Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for"

Transkript

1 Nasjonal planid: xxxx xxx Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Harlemåsen, Degernes Gnr./bnr 114/2, 116/2, 114/2, 114/18 m. fl Datert: Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

2 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON EIENDOMSFORHOLD PLANSTATUS I OMRÅDET Kommuneplan og andre overordnede planer Andre planer av betydning for planarbeidet VURDERING AV KONSEKVENSUTREDNING ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER Lek og rekreasjon Landskap og fjernvirkning Kulturminner Trafikkforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse Grunnforhold egnethet som byggegrunn Flom Ras/kvikkleire Radon Forurensninger Støy Biologisk mangfold VA-anlegg Kulturminner Alternativvurderinger MEDVIRKNING OG SAMORDNING Forhåndsvarsling Innkomne merknader Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Planområde med arealbruk Hvordan overordnede planer, retningslinjer og bestemmelser er tatt hensyn til Bebyggelsen Veisystemer, veityper og standard Energi og oppvarming Universell utforming Teknisk infrastruktur RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Side 2 av 19

3 11 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET GJENNOMFØRING OG TIDSPERSPEKTIV FOR GJENNOMFØRING Side 3 av 19

4 1 Bakgrunn for reguleringssaken Bakgrunnen for reguleringssaken er at Rakkestad kommune ønsker boligtomter i Degernes. Behovet er beskrevet i kommuneplanen. I planen står det at Degernes Sentrum er et lokalsentrum for omkringliggende område og at det skal legges til rette for vedlikeholdsutbygging og lignende i boligfelt for å gi det et nødvendig utviklingsgrunnlag. Planområdet er vist i kommuneplanens arealdel. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger, lysløype, uteoppholdsarealer, lekeplasser og trafikkarealer. Behovet er mellom 2 og 10 boenheter i årene fremover for å imøtekomme et visst behov for å opprettholde bosettingen på Degernes. Det er anslått at planområdet vil kunne romme ca 50 boliger. 2 Planområdet Planområdet ligger øst for Degernes sentrum og er på ca. 106 da. Planområdet omfatter deler av eiendommene 116/2 samt 114/2, 114/18 med fler. Planområdet består i stor grad av åkerlandskap/jordbrukslandskap, med enkelte skogkledte koller. Noe vegetasjon er ryddet. Området er ikke tidligere bebygd, men ligger i direkte tilknytning til eksisterende boligområde i Degernes. 3 Dagens situasjon Degernes Sentrum er et lokalsenter og har ca. 300 innbyggere. Det tilbyr innbyggerne grunnleggende kommunale tjenesteytelser og privat handels- og servicevirksomhet. Befolkningen bor i overveiende grad i eneboliger. Folketallet i Degernes Sentrum er stabilt. 4 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i kommunens eiendomsregister: Gnr/Bnr Eier 114/2 Peder Harlem 116/2 Andreas Graff 114/18 Rakkestad kommune 5 Planstatus i området 5.1 Kommuneplan og andre overordnede planer Kommuneplanens arealdel: Kommuneplan for Rakkestad ble vedtatt 26. mai 2011 i kommunestyret. Planområdet ved Degernes er i kommuneplanens arealdel lagt ut som fremtidig boligbebyggelse (gult). Eksisterende boligområde i Degernes Sentrum er utbygget. Areal til nytt felt er prioritert i kommuneplanen. Arealet mellom nåværende boligbebyggelse på Degernes, og ny planlagt er avmerket som fremtidig friområde. Side 4 av 19

5 Kommuneplanens bestemmelser: Kommuneplanen innehar bestemmelser om blant annet krav til kvalitet knyttet til universell utforming, estetikk og buffersoner i tilknytning til dyrka mark Kommuneplanen Samfunnsdel: I planen er det beskrevet at Degernes Sentrum er et lokalsentrum for omkringliggende områder. Det legges til rette for vedlikeholdsutbygging og lignende i boligfelt for å gi det et nødvendig utviklingsgrunnlag. Fylkesplan for Østfold Planen ble vedtatt ved kongelig resolusjon Degernes er på kartet avmerket som lokalsenter, men ikke avmerket for utvidelse. Lokalsenteret er gitt adgang til vedlikeholdsutbygging. Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Figur 1 Utsnitt fra Fylkesplan Østfold 5.2 Andre planer av betydning for planarbeidet Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen. RPR for barn og unge skal styrke barn og unges interesser i planleggingen og gjelder all type planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, om barn og planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene samt veiledning. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T1442). Side 5 av 19

6 6 Vurdering av konsekvensutredning. I forskrift om konsekvensutredninger har en listet opp en oversikt over planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, vedlegg I. Tiltaket har ikke vesentlig virkninger for miljø og samfunn for eksempel i forhold til automatisk fredede kulturminner, inngrepsfrie naturområder, særlig viktige områder for utøvelse av friluftsliv. Tiltaket kommer ikke i konflikt med rikspolitiske retningslinjer. Planene for området omfattes ikke av vedlegg I listen. Det er i samråd med planetaten i kommunen konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 7 Analyse av planområdet og relevante problemstillinger 7.1 Lek og rekreasjon Omtrent halvparten av området er dyrket mark som ikke har vært tilgjengelig for lek og opphold. Det er ingen spor etter lek og aktivitet i område, men det antas at området kan ha vært benyttet av barn i området som naturlig lekeområde uten at dette har satt spor. Innenfor området er det en lysløype som benyttes i rekreasjonsøyemed. Lysløpa er vedlikeholdt frem til planområdet i påvente av en avklaring mht utbygging i området. Utover dette er det ikke registrert stier eller andre rekreasjonselementer. 7.2 Landskap og fjernvirkning Planområdet er kupert med åskoller og drag av dyrket mark. Bebyggelse på de høyest liggende områdene vil være synlig fra omkringliggende områder. På grunn av eksisterende bebyggelse i området mellom planområdet og rv22 vurderes ikke tiltaket å endre mye på hvordan området oppleves. 7.3 Kulturminner Kommunen har utarbeidet er kart over kulturminner i Rakkestad. Innenfor planområdet er det ikke registrerte kulturminner. I nærheten av planområdet er det kjent automatisk fredet kulturminne. På bakgrunn av det ønsket Fylkeskonservatoren en arkeologisk registrering i området. Fylkeskonservatoren vurderer det som sannsynlig at det skjuler seg automatisk fredete kulturminner under matjordslaget. Arkeologiske registreringer gjennomføres. Side 6 av 19

7 Figur 3 Planområdet med omgivelser. registrerte kulturminner er vist med ID fra Askeladden 7.4 Trafikkforhold Degernes ligger langs rv22 som går mellom Rakkestad og Halden. Det er noe varierende ÅDT på rv22 men ved Degernes er det estimert til 1290 i ÅDT. Fartsgrensen langs rv22 i Degernes er 50 km/t fra fra sør og nord, deretter 40 km/t gjennom det mest sentrale strøket i tilknytning til skolen. Fartsgrensen settes opp til 80 km/t kort tid før aktuell avkjøring til planområdet. Avkjøringen, Ellestadveien, er i dag atkomstvei til eksisterende boligbebyggelse i området. Figur 4: Eksisterende avkjøring til boligområdet tenkt benyttet som avkjøring til planområdet innenfor. Langs rv22 ved Degernes er det etablert en separat gang- og sykkelvei. Denne er gjennomgående fra sør og helt til aktuell arkomsvei til planområdet ved Ellestadveien. Gangsykkelveien fungerer blant annet som skolevei. Det er busstopp ca 700 meter nord for planområdet langs rv22 (Westby) og ca 300 meter sør for planområdet langs rv22 (Kirkengfeltet). Side 7 av 19

8 7.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjons, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen aktuelt i tabell 2. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig). Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse. Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader. Mindre alvorlig. Alvorlig. Svært alvorlig.. Samlet risikovurdering. Konsekvens: Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 3 Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte. Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tema Aktuelt Kons. Sanns. Risiko Kommentar/tiltak Grunnforhold Ja 2 1 Er undersøkt. Tilpasning til terreng. Flom Ja 2 1 Ikke bygging i mulig flomutsatt område Ras Nei Er dokumentert Side 8 av 19

9 Radon Ja 2 1 Kan inntre, men vurdert som lite sannsynlig. Tiltak ivaretatt i TEK 10 Forurensning i luft Nei Ikke nærhet til kilder Forurensning i Nei Vurdert som ikke aktuelt grunn Støy Nei Er dokumentert at planområdet ligger utenfor støysone fra rv Grunnforhold egnethet som byggegrunn Figur 5 Løsmassekart fra ngu.no Løsmassekartet viser at planområdet hovedsakelig består av tynn marin avsetning (lyseblå) og stedvis bart fjell (rosa). Erosjonsrisikoen er vurdert som svært høy i lavbrekket ned mot eksisterende bebyggelse i Degernes. Dette er markert med mørk lilla farge på kartet under. Side 9 av 19

10 Figur 6: Kart erosjonsrisiko fra ngu.no Figur 7: Egnethet for gressdyrking Kartet over egnethet for gressdyrking viser at det innenfor planområdet er områder som er egnet (lys grønn), godt egnet (grønn), og stedvis svært godt egnet (mørk grønn). Dette samsvarer godt med egnethet for korndyrking som vist i neste kart. Side 10 av 19

11 Figur 8: Egnethet for korndyrking Flom Planområdet er lettkupert med hovedsakelig drenerende jordbruksflater. Det er kjent at det i lavbrekket mot eksisterende bebyggelse har stått vann i forbindelse med uvanlig høy vannføring/flom. Det antas tidligere å ha rent en bekk i lavbrekket. Denne er ikke synlig i dag. Det er ikke fysiske barrierer som vil hindre naturlig avrenning og drenering. Siden lite eller intet overvann tilføres fra omkringliggende arealer er utfordringene i stor grad knyttet til å ta hånd om vannet som faller på planområdet. Flomfare vurderes som svært liten Ras/kvikkleire Det er kartlagt et område med kvikkleire i rikikoklasse 2 ved Vestby vest for planområdet. Dette grenser såpass nært opp til planområdet at det har vært nødvendig å undersøke nærmere risikoforholdene innenfor planområdet. Skredkart fra NGU viser ikke risiko for skred i området. Det er utført 8 totalsonderinger. Totalsonderingene var ikke tilstrekkelig til å avklare om det finnes kvikkleire/sprøbruddmateriale i området. Det ble derfor utført 5 vingeboringer for måling av uomrørt og omrørt skjærfasthet. Ingen av verdiene fra vingeboringene faller inn under definisjonen av sprøbruddmateriale iht. NVEs veileder 7/2014. Etter kommunens vurdering er utførte undersøkelser tilstrekkelig til å konkludere med at det ikke er fare for skred i kvikkleire/sprøbruddmaterialer. Prøvetaking og laboratorieanalyser er den sikreste metoden for å vurdere om det finnes kvikkleire/sprøbruddmateriale i grunnen, og ville dermed gitt enda større sikkerhet for vurderingene i denne fasen. Vi anser imidlertid utførte undersøkelser som tilstrekkelig dokumentasjon. Videre vil det uansett bli nødvendig med mer detaljerte grunnundersøkelser for detaljprosjektering av bygninger og infrastruktur. Dette kan med fordel avventes til det foreligger konkrete planer for utbyggingen. Vi foreslår derfor å avvente supplerende grunnundersøkelser til en senere fase i planleggingen. Side 11 av 19

12 Harlemåsen Radon Innenfor planområdet er det ikke kjente radonkilder eller alunskifer som har behov for spesiell oppmerksomhet Forurensninger Området er ikke tidligere bebygget. Det er liten grunn til å anta at tidligere arealbruk (dyrket mark) har ført til forurensning av grunnen. Området ligger langt unna potensielle utslippskilder for luftforurensning. Støv og forurensning fra veitrafikk er det som er nærmest til å påvirke området men ikke i større grad enn ellers i byområdet Støy Det er utarbeidet et støykart for området som viser at planområdet i sin helhet har støynivå under grenseverdiene. Figur 9: Støysonekartet viser område for 55db og 65 db 7.6 Biologisk mangfold. Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven ( ) 8 til 12 8 Vår vurdering: Det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Det er ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter i planområdet, heller ikke registrerte dyretråkk. Side 12 av 19

13 Det er registrert viktige og svært viktige naturtyper i dammer på omkringliggende gårder utenfor planområdet og i Degernes sentrum. Dammene ligger på gårdstun eller i bebygd strøk og betegnes som mesotrofe dammer. I gårdsdammen ved Halem gård er det registrert et variert dyreliv med endel dyregrupper, blant annet igler, krepsdyr, øyenstikker-larver, vannbiller og fjæremygg-larver. Av amfibier er det tidvis registrert stor salamander og liten salamander. I de øvrige nærliggende dammene er det ikke registrert amfibier. Figur 10 Utsnitt fra DNs naturbase viser Mesotrofe gårdsdammer med viktige naturtyper (avmerket grønt) og artsforekomster av padde og småsalamander (skravert brunt). Artsforekomst av bred blålielle er registrert utenfor planområdet, men denne er ikke truet eller rødlistet. Det er registrert yngleområde for småsalamander og padde mellom Stentorp og Bjørneby øst for planområdet. Disse forekomstene er vurdert å ikke påvirkes av planforslaget. Store deler av planområdet har vært gjenstand for bearbeiding og jordbruk gjennom mange år. Det er ingen indikasjoner på at planområdet har særskilt verdi. 9. (føre-var-prinsippet) Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes å være kjent. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) Naturtypen i området er hyppig forekommende og har derfor ingen særskilt verdi. Dersom en ser dette i en større sammenheng vil høy og effektiv utnyttelse av arealer som skal bebygges, redusere det totale behovet for utbyggingsarealer og derfor bidra til at andre arealer forblir urørte. Store sammenhengende arealer har større verdi enn fragmenterte. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak for å bevare naturtyper innenfor planområdet, utover dyrket mark, da naturtypene verken er truet eller har særskilt verdi. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Planlagt arealbruk innebærer at det vil være mulig å opprettholde naturmangfoldet. Større grønne korridorer og naturlig vegetasjon bevares. Siden store deler av planområdet har vært dyrket mark er naturmangfoldet redusert. Side 13 av 19

14 Konklusjon På bakgrunn av ovenstående mener vi at utbyggingen ikke er i strid med naturmangfoldloven. 7.7 VA-anlegg Supleres 7.8 Kulturminner Kommunen har utarbeidet er kart over kulturminner i Rakkestad. Innenfor planområdet er det ikke registrerte kulturminner. I nærheten av planområdet er det kjent automatisk fredet kulturminne. På bakgrunn av det ønsket Fylkeskonservatoren en arkeologisk registrering i området. 7.9 Alternativvurderinger Det er ikke gjort noen vurdering av ikke å regulere området for utbygging. Denne vurderingen er tidligere gjort i kommuneplanen. Det er vurdert ulike løsninger for plassering av tomter i forhold til behov for veg-atkomst. 8 Medvirkning og samordning 8.1 Forhåndsvarsling Varsel oppstart av planarbeid ble sendt ut og annonsert i Rakkestad avis. Det er mottatt innspill til varsel om oppstart. 8.2 Innkomne merknader Merknader i fm varsel om oppstart er referert og kommentert i eget notat. 8.3 Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget Det er for dette planarbeidet ikke gjennomført spesielle tiltak for å involvere barn og unge i planarbeidet. Det er ikke registrert at barn og unge bruker planområdet til lek eller aktiviteter. 9 Beskrivelse av planforslaget Det har vært førende for planforslaget å etablere fleksible boligtomter tilpasset en suksessiv og rasjonell utbygging av området. Infrastruktur som veganlegg og VA må etableres før utvikling av de enkelte tomtene, og dette er vurdert som en tung investering. Det er derfor søkt å kunne legge ut tomter, med atkomstvei, uten å etablere fullstendig infrastruktur i hele området innledningsvis. Området er planlagt for en styrt bygging av tomter og infrastruktur langs ny atkomstvei. Detaljplanavgrensning er satt for det området som antas først kan realiseres. Anbefalt første område lagt ut for salg krever kun en kortere strekning av den tekniske infrastrukturen på plass. 9.1 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Hovedgrepet er å etablere en plan med fleksible muligheter for tomteinndeling og plassering, men som samtidig synliggjør muligheten for suksessiv utbygging uten komplette omfattende Side 14 av 19

15 investeringer i felles infrastruktur. Reguleringsplanen er utformet for å være robust og så fleksibel at utbygging over tid ikke innebærer at planen må endres. Tomtene er søkt plassert og samlet i områder hvor boliger kan plasseres uten store behov for terrengtilpasninger. Det er også prioritert plassering av tomter i solhellinger fremfor nordvendte helninger. Det er vurdert at boligmarkedet/tomtemarkedet i området ikke er presset, og at aktuelle tomter derfor bør være tilstrekkelig store, og plassert heldig med tanke på sol, lys og utsikt. Planområdet er tenkt med flere konsentrerte delområder for tomter, knyttet sammen med en felles atkomstvei gjennom området. Lekeplasser plasseres hensiktsmessig ut fra solforhold, atkomstforhold og planlagt rekkefølge på utbyggingen. Det legges opp til utnyttelse av tomtene tilsvarende for øvrige eneboliger i kommunen eller med noe lavere utnyttelse. Privat uteoppholdsareal vil i stor grad være hage/grøntområder. Dette vil understreke områdets naturkvaliteter og redusere eventuelle konsekvenser for biologisk mangfold, dyretråkk mm. I tillegg legges det opp til felles opparbeidet lekeplasser. Disse vil plasseres gjennom detaljreguleringen. Jordvernmålet og ønske om å redusere boligbygging på dyrket mark er lagt til grunn. Dyrket mark er så langt som mulig bevart innenfor planområdet som en del av grøntstrukturen. Områder svært godt egnet for jordbruk er forsøkt bevart som grønne områder, og bebyggelse er forsøkt konsentrert på arealer lite egnet for jordbruk. Område med kjent stor erosjonsrisiko bygges ikke ut. Grunninvesteringene i infrastruktur er store, spesielt for første byggetrinn. Utbyggingen av området er delt inn i tre etapper. Første etappe inneholder tomtene 1-14 Andre etappe tomtene og tredje etappe område B1 og B2. Områdene B1 og B2 må detaljreguleres før de kan bebygges. 9.2 Planområde med arealbruk Planområdet omfatter totalt 106 dekar fordelt på følgende arealformål Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) Boligbebyggelse (9) 56618,5 Lekeplass (3) 3677,8 Renovasjonsanlegg (3) 91,5 Skiløypetrasé (4) 4377,7 Uteoppholdsareal 2338,7 Vann- og avløpsanlegg 602,5 Sum areal denne kategori: 67706,7 Side 15 av 19

16 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) Annen veggrunn - tekniske anlegg (8) 2618,1 Kjøreveg (7) 6390,5 Sum areal denne kategori: 9008, Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (m²) Jordbruk (2) 29656,0 Sum areal denne kategori: 29656,0 Totalt alle kategorier: ,3 9.3 Hvordan overordnede planer, retningslinjer og bestemmelser er tatt hensyn til. Rakkestad kommunes kommuneplan er hensyntatt ved å følge arealdelen av planen mht planavgrensning. Kommuneplanens bestemmelser er lagt til grunn. Ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende knutepunkt er ihht nasjonale retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, og fortetting innenfor eksisterende knutepunkt. 9.4 Bebyggelsen Bestemmelsene i kommuneplanen er fulgt i utforming av bestemmelsene til reguleringsplanen. Eiendommene er planlagt ut fra områdets topografi, naturverdier, jordbruksarealer og eksisterende bygningsmasse i umiddelbar nærhet i Degernes. Bebyggelsen er søkt underordnet områdets topografiske særpreg ved å bevare markante koller og landskapstrekk. Gjennomgående linjer i landskapet holdes fri for bebyggelse og synliggjør kulturlandskapet med jordbruksareal i området. Kommuneplanen inneholder bestemmelser om buffersone mellom dyret mark og bebyggelse. I store deler av området vil høydeforskjeller og skiløypetrase være tilstrekkelig buffer. Gjennom plan og bestemmelser er det ikke detaljert endelige løsninger for utforming av bebyggelsen. Dette er bevisst for å kunne tiltrekke seg flere tomtekjøpere/utviklere uten utfordrende begrensninger mht atkomstløsninger til den enkelte bolig mm. Boliger Området er planlagt med eneboligbebyggelse, men åpner opp for to-firremannsboliger eller rekkehus på lengst sørøst i planområdet, i område B3 og B5. Det antas at dette arealet er egnet for tomannsboliger og/eller rekkehus på grunn av de gode solforholdene og topografien. Endelig utforming av bebyggelsen vil fastsettes gjennom byggesak. Bebyggelsen tilpasses terreng i størst mulig grad for å unngå store terrenginngrep. Uteopphold/lek Side 16 av 19

17 Ihht kommuneplanens bestemmelser er det gjennom plan og bestemmelser sikret felles lekearealer. Lekearealene er plassert i eksisterende grønne områder for en utvidet bruk av lekeplassene for barn i alle aldre. Lekeplassene er forsøkt plassert slik at de kan benyttes også av beboere i eksisterende bebyggelse i Degernes, i grøntbeltet mellom ny og gammel bebyggelse. Turvei/lysløype Det er planlagt en gjennomgående turvei/lysløype innenfor planområdet. Denne er planlagt benyttet til rekreasjon og som skolevei sommerstid, og som lysløype på vinteren. Denne turveien er lagt parallelt med kjøreveien da veilysene også vil fungere som lys til lysløypa. Dette vil gi rekreative verdier i området. 9.5 Veisystemer, veityper og standard Det er ikke planlagt etablering av fortau eller g/s-vei i tilknytning til kjøreatkomsten i området. Dette på grunn av forventet lav trafikkmengde og ingen gjennomkjøring. Turveinettet vil også kunne fungere som ferdselsåre for fotgjengere og syklister i området. Atkomstvei til området er foreslått fra rv22 og knyttet sammen med eksisterende bebyggelse på Degernes langs rv22. Atkomstveien må krysse krevende terrengformasjoner og innebærer fyllinger. Likevel er det vurdert at atkomst fra denne siden av planområdet er mest heldig med tanke på en felles konsentrert utvikling av Degernes. Nyskapt trafikk fra planområdet vil i første omgang være svært begrenset, tilsvarende bebygde tomter. Ny atkomstvei reguleres som kommunal samlevei. Eksisterende g/s-vei langs rv22 fungerer som skolevei i området. Tiltaket antas i liten grad å generere flere gående/syklende skolebarn langs rv22 og det er vurdert som ikke nødvendig å utvide eksisterende g/s-vei langs rv22. Skolevei for planområdet vil gå gjennom området. Lysløypa vil fungere som en snarvei til skole og idrettshall. Det er lagt til rette for enkel tilkomst til denne flere steder i planområdet. Det er også lagt til rette for en snarvei mellom Kirkeng terrasse 12 og 14 for å forenkle kommunikasjonen for barn som skal til og fra lekekamerater. Det anbefales at skiltet med 70 km/t flyttes 200 m mot Rakkestad før innkjøringen til planområdet slik at hastigheten på rv 22 forbi krysset reduseres. 9.6 Energi og oppvarming Det er ikke konsesjon for levering av fjernvarme i området. For boligene vil sannsynlig oppvarmingsløsning være luft/luft eller luft/vann varmepumper løsning i kombinasjon med elektrisitet eller biomasse til å dekke opp topplast på spesielt kalde dager. 9.7 Universell utforming Området har naturlige terrengutfordringer i form av koller og helninger. Ny kommunal vei er søkt plassert i terrenget på en slik måte at stigningen ikke er større enn nødvendig. Dette fordi veien vil benyttes som gangatkomst til området. Det er knyttet bestemmelser til lekeområdet som sikrer likeverdig bruk for alle mennesker. Naturlig vegetasjon i området er forsøkt bevart. Både gress, bjørk og annet er en utfordring for allergikere. Det er vurdert som ikke hensiktsmessig å knytte bestemmelser om Side 17 av 19

18 allergivennlige planter til planen. I og med at det legges opp til private hager vil en felles bestemmelse knyttet til allergivennlige planter på fellesområdene ha liten eller ingen effekt. For synshemmede vil planlagt veibelysning kunne virke som et hjelpemiddel for orientering. God og riktig belysning kan være avgjørende for at svaksynte og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan orientere seg. 9.8 Teknisk infrastruktur Det er lagt inn infrastruktur langs atkomstveien til området. Infrastruktur for de nye boligene skal påkobles i samsvar med kommunale normer og forskrifter. Det må etablere en ny pumpestasjon for avløp. Denne plasseres ved adkomstveien i bunnen av dalen. Dette gir enkel tilkomst for driftspersonell. Avløp pumpes fra denne opp til det kommunale renseanlegget som ligger ca. 200 m lenger sør. 10 Rikspolitiske retningslinjer 10.1 Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Området ligger innenfor eksisterende knutepunkt, og er i kommuneplanens arealdel angitt som fremtidig boligbebyggelse. Ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende knutepunkt er ihht nasjonale retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, og fortetting innenfor eksisterende knutepunkt. På bakgrunn av ovenstående forutsetter vi at tiltaket allerede er vurdert i henhold til de rikspolitiske retningslinjene Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. Det er ikke registrert at området blir benyttet til lek, men det må legges til grunn at området benyttes av og til av bebyggelsen i umiddelbar tilknytning til område. Det er ikke registrert særlige verdifulle områder for leik. Nye lekeplasser etableres innenfor planområdet. Det er ikke gjennomført ytterligere tiltak. 11 Konsekvenser av planforslaget. Det er vurdert at tiltaket ikke gir negative konsekvenser. Noe dyrkbar mark vil reduseres, men dette er fastsatt i kommuneplanen. Konsekvenser av planforslaget er at en etablerer bebyggelse på et område som til nå har vært ubebygd. 12 Gjennomføring og tidsperspektiv for gjennomføring. Reguleringsplanen er utformet slik at en gradvis utbygging av området er gjennomførbart. Det kreves en grunninvestering knyttet til veg, vann og kloakk. Detaljregulering er gjennomført for de to boligfeltene nærmest eksisterende bebyggelse og som krever den minste grunninvesteringen. Det anbefales at et felt utbygges av gangen. Side 18 av 19

19 Vi ser for oss en mulig oppstart av byggearbeider kan skje fra senhøsten/vinteren 2015, Side 19 av 19

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA

ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA Planbeskrivelse ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR HAUGALIA i Etnedal kommune - Høringsforslag - Dato: 30.3.2011 Revisjonsdato(er): 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10. Vedlegg 5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1)

OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10. Vedlegg 5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1) OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10 Vedlegg 5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1) Østre Linje arktektur og landskap as Askim 21.12.2012 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget er å tilrettelegge

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig # VEDLEGG 2 ROS ANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Planbeskrivelse Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Endring av reguleringsplan for Olympiaparken Plan-id 2016P114E06 Gnr./Bnr. 48/13 Forslagsstiller Heme AS Konsulent Areal + AS Utskriftsdato 04.05.2016

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer