Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for"

Transkript

1 Nasjonal planid: xxxx xxx Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Harlemåsen, Degernes Gnr./bnr 114/2, 116/2, 114/2, 114/18 m. fl Datert: Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

2 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON EIENDOMSFORHOLD PLANSTATUS I OMRÅDET Kommuneplan og andre overordnede planer Andre planer av betydning for planarbeidet VURDERING AV KONSEKVENSUTREDNING ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER Lek og rekreasjon Landskap og fjernvirkning Kulturminner Trafikkforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse Grunnforhold egnethet som byggegrunn Flom Ras/kvikkleire Radon Forurensninger Støy Biologisk mangfold VA-anlegg Kulturminner Alternativvurderinger MEDVIRKNING OG SAMORDNING Forhåndsvarsling Innkomne merknader Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Planområde med arealbruk Hvordan overordnede planer, retningslinjer og bestemmelser er tatt hensyn til Bebyggelsen Veisystemer, veityper og standard Energi og oppvarming Universell utforming Teknisk infrastruktur RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Side 2 av 19

3 11 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET GJENNOMFØRING OG TIDSPERSPEKTIV FOR GJENNOMFØRING Side 3 av 19

4 1 Bakgrunn for reguleringssaken Bakgrunnen for reguleringssaken er at Rakkestad kommune ønsker boligtomter i Degernes. Behovet er beskrevet i kommuneplanen. I planen står det at Degernes Sentrum er et lokalsentrum for omkringliggende område og at det skal legges til rette for vedlikeholdsutbygging og lignende i boligfelt for å gi det et nødvendig utviklingsgrunnlag. Planområdet er vist i kommuneplanens arealdel. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger, lysløype, uteoppholdsarealer, lekeplasser og trafikkarealer. Behovet er mellom 2 og 10 boenheter i årene fremover for å imøtekomme et visst behov for å opprettholde bosettingen på Degernes. Det er anslått at planområdet vil kunne romme ca 50 boliger. 2 Planområdet Planområdet ligger øst for Degernes sentrum og er på ca. 106 da. Planområdet omfatter deler av eiendommene 116/2 samt 114/2, 114/18 med fler. Planområdet består i stor grad av åkerlandskap/jordbrukslandskap, med enkelte skogkledte koller. Noe vegetasjon er ryddet. Området er ikke tidligere bebygd, men ligger i direkte tilknytning til eksisterende boligområde i Degernes. 3 Dagens situasjon Degernes Sentrum er et lokalsenter og har ca. 300 innbyggere. Det tilbyr innbyggerne grunnleggende kommunale tjenesteytelser og privat handels- og servicevirksomhet. Befolkningen bor i overveiende grad i eneboliger. Folketallet i Degernes Sentrum er stabilt. 4 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i kommunens eiendomsregister: Gnr/Bnr Eier 114/2 Peder Harlem 116/2 Andreas Graff 114/18 Rakkestad kommune 5 Planstatus i området 5.1 Kommuneplan og andre overordnede planer Kommuneplanens arealdel: Kommuneplan for Rakkestad ble vedtatt 26. mai 2011 i kommunestyret. Planområdet ved Degernes er i kommuneplanens arealdel lagt ut som fremtidig boligbebyggelse (gult). Eksisterende boligområde i Degernes Sentrum er utbygget. Areal til nytt felt er prioritert i kommuneplanen. Arealet mellom nåværende boligbebyggelse på Degernes, og ny planlagt er avmerket som fremtidig friområde. Side 4 av 19

5 Kommuneplanens bestemmelser: Kommuneplanen innehar bestemmelser om blant annet krav til kvalitet knyttet til universell utforming, estetikk og buffersoner i tilknytning til dyrka mark Kommuneplanen Samfunnsdel: I planen er det beskrevet at Degernes Sentrum er et lokalsentrum for omkringliggende områder. Det legges til rette for vedlikeholdsutbygging og lignende i boligfelt for å gi det et nødvendig utviklingsgrunnlag. Fylkesplan for Østfold Planen ble vedtatt ved kongelig resolusjon Degernes er på kartet avmerket som lokalsenter, men ikke avmerket for utvidelse. Lokalsenteret er gitt adgang til vedlikeholdsutbygging. Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Figur 1 Utsnitt fra Fylkesplan Østfold 5.2 Andre planer av betydning for planarbeidet Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen. RPR for barn og unge skal styrke barn og unges interesser i planleggingen og gjelder all type planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, om barn og planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene samt veiledning. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T1442). Side 5 av 19

6 6 Vurdering av konsekvensutredning. I forskrift om konsekvensutredninger har en listet opp en oversikt over planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, vedlegg I. Tiltaket har ikke vesentlig virkninger for miljø og samfunn for eksempel i forhold til automatisk fredede kulturminner, inngrepsfrie naturområder, særlig viktige områder for utøvelse av friluftsliv. Tiltaket kommer ikke i konflikt med rikspolitiske retningslinjer. Planene for området omfattes ikke av vedlegg I listen. Det er i samråd med planetaten i kommunen konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 7 Analyse av planområdet og relevante problemstillinger 7.1 Lek og rekreasjon Omtrent halvparten av området er dyrket mark som ikke har vært tilgjengelig for lek og opphold. Det er ingen spor etter lek og aktivitet i område, men det antas at området kan ha vært benyttet av barn i området som naturlig lekeområde uten at dette har satt spor. Innenfor området er det en lysløype som benyttes i rekreasjonsøyemed. Lysløpa er vedlikeholdt frem til planområdet i påvente av en avklaring mht utbygging i området. Utover dette er det ikke registrert stier eller andre rekreasjonselementer. 7.2 Landskap og fjernvirkning Planområdet er kupert med åskoller og drag av dyrket mark. Bebyggelse på de høyest liggende områdene vil være synlig fra omkringliggende områder. På grunn av eksisterende bebyggelse i området mellom planområdet og rv22 vurderes ikke tiltaket å endre mye på hvordan området oppleves. 7.3 Kulturminner Kommunen har utarbeidet er kart over kulturminner i Rakkestad. Innenfor planområdet er det ikke registrerte kulturminner. I nærheten av planområdet er det kjent automatisk fredet kulturminne. På bakgrunn av det ønsket Fylkeskonservatoren en arkeologisk registrering i området. Fylkeskonservatoren vurderer det som sannsynlig at det skjuler seg automatisk fredete kulturminner under matjordslaget. Arkeologiske registreringer gjennomføres. Side 6 av 19

7 Figur 3 Planområdet med omgivelser. registrerte kulturminner er vist med ID fra Askeladden 7.4 Trafikkforhold Degernes ligger langs rv22 som går mellom Rakkestad og Halden. Det er noe varierende ÅDT på rv22 men ved Degernes er det estimert til 1290 i ÅDT. Fartsgrensen langs rv22 i Degernes er 50 km/t fra fra sør og nord, deretter 40 km/t gjennom det mest sentrale strøket i tilknytning til skolen. Fartsgrensen settes opp til 80 km/t kort tid før aktuell avkjøring til planområdet. Avkjøringen, Ellestadveien, er i dag atkomstvei til eksisterende boligbebyggelse i området. Figur 4: Eksisterende avkjøring til boligområdet tenkt benyttet som avkjøring til planområdet innenfor. Langs rv22 ved Degernes er det etablert en separat gang- og sykkelvei. Denne er gjennomgående fra sør og helt til aktuell arkomsvei til planområdet ved Ellestadveien. Gangsykkelveien fungerer blant annet som skolevei. Det er busstopp ca 700 meter nord for planområdet langs rv22 (Westby) og ca 300 meter sør for planområdet langs rv22 (Kirkengfeltet). Side 7 av 19

8 7.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjons, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen aktuelt i tabell 2. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig). Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse. Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader. Mindre alvorlig. Alvorlig. Svært alvorlig.. Samlet risikovurdering. Konsekvens: Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 3 Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte. Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tema Aktuelt Kons. Sanns. Risiko Kommentar/tiltak Grunnforhold Ja 2 1 Er undersøkt. Tilpasning til terreng. Flom Ja 2 1 Ikke bygging i mulig flomutsatt område Ras Nei Er dokumentert Side 8 av 19

9 Radon Ja 2 1 Kan inntre, men vurdert som lite sannsynlig. Tiltak ivaretatt i TEK 10 Forurensning i luft Nei Ikke nærhet til kilder Forurensning i Nei Vurdert som ikke aktuelt grunn Støy Nei Er dokumentert at planområdet ligger utenfor støysone fra rv Grunnforhold egnethet som byggegrunn Figur 5 Løsmassekart fra ngu.no Løsmassekartet viser at planområdet hovedsakelig består av tynn marin avsetning (lyseblå) og stedvis bart fjell (rosa). Erosjonsrisikoen er vurdert som svært høy i lavbrekket ned mot eksisterende bebyggelse i Degernes. Dette er markert med mørk lilla farge på kartet under. Side 9 av 19

10 Figur 6: Kart erosjonsrisiko fra ngu.no Figur 7: Egnethet for gressdyrking Kartet over egnethet for gressdyrking viser at det innenfor planområdet er områder som er egnet (lys grønn), godt egnet (grønn), og stedvis svært godt egnet (mørk grønn). Dette samsvarer godt med egnethet for korndyrking som vist i neste kart. Side 10 av 19

11 Figur 8: Egnethet for korndyrking Flom Planområdet er lettkupert med hovedsakelig drenerende jordbruksflater. Det er kjent at det i lavbrekket mot eksisterende bebyggelse har stått vann i forbindelse med uvanlig høy vannføring/flom. Det antas tidligere å ha rent en bekk i lavbrekket. Denne er ikke synlig i dag. Det er ikke fysiske barrierer som vil hindre naturlig avrenning og drenering. Siden lite eller intet overvann tilføres fra omkringliggende arealer er utfordringene i stor grad knyttet til å ta hånd om vannet som faller på planområdet. Flomfare vurderes som svært liten Ras/kvikkleire Det er kartlagt et område med kvikkleire i rikikoklasse 2 ved Vestby vest for planområdet. Dette grenser såpass nært opp til planområdet at det har vært nødvendig å undersøke nærmere risikoforholdene innenfor planområdet. Skredkart fra NGU viser ikke risiko for skred i området. Det er utført 8 totalsonderinger. Totalsonderingene var ikke tilstrekkelig til å avklare om det finnes kvikkleire/sprøbruddmateriale i området. Det ble derfor utført 5 vingeboringer for måling av uomrørt og omrørt skjærfasthet. Ingen av verdiene fra vingeboringene faller inn under definisjonen av sprøbruddmateriale iht. NVEs veileder 7/2014. Etter kommunens vurdering er utførte undersøkelser tilstrekkelig til å konkludere med at det ikke er fare for skred i kvikkleire/sprøbruddmaterialer. Prøvetaking og laboratorieanalyser er den sikreste metoden for å vurdere om det finnes kvikkleire/sprøbruddmateriale i grunnen, og ville dermed gitt enda større sikkerhet for vurderingene i denne fasen. Vi anser imidlertid utførte undersøkelser som tilstrekkelig dokumentasjon. Videre vil det uansett bli nødvendig med mer detaljerte grunnundersøkelser for detaljprosjektering av bygninger og infrastruktur. Dette kan med fordel avventes til det foreligger konkrete planer for utbyggingen. Vi foreslår derfor å avvente supplerende grunnundersøkelser til en senere fase i planleggingen. Side 11 av 19

12 Harlemåsen Radon Innenfor planområdet er det ikke kjente radonkilder eller alunskifer som har behov for spesiell oppmerksomhet Forurensninger Området er ikke tidligere bebygget. Det er liten grunn til å anta at tidligere arealbruk (dyrket mark) har ført til forurensning av grunnen. Området ligger langt unna potensielle utslippskilder for luftforurensning. Støv og forurensning fra veitrafikk er det som er nærmest til å påvirke området men ikke i større grad enn ellers i byområdet Støy Det er utarbeidet et støykart for området som viser at planområdet i sin helhet har støynivå under grenseverdiene. Figur 9: Støysonekartet viser område for 55db og 65 db 7.6 Biologisk mangfold. Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven ( ) 8 til 12 8 Vår vurdering: Det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Det er ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter i planområdet, heller ikke registrerte dyretråkk. Side 12 av 19

13 Det er registrert viktige og svært viktige naturtyper i dammer på omkringliggende gårder utenfor planområdet og i Degernes sentrum. Dammene ligger på gårdstun eller i bebygd strøk og betegnes som mesotrofe dammer. I gårdsdammen ved Halem gård er det registrert et variert dyreliv med endel dyregrupper, blant annet igler, krepsdyr, øyenstikker-larver, vannbiller og fjæremygg-larver. Av amfibier er det tidvis registrert stor salamander og liten salamander. I de øvrige nærliggende dammene er det ikke registrert amfibier. Figur 10 Utsnitt fra DNs naturbase viser Mesotrofe gårdsdammer med viktige naturtyper (avmerket grønt) og artsforekomster av padde og småsalamander (skravert brunt). Artsforekomst av bred blålielle er registrert utenfor planområdet, men denne er ikke truet eller rødlistet. Det er registrert yngleområde for småsalamander og padde mellom Stentorp og Bjørneby øst for planområdet. Disse forekomstene er vurdert å ikke påvirkes av planforslaget. Store deler av planområdet har vært gjenstand for bearbeiding og jordbruk gjennom mange år. Det er ingen indikasjoner på at planområdet har særskilt verdi. 9. (føre-var-prinsippet) Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes å være kjent. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) Naturtypen i området er hyppig forekommende og har derfor ingen særskilt verdi. Dersom en ser dette i en større sammenheng vil høy og effektiv utnyttelse av arealer som skal bebygges, redusere det totale behovet for utbyggingsarealer og derfor bidra til at andre arealer forblir urørte. Store sammenhengende arealer har større verdi enn fragmenterte. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak for å bevare naturtyper innenfor planområdet, utover dyrket mark, da naturtypene verken er truet eller har særskilt verdi. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Planlagt arealbruk innebærer at det vil være mulig å opprettholde naturmangfoldet. Større grønne korridorer og naturlig vegetasjon bevares. Siden store deler av planområdet har vært dyrket mark er naturmangfoldet redusert. Side 13 av 19

14 Konklusjon På bakgrunn av ovenstående mener vi at utbyggingen ikke er i strid med naturmangfoldloven. 7.7 VA-anlegg Supleres 7.8 Kulturminner Kommunen har utarbeidet er kart over kulturminner i Rakkestad. Innenfor planområdet er det ikke registrerte kulturminner. I nærheten av planområdet er det kjent automatisk fredet kulturminne. På bakgrunn av det ønsket Fylkeskonservatoren en arkeologisk registrering i området. 7.9 Alternativvurderinger Det er ikke gjort noen vurdering av ikke å regulere området for utbygging. Denne vurderingen er tidligere gjort i kommuneplanen. Det er vurdert ulike løsninger for plassering av tomter i forhold til behov for veg-atkomst. 8 Medvirkning og samordning 8.1 Forhåndsvarsling Varsel oppstart av planarbeid ble sendt ut og annonsert i Rakkestad avis. Det er mottatt innspill til varsel om oppstart. 8.2 Innkomne merknader Merknader i fm varsel om oppstart er referert og kommentert i eget notat. 8.3 Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget Det er for dette planarbeidet ikke gjennomført spesielle tiltak for å involvere barn og unge i planarbeidet. Det er ikke registrert at barn og unge bruker planområdet til lek eller aktiviteter. 9 Beskrivelse av planforslaget Det har vært førende for planforslaget å etablere fleksible boligtomter tilpasset en suksessiv og rasjonell utbygging av området. Infrastruktur som veganlegg og VA må etableres før utvikling av de enkelte tomtene, og dette er vurdert som en tung investering. Det er derfor søkt å kunne legge ut tomter, med atkomstvei, uten å etablere fullstendig infrastruktur i hele området innledningsvis. Området er planlagt for en styrt bygging av tomter og infrastruktur langs ny atkomstvei. Detaljplanavgrensning er satt for det området som antas først kan realiseres. Anbefalt første område lagt ut for salg krever kun en kortere strekning av den tekniske infrastrukturen på plass. 9.1 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Hovedgrepet er å etablere en plan med fleksible muligheter for tomteinndeling og plassering, men som samtidig synliggjør muligheten for suksessiv utbygging uten komplette omfattende Side 14 av 19

15 investeringer i felles infrastruktur. Reguleringsplanen er utformet for å være robust og så fleksibel at utbygging over tid ikke innebærer at planen må endres. Tomtene er søkt plassert og samlet i områder hvor boliger kan plasseres uten store behov for terrengtilpasninger. Det er også prioritert plassering av tomter i solhellinger fremfor nordvendte helninger. Det er vurdert at boligmarkedet/tomtemarkedet i området ikke er presset, og at aktuelle tomter derfor bør være tilstrekkelig store, og plassert heldig med tanke på sol, lys og utsikt. Planområdet er tenkt med flere konsentrerte delområder for tomter, knyttet sammen med en felles atkomstvei gjennom området. Lekeplasser plasseres hensiktsmessig ut fra solforhold, atkomstforhold og planlagt rekkefølge på utbyggingen. Det legges opp til utnyttelse av tomtene tilsvarende for øvrige eneboliger i kommunen eller med noe lavere utnyttelse. Privat uteoppholdsareal vil i stor grad være hage/grøntområder. Dette vil understreke områdets naturkvaliteter og redusere eventuelle konsekvenser for biologisk mangfold, dyretråkk mm. I tillegg legges det opp til felles opparbeidet lekeplasser. Disse vil plasseres gjennom detaljreguleringen. Jordvernmålet og ønske om å redusere boligbygging på dyrket mark er lagt til grunn. Dyrket mark er så langt som mulig bevart innenfor planområdet som en del av grøntstrukturen. Områder svært godt egnet for jordbruk er forsøkt bevart som grønne områder, og bebyggelse er forsøkt konsentrert på arealer lite egnet for jordbruk. Område med kjent stor erosjonsrisiko bygges ikke ut. Grunninvesteringene i infrastruktur er store, spesielt for første byggetrinn. Utbyggingen av området er delt inn i tre etapper. Første etappe inneholder tomtene 1-14 Andre etappe tomtene og tredje etappe område B1 og B2. Områdene B1 og B2 må detaljreguleres før de kan bebygges. 9.2 Planområde med arealbruk Planområdet omfatter totalt 106 dekar fordelt på følgende arealformål Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) Boligbebyggelse (9) 56618,5 Lekeplass (3) 3677,8 Renovasjonsanlegg (3) 91,5 Skiløypetrasé (4) 4377,7 Uteoppholdsareal 2338,7 Vann- og avløpsanlegg 602,5 Sum areal denne kategori: 67706,7 Side 15 av 19

16 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) Annen veggrunn - tekniske anlegg (8) 2618,1 Kjøreveg (7) 6390,5 Sum areal denne kategori: 9008, Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (m²) Jordbruk (2) 29656,0 Sum areal denne kategori: 29656,0 Totalt alle kategorier: ,3 9.3 Hvordan overordnede planer, retningslinjer og bestemmelser er tatt hensyn til. Rakkestad kommunes kommuneplan er hensyntatt ved å følge arealdelen av planen mht planavgrensning. Kommuneplanens bestemmelser er lagt til grunn. Ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende knutepunkt er ihht nasjonale retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, og fortetting innenfor eksisterende knutepunkt. 9.4 Bebyggelsen Bestemmelsene i kommuneplanen er fulgt i utforming av bestemmelsene til reguleringsplanen. Eiendommene er planlagt ut fra områdets topografi, naturverdier, jordbruksarealer og eksisterende bygningsmasse i umiddelbar nærhet i Degernes. Bebyggelsen er søkt underordnet områdets topografiske særpreg ved å bevare markante koller og landskapstrekk. Gjennomgående linjer i landskapet holdes fri for bebyggelse og synliggjør kulturlandskapet med jordbruksareal i området. Kommuneplanen inneholder bestemmelser om buffersone mellom dyret mark og bebyggelse. I store deler av området vil høydeforskjeller og skiløypetrase være tilstrekkelig buffer. Gjennom plan og bestemmelser er det ikke detaljert endelige løsninger for utforming av bebyggelsen. Dette er bevisst for å kunne tiltrekke seg flere tomtekjøpere/utviklere uten utfordrende begrensninger mht atkomstløsninger til den enkelte bolig mm. Boliger Området er planlagt med eneboligbebyggelse, men åpner opp for to-firremannsboliger eller rekkehus på lengst sørøst i planområdet, i område B3 og B5. Det antas at dette arealet er egnet for tomannsboliger og/eller rekkehus på grunn av de gode solforholdene og topografien. Endelig utforming av bebyggelsen vil fastsettes gjennom byggesak. Bebyggelsen tilpasses terreng i størst mulig grad for å unngå store terrenginngrep. Uteopphold/lek Side 16 av 19

17 Ihht kommuneplanens bestemmelser er det gjennom plan og bestemmelser sikret felles lekearealer. Lekearealene er plassert i eksisterende grønne områder for en utvidet bruk av lekeplassene for barn i alle aldre. Lekeplassene er forsøkt plassert slik at de kan benyttes også av beboere i eksisterende bebyggelse i Degernes, i grøntbeltet mellom ny og gammel bebyggelse. Turvei/lysløype Det er planlagt en gjennomgående turvei/lysløype innenfor planområdet. Denne er planlagt benyttet til rekreasjon og som skolevei sommerstid, og som lysløype på vinteren. Denne turveien er lagt parallelt med kjøreveien da veilysene også vil fungere som lys til lysløypa. Dette vil gi rekreative verdier i området. 9.5 Veisystemer, veityper og standard Det er ikke planlagt etablering av fortau eller g/s-vei i tilknytning til kjøreatkomsten i området. Dette på grunn av forventet lav trafikkmengde og ingen gjennomkjøring. Turveinettet vil også kunne fungere som ferdselsåre for fotgjengere og syklister i området. Atkomstvei til området er foreslått fra rv22 og knyttet sammen med eksisterende bebyggelse på Degernes langs rv22. Atkomstveien må krysse krevende terrengformasjoner og innebærer fyllinger. Likevel er det vurdert at atkomst fra denne siden av planområdet er mest heldig med tanke på en felles konsentrert utvikling av Degernes. Nyskapt trafikk fra planområdet vil i første omgang være svært begrenset, tilsvarende bebygde tomter. Ny atkomstvei reguleres som kommunal samlevei. Eksisterende g/s-vei langs rv22 fungerer som skolevei i området. Tiltaket antas i liten grad å generere flere gående/syklende skolebarn langs rv22 og det er vurdert som ikke nødvendig å utvide eksisterende g/s-vei langs rv22. Skolevei for planområdet vil gå gjennom området. Lysløypa vil fungere som en snarvei til skole og idrettshall. Det er lagt til rette for enkel tilkomst til denne flere steder i planområdet. Det er også lagt til rette for en snarvei mellom Kirkeng terrasse 12 og 14 for å forenkle kommunikasjonen for barn som skal til og fra lekekamerater. Det anbefales at skiltet med 70 km/t flyttes 200 m mot Rakkestad før innkjøringen til planområdet slik at hastigheten på rv 22 forbi krysset reduseres. 9.6 Energi og oppvarming Det er ikke konsesjon for levering av fjernvarme i området. For boligene vil sannsynlig oppvarmingsløsning være luft/luft eller luft/vann varmepumper løsning i kombinasjon med elektrisitet eller biomasse til å dekke opp topplast på spesielt kalde dager. 9.7 Universell utforming Området har naturlige terrengutfordringer i form av koller og helninger. Ny kommunal vei er søkt plassert i terrenget på en slik måte at stigningen ikke er større enn nødvendig. Dette fordi veien vil benyttes som gangatkomst til området. Det er knyttet bestemmelser til lekeområdet som sikrer likeverdig bruk for alle mennesker. Naturlig vegetasjon i området er forsøkt bevart. Både gress, bjørk og annet er en utfordring for allergikere. Det er vurdert som ikke hensiktsmessig å knytte bestemmelser om Side 17 av 19

18 allergivennlige planter til planen. I og med at det legges opp til private hager vil en felles bestemmelse knyttet til allergivennlige planter på fellesområdene ha liten eller ingen effekt. For synshemmede vil planlagt veibelysning kunne virke som et hjelpemiddel for orientering. God og riktig belysning kan være avgjørende for at svaksynte og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan orientere seg. 9.8 Teknisk infrastruktur Det er lagt inn infrastruktur langs atkomstveien til området. Infrastruktur for de nye boligene skal påkobles i samsvar med kommunale normer og forskrifter. Det må etablere en ny pumpestasjon for avløp. Denne plasseres ved adkomstveien i bunnen av dalen. Dette gir enkel tilkomst for driftspersonell. Avløp pumpes fra denne opp til det kommunale renseanlegget som ligger ca. 200 m lenger sør. 10 Rikspolitiske retningslinjer 10.1 Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Området ligger innenfor eksisterende knutepunkt, og er i kommuneplanens arealdel angitt som fremtidig boligbebyggelse. Ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende knutepunkt er ihht nasjonale retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, og fortetting innenfor eksisterende knutepunkt. På bakgrunn av ovenstående forutsetter vi at tiltaket allerede er vurdert i henhold til de rikspolitiske retningslinjene Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. Det er ikke registrert at området blir benyttet til lek, men det må legges til grunn at området benyttes av og til av bebyggelsen i umiddelbar tilknytning til område. Det er ikke registrert særlige verdifulle områder for leik. Nye lekeplasser etableres innenfor planområdet. Det er ikke gjennomført ytterligere tiltak. 11 Konsekvenser av planforslaget. Det er vurdert at tiltaket ikke gir negative konsekvenser. Noe dyrkbar mark vil reduseres, men dette er fastsatt i kommuneplanen. Konsekvenser av planforslaget er at en etablerer bebyggelse på et område som til nå har vært ubebygd. 12 Gjennomføring og tidsperspektiv for gjennomføring. Reguleringsplanen er utformet slik at en gradvis utbygging av området er gjennomførbart. Det kreves en grunninvestering knyttet til veg, vann og kloakk. Detaljregulering er gjennomført for de to boligfeltene nærmest eksisterende bebyggelse og som krever den minste grunninvesteringen. Det anbefales at et felt utbygges av gangen. Side 18 av 19

19 Vi ser for oss en mulig oppstart av byggearbeider kan skje fra senhøsten/vinteren 2015, Side 19 av 19

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTBYGGER: EiBjor AS UTARBEIDET AV: i samarbeid med DATO: 24.08.11 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER SKISSEPROSJEKT: LANDSKAP: (innspill til revisjon

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Geilo fjellandsby felt 17, Detaljreguleringsplan Vedtaksdato: 11.01.2012 Siste revisjonsdato: 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08. Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.2011 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer