PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Dato: Forslagsstiller: JM Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Dato: 01.12. 2014. Forslagsstiller: JM Norge AS"

Transkript

1 Forslagsstiller: JM Norge AS Boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10, VEAR, STOKKE KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Dato: Reguleringsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Landskapsarkitekter mnla.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn og formål med planarbeidet Om planprogrammet og konsekvensutredning Beliggenhet, eiendomsforhold planavgrensning Dagens situasjon, landskap og vegetasjon Planstatus Planprosess og medvirkning OVERORDNEDE FØRINGER OG PLANER Overordnede føringer Overordnede planer KONSEKVENSUTREDNING TRAFIKKFORHOLD Arealbruk Veger og adkomster Biltrafikk Kollektivtrafikk Parkering Trafikkavvikling Trafikksikkerhet Avbøtende tiltak KONSEKVENSUTREDNING TETTSTEDSUTVIKLING Planprogrammet Dagens situasjon alternativ Alternativ 1, planforslag Konsekvens PLANFORSLAG Planlaget arealbruk Beskrivelse av planforslaget Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Kulturminner og kulturmiljø Bærekraft-prinsipper Boliger Trafikk-, og atkomst Grønnstruktur, landskap og estetikk Barn- og unges interesser Friluftsliv og rekreasjon Jord- og skogbruk HMS og folkehelse Universell utforming Beredskapsmessige vurderinger Vann og avløp Overflatevann Energiforsyning Biologisk mangfold Støy HØRINGSUTTALELSER Fylkesmannen i Vestfold Statens vegvesen Vestfold fylkeskommune Miljørettet helsevern, Vestfold Stokke Kommune Beboere i området s. 2

3 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn og formål med planarbeidet JM Norge AS er en større eiendomsutvikler, utbygger og aktør i distriktet. Selskapet har stått bak mange store utbygginger i distriktet, og ikke minst i Stokke kommune. Sjuestokk, Nordre er et nytt boligområde i regi av JM Norge AS på Vear i Stokke kommune. Planarbeidet har som formål å legge til rette for en etappevis utvikling av et kvalitativt godt boligområde. Det skal tilrettelegges for ulike boligtyper, men med hovedfokus mot yngre og folk i etableringsfasen. Utbygger har ambisjoner om at Sjuestokk Nordre over tid skal kunne transformeres til et sted med egenart og særpreg som vil være godt boområde også for folk utenfor kommunens grenser. Det er et mål at Sjuestokk Nordre, ikke bare blir et nytt boligområde, men at det skal bygge opp under og styrke Vear som tettsted, og den sosiale infrastruktur i området. Området har gangavstand til skole, idrettsanlegg, og øvrige senterfunksjoner på Vear. Utbyggingen skal ta utgangspunkt i følgende prinsipper: - Nordre Sjuestokk skal være et attraktivt og godt boligområde med en variert befolkningssammensetning. - Bærekraftige prinsipper skal gjelde for utviklingen. - Møteplasser, rekreasjon og grønne sammenhenger skal prioriteres. - Universell utforming skal sikres i et boligfelt for alle Om planprogrammet og konsekvensutredning Regulering av boligområdet, utløser etter plan- og bygningsloven krav om planprogram med konsekvensutredning. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, temaer for utredningsbehov og konsekvensutredningen samt hvilke utredningsmetoder som skal benyttes. Kravene til planforslag med konsekvensutredning er beskrevet i forskriftens 9, og i forskriftens vedlegg III. Det forutsettes blant annet at konsekvensutredningen skal være beslutningsrelevant. Det vil primært bli benyttet foreliggende kunnskap innen det enkelte tema. Ved behov innhentes ny kunnskap. Virkningene for miljø og samfunn beskrives og vurderes der dette ikke er utredet tilfredsstillende i overordnet plan. Det skal redegjøres for tilpasninger til omgivelsene og eventuelle avbøtende tiltak Beliggenhet, eiendomsforhold planavgrensning Planområdet ligger 6 km fra Stokke sentrum og 6 km fra Tønsberg, i tilknytning til boligområdene på Vearåsen. Området tilknytter seg og utgjør en naturlig utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Grunneier innenfor planområdet er Helge Hammelow -Berg. JM Norge AS har utviklings- og kjøpsavtale for dette området. s. 3

4 1.4. Dagens situasjon, landskap og vegetasjon Området er delvis skogkledd. Store deler av granskogen er nylig hogd ut. I øst er det et mindre parti med fin bøkeskog. På den sentrale langsgående høyderyggen er det mye fjell i dagen, med fin furuskog, lyng og einer, med innslag av noe løvskog. Området har liten betydning til skogproduksjon. Turvei gjennom området s. 4

5 Fin furukledd kolle sentralt i området Planstatus Området er i dag uregulert og ligger i kommuneplanen som et LNF område. Området er ikke avklart til boligformål i kommuneplanens arealdel. Egnethet til boligformål må konsekvensutredes jfr. Forskrift om konsekvensutredninger (T 1478 Miljøverndepartementet 2009). Planområdet ligger markert som «langsiktige utviklingsmuligheter» for bolig i kommuneplanens kapittel «5.3 Langsiktig arealstrategi for Vear». Utsnitt av kommuneplanens arealdel for det aktuelle planområdet. s. 5

6 1.6. Planprosess og medvirkning Forarbeid I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, i 2009, ble området vurdert som et fremtidig boligområde, men ble ikke tatt inn i planene den gangen. I ble det utarbeidet foreløpige, overordnede, planskisser. JM har i brev av søkt om oppstart av regulering for området. Rådmannen anbefalte ikke oppstart, men Hovedutvalg Plan og Miljø vedtok at de stilte seg positive til oppstart av reguleringsplanarbeid for boligbebyggelse på del av eiendommen gnr.7, bnr.10, på Sjuestokk, uten å forankre dette i kommuneplanen først. Prosjektet ble presentert i Planforum 20. mars 2013, der representanter for forslagsstiller, kommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen, og Fylkeskommunen var til stede. Foreløpige tilbakemelding og uttalelser fra de enkelte etater er innarbeidet i forslag til Planprogram. Behandling og fastsetting av planprogram Utleggelse av planprogrammet samordnes med kunngjøring om oppstart av reguleringsplan. Kommunen fastsetter deretter planprogrammet (med eventuelle justeringer som tar hensyn til uttalelser eller kommentarer innkommet i høringsperioden). Oppstart av reguleringsarbeid med planprogram ble varslet med annonse i Tønsberg Blad samt Stokke kommune sin hjemmeside, Grunneier, naboer, hjemmelsinnehavere, offentlige høringsinstanser, lag og organisasjoner har blitt varslet etter liste mottatt fra Stokke kommune. Planforslag og konsekvensutredning Forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er utarbeidet på bakgrunn av endelig godkjent planprogram. Medvirkning Det skal legges opp til en åpen planprosess som sikrer aktiv medvirkning både for de offentlige instanser samt spesielle grupper / interesser som er viktige for gjennomføring av planen. Det vil bli avholdt et åpent møte med beboere og velforeningen i området i høringsperioden. Varslingsannonse for Sjuestokk. s. 6

