Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachelorstudium i teater og skuespillerfag 180 Studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolen i Oslos styre , revidert og Innholdsfortegnelse: 1. BACHELORSTUDIUM I SKUESPILLERFAG SKUESPILLERFAG Grunntrening Prosa og dramatisk tekst Dramatisk tekst Scenekondisjon Ensemblescener Skarp sjanger Psykologisk fordypning Stilperiode Sang/dans Hørespill, film og selvstendig arbeid FRA TEKST TIL TALE Formidling av tekst i bunden form og prosa BEVEGELSE Fysisk improvisasjon Sceneplastikk Dynamikk Dans Avspenning og beredskap SPRÅK, TALE OG STEMMEDANNELSE Praktisk stemmedannelse Diksjon og akustikk Språk SANG OG MUSIKK Sang Musikklære og musikkhistorie KUNSTFAGLIG TEORI OG METODE Europeisk kultur, litteratur og teaterhistorie Fordypning i epoke Dramaturgi Norsk teater og film i fortid og samtid Tekst og tolkning Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 1

2 1. BACHELORSTUDIUM I SKUESPILLERFAG Bachelorstudiet i teater - skuespillerfag er et treårig studium. Utdanningen tar utgangspunkt i den russiske skuespiller, regissør og teaterpedagog Konstantin Stanislavskijs arbeider. Hans metoder for å arbeide fram roller utgjør en viktig del av studiet. Studentene skal i enkelte rolleperioder også arbeide med helt andre innfallsvinkler til skuespillerfaget. Skuespillerstudentene skal lære å forstå den kollektive siden i teaterkunsten. De skal utvikle forståelse for litteratur og lære å bruke dramatiske tekster som utgangspunkt for egen skapende virksomhet. Samtidig vil studentene møte arbeidsformer som ikke har basis i tekst, for eksempel i non-verbal kommunikasjon. Skuespillerstudentene skal også trenes til å forstå og videreutvikle et regikonsept. De skal kunne bruke kostymer, scenografi, musikk og koreografi som aktive elementer i sitt eget skapervirke. Det legges stor vekt på utforsking av skuespillerfagets muligheter, av teater som kunstart og av mangfoldet av uttrykksformer. Hovedmål: Hovedmålet med bachelorstudiet i teater - skuespillerfag er å utdanne selvstendige skuespillere på høyeste nasjonale og internasjonale kunstfaglige nivå. Studentene skal utdannes til selvstendige skapende skuespillere og de skal tilegne seg arbeidsmetoder som gjør dem i stand til å leve organisk som rolleskikkelser foran et publikum. Studentene skal videre lære å kombinere ulike metoder med eget personlig uttrykk. Opptak: Opptak til bachelorstudiet i skuespillerfag skjer på grunnlag av opptaksprøver. For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Opptaket skjer gjennom juryering ved opptaksprøver. Årlig oppnevnes nye juryer som skal bestå av både interne og eksterne medlemmer. Det tas opp 8 til 10 studenter årlig. Kandidatene skal beherske norsk språk, ikke ha noen stemme- eller taleproblemer og fysisk være i stand til å delta i hard trening. Forøvrig er fakultet for scenekunst interessert i søkere med forskjellig bakgrunn, både geografisk, kulturelt og erfaringsmessig til skuespillerutdanningen. Kompetanse/kvalifikasjon: Fullført studium gir graden bachelor i skuespillerfag.: Bachelorstudiet i skuespillerfag er delt inn i seks fagblokker. Fagblokk 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1.1 Skuespillerfag 29 studiepoeng 38 studiepoeng 40 studiepoeng 1.2 Fra tekst til tale 3 studiepoeng 2 studiepoeng 2 studiepoeng 1.3 Bevegelse 8 studiepoeng 6 studiepoeng 6 studiepoeng 1.4 Språk, tale og stemmedannelse 8 studiepoeng 6 studiepoeng 6 studiepoeng 1.5 Sang og musikk 6 studiepoeng 4 studiepoeng 4 studiepoeng 1.6 Kunstfaglig teori og metode 6 studiepoeng 4 studiepoeng 2 studiepoeng Sum 60 studiepoeng 60 studiepoeng 60 studiepoeng Fagblokken skuespillerfag øker hvert år i antall studiepoeng, mens de andre fagblokkene minker tilsvarende. Det betyr ikke at undervisningen i de andre fagblokkene har en reell reduksjon, men at de andre fagblokkene integreres i skuespillerfag. Fagblokken kunstfaglig teori og metode påvirkes ikke av dette. Arbeidsformer og organisering: Arbeidsformene ved studiene kan være lærerstyrt undervisning, forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, prosjektarbeid, skriftlige arbeider og veileding. Kunsthøgskolen ønsker å utvide Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 2

3 studentenes personlige og kunstfaglige horisont gjennom ekskursjoner, utstillinger, forestillinger, konserter, studieturer i inn og utland m.m. All undervisning er obligatorisk. Undervisningen kan foregå individuelt, i par, i større eller mindre grupper, klassevis og i sammenslåtte klasser fra forskjellige årskull/studier. Møter med erfarne skapende og utøvende kunstnere er også en del av utdanningen. Enkelte deler av undervisningen foregår kontinuerlig gjennom hele utdanningsforløpet, mens annen undervisning foregår i perioder. Ansvar for egen læring er et sentralt prinsipp i studiet, samtidig som alle studentene har et felles ansvar for det kollektive arbeid. Erfaring i ulike former for samarbeid er en viktig yrkesforberedelse. Vurdering: Den enkelte studentens arbeid vurderes kontinuerlig med utgangspunkt i fagenes mål og innhold, samt studentens individuelle forutsetninger. Vurderingene samles i mapper som danner grunnlaget for avsluttende vurderinger av hver student. Vurderingene uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått, eller med karakterene A F, hvor A er høyeste beståtte karakter, og F er ikke bestått. Vurderingene har følgende grunnformer: Særskilt vurdering: Etter en avgrenset periode innen et fag eller en fagblokk, skriver ansvarlig pedagog/lærer sin vurdering av studentenes prestasjoner/utvikling. Semestervurdering: Ved slutten av hvert semester gjør de ansvarlige for et fag eller en fagblokk en vurdering av studentene. Fagblokkansvarlig skal samle alle vurderinger, og lage en semestervurdering for hver student. Årsvurdering: Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en fagblokk en vurdering av studentene. Fagblokkansvarlig skal samle alle vurderinger, og lage en årsvurdering for hver student. I siste studieår er dette avsluttende vurdering sammen med slutteksamen. Slutteksamen m/ekstern sensor: Etter siste visning i studieforløpet, avholdes en eksamen med ekstern sensor. Eksamen vil bestå av en samtale om studentens prestasjoner, hvor studenten skal være med på å vurdere sin egen innsats. Sensorene, både eksterne og interne, kan i tillegg spørre fritt om alle fagområder i studiet. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 3

4 2. SKUESPILLERFAG Hovedfaget ved skuespillerstudiet er skuespillerfag, og det er i dette faget at studiets faglige profil kommer sterkest til uttrykk. Undervisningen bygger på Stanislavskij-tradisjonen, og har en progresjon som går fra innføring i grunnleggende skuespillerteknikk, til deltagelse i en forestilling med profesjonell kvalitet. Undervisningsperiodene øker i omfang og vanskelighetsgrad underveis i studiet, og det stilles større og større krav til eget arbeid. Den arbeidsmetode som læres i de første periodene, legger grunnlaget for møter med andre metoder og kunstneriske uttrykk. Skuespillerfaget utgjør omtrent halvparten av studiet. De andre fagblokkene er støttefag, og bygger opp under og skaper basen for skuespillerfaget. Disse er dels tekniske/praktiske, og dels teoretiske. Målet er å tilføre studentene den beherskelse av kropp, stemme, språk og intellekt som er nødvendig i skuespillerfaget. I tillegg til scenisk arbeid har skuespillerfaget egne kurs i film, T.V. og radio, med innføring i de enkelte mediers særegne uttrykksformer. Skuespillerfaget har også perioder hvor studenten får anledning til å arbeide med egne selvstendige prosjekter. Målet for skuespillerfaget er å trene opp studentens evne til å leve organisk og levende i en innbilt situasjon på scenen. Studenten skal også lære å lete etter kompleksitet og dybde i rollens sceniske liv. Studenten skal lære å gripe regissørens konsept, og å være medskapende i den kunstneriske prosessen. Studenten skal ta ansvar for sin egen rolle og samtidig fungere i samspill med partnere. Han/hun skal videre lære om samspillet mellom teatrets forskjellige virkemidler og øve seg til å samarbeide profesjonelt med de forskjellige medarbeidere i en sceneproduksjon. Etter endt utdannelse skal studenten kunne gå inn i profesjonelt arbeid innenfor skuespillerkunsten. Det legges også vekt på at studenten skal lære å skape sin egen arbeidsplass. Moduler og studiepoeng: Fagblokken er strukturert i følgende moduler: Modul 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1.1 Grunntrening 7 studiepoeng 1.2 Prosa og dramatisk tekst 7 studiepoeng 1.3 Dramatisk tekst 13 studiepoeng 1.4 Scenekondisjon 11 studiepoeng 1.5 Ensemblespill 11 studiepoeng 1.6 Skarp sjanger, karakter/karakteristikk 13 studiepoeng 10 studiepoeng 1.7 Psykologisk fordypning 9 studiepoeng 1.8 Stilperiode 9 studiepoeng 1.9 Sang/dans 8 studiepoeng 1.10 Hørespill, film og selvstendig arbeid 2 studiepoeng 3 studiepoeng 4 studiepoeng Sum 29 studiepoeng 38 studiepoeng 40 studiepoeng Arbeidsformer og organisering: Undervisningen avvikles gjennom perioder med skuespillerteknisk trening, og/eller innstuderinger av forskjellige roller. Rollene velges ut på grunnlag av hvilke utfordringer den enkelte student trenger. Periodene kan ha en varighet på 2 11 uker. Hvert år bestemmes de enkelte periodenes lengde og innehold ut fra blant annet følgende faktorer: det enkelte studentkulls nivå og behov tilgang på eksterne pedagoger interne/eksterne pedagogers spesialkompetanse samarbeidet mellom sceneinstruktørstudiet og skuespillerstudiet Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 4

5 Avhengig av ovennevnte faktorer kan undervisningsperioder i visse studieår flyttes på, forskyves, eller erstattes av likeverdige alternative undervisningsopplegg. Ved slutten av hver periode har studentene én eller flere visninger (avhengig av studieår). Visningene gir studentene trening i å stå framfor et publikum. Visningene kan være interne eller offentlige. Eventuell integrering av tekniske støttemoduler som språk, stemme og sceneplastikk bestemmes ut fra periodens innhold, den enkelte students behov og eventuell spesialkompetanse hos periodens pedagoger. Tidlig i studiet skal studentene lære å bruke fysiske sceniske objekter og elementer. De skal også benytte kostymer i forvandlingsprosessen mot en rollefigur, og de skal lære å forholde seg til enkelt stående lys. Etter hvert skal studentene lære å bære og behandle mer komplekse kostymer og rekvisitter. De skal også kunne forholde seg til større og varierende lys- og lydkonsepter. Mot slutten av studiet kan studentene møte et mer profesjonelt sceneapparat, hvor de fleste av teaterets scenetekniske fagområder er representert. Vurdering: Studentenes arbeid vurderes kontinuerlig i hver enkelt innstuderingsperiode gjennom stadig tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Etter siste visning gjør pedagogene, linjeleder, klasselærer og dekan en Særskilt vurdering. Vurderingen tar utgangspunkt i periodens mål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger. Panelet har deretter en individuell vurdering med hver enkelt student. Avsluttende vurdering uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått. 2.1 Grunntrening Modulen kommer i første studieår og danner basen for de etterfølgende perioder i skuespillerfaget. Studentene skal bli kjent med hverandre samtidig som de skal lære en felles terminologi til bruk i faglig kommunikasjon. Studentene får både individuelle og kollektive oppgaver som skal bevisstgjøre deres forhold til skuespillerfaget. Studentene skal trene sin evne til levende og organisk scenisk arbeid. Studentene arbeider i hovedsak med å finne fysisk liv på scenen, i tråd med studiets faglige profil hvor gjennomlevelse og handling er hovedelementene. Målet med Grunntrening er at studentene skal kunne: teoretisk forstå og praktisk tilegne seg de elementene som er nødvendige for å kunne gjennomleve en scenisk handling. oppnå evne til partnerkontakt Studentene får innføring og trening i gjennomlevelsesprosessen, scenisk handling, improvisasjon, observasjon, fantasi og forestillingsevne, karakter og karakteristikk, analytisk tenkning, etydearbeid og partnerkontakt. Perioden avsluttes med en intern visning. 2.2 Prosa og dramatisk tekst Modulen kommer i første studieår. Å lete etter innhold i en dramatisk tekst er mer komplisert enn å lete i en prosatekst. Derfor trenes studentene først til å lete i en type prosa der forfatteren gir mye informasjon om omstendigheter, handling og indre liv hos personene. Undervisningen består hovedsakelig av analysetrening og leting etter fysisk liv i en gitt dramatisk tekst. Studentene analyserer utdrag av dramatiske tekster med hele verket som utgangspunkt for arbeidet. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 5

6 Målet med Prosa og dramatisk tekst er at studentene skal kunne: gjøre rede for metoden for handlende analyse og metoden for fysiske handlinger opparbeide evnen til partnerkontakt vite hvordan man leter etter omstendigheter utenfor og innenfor verkets rammer kunne finne rollens mål og vurdere denne gjøre rede for omstendigheter som påvirker rollen i den enkelte hendelse Studentene analyserer en gitt tekst for deretter å teste og realisere analysen på scenegulvet. Studentene arbeider med prosa som inneholder karakterer som ligger nær studentene i alder tid og miljø. Studentene arbeider i par. Videre får studentene teoretisk innføring og praktisk trening i å finne bakfabel, subjektiv/objektiv sannhet, samt stykkets tid, miljø, geografi, osv. Studentene henter inn kunnskap fra andre kilder enn den praktiske undervisningen, f.eks. historiebøker, tidsskrifter og internett. I slutten av perioden tester studentene hvordan den samlede informasjonen påvirker det praktiske skuespillerarbeidet på scenegulvet. Arbeidet deles vanligvis i to prosjekter av ulik lengde. 2.3 Dramatisk tekst Modulen fordeles over to perioder i første studieår. Undervisningen tar utgangspunkt i utdrag fra dramatiske tekster som studentene skal angripe med den metodikken de har lært i de forgående perioder. Målet for Dramatisk tekst er at studentene skal kunne: avdekke innholdet i en gitt dramatisk tekst og deretter teste og realisere analysen i en scenisk sammenheng opparbeide evne til partnerkontakt Studentene får trening i å finne rollens fysiske liv, ut fra tekstmaterialet. Det gis hjemmeoppgaver for utvikling av evne til eget selvstendig arbeid. Studentene arbeider med dramatisk tekst som ligger nær studentene i alder og tid. Studentene arbeider i par. I modulens andre periode stilles det økt krav til, og omfang av eget selvstendig arbeid. Perioden avsluttes med interne visninger. 2.4 Scenekondisjon Modulen kommer i andre studieår. Studentene skal i denne perioden øve opp evnen til å stå på scenen i minst minutter i ett strekk. Modulen er en forberedelse til senere arbeid med helt stykke. Målet med Scenekondisjon er at studentene skal kunne: oppøve evne til konsentrasjon over lengre tid oppøve evne til økonomisering gjennomleve en lengre og mer kompleks scenisk prosess Studentene har tidligere arbeidet med korte utdrag. I denne perioden tar de for seg en en-akter eller lengre utdrag som gir en utfordringer til helhetstenkning. Studentene arbeider med roller som ligger nært i alder. Perioden avsluttes med interne visninger. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 6

7 2.5 Ensemblescener Modulen kommer i andre studieår. I denne perioden skal studentene møte flere partnere samtidig. Rollens sceniske liv kompliseres, og det stilles høyere krav til studentens sceniske oppmerksomhet. Målet med Ensemblescener er at studentene skal kunne: handle scenisk i forhold til flere partnere ta ansvar for egen rolle i det kollektive arbeidet Studentene arbeider i samlet gruppe med samme stykke. Perioden tar for seg store deler av eller hele stykker. Perioden avsluttes med visninger. 2.6 Skarp sjanger Modulen fordeles over to perioder; siste periode i andre studieår og siste periode i tredje studieår. Modulen skal gi studentene praktisk forståelse av prinsipper for forvandling, som innebærer arbeid med rollens indre karakter og rollens ytre karakteristikk. Modulen gir derfor store utfordringer innen fysisk uttrykk, stemmebruk og språk. Perioden kan ha en forholdsvis kraftig økning i omfanget av teatertekniske elementer. Perioden egner seg for arbeid med språkendring som beskrevet i modulen Språk. Målet med Skarp sjanger er at studentene skal kunne: utprøve egen metodikk i arbeid med nye krevende formspråk oppøve evnen til karakterarbeid oppøve evnen til arbeid med karakteristikk tilegne seg praktisk forståelse av rollens væremåte og følelsenes art i forhold til forestillingens uttrykksmessige premisser tilegne seg praktisk forståelse av hvordan teatrets virkemidler påvirker skuespillerens prosess (lys, lyd, scenografi, kostyme, osv.) utforske samspillet mellom skuespilleren og publikum Studentene arbeider i samlet klasse med samme dramatiske tekst. Perioden tar for seg store deler av eller hele stykker. I denne perioden står linjeleder?/pedagogen ganske fritt i stoffvalg. I perioden Skarp sjanger velges et dramatisk verk med et særegent litterært språk, som regissøren/pedagogen sammen med studenten skal finne et adekvat scenisk uttrykk for. Studenten skal trene evnen til å gripe dette uttrykket og utvikle det i sin rolletolkning. Perioden avsluttes med visninger i andre studieår og offentlige visninger i tredje studieår. 2.7 Psykologisk fordypning Modulen kommer i tredje studieår. Studentene skal lære å se sin rolle i helheten som forestillingens konseptuelle premisser utgjør. Modulen fokuserer på skuespillerens evne til å leve organisk i ekstremt skjerpede omstendigheter. Rollens sceniske liv skal være dypt psykologisk, og skuespilleren skal arbeide med kompleksitet i følelseslivet. Antall visninger økes betraktelig for å gi studentene spilleerfaring. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 7

8 Målet med Psykologisk fordypning er at studentene skal kunne: oppøve evnen til å ta del i forestillingens emosjonelle konsept finne rollens utvikling i et helt dramatisk verk og scenisk realisere utviklingen finne rollens gjennomgående handling lete etter kompleksitet og dybde i rollens sceniske liv møte offentlig publikum som et ledd i det pedagogiske opplegget oppnå spilleerfaring Klassen er som regel delt i to. Gruppene arbeider normalt med hver sin dramatiske tekst, og hver sin pedagog/instruktør. Studentene arbeider med hele stykket. Det er viktig at det valgte dramatiske stoffet er rikt på psykologisk dybde. Perioden avsluttes med offentlige visninger. 2.8 Stilperiode Modulen utforskes enten i andre eller tredje studieår. Modulen kan stå separert eller kombineres med både Skarp sjanger og Sang/dans. Modulen knyttes opp til en gitt tidsepoke, for eksempel renessanse, barokk, rokokko etc. Målet med Stilperiode er at studentene skal kunne: tilegne seg sosiale kutymer fra en annen tidsepoke beherske bevegelse fra en annen tidsepoke samt teoretisk forstå dens betydning i den gitte tidsepoke bære og bruke kostymer og rekvisitter fra en annen tidsepoke samt anvende dette innenfor en rolletolkning møte offentlig publikum som et ledd i det pedagogiske opplegget og erverve spilleerfaring Når studentene har stilperiode legges så mange støttefag som mulig til den gitte tidsepoke. Dermed kan studentene kombinere for eksempel sang, bevegelse og vers fra samme tidsepoke i et felles scenisk uttrykk. Hvis perioden står separat avsluttes den med interne visninger som bærer preg av crossover mellom disse fagene. Hvis perioden kombineres med Skarp sjanger eller Sang/dans avsluttes den med visninger for et offentlig publikum. 2.9 Sang / dans Modulen kan stå separat, eller kombineres med både Stilperiode og Skarp sjanger. Modulen skal gi studentene erfaring i musikalens virkemidler og muligheter. Målet med Sang/dans er at studentene skal kunne: bruke sang som scenisk uttrykksmiddel innenfor en rolletolkning oppnå sanglige og bevegelsesmessige ferdigheter utforske samspillet mellom skuespilleren og publikum forholde seg til et orkester Perioden kan bestå av en collage, en hel musikal, eller en annen teaterform som involverer sang og dans. Hver student får utfordringer innenfor solo sang- og dansenummer, samt felles sang- og dansenummer. Perioden avsluttes med visninger for et offentlig publikum. Perioden kan deles i to hvor man utforsker sang og dans hver for seg. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 8

9 2.10 Hørespill, film og selvstendig arbeid Hørespill, film og selvstendig arbeid er ulike kortere prosjekter og kurs som er relevant for en skuespiller. Hørespill hører med blant aktuelle arbeidsområder for skuespillere i Norge. Det skuespillertekniske arbeidet med hørespill skiller seg vesentlig fra scenisk arbeid og i samarbeid med NRK gis studentene et grunnkurs i hørespillteknikk, slik at de skal stå bedre rustet for studioarbeid. Som skuespiller møter man ulike kunstneriske arenaer, og film er en av dem. Filmkurs skal forberede studentene til profesjonelt skuespillerarbeid i en filmproduksjon. Det arrangeres filmkurs med én ukes varighet alle studieår. Studentene får her anledning til å forstå forskjellen mellom filmastiske og sceniske forutsetninger. Filmkursene er også en mulighet for skuespillerstudentene til å knytte kontakter med det norske filmmiljøet, og bli kjent med deres arbeidsformer. Skuespillerfaget består først og fremst av obligatorisk undervisning. Derfor er det viktig at det hvert studieår settes av perioder til studentenes egne prosjekter. Disse periodene kalles 10- minuttersprogram. Studentene forbereder seg gjerne over lang tid, men får én til to ukers intensivert prøvetid. Målet med Hørespill, film og selvstendig arbeid er at studentene skal kunne: opparbeide kunnskap om hørespillets form og virkemidler, med særlig vekt på stemme, pust og det fysiske liv i en opptakssituasjon oppnå kunnskap om kommunikasjon mellom studio og kontrollrom gjøre rede for grunnleggende filmteori og filmhistorie knytte kontakter med filmarbeidere og regissører grunnleggende skuespillerprosesser ved en filmproduksjon få skuespillermessig erfaring med de forskjellige medarbeidere i en film- eller hørespillproduksjon oppøve evnen til selvstendig kunstnerisk/praktisk arbeid utarbeide eget konsept og eget scenisk uttrykk utforske egne spesielle kunstneriske kvaliteter scenisk realisere eget konsept, og velge en dertil egnet uttrykksform oppøve evne til selvstendig kollektivt arbeid oppøve arbeidsetikk overfor teknisk personale utvikle fantasi, kreativitet og evne til uttrykksmessig nyskaping Studentene lytter først til tidligere innspilte hørespill, med påfølgende analyse og diskusjon. Deretter blir studentene tildelt roller og deltar i innspillingen av et hørespill, spesielt utviklet for undervisningen. Stykkets innhold gir utfordringer i en rekke spesialfelter innenfor hørespillsjangeren. Perioden avsluttes med avspilling og analyse av hørespillet. Det samarbeides med aktuelle samarbeidspartnere som regilinjen ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer og Norsk Filmutvikling om filmkurs for skuespillere. Undervisningsopplegget vil variere fra år til år. Hver av studentene får 10 minutter til å presentere et selvvalgt, og eget utviklet stoff, som settes sammen til et program. Studenten velger selv tema. Intern/ekstern veileder kan tilbys til de studenter som ønsker det. Klassen lager en forestilling på egen hånd. Studentene fordeler, seg i mellom, de forskjellige ansvarsområder rundt en teaterproduksjon så som scenografi, lys, lyd, instruksjon, kostyme osv. Forestillingen vises internt. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 9

10 Sommerteater valgfri modul Det er blitt en tradisjon at studentene i sommerferien mellom andre og tredje studieår frivillig produserer en forestilling uten hjelp fra fakultetet. Fakultetet støtter dette initiativet fordi det gir studentene anledning til å arbeide som en frittstående teatergruppe, med de erfaringene det gir. Gruppen har selv ansvar for alle gjøremål som måtte være nødvendige for at den enkelte produksjon skal komme opp og stå. Studentene velger selv hva de vil produsere, og fra det øvrige teatermiljøet engasjerer de en sceneinstruktør som de mener er egnet til nettopp deres forestilling. Siden prosjektet ikke er obligatorisk kan det heller ikke utstedes studiepoeng eller karakterer etter endt arbeid, men fakultetet ser på det årlige prosjektet som et særdeles verdifullt tillegg til den obligatoriske undervisningen og oppfordrer alle studenter til å ta del i den erfaringsrike prosessen. I tillegg til selve produksjons- og prøvetiden får studentene en spilleerfaring som skolen ikke har mulighet til å tilby, studentene får oppleve hva det vil si å arbeide i en frigruppe ute i det virkelige teatermiljøet og får dermed mindre overraskelser etter endt utdanning. Sommerteateret har hatt tilhold i Frognerparken. Med kunsthøgskolens beliggenhet kan det være naturlig å utforske andre lokaliteter for gjennomføring av Sommerteatret. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 10

11 3. FRA TEKST TIL TALE Skuespilleryrket stiller høye krav til forståelse, analyse og tolkning av skrevne tekster. Fagblokken Fra tekst til tale skal gi studentene arbeidsmetoder som gjør dem i stand til å formidle skrevne tekster både i scenisk arbeid, og i opplesningssituasjoner. Studentene møter tekster med ulike lyriske, litterære og dramatiske former. Studentene skal også møte variasjon i språkstil. Den enkelte students progresjon står sentralt i faget. Formålet med fagblokken er å trene studenten til å analysere tekst, omforme den til meningsfylt tale, og deretter formidle teksten til et publikum. Moduler og studiepoeng: Fagblokken er strukturert i følgende modul: Modul 1. studieår 2. studieår 3. studieår 2.1 Formidling av tekst 3 studiepoeng 2 studiepoeng 2 studiepoeng i bunden form og prosa Arbeidsformer og organisering: Undervisningen foregår kontinuerlig gjennom hele studieforløpet, og organiseres som individualundervisning, undervisning i par, gruppeundervisning og klasseundervisning. Deler av fagblokkens undervisning vil være integrert i skuespillerfaget. Vurdering: Studentens arbeid vurderes kontinuerlig. Avsluttende vurdering uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått. 3.1 Formidling av tekst i bunden form og prosa Tekst i bunden form undervises gjennom hele studieforløpet. Det arbeides i hovedsak med dikt i første studieår og blankvers/aleksandriner i andre studieår. I tredje studieår integreres målområdet i skuespillerfaget. Studentene møter prosatekster i andre studieår som skal styrke studentens generelle språkbevissthet, deres bruk av talespråket og deres bevissthet om forholdet mellom tekst og tale. Studentene skal lære arbeidsmetoder som gjør dem i stand til å finne meningen i tekster og hvilke teknikker som kreves for å formidle meningen gjennom høytlesning. Studentene skal videre lære å frigjøre seg fra teknikk i formidlingsøyeblikket og trenes i å holde et publikum interessert i minutter. Studentene skal selv lete etter tekster med ulike språkstiler. Målet med Formidling av tekst i bunden form og prosa er at studentene skal kunne: analysere og formidle lyriske og dramatiske tekster på blankvers, aleksandriner og andre verseformer oppøve evne til å se versets dramatiske, dramaturgiske og dynamiske oppbygging utvikle fantasi i forhold til ord skape dynamisk formidling ved å bruke rytme, tempo, volum, stemmeleie, setningsmelodi, blikk og indre energi stå alene foran et publikum opparbeide kjennskap til norsk og oversatt lyrikk og prosa skape meningsbærende formidling gjennom analytisk forståelse av tekst være seg bevisst frasering for å holde den meningsbærende tanken både i et enkelt utsagn, i et resonnement og gjennom hele teksten Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 11

12 I første studieår arbeides det med analyse og formidling av i hovedsak norske dikt. Studentene møtes i fellestimer hvor trening i å formidle en bunden tekst er hovedelementet. I disse timene oppøver studentene evne til å gi og ta imot konstruktiv kritikk. I første studieår holdes semesteravslutning hvor studentene fremfører tekster de har arbeidet med i løpet av semesteret. Det holdes tilsvarende årsavslutninger i samme studieår. I andre og tredje studieår integreres arbeidet i skuespillerfagets rolleperioder. Prosaundervisningen foregår hovedsakelig i par, slik at studentene kan diskutere hverandres tekster, både i og utenfor undervisningen. Dermed oppøver studentene evne til å gi og ta imot konstruktiv kritikk. Studentene møtes i fellestimer hvor trening i å formidle tekster er hovedelementet. Fellestimene ledes av lærer. Det holdes semesteravslutning hvor studentene fremfører tekster de har arbeidet med i løpet av semesteret. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 12

13 4. BEVEGELSE Skuespilleryrket stiller store krav til bruk av kroppen. Fagblokken Bevegelse skal utvide studentenes fysiske muligheter i scenisk sammenheng. Fagblokken skal øke studentenes muskelfrihet, smidighet, bevegelighet, styrke og utholdenhet. Studentene skal utvikle fysisk kreativitet og mot. Studentene skal bevisstgjøres sanseapparatets forhold til kroppen. Bevegelsesfaget følger studentene gjennom hele skuespillerutdannelsen, og gir studentene fysisk forutsetning for å drive profesjonelt scenisk arbeid. Faget skal gi styrke, fleksibilitet og utholdenhet, samt trening i å bruke kroppen kreativt i en kunstnerisk prosess. Studentene får teoretisk og praktisk trening i hvordan kroppen fungerer som kommunikasjonsmiddel. Studentene skal lære fysisk presisjon og timing til bruk i sceniske sammenhenger. Hovedmålet er å bli kvitt fysiske spenninger som kan hindre studenten i å leve (opptre) organisk på scenen. Studenten skal oppnå scenisk fysisk frihet. Moduler og studiepoeng: Fagblokken er strukturert i følgende moduler: Modul 1. studieår 2. studieår 3. studieår 3.1 Fysisk improvisasjon 3.2 Sceneplastikk 3.3 Dynamikk 3.4 Dans 3.5 Avspenning/beredskap Sum Bevegelse 8 studiepoeng 6 studiepoeng 6 studiepoeng Arbeidsformer og organisering: Undervisningen kan foregå individuelt, i par, i større eller mindre grupper eller klassevis, og tar utgangspunkt i den enkeltes fysiske nivå og gruppens sammensetning. Arbeidsformene i studiet kan være lærerstyrt undervisning, praktiske øvelser, prosjektarbeid og/eller veiledning. Enkelte deler av undervisningen foregår kontinuerlig gjennom hele utdanningsforløpet, mens annen undervisning tilpasses og integreres i andre fagblokker. Som et ledd i arbeidet har studentene interne visninger. Vurdering: Studentenes arbeid vurderes kontinuerlig. Avsluttende vurdering uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått. 4.1 Fysisk improvisasjon Modulen Fysisk improvisasjon går kontinuerlig gjennom hele studiet. Modulen skal lære studenten å bli fysisk skapende og impulsiv, uten at den kreative prosessen hindres av planlegging, sensur eller forutgående tenkning. Studenten skal bevisstgjøre seg kroppen som uttrykksapparat og trenes i øyeblikkets komposisjon og formgivning. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 13

14 Målet med Fysisk improvisasjon er at studentene skal kunne: oppøve fysisk kreativitet og skaperevne utvikle et nyansert kroppsspråk grunnprinsippene i fysisk improvisasjon grunnelementer ved fysisk komposisjon holde solo, ensemble og kontaktimprovisasjoner for et publikum bruke improvisasjon i arbeidet med karakterer, karakteristikk og sjanger bruke improvisasjon som arbeidsform Improvisasjonsfaget skal åpne studentene for å kunne komponere i øyeblikket, i fysiske improvisasjoner med eller uten tema. De skal lære å arbeide med fysiske fraser og improvisasjonsstrukturer. Objekter og kostymer legges til etter hvert. Periodene avsluttes med interne visninger hvor målet er at studentene skal fortelle en historie. 4.2 Sceneplastikk Undervisningen har sin hovedtyngde i første studieår. I de to påfølgende årene vil det bli undervist i kortere perioder fordi integrering i skuespillerfaget vil øke. Modulen omfatter utforskning og bevisstgjøring av kroppens muligheter som kommunikasjonsmiddel. Den fysiske treningen relateres til scenisk sammenheng. Målet med Sceneplastikk er at studentene skal kunne: utvikle muskelfrihet og økonomisering trene opp smidighet som gjør kroppen mer nyansert som uttrykksmiddel ha kunnskap om og praktisk trening i bevegelses- og sanseapparatets samarbeid og funksjon utvikle evnen til å se og reflektere over kroppens språk bruke og utvide sitt fysiske vokabular Sceneplastikk skal gi studenten en bevisst forståelse av hvordan kroppens utgangspunkt (null-punktet) før en handling, kan hjelpe dem i å utføre handlingen på best mulig måte. Studentenes bevegelseskvaliteter bevisstgjøres gjennom individuelt arbeid og med partner. Når de i tillegg tilegner seg kunnskapen om muskelfrihet, tyngde og letthet, tempo-rytme og direkte og indirekte partnerkontakt, skal studentene kunne bruke et nyansert kroppsuttrykk i sitt arbeid med rollen. 4.3 Dynamikk Faget kommer inn i hvert studieår og består av scenekamp og akrobatikk. I dynamikkfaget skal studentene lære å uttrykke seg fysisk variert og nyansert. Dynamikk er et fag som tydeliggjør motsetninger gjennom psykofysisk handling, og forholder seg til skuespillerfaget ved begreper som omstendigheter, mål, hindringer og vurderinger. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 14

15 Målet med Dynamikk er at studentene skal kunne: oppnå forståelse for og evne til å arbeide gjennom partner ha kunnskap om den fysiske dialog og enhver kamp eller konflikts kjerne, gjennom ulike former for duell ha grunnleggende forståelse av begreper som impuls, prosess og strategiske/taktiske disposisjoner ha bevissthet om energi, energibaner og kanalisering av energi gjøre rede for oppbygging og gjennomføring av kamper (forholdet mellom realisme og koreografi) utøve kasteteknikker og fall-/fellingsteknikker Utover fekting arbeides det med ulike former for duell, f.eks. boksing, bryting, judo og aikido. Gjennom forskjellige øvelser skal studentene bli kjent med motsetninger som kamp/flukt, konfrontasjon/ettergivenhet, strategi/taktikk, fortid/nåtid. Gjennom å duellere skal studentene forstå at teknikk er en forutsetning for å gjøre det fysiske uttrykk levende. Studentene skal få praktisk trening i kamp med og uten våpen. Det blir gitt undervisning i grunnleggende akrobatiske elementer. Det arbeides med ulike objekter som inngang til scenisk fantasi og scenisk koreografi. 4.4 Dans Bevegelsesundervisningen i første studieår skaper basen for modulen dans som avvikles i andre og tredje studieår. Gjennom dans vil studentene lære å forholde seg til rytme, musikk, koordinering og timing. Studentene får innføring i dans fra ulike tidsepoker og sjangere. Målet med Dans er at studentene skal kunne: oppøve evnen til å ta koreografi opparbeide musikalitet og rytmefølelse koordinering oppøve romfølelse bevege seg i gruppe gjøre rede for forskjellige stilepoker utøve kombinasjoner med bevegelse og sang Det legges stor vekt på scenisk formidling i dansefaget i form av stemning, uttrykk og/eller scenisk koreografi. Det arbeides med teknisk krevende koreografert dans som studentene skal levendegjøre i en scenisk sammenheng. I modulen Dans arbeides det tidvis med bevegelse som kan integreres i skuespillerfaget. 4.5 Avspenning og beredskap Hovedtema i modulen Avspenning og beredskap er muskelfrihet. Muskelfrihet er avgjørende for å gi kroppen det beste utgangspunkt til å uttrykke seg i en scenisk sammenheng. Gjennom avspenning blir studenten bevisst sine spenninger og sitt balansepunkt. Beredskap er individuelle øvelser som gjøres om morgenen for å forberede hele det psykofysiske apparat til arbeidsdagen. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 15

16 Målet med Avspenning og beredskap er at studentene skal kunne: gjøre rede for balanse og plassering av skjelettet gjøre rede for tyngdekraftens påvirkning utvikle balansearbeid gjennom bruk av hjelpemidler være seg bevisst egne fysiske muligheter og begrensninger utvikle fysisk oppmerksomhet i forskjellige situasjoner oppøve evne til selvstendig trening i muskelfrihet Avspenningsfaget begynner med bevisstgjøring av balanse og plassering i forhold til liggende, stående og gående posisjoner. Her blir studentenes individuelle behov kontinuerlig imøtekommet. Studentene opparbeider seg en konsentrasjon gjennom å avspenne de forskjellige kroppsdelene. Etter hvert utvikler de et redskap til bruk i stressede situasjoner. Avspenning gir studentene kunnskap om bruken av energi både på og av scenen. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 16

17 5. SPRÅK, TALE OG STEMMEDANNELSE Fagblokken Språk, tale og stemmedannelse skal utvikle studentenes språk, tale og stemme slik at dette blir et tjenelig redskap i deres sceniske arbeid. Skuespilleryrket stiller store krav til bruk av stemmen med til dels store stemmemessige belastninger. Fagene skal gi studentene kunnskaper til å møte disse utfordringene og belastningene slik at de kan ta ansvar for sin egen språk-, tale- og stemmeutvikling også etter avsluttetutdanning. Det legges vekt på en individuell progresjon og at språket, talen og stemmen blir en integrert del av studentenes totale sceniske uttrykksform. Utgangspunktet for undervisningen er de norske språk. Fagblokken skal gi studentene innsikt i språkets, talens og stemmens kreative potensiale i den kunstneriske prosessen, og gi studentene kunnskap og erfaring i å arbeide aktivt og skapende med språk, tale og stemme i scenisk sammenheng. Studentene skal få teoretisk og praktisk trening i hvordan språk-, tale og stemme fungerer som kommunikasjonsmiddel. Ut fra det fysiologiske grunnlaget for stemmedannelse skal studentene oppøve stemme- og taletekniske ferdigheter. De skal få praktisk trening i bruk av tale og stemme under ulike akustiske forhold. De skal også gjennomgå praktisk trening i sceniske formidlingssituasjoner individuelt og i rollefaget (rollefaget introduseres her). Studentene skal få innsikt i og bli i stand til å bruke ulike språk, dialekter, sosiolekter og personlige språkstiler i scenisk arbeid. Målområder og studiepoeng: Fagblokken er strukturert i følgende fagområder: Modul 1. studieår 2. studieår 3. studieår 4.1 Praktisk stemmedannelse 4 studiepoeng 3 studiepoeng 3 studiepoeng 4.2. Diksjon og akustikk 2 studiepoeng 1 studiepoeng 1 studiepoeng 4.3 Språk 2 studiepoeng 2 studiepoeng 2 studiepoeng Sum 8 studiepoeng 6 studiepoeng 6 studiepoeng Arbeidsformer og organisering: Undervisningen organiseres som individualundervisning, undervisning i par, gruppeundervisning og klasseundervisning. Denne undervisningen ledes av lærer. I tillegg til denne organiserte undervisningen stilles det store krav til eget arbeid. Undervisningen foregår kontinuerlig gjennom hele studiet. Deler av fagblokkens undervisning kan legges som integrert undervisning i andre fag eller som prosjektarbeid. Vurdering: Studentens arbeid vurderes kontinuerlig. Etter hver periode i skuespillerfaget, ved semesterslutt og avslutningen av hvert studieår, gis en oppsummerende vurdering av prosessen. Avsluttende vurdering uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått. 5.1 Praktisk stemmedannelse Praktisk stemmedannelse skal gi studentene bevissthet om egen stemmes uttrykksmuligheter og videreutvikle studentens stemme slik at den, uten å ta skade, kan gi uttrykk for et nyansert indre liv i ulike rollefigurer. Modulen tar utgangspunkt i det fysiologiske grunnlaget for stemmedannelse, og stemmen som kommunikasjonsmiddel. Den muskulære grunntreningen understøttes hele tiden av det teoretiske fundamentet undervisningen bygger på. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 17

18 Målet med Praktisk stemmedannelse er at studentene skal kunne: oppnå et teoretisk og praktisk grunnlag for arbeid med og utvikling av egen stemme være bevisst egen stemmedannelse og stemmebruk på scenen utvikle stemmen til et nyansert uttrykksmiddel bli kjent med stemmens muligheter og begrensninger erfare ulike innfallsvinkler og metoder i stemmearbeidet ha grunnleggende kunnskaper om stemme og taleorganenes oppbygging og funksjon teoretisk og praktisk gjøre rede for ulike deler av kommunikasjonsprosessen ha teoretisk og praktisk innsikt i verbale og nonverbale uttrykksformer Studentene skal få en systematisk muskulær, praktisk trening og en utvikling av stemmen innen områdene avspenning, åndedrettsmuskulatur, lydkilden og resonansrommet og stemmeprojeksjon. Studentenes stemme skal videreutvikles innen stemmeleie, volum, modulasjon, kompresjon og tempo. Det arbeides med stemmen i forhold til fysisk aktivitet og i forhold til praktisk språkbruk på scenen. Det legges vekt på smidighet og dynamikk i stemmeuttrykket. Studentene skal mestre oppvarming og uttøyning av stemmeapparatet i tilknytning til ulike sceniske uttrykk. Studentene skal utvikle sine individuelle treningsprogram. Det blir gitt veiledning i forhold til de krav til stemmen studenten møter i ulike roller. Mot slutten av modulen arbeider studentene med å fremme og opprettholde impulsivitet og styring med utgangspunkt i en tekst. Det arbeides med stemme som innfallsvinkel til tekst, og stemme som hindring i forhold til tekst. Det arbeides også med lydimprovisasjon. Det fysiske grunnlaget for stemmedannelse er svært uensartet. Arbeidet blir individuelt tilrettelagt ut fra dette. 5.2 Diksjon og akustikk Utgangspunktet for diksjon og akustikk er å utvikle den enkelte students private/personlige talemåte til et fullverdig scenisk uttrykk under ulike akustiske forhold. Dette er en prosess som vil ha forskjellig utviklingstempo for den enkelte student og den enkelte klasse. Undervisningen legges opp delvis i tilknytning til rolleperiodene og arbeidet søkes integrert mest mulig i disse. Målet med Diksjon og akustikk er at studentene skal kunne: ha innsikt i og erfaring med hvordan energivariasjoner i språklydene og timing kan påvirke det kunstneriske uttrykket være seg bevisst og utvikle artikulasjonsmuskulaturen slik at studenten kan tilpasse energien til ulike uttrykk og rom tilegne seg kunnskap om hvordan romakustiske elementer påvirker lyden Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte students språklige og artikulatoriske grunnlag. Studentene får en praktisk og teoretisk innføring i språklydlære og romakustikk. Gjennom bevisstgjøring av den enkelte students artikulatoriske vane, arbeides det med bruk av ulik språklydenergi, presisjon og bevegelighet i artikulasjonsorganene for å kunne arbeide med ulike rollefigurers artikulasjon og språkføring. Studentene skal øve opp evnen til å finne og kunne benytte rett energi i språklydene ut fra den sammenheng de befinner seg. Studentene skal arbeide med varierende muskelenergi og balanse i vokaler og konsonanter og øve opp sin evne til å kjenne, forsterke/forminske og tilpasse energien til uttrykk, retning og rom. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 18

19 Som et ledd i dette får studentene erfaring med bruk av talespråk under ulike romakustiske forhold. De skal lære hvordan de kan møte et nytt scenerom, vurdere dette rommets akustiske elementer, finne ut hvordan disse påvirker talespråket og benytte språket aktivt og levende i sitt sceniske arbeid i dette rommet. Dette arbeidet integreres også i studentenes rolleperioder. 5.3 Språk Språket og omverdenens holdning til språk, er under kontinuerlig utvikling. Utdanningen har et aktivt forhold til dette. Individets språk preges av geografiske, sosiale, historiske, personlige forhold og aktuelle omstendigheter. En dramatiker bygger på dette. Utdanningen tilbyr en metodikk som bevisstgjør studentens egen språkbruk og som gjør det mulig å tilegne seg ulike språk, dialekter, sosiolekter og personlige språkstiler i scenisk sammenheng. Undervisningen går kontinuerlig gjennom alle tre studieårene Målet med Språk er at studentene skal kunne: oppnå innsikt i og kunnskap om språk i sceniske sammenhenger tilegne seg et bevisst forhold til og innsikt i eget språk, egen dialekt, sosiolekt og personlige språkstil metoder for tilegning og bruk av ulike språk, dialekter, sosiolekter og personlige språkstiler i scenisk sammenheng Metodene tar utgangspunkt i bevisstgjøring av studentens eget språk og gjør studenten gradvis i stand til å beherske ulike dramatikeres språklige virkemidler. Metodene inneholder elementene innføring i og praktisk arbeid med lytteteknikk, lyddiskriminering, lyd og språkimitering, akseptering og internalisering av det innlærte språk, dialekt, sosiolekt eller språkstil, som det arbeides med. Studentene får praktisk trening i å analysere rollefigurens språkbruk som et ledd i å skape en rollefigur. Studentene skal lære seg å benytte dramatikk, poesi og prosa som et levende scenespråk på bokmål, nynorsk, ulike dialekter, sosiolekter eller språkstiler. Perioder med språkendring vil bli knyttet til rollearbeidet. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 19

20 6. SANG OG MUSIKK Fagblokken skal gi studentene innføring i sangteknikk, interpretasjon, formidling, musikklære, grunnleggende notekunnskaper, gehørtrening/kor og musikkorientering. Fagblokken gir også studenten innføring i sentrale epoker i musikkhistorien, samt innføring i ulike sjangre og repertoar. Fagblokken utvikler studentenes evne til å uttrykke seg gjennom sang, med de krav dette stiller til musikalitet, tekstarbeid, stilfølelse og form. Studentene skal lære å beherske tekst og tone samtidig i rollearbeidet slik at sang blir en del av et scenisk uttrykk. I løpet av studiet lærer studentene å bevege seg, og å danse samtidig som de synger. Sang og musikk henger på denne måten nøye sammen med fagblokkene Skuespillerfag og Bevegelse. Studentene skal bli kjent med sin egen stemme, og utvikle dets potensial ut ifra eget ståsted. De skal lære seg grunnleggende teknikk som gjør dem skikket til å bruke sang i sitt profesjonelle virke. De skal lære stemmeøvelser som gjør sanginstrumentet fleksibelt, smidig og sterkt, og utvikle volum og klang. De skal kunne tilegne seg sanger på forskjellige dialekter og språk, og lære å uttrykke seg gjennom ulike sjangrer som musikkteater, musikaler, evergreens, jazz, pop, folkemusikk, viser og klassisk musikk. Studenten skal videre lære å uttrykke seg i korsammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i korsang som scenisk virkemiddel. De skal lære å synge en melodistemme i flerstemt sammenheng. Studentene skal også få innføring i grunnleggende prinsipper når det gjelder formlære. Moduler og studiepoeng: Fagblokken er strukturert i følgende moduler: Modul 1. studieår 2. studieår 3. studieår 5.1 Sang 4 studiepoeng 4 studiepoeng 4 studiepoeng 5.2 Musikklære og musikkhistorie 2 studiepoeng Sum 6 studiepoeng 4 studiepoeng 4 studiepoeng Arbeidsformer og organisering: Fagblokken er både praktisk og teoretisk. Sangundervisningen er praktisk og organiseres som individualundervisning, undervisning i par og som klasseundervisning. I individual-undervisningen instrueres studenten av en sangpedagog. I klasseundervisning synger studentene for hverandre under instruksjon av sangpedagog. Repetitør anvendes etter behov. Det organiseres mesterklasse med eksterne pedagoger i tillegg til den ordinære undervisningen.. I korsang deles klassen i stemmegruppene sopran, alt, tenor og bass. Det synges også i tersetter og kvartetter. Musikklæren organiseres som klasseundervisning og består av en teoretisk og en praktisk del. Modulen Musikkhistorie dekkes gjennom forelesninger med interne og eksterne forelesere. Studentene skal lære å lese noter og får musikkoppgaver som besvares skriftlig Noe av undervisningen i fagblokken integreres i skuespillerfaget. Undervisningen er obligatorisk og går kontinuerlig gjennom hele studiet. Vurdering: Studentenes arbeid vurderes kontinuerlig. Avsluttende vurdering uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 20

21 6.1 Sang Hensikten med å lære seg sangteknikk er å kunne uttrykke seg i gjennom sang i scenisk sammenheng. Studentene skal lære å samarbeide med en repetitør/dirigent, vite hva interpretasjon og formidling innebærer, og utvikle trygghet i forhold til det å synge a cappella, eller til akkompagnement av piano og/eller orkester, med og uten mikrofon. De skal lære intonering, bli kjent med eget sangregister og oppøve diksjon. Studentene skal lære å formidle tekst gjennom sang til akkompagnement av piano og/eller orkester og få forståelse for samspillet mellom de ulike korstemmene i en flerstemt sats. De skal oppøve evnen til å lytte til hverandre, samtidig som de synger sin egen korstemme. Musikalitet er en forutsetning for å kunne fungere optimalt på scenen, og korsang er en god trening i det å lytte til andre mens du selv utøver, slik studenten også gjør i skuespillerfaget. Målet med Sang er at studentene skal kunne: utvikle en sunn og fleksibel stemme være seg bevisst hva som fysiologisk kreves for å mestre denne kunstformen være seg bevisst både unødvendige og funksjonelle spenninger for å oppnå den nødvendige fysiske frihet som sang krever hvordan man bruker kjevepartiet, tungen og nakkeparti og mage- og ryggmuskulatur i sang samt pusteteknikk tilegne seg sangøvelser som varmer opp og utvikler sangstemmen for å unngå skade tilpasse tekst til melodi ha kunnskap om melodiens uttrykksmuligheter i forhold til teksten oppdage og praktisere tolkningsmuligheter i forhold til ulike musikksjangere og til tekstanalyse praktisere et utvalg norsk og utenlandsk repertoar synge sin egen korstemme og samtidig lytte til stemmene rundt seg utvikle evnen til å intonere riktig gjennom a cappella korsang utvikle rytmisk sans og klang i samspill med andre ulike former for fraseoppbygging og utvikle musikalsk formfølelse oppøve evnen til tekstuttale i korsammenheng ulike sjangere innenfor korlitteraturen Stemmen har to grunnfunksjoner; bryst- og hoderegister som skal forenes og danne et enhetsregister. Dette er spesielt viktig for en syngende skuespiller, som i de fleste situasjoner kun bruker talestemmen (og ikke hele registeret) som instrument for sitt uttrykk. For å forene bryst- og hoderegister gjør man stemmeøvelser som består av egaliseringsøvelser, styrkeøvelser, staccatoøvelser, dynamikkøvelser (crescendo-decrescendo), lange toneøvelser, nasaløvelser og jodleøvelser. Man oppøver smidighet og styrke, og lar registrene påvirke hverandre. De samme øvelser utvikler klang og volum. I øvelsene benytter man forskjellige sammensetninger av konsonanter og vokaler for å innøve hvordan de frigjøres i ulik tonehøye. I begynnelsen av studiet legges det vekt på skandinavisk repertoar. Så langt det er mulig, tilstreber man at studentene får synge på egen dialekt. Repertoar velges i forhold til studentens nivå, ønske og behov for utfordring. Man tar utgangspunkt i viser, pop, evergreens og jazz, musikkteater, musikaler og klassisk sang. Vanskelighetsgraden øker utover i studieløpet hva det melodiske og tekstlige angår, og man lærer seg å tolke en tekst ut i fra en karakterrolle. Ved slutten av studiet kombineres sang og bevegelse med skuespillerfagets modul Sang/dans. Undervisningen i kor går kontinuerlig gjennom studieforløpet. Klassene deles i stemmegrupper sopran, alt, tenor, eller bass som arbeider selvstendig med innstudering av korstemmer. Gruppene arbeider både enkeltvis og samlet. Studentene bruker korsang innenfor en rolleperiode i skuespillerfaget, og ser hvordan korsang kan virke som et aktivt element i en teaterforestilling. I tillegg vil studentene få anledning til å fremføre korsang for et publikum. Kunsthøgskolen i Oslo / BA Teater og skuespillerfag 21

Studieplan for bachelorstudium i skuespillerfag Bachelor in acting. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan ()

Studieplan for bachelorstudium i skuespillerfag Bachelor in acting. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan () Studieplan for bachelorstudium i skuespillerfag Bachelor in acting 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan () Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

NORSK SKUESPILLERINSTITUTT STUDIEPLAN

NORSK SKUESPILLERINSTITUTT STUDIEPLAN NORSK SKUESPILLERINSTITUTT STUDIEPLAN Method Acting, en fagutdanning i filmskuespill Innhold HOVEDDEL... 4 INNLEDNING... 4 MÅL MED UTDANNINGEN... 5 OPPTAKSKRAV... 6 YRKESKOMPETANSE... 6 FAG OG MÅLOMRÅDER...

Detaljer

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug Skoler Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug misjonshøgskole STUDIEPLAN Årsstudium i musikk, 60 studiepoeng med fagdidaktikk for musikkarbeid i kirker og kristne organisasjoner Utgave av 19. aug

Detaljer

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN

STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN STUDIEPROGRAM SKOLEN FOR SAMTIDSDANS DEL 2 - FAGSPESIFIKK PLAN Del 2 fagspesifikk plan bygger videre på studieplan for Skolen for Samtidsdans. Skolens mål og faglige profil, er nedfelt i studieplanen.

Detaljer

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen Den norske filmskolen Høgskolen i Lillehammer kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) Studieplan rev. 2. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse Den norske filmskolen Bachelorprogram Målsetting Varighet og omfang

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012 Musikkteater Noroff Fagskole AS Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Oslo Musikkteater Dato for vedtak: 3. desember 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: To år Ingeborg Hungnes

Detaljer

Driv med dans i kroppsøving

Driv med dans i kroppsøving HiST /ALU-NOTAT nr. 3 2000 Driv med dans i kroppsøving Greta Langlo Jagtøien HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRERUTDANNING 2000 ISSN 1501-3200 Forord I L-97 er dans et av hovedområdene både i kroppsøving

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans/praktisk pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag Karakterdesign; maske- og hårdesign Studieplan Avdeling for kunstfag Innhold Innhold... i 1 Karakterdesign; maske- og hårdesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte...

Detaljer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LUP-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 4, 1-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019

PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019 PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019 Sørum kulturskole en kulturskole for alle som ønsker det. 1 FORORD: Etter et kommunebesøk fra Norsk kulturskoleråd i januar 2014 ga rådmannen oss mandat

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Studieplan for Bachelorgrad i antroposofisk sosialpedagogikk [Godkjent 2011] Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON TIL STUDIEPLAN... 4 NAVN PÅ STUDIET...

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Estetisk linje 2010-13 Rev 110612

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Estetisk linje 2010-13 Rev 110612 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Estetisk linje 2010-13 Rev 110612 1 Fagplan for bachelor førskolelærerutdanning, Estetisk linje. Innhold DEL 1: FAGPLAN FOR BACHELOR FØRSKOLELÆRERUTDANNING,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer