STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE"

Transkript

1 Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT 2. avdeling av rettsstudiet, høstsemesteret 2010: EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE 1. Introduksjon til emnet begrepene grunnlov/konstitusjon/statsforfatning "jus"/"virkelighet" - normer (f. eks.: hvem har kompetanse?) - ikke beskrivelse av faktisk atferd (f.eks.: hvem har makt?) - fortsettelse: konstitusjonell rett/statsvitenskap "jus"/"politikk" - rettsliggjøring (selv om grunnlov og lov er politiske vedtak)? - betydningen av bevissthet om behovet for å skille: Klarhet konstitusjonen som binding og som redskap - Janus-ansiktet - Odyssevs og sirenene "konstitusjon og demokrati": Demokratibegrepet - konstitusjonelt demokrati = innskrenket demokrati? emnets aktualitet: Norske og utenlandske eksempler i nyhetsbildet komparasjon som middel til å sette vår egen virkelighet i perspektiv - samlinger av fremmede konstitusjoner finnes på nettsidene litt om læremidlene - sammenhengen mellom litteratur og læringskrav - litt om undervisningen og dens formål - sammenhengen mellom forelesninger, kurs, oppgaveskrivning og PBL-kurs - undervisningen skal ikke være heldekkende - studentene har selv hovedansvaret for egen læring - viktigste studieråd: Sett deg inn i helheten først

2 2 2. Hva er "konstitusjonell rett (eller statsforfatningsrett")? et materielt begrep? - rettsreglene innhold avgjør, f.eks. slik at faget antas å handle om - a) rettsregler om de høyeste statsorganer (med hovedvekt på et institusjonelt (horisontalt) perspektiv), og - b) rettsregler om de høyeste statsorganenes forhold til borgerne (med hovedvekt på et rettighetsperspektiv/et vertikalt perspektiv), jfr. bl.a. rettighetserklæringen (1789) art. 2 og 16, Finlands grundlag 1 - hvor tydelig er en slik materiell definisjon? - hvor brukbar er en slik materiell definisjon i praksis? et formelt begrep? - vedtaksformen (og dermed også rettsreglenes plass i den hierarkiske orden av rettsregler) avgjør, - skillet mellom konstituerende og konstituerte makter (se også i pkt. 5 o.a.st.) - grunnlov og andre "konstitusjonelle" normer? (se også i pkt. 5) - sammenheng med lex superior-prinsippet (offensiv vs. defensiv grunnlovskraft) - eksempel: grunnlovsumiddelbar kompetanse ( prerogativ ) for den utøvende makt (jfr. Rt s. 473, liturgi) forholdet mellom et materielt og et formelt konstitusjonsbegrep - hvorfor velge det formelle begrepet som utgangspunkt? formell konstitusjon og vanlig rettskildelære (se bl.a. pkt. 4) teller konstitusjonen som positiv rett? - hva ligger i dette? Jfr. rettssystemets hierarkiske organisering - hva er alternativet? Eks.: Nederland, Norden, Frankrike, UK, Israel - situasjonen komparativt, historisk og i dag (jfr. nærmere i pkt. 12) - ulik karakteristikk for ulike deler av teksten? Jfr. bl.a. Rt s. 1 (Kløfta) 3. Grunnlovstolkning tolkning som én mulig form for (materiell) endring (se også i pkt. 4-5) forestillingen om "grunnlovskonservatisme" - er det sant at grunnloven (nesten) aldri blir endret? - særlig om språket (1814, 1903, nåtiden ) - forslag om språklig normalisering men i hvilken form? - sammenhengen med (oppfatninger om) grunnlovstolkning (se i pkt. 4)

3 sammenhengen med (oppfatninger om) grunnlovens rigide eller elastiske karakter (se i pkt. 5 om formell endring) - konsekvenser for synet på grunnlovstolkning? (se i pkt. 4) betydningen av ideologisk betingede holdninger til - demokrati (se også i pkt. 1) - flertallsstyre og konstitusjonell binding (se i pkt. 1) - forholdet mellom domstoler og politikk (se også i pkt. 12) - den konstitusjonelle kultur - se nå Rt (rederiskatt) og Rt (Opplysningsvesenets Fond) typer av bestemmelser (rettighetsbestemmelser, institusjonelle regler ) - juridisk litteratur har mest snakket om noen få gjelder tolkningen - firkantede bestemmelser (eks.: valgreglene)? - rettslige standarder" (eks.: aspekter av 97)? - bestemmelser mellom disse ytterpunktene? betydningen av hvem som avgjør ("håndhevbarhet", jfr. også i pkt. 2 om grunnloven som positiv rett ) betydningen av andre gjengse rettskilder - i store deler av faget er rettspraksis av begrenset betydning - tolkning i lys av prinsipper (likhet, legitim forventning, privacy )? - tolkning i lys av komparativt materiale? (om tolkning i lys av EMK, se i pkt. 10) ellers: utgangspunkt i alminnelig rettskildelære. Noen særlige momenter: - ordlyden er utgangspunktet også her: LES OG ANVEND TEKSTEN! - grunnlovens alder: Skal vi la oss styre av de døde? - men mange bestemmelser er nye (og de gamle gjelder fordi de ikke er endret) - lite forarbeider - mer forarbeider for enkelte bestemmelser men hva betyr de her? - terminologi: tolkes etter datidens språkbruk (noen eks.: 17, 12, 50, 109, 26, 105). - men likevel: Grunnlovsendringer i foreldet språk (eks.: ordet bør i 100) - formålsbetraktninger (eks.: 97) - analogislutninger (eks.: 76 og 112, 25) - systemtolkning (eks.: 12, 16, 25 osv. jfr ) - endrede "omgivelser" (jfr. bl.a. Rt s. 1 (Kløfta) ad institusjonelle regler) - politiske "behov" (eks.: nasjonale regler om immunitet (jfr. 5, 37, 66 og 86) i forhold til traktaten om den internasjonale straffedomstolen) pragmatisk eller frirettslig tradisjon i Norge?

4 4 - bør begrunnelsen (den juridiske argumentasjon) tillegges større vekt enn vårt syn på resultatet i seg selv? 4. Grunnlovstolkning, grunnlovsendring eller grunnlovsbrudd? noen eksempler fra rettspraksis - Rt s. 1 (Kløfta) ad "kjernen" (jfr. art. 19 i den tyske grunnloven) i kravet om "full erstatning" etter 105 når ordinær lov blir vedtatt på et område som tidligere måtte avgjøres direkte etter grunnloven - Rt s. 306 (politistreik), jfr. grunnloven 17 - Rt s (Kjuus), jfr. grl. 100 (gammel og ny) samt EMK art Rt s (tomtefeste I), særlig ad anvendelsen av grl. 97 eller Veier noen rettighetsbestemmelser mer enn andre ( relativisert rettighetsvern )? - typer av rettighetshierarki; behov for å balansere motstridende rettigheter? - jfr. bl.a. sakene om Kløfta, Borthen, Kjuus og tomtefeste - lærens bakgrunn og begrunnelse - lærens utbredelse - er læren fulgt i praksis (forholdet mellom obiter dicta og ratio decidendi )? 5. Andre former for konstitusjonell endring enn grunnlovstolkning endringer i grunnlovens tekst vs. andre typer "formell konstitusjon" skillet mellom konstituerende og konstituerte makter (jfr. i pkt. 2): - folkesuvereniteten som utgangspunkt: folket gir seg selv en konstitusjon endringer i grunnlovens tekst: Rigiditet eller fleksibilitet? - endringer innenfor de etablerte rammer, ny grunnlov eller nytt politisk regime? - hovedtyper av mekanismer for å gjøre grunnlovsendringer vanskeligere enn andre lovendringer: forsinkelse, andre/flere organer, særlige flertallskrav - systemet i Norge: 112 jfr. 73 annet ledd og 76 første ledd - kongelig vetorett (sanksjon)? Jfr. 112 annet ledd ( er historie) - bare ett vedtak - tendensen til å fremsette mange alternative forslag - hvor godt blir hensynet til folkesuvereniteten ivaretatt hos oss? ivaretakelse av nye behov innenfor grunnlovens grenser - grunnloven som ramme for løpende praksis - utfylling gjennom regler på lavere nivå (forretningsordenen osv., se i pkt. 8) - utfylling gjennom statspraksis (Rettspraksis? Annen praksis?) - statspraksis som argument ved grunnlovstolkning (se i pkt. 3-4)

5 5 - eksempler: domstolskontrollen (jfr. 88), rett til å danne partier (jfr. 59) uskrevne rettsregler med konstitusjonell rang ("konstitusjonell sedvanerett")? - sedvane = faktisk regelmessighet: Rettspraksis? Andre organers praksis? - rett (varighet, konsistens, opinio iuris, godhet) - konstitusjonell : Betydning? Hvordan kan konstitusjonell rang begrunnes? - hvem har kompetanse til å konstatere sedvanerett? - demokratiargumentet (hvem bør bestemme): - Stortingets ansvar: Keiserens nye klær? - lærens praktiske betydning: Aldri satt på spissen - A lawyer s disease? samtykke til traktater om overnasjonalt samarbeid - hvis 93: Materiell endring uten endring i grunnlovens tekst - hvis 112: (Også) endring i teksten - sammenhengen mellom 26, 93 og nærmere om kriteriene i 93 (særlig om saklig begrenset ) - kort om EØS (og EU) konstitusjonell nødrett: "Avvik" fra mer enn "endring" i konstitusjonen - Norge i komparativt lys ( unntakstilstand, beleiringstilstand ) - historiske eksempler fra Norge (se også i 6 om gammel/ny konstitusjon) - typer av avvik - hovedkriterier - særlig om beredskapsloven nr. 7 - rettsgrunnlag? Forholdet til grl Materielle grenser for konstitusjonell endring? "supra-konstitusjonelle" normer ( evighetsklausuler ) - Kan grunnlovsendringer være grunnlovsstridige? - hva med en helt ny konstitusjon (se nedenfor)? - Norge i komparativt lys (USA, Frankrike, Tyskland, India ) - 112: Hva teller som ånd og prinsipper i 1814 og i dag? - korreksjonsmuligheten: hvem har siste ord om saksbehandling og innhold? - Om domstolskontroll, se i pkt positivisme vs. "motstandsrett" erklæringen art. 2, den tyske grunnloven art. 20 (4) - jus eller moral? - uansett: jurister er også mennesker!

6 gammel og ny konstitusjonell orden: revolusjon/kupp - gammel og ny konstitusjon (se også i 5 om konstitusjonell nødrett) - norske eksempler: 1814, Norge/Sverige i 1905? 7. Folkeavstemningers plass i konstitusjonen direkte og indirekte (representativt) demokrati - noen argumenter rådgivende/konsultativ og bestemmende folkeavstemning (referendum) hva bestemmer den norske grunnloven om dette? - hvem avgjør (ifølge grunnloven)? - praksis: 2 x 1905, 1972, konstitusjonelle regler og politisk argumentasjon - forslag om å endre "Infra-konstitusjonelle kilder" konstitusjonen som oppskrift på lovgivning (Kelsen) kravet om hjemmel i vedtak av folkerepresentasjonen - utslag av folkesuverenitetsprinsippet (jfr. 49) - kravet følger av grunnloven selv et særnorsk tillegg: skillet mellom "formell lov" og (andre) "plenarvedtak" - når kan formell lov brukes? - når må formell lov brukes? - sammenhengen med lex superior-prinsippet og legalitetsprinsippet (kravet om hjemmel i formell lov) - hjemmelskjeden: fullmaktslovgivning særlig om bevilgnings- og skattevedtak og anmodningsvedtak (resolusjoner) - om såkalte instrukser fra Stortinget, se i forvaltningsretten særlig om Stortingets forretningsorden (jfr. grl. 66) - er Stortinget bundet? Se 64 o.a.st. (krav om kvalifisert flertall m.v.) vedtak av den utøvende makt - hvem er Kongen? (Formell) kompetanse og (reell) makt - Kongen i statsråd: kongelig resolusjon (uansett innhold), se 27 flg. - hvem er regjeringen? - varianter av parlamentarisme positiv, negativ (se 15), konstruktiv - regjeringens konstitusjonelle stilling utenfor statsrådet - regjeringskonferanser m.v. (innsyn og kontroll, jfr. Rt s. 1036)

7 7 - statsrådet vs. statsråden : den enkelte statsråd som beslutningsorgan 9. Folkerett og nasjonal rett monisme og dualisme utgangspunktet i Norge - dualismen følger av grunnloven, se 3, 49, 88, jfr. 26 og 93 andre ledd - noen utslag: jfr. Rt s. 580 (oljestreik), Rt s (Finanger I) - konstitusjonen som grunnlag for internasjonalt samarbeid ( 26, 75 ) diverse "unntak" - inkorporasjon/transformasjon - presumpsjonsprinsippet - overnasjonalt samarbeid (jfr. 93 og 112) - unntakene har stor praktisk betydning! avgjør norsk rett eller folkeretten hva som er juridisk riktig? - jfr. 26, 2. ledd og 93 - skillet mellom kompetanse og legitimasjon 10. Særlig om grunnlovsfestede og internasjonale menneskerettigheter menneskerettigheter i grunnloven, i fremmede konstitusjoner og i EMK grl. 110 c - bare internasjonale menneskerettigheter - hvilke menneskerettigheter? - paragrafens rettslige betydning menneskerettsl. 3 (jfr. EØS-loven 2) - forrang = semikonstitusjonelt? - sammenhengen med lex posterior-prinsippet - forts.: Hva med nyere lovgivning: kan Stortinget endre/oppheve/gjøre unntak fra eldre lov? skal grunnloven tolkes i samsvar med Europakonvensjonen? - står rettighetsbestemmelser i strid med hverandre? - gir EMK bedre vern, dårlige vern eller omtrent samme vern som grunnloven? - ulike tolkningsmetoder - diskusjonen om dommerkreativitet - EMK som uttrykk for europeisk minstestandard - statenes eget ansvar ( subsidiaritet ) eks.: ytringsfrihet, se grl. 100 og EMK art jfr. Rt s. 404 (NRK) avsn. 75

8 eks.: eiendomsrett, se grl. 105, EMK første tilleggsprotokoll art Lex superior-prinsippet på ny konstitusjonelt utgangspunkt vs. "moderne" rettskildelære sammenhengen mellom gjennomslagskraft og håndhevelse - grunnloven som "positiv rett" (se i pkt. 2) - domstolskontrollen med forvaltningsvedtak og med lover - betydning av om "Stortinget har vurdert lovens forhold til grunnloven" (Rt s. 1. (Kløfta) 12. Fortsettelse: Domstolskontroll med de andre statsmaktene emnet: kompetanse for domstolene - privates rett til å gå til domstol ("prøvingsrett") er et annet spørsmål - rettsgrunnlag: 88 tolket i lys av snart 200 års praksis (om konstitusjonell sedvanerett, se i pkt. 5) domstolskontrollen med forvaltningsvedtak - typer av domstoler: alminnelige domstoler/forvaltningsdomstoler - typer av prosess (skriftlig/muntlig) - kontrollens omfang: maktfordeling - "legalitet" vs. "hensiktsmessighet" - legitimitetsspørsmålet (Rt s. 182) - nærmere behandling i forvaltningsrett og (særlig) sivilprosess domstolskontrollen med lover m.v. - jfr. også i pkt. 2 om grunnloven som positiv rett - utviklingen av systemer for prøvingsrett i Europa og verden for øvrig (jfr. i 2.5) - fremveksten i Norge (fra ca. 1820, Wedel Jarlsberg-saken i 1866 ) - typer av bestemmelser: institusjonelle forhold, rettigheter typer av kontroll - konstitusjonsdomstoler eller alminnelige domstoler (som i Norge) - abstrakt eller konkret kontroll (som i Norge, men visse avvik i praksis) - kontroll ex ante eller ex post (som i Norge, men visse avvik i praksis) - formelle rettsvirkninger erga omnes eller inter partes (som i Norge) - sammenhengen mellom kategoriene resultatene - hva betyr tilsidesettelse? Ikke ugyldighet, men (eventuelt) ikke-anvendelse - grunnlovskonform lovtolkning - anvendelse av loven mot erstatning

9 9 - frifinnelse fordi lovhjemmelen (straff m.v.) står i strid med grunnloven - kan grunnlovsstrid leses ut av domskonklusjonen alene (i Norge)? prøvingsrettens demokratiske legitimitet - Høyesterett en trussel mot demokratiet? - udemokratiske domstoler? (jfr. debatten om rettsliggjøring ) - hva betyr "demokrati"? (se i pkt. 1) - rettsregelhierarkiet (Chief Justice Marshall (1803)/justitiarius Lasson (1866)) - er hierarkiargumentet tilstrekkelig? - prosessens betydning: Muligheten til å bli hørt - kravet om begrunnelse - i tilknytning til politisk fastsatte normer - dommeren har ikke det siste ord om konstitusjonens innhold i fremtiden (korreksjonsmuligheten) - positivisme vs. "motstandsrett" (se i pkt. 6) prøving av grunnlovsbestemmelser? - kontroll med formen: Er det i det hele tatt tale om en grunnlovsvedtak? - kontroll med innholdet, jfr. pkt. 6 (er suprakonstitusjonelle normer positiv rett?) - Jfr. også Rt s hvem bør ha siste ord om konstitusjonens innhold (korreksjonsmuligheten)? Riksretten - Riksrett ( High Court of Justice ) eller Court of impeachment? - en straffedomstol (m.v.) - men en straffedomstol må bygge på oppfatninger om gjeldende rett - dermed: (også) en "konstitusjonsdomstol" - historisk eksempel i Norge: 1884-dommene om veto mot grunnlovsendringer - endringer fra 2007: rettsliggjøring av institusjon og straffebestemmelser - behov for en domstol som kan avgjøre konstitusjonelle tvister uten å måtte gå veien om (sak om) straff eller andre personlige sanksjoner?

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT 2. avdeling av rettsstudiet, vårsemesteret 2010: EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT 2. avdeling av rettsstudiet, høstsemesteret 2009: EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT 2. avdeling av rettsstudiet, vårsemesteret 2011: EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, vårsemesteret 2012 EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, vårsemesteret 2014 EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER

Detaljer

Forelesninger i statsforfatningsrett høsten 2018 KONSTITUSJONELL ENDRING

Forelesninger i statsforfatningsrett høsten 2018 KONSTITUSJONELL ENDRING Forelesninger i statsforfatningsrett høsten 2018 Professor Eivind Smith Mandag 27. august 2018 kl. 12.15-14 KONSTITUSJONELL ENDRING 1) Ulike former for konstitusjonell endring: Oversikt A) Endringer i

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, høstsemesteret 2014 EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER

Detaljer

Forelesninger i statsforfatningsrett høsten 2018

Forelesninger i statsforfatningsrett høsten 2018 Forelesninger i statsforfatningsrett høsten 2018 Professor Eivind Smith Tirsdag 28. august 2018 kl. 12.15-14 DOMSTOLER OG DOMSTOLSKONTROLL 1) Domstolene i Norge a) Grunnlovsreguleringen - 1814: Tre statsmakter

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT 2. avdeling av rettsstudiet, vårsemesteret 2009: EMNEOVERSIKT for forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, vårsemesteret 2015 Forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE EMNEOVERSIKT

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, høstsemesteret 2015 Forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE EMNEOVERSIKT

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, vårsemesteret 2016 Forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE EMNEOVERSIKT

Detaljer

Innhold. Del A Konstitusjonen som rettssystemets grunnlag

Innhold. Del A Konstitusjonen som rettssystemets grunnlag 622TOC.fm Page 11 Tuesday, December 18, 2007 9:27 AM Figurer og tabeller............................................................ 18 Henvisninger og forkortelser...................................................

Detaljer

Kursopplegget i statsforfatningsrett høsten 2016

Kursopplegget i statsforfatningsrett høsten 2016 Kursopplegget i statsforfatningsrett høsten 2016 Tredje semester av rettsstudiet Kursdeltagelse forutsetter at studentene deltar aktivt ved å arbeide med angitt materiale, stille og besvare spørsmål, delta

Detaljer

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2015

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2015 Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2015 Tredje semester av rettsstudiet Kursdeltagelse forutsetter at studentene setter seg inn i oppgitt materiale og deltar aktivt ved å stille og besvare spørsmål,

Detaljer

Kursopplegget i statsforfatningsrett høsten 2014

Kursopplegget i statsforfatningsrett høsten 2014 Kursopplegget i statsforfatningsrett høsten 2014 Tredje semester av rettsstudiet Kursdeltagelse forutsetter at studentene setter seg inn i oppgitt materiale og deltar aktivt ved å stille og besvare spørsmål,

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE

STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Tredje semester av rettsstudiet, høstsemesteret 2016 Forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: PERSPEKTIV, KILDER OG METODE EMNEOVERSIKT

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: DEN LOVGIVENDE OG DEN UTØVENDE MAKT

STATSFORFATNINGSRETT: DEN LOVGIVENDE OG DEN UTØVENDE MAKT Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Forelesninger ved professor Eivind Smith tredje semester av rettsstudiet, vårsemesteret 2017 STATSFORFATNINGSRETT: DEN LOVGIVENDE OG DEN UTØVENDE MAKT

Detaljer

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2016

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2016 Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2016 Tredje semester av rettsstudiet Kursdeltagelse forutsetter at studentene setter seg inn i oppgitt materiale og deltar aktivt ved å stille og besvare spørsmål,

Detaljer

Forelesninger i statsrett - Dag 2

Forelesninger i statsrett - Dag 2 Forelesninger i statsrett - Dag 2 Vår 2017 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Fra kunnskapskravene Konstitusjonen og endring av konstitusjonen. Statsrettslig metode,

Detaljer

STATSFORFATNINGSRETT: LOVGIVENDE OG UTØVENDE MAKT

STATSFORFATNINGSRETT: LOVGIVENDE OG UTØVENDE MAKT Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT Forelesninger ved professor Eivind Smith STATSFORFATNINGSRETT: LOVGIVENDE OG UTØVENDE MAKT BRUK GRUNNLOVSTEKSTEN AKTIVT EMNEOVERSIKT DAG 1 (ca.) Introduksjon

Detaljer

Kapittel III Den konstituerende makt. Konstitusjonell endring... 89. Kapittel IV Konstitusjonen som grunnlag for internasjonalt samarbeid...

Kapittel III Den konstituerende makt. Konstitusjonell endring... 89. Kapittel IV Konstitusjonen som grunnlag for internasjonalt samarbeid... 490076.book Page 9 Wednesday, September 9, 2009 1:18 PM Innholdsoversikt Figurer og tabeller.............................................................. 21 Henvisninger og forkortelser.....................................................

Detaljer

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett)

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Høsten 2010 første dobbeltime Stipendiat Lars Magnus Bergh 1. begrepene konstitusjon og konstitusjonell rett 1.1. materiell konstitusjonell

Detaljer

Innholdoversikt. Del A Konstitusjonen som rettssystemets grunnlag. Del B De konstituerte makter. Lovgivning og kontroll

Innholdoversikt. Del A Konstitusjonen som rettssystemets grunnlag. Del B De konstituerte makter. Lovgivning og kontroll Innholdoversikt Figurer og tabeller... 21 Henvisninger og forkortelser... 22 Litteratur... 23 Kapittel I Konstitusjonelt demokrati... 27 Del A Konstitusjonen som rettssystemets grunnlag Kapittel II Hva

Detaljer

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2014

Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2014 Kursopplegget i statsforfatningsrett våren 2014 Tredje semester av rettsstudiet Kursdeltagelse forutsetter at studentene setter seg inn i oppgitt materiale og deltar aktivt ved å stille og besvare spørsmål,

Detaljer

Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering

Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, H 2017 Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering Læringskravene for denne forelesningen God forståelse: Rettskildene

Detaljer

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Velkommen til nye JUS2111! Ny fagsammensetning: Statsforfatningsrett og folkerett som før

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 4 (Disp. pkt. 4-5.2) Professor Ole-Andreas Rognstad, Internasjonal rett Tradisjonelt behandlet som en «sekundær rettskilde» i rettskildelæren

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 4 (Disp. pkt. 4-5.1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Internasjonal rett Tradisjonelt behandlet som en «sekundær rettskilde» i rettskildelæren (sammen

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 5 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 5 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 5 (Disp. pkt. 5-6.2) Professor Ole-Andreas Rognstad, Internasjonal rett Tradisjonelt behandlet som en «sekundær rettskilde» i rettskildelæren (sammen

Detaljer

Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter

Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter Vår 2017 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Oversikt over dagens tema 1. Hvor finner vi rettigheter?

Detaljer

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjonsforelesninger oppstart ordinær undervisning Tirsdag 11. august: kl. 10.15-14.00

Detaljer

Generalforsamlingens kompetanse fremgår av FN-pakten art. 10 følgende.

Generalforsamlingens kompetanse fremgår av FN-pakten art. 10 følgende. EKSAMEN i NIRI 2014 Del I Spørsmål 1: Har FNs Generalforsamling kompetanse til å pålegge Sikkerhetsrådet å innføre økonomiske sanksjoner mot Ukraina? Generalforsamlingens kompetanse fremgår av FN-pakten

Detaljer

1 Rettstenkning Vår rettstenknings utvikling Rett Rettssystemet... 20

1 Rettstenkning Vår rettstenknings utvikling Rett Rettssystemet... 20 Del I Rettstenkning og verdier... 13 1 Rettstenkning... 15 1.1 Vår rettstenknings utvikling... 15 1.2 Rett... 20 1.3 Rettssystemet... 20 2 Rettsstaten... 23 3 Verdier... 25 Del II Rettskildefaktorer...

Detaljer

Forelesninger i statsrett - Dag 9 Tilbakevirkning og ekspropriasjon mv

Forelesninger i statsrett - Dag 9 Tilbakevirkning og ekspropriasjon mv Forelesninger i statsrett - Dag 9 Tilbakevirkning og ekspropriasjon mv Vår 2017 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Repetisjon fra i de siste minuttene i går Tre særlig

Detaljer

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Gjennomgang 3. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Typisk oppgave i rettskildelære. Sentralt tema. Godt dekket i pensumlitteratur

Detaljer

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjonsforelesninger oppstart ordinær undervisning Mandag 11. august kl 10.15-12.00

Detaljer

Om juridisk metode. Introduksjon

Om juridisk metode. Introduksjon Om juridisk metode Introduksjon Juridisk metode Oversikt over forelesningen: Hva er juridisk metode? Hva bygger kunnskap om juridisk metode på? Systematisering av kunnskap om juridisk metode Normer og

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 6 (Disp. pkt. 6.3-8) Professor Ole-Andreas Rognstad, Utenlandsk rett som rettskilde Kan ha relevans, særlig som støtteargument Slutning: Gjerne

Detaljer

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Forvaltningsrett JUS 2211 Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Inger-Johanne Sand, IOR Høsten 2017 O Personell kompetanse : Grunnloven, lover, forskrifter, Delegasjon Organisasjonsmyndighet

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1 Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Ola Mestad, «Rettens kilder og anvendelse»,

Detaljer

Statsforfatningsrett. - 1.forelesning Hva er statsforfatningsrett? Oversikt Sentrale begreper. JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO

Statsforfatningsrett. - 1.forelesning Hva er statsforfatningsrett? Oversikt Sentrale begreper. JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO Statsforfatningsrett - 1.forelesning Hva er statsforfatningsrett? Oversikt Sentrale begreper JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO Statsrett forelesninger H2018 20.08. Dag 1 Statsforfatningsrett

Detaljer

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Forvaltningsrett JUS 2211 Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Inger-Johanne Sand, IOR Våren 2017 Personell kompetanse : Organisasjons- og instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, dag 6 ( bolk 2, dag 2) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, dag 6 ( bolk 2, dag 2) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, dag 6 ( bolk 2, dag 2) Professor Ole-Andreas Rognstad, Fravik fra tidligere praksis (prejudikatsfravik) Eksempler: Rt. 2008 s. 362 (Ivar Aasen) og Rt.

Detaljer

Hovedtyper av rettskildefaktorer: Praksis, vedtak og rimelighet

Hovedtyper av rettskildefaktorer: Praksis, vedtak og rimelighet Hovedtyper av rettskildefaktorer: Praksis, vedtak og rimelighet Hva menes med at rettskildeprinsipper er normer? Rettskildeprinsippenes virkelighetstilknytning Internaliserte normer eller gyldig på annet

Detaljer

Last ned Konstitusjonelt demokrati - Eivind Smith. Last ned

Last ned Konstitusjonelt demokrati - Eivind Smith. Last ned Last ned Konstitusjonelt demokrati - Eivind Smith Last ned Forfatter: Eivind Smith ISBN: 9788245017823 Antall sider: 483 Format: PDF Filstørrelse:38.31 Mb Janusansiktet symboliserer konstitusjonens to

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 8

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 8 Side 1 av 8 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVE JUS2111 VÅREN 2014 I. Her følger oppgaveteksten: Oppgave 1 a) Redegjør kort for domstolsprøvingen av lovers grunnlovsmessighet. b) Redegjør kort for domstolenes

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, Dag 3. Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, Dag 3. Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, Dag 3 Professor Ole-Andreas Rognstad, Slutning fra lovforarbeider Gjenstand for tolkning Men ikke nødvendig med ordfortolkning; annen karakter enn lovtekst

Detaljer

Gjennomgang av fakultetsoppgave i konstitusjonell rett (statsforfatningsrett)

Gjennomgang av fakultetsoppgave i konstitusjonell rett (statsforfatningsrett) Gjennomgang av fakultetsoppgave i konstitusjonell rett (statsforfatningsrett) Høsten 2010 Stipendiat Lars Magnus Bergh 1. innledning 1.1. oppgaven gir frihet til å disponere forskjellig 1.2. oppgaven gir

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, Dag 5 ( Bolk 2, dag 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, Dag 5 ( Bolk 2, dag 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016, Dag 5 ( Bolk 2, dag 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Fortsettelse av forelesninger i rettskildelære Tidligere i høst ( bolk 1 ): Generelt om hva rettskildelære

Detaljer

Statsforfatningsrett. 3.forelesning Den utøvende statsmakt. JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO

Statsforfatningsrett. 3.forelesning Den utøvende statsmakt. JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO Statsforfatningsrett 3.forelesning Den utøvende statsmakt JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO Den utøvende statsmakt i Grunnloven: 3 den utøvende makt er hos Kongen., 5 ansvarligheten påligger

Detaljer

Instruksjonsmyndighet og delegasjon

Instruksjonsmyndighet og delegasjon Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Høsten 2018 Instruksjonsmyndighet og delegasjon Personell kompetanse to temaer Organisasjons- og instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten

Detaljer

Instruksjonsmyndighet og delegasjon

Instruksjonsmyndighet og delegasjon Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, våren 2015 Instruksjonsmyndighet og delegasjon Personell kompetanse to temaer Instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten skal ha god

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Rettskilder og juridisk metode. Introduksjonsmøte med BA studenter

Rettskilder og juridisk metode. Introduksjonsmøte med BA studenter Rettskilder og juridisk metode Introduksjonsmøte med BA studenter Alla Pozdnakova Senter for europarett Målet med rettsstudiet: Den viktigste ferdigheten som skal oppøves er å lære å stille, analysere

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i

Detaljer

Examen facultatum rettsvitenskapelig variant Rettsfilosofi (Del A) Christoffer C. Eriksen IOR

Examen facultatum rettsvitenskapelig variant Rettsfilosofi (Del A) Christoffer C. Eriksen IOR Examen facultatum rettsvitenskapelig variant Rettsfilosofi (Del A) Christoffer C. Eriksen IOR c.c.eriksen@jus.uio.no Tilbakeblikk: Introduksjon I. Hva er ex. fac? II. Hvorfor ex. fac? III. Forholdet mellom

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4111 metode (innlevering 13. september 2013)

Fakultetsoppgave JUS 4111 metode (innlevering 13. september 2013) Fakultetsoppgave JUS 4111 metode (innlevering 13. september 2013) Gjennomgang, Misjonssalen 4. oktober 2013 kl 10:15 v/jon Gauslaa Oppgavens ordlyd: Drøft hvorvidt domstolene bør skape generelle rettsprinsipper/rettsregler.

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN

Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN 0 Oversikt 1. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen 2. Historisk

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt. 7.3-7.6) Professor Ole-Andreas Rognstad, Tolkningsresultater (iii) Antitetisk tolkning Motsetningsslutning Hvis så Eks.: Vergemålsloven

Detaljer

Fakultetsoppgave i rettskildelære JUS1211, våren 2017 Gjennomgang v/ Markus Jerkø

Fakultetsoppgave i rettskildelære JUS1211, våren 2017 Gjennomgang v/ Markus Jerkø Fakultetsoppgave i rettskildelære JUS1211, våren 2017 Gjennomgang v/ Markus Jerkø Et præjudikat er en høiesteretsdom - stort mere man kan ikke sige derom. Peter Wessel Zappfe, (Eksamensbesvarelse, 1923)

Detaljer

JUS 1211 Juridisk metodelære Del I Rettskildelære

JUS 1211 Juridisk metodelære Del I Rettskildelære JUS 1211 Juridisk metodelære Del I Rettskildelære Vår 2018 Dag 4 Professor Ole-Andreas Rognstad Førsteamanuensis Birgitte Hagland HOVEDTEMA VIII Samordning/harmonisering av rettskilder. Tolkningsresultater

Detaljer

Hvordan Høyesterett vektlegger Stortinget sin vurdering av hvordan grunnloven burde tolkes, når Høyesterett tolker grunnloven

Hvordan Høyesterett vektlegger Stortinget sin vurdering av hvordan grunnloven burde tolkes, når Høyesterett tolker grunnloven Hvordan Høyesterett vektlegger Stortinget sin vurdering av hvordan grunnloven burde tolkes, når Høyesterett tolker grunnloven Kandidatnummer: 525 Leveringsfrist: 25.11.03 Antall ord: 17 181 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett)

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Våren 2009 del 1 Stipendiat Lars Magnus Bergh 1. begrepene konstitusjon og konstitusjonell rett 1.1. materiell konstitusjonell rett

Detaljer

Førsteamanuensis ph.d. Harald Irgens-Jensen. Avtalerett JUS En oversikt

Førsteamanuensis ph.d. Harald Irgens-Jensen. Avtalerett JUS En oversikt Førsteamanuensis ph.d. Harald Irgens-Jensen Avtalerett JUS 1111 En oversikt Disposisjon forelesning 1 Avtalerettens betydning Avtalerett som fag ved UiO og forholdet til andre fag Læringskravene i avtalerett

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Denne veiledningen er skrevet før undertegnede har lest noen besvarelser.

Denne veiledningen er skrevet før undertegnede har lest noen besvarelser. SENSORVEILEDNING JUS2111 HØST 2013 Oversikt Oppgaven består av to deler. Det fremgår av oppgaveteksten at antatt tidsbruk for oppgave I er 4 timer, mens antatt tidsbruk for oppgave II er 2 timer. Oppgave

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013

Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013 Sensorveiledning JUS4111 Våren 2013 «Forarbeiders betydning ved tolkning av lover» 1. Om oppgaven, kunnskapskrav, pensum og denne veiledningen Oppgaven er sentral i metodelæren og er vel hva man kan kalle

Detaljer

Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslige institusjoner Norske og internasjonale rettslige institusjoner Emnekode: BRV200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Forelesninger i folkerett Høst 2013 Geir Ulfstein

Forelesninger i folkerett Høst 2013 Geir Ulfstein Folkerettens plass i studiet Trenger norske jurister folkerett? Hva kreves? Oversikt over undervisningen Forelesninger i folkerett Høst 2013 Geir Ulfstein Folkerettens karakter Folkeretten som eget rettssystem

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio. JUS 2111, EØS-rett Våren 2017 Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) Hva og hvorfor Hva En folkerettslig avtale som skal sikre bevegelighet

Detaljer

Statsforfatningsrett. - 2.forelesning Den lovgivende statsmakt Stortinget funksjoner og kompetanse. JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO

Statsforfatningsrett. - 2.forelesning Den lovgivende statsmakt Stortinget funksjoner og kompetanse. JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO Statsforfatningsrett - 2.forelesning Den lovgivende statsmakt Stortinget funksjoner og kompetanse JUS 2111 Høsten 2018 Inger-Johanne Sand, IOR/UiO Den lovgivende statsmakt Stortinget oversikt I. Introduksjon

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslige institusjoner Norske og internasjonale rettslige institusjoner Emnekode: BRV200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Forbud mot tilbakevirkende lover

Forbud mot tilbakevirkende lover Benedikte Moltumyr Høgberg Forbud mot tilbakevirkende lover UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsfortegnelse Forord 5 1 Innledning 15 1.1 Formål og struktur 15 1.2 Presisering og rammeverk 19 1.2.1 Den rettsstridige

Detaljer

Torsdag: Havrett; internasjonale organisasjoner, særlig FN. Fredag: Bruk av militær makt; individer og andre ikke-statlige aktører

Torsdag: Havrett; internasjonale organisasjoner, særlig FN. Fredag: Bruk av militær makt; individer og andre ikke-statlige aktører 1 Alminnelig folkerett Høst 2011 Geir Ulfstein 1. FORELESNING Folkerettens plass i studiet Trenger norske jurister folkerett? Hva kreves? Oversikt over undervisningen Opplegg for forelesningene Tirsdag:

Detaljer

Kinander.book Page 1 Wednesday, February 16, :19 PM 1 Makt og rett

Kinander.book Page 1 Wednesday, February 16, :19 PM 1 Makt og rett Makt og rett 1 2 3 Morten Kinander (red.) Makt og rett Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget

Detaljer

IV SKJØNNSUTØVELSE OG SKJØNNSSKRANKER

IV SKJØNNSUTØVELSE OG SKJØNNSSKRANKER IV SKJØNNSUTØVELSE OG SKJØNNSSKRANKER 0 Oversikt 1. Emnet og avgrensninger 2. Bruk av skjønn begrunnelser for og i mot 3. Subsumsjonskjønn og egentlig forvaltningsskjønn 4. Subsumsjonsskjønn 5. Det egentlige

Detaljer

Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211

Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2017, første og annen forelesning (12.-13. januar) Læringskravene for disse to forelesningene God forståelse: Forholdet mellom alminnelig

Detaljer

Stortingets rett til å instruere regjeringen

Stortingets rett til å instruere regjeringen Stortingets rett til å instruere regjeringen Kandidatnummer: 622 Leveringsfrist: 09.05.2018 Antall ord: 16 593 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema... 1 1.1.1 Problemstilling... 1 1.1.2

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat JUS2111 statsforfatningsrett, forslag nr 1 Ansvarlig faglærer Benedikte Moltumyr Høgberg Forslag til endring i litteratur JUS2111 Statsforfatningsrett

Detaljer

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang Konstitusjonell tingsrett Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang 8.1 Hva er Konstitusjonell Grunnloven 19, 97, 105, og 110b Grunnlovens betydning trinnhøyere regler Tolkningsmoment

Detaljer

Oversikt over forelesningene

Oversikt over forelesningene Oversikt over forelesningene 1/10: Problemtyper, rettskilder og virkemidler 2/10: Prinsipper, grunnlovsvern, internasjonal miljørett og EØS-rett 3/10: Saksbehandlingsregler; plan- og bygningsloven 8/10:

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA Grunnloven 104 En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA 1. Opplegg Barns menneskerettigheter 104 Elementene i bestemmelsen Barns integritetsvern Barnets beste Retten til å bli hørt

Detaljer

Forelesning i metode - Harmonisering og motstrid

Forelesning i metode - Harmonisering og motstrid Forelesning i metode - Harmonisering og motstrid Vår 2018 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Tema for forelesningen: 1. Hva er harmonisering? 2. Hvem harmoniserer?

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven Forelesningsoversikt Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven Dag 2: Plan- og bygningsloven Dag 3: Naturmangfoldloven Dag 4: Forurensningsloven Dag 5: Vassdragsforvaltning, Grunnloven og prosessuelle

Detaljer

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging [start forord] Innhold DEL I Introduksjon... 15 1 Juridisk metode og oppgaveteknikk... 15 2 Deskriptiv kontra normativ fremstilling... 16 3 Kilder... 16 4 Bokens oppbygging... 17 DEL II Rettsanvendelsesprosessen

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

Forelesning i alminnelig forvaltningsrett. Introduksjon til forvaltningsretten

Forelesning i alminnelig forvaltningsrett. Introduksjon til forvaltningsretten Forelesning i alminnelig forvaltningsrett Introduksjon til forvaltningsretten Høst 2018 Nikolai K. Winge Dato Kl. Tema Ansvarlig 13.8 10.15-12.00 Introduksjon til JUS 2211 Jon Christian Nordrum 14.8 10.15-12.00

Detaljer

EØS-rett, høst Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

EØS-rett, høst Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett EØS-rett, høst 2009 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett EØS-rett som emne EØS-rett: folkerett og norsk rett Forbindelseslinjer til statsretten forvaltningsretten miljøretten velferdsretten

Detaljer

Konstitusjonell sedvanerett

Konstitusjonell sedvanerett Konstitusjonell sedvanerett - politisk konstruksjon eller juridisk verktøy? Siri Bjørtuft Ellingsen Hovedoppgave i statsvitenskap Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Høsten 2002 2 Til pappa

Detaljer

Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211

Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2014, første og annen forelesning (9. og 10. januar) Oversikt over de to første forelesningene Hva er forvaltning og forvaltningsrett

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett)

Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Manuduksjon i konstitusjonell rett (statsrett, statsforfatningsrett) Høsten 2010 andre dobbeltime Stipendiat Lars Magnus Bergh 1. Stortingets kompetanse 1.1. grunnlovsumiddelbar kompetanse, jf. 75 1.1.1.

Detaljer

Manduksjoner i statsrett - med linjer til internasjonal rett

Manduksjoner i statsrett - med linjer til internasjonal rett Manduksjoner i statsrett - med linjer til internasjonal rett Vår 2016 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Tematisk oversikt: 1. Staten 2. Konstitusjonen 3. Stortinget/lovgivende

Detaljer

Forelesninger i statsrett

Forelesninger i statsrett Forelesninger i statsrett Forholdet mellom lovgivende og utøvende makt Høst 2018 av Benedikte M. Høgberg og Ola Mestad Det juridiske fakultet, UiO Tema for forelesningen 1. Om lovgivende og utøvende makt

Detaljer