsats og egne strategier, og at hun eller han ser dette som noe som kan kontrolleres, og lærerens tilbakemeldinger bør ha dette som mål. 13

16 Stornes, Tvedt & Bru viser til rapporten «Evaluering av nasjonale prøver som system» hvor lærere har gitt tilbakemelding om at elevenes resultater på prøven i liten grad gir informasjon om hva elevene kan gjøre for å oppnå sine mål, da beskrivelsene av elevenes resultater er for generelle (Seland, Vibe & Hovdhaugen, 2013 gjengitt i Stornes et al., 2013). Dette var også min erfaring etter siste praksisperiode hvor praksisskolen gikk igjennom resultatene fra siste nasjonale prøve. Jeg oppfattet at lærerne i liten grad benyttet informasjonen de fikk fra resultatene i sin videre undersvining, men heller som en måte å sammenlikne klassene, og kanskje hverandre på. Stornes, Tvedt & Bru sier videre at de beste tilbakemeldingene bør gis på grunnlag elevenes initiativ og behov, og bør ta utgangspunkt i læringsmål elevene har vært med på å fastsette. Læreren må i tillegg bruke sin kunnskap og erfaring som han eller hun har fra læringsrelasjonen med eleven. Throndsen viste at lærer og elev kan ha ulik oppfatning av hva lærerens tilbakemeldinger faktisk inneholder, og at det kan se ut som en endring av lærerens praksis krever lang tid. På samme måte hevder Skaalvik & Skaalvik at endring av konteksten eleven befinner seg i er av betydning for å bryte det stabile i elevens faglige resultater og selvoppfatning. Basert på dette kan man se betydningen av at en lærer stadig reflekterer over egen praksis, både når det gjelder faglige tilbakemeldinger og risikoen ved å falle inn i et vant «mønster» uten å være bevisst på konsekvensene av egne handlinger. Betydningen av en faglig dyktig lærer i klasserommet kan også være avgjørende for hvordan elever opplever læring og egen faglig selvoppfatning. Dette gjelder også når målet er å arbeide mot et mestringsorienter læringsklima, og det er vesentlig at en lærer evner å skape mening og forståelse i sin undervisning. I en artikkel av Rowland, Huckstep og Thwaites presenteres modellen «The knowledge quartet» (Rowland, 2005). Modellen bygger på 4 kategorier, og er et verktøy for å se på hvordan lærerens fagkunnskap utspiller en rolle i klasserommet. Jeg har parallelt med denne artikkelen også lest Hanne Christensen sin artikkel Utvikling av klasseledelse gjennom fag, hvor hun bruker modellen som utgangspunkt, og jeg vil benytte meg av hennes oversettelser av kategorienes navn (Christensen, 2008). De fire kategoriene er Pedagogisk plattform, Evnen til å personliggjøre teori, Evnen til å kunne se sammenhenger og Evnen til å kunne improvisere. Det at en lærer kjenner sitt fagområde godt, og har trygghet rundt faget gir læreren store muligheter for nettopp å undervise med vekt på mening og forståelse hos elevene. Det å kunne personliggjøre teori vil kunne gi en lærer et større repertoar av innfallsvinkler for hvordan kunnskap kan formidles, og dermed kunne imøtekomme elevene der hvor de befinner seg faglig. Dette kan igjen gi eleven avgjørende gode mestringserfaringer som man vet bidrar til økt faglig selvoppfatning og motivasjon for nye utfordringer. På samme måte vil det at en lærer evner å se sammenhenger i faget, og 14

17 hvilke strategier som er mest fordelaktige for elevene, bidra til økte muligheter for å kunne gi eleven mestringsopplevelser. Videre vil evnen til å kunne improvisere bidra til at læreren klarer å møte elevene mentalt når deres resonnement og faglige spørsmål ikke alltid samsvarer med lærerens plan for timen. Ames fremhever det å kunne hjelpe elevene til sette kortsiktige, personlige og realistiske mål som en viktig egenskap hos en lærer som vil fremme faglig selvoppfatning og motivasjon (Ames, 1992). Det fremstår som naturlig at god faglig kompetanse hos læreren, samt god kjennskap til eleven, kan bidra til å gjøre nettopp dette. En lærer med slik kompetanse vil ha gode forutsetninger for å se hvordan eleven best kan nå sine mål, gitt personlige forutsetninger og det aktuelle fagets utfordringer. Ved at læreren fremstår som faglig trygg og med oversikt over faget vil det kunne bidra til at eleven får tillit til læreren, og at det dermed ligger troverdighet bak tilbakemeldingene eleven får. Innen selvvurderingstradisjonen er andres vurderinger en av Morris Rosenbergs fire prinsipper for hvordan selvvurderingen påvirkes (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013), og i skolesammenheng har både lærers og medelevers vurderinger stor betydning for elevens egen selvvurdering. Særlig er det viktig at en lærer er klar over sin rolle som mulig signifikant andre for eleven, og betydningen av det. I en artikkel av Skaalvik og Federici, hvor de har sett på internasjonal og norsk forskning rundt lærer-elev relasjonen, skriver de at elever som opplever høy grad av emosjonell støtte fra lærere, oftere tar initiativ, er mer engasjert i undervisningen og har høyere mål. I tillegg har disse elevene også høyere forventinger om å mestre skolearbeidet, bedre faglig selvoppfatning og høyere faglig og sosial kompetanse enn elever som opplever mindre emosjonell støtte. Videre skriver de at opplevelse av støtte er ikke bare et resultat av hva hver enkelt lærer gjør, men også et resultat av det generelle læringsmiljøet i skolen (Federici, 2013). Dette mener jeg beskriver mitt utgangspunkt for denne oppgaven, nemlig at det er tre viktige aktører i forbindelse med en elevs faglige selvoppfatning; Eleven selv, læringsmiljøet han eller hun oppholder seg i, og sist, men ikke minst, læreren. Oppsummering og konklusjon En lærer i dag må forholde seg til den enkelte elev, med individuelle behov og forutsetninger, hele elevgruppen, samt til en skoleledelse og skoleeier som i stor grad måler måloppnåelse etter fastsatte, felles resultatmål. Man kan som lærer ha mange meninger om hvordan de beste resultater oppnås, og hvordan norsk skole bør prioritere, men til syvende og sist så må man forholde seg til den realiteten som finnes i skolehverdagen. Forskning viser at elever med god faglig selvoppfatning har gode forutsetninger for gode faglige resultater, i tillegg til 15

18 emosjonell velvære, og dette bør ha en innvirkning på den pedagogiske praksisen. I drøftingen har jeg sett på ulike elementer som kan påvirke elevers faglige selvoppfatning. Mye handler om hvordan eleven plasserer årsakene til egen suksess eller nederlag, og her er blant annet læringsmiljøet og lærerens rolle av betydning. Som lærer har man påvirkningsmulighet på elevens faglige selvoppfatning, og de valgene man gjør bør være bevisste. Dette innebærer blant annet at man bør vektlegge klare, individuelt tilpassede læringsmål for elevene, med forutsigbarhet rundt kriterier for mestring. Man bør søke å fremme et mestringsorientert klima, hvor det oppleves trygt å lære og hvor det er lagt til rette for mestringsopplevelser gjennom tilpassede, interessante oppgaver og tidsbruk. Fokus bør ligge på hvordan eleven mestrer og utvikler seg i forhold til egne forutsetninger, og ikke i forhold til hva medelever presterer. Forskning viser at det er sammenheng mellom økt alder og tiltro til egne evner fremfor innsats, og samtidig en sammenheng mellom økt testing og redusert motivasjon. I en skole hvor det er stort fokus på normative tester, og hvor fokus på karakterer øker etter hvert som elevene blir eldre må man være bevisst på hvordan et prestasjonsorientert læringsmiljø stadig sterkere vil være med å prege en elevs motivasjon, faglige selvoppfatning og faglige resultater. Det er læreren som i stor grad kan påvirke hvordan læringsklimaet i klasserommet er gjennom sine forventninger og tilbakemeldinger til elevene, og kunne sørge for en motvekt til suksess målt kun i sluttresultater. Med vissheten om dette er det avgjørende at man som nyutdannet lærer er bevisst på valgene man tar, og konsekvensene dette har for elevene. Like viktig er det at en erfaren lærer er ydmyk og selvkritisk til egen praksis underveis. Jeg har på grunn av oppgavens omfang satt en del begrensninger i hvilke ulike elementer som tas med når jeg drøfter hva som påvirker elevens faglige selvoppfatning. I en reell skolehverdag vil blant annet også elementer som kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn og relasjoner utenfor skolen være av betydning, og er del av et mye større forskningsbilde enn hva jeg kan presentere her. 16

19 Bibliografi Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, Structures and Student Motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), Christensen, H. (2008). Utvikling av klasseledelse gjennom fag. Bedre Skole, 4, Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Federici, A. R., Skaalvik, E.M. (2013). Lærer-elev-relasjonen. Betydning for elevenes motivasjon og læring. Bedre Skole, 1, Fjell, K. (2011). Å arbeide med motivasjon. In T. Sand & M. Storhaug (Eds.), Mentor for nye lærere. Oslo: Cappelen Damm AS. Imsen, G. (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Kaplan, A., Gheen, M., & Midgley, C. (2002). Classroom goal structure and student disruptive behaviour. British Journal of Educational Psychology, 72(2), 191. Lillemyr, O. F. (2007). Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget. Rowland, T. H., Peter; Thwaites, Anne. (2005). Elementary Teachers' Mathematics Subject Knowledge: The Knowledge Quartet and the Case of Naomi. Journal of Mathematics Teacher Education, 8(3), doi: /s Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2013). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget AS. Skaalvik, E. M. S., Sidsel. (2005). Faglig selvoppfatning predikerer læring. Spesialpedagogikk, 9, 12. Sørlie, M.-A. (1998). Mestring og tilkortkomming i skolen. Fokus på elevers skolefaglige kompetanse, sosiale og kompetanse og selvoppfatning. In v. o. a. Norsk institutt for forskning om oppvekst (Ed.), NOVA rapport 12c/98. Oslo. Stornes, T. (2012). Prestasjon og mestring. Om motivasjon og læring i grunnskolen. Bedre Skole, 4, Stornes, T., Tvedt, S. M., & Bru, E. (2013). Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av normative tester i grunnskolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift(4-5), 11. Throndsen, I. (2010). Lærerens tilbakemeldinger og elevenes motivasjon. Nordic Studies in Education, 31, 15. Utdanningsdirektoratet. (2006). Kunnskapsløftet. Prinsipp for opplæringa. Retrieved from website:

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Vektlegging: Både del 1 og del 2 må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier:

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier: SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012 Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 70 % og oppgave 2 teller 30 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør rede for følgende teorier:

Detaljer

FoU Klasseledelse Forventning, motivasjon og mestring. Lars Arild Myhr, 28.01.13

FoU Klasseledelse Forventning, motivasjon og mestring. Lars Arild Myhr, 28.01.13 FoU Klasseledelse Forventning, motivasjon og mestring. Lars Arild Myhr, 28.01.13 Innhold i dag: Lars Arild Myhr: Om prosjektet og modulen Forventning, motivasjon og mestring. Arne Jordet: Klasseledelse

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Motivasjon for skolearbeid

Motivasjon for skolearbeid Motivasjon for skolearbeid Einar Skaalvik NTNU og Samfunnsforskning AS 1 Undersøkelse i Oppland fylke våren 2010 Spørreskjema til elevene om motivasjon og opplevelse av skolen Deltakelse fra 22 av kommunene

Detaljer

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid.

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid. KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING MULIGHETER - til å lykkes i livet MOTIVASJON - motivere for læring MESTRING - tro på at innsats gir resultater DELMÅL 1. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og

Detaljer

Klasseledelse som motivasjonsfaktor

Klasseledelse som motivasjonsfaktor Klasseledelse som motivasjonsfaktor Hva slags motivasjonsklima er det i din klasse? Taran Aure Regler og rutiner Pedagogisk struktur - Rammer og strukturer for læringsløp Organisatorisk struktur - Læringsrommets

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Motivasjon og målorientering: et litteraturstudium om hva læreren kan gjøre for å fremme mestringsorienterte holdninger hos elevene

Motivasjon og målorientering: et litteraturstudium om hva læreren kan gjøre for å fremme mestringsorienterte holdninger hos elevene Motivasjon og målorientering: et litteraturstudium om hva læreren kan gjøre for å fremme mestringsorienterte holdninger hos elevene av Martine Nystuen Lie 185 Veileder: Kari Fjell, pedagogikk Bacheloroppgave

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Introduksjon Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Denne boka handler om matematikk i norsk skole i et bredt

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Når læring ikke er gøy! Om sammenhengen mellom mestring, selvverd og læring

Når læring ikke er gøy! Om sammenhengen mellom mestring, selvverd og læring Når læring ikke er gøy! Om sammenhengen mellom mestring, selvverd og læring Professor, dr.philos. Arild Raaheim Program for universitetspedagogikk Det psykologiske fakultet Først noen tall. 16.32,6 13.30,55

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

«Å lære er å oppdage»

«Å lære er å oppdage» «Å lære er å oppdage» Læring er når du plutselig forstår noe du har forstått hele livet, på en ny måte. Doris Lessing For det som ikke skjer, er det ingenting å lære av. Roy Jacobsen Lær som om du skulle

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Mestringsforventninger i matematikk. Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund

Mestringsforventninger i matematikk. Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund Mestringsforventninger i matematikk Learning Regions Karin Sørlie, Ingrid Syse & Göran Söderlund Plan Generelt om mestringsforventninger Hva er mestringsforventninger? Hvorfor er de viktige? Fase 1 av

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Det kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato 15.10.2015 Vår ref.: 15/06781-1 Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Detaljer

Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge

Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge Nr Tid Innhold Ansvar etc. Momenter, etc. 1 09:30 Åpning; Velkommen, formål, intensjon og prosess 2 09:40 Innsats og resultat - Kvalitet - Strukturkvalitet -

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

FORELDREMØTE 8.februar 2017

FORELDREMØTE 8.februar 2017 FORELDREMØTE 8.februar 2017 Hva er Russisk matematikk utviklende opplæring i matematikk? - Prinsippene og tenkningen bak - Utfordringer - Erfaringer - Hvordan kan foresatte hjelpe? Hentet fra Russland

Detaljer

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim - et nytt fagområde Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim Refleksjonsnotat etter 30 studiepoeng Høgskolen i Oslo og Akershus Juni

Detaljer

Relasjonsbasert klasseledelse Forventning, motivasjon og mestring. Thomas Nordahl 01.02.13

Relasjonsbasert klasseledelse Forventning, motivasjon og mestring. Thomas Nordahl 01.02.13 Relasjonsbasert klasseledelse Forventning, motivasjon og mestring. Thomas Nordahl 01.02.13 Overordnede betingelser (Dufour & Marzano 2011) Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

1 Støttende relasjoner

1 Støttende relasjoner Klasseledelse Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger

Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger 9 Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger Elever sier de ønsker mer formativ tilbakemelding i læringsaktivitet, altså tilbakemeldinger som kan støtte deres læringsprosesser, noe som igjen kan

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09

Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen, Hamar 26.10.09 Prosjektet Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis. En casestudie av lærerens

Detaljer

Læringstrykk og prestasjoner. Liv Sissel Grønmo og Trude Nilsen

Læringstrykk og prestasjoner. Liv Sissel Grønmo og Trude Nilsen Læringstrykk og prestasjoner Liv Sissel Grønmo og Trude Nilsen Oversikt Bakgrunn Utvikling i elevprestasjoner i matematikk og naturfag, Norge sammenlignet med Sverige Debatt Skolepolitiske endringer PISA-sjokk,

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Per Egil Mjaavatn Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU: Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU 1

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Vurdering og klasseledelse. Hvordan bruke vurdering for å fremme læring? 16.September 2013

Vurdering og klasseledelse. Hvordan bruke vurdering for å fremme læring? 16.September 2013 Vurdering og klasseledelse Hvordan bruke vurdering for å fremme læring? 16.September 2013 Område Effekt-størrelse Effekt-vurdering Nivådifferensiering 0,12 Ingen effekt Baseskoler/Åpne skoler 0,01 Ingen

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Kaja Kveseth Vågen. Kandidatnummer: 164. Veileder: Kari Fjell, pedagogikk og elevkunnskap. Bacheloroppgave i GLU 1.-7 G1PEL3900

Kaja Kveseth Vågen. Kandidatnummer: 164. Veileder: Kari Fjell, pedagogikk og elevkunnskap. Bacheloroppgave i GLU 1.-7 G1PEL3900 En studie av faktorer lærere anser som sentrale for at sammenhengen mellom skolefaglig selvoppfatning, forventning om mestring og attribusjon skal ha positiv innvirkning på elevenes motivasjon av Kaja

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet.

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Navn: Kristina Halkidis Studentnr. 199078 Vårsemester 2015 Master

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

Tett på Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen. Wenche Rønning Nordlandsforskning

Tett på Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen. Wenche Rønning Nordlandsforskning Tett på Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen Wenche Rønning Nordlandsforskning Oppdrag Forskning på Ny Giv - to overordnede problemstillinger: I hvilken grad fører deltakelse i intensivopplæringen

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet. Thomas Nordahl Hamar,

Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet. Thomas Nordahl Hamar, Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet Thomas Nordahl Hamar, 08.11.11 Begrepet læringsmiljø Begrepet læringsmiljø har vokst fram gjennom forskning om hvilken undervisning som gir best

Detaljer

Elevers utvikling av regneferdigheter Betydningen av målorientering

Elevers utvikling av regneferdigheter Betydningen av målorientering Elevers utvikling av regneferdigheter Betydningen av målorientering av inger Throndsen og are Turmo Det ser ut til at elever som står i fare for å sakke akterut faglig, oppnår et bedre læringsutbytte i

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Underveisvurderingens paradoks

Underveisvurderingens paradoks Underveisvurderingens paradoks Foto: fotolia.com/nadezhda1906 av dordy wilson Lærere og elever er blitt intervjuet og observert med hensyn til hvordan underveisvurdering blir gitt i praksis og hva slags

Detaljer

Mål 3 flere barn og unge på høyt nivå i realfag

Mål 3 flere barn og unge på høyt nivå i realfag Mål 3 flere barn og unge på høyt nivå i realfag Det tredje målet i strategien er at flere elever skal prestere på høyt nivå i realfag. Her presenterer vi indikatorer som kan belyse statusen for dette målet.

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Foreldremøte 28. september og 4. oktober 2017 Kjersti Melhus Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Gerd Inger Moe Tidligere lærer ved Smeaheia skole Vårt utgangspunkt Barn

Detaljer

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv FORORD Denne boka handler om resultatene fra TIMSS 2003. TIMSS-undersøkelsen har vært gjennomført av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

OPPGAVE 1: ELEVAKTIVE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGENE

OPPGAVE 1: ELEVAKTIVE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGENE OPPGAVE 1: ELEVAKTIVE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGENE Innledning I de 9. klassene hvor jeg var i praksis, måtte elevene levere inn formell rapport etter nesten hver elevøvelse. En konsekvens av dette kan etter

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13 Den gode skole Thomas Nordahl 04.12.13 Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensial for læring

Detaljer

Hva er en god skole? Thomas Nordahl

Hva er en god skole? Thomas Nordahl Hva er en god skole? Thomas Nordahl 09.06.17 Andel av 24-åringer på trygde- og stønadsordninger Fullført og bestått vgo Ikke fullført vgo Sum 2,8 % 20,5 % Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Hovedresultater fra TIMSS 2015

Hovedresultater fra TIMSS 2015 Hovedresultater fra TIMSS 2015 Pressekonferanse 29. november 2016 TIMSS Hva er TIMSS TIMSS undersøker elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning... 13 Det helhetlige mennesket... 13 Helheten er mer enn summen av delene... 14 Integrasjonsprosessen... 16 Gjøre hverandre bedre... 17 Kommunikasjonsprosessen... 18 Betydningen av mestring...

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar 30. 31.10.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere

Detaljer

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: å organisere produktive dialoger i helklasseøkter gir en introduksjon til spørsmålet hva er dialogisk undervisning?,

Detaljer

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Oslo, 10.10.2014 Innhold Hva fremmer (hemmer) god pedagogisk praksis og god undervisning Relasjonsorientert klasseledelse fordi det fremmer læring Kultur for felles

Detaljer

Læreres forståelse av motivasjon

Læreres forståelse av motivasjon Henrikke Melhus Dukefos Læreres forståelse av motivasjon En fenomenografisk undersøkelse av hva lærere i ungdomsskolen legger i begrepet motivasjon Masteroppgave i spesialpedagogikk Trondheim, våren 2011

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl VIDEREUTDANNING, 30 STP. FOR LÆRERE I RFK KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For lærere ansatt i videregående skole i Rogaland fylkeskommune Emnet vil gå inn på klasseledelse,

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 En inkluderende skole = Et godt læringsmiljø for alle elever De gode relasjonene http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

Detaljer