2. Informasjon om studietilbudet ved de deltakende institusjoner. Hver institusjon bes forberede en kort innledning (inntil 5 minutter)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Informasjon om studietilbudet ved de deltakende institusjoner. Hver institusjon bes forberede en kort innledning (inntil 5 minutter)"

Transkript

1 ETABLERINGSMØTE NASJONALT FOR MUSIKK FREDAG 13.MAI 2011 Tidsramme: : Agenda: 1. Velkommen - Presentasjon av deltakere - Bakgrunnen for etablering av v/ NRUM leder Trine Knutsen Fagrådet under UHR (Universitets- og høgskolerådet). RUM gjort om til profesjonsråd, tidligere fagråd for utøvende og skapende områd i musikkfeltet. UHR ber RUM om å etablere fagrådet (for institusjoner med tilbud i musikk på 60 stp eller mer). 2. Informasjon om studietilbudet ved de deltakende institusjoner. Hver institusjon bes forberede en kort innledning (inntil 5 minutter) Høgskolen i Bergen: Musikkundervisning gjennom 52 år. 3-årig lærerutdanning til forskjellige skoletrinn. 60stp musikk i 15stp-bolker. 60stp årsenhet kommende studieår med 24 studenter. Svært god søkning. 30stp enhet på førskolelærerutdanning. Master i musikkpedagogikk som er et teoretisk studium. Stram økonomi kan gå ut over studiekvalitet. Nettstudium (kompetanse for kvalitet) har hatt dårlig søkning, som alle praktiske og estetiske fag. Ny professor fra høsten Samarbeid med andre institusjoner, bl.a gjennom Musikknett Vest. Ca.75 studenter i grunnskolelærerutdanning/allmennlærarutdanning pluss 24 studenter på 60 sp. årsenhet. 17 fast ansatte. Høgskolen i Hedmark: Spesialisering i musikk fra Arbeider med kopling mellom musikk- og lærerutdanning. Nå: Musikk i førskolelærerutdanning. Tilbyr 30- og 60 stp enheter i allmennlærerutdanning. Faglærerutdanning i musikk og årsenhet (ca 3o studieplasser). Ikke så god søkning som de skulle ønske. Mastertilbud i kultur- og språkfagsdidaktikk (20 studieplasser).

2 Ambisjoner om fusjon i Mjøsområdet til nytt universitet. Søker om Phdakkreditering fra NOKUT. 12 ansatte inkl. stipendiater. Utfordringer mest knyttet til grunnutdanninger. Høgskolen i Nesna: Musikk i førskolelærerutdanning. 60 stp musikk inndelt i 4 samlingsbaserte moduler á 15 stp som kan integreres i flere lærerutdanninger. Master i musikkvitenskap i samarbeid med Levanger. Senter for musikkforskning i samarbeid med Bodø og Piteå. Etno-musikologisk rettet og gjerne geografisk tilknyttet nordområdene. Gir tilbud om innføringskurs i musikk/kultur/kontekst over nett (10stp). Forelesninger som podcast og nettveiledning. 7 ansatte (over halvparten 1.stilling/professorat) Høgskolen i Nord-Trøndelag: Ulike lærerutdanninger med sterk rytmisk profil. Gode lokaler. Samlingsbasert master (med Nesna). Samlingsbasert studium i musikkproduksjon. Egen master pr ansatte i seksjonen. Ca. 120 studenter. Høgskolen i Stord/Haugesund: Faglærerutdanning i musikk (3-årig) fra 2008 med ca 35 studenter. Musikk i grunnskolelærerutdanning og førskolelærerutdanning (30 stp-enheter). Tilbyr årsenhet i musikk inneværende år. PELU-utdanning (max 60 stp musikk). Master i IKT og læring med musikkprofil. 2 stipendiater og 8 fagtilsatte i musikkseksjonen.. Engasjert i utredningsarbeid ift lærerutdanninger. Svekking av musikk i grunnopplæring er en uttalt bekymring. Høgskolen i Volda: Bachelor musikk (3-årig) med vekt på grunnskole. Uten opptaksprøve. Ute av allmennlærerutdanning, men tilbyr 30 og 60 stp-enheter i musikk. Ble samlet i egen avdeling for 5 år siden. Lansert en ny kulturskolelærerutdanning (fordi de er ute av allmennlærerutdanning) som et tilbud til kulturskolelærer uten- eller med lite formell utdanning. PPU i musikk (6 studieplasser). Ca 80 studieplasser totalt. 7 ansatte, 2 stipendiater. Arbeider med kulturfaglig master v/mangar Åm. Ansgar teologiske høgskole:

3 Eies av Norsk misjonsforbund. Tilbyr teologisk, psykologiske- og musikkstudier. Bachelor i musikk fra Årsenhet 60stp med fordypning 40 stp. Breddefokus. Ca 40 studenter. 4,5 årsverk. Ønske å profilere rytmisk musikk og musikkproduksjon- /teknologi. Høgskolen i Staffeldtsgate: Videreføring av bibelskole. Høgskole siden Sterk rytmisk profil. Drives for det meste av innsamlede midler. Musikk-, ledelse- og kristendomsfag. Ikke pedagogiske fag. 106 studenter på musikk (6 på klassisk). 5 ansatte på musikkfeltet. 4-årig utøvende utdanning med 120stp musikk (integrert profesjonsutdanning). Fått godkjent alternativ kantorutdanning. Er i fusjonssamtaler med UiA og Norsk lærerakademi. NTNU: 4 programmer. Utøvende, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap. Bachelor (både 3- og 4-årig) og master på de tre førstnevnte. 30 ansatte på utøvende, med klassisk-, jazz- og kirkemusikkseksjoner. 8 ansatte må musikkvitenskap. Alle studenter har fellesemnene ex.fac, ex.phil og valgemne på hver 7,5 stp i grunnutdanning. Fellesemne i teamarbeid for masterstudenter. 1- og 2-årig PPU. UiA: Fusjonert med Høgskolen i Agder. Fakultet med institutter for rytmisk musikk, klassisk musikk og musikkpedagogikk. 3-årig bachelor (utøvende, musikk/dans/drama). Felles pedagogiske fag. Utøvende og teoretiske mastere. 2012: Bachelor med fordypning i musikk (pedagogisk vekt med mindre utøving. Breddeprofil). Phd i rytmisk musikk (5-6 stipendiater). Master i music management. 1-årig studium i musikkteknologi (faget ligger med 10stp i alle grunnutdanningene). 30 vitenskapelig ansatte, ca 200 studenter. UiB: Griegakademiet eget institutt under humanistisk fakultet. Bakgrunn i Bergen musikkonservatorium (siden 1905). Pr i dag 45 fast ansatte (28 årsverk). Ca 200 studenter (250 om få år). Studietilbud i utøving, musikkterapi (5-årig masterprogram med 60 studenter fra 2012), PPU og musikkvitenskap (etnomusikologisk profil). Klassisk, kirkemusikk, jazz og folkemusikk. 4-årig bachelor. Master i utøving og komposisjon (24 studenter). Særlig involvert: i TUP,

4 musikkterapiforskning, Griegforskning, forskerskole. Stor utfordring i samlokalisering av tilbud. UiO: Teoretisk-praktiske musikkvitenskapelige studier. Eneste 1-fags og 1-programs institutt på UiO. Teoretiske og produksjonsrettede studieforløp. Bachelor, master og Phd-tilbud. 45 ansatte (40 vit.). Forskningstungt institutt. 60 bachelor, 40 master, 10 Phd og 2-3 postdoc. Faglige hovedtradisjoner: Musikkhistorie og estetikk, antropologisk-sosiologisk og naturvitenskapelig-teknologiske kompetanseområder. Utstrakt samarbeid med andre fagområder ved UiO. UiS: 60-årig musikkonservatorietradisjon. Nå Institutt for musikk og dans under humanistisk fakultet, UiS. Samlokalisert med andre kulturaktører (orkester, videregående skole og festivaler). Konserthus med to saler i løpet av årig utøvende bachelor. Halvparten av studenter velger integrert PPU 3.studieår. Utøvende master i klassisk og jazz. Kirkemusikkutdanning lagt ned (arbeider med finansiering av 30stp-enhet) og erstattet med jazzutdanning for noen år siden. Årsenheter i klassisk utøving (post-diploma) og musikkproduksjon. Får ansvar for 30 stp-enhet i allmennlærerutdanning (GLU). 25% utenlandske studenter på instituttet. 175 studieplasser på musikk. UiT: Musikkonservatorium, men er institutt for musikk under kunstfaglig fakultet sammen med Kunstakademiet som 2.institutt. Fusjonert i 2009 med UiT, lå tidligere under Høgskolen i Tromsø. 3-årig faglærerutdanning, 4-årig utøvende bachelor. Utøvende master og master i hørelære med didaktikk og praksis. Bachelor i kunstog kulturformidling. Ny 3-årig bachelor i drama og integrert 5-årig master med musikk fra høsten stp-enheter i ensembleledelse, kammermusikk, musikkteknologi. Både klassisk og rytmisk retning. Ansvar for musikk i førskole- og allmennlærerutdaningene (30stp-enheter). 20 bachelor og 6 master tas opp pr år. Utstrakt samarbeid med festivaler og ensembler ift utøvende praksis fra høsten

5 2011. Samarbeid med Kirkelig utdanningssenter om kantorutdanning. Mål om studium i framføringsteknologi. Tilsetter stipendiat i musikkarvsforskning. NMH: 20 utdanninger. 4-årige bachelorutdanninger med bred fagportefølje. Gjennomgående god søkning (2000 i år). Både klassisk, jazz og folkemusikk. Ca 140 faglige årsverk inklusive stipendiater. Ca 580 studenter. Mange 1.stillinger og høyt faglig nivå på ansatte. Sterkt engasjert i forskerutdanning og talentutvikling. Mange utenlandske studenter (ca 50% på masternivå). Sterkt utøverfokus i alle studier, men med musikk og helse som tilleggsområde. Også fokus på forskning om høyere musikkutdanning. Kommentarer til presentasjonene: - Oppsummerende fra Øyvind Nystøl (UHR): Har vi et kommunikasjonsproblem i forhold til hvordan vi organiserer pedagogiske utdanningstilbud som PPU (ift pris pr.studieplass)? - Flere av medlemsinstitusjonene som kommenterte fordelingen av representanter (universiteter og vitenskaplige høgskoler 2 representanter, høgskoler 1 representant). Øyvind Nystøl (UHR) svarte at dette er hentet fra UHRs standardforskrifter for nasjonale råd, men at NFM kan komme med forslag til endring i denne (foretas neste gang i slutten av 2012). 3. Hovedutfordringer i Norsk musikkutdanning Eirik Birkelund, Norges musikkhøgskole fra et utøverutdanningsperspektiv: - Mye å glede seg over: Sterk interesse for musikk og musikkutdanning. Sterk politisk interesse. Kulturløftet. Ingen nedskjæringer etter finanskrisen. - Mye å glede seg over i RUM også: Sidestillinga av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Stort sett god søkning til studier. Kandidater får fagrelevant arbeid og trives i jobb iht kandidatundersøkelse. - FOU-utfordringer: Organisering og finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidet er i en etableringsfase. - Økende internasjonal konkurranse og utøvende stillinger. Norske talenter har for svak forutdanning. - Hvilke utfordringer kommer morgendagens musikere til å få? Hvilke implikasjoner får sjangerforskyvinga? Hvordan skal det flerkulturelle perspektiv ivaretas?

6 - Musikkfaget under press i grunnopplæringa. Manglende kompetanse på lærersida er vitenskapsåret. Hvordan framheve musikk og musikkopplæring som verdiskapende? Svein Bjørkås, Universitetet i Oslo fra et musikkvitenkapsutdanningsperspektiv: 3 områder som klare utfordringer for musikkvitenskap (mv): 1. Musikkvitenskap ingen entydig disiplin, men et tverrfaglig og multidisiplinært felt. Området blir så bredt at det er vanskelig å dekke. Man havner fort i en tilbud/etterspørsel-tanke mht fagretning. Utakt mellom kompetanse hos personalet og forskningsfeltet: Overkapasitet på gårdagens kompetanseområder. 2. Fagfeltet er i stadig større grad internasjonalisert, men instituttet har problemer med å trekke til seg studenter fra utlandet (Oslo som by er bl.a. for lite attraktiv). 3. Musikkvitenskap ligger mellom to løyper mht studiepoengsfinansiering: Studiepoengproduksjon og konservatoriefinansiering. Resultatet blir at instituttet blir presset økonomisk fordi det er vanskelig å legitimere kostnadene innafor UiO-systemet. Retorikken fra instituttets side må derfor endres. Må man virke samfunnsrelevant på den riktige måten for å nå igjennom? Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark fra et lærerutdanningsperspektiv - Bakgrunn: Noenlunde klar arbeidsfordeling før høgskolereform i 1994: - Nå: Fremdeles tydelige faglige tyngdepunkt, men bildet er atskillig mer sammensatt. Ingen tydelig institusjonell arbeidsdeling gjør at faglig identitet er langt vanskeligere å dyrke og tydeliggjøre både intern og overfor finansieringskilder og andre eksterne tilknytningspunkter. Dette gjør det også vanskeligere fra et søkersynspunkt. - Bologna-prosessen og kvalitetsreformen gjorde det vanskeligere å opprette et 4-årig forløp. Vanskelighetene med å legge til rette for fordypning er med på å svekke musikkfaget. - Musikk som allmennfag vs. Musikk som et spesialistfag. Utdanningskonjunkturer i disfavør av estetiske fag (jf. Kunnskapsløftet og vekt på basisfag : opptakskrav innen til lærerutdanning, testing av læringsutbytte, heldagsskole, etter- og videreutdanning). - Musikk som lærerutdanningsfag står over for store utfordringer i forhold til: Konservatoriemodellen for faginndeling er i liten grad profesjonsorientert, didaktisk sett. Rammeplanverket gir begrensete muligheter for faglig og tverrfaglig utvikling av studietilbud. Liten tyngde i norsk musikkpedagogisk forskning rett og slett fordi fagmiljøet er lite, eksempelvis i forhold til Sverige.

7 4. Hovedtemaer og oppgaver for fagrådets arbeid på bakgrunn av innledningene og debatten i sak 3: - Eget nettsted for rådets arbeid og systematisk oversikt over studiesteder og tilbud. - Strategidokument. - Kartlegging av arbeid innafor regionale råd og nettverk. - Arbeid for å styrke musikkfagets status innafor grunnopplæringa og forskning på området. 5. Medlemskap i- og retningslinjer for fagrådets arbeid: - jf. Vedlagte standardreglement for nasjonale fagråd og forslag til retningslinjer for nasjonalt fagråd for musikk - Vedlagt utkast for nærmere regler, utarbeidet av Kjetil Solvik. Reglemententene ble gjennomgått og debattert. Vedtak: Pkt.4 om arbeidsutvalg omarbeides til: 1 representant fra hvert hovedområde (konservatorie-, høgskole- og musikkvitenskapelige områder)+ studentrepresentant. 6. Valg av arbeidsutvalg: Valgt ved akklamasjon: Ingrid Hanken, Svein Bjørkås, Ive Buch Romme (leder) 7. Neste møter, lagt til Tromsø: RUM: 31.oktober Nasjonalt fagråd (NFM): 1.november

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Rådet for Utøvende Musikkutdanning

Rådet for Utøvende Musikkutdanning Rådet for Utøvende Musikkutdanning REFERAT FRA RUM-MØTE Vår 2013 Tid: 29. april 2013 kl 1000-1700 Sted: Møterom 140, Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo UiT - Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige

Detaljer

Nasjonalt fagråd i utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap Møte 27. oktober 2009

Nasjonalt fagråd i utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap Møte 27. oktober 2009 Nasjonalt fagråd i utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap Møte 27. oktober 2009 Til stede: Eirik Birkeland, NMH Ingrid Maria Hauken, NMH Kjetil Solvik, NMH Knut Olseng, NMH Erik Hagtun, NTNU Trine

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene 1 av 2 Rektor 24.08.2014 Notat Til: Styreseminaret 27. 28.08.2014 Kopi til: Fra: SAKS: Arbeidsgruppene Signatur: SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene Innledning KD har sendt ut et oppdragsbrev til de høyere

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 1 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Universitetet i Tromsø. Rapport fra arbeidsgruppe for Natur- /realfagområdet

Fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Universitetet i Tromsø. Rapport fra arbeidsgruppe for Natur- /realfagområdet Fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Universitetet i Tromsø Rapport fra arbeidsgruppe for Natur- /realfagområdet 20. mars 2010 Innholdsfortegnelse 1.0 SAMMENDRAG - 3-2.0 INNLEDNING

Detaljer

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN 2014 Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 3 a. Bakgrunn for mandat og vedtatt mandat... 3 b. Prosess...

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag

Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Rapport fra arbeidsgruppe September 2012 1 Innhold 1 Innledning, mandat og sammensetning... 3 2 Bakgrunn... 5 2.1 Utviklingstrekk...

Detaljer

STYRESAKER 07.11.2012 MØTE 6/2012. Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67)

STYRESAKER 07.11.2012 MØTE 6/2012. Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) STYRESAKER 07.11.2012 MØTE 6/2012 Sak 84/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 85/12 Møtebok frå møte 5/2012 Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) Sak 87/12 Endring

Detaljer

Innst. S. nr. 214 (2001-2002)

Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innst. S. nr. 214 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen om høyere kunstutdanning St.meld. nr. 18 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG Meldingen

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2012

Utdannings- og forskningsmelding 2012 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forsidebildet: Førsteamanuensis Claire Vaugelade Berg og lærerstudenter Kenneth Finnestad og Nina Vidvei Larsen Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 80/15 Fusjonen mellom HSH og UiS Saksnr: 15/00876-11 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 21.06.2015

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer