RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER SANDEFJORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER SANDEFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER SANDEFJORD KOMMUNE

2 DEFINISJONER 6 ROLLER OG ANSVAR: 6 1 GENERELLE REGLER OG HJEMMEL Bakgrunn og formål for reglene Gyldighetsområde Lovbestemmelser og rettsgrunnlag Kommunen som myndighetsutøver, veiholder, og grunneier Graving i riks- og fylkesveier Private veier på kommunal grunn Refusjoner Refusjon for kommunens økte kostnader Samordning Ekstra trekkerør Kvalifikasjonskrav til entreprenør Særlig om arbeidsvarsling Normer for utførelse Forsikringer og ansvar under arbeidets utførelse Garanti og erstatninger for skader etter overtagelse Betingelser for å ha ledninger og kabler liggende i vei og kommunal grunn Saksbehandlingsregler 11 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Søknad Krav til dokumentasjon i søknaden Arbeidsvarslingsplan Trafikkavviklingsplan 14 side 2

3 2.3 Behandling av søknader og forhåndsgodkjennelser Andre forhold som kan påvirke planlegging og søknadsbehandling Kryssing av vei Vann og avløpsledninger Veier med ny asfalt og sperrefrist Anlegg og innretninger i grunnen Ansvar for lednings- og kabeleiere Undersøkelsesplikt og kabelpåvisning Entreprenør plikter å følge ledningseiers anvisninger Hastegraving uten forhåndstillatelse Dokumentasjon av ferdig anlegg Overtagelse og garanti Ferdigbefaring og overtagelse 22 3 BRUDD PÅ VILKÅR GITT I FORBINDELSE MED GRAVETILLATELSEN Ansvar og sanksjoner ved feil og mangler Plikter for den som får tillatelse Feil opplysninger fra entreprenør eller tiltakshaver Feil ved arbeidets utførelse Brudd på sikkerhet og trafikkavvikling Brudd på arbeidsvarsling Overskridelse av tidsfrister Varsling og sanksjoner Varsling ved brudd på vilkår Graveforbud Inndragning av delegert myndighet til arbeidsvarsling Varighet av inndragning Klageadgang 25 4 TEKNISKE BESTEMMELSER Forhold på arbeidsstedet Bruk av utstyr Fjerning av snø og is Skjæring av asfalt før gravingen starter Graving 22 side 3

4 4.2.1 Grøftedybde og utforming av grøft Undergraving og sikring mot ras Lagring av utgravde masser Grøntanlegg og sikring av stamme og røtter på trær Generelt om oppbygging av trafikkarealene Oppbygging Utkiling ved tversgående graving og langsgående gravinger Forsterkningslag Bærelag og dekke Midlertidig istandsetting Skjæring før asfaltering og asfalterings areal Fortanning og skjøting av asfalt Asfalteringsarbeider med kvalitets- og toleransekrav Utførelse av grusdekke Istandsetting av berørte arealer og trafikktekniske innretninger Kummer og skap Vei - og trafikkarealer med snøsmeltingsanlegg eller gatevarme Igjenfylling og reparasjon Ledningseierne sine regler Igjenfylling og bruk av stedlige masser Fjerning av stempling og spunt Komprimeringsregler Alternative metoder 29 Vedlegg: Vedlegg 1: Overbygning side 4

5 Forord Graving i veier og gater medfører som oftest ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i området. Det oppstår uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare for redusert trafikksikkerhet. Sandefjord kommune ved Miljø og plansaker har utarbeidet retningslinjene for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet. Instruksen vil også redusere skader som påføres det kommunale veinettet i forbindelse med gravearbeider. Forskriften er basert på Veglovens 32, med forskrift om saksbehandling og ansvar for legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei, fastsatt av Samferdselsdepartementet 08. oktober Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene i denne instruksen er generelle. Fastsettelse av disse og kommunens oppfølging av at reglene blir fulgt, er offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i veiloven. Vegloven med forskrifter gir veiholder rett til å fastsette regler for hvordan arbeidene skal utføres slik at investert kapital ikke forringes som følge av å la andre benytte veiarealet til annen infrastruktur. Når veiholder tillater andre å legge ledninger i veien påtar også veiholder seg en plikt til å påse at de ulike anleggene ikke kommer i konflikt for hverandre og at det skjer et samspill mellom aktørene for å få til effektiv bruk av arealet. Formålet med reglene i denne instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, og en god istandsetting slik at kommunen som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene vil også bidra til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet. Graveinstruksen er inndelt i retningslinjer og 1vedlegg med tekniske bestemmelser, normer og kontroll og befaring. side 5

6 Definisjoner Roller og ansvar: Veiholder Forvalter Eier Veiholder er her å forstå som kommune som myndighetsutøver av veigrunn. Den som forvalter trafikkarealet jfr. vegloven. Kommunen kan være forvalter uavhengig av eierforholdet. Den som eier trafikkarealer eller eier annen grunn. Lednings-/kabeleier Den som eier lednings- eller kabelanlegg. Ledninger omfatter også ulike typer røranlegg og tekniske anlegg. Ledningseier er alltid det formelle eier og har ansvaret for anlegget. Tiltakshaver Utførende Gravetillatelse Den som ønsker å gjennomføre tiltak. Eier av anlegget og juridisk ansvarlig. Vanligvis er dette utbygger, entreprenør, rettighetshaver, eier mm. Den som gjennomfører arbeid etter avtale med og på vegne av tiltakshaver. Oppdragsgiver Den som bestiller gjennomføring av gravearbeid. Tillatelse til å grave i veier eller park- og friområder. Arbeidsvarslingsplan En arbeidsvarslingsplan skal inneholde beskrivelse av skilt- og nødvendige sikringstiltak Det kreves godkjent varslingsplan, risikovurdering og logg for å gjennomføre arbeid på vei - og trafikkareal. Trafikk Med trafikk menes alle som ferdes i trafikkarealene. Dette er gående syklende, og kjørende. Andre definisjoner gis til hvert punkt der dette er relevant. Definisjon av betegnelser brukt om veiprofilet: K = kjørefelt (regnes fra midtlinje til kantlinje) S = skulder (regnes fra kantlinje til veikant, deler av skulder kan være asfaltert) F = fortau (adskilt gs- vei) S3 = mulig overgang mellom kjørefelt og fortau som kan ha ulik funksjon, f.eks rennesteinbunn, sykkelfelt. S1 = Skulder S2 = Skulder side 6

7 1 Generelle regler og hjemmel 1.1 Bakgrunn og formål for reglene Formålet med reglene er og: Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe i form av redusert sikkerhet og framkommelighet. Sikre at kommunale veier, parkområder og infrastrukturanlegg for øvrig, herunder vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader som følge av gravingen, eller ulemper ved senere tiltak. Sikre at ledningseier /entreprenør kan gjennomføre prosessen raskt og kostnadseffektivt. Sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger og kabler. Unngå ulemper for naboer så langt det lar seg gjøre. Kommune er i disse retningslinjene kalt veiholder. 1.2 Gyldighetsområde Hva reglene gjelder for: All graving i kommunal jfr. Veglovens 1. Graving nær eller inntil kommunal vei Annet arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veigrunn. Graving i grøntarealer i og langs kommunale veier (innenfor veigrunn). Graving i kommunale parker og opparbeidede friområder. Kommunal grunn. 1.3 Lovbestemmelser og rettsgrunnlag Kommunen som myndighetsutøver, veiholder, og grunneier Veilovens 32 og 57 gir veiholder rett til å stille vilkår for graving, legging av ledninger og kabler med mer i offentlige veier og trafikkarealer og innenfor veigrunn. Forskrift om saksbehandling og ansvar for legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei, fastsatt av samferdselsdepartementet 08. oktober 2013 med hjemmel i lov 21. juni nr. 23 veglov 32 tredje ledd. Veilovens 1 definerer vei - og gategrunn slik: Offentlig vei er vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som holdes ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kapitel IV. Andre veier eller gater blir i denne loven regnet som private. Til veien hører også opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, fergekai eller annen kai som står i direkte forbindelse med vei eller gate. Veilovens 32 og 57 fastslår at ingen må legge lednings- og kabelanlegg eller grave i offentlig vei - og gategrunn uten tillatelse av vedkommende veimyndighet. Dette gjelder side 7

8 også pressing av rør, boring under veien, eller føring av luftstrekk over eller langs veigrunn. For arbeidsvarsling gjelder forskrift nr 1219: Forskrift om offentlige trafikkskilt, veioppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften), spesielt kapittel 14 Midlertidig skilting. Kommunen kan i egenskap av å være grunneier utenfor veigrunn sette vilkår for å tillate graving og legging av rør -, lednings - eller kabelanlegg på, over og under kommunal grunn. Vilkår for tillatelse bestemmes med utgangspunkt i avtaleloven Graving i riks- og fylkesveier For graving i riks og fylkesvei samt gangvei langs tidligere riksveier og fortau langs fylkesvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen Region Sør (Gravetillatelse - Statens vegvesen). Det kan forkomme lokal tilpassinger i kommunene Private veier på kommunal grunn Når det graves i private veier der kommunen er grunneier kreves det at det foreligger en skriftlig tillatelse fra grunneier av veien og av eier av veien. Det stilles samme krav til fremkommelighet under arbeidet som i kommunale veier og at sikkerhet og varsling ivaretas i henhold til skiltforskriften. Det skal meldes ifra til kommunen som grunneier hvis det er kommunale installasjoner i veien. Det skal alltid søkes om tillatelse fra kommunen som veiholder eller kommunen som grunneier i samsvar med disse gravereglene. Dette innebærer at selv om søker (tiltakshaver) har fått byggetillatelse etter plan og bygningsloven, godkjent sanitærmelding eller annen form for godkjenning, skal det i tillegg foreligge godkjent gravetillatelse. Det skal foreligge skriftlig tillatelse fra grunneier av veien og uttalelse fra eier av veien. 1.4 Refusjoner Refusjon for kommunens økte kostnader I henhold til kommunestyrets vedtak i møte sak nr. 49/2016 innføres gebyr for kommunens arbeider med gravemelding, arbeidsvarsling og manglende ferdigmelding. Gebyrsatsene gjelder fra og er følgende: Gravemelding pr. sak: kr ,- Arbeidsvarsling pr. sak: kr. 700,- Manglende ferdigmelding pr. sak: kr ,- Vedtatte gebyrer indeksreguleres årlig den 01. januar i henhold til konsumprisindeksen. side 8

9 1.5 Samordning Alle aktører som søker (som for eksempel utbyggere og kabeleiere som tilhører energiselskaper, teleselskaper, andre kabelselskaper og kommunale vann og avløpsledninger mm.), skal samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrasé. Under planleggingen plikter tiltakshaver å sørge for at planene koordineres med andre ledningseiere som måtte ha behov for å gjøre endringer i sine anlegg samtidig. Det skal alltid foreligge bekreftelse fra andre ledningseiere om at slik samordning er forsøkt ivaretatt. Tiltakshavere skal gjennom denne samordningen vurdere behovet for å etablering av ekstra trekkerør. Dette for bruk ved senere arbeider. Se også pkt.1.6 nedenfor. For nye lednings- og kabelanlegg og rehabilitering av større deler av eksisterende anlegg kreves det utarbeiding av planer/ beskrivelser for tiltaket med nøyaktig angivelse av anleggets beliggenhet. Framføringstraséer skal være forhåndsgodkjent av kommunen før det kan søkes om gravetillatelse. Krav til innhold, omfang og behandlingstid framgår av kap Ekstra trekkerør Veiholder kan pålegge tiltakshaver å legge ned ekstra trekkerør, trekkekummer og kabelgater. Ledningsholder/tiltakshaver blir eier av trekkerørsystemene. Veiholder kan pålegge senere søker å legge sin ledningstrasé til slike trekkerør. Eier av trekkerøret kan gjennom egen avtale med ny tiltakshaver kreve et rimelig vederlag for bruk eller overdragelse av røret. Trekkerøret skal ha nøytral farge (sort farge). Tiltakshaver skal rapportere plassering, antall og type trekkerør til veiholder med angivelse av koordinater (X, Y, Z) for start- og sluttpunkt. Se pkt 2.7 Dokumentasjon av ferdig anlegg. Rapporteres direkte til Geomatikk. 1.7 Kvalifikasjonskrav til entreprenør Utførende som ønsker å grave- og/eller asfaltarbeider i kommunal veigrunn må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningslovens Kap XVI N98, med tilhørende forskrift av 22. januar 1997: Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Utførende skal forholde seg til alle relevant lovverk, forskrifter, regler og bestemmelser innen fagområdet. side 9

10 For all graving som kommer innenfor regelverket kreves lokal eller sentral godkjenning som tilfredsstiller krav til kompetanse og system i tiltaksklasse 2 eller høyere i de aktuelle fagområder. Se for ytterligere informasjon om godkjenningsområder. Unntaksvis kan veiholder godkjenne tiltaksklasse 1 etter vurdering av entreprenørens kvalifikasjoner. Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet må ha gjennomgått Arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens vegvesens håndbok. Kvalifikasjonskravene gjelder også for underentreprenører. 1.8 Særlig om arbeidsvarsling Vegtrafikkloven og Skiltforskriftens 14 «Midlertidig skilting m.m gir regler om varsling av arbeid på veg. Skiltforskriftens regler om varsling av arbeid på offentlig vei skal følges, Statens vegvesens håndbøker nr.: Utførende skal ha en stedlig ansvarlig person som har gjennomgått nødvendig opplæring i arbeidsvarsling, jfr. Statens vegvesen håndbøker. Den ansvarlige skal påse at varslingen til enhver tid er korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 1.9 Normer for utførelse Statens vegvesens håndbøker Vedlegg 1: Overbygning Forsikringer og ansvar under arbeidets utførelse Utførende har ansvaret for tiltaket og anleggsområdet fra arbeid blir igangsatt på gravestedet og til istandsetting er ferdig og anlegget er godkjent av veiholder. Skader/ulykker av enhver art som forårsakes av utførende som følge av gravearbeidene er entreprenørens ansvar. Utførende skal ha gyldig ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for en hver skade som utførende og eventuell underentreprenør kan påføre veiholder eller tredjemanns person og materiell/bygninger i forbindelse med gravearbeidet. Forsikringsbeløpet skal ikke være mindre enn 150 G. Tiltakshaver er ansvarlig for at gravearbeidene blir fullført. Veiholder kan kreve særskilt bankgaranti for oppfyllelse av utførendes ansvar. Denne skal dekke eventuelle omkostninger til istandsetting dersom arbeidene blir avbrutt Garanti og erstatninger for skader etter overtagelse Utførende er ansvarlig i 3 år fra det tidspunkt som ferdigmelding skjema er mottatt av veiholder. Dersom det i løpet av denne garantitiden oppstår setninger, skader eller andre forhold som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra utførendes side, vil veiholder kreve at skaden utbedres innen en bestemt tidsfrist. Dersom skaden ikke blir utbedret innen fristen, kan veiholder utbedre skaden for utførendes eller eventuelt tiltakshavers regning. side 10

11 Dersom det holdes garantibefaring skal utførende og eventuelt tiltakshaver delta på denne Betingelser for å ha ledninger og kabler liggende i vei og kommunal grunn Veiholders tillatelse til å ha anlegg liggende i kommunal veigrunn, jfr. veilovens definisjoner, gjelder inntil veiholder finner det nødvendig å kreve anlegget flyttet eller endret som følge av veiholders egne tiltak på veien. Lednings- og kabeleiere er tilsvarende forpliktet til, for egen regning, å foreta endringer av enhver art av hele eller deler av anlegget, eventuelt fjerne det helt eller delvis. Ulemper for lednings- eller kabelanlegget når veiholder selv skal foreta vedlikeholds-, reparasjons- eller utbedringsarbeid m.v., er veiholder uvedkommende. Dersom veiholder planlegger å gjennomføre tiltak som kan føre til endringer eller flytting av lednings- eller kabelanlegget, skal veiholder varsle anleggseier i god tid før tiltaket skal gjennomføres. Dersom veiholders eventuelle krav om å endre eller flytte anlegget ikke imøtekommes innen en frist som settes, kan veiholder få arbeidet utført for lednings- og kabeleiers regning, forutsatt at det er gitt forutgående skriftlig varsel om dette i rimelig tid. Veiholder har ikke ansvar for skader eller ulemper påført eier av lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastningen på veien. Kravet om flytting kan frafalles dersom det foreligger særlige forhold Saksbehandlingsregler Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder. 2 Søknad om gravetillatelse Dokumentasjon før arbeid: Som en del av kvalitetssikringen pålegges utførende i forkant av gravearbeidet å dokumentere vei - /fortausarealets tilstand. Både veiholder og ledningseier kan kreve at det holdes befaring eller registrering av vegarealets tilstand før arbeidet starter. Det er spesielt viktig å dokumentere forhold som kan bli gjenstand for tvister ved anleggets slutt. Dette gjelder for eksempel eventuelle skader på dekke, belegning, kantstein eller andre veielementer. Utførende skal registrere og dokumentere eksisterende skilt og veioppmerking som blir berørt av anlegget. Dette skal fremgå av arbeidsvarslingsplanen. Dokumentasjon legges ved ferdigmelding. Dokumentasjon under arbeid: Her skal det dokumenteres gravedybde, gjenfylling/komprimering og klargjøring til asfaltering. Dokumentasjon legges ved ferdigmelding. Dokumentasjon etter arbeid: side 11

12 Her skal det dokumenteres ferdig istandsatt dekke. I det ligger normalt asfalt, samt steinsetting og grøntareal. I dette ligger også renhold og opprydding av området. Dokumentasjon legges ved ferdigmelding. 2.1 Søknad Før graving kan igangsettes må tiltakshaver/utførende søke veiholder om gravetillatelse. Samordnet gravemeldingstjeneste Det er innført samordnet gravemeldingstjeneste i Sandefjord kommune. Tjenesten blir utført av Geomatikk AS. Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir også informasjon om de ulike kabelog ledningsnett i kommunen. Geomatikk sørger for felles påvisning av kabler mens Sandefjord kommune påviser kommunens VA- nett selv. Geomatikk bestiller denne påvisningen av kommunen. Skiltplaner behandles også i gravemeldingstjenesten. Link til gravemeldingstjenesten: Følgende inndeling i formål benyttes: A B C Graving for reparasjon av eksisterende ledninger/kabler. Graving av nye framføringstraséer for ledninger og kabler, eller rehabilitering og utskifting av eksisterende lednings- og kabelanlegg. All annen graving eller arbeid som berører veigrunn eller park- og friområder med tilhørende elementer. Dersom det er tvil om tiltakets formål eller hvordan søknaden skal fylles ut, skal søker avklare dette med veiholder før søknaden sendes. Følgende gravinger krever forhåndsgodkjenning Nye kabel- og ledningstraséer over 50 meter. Graving på steindekker eller arealer med snøsmelteanlegg. Graving som medfører at halve veiprofilet skades. Krav til egen avtale om reparasjon. Graving i sentrum Sandefjord, Stokke, Andebu (Definisjon av sentrum avtales med kommunen) Framføringstraséen skal være forhåndsgodkjent før søknad om gravetillatelse kan sendes. Framføringstrasé og arbeidsområdet skal vises i kart med relevant målestokk. Kartene kan hentes fra kommunens nettsider med inntegnet VA-nett. Det kan for enkelte tiltak være aktuelt å opprette egen avtale mellom tiltakshaver og veiholder før igangsetting. Søknad ved utbyggingsavtale Ved gravearbeider som er fastsatt i egen utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen side 12

13 skal det i tillegg søkes gravemelding under formålstype C. 2.2 Krav til dokumentasjon i søknaden Søknaden skal inneholde: Forhåndsgodkjenning med journalnummer fra kommunen på gravesøknad, dersom anlegget er av en slik størrelse at det krever det. Beskrivelse av arbeidets omfang. o Kartutsnitt i maks. målestokk 1:1000 som viser nøyaktig hvor gravingen skal foregå. Angivelse kan gis i koordinater eller ved utmål fra faste linjer i kartet. Kartutsnittet kan hentes på kommunens hjemmeside o Tegning med tverrsnitt over graveområdet Arbeidsvarslingsplan, jfr. pkt Trafikkavviklingsplan, dersom tiltaket medfører omlegging i trafikk jfr. pkt Søknader som er mangelfullt utfylt eller mangler vedlegg etter disse bestemmelsene blir ikke behandlet men returnert søker. side 13

14 2.2.1 Arbeidsvarslingsplan Før arbeid på offentlig vei/plasser settes i gang, skal det foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan, herunder hvordan skilting og arbeidsvarsling skal foretas. jfr. Statens vegvesen håndbøker. Planen skal også angi hvordan entreprenøren har tenkt å legge til rette fremkommeligheten og sikre anleggsområdet for de myke trafikantene. Veiholder vil godkjenne eller justere varslingsplanen og fatte nødvendige skiltvedtak. Veiholder sørger dessuten for at berørte etater (politi, brann, ambulanse). Søker er ansvarlig for å varsle berørte parter, som beboere, forretninger, kollektivselskap, skole, barnehage m.m. dersom deres virksomhet blir berørt av arbeidet Trafikkavviklingsplan Ved gravinger som krever omlegging av trafikk kreves utarbeidet forslag til plan for trafikkavvikling. 2.3 Behandling av søknader og forhåndsgodkjennelser Behandlingstiden for søknad om gravetillatelse er normalt 3-7 arbeidsdager etter at veiholder har mottatt korrekt utfylt skjema og vedlegg fra Geomatikk. For anlegg som krever trafikkavviklingsplan, må søknaden være mottatt av veiholder minimum 3 uker før ønsket start for gravearbeidene. Det tas forbehold om lengre behandlingstid om nødvendig. For anlegg som krever forhåndsgodkjenning er behandlingstiden inntil 2 måneder. Det gis en (1) gravetillatelse pr gate/vei. Dersom gravestrekningen overstiger 200 meter, skal det søkes om ny tillatelse for den overstigende strekningen. side 14

15 2.4 Andre forhold som kan påvirke planlegging og søknadsbehandling Kryssing av vei Ved kryssing av vei skal det utføres boring. Kryssing i åpen grøft kan avtales med veiholder dersom forhold i veikonstruksjonen taler for det. Ved kryssing i åpen grøft skal det alltid gjøres vinkelrett på veiens lengderetning og det skal foretas utkiling på alle sider ved utspleising til eksisterende veioppbygging Vann og avløpsledninger Når kommunale vann og avløpsledninger berøres skal planene forelegges kommunen for å sikre at kabler ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger. Kabler tillates ikke lagt i grøftesonen for VA-anlegg eller nærmere disse enn 2 meter (horisontal) uten særskilt tillatelse fra kommunen Veier med ny asfalt og sperrefrist Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i gater/veier som er nyasfaltert eller reasfaltert i løpet av de 3 siste årene, regnet fra tidspunkt for avsluttet asfaltering. Dersom det likevel er nødvendig å grave pga husbygging, kabel- eller ledningsbrudd, eller andre ekstraordinære forhold, skal tiltaket utføres etter avtale med veiholder. Veiholder vil sammen med entreprenør avholde forhåndsbefaring og ferdigbefaring Trær og park- og grøntarealer Det er forbudt å felle trær eller fjerne beplantninger uten særskilt samtykke. Grøftetraséer skal søkes lagt utenfor rotsonen (ca. 2 dryppsoner). Hvor graving må foregå nærmere stammen enn tilsvarende kronevidden, eller under 3 meter fra stammen, må det gjøres særskilt skriftlig avtale med kommunen om framgangsmåten. Ved gravinger i kommunale park- og grøntarealer skal byggherre / entreprenør i rimelig tid forelegge planene for kommunen godkjenning og fastsettelse av vilkår dersom disse reglene ikke er anvendelige. Spesielle vilkår kan sette ved graving i områder med side 15

16 rødliste arter og svartliste arter Rødliste arter er utryddede arter. Svartliste arter er uønskede arter hvor spredning ikke bør forekomme 2.5 Anlegg og innretninger i grunnen Ansvar for lednings- og kabeleiere Eier av anlegg i vei eller kommunal grunn har plikt til å vise anleggenes beliggenhet og er selv ansvarlig for sine anlegg, herunder også nødvendig kontroll under utførelse av gravearbeidene Spesialområder, tettsteder, byområder og kulturminner I Sandefjord kommune kan det være områder som har restriksjoner for legging av kabler, ledninger og annen fremføring av infrastruktur som normalt skal ligge i grunnen. Dette må sjekkes av søker Undersøkelsesplikt og kabelpåvisning Ansvarlig utførende plikter å skaffe seg nødvendige opplysninger om alle typer kabelanlegg, anlegg for fjernvarme, vann-, avløps- og overvannsledninger, gassledninger, polygonpunkter og fastmerker, og eventuelle andre innretninger i grunnen. Ansvarlig utførende plikter også å innhente nødvendig uttalelse fra riksantikvar. Før gravearbeidet starter, skal ansvarlig utførende sørge for nødvendig påvisning av de anlegg som berøres av gravingen. Entreprenøren plikter å rette seg etter de anvisninger vedkommende anleggseier gir Entreprenør plikter å følge ledningseiers anvisninger Anvisninger som gis om de ulike lednings- og kabelanleggene må følges for å unngå skade. Dersom polygonpunkter blir skadet eller fjernet skal kommunens oppmålingsavdeling ha beskjed om dette. Kommunen vil selv foreta utsetting av nye polygonpunkt (fastmerker). Disse arbeidene vil bli fakturert graveentreprenør separat. 2.6 Hastegraving uten forhåndstillatelse Dersom det oppstår kritiske hendelser som for eksempel vannlekkasje eller større strømbrudd utenom normal arbeidstid, kan graving startes uten at arbeids- og gravetillatelse er gitt. Hastegraving er eksempelvis vannlekkasje til flere husstander eller store strømbrudd der det ikke er mulig med midlertidige løsninger som skjøter og fremføringer oppå bakken. I alle tilfeller der det kan være fare for liv og helse Tiltakshaver må påfølgende virkedag. Informere kommunens vei- og trafikkavdeling om at det er fortatt hastegraving. Levere korrekt utfylt søknad om gravetillatelse. side 21

17 Arbeidsvarslingsplan og loggbok for arbeidet. Begrunnelse hvorfor det ble vurdert som hastegraving jfr. overnevnte kriterier. Dersom dette ikke blir gjort eller at vurderingen utenfor instruksens kriterier for hastegraving, anses gravingen som ulovlig. Bestemmelser for utførelse av arbeidsvarsling og tekniske bestemmelser i disse reglene gjelder selv om hastebestemmelsen benyttes og forhåndstillatelse ikke er gitt. 2.7 Dokumentasjon av ferdig anlegg Endelig plassering av anlegget som omfattes av gravetillatelsen skal være tilgjengelig for veiholder innen 1 mnd. etter at anlegget er ferdigstilt. Den dokumenterte beliggenheten skal vise plassering i horisontal- og vertikalplan der ledningseier/ tiltakshaver selv er ansvarlig for videre arkivering av dataene i digital form. Arkiveringen/lagringen skal lagres i ledningseiers egne kartsystemer eller annen engasjert forvalter av ledningskart. Ekstra trekkerør som er lagt i forbindelse med gravingen skal avmerkes særskilt og arkiveres/lagres som der overnevnte. Tiltakshaver bekrefter at innmåling er utført og levert ledningsforvalter (Geomatikk), eller annet engasjert forvalter av ledningskart. 2.8 Overtagelse og garanti Ferdigbefaring og overtagelse Angitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeider på gravestedet skal være avsluttet. Arbeidet er klart for overtagelse når nødvendig dokumentasjon er levert og kommunens/veiholders eventuelle kontroll er utført. 3 Brudd på vilkår gitt i forbindelse med gravetillatelsen 3.1 Ansvar og sanksjoner ved feil og mangler Plikter for den som får tillatelse En hver som gis tillatelse etter regler i denne instruksen, plikter å sette seg inn i bestemmelsene og eventuelle andre vilkår i den aktuelle tillatelsen. Tiltaket skal gjennomføre i samsvar med disse. Både tiltakshaver og entreprenør har plikt til å innhente nødvendig informasjon. Veiholder vil iverksette sanksjoner ved manglende etterlevelse avhengig av mangelens omfang og karakter. side 22

18 3.1.2 Feil opplysninger fra entreprenør eller tiltakshaver Dersom det etter at tillatelse er gitt oppdages at det er gitt feil opplysninger i søknad, planer eller annen påkrevd dokumentasjon, skal forholdet rettes omgående. Dersom dette ikke gjøres og feilen er vesentlig, kan veiholder kreve at tiltakshaver engasjerer annen entreprenør for gjennomføring av arbeidet eller gjenstående deler av dette Feil ved arbeidets utførelse Feil som påvises av veiholders representant skal rettes omgående. Dersom kravet ikke etterkommes, kan entreprenøren bli nektet å arbeide videre inntil feilen er brakt i orden innen fristen som veiholder setter. Dersom fristen ikke overholdes eller det er åpenbart at entreprenøren ikke er i stand til å utføre arbeidene tilfredsstillende, kan veiholder kreve at tiltakshaver engasjerer annen entreprenør for å utbedre feilene for tiltakshavers regning. Det samme gjelder dersom utført arbeid generelt har for dårlig kvalitet. Dersom kravet til retting ikke imøtekommes, kan veiholder selv sørge for gjennomføringen for tiltakshavers regning. Veiholders utgifter til ekstra kontroll kan bli belastet entreprenør, eventuelt tiltakshaver, dersom det er saklig grunn for det Brudd på sikkerhet og trafikkavvikling Dersom forhold på gravestedet eller anleggsområdet kan utgjøre en fare for trafikanter og naboer, kan arbeidet stanses av veiholder eller politi inntil nødvendige tiltak er iverksatt. Likeledes kan arbeidet stanses dersom det fører til vesentlige og unødvendige ulemper for trafikkavviklingen. Dersom pålegg om utbedring av overnevnte forhold ikke imøtekommes snarest, kan veiholder eller politi iverksette nødvendige tiltak for ansvarlig utførende eventuelt tiltakshavers regning. Dersom noen av de overnevnte forhold er så vesentlige at ansvarlig utførende kan anses som uskikket, kan veiholder kreve at tiltakshaver engasjerer annen utførende for tiltakshavers regning Brudd på arbeidsvarsling Dersom godkjent arbeidsvarslingsplan ikke blir fulgt kan videre arbeid bli krevd stanset av veiholder eller politi. Dersom forholdene ikke rettes omgående, kan veiholder iverksette nødvendige tiltak for entreprenørens eller tiltakshavers regning. Grove eller gjentatte brudd på bestemmelsene om arbeidsvarsling kan føre til anmeldelse av ansvarlig person eller utførende. side 23

19 3.1.6 Overskridelse av tidsfrister Overskridelse av grave tillatelsens tidsfrister uten at endring er meldt og godkjent, innebærer at entreprenør må søke om ny tillatelse og betale for kostnadene jfr. pkt Varsling og sanksjoner Varsling ved brudd på vilkår Brudd på vilkår i denne instruksen og påpekte feil eller mangler etter bestemmelsene i pkt , skal meddeles ved skriftlig varsel som brev eller e-post til ansvarlig entreprenør eller dennes ansvarlige for arbeidet. Slikt varsel skal opplyse om muligheten til å gi forklaring om det påpekte forholdet innen en frist som veiholder setter. Opplysninger om konsekvensene dersom pålegget ikke blir fulgt skal også fremgå Graveforbud Avvik og eventuell manglende oppfølging av disse reglene, blir registrert av veiholder når dette er relevant. Gjentatte avvik og/eller mangel på oppfølging av pålegg, kan føre til at senere søknader om arbeids- og gravetillatelse fra ansvarlig utførende blir avslått for kortere eller lengre perioder Inndragning av delegert myndighet til arbeidsvarsling Ved avvik som gjelder arbeidsvarsling, kan ansvarlig utførende bli fratatt delegert myndighet for kortere eller lengre tid jfr. Skiltforskriften og Statens vegvesen håndbøker. Varsel om inndragning skal gis skriftlig Varighet av inndragning Antall skriftlige varsler som utløser graveforbud og/eller inndratt delegert myndighet for arbeidsvarsling: Tabell 001 Avviksområde Antall varsler Konsekvens Graving uten tillatelse Inntil 2 ganger Graveforbud inntil 1 år Tekniske feil (se pkt ) Inntil 3 ganger Graveforbud inntil ½ år Forhold på arbeidsstedet (se pkt og pkt ) Inntil 3 ganger Graveforbud inntil ½ år Sikkerhet og trafikkavvikling (se pkt ) Inntil 2 ganger Graveforbud inntil 1 år Arbeidsvarsling (se pkt og 3.2.3) Inntil 2 ganger Mister retten til å gjennomføre planer i 1år Varsel innen flere avviksområder kan regnes sammen. Dersom avvikene er graverende, kan graveforbudet forlenges til 1 år. Antallet meldte avvik gjelder innen en 5-årsperiode, det vil si at varsler som er eldre enn 5 år, blir fjernet fra grunnlaget for inndragning. side 24

20 Brudd på vilkår som kan føre til graveforbud som beskrevet ovenfor, rapporteres av veiholder til Statens bygningstekniske etat, og til den lednings/kabeleier som er oppdragsgiver for det aktuelle oppdraget. 3.3 Klageadgang Den som nektes gravetillatelse ( graveforbud ) etter disse reglene, kan sendes til veiholder og klagen behandles etter bestemmelsene i Forvaltningslovens kapitel VI, 28 mv. side 25

21 4 Tekniske bestemmelser Kommunalsjef gis delegert myndighet til å fastsette tekniske bestemmelser for graving i kommunal vei og kommunal grunn innen for Miljø og plansaker forvaltningsansvar. 4.1 Forhold på arbeidsstedet Bruk av utstyr. Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekket utenfor gravestedet. Dette gjelder for eksempel beltegående maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, f. eks. lemmer eller gummilabber. Dersom asfalten utenfor gravingen er påført skade vil det bli forlangt fullverdig reparasjon av hele det skadede arealet ved istandsettingen Fjerning av snø og is. Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetrasèen og entreprenøren skal påse at snø, is og teleklumper ikke kommer ned i grøften ved igjenfylling eller under arbeidets utførelse Skjæring av asfalt før gravingen starter. Før gravingen starter, skal asfalten skjæres minst 50 cm utenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne (se figur 4.1). Asfaltdekket utenfor gravingen skal ikke undergraves og skades. Brostein/heller skal fjernes etter en rett linje. For grøfter som legges utenfor det asfalterte trafikkarealet er det ikke nødvendig med skjæring før gravingen starter dersom avstanden fra nærmeste Figur 4.1 grøftekant til asfaltkant er mer enn 50 cm. Grøftesiden mot veien må ha en Skjæring for planlagt grøft i asfaltert areal tilfredsstillende helning. Grøfter skal krysse veien vinkelrett så sant det er mulig. Alle skjærekanter, også skjæring i forbindelse med kummer og sluk, skal gjøres vinkelrett eller parallelt med veien, uavhengig av grøftetraséens retning. side 26

22 4.2 Graving Grøftedybde og utforming av grøft For grøfter skal dybde fra topp asfalt til topp beskyttelseslag for ledning/kabel være minimum 60 cm. Se figur 4.2 Grøftebredden skal minst være så bred at hensiktsmessig og riktig komprimeringsutstyr kan benyttes. Grøfteskråningene utformes med tilstrekkelig helning for å unngå ras og undergraving. For ledningsgrøft utenfor asfaltarealet skal dybden være minst 60 cm fra bunn veigrøft til topp beskyttelseslag. Grøftesiden mot veifundamentet må graves med helning slik at tilfredsstillende komprimering og sidestøtte oppnås. Når det graves ledningsgrøfter i veiareal utenfor asfalt, skal veigrøft gjenopprettes i minst 30 cm dybde under nivå for topp asfalt. Se figur 4.3 Figur 4.2 ledningstype, men overbygning over kabel skal være minst 60 cm. Figur 4.3 Grøftedybden er avhengig av Undergraving og sikring mot ras. Undergraving skal ikke forkomme. Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilet utformes slik at grøftesidene ikke raser og undergraver gjenstående dekke og overbygning. En skal være spesielt oppmerksom på undergraving ved frossen overbygning Lagring av utgravde masser Utgravde masser skal ikke lagres i veibanen dersom det vil være til hinder for kjørende eller for syklister og gående. Lagring av masser utenfor veibanen må ikke hindre avrenning eller føre til varig skade av stedlig vegetasjon. I enkelte tilfeller kan det bli krevd utlegging av fiberduk mellom vegetasjonslag og midlertidig masselager. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet, skal transporteres til godkjent depotmottakssted. Masser til igjenfylling skal ikke lagres i veiområdet. side 22

23 4.2.4 Grøntanlegg og sikring av stamme og røtter på trær Det skal tas særlig hensyn slik at grøntanlegg og vegetasjon ikke skades. Verdifull vegetasjon skal sikres med egen beskyttelse, for eksempel med gjerde eller stammevern. Dersom avstanden fra bakken til trekrona er mindre enn maskinhøyden, skal fagperson fjerne de laveste greinene for å hindre skade. Kjøring i rotsonen (2 x dryppsonen) krever spesielle tiltak og valg av utstyr for å unngå skader. Ved kjøring med lett anleggsutstyr aksepteres fiberduk klasse 4 over vegetasjonsdekket før utlegging av et 15 cm lag subbus som kjørevei. 4.3 Generelt om oppbygging av trafikkarealene Oppbygging Ved oppbygging av underbygningslaget kan stedlige masser benyttes dersom disse er egnet. Videre bygges veien med forsterkningslag, bærelag og dekke. Lagtykkelser og materialbruk beskrives i denne instruks. Se vedlegg 1 Overbygning Utkiling ved tversgående graving og langsgående gravinger For grøfter i veibanen skal begge grøftesider utkiles før gjenoppbygging. Dette gjøres for å hindre setninger. Utkilingen skal ha et stigningsforhold 1:2 og skal starte fra underkant av forsterkningslag, se figur 4.4 Asfalten skal skjæres 50 cm utenfor toppen av utkilingen. Figur 4.4 side 23

24 4.3.3 Forsterkningslag Fra topp av gjenfyllingssonen eller topp beskyttelseslaget skal forsterkningslaget bygges opp i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Lagtykkelse og massetype for forsterkningslaget framgår av veiledende tabell i vedlegg 1 Overbygning. Dersom det er tvil om massetype og lagtykkelse skal veiholder kontaktes. For veier med grusdekke skal forsterkningslaget avrettes med 10 cm fuktmagasinerende masse, for eksempel Fk Dette laget fungerer også som avrettingslag før selve grusdekket legges ut Bærelag og dekke. Bærelag og asfaltdekke utføres i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Om lagtykkelser og materialvalg vises det til vedlegg Overbygning. Stedlige masser kan ved unntak brukes i samråd med veiholder hvis det kan dokumenteres at de har sammenlignbare egenskaper. Med egenskaper menes blant annet bæreevne, telesikre med mer. Telefarlige med stort innhold av silt og finstoffer aksepteres ikke. Bærelaget legges over forsterkningslaget og komprimeres i henhold til tabell i pkt Avretting og komprimering skal omfatte hele bærelagsflaten inn mot asfaltkanten for å sikre god forankring av nytt bærelag til eksisterende veikonstruksjon. Asfaltering skal som hovedregel utføres umiddelbart etter at gravearbeidene er utført. Stedlige forhold kan avvike fra dette punktet. Asfaltdekke og bærelagsoppbygging avtales da med veivedlikehold Midlertidig istandsetting Dersom permanent istandsetting av en graving ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling vil veiholder godkjenne en midlertidig istandsetting. Et midlertidig asfaltdekke skal ha minste tykkelse 5 cm og med minst 50 cm overlapping over det gamle, frilagte bærelaget (utenfor graveområdet). Dersom varmasfalt ikke er tilgjengelig kan kaldasfalt eller fresemasser benyttes som midlertidig dekke etter avtale med veiholder. Entreprenøren er ansvarlig for vedlikehold av det midlertidige dekket inntil permanent dekke er lagt. Før endelig istandsetting skal det midlertidige dekke fjernes. Bærelaget skal rettes opp og komprimeres, asfaltkanter skal renskjæres, (eventuelt med fortanning), og nytt dekke legges i henhold til bestemmelsene. Endelig istandsetting skal foretas innen 1. juni etter at gravingen har funnet sted. Hvis ikke istandsettelses gjennomføres vil veiholder kreve sine kostnader jfr. pkt 1.4.1, og sette ny frist for istandsettelsen. side 24

25 4.3.6 Skjæring før asfaltering og asfalterings areal Før ny asfalt kan legges må det vurderes om asfalten må skjæres på nytt. Avstanden mellom skjært asfaltkant og topp grøftekant skal være minst 50 cm. Dette gjelder alle gravinger, uavhengig av grøftetyper. Grøfter med tversgående og langsgående gravinger For grøfter utenfor asfaltkanten som ikke berører asfalten som vist i pkt vil istandsettingen avsluttes med reparasjon av veiskulder. For grøfter som berører eksisterende dekke skal asfalten skjæres eventuelt freses til midt vei slik at hele kjørefeltet reasfalteres i hele gravingens lengde. Skjærekanten tillates kun i overgangen mellom kjørefelt eller i midt vei. Dersom grøften etter utførelsen i pkt er mindre enn 5 m fra skjærekant til gammel asfaltskjøt, skal reparasjonen forlenges til gammel asfaltskjøt, enten ved skjæring og fjerning av eksisterende asfalt eller ved fresing. Fresingen er avhengig av tykkelse på eksisterende dekke. Skjæringen skal alltid foretas vinkelrett Punktgravinger Gravinger som for eksempel ved lekkasjer og reparasjon av kummer og sluk, skal skjærekanter være vinkelrett og parallelt med kjøreretningen. Skjæring og asfaltskjøt mot kumramme tillates ikke, og må derfor parallellforskyves slik at den kommer 50 cm etter kum og sluk. Kravet om skjæring på 50cm gjelder også mot kantstein. Graving i fortau eller gang- og sykkelvei For alle typer gravinger skal hele bredden asfalteres i hele gravingens lengde Fortanning og skjøting av asfalt I kjørebanen skal det freses i 4 cm dybde ved dekketykkelser 8 cm, og minimum 30 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjærekanten slik at fortanning oppnås når ny asfalt legges. Gjelder langsgående/tverrgående skjøter. Fortanningen skal klebes. Dersom tilstøtende asfaltdekke er <6cm avgjør kommunen om en annen utførelse skal benyttes. Før asfalten legges skal hele fortanningen klebes. Skjøter skal være tette, også etter 3 år Asfalteringsarbeider med kvalitets- og toleransekrav Asfalttykkelse og asfalttype fremgår av veiledende tabell i vedlegg 1 Overbygning. Ved tykkelser over 4 cm skal asfalt legges i to lag. Der hele veibredden skal asfalteres skal det benyttes 2 lag 80slitelag/100 underlag kg/m2. Første lag komprimeres før neste legges ut. side 25

26 Asfalteringsarbeidene skal følge bestemmelsene i Statens vegvesens håndbok. Krav til jevnhet er maks 6 millimeter avvik målt med 3 meter rettholt. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. Asfaltering i veibanen skal som hovedregel utføres med maskinutlegger for arealer med lengder over 10 meter. Kravet til bredder er angitt i pkt Avvik i forhold til bruk av utlegger eller annet egnet utstyr skal forhåndsavtales med veiholder. Hvis ikke annet er avtalt med veiholder, skal det til en hver tid være asfaltert før veien kan åpnes for trafikk Utførelse av grusdekke Over det avrettede veifundamentet skal det legges ut et jevnt og homogent grusdekke 0 22 med lav andel sandfraksjon. Etter avsluttet avretting og komprimering skal overflaten tilsettes klorkalsium eller lignende for støvbinding og stabilisering. Etter særskilt avtale kan veiholder tillate bruk av knust asfalt Istandsetting av berørte arealer og trafikktekniske innretninger Ødelagt og/eller fjernet veimerking, gangfelt, fartsdempere, stopplinje, kjørefeltslinje og trafikktekniske innretninger for øvrig skal erstattes med samme type som ble ødelagt/fjernet. Dersom standard på fjernet element er endret eller har gått ut, kan veiholder kreve tilbake setting til ny standard for de aktuelle elementene. Dette utføres av entreprenøren for dennes regning. Fartsdemper som fjernes ved graving skal bygges opp igjen umiddelbart etter at asfalteringen er utført og i henhold til reglene i Statens vegvesens håndbøker. Berørte kanstein skal istandsettes og avrettes i forhold til endringer i høyder på kjørebanen. Annet sideareal som banketter, hulkiler og lignende skal etableres som før graving. Ved langsgående graving på utsiden av asfaltkanten skal veigrøfta reetableres i henhold til Statens vegvesens håndbøker Kummer og skap Trekkekummer skal plasseres vinkelrett og parallelt med fortauskant eller veikant, og ha riktig avstand til andre kummer. Alle trekkekummer skal ha lokk av støpejern og være utstyrt med flyteramme og hengslet lokk. Lokk og ramme skal være fortrinnsvis runde og skal være kjøresterke i trafikkarealer. Plassering av trekkekummer skal fremgå av innsendt dokumentasjonen for gravearbeidet og skal sammen med ledningstraséen fremstå som ett helhetlig anlegg. Hvis ikke kan veiholder kreve kummen(e) flyttet for entreprenørs eller ledningseiers regning. Trekkekummer og skap må ikke plasseres slik at de hindrer vannavrenning, veiholders vedlikehold av grøfter eller utgjør en fare for trafikanter ved eventuell utforkjøring. Skap og andre innretninger skal ikke plasseres nærmere veikryss enn 15 meter, og plasseres med baksiden i veiens eiendomsgrense mot nabo. Ved gravinger som omfatter eller berører kummer eller sluk skal hele omkretsen frigraves slik side 26

27 at det ikke oppstår hulrom rundt kummen ved gjenoppbygging av veien og istandsetting av dekket. Avstander til skjærekant skal ikke være mindre enn 50 cm fra kumring/ramme og dessuten være vinkelrett og parallell veiens lengderetning. Skjæring eller asfaltskjøt mot kumtoppen tillates ikke med mindre dette er en overgang mellom dekketyper for eksempel rennebunn) Vei - og trafikkarealer med snøsmeltingsanlegg eller gatevarme Utførende er pliktig å kontakte veiholder hvis tiltaket er nærmere enn 4 meter. Dersom veiholder vurderer gravingen som nødvendig pga brudd i tidligere nedlagte anlegg er det utførende/tiltakshavers plikt å fremskaffe tegninger som viser hvor rørene eller kabler ligger. Han må også ha et oppstartsmøte med ansvarlig veiholder, og det må foretas befaring. Graving nærmere enn 1,0 m fra gatevarmerørene eller varmekabler, skal arbeidene utføres som håndarbeid. Bruk av annet redskap skal særskilt avtales med veiholder/eier. Etter avsluttet arbeid skal oppbygging av underlag, omfylling og belegging være som før arbeidene startet. Dersom det oppstår skade på gatevarmerørene eller varmekabler skal veiholder varsles. Ved reparasjon av skade må dokumentere at han har utført tilsvarende arbeider. Tegninger med innmåling over skaden skal umiddelbart oversendes veiholder. Kostnader som veiholder måtte få i forbindelse med slike arbeider blir belastet ansvarlig utførende. 4.4 Igjenfylling og reparasjon Ledningseierne sine regler Lednings- og kabeleierne har egne regler for igjenfylling/omfylling rundt ledninger og rør. For nivået under beskyttelseslaget skal ledningseiernes regler for igjenfylling følges. Gravinstruksens regler gjelder for igjenfylling over det nivå som omfattes av ledningsog kabeleiernes regler. Kommunen har egen VA- norm som viser gjeldende krav for vann- og avløpsledninger. *)Kravene i 4.3- gjelder før kravene til lednings- og kabeleierne. *) Alle lag skal komprimeres i henhold til pkt Igjenfylling og bruk av stedlige masser Hvis veidekke og/eller bærelag, kantstein m.m. er undergravet som følge av gravearbeidet skal det foretas ny skjæring før overhengende masser fjernes slik at hele grøftetverrsnittet blir bygget opp og komprimert i henhold til reglene. Grøfteskråningen skal ha jevn helning før igjenfyllingen foretas. Ved igjenfylling i grøfter opp til underkant forsterkningslag (gjenfyllingssonen) skal oppgravde masser brukes dersom de er egnet. Massene skal komprimeres i henhold til standard. side 27

28 Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det avtales med veiholder hvilke masser som skal benyttes. Dersom grunnforholdene tilsier det, skal veiholder kreve at det legges fiberduk og jordarmering. Ellers gjelder bestemmelser i Statens vegvesenets alltid aktuelle håndbøker Fjerning av stempling og spunt Spunt og stemplinger må fjernes forsiktig for å hindre ras eller setninger i tilstøtende grunn. Der det er særlig dårlig grunn, setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller andre tungtveiende årsaker, kan spunten blir stående igjen i bakken etter avtale med veiholder. Stempling fjernes nedenfra etter hvert som grøfta fylles og komprimeres. Grøftekasser trekkes gradvis og samtidig med igjenfylling og komprimering. Stempling og spunt skal fjernes til minimum 1 meter under ferdig vei. Dersom spunt eller stempling blir stående igjen, skal stedet måles inn og opplyses på endelig innmålingsrapport for ferdig bygget anlegg. 4.5 Komprimeringsregler Igjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Nedenstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende lagtykkelse og respektivt antall overfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenøren redegjøre for dette og utstyret skal godkjennes av veiholder. Tabell 002 Maskinkult Fk 0-32 og Antall Antall Lagtykkelse overfarte overfarte r r Lagtykkelse Komprimeringsutstyr Vibrasjonsstamper: kg 10 cm 8-10 Vibrasjonsplate: kg 10 cm kg 15 cm kg 15 cm kg 20 cm cm 6-8 Håndholdt tandemvals kg 30 cm cm cm cm cm cm 6-8 Tandem selvgående cm cm 5 6 Ved valg av utstyr og komprimeringsmetode skal entreprenør sørge for å følge rørprodusentenes krav til belastning. Det er entreprenørens ansvar å velge komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger eller andre konstruksjoner. side 28

29 Kontroll og dokumentasjon av komprimeringsgrad. Veiholder kan kreve at entreprenøren foretar måling av oppnådd tetthet eller komprimeringsgrad av de ulike lagene under gjenoppbyggingen. veiholder kan også kreve måling av tetthet eller komprimeringsgrad i eksisterende vei før gravearbeidene starter (etter at asfalt er fjernet). Krav til komprimering anses som innfridd dersom komprimering etter reparasjonen er 95 % av den målte før tilstanden. Dokumentasjon av måleresultatene skal vises i vedlegg til egenkontrollskjema. For komprimering av asfalt vises til pkt og krav i Statens vegvesen håndbøker. 4.6 Alternative metoder Det er adgang til å søke veiholder om bruk av alternative metoder for fremføring av infrastruktur. Dersom alternative metoder ønskes brukt, skal tiltakshaver redegjøre for dette. Utførelsen for de alternative metodene skal fastsettes i egen utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. Det skal det i tillegg søkes gravemelding under formålstype C. Behandlingstiden inntil 2 måneder. side 29

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013

Vedtatt av Stokke kommunestyre 4.11.2013 1 Vedtatt av styre 4.11.2013 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet.

SANDEFJORD KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. SANDEFJORD KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet. Innhold DEFINISJONER Roller og ansvar: 1 GENERELLE REGLER OG HJEMMEL 1.1 Bakgrunn og formål for reglene 1.2 Gyldighetsområde

Detaljer

Graveinstruks Horten kommune. Vedtatt politisk i Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk

Graveinstruks Horten kommune. Vedtatt politisk i Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk Graveinstruks Horten kommune Vedtatt politisk i Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 13.10.2014. 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for

Detaljer

Graveinstruks Larvik kommune REVISJON 2017

Graveinstruks Larvik kommune REVISJON 2017 1 Graveinstruks REVISJON 2017 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Graveinstruks for Vestby Kommune

Graveinstruks for Vestby Kommune for Vestby Kommune Forord Graving i veger og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare

Detaljer

Graveinstruks Larvik kommune

Graveinstruks Larvik kommune 1 Graveinstruks 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare

Detaljer

FÆRDER KOMMUNE. Forskrift om graving. Vedtatt xxxx.2017

FÆRDER KOMMUNE. Forskrift om graving. Vedtatt xxxx.2017 1 FÆRDER KOMMUNE Forskrift om graving Vedtatt xxxx.2017 2 Forord Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås Gjelder graving i kommunal grunn Vedtatt av styre 10.09.2012 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og

Detaljer

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås

Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås 1 Graveinstruks for kommunene, og Vedtatt av kommunestyre 25.04.2012 Gjelder fra 01.06.2012 kommune 2 Forord Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune.

Retningslinjer for graving. Nesodden kommune. Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. 1 Nesodden kommune Retningslinjer for graving Retningslinjer for graving i kommunal grunn og inntil kommunalteknisk infrastruktur i Nesodden kommune. Vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014 2 Innhold 1.

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei

Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei Arbeidsrutiner Vedlegg Graveforskrift Vedlegg 1. side 2 Vedlegg 2. side 3 Vedlegg 3. side 4 Vedlegg 4. side 5 Vedlegg 5 side 6-7 Vedlegg 6 side 8-12 Søknadsskjema om gravetillatelse Ferdigmeldingsskjema

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Graveinstruks Oktober 2008

Graveinstruks Oktober 2008 Oktober 2008 Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Drammen bystyre: 28.10.2008

Detaljer

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06.

Graveregler. Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune. Gjerdrum kommune. Virksomhet kommunalteknikk. Med virkning fra 01.06. Gjerdrum kommune Virksomhet kommunalteknikk Graveregler Regler for graving i kommunale veier i Gjerdrum kommune Med virkning fra 01.06.2011 Side 1 av 28 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring

Detaljer

Modum kommune. Graveinstruks

Modum kommune. Graveinstruks Sperr Modum kommune Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Modum kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Modum

Detaljer

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER

Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Aurskog Høland Eidsvoll Enebakk Fet Lørenskog Nannestad Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Aurskog Høland kommune REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER OG GRØNTAREALER Side 1 av 29 Forord

Detaljer

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE TRAFIKKAREALER FORORD Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet. Oslo Havn KF har utarbeidet denne graveinstruksen

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier Januar 2012 Retningslinjer for graving i kommunale veier Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3. ALMINNELIGE REGLER... 4

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal

Utkast. Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal Vadsø kommune (logo) Utkast Retningslinjer for graving i kommunalt gate- og veinett med tilhørende side- og grøntareal 2007-04-13 Vadsø kommune - Utkast til retningslinjer for graving i kommunalt areal

Detaljer

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Må lages ny forside når reglementet skal vedtas. Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Fotoarkiv: Drammen byarkiv

Fotoarkiv: Drammen byarkiv Graveinstruks for Drammen 2013 Fotoarkiv: Drammen byarkiv Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Drammen kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering

Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering Kommunalteknisk tjeneste Plan og prosjektering RINGERIKE KOMMUNE GRAVEINSTRUKS Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 09/449-7 7229/10 Q14 &00 15.03.2010 POSTADRESSE KONTORADRESSE E-POSTADRESSE Pb 123

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEI Rev 2 2008 ASKER KOMMUNE Side 1 av 20 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 4 2 SØKNAD OM GRAVE/ARBEIDSTILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER...5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt kommunestyret 7.10.2014. Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger

GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger GRAVEARBEID I OFFENTLIG VEG Retningslinjer for kommunale veger 1. januar 2003 Revidert 01.01.2008 INNHOLD 1 Innledning...3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 3 ALMINNELIGE REGLER...4 4 ANDRE BERØRTE INSTANSER...4

Detaljer

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i forhold til rammebetingelser

Detaljer

VEDLEGG 5: SKJEMA FOR HMS EGENERKLÆRING

VEDLEGG 5: SKJEMA FOR HMS EGENERKLÆRING VEDLEGG 5: SKJEMA FOR HMS EGENERKLÆRING VEDLEGG 5: SKJEMA HMS EGENERKLÆRING Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Organisasjonsnr./ Fødselsnr.

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER BÆRUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE....2 3 ALMINNELIGE REGLER...2 3.1 Hva reglene gjelder for...2

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 10.05.2011 Kommunestyret 26.05.2011 2 Forord...4 Vedlegg...4 Definisjoner...5 1.0

Detaljer

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Fræna kommune Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Gjeldende fra 07.05.2015 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper

Detaljer

Graveinstruks for Drammen kommune

Graveinstruks for Drammen kommune Graveinstruks for Drammen kommune Høringsutkast 14.03.2008 Forord Graving i veier og offentlige arealer medfører ofte ulemper og økning i risiko for uønskede hendelser, både for trafikanter, naboer, og

Detaljer

Gravenorm for Sørum kommune

Gravenorm for Sørum kommune Gravenorm for Sørum kommune Kuskerudvegen Side 1 av 29 Forord Samfunnet trenger korridorer for framføring av mange typer infrastruktur. Veier er et finmasket nett som forbinder eiendommer der mennesker

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting

Tekniske bestemmelser for Graving og istandsetting Utdrag fra Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Lier kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER.

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Teknisk drift RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER, PARKER OG FRIOMRÅDER. Vedtatt 16.10 2013 av Teknisk drift 1 Innhold 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 2. ALMINNELIGE REGLER... 5 2.1 Graving

Detaljer

Standard retningslinjer

Standard retningslinjer GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE AREALER Standard retningslinjer INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE.... 3 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Graving i veger tilhørende

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVING I KONGSBERG KOMMUNES VEIER, GATER OG PLASSER Vedtatt Kongsberg kommunestyre 1.04.0 1 INNHOLD Side Kapittel 1 INNLEDNING 4 Kapittel 2 SØKNAD OM GRAVE-/ARBEIDSTILLATELSE 5 Kapittel 3

Detaljer

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Gravemeldingstjenesten Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Februar 2013 Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.04.09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Innledning... 4 1. Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål:... 5 1.2 Hjemmel:...

Detaljer

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Time kommune

Gravereglement Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Time kommune Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Time kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av Time kommunestyre den: 5.5.2015 med virkning

Detaljer

Graveinstruks for Drammen Revisjon vedtatt 23.04.2013. Informasjonsmøte med entreprenører og ledningseiere 29. mai 2013 30.05.13

Graveinstruks for Drammen Revisjon vedtatt 23.04.2013. Informasjonsmøte med entreprenører og ledningseiere 29. mai 2013 30.05.13 Graveinstruks for Drammen Revisjon vedtatt 23.04.2013 Informasjonsmøte med entreprenører og ledningseiere 29. mai 2013 30.05.13 Program Prosess Oppsummering av evalueringen Gjennomgang av endringene fra

Detaljer

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn

Retningslinjer graving i kommunal veg/grunn INNHALD: SIDE: 1.0 INNLEIING 3 1.1 HEIMEL 3 1.2 NÅR DET SKAL SØKES 3 1.3 FORMÅL 3 1.4 GEBYR OG KRAV OM RESERVERØYR 3 2.0 SØKNAD OM GRAVEMELDING/LØYVE 4 3.0 ALMINELEGE REGLAR 4 3.1 KVA REGLANE GJELDER FOR

Detaljer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer

Orkdal kommune. Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer Orkdal kommune Retningslinjer for graving i kommunale trafikk og grøntarealer 1 Innledning... 4 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene gjelder for... 5 3.2 Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger

Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger STAVANGER KOMMUNE Retningslinjer for graving i kommunale arealer i Stavanger Bymiljø og utbygging (BMU) Vei, park og idrett (VPI) Vedtatt i Bystyret 15.06.2009 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER

Detaljer

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

Gravereglement for Sandnes kommune

Gravereglement for Sandnes kommune for Sandnes kommune Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Sandnes kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Vedtatt av bystyret i Sandnes

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune.

Retningslinjer for graving i kommunal veg For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. For entreprenører, private og etater som utfører gravearbeider Gjøvik kommune. Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv April 2013 2 INNHOLD 1 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...3 2 VIRKEOMRÅDER...4 3 HJEMMELSGRUNNLAG...4

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012

GRAVE INSTRUKS. Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn. Hammerfest kommune. Teknisk drift 2012 GRAVE INSTRUKS Graving på: Offentlige trafikkarealer og kommunal grunn I Hammerfest kommune. Revidert utgave godkjent i MU 12.juni 2012 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING..... 3 1. SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune

Retningslinjer for graving i Randaberg kommune Retningslinjer for graving i Randaberg kommune 1 1. Innhold 2 Forord... 5 3 Begrepsforklaring... 6 4 Generelle regler... 7 4.1 Sentrale dokumenter... 7 4.2 Kvalifikasjoner... 7 4.3 Ansvar... 7 4.4 Søknad...

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Kristiansand kommune

Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Kristiansand kommune Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Kristiansand kommune Nr Revisjon, beskrivelse: Rev.dato: Rev. Av: Godkjent av: 01 Omfattende revisjon 1.12.2015 Jon P. Langfeldt 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Graveinstruks. Regler for graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn. Vedtatt:

Graveinstruks. Regler for graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn. Vedtatt: Regler for graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn > BETINGELSER OG VILKÅR > ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER > TEKNISKE BESTEMMELSER Vedtatt: Side 1 av 48 Forord Graving i

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER - 1 - INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I GATER, VEIER OG PLASSER Øvre Eiker Kommune Seksjon for Teknisk infrastruktur Avdeling Veg og park Vedtatt Øvre Eiker kommunestyre 15.12.2010 - 2 - Innhold Side 2 Kapittel

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

UNAL GRUNN TEKNISKE. Vedtatt

UNAL GRUNN TEKNISKE. Vedtatt GRAVEINSTRUKS REGLER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER, PARKER, FRIOMRÅDER OG PÅ ANNEN KOMMU UNAL GRUNN BETINGELSER OG VILKÅR ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER Vedtatt : 29.04.2015 Forord Graving

Detaljer

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø

Retningslinjer. Elverum kommune. gravearbeider i kommunale gater og veger. for. Teknikk og Miljø Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger Elverum kommune Teknikk og Miljø 2 Mars 2013 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 4 3 ALMINNELIGE REGLER... 5 3.1 Hva reglene

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien Porsgrunn Bamble Siljan FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg

Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper for trafikanter og naboer til vegen.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer

Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK. Graveinstruks. Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK Graveinstruks Retningslinjer for graving i alle kommunale arealer Gjeldende fra 01.07.2016 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I ALLE KOMMUNALE AREALER 2 FORORD Nye retningslinjer for

Detaljer

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier

Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Søknad/ Erklæring/Tillatelse til arbeid på kommunal veg og om å legge ledning gjennom/langs kommunale veier Det søkes med dette om å: Sperring av kommuanl veg, i forbindelse med Arbeid Annet dato: fra

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

Graveinstruks for Drammen. Evaluering Komite for byutvikling og kultur. Rådmannens vurderinger av ledningseiernes forslag

Graveinstruks for Drammen. Evaluering Komite for byutvikling og kultur. Rådmannens vurderinger av ledningseiernes forslag Komite for byutvikling og kultur Vedlegg til notat Evaluering av Graveinstruks er av ledningseiernes forslag Innledning Rådmannen ser at resultatet av ledningseiernes deltagelse i evalueringsprosessen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Gjesdal kommune har i flere år praktisert retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Disse er ikke formelt vedtatt, men man har henvist

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening 11.06.2012 Bystyrets vedtak oktober 2008 Rådmannen innstilte

Detaljer

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i INGENIØRVESENET Vei- og prosjektavdelingen Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i grunn. KRISTIANSAND KOMMUNE: Referanse: Sitat: Side 8 «Ledning eiers

Detaljer

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring 1 Innledning og formål 3 Bergen kommune mener hjemmelsgrunnlaget også bør omfatte vegloven 57, jf. forslag til søknadsskjema, hvor bl.a. veglova 57 nevnes.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Haugesund bystyre vedtok retningslinjer for legging av kabler og ledninger i kommunal veg, den 05.03.2003 i Bst. Sak 06/03. Disse bestemmelsene videreføres

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger 13. november 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Sluttdokument - 13. november 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Halden kommune Teknisk forvaltning. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Halden kommune Teknisk forvaltning. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Teknisk forvaltning Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Oktober 2016 Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 RETNINGSLINJER FOR GRAVING I KOMMUNALE AREALER 1 FORORD Strand komme har i dag et gravemeldingsskjema som gir føringer for tilkobling av vann og avløpsledninger og istandsetting av grøft i kommunal veg.

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Høringsutkast 11.september 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Høringsversjon - 11. september 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

kommunale veier og plasser

kommunale veier og plasser Virksomhet Vei og Park Instruks for gravearbeider i kommunale veier og plasser Gjeldende fra 01.01.2011 Forord Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, næringsdrivende og beboere i graveområdet.

Detaljer