7 2. OVERORDNEDE FØRINGER OG PLANER 2.1. Overordnede føringer Det er en rekke statlige premisser for planarbeidet i lovverk, forskrifter og rundskriv som planen vil forholde seg til. Statlige planretningslinjer (SPR) erstatter etter ny planlov Rikspolitiske retningslinjer (RPR). I denne saken vurderes følgende SPR, Statlige planretningslinjer, som relevante for planarbeid: SPR for barn- og unges interesser i planleggingen (2008) Nasjonale målsetninger er blant annet å sikre barn et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har kvaliteter i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. SPR for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) Retningslinjene angir blant annet at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet skal samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. SPR for Oslofjorden (1993) Retningslinjene er et virkemiddel for å fremme en miljømessig forsvarlig forvaltning av de spesielle verdiene som finnes i Oslofjordområdet ut fra et helhetlig og langsiktig perspektiv. Virkeområdet omfatter kystkommunene fra svenskegrensen til og med Kragerø. I tillegg kan det nevnes SPR for universell utforming, samt regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for miljø og helse , hvor siktemålet er å løfte fram og synliggjøre helse- og miljøutfordringene som betyr mest for barn og unge i Norge Overordnede planer Kommuneplan for Stokke kommune Planens overordnede mål og visjoner, samt plan for boligbygging i kommunen er viktige føringer for arbeidet. Illustrasjon fra kommuneplanen som viser «stor U» som er utvalgte områder for fortetting. s. 7

8 I Stokke er det i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vurdert et behov for nytt byggeareal til 1250 nye boliger i et 30 års perspektiv. Denne boligveksten skal skje ved at 60 % (750 boliger) er gitt nytt areal innenfor langsiktig utbyggingsgrense rundt Stokke sentrum, og 40 % (500 boliger) må finnes på pr. dags dato nye arealer i områder utenfor utbyggingsgrensen. En utbygging på Sjuestokk vil da utgjøre sin andel av disse 500 boligene. Planområdet ligger markert som «langsiktige utviklingsmuligheter» for bolig i kommuneplanens kapittel «5.3 Langsiktig arealstrategi for Vear» Fra kommuneplanen «5.3 Langsiktig arealstrategi for Vear» som viser planområdet. s. 8

9 3. KONSEKVENSUTREDNING TRAFIKKFORHOLD Det er utarbeidet en trafikkanalyse av Norsam AS ved Anton Bakken. Sammenstilling av trafikkanalysen føler i dette kapittelet. Trafikkanalysen vedlegges i sin helhet Arealbruk I tillegg til planområdet på Sjuestokk nordre omfatter trafikkanalysen også feltene Bekkeveien 167 og Vearåsen øst. Totalt vil området, inkludert de to ovennevnte inneholde ca. 97da regulert til eneboliger og leiligheter. Innenfor de 3 planområdene forslås det å bygge til sammen 250 boenheter for ca. 575 bosatte, derav 175 boenheter med 400 bosatte i Sjuestokk nordre. I Bekkeveien 167 planlegges det bygd en 4 avdelings barnehage med ca. 12 ansatte Veger og adkomster Vegløsningen innen planområdet bygger på løsningen for feltene Bekkeveien 167 og Vearåsen øst. I tillegg forlenges Bekkeveien inn i østre del av planområdet. Grøntdragene forbinder også det nye området til eksisterende boliger i Vearåsen, slik at disse også kan benytte grøntdragene og stiene gjennom området. Det er ikke kjørbar forbindelse mellom østre og vestre adkomstveg innen planområdet Biltrafikk De 3 utbyggingsfeltene er beregnet å gi biltrafikk tilsvarende YDT / ÅDT 1 300, derav YDT 850 / ÅDT 850 i Sjuestokk nordre. De nye byggeområdene er beregnet å generere ca. 200 nye bilturer pr. time i rushene morgen- og ettermiddag. Full utbygging av de nye byggeområdene kan skje over en periode på år. Sammenlignet med dagens trafikk, vik full utbygging av byggeområdene medføre at: - døgntrafikken i Melsomvikveien nord øker med ÅDT ca døgntrafikken i Melsomvikveien sør øker med ÅDT ca døgntrafikken i Bekkeveien øker med ÅDT ca Kollektivtrafikk De nye byggeområdene er beregnet å generere ca. 80 nye kollektivreiser pr. døgn, derav ca. 60 kollektivreiser til / fra Sjuestokk nordre Parkering Bilparkering Forslaget til parkeringsnorm gir til sammen behov for ca. 480 P-plasser for biler, derav ca. 320 P-plasser for biler i Sjuestokk nordre. Sykkelparkering Forslaget til parkeringsnorm gir til sammen behov for 510 P-plasser for sykler, derav 350 P- plasser for sykler i Sjuestokk nordre Trafikkavvikling Utførte kapasitetsberegninger for krysset mellom Fv303 - Melsomvikveien og Bekkeveien viser følgende hovedtrekk: - God trafikkavvikling med lave belastningsgrader og små forsinkelser i begge rush både før og etter utbygging. Etter utbygging blir kapasitetsutnyttelsen størst for trafikk fra Bekkeveien. - Ingen stor forskjell på trafikkavviklingen og forsinkelsen i alternativene med og uten venstresvingefelt i Fv303 Melsomvikveien 3.7. Trafikksikkerhet Det er beregnet forventet trafikkulykkesbelastning i krysset mellom Fv303 Melsomvikveien og Bekkeveien: s. 9

10 - Med fartsgrense på 60 km/t i Fv303 Melsomvikveien vil ulykkene i krysset øke fra 0,33 ulykker pr. år i dag til 0,39 ulykker pr. år etter full utbygging i de nye byggeområdene. Dette tilsvarer en økning på 1 trafikkulykke på 15 år. - Med fartsgrense på 50 km/t i Fv303 Melsomvikveien vil ulykkene i krysset reduseres fra 0,33 ulykker pr. år i dag til 0,31 ulykker pr. år etter full utbygging i de nye byggeområdene. Dette tilsvarer en reduksjon på 1 trafikkulykke på 50 år Avbøtende tiltak I dag er fartsgrensen i Fv303 redusert fra 60 km/t til 40 km/t ca. 115 nord for krysset med Bekkeveien og det er bygd fartsdempere i Melsomvikveien for å trygge kyssende gangtrafikk ved Vearhallen / Vear skole. Nye boligfelter på østsiden av Fv303 vil gi økt gang- og sykkeltrafikktrafikk som har behov for å krysse Melsomvikveien i forbindelse med skole, idrettsanlegg, nærsenter og busslommer på vestsiden av vegen. Som avbøtende tiltak foreslås det å utvide 40-sonen i Melsomvikveien til sørsida av krysset med Bekkeveien. Dette er et enkelt og billig tiltak som vil være positivt for trafikksikkerheten i området. Utover dette har ikke trafikkanalysen avdekket behov for avbøtende tiltak ved gjennomføring av planforslaget. s. 10

11 4. KONSEKVENSUTREDNING TETTSTEDSUTVIKLING Oversikt over planområdet og omgivelser. Konsekvensutredningen presenteres som en vurdering av omfang opp mot verdi. Tema for utredning er definert etter planprogrammet. Strukturen i utredningene er basert på Statens Vegvesen Håndbok 140 Konsekvensanalyser, veiledning. Metoden er tilpasset de ulike s. 11

12 tema. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Konsekvens er en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre (i forhold til 0-alternativet). Konsekvensen kommer ved å vurdere omfang, opp mot verdi Planprogrammet Beskrivelse: I konsekvensutredning skal det vurderes vesentlige forhold knyttet til endring av dagens arealbruk til å inkludere boligformål, samt gode leke- og møteplasser innenfor et område som i dag er skog og hovedsakelig benyttes noe til friluftsliv, og som lekeareal for barn- og unge. Det skal beskrives hvordan koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området vil bli ivaretatt. Utredningsbehov: Det skal utredes om det kan og hvor det kan sikres gode ute - og fellesarealer, møteplasser og andre sosiale arenaer innenfor planområdet. Det skal vurderes miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi. Det er sentralt å vurdere rammer for bebyggelsen, utnyttelsesgrad, tetthet, høyder, uteareal og lignende. Betydningen av skolestruktur og nærmiljøfunksjoner skal fremkomme i beskrivelsen vurdert opp mot kommuneplanenes arealdel og tettstedsutvikling over kommunegrensene. Metodikk: Solstudier (uteareal og bebyggelse), evt. illustrasjonsplan som redegjør for arealbruk og utnyttelsesgrad. Terrengsnitt som redegjør for målestokk, terrenginngrep, evt. enkel miljøkartlegging/ rapport. Vurdering av tiltaket er basert på foreliggende planforslag, illustrasjonsplan og snitt. Ut fra områdets karakter som et forholdsvis solrikt og flatt område, uten bebyggelse på de høyestliggende partiene, sammen med en forholdsvis lav boligbebyggelse, primært 2 til 3 etasjer, har vi ikke sett behovet for å benytte solstudier som virkemiddel i vurderingene Dagens situasjon I kommuneplanens arealdel er Vear definert som et viktig lokalsenter, på grensen til Tønsberg kommune. Den er en del av den store U, en politisk vedtatt utbyggingsakse fra Vear, over Melsomvik, til Arnadal. Ut over Stokke sentrum, med ca 2600 innbyggere er Vear det største lokalsenteret i kommunene, med ca 2375 mennesker. Det er planlagt 2 nye boligfelt, grensende inn mot planområdet i nord, langs Bekkeveien, feltet Bekkeveien 167 og feltet Vearåsen øst. Totalt vil området, inkludert de to ovennevnte feltene inneholde ca 250 boenheter. Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner Senteret har utviklet seg gradvis gjennom de siste 20 årene, spesielt med utbyggingen av Vearåsen på 1980 og 90 tallet. Stedet har barne-, og ungdomsskole, barnehager, og fine idrettsfasiliteter. Vear skole ligger ca 800m fra planområdet. Innenfor en radius av 1km finnes skole, barnehage, en fin idrettshall med klatrevegg, idrettsbaner og ballslette. Vest for skolen, mellom Rv 303 og Akersvannet ligger et større naturområde, Storås/ Fløyåsen, et flott nærturområde for beboerne på Vear. Her finnes orienteringskart, lysløype og et fint sti-, og løypenett. Det er planlagt en fremtidig kirkegård i området, i nær tilknytning til kirken på Vear. Vear skole er en barne-, og ungdomsskole, og SFO, med noe over 300 elever. Vear er i hovedsak bebygd med eneboliger, rekkehus og noe blokkbebyggelse, og fremstår i hovedsak som et villaområde, uten en tett sentrumsstruktur. De ulike tettstedsaktivitetene og område er fordelt på begge sider av RV 303, lokalisert rundt skolen nærområde. Gode leke-, fellesarealer og møteplasser Planområdet inneholder i dag leke- og aktivitetsområder i skogen. På den nordre delen av den langsgående skogryggen har en barnehage fått tillatelse til å sette opp enkle lekehytter og utvikle s. 12

13 et aktivitetsområde i skogen. Aktivitetsområdet er målt opp og lagt inn i planforslaget. Forøvrig finnes det et mindre stisystem i vest/østretningen, og en eldre gruset vei gjennom området. Verdi: Middels Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området I denne sammenheng vil vi definere større leke-, og friområder utenfor planområdet, som idretts-, og aktivitetsområdene lokalisert rundt Vear skole og friluftsområdet på Storås /Fløyås. Videre omfatter det kontakt sydover langs kyststien, golfbanen, og videre mot friluftsområdene, og badeplassene, omkring Brunstad. Stinettet gjennom planområdet benyttes som forbindelse sydover mot kyststien og områdene mot sør. Det er etablert gang-, sykkelvei langs Bekkeveien, og videre langs RV 303, både sydover og nordover. Denne gir en fin forbindelse til skolen, idrettsanleggene og turområdet på vestsiden av RV 303. Verdi: Middels Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Planområdet er skogkledd og solrikt. Store deler av skogen er hogd ut. Det er ikke registrert viktige arter eller biotoper i området. Området har liten betydning for lokalklimaet i området. Verdi. Middels alternativ Dersom planforslaget ikke utbygges til boligformål, vil området endres i svært liten grad. Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner. Omfang: Ingen endring Gode leke-, fellesarealer og møteplasser Omfang: Ingen endring Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området Omfang: Ingen endring Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Omfang: Ingen endring 4.4. Alternativ 1, planforslag Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner Planområdet ligger helt nord i Sjuestokkskogen, som en østlig utvidelse av bebyggelsen på Vearåsen. Planområdet er i dag et skogsområde, med variert skogskarakter. Store deler av planområdet er hogd ut i løpet av sommeren Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet i dag. Området vil bygges ut over en lengre tidsperiode, antatt ca 10 år. I illustrasjonsplanen er området foreslått utbygd med anslagsvis 175 boliger. Det er planlagt en utbygging primært med mindre eneboligtomter, kjedehus og et blokkområde i øst, med inntil 3 blokker og 56 leiligheter. Boligene er i stor grad tilpasset barnefamilier. Dette er en utbyggingsform i tråd med innkomne høringsuttalelser der det blant annet etterspørres fleksible bygningskonsepter Det forventer god arealutnyttelse med fleksible bygningskonsepter med fellesarealer som er egnet for ulike livssituasjoner og tilrettelegging for miljøvennlig transport; gange, sykkel og kollektivbruk. Omfang: Stort positivt Gode ute - og fellesarealer, møteplasser Planen for området har tatt utgangspunkt i stedets landskapskvaliteter, vegetasjonskarakter, samt barn- og unges bruk av området. Hovedtrekkene i illustrasjonsplanen i Planprogrammet er s. 13

14 beholdt, og videreutviklet i tråd med innspill til planprogrammet, og varsling av oppstart, fra beboere i området. Eksisterende landskapsdrag, en nord / sydgående åsrygg, med flott furuskog utgjør en viktig grønnkorridor i planforslaget, og deler området i to deler, en østre og en vestre del. Barn-, og unges bruk av området er i stor grad lokalisert til dette grøntdraget. En mindre stiforbindelse fra boligområdene på Vearåsen, knytter en viktig forbindelse mellom boligområdene og kyststien i øst. Denne er også bevart i planen. Sammen med en utvidet grønnkorridor og buffersone mot eksisterende bebyggelse, etter innspill fra beboere i området, definerer disse landskapsdrag hovedelementene i planen. Eksisterende leke-, oppholdsplasser, og sosiale møtesteder, med sine kvaliteter er beholdt, og vil bli bedre tilrettelagt for lek og opphold, da deler av kvartals- og nærlekeplassene lokaliseres til disse områdene. Samtidig er det tilrettelagt for nye fritidsaktiviteter i buffersonen mot vest, grensende til den østre delen av Vearåsen. En utbygging som foreslått, vil i tillegg gi gode private uteoppholdsarealer internt i de enkelte felt. Planforslaget vil styrke etableringen av gode leke-, og oppholdsplasser. Omfang: Positivt Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området Eksisterende gang-, og sykkelveinett nord for området langs Bekkeveien og RV 303, vil bli uendret. Det er planlagt en gangforbindelse langs atkomstveien til planområdet, med koblinger mot eksisterende grøntstruktur og stinett internt i området. Denne gangveien vil styrke forbindelsen til større leke-, og friområder i nord. Det etableres nye forbindelser og stinett internt i området, spesielt langs grøntdraget, sentralt i området, fra nord til syd. Dette nettet av stier gjennom grøntdragene, med koblinger mot kyststien og områdene syd for planområdet vil opprettholde og forbedre dagens situasjon. Omfang: Middels positivt Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Planområdet er i dag ikke utbygd. En utbygging av området med et variert boligtilbud vil ha betydning for miljøet. JM har besluttet at alle boliger med prosjekteringsstart etter mars 2012 skal være lavenergiboliger og gjør det til en god boligbebyggelse med tanke på energibehov. Diagram som viser Aktuelle boligtyper sammenlignet med myndighetskrav. Det er planlagt bebyggelse i 2 3 etasjer, med gode solforhold i hele området. En foreslått blokkbebyggelse på den nordre del av området, i inntil 4 etasjer kan påvirke solforholdene, spesielt mot øst, der terrenget faller. Imidlertid er det ingen bebyggelse eller aktiv bruk av dette arealet. Eventuell skyggeproblematikk vil derved ha liten betydning. Lokalklima vil i liten grad endres. Det vil fortsatt være store områder med skogsvegetasjon. Området er i dag et skogsområde, der store deler er hogd ut den senere tid. Det er ikke registrert rødlistearter eller viktige biotoper innenfor planområdet. En utbygging vil med nødvendighet endre de naturlige og økologiske betingelser innenfor planområdet. Gjenstående høydedrag, s. 14

15 regulert som friområde, har en sammenhengende størrelse som bevarer det som et robust og verdifullt skogsterreng i utbyggingsområdet. Omfang: Middels negativt 4.5. Konsekvens Med konsekvens menes en avveining mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre, og vurderes i forhold til 0- alternativet. Vi får følgende konsekvensvurdering av tiltaket: Tema Verdivurdering Alternativ 0 Alt. 1, planforslag Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner Stort positivt Gode ute - og fellesarealer Middels verdi Ingen endring Positiv Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området Middels verdi Ingen endring Ingen endring/positivt Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Middels verdi Ingen endring Middels negativt Oppsummering Middels verdi Ingen endring Positivt Konsekvensvurdering ++ s. 15

16 5. PLANFORSLAG Kapittelet skal både beskrive planforslaget og hvilke virkninger det har for de forskjellige temaene Planlaget arealbruk Boligbebyggelse, B1-B10 Veg, V1-V2, offentlig vei Gang-/sykkelveg Annen veggrunn grøntareal Friområde. F1-F5 LNRF, landbruksområde Hensynssone, frisikt Hensynssone, bevaring av kulturmiljø. Totalt areal 68,5 daa 9,0 daa 0,6 daa 0,3 daa 26,7 daa 6,1 daa 111,2 daa s. 16

17 5.2. Beskrivelse av planforslaget Området er planlagt med en kombinasjon av eneboliger, leiligheter og kjedehus. Bestemmelsene legger også til rette for rekkehus. Det er planlagt i størrelsesorden 175 boliger. Prosjektet er tilpasset de landskapskvalitetene som eksisterer i området. Prosjektet er delt i ulike felt, avgrenset og definert av landskap og vegetasjon. Mellom eksisterende boligbebyggelse øst i Vearåsen og det nye utbyggingsområdet er det bevart en frodig og tett lauvskog, i en bredde på 10-40m. Dette friområdet skal danne et visuelt og grønt skille mellom eksisterende og ny boligbebyggelse. Her går det også et bekkeløp. Det er lagt vekt på at eksiterende boligbebyggelse skal bli påvirket i minst mulig grad av den nye utbyggingen. Et langsgående høydedrag, med fin furuskog bevares som et sentralt grøntdrag i området. Draget knytter forbindelse nordover og mot skogen syd for boligområdet, og har mange flotte kvaliteter. Dette området er også egnet til lekeplasser med spennende kvaliteter i terreng og vegetasjon. Fra friområdet på høydedraget er det sikret forbindelser på tvers inn i boligfeltene og ut mot tilliggende områder. Gode stiforbindelser knytter forbindelse inn til høydedraget, og videre mot kyststien i øst. På høydedraget er det lagt til rette for flere leke-, og oppholdsplasser. Området vil kunne by på varierte kvaliteter for alle aldersgrupper. Grøntdragene forbinder også det nye området til s. 17

18 eksisterende boliger i Vearåsen, slik at disse også kan benytte grøntdragene og stiene gjennom området. Snitt: Bebyggelse inn mot kollen i friområde F3. Byggeområdene legges i de flatere delene av planområdet og inn i skråningen opp mot høydraget. De markerte terrengformasjonene forblir ubebygget. Fine naturkvaliteter i terrengformer, vegetasjon og eksisterende flotte trær, skal søkes bevart i så stor grad som mulig, slik at hele området vil fremstå med landskapsmessig kvalitet, som et frodig og tiltalende boligområde i tråd med øvrige boligutbygginger i kommunen. Lekeplasser plasseres i friområdene Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til Plan- og bygningsloven er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan for området. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan medføre, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Analysen er gjennomført av Gullik Gulliksen AS landskapsarkitekter mnla. Vurderingen av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen med etterfølgende merknader. Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i plansaker Emne Naturgitte forhold Omgivelser Er det knyttet uakseptabel risiko til følgende forhold? Nei Ja Merknad a Er området utsatt for snø- eller steinskred eller større x fjellskred? b Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i x vann/sjø? c Er det fare for utgliding av området (ustabile x 1 grunnforhold)? d Er området utsatt for flom/flomskred? x e Er det registrert radon i grunnen? x 2 f Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for x 3 boliger/hus? g Er området sårbart for ekstremvær/stormflo? x h Annet (spesifiser)? x a Regulerte vannmagasin i nærheten, med spesiell fare x for usikker is? b Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare x 4 (stup etc.)? c Vil drenering kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende x 5 områder? s. 18

19 Virksomhetsrisiko Brann- /ulykkesberedskap Infrastruktur Kraftforsyning Sårbare objekt Er området påvirket/ forurenset fra tidligere bruk Ulovlig virksomhet d Annet(spesifiser)? x a Omfatter området spesielt farlige anlegg? x Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan x b inntreffe i nærliggende virksomheter (industri etc.), utgjøre en risiko for området? a Har området tilstrekkelig slokkevannforsyning x (mengde og trykk)? b Har området god tilgjengelighet for x utrykkingskjøretøy? a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i x området? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan x b inntreffe på nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for området. Er det spesiell risiko knyttet til bruk av transportnett i x c området: til skole/barnehage? til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? d Er det transport av farlig gods til/gjennom området? x 6 a Er området påvirket av magnetfelt frå høyspentlinjer? x b Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? x c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggheten x i området? Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle x ulemper for området: a -elektrisitet? -teletjenester? -vannforsyning? -renovasjon/spillvatn? b Er det vannforsyning/drikkevatn i området x c Er det spesielle brannobjekt i området? x d Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjoner i området? x a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? x b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? x c Forurenset grunn f.eks. avfallsdeponering? x d Annet (spesifiser)? x a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x b Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten x Merknader 1 I planbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser, punkt 9.5, er kontroll av grunnforhold sikret. 2 Planområdet ligger i område for moderat aktsomhet for radon. Radonsikring er spesifisert i byggteknisk forskrift, Andre tiltak er ikke nødvendig. 3 Området ligger mot skogdriftsområder, men er ikke spesielt utsatt. 4 Det er noen bratte skrenter i friområdene, men dette utgjør ingen uakseptabel risiko. 5 Det kan bli aktuelt å drenere deler av området. Spesielt rundt friområde F4 og byggeområder B1, B5 og B6. Vannet vil ledes mot bekkeleie og ikke medføre noe problem. 6 Det er ikke funnet dokumentasjon om transport av farlig gods i området. Konklusjon. Planområdet er ikke spesielt sårbart eller utsatt for risiko. s. 19

20 5.4. Kulturminner og kulturmiljø Det er foretatt arkeologisk registrering av Vestfold fylkeskommune ved Mikael Amadeus Bjerkestrand. Rapport datert er vedlagt. Bakgrunn På befaring i området i november 2013 ble det påvist en kokegrop (ID174002) og en 4x4 meter stor grop innenfor planområdet. Planområdets topografi og nærliggende kulturmiljøer, samt tidligere funn, tilsier at området kan skjule uoppdagede kulturminner. Fylkeskommunen varslet behov for arkeologiske registreringer (jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr undersøkelsesplikten) , og tiltakshaver bestilte registrering Sammendrag Planområdet ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting, prøvestikking, visuell overflateregistrering og søk med metalldetektor. Det ble i alt registrert tre automatisk fredete kulturminner i form av en steinalderlokalitet ID , en kokegroplokalitet ID , og en nedgravning ID Det ble også registrert to nyere tids kulturminner uten fredning: et steingjerde med ID og en sti/veifar ID Det ble gjennomført utgravning etter forenklet dispensasjon i tråd med prøveprosjekt vedrørende delegasjon av midlertidig myndighet for ID , og Kullprøver fra Askeladden-ID og ble tatt ut og sendt til vedartsbestemmelse hos Thomas Bartholin, og videre til radiologisk datering hos Beta Laboratories. Prøvene ble datert til f.kr. Kullprøve for ID er ikke klar. Figur fra rapporten: Kart som viser beliggenheten på alle nyregistrerte lokaliteter og kulturminner ved Askeladden ID i undersøkelsesområdet Bærekraft-prinsipper Stortingsmelding 21 ( ) om Bedre miljø i byer og tettsteder oppfordrer til tilrettelegging for en utvikling som ivaretar det gode liv i byer og tettsteder og de positive kvalitetene ved å bo s. 20

21 sentralt. Kommuneplanen følger opp dette blant annet med fokusområder for fortetting. Vear er et av disse lokalsenter. Kommuneplanen angir noen prinsipper for bærekraft. Blant annet utviklingen av sentre i en struktur kalt «Stor-u». En teoretisk gangavstand på 1,5 km i luftlinje rundt kommunens område-, lokal- og nærsentra er angitt som et mål for mer bærekraftig utbygging i forhold til daglig transportarbeid. Planområdet innenfor dette, omtrent 0,8km fra Vear skole og omtrent 1,5km fra rundkjøringen Melsomvikveien/Bekkeveien/Skogroveien. Struktureringen av planområdet hvor man bevarer store grønne områder og de blir attraktive leke- og turområder er et viktig prinsipp i prosjektet. I boligfeltene planlegges det for kompakt bebyggelse med forholdsvis små tomter som gir mange boliger på begrenset areal. Utbyggingen tar utgangspunkt i områdets terreng og det tillates ikke kjellere for eneboliger. Det legger til rette for utbygging med lite masseforflytting. De eksisterende terrenghøydene er brukt aktivt for å gi hvert byggeområde særegne kvaliteter. Utbyggingen skjer i henhold til lovverket som stiller krav blant annet til ENØK ved krav til begrenset energiforbruk i boliger Boliger Planområdet er delt inn i 10 felt for boligformål. Ettersom dette er en utbygging som trolig vil foregå over lang tid kan foretrukne boligtyper endre seg, men illustrasjonsplanen viser hva som er utgangspunktet for reguleringen. Det er kommet inn høringsuttalelser med ønske om tilrettelegging for førstegangsetablerere og det skal være svært godt ivaretatt i reguleringen. Eneboliger planlegges på tomter fra rundt 300m² og opp mot det dobbelte. Husplassering og følgelig tomteinndelingen er i stor grad bestemt av topografien. Kjedete eneboliger og eventuelle rekkehus kan få noe mindre tomter. Tomtene får forskjellige kvaliteter som vil prege dem og skille feltene fra hverandre. Noen tomter preges av flott utsikt, noen har spesielt gunstig plassering for ettermiddagssol, noen ligger i spesielt hyggelig gatemijløer og mange har uteområder som grenser mot friområder. For eneboliger legges det opp til parkering og gjesteparkering på egen tomt. Det forutsettes at avfallsbeholdere plasseres på egen tomt. Det skal utarbeides overordnet grøntplan i målestokk 1:1000 for friområdene. Planen skal vise: - Nye og eksisterende stier - Terreng-, og vegetasjonsbehandling - Lekeplasser Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for hvert delfelt. Planen skal vise: - Eksisterende og planlagt terreng med inntegning av evt. skjæringer og fyllinger. - Eksisterende og ny vegetasjon - Bebyggelsens plassering med høydeangivelse - Parkering for bil og sykkel - Privat utendørs oppholdsareal - Overvannshåndtering - Renovasjonsløsning Generelle bestemmelser for bolig - Forstøtningsmurer skal ha maksimalt 1 m høyde mot veg og fellesarealer. - Lagring for biler, båter og campingvogner tillates ikke. - Alle boliger skal plasseres så det harmonerer med eksisterende terrengform. - Mønehøyde tillates inntil 9,0m målt fra overkant møne til gjennomsnittsnivå for ferdig planert terreng. Gesimshøyde tillates inntil 7,0m målt til gjennomsnittsnivå for ferdig planert terreng og inntil 9,0m for boliger med flate tak. s. 21

22 - For pulttak tillates gesimshøyder inntil laveste høyde 6,5m og høyeste høyde 8,0 m målt til gjennomsnittsnivå for ferdig planert terreng. - Rammesøknad skal vise garasje/carport for minst 1 bil og oppstillingsplass for 1 bil på egen tomt. For rekkehus tillates garasje og parkering i fellesanlegg. Utforming av garasje/carport og sportsbod, skal harmonere med hovedhuset, men framstå underordnet i forhold til høyder. Sportsbod skal primært legges i tilknytning til carport/garasje, men kan også bygges frittstående. - Bebyggelsen skal være enhetlig utformet innenfor hvert delfelt med hensyn til volumoppbygging, takform, material- og fargebruk. Eksempelbilde: Enebolig fra JM Norge i Bratsberg, Skien Spesielt for byggeområdene B1-2, B4 og B7-9 Dette er tomter utelukkende tilrettelagt for eneboliger, rekkehus eller kjedete eneboliger. - Det tillates ikke enkeltstående bygg utover garasje/carport og sportsbod. - Sentralt i område B1 skal det etableres en tverrgående smett. Den skal sikres mot privatisering ved hekk, buskrekke eller gjerde og etableres samtidig med utbygging av feltet. - Innenfor felt B7 tillates oppført pumpestasjon for avløp. Tomteutnyttelsen for byggeområdene B1-2, B4 og B7-9 er beregnet ut fra hva som er vist i illustrasjonsplanen B1 BYA = 35% B2 BYA = 30% B4 BYA = 35% B7 BYA = 35% B8 BYA = 35% B9 BYA = 30% s. 22

23 Eksempelbilde: Rekkehus fra JM Norge i Borgengrenda, Asker Byggeområder: B3 og B5-6 Tomter for eneboliger, kjedete eneboliger, rekkehus eller leilighetsbebyggelse. Byggeområde B3 ligger opp mot planområdets høyeste kolle (Friområde F1). Tomtene er dels bratte i bakkant (øst) og det er derfor åpnet for mulig leilighetsbebyggelse om det viser seg å være den beste måten å utnytte disse tomtene. I illustrasjonsplanen er disse tomtene vist med attraktive eneboliger med entre i underetasjen. Byggeområdene B5 og B6 er ganske flate og kan være egnet til mange hustyper. Den forskjellige tomtedybden kommer her hovedsakelig fra tilpasningen mot friområde F3 og ønske om å ikke bygge over eksisterende spillvannledning. De varierende tomtestørrelsene kan gjøre det interessant med større variasjon. Bestemmelser for byggeområdene B3 og B5-6 - For leilighetsbebyggelse innenfor B3 skal gesimshøyde ikke overskride kote +62m, det tilsvarer 4 etasjer + parkeringskjeller. - Sentralt i område B6 skal det etableres en tverrgående smett. Den skal sikres mot privatisering ved hekk, buskrekke eller gjerde og etableres samtidig med utbygging av feltet. Eksempelbilde: Firemannsbolig fra JM Norge i Barkåker, Tønsberg s. 23

24 Eksempelbilde: Kjedete lavenergiboliger fra JM Norge på Bergan, Nøtterøy Tomteutnyttelsen for byggeområdene B3 og B5-6 B3 BYA = 35% B5 BYA = 35% B6 BYA = 40% Byggeområde B10 Det er planlagt et felt for blokkbebyggelse eller eneboliger, kjedede eneboliger eller rekkehus. Blokkbebyggelse kan være gunstig for å øke utnyttelsen av planområdet og blokker kan gi flotte kvaliteter som svært god utsikt. Feltet ligger inn mot en kolle som vil dempe fjernvirkningen av bebyggelsen. Trærne på kollen vest for blokkene vil fortsatt være det som danner horisonten sett fra øst. - For blokkbebyggelse etableres 1 parkeringsplass pr boenhet i parkeringskjeller, 0,5 gjesteparkeringsplass pr boenhet på terreng. - Blokkbebyggelsen skal ha flatt tak. - Gesimshøyde for blokkbebyggelse skal ikke overstige kote +62,0m, det tilsvarer 4 etasjer + parkeringskjeller. - Det kan bygges eneboliger, kjedede eneboliger, eller rekkehus, da gjelder generelle bestemmelser for eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. Tomteutnyttelsen byggeområde B10 BYA = 40% Snitt: Bebyggelse inn mot kollen i friområde F1. Byggehøyden er begrenset så vegetasjon og terreng fortsatt framstår som dominerende landskapstrekk fra avstand. s. 24

25 5.7. Trafikk-, og atkomst Atkomst med bil skjer fra nord. Det er to veier inn i planområdet som håndterer trafikalt atskilte veier i øst og i vest. De fleste vil komme inn mot området fra Melsomvikveien hvor de tar av til Bekkeveien østover. Det er sykkelvei langs Bekkeveien rett nord for området og videre langs Melsomvikveien. Dette gir en trygg hovedatkomst for de fleste myke trafikanter. Andre gangveier inn i området er via Bekkeveien østfra eller vi Kyststien og skogsveier sørfra. Det etableres en gang-/sykkelvei mellom østre og vestre del av planområdet som blir en attraktiv snarvei. Nærmeste bussholdeplass er i Bekkeveien ved Vearveien. Veiførigen i planområdet ligger i hovedsak langsetter terrengkotene og er en viktig forutsetning for variasjon og identitet i planområdet. Veiene har, utover å være kjørevei, en viktig funksjon der de kobler seg til eksisterende stier/skogsbilveier og er del av passasjer til friområder. Langs steingjerde (ikke automatisk fredet kulturminne) ligger veien tett inntil så gjerdet står fint fram i et synlig og logisk miljø. Regulert Veg V1 og V2 Dette er offentlige veier etablert etter veinormal 12-K - Vegen skal opparbeides med 5,0m kjørebane og 4,5m asfalt. - Minste horisontalradius på senterlinje = 10,5m - Det tillates avkjøring til enkelthus fra veien. - Vei 1 kan anlegges med innsnevring i kjørebanen, til 3 m. bredde i 20 m. lengde. Eventuell innsnevring skal ha annet belegg. Plassering vises på utomhusplanen. Regulert Gang-/sykkelveg - Vegen skal opparbeides med 3,5m asfalt. - Kjøring til tomtene innenfor felt B3 tillates. - Kjøring tillates i anleggsperioder. - Krysning av friområde F1/F3 med privatbil tillates ikke. Regulert Annen veggrunn Dette formålet er lagt i en tynn stripe mellom steingjerdet og V2 som tilpasning mellom veiareal og kulturminnet steingjerdet er. - Eksisterende terreng bevares i størst mulig grad mellom vei og steingjerdet Grønnstruktur, landskap og estetikk Grønnstrukturen er det bærende elementet i planen. Det er skogkledde koller og tilknytning mot områdene rundt som har vært den viktigste premissgiveren for utformingen av planområdet. Plassering av boligområder er gjort for å skape varierte bokvaliteter. Byggeområdene får en fin variasjon fra flate områder og inn mot overgangen til høyere terreng. En tett utbygging i byggeområdene gjør det mulig å bevare større friområder. Krav om utomhusplan for hvert delfelt er med å sikre enhetlig utforming i delområdene. Se for øvrig avsnitt 5.6 om boliger. Regulert Friområde F1-F5 - Lekeplasser skal opparbeides i friområdene. - Verdifull vegetasjon skal bevares og vises i overordnet grøntplan. - Friområder smalere enn 10m skal sikres mot privatisering ved hekk, buskrekke eller gjerde. - I friområdene tillates oppført mindre bygg som: trafoer, redskapsboder etc. tilknyttet aktivitetene i området. Nærlekeplass i friområde - Skal tilrettelegges med lekeutstyr for barn i alle aldre, samt benk og noe fast dekke og være beregnet for ulik lek, hele året. s. 25

26 - Skal ha funksjon som sosial møteplass i nærområdet. - Store trær skal beholdes. Områdelekeplass i friområde - Skal være beregnet for barn og unge i ulik alder og for ulik lek hele året. - Deler av arealet skal tilrettelegges for ball-lek, med annet utstyr og benker. - Store trær skal beholdes Barn- og unges interesser Planen legger godt til rette for barn og unge. Forslaget legger til rette for et trygt oppvekstmiljø med muligheter for å utfolde seg både i opparbeidede områder og i skogen. Lekeplasser blir en del av et spennende skogsmiljø og det er godt med aktivitetstilbud i nærheten. Lekeplassene bør i størst mulig grad utføres med plassbygde løsninger i varige materialer som passer godt inn i skogsmiljøet. Gode eksempler er sandgroper, hoppesteiner, balansebommer og lignende tilpasset miljøet gir bedre resultat enn standardprodukter. Lekeområder er registrert og i en uteplass for barn (mye brukt av Ekely barnehage) er innmålt i friområde F Friluftsliv og rekreasjon Planområdet ligger inntil et skogsområde brukt mye til turer. Innenfor en radius av 1km finnes skole, barnehage, en fin idrettshall med klatrevegg, idrettsbaner og ballslette. Vest for skolen, mellom Rv 303 og Akersvannet ligger et større naturområde, et flott nærturområde for beboerne på Vear. Her finnes orienteringskart, lysløype og et fint sti-, og løypenett. Det er planlagt en fremtidig kirkegård i området. Kyststien, i umiddelbar nærhet, går langs vannet og til fine badeplasser og er også et turmål. Sør for planområdet ligger Vestfold golfklubbs fullskala golfbane Jord- og skogbruk Området er uregulert og ligger i kommuneplanen som LNF område. Området er registrert med skog av høy bonitet i de lavere områdene i øst og sør, middels bonitet for de lavere, myraktige områdene i øst og lav bonitet for kollene. Det er nylig hogd i mesteparten av områdene med høyest bonitet. Planen innebærer ikke omdisponering av dyrkbar jord Skogbruksområdet minsker som følge av planforslaget. Sør i området reguleres det til LNRF for å legge til rette for videreføring av skogdriften og for å sikre kobling til eksisterende skogsvei. s. 26

27 Bonitetskart. Kilde: HMS og folkehelse God tilrettelegging for å gå eller sykle til forskjellige steder i nærmiljøet stimulerer denne typen bevegelse. I tillegg er det mange muligheter til friluftsliv, idrettsaktiviteter og lek både i, og i nærheten av planområdet Universell utforming Lovverket gjelder for universell utforming. Plasseringen av veier og tomter er slik at det enkelt kan tilrettelegges for universell utforming av uteoppholdsaraler. Veiene ligger relativt flatt så det vil være mulig å komme enkelt fram langs disse. Parkering på egen tomt, eller i umiddelbar nærhet til egen tomt, sikrer også enkel atkomst. Det må etableres hc-plasser i henhold til kommunens krav. Variasjon mellom byggeområdene og oppdelingen av planområdet i en østre og en vestre del gjør orientering svært enkelt. Lekeplass i friområde F1 ligger utilgjengelig for noen bevegelseshemmede. Dette kan aksepteres fordi skogsmiljøet den ligger i har bratte skråninger og ikke er egnet til utjevning og fordi det også vil etableres alternative lekeplasser som skal ivaretas bevegelseshemmedes interesser Beredskapsmessige vurderinger Infrastrukturen er lagt opp med to individuelle veisløyfer. Disse kobles imidlertid av en gangvei som gir et ekstra veialternativ ved behov. Både østre og vestre veisløyfe kobles også mot skogsbilveiene sør for planområdet og kan brukes i spesielle situasjoner Vann og avløp Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres i samarbeid med Teknisk etat i kommunen. Det ligger en spillvannsledning gjennom området. Det ligger vannledninger i Bekkeveien, nord for området. Foreliggende planforslag skal vurderes i sammenheng med planområdene; Bekkeveien 167 og Vearåsen Nord Overflatevann Overflatevann skal håndteres og fordrøyes innenfor byggeområdene. I vestre del av planområdet, spesielt for feltene B1 og B6 bør det søkes å samle overflatevann mot bekkedraget i friområde F4 og utnytte dette som et miljøskapende element. Generelt er planområdet gunstig da det ligger til rette for store områder med permeable flater som gir begrenset belastning på avløpsnettet ved kraftig nedbør Energiforsyning Forhold til energiforsyning skal tidlig i prosessen vurderes i samråd med kommunen og energiselskap. Tilrettelegging for miljøvennlig energi vil være i fokus. Dette kapitelet belyser alternative energiforsyningsløsninger i forbindelse med denne detaljreguleringsplanen. Stokke kommune ønsker å benytte miljøvennlig fornybar energi. Ved større utbygginger enn 20 boliger skal det foreligge en vurdering av alternative løsninger. Krav i teknisk forskrift (TEK10) Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Bygning inntil 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. s. 27

28 Alternative energiforsyningsløsninger Fjernvarmeanlegg Fjernvarme, oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område, en bydel eller en hel by. Planområdet ligger ikke innenfor et område der det er etablert et fjernvarmeanlegg eller er gitt konsesjon for etablering av et fjernvarmeanlegg. Nærvarmeanlegg Et nærvarmeanlegg er i prinsippet et mini fjernvarmeanlegg, som forsyner et mindre område med varme til oppvarming og eventuelt varmt springvann. Energikilden kan være olje, strøm, biomasse, varmepumpe m.fl., eller en kombinasjon av disse. Varmepumpe basert på grunnvarme: Varmepumpe som gir termisk energi (bergvarme), har kapasitet til å dekke litt større enheter. Etablering av dette medfører investeringskostnader knyttet til boring av energibrønn, grøft til teknisk rom, varmepumpe og installasjonsarbeider. Varmepumpe basert på luft Luft/luft eller luft/vann varmepumpe har lavere investeringskostnad enn grunnvarmebaserte varmepumper, men har ikke like stor kapasitet. Solfangere Solfangere vil kunne gi bidrag til varmt tappevann og også til romoppvarming høst/vår. For å rettferdiggjøre en slik investering, bør en ha et behov for varmt tappevann ut over det normale for en bolig Biologisk mangfold Det er ikke registret spesielt biologisk mangfold i planområdet. Det er derimot registrert arter (punktregistreringer) to steder i området, i Vearlia og i Bekkeveien 167. Skogen i planområdet er variert med områder med barskog og ganske tørr, karrig jordsmonn mens det andre steder er løvtrær. I de flatere områdene i sørvest er det våt, myraktig jordbunn. Dette tilsier ikke at det her er unike biotoper Støy Området ligger i nærheten av Bong industri som generer noe støy. Bong har lagt ned deler av sin virksomhet fra og støyen vil bli kraftig redusert. Det er foretatt målinger i forbindelse med utbyggingen av Bekkeveien 167. Her er det prosjektert støyvoll. Vollen er planlagt mellom målt støykilde og planområdet. s. 28

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Planbeskrivelse Planens navn Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved Detaljregulering for Bossekop brygge Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Offentlig ettersyn, datert 14.09.2015 Sluttbehandling, datert Illustrasjon

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING Avgrensning av planområdet på ortofoto. Området grenser til Paal Bergs vei i sør og markagrensen under Eineåsens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING STÆRK & Co AS GRØNN_STREK AS Februar 2008 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA - BRÅSTAD ARENDAL KOMMUNE 1 INNHOLD: 1 Forord...3

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1

DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef Byplansjef : 201102935 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Stian Rugtvedt : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer