PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Dato: Forslagsstiller: JM Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Dato: 01.12. 2014. Forslagsstiller: JM Norge AS"

Transkript

1 Forslagsstiller: JM Norge AS Boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10, VEAR, STOKKE KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Dato: Reguleringsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Landskapsarkitekter mnla.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn og formål med planarbeidet Om planprogrammet og konsekvensutredning Beliggenhet, eiendomsforhold planavgrensning Dagens situasjon, landskap og vegetasjon Planstatus Planprosess og medvirkning OVERORDNEDE FØRINGER OG PLANER Overordnede føringer Overordnede planer KONSEKVENSUTREDNING TRAFIKKFORHOLD Arealbruk Veger og adkomster Biltrafikk Kollektivtrafikk Parkering Trafikkavvikling Trafikksikkerhet Avbøtende tiltak KONSEKVENSUTREDNING TETTSTEDSUTVIKLING Planprogrammet Dagens situasjon alternativ Alternativ 1, planforslag Konsekvens PLANFORSLAG Planlaget arealbruk Beskrivelse av planforslaget Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Kulturminner og kulturmiljø Bærekraft-prinsipper Boliger Trafikk-, og atkomst Grønnstruktur, landskap og estetikk Barn- og unges interesser Friluftsliv og rekreasjon Jord- og skogbruk HMS og folkehelse Universell utforming Beredskapsmessige vurderinger Vann og avløp Overflatevann Energiforsyning Biologisk mangfold Støy HØRINGSUTTALELSER Fylkesmannen i Vestfold Statens vegvesen Vestfold fylkeskommune Miljørettet helsevern, Vestfold Stokke Kommune Beboere i området s. 2

3 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn og formål med planarbeidet JM Norge AS er en større eiendomsutvikler, utbygger og aktør i distriktet. Selskapet har stått bak mange store utbygginger i distriktet, og ikke minst i Stokke kommune. Sjuestokk, Nordre er et nytt boligområde i regi av JM Norge AS på Vear i Stokke kommune. Planarbeidet har som formål å legge til rette for en etappevis utvikling av et kvalitativt godt boligområde. Det skal tilrettelegges for ulike boligtyper, men med hovedfokus mot yngre og folk i etableringsfasen. Utbygger har ambisjoner om at Sjuestokk Nordre over tid skal kunne transformeres til et sted med egenart og særpreg som vil være godt boområde også for folk utenfor kommunens grenser. Det er et mål at Sjuestokk Nordre, ikke bare blir et nytt boligområde, men at det skal bygge opp under og styrke Vear som tettsted, og den sosiale infrastruktur i området. Området har gangavstand til skole, idrettsanlegg, og øvrige senterfunksjoner på Vear. Utbyggingen skal ta utgangspunkt i følgende prinsipper: - Nordre Sjuestokk skal være et attraktivt og godt boligområde med en variert befolkningssammensetning. - Bærekraftige prinsipper skal gjelde for utviklingen. - Møteplasser, rekreasjon og grønne sammenhenger skal prioriteres. - Universell utforming skal sikres i et boligfelt for alle Om planprogrammet og konsekvensutredning Regulering av boligområdet, utløser etter plan- og bygningsloven krav om planprogram med konsekvensutredning. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, temaer for utredningsbehov og konsekvensutredningen samt hvilke utredningsmetoder som skal benyttes. Kravene til planforslag med konsekvensutredning er beskrevet i forskriftens 9, og i forskriftens vedlegg III. Det forutsettes blant annet at konsekvensutredningen skal være beslutningsrelevant. Det vil primært bli benyttet foreliggende kunnskap innen det enkelte tema. Ved behov innhentes ny kunnskap. Virkningene for miljø og samfunn beskrives og vurderes der dette ikke er utredet tilfredsstillende i overordnet plan. Det skal redegjøres for tilpasninger til omgivelsene og eventuelle avbøtende tiltak Beliggenhet, eiendomsforhold planavgrensning Planområdet ligger 6 km fra Stokke sentrum og 6 km fra Tønsberg, i tilknytning til boligområdene på Vearåsen. Området tilknytter seg og utgjør en naturlig utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Grunneier innenfor planområdet er Helge Hammelow -Berg. JM Norge AS har utviklings- og kjøpsavtale for dette området. s. 3

4 1.4. Dagens situasjon, landskap og vegetasjon Området er delvis skogkledd. Store deler av granskogen er nylig hogd ut. I øst er det et mindre parti med fin bøkeskog. På den sentrale langsgående høyderyggen er det mye fjell i dagen, med fin furuskog, lyng og einer, med innslag av noe løvskog. Området har liten betydning til skogproduksjon. Turvei gjennom området s. 4

5 Fin furukledd kolle sentralt i området Planstatus Området er i dag uregulert og ligger i kommuneplanen som et LNF område. Området er ikke avklart til boligformål i kommuneplanens arealdel. Egnethet til boligformål må konsekvensutredes jfr. Forskrift om konsekvensutredninger (T 1478 Miljøverndepartementet 2009). Planområdet ligger markert som «langsiktige utviklingsmuligheter» for bolig i kommuneplanens kapittel «5.3 Langsiktig arealstrategi for Vear». Utsnitt av kommuneplanens arealdel for det aktuelle planområdet. s. 5

6 1.6. Planprosess og medvirkning Forarbeid I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, i 2009, ble området vurdert som et fremtidig boligområde, men ble ikke tatt inn i planene den gangen. I ble det utarbeidet foreløpige, overordnede, planskisser. JM har i brev av søkt om oppstart av regulering for området. Rådmannen anbefalte ikke oppstart, men Hovedutvalg Plan og Miljø vedtok at de stilte seg positive til oppstart av reguleringsplanarbeid for boligbebyggelse på del av eiendommen gnr.7, bnr.10, på Sjuestokk, uten å forankre dette i kommuneplanen først. Prosjektet ble presentert i Planforum 20. mars 2013, der representanter for forslagsstiller, kommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen, og Fylkeskommunen var til stede. Foreløpige tilbakemelding og uttalelser fra de enkelte etater er innarbeidet i forslag til Planprogram. Behandling og fastsetting av planprogram Utleggelse av planprogrammet samordnes med kunngjøring om oppstart av reguleringsplan. Kommunen fastsetter deretter planprogrammet (med eventuelle justeringer som tar hensyn til uttalelser eller kommentarer innkommet i høringsperioden). Oppstart av reguleringsarbeid med planprogram ble varslet med annonse i Tønsberg Blad samt Stokke kommune sin hjemmeside, Grunneier, naboer, hjemmelsinnehavere, offentlige høringsinstanser, lag og organisasjoner har blitt varslet etter liste mottatt fra Stokke kommune. Planforslag og konsekvensutredning Forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er utarbeidet på bakgrunn av endelig godkjent planprogram. Medvirkning Det skal legges opp til en åpen planprosess som sikrer aktiv medvirkning både for de offentlige instanser samt spesielle grupper / interesser som er viktige for gjennomføring av planen. Det vil bli avholdt et åpent møte med beboere og velforeningen i området i høringsperioden. Varslingsannonse for Sjuestokk. s. 6

7 2. OVERORDNEDE FØRINGER OG PLANER 2.1. Overordnede føringer Det er en rekke statlige premisser for planarbeidet i lovverk, forskrifter og rundskriv som planen vil forholde seg til. Statlige planretningslinjer (SPR) erstatter etter ny planlov Rikspolitiske retningslinjer (RPR). I denne saken vurderes følgende SPR, Statlige planretningslinjer, som relevante for planarbeid: SPR for barn- og unges interesser i planleggingen (2008) Nasjonale målsetninger er blant annet å sikre barn et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har kvaliteter i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. SPR for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) Retningslinjene angir blant annet at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet skal samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. SPR for Oslofjorden (1993) Retningslinjene er et virkemiddel for å fremme en miljømessig forsvarlig forvaltning av de spesielle verdiene som finnes i Oslofjordområdet ut fra et helhetlig og langsiktig perspektiv. Virkeområdet omfatter kystkommunene fra svenskegrensen til og med Kragerø. I tillegg kan det nevnes SPR for universell utforming, samt regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for miljø og helse , hvor siktemålet er å løfte fram og synliggjøre helse- og miljøutfordringene som betyr mest for barn og unge i Norge Overordnede planer Kommuneplan for Stokke kommune Planens overordnede mål og visjoner, samt plan for boligbygging i kommunen er viktige føringer for arbeidet. Illustrasjon fra kommuneplanen som viser «stor U» som er utvalgte områder for fortetting. s. 7

8 I Stokke er det i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vurdert et behov for nytt byggeareal til 1250 nye boliger i et 30 års perspektiv. Denne boligveksten skal skje ved at 60 % (750 boliger) er gitt nytt areal innenfor langsiktig utbyggingsgrense rundt Stokke sentrum, og 40 % (500 boliger) må finnes på pr. dags dato nye arealer i områder utenfor utbyggingsgrensen. En utbygging på Sjuestokk vil da utgjøre sin andel av disse 500 boligene. Planområdet ligger markert som «langsiktige utviklingsmuligheter» for bolig i kommuneplanens kapittel «5.3 Langsiktig arealstrategi for Vear» Fra kommuneplanen «5.3 Langsiktig arealstrategi for Vear» som viser planområdet. s. 8

9 3. KONSEKVENSUTREDNING TRAFIKKFORHOLD Det er utarbeidet en trafikkanalyse av Norsam AS ved Anton Bakken. Sammenstilling av trafikkanalysen føler i dette kapittelet. Trafikkanalysen vedlegges i sin helhet Arealbruk I tillegg til planområdet på Sjuestokk nordre omfatter trafikkanalysen også feltene Bekkeveien 167 og Vearåsen øst. Totalt vil området, inkludert de to ovennevnte inneholde ca. 97da regulert til eneboliger og leiligheter. Innenfor de 3 planområdene forslås det å bygge til sammen 250 boenheter for ca. 575 bosatte, derav 175 boenheter med 400 bosatte i Sjuestokk nordre. I Bekkeveien 167 planlegges det bygd en 4 avdelings barnehage med ca. 12 ansatte Veger og adkomster Vegløsningen innen planområdet bygger på løsningen for feltene Bekkeveien 167 og Vearåsen øst. I tillegg forlenges Bekkeveien inn i østre del av planområdet. Grøntdragene forbinder også det nye området til eksisterende boliger i Vearåsen, slik at disse også kan benytte grøntdragene og stiene gjennom området. Det er ikke kjørbar forbindelse mellom østre og vestre adkomstveg innen planområdet Biltrafikk De 3 utbyggingsfeltene er beregnet å gi biltrafikk tilsvarende YDT / ÅDT 1 300, derav YDT 850 / ÅDT 850 i Sjuestokk nordre. De nye byggeområdene er beregnet å generere ca. 200 nye bilturer pr. time i rushene morgen- og ettermiddag. Full utbygging av de nye byggeområdene kan skje over en periode på år. Sammenlignet med dagens trafikk, vik full utbygging av byggeområdene medføre at: - døgntrafikken i Melsomvikveien nord øker med ÅDT ca døgntrafikken i Melsomvikveien sør øker med ÅDT ca døgntrafikken i Bekkeveien øker med ÅDT ca Kollektivtrafikk De nye byggeområdene er beregnet å generere ca. 80 nye kollektivreiser pr. døgn, derav ca. 60 kollektivreiser til / fra Sjuestokk nordre Parkering Bilparkering Forslaget til parkeringsnorm gir til sammen behov for ca. 480 P-plasser for biler, derav ca. 320 P-plasser for biler i Sjuestokk nordre. Sykkelparkering Forslaget til parkeringsnorm gir til sammen behov for 510 P-plasser for sykler, derav 350 P- plasser for sykler i Sjuestokk nordre Trafikkavvikling Utførte kapasitetsberegninger for krysset mellom Fv303 - Melsomvikveien og Bekkeveien viser følgende hovedtrekk: - God trafikkavvikling med lave belastningsgrader og små forsinkelser i begge rush både før og etter utbygging. Etter utbygging blir kapasitetsutnyttelsen størst for trafikk fra Bekkeveien. - Ingen stor forskjell på trafikkavviklingen og forsinkelsen i alternativene med og uten venstresvingefelt i Fv303 Melsomvikveien 3.7. Trafikksikkerhet Det er beregnet forventet trafikkulykkesbelastning i krysset mellom Fv303 Melsomvikveien og Bekkeveien: s. 9

10 - Med fartsgrense på 60 km/t i Fv303 Melsomvikveien vil ulykkene i krysset øke fra 0,33 ulykker pr. år i dag til 0,39 ulykker pr. år etter full utbygging i de nye byggeområdene. Dette tilsvarer en økning på 1 trafikkulykke på 15 år. - Med fartsgrense på 50 km/t i Fv303 Melsomvikveien vil ulykkene i krysset reduseres fra 0,33 ulykker pr. år i dag til 0,31 ulykker pr. år etter full utbygging i de nye byggeområdene. Dette tilsvarer en reduksjon på 1 trafikkulykke på 50 år Avbøtende tiltak I dag er fartsgrensen i Fv303 redusert fra 60 km/t til 40 km/t ca. 115 nord for krysset med Bekkeveien og det er bygd fartsdempere i Melsomvikveien for å trygge kyssende gangtrafikk ved Vearhallen / Vear skole. Nye boligfelter på østsiden av Fv303 vil gi økt gang- og sykkeltrafikktrafikk som har behov for å krysse Melsomvikveien i forbindelse med skole, idrettsanlegg, nærsenter og busslommer på vestsiden av vegen. Som avbøtende tiltak foreslås det å utvide 40-sonen i Melsomvikveien til sørsida av krysset med Bekkeveien. Dette er et enkelt og billig tiltak som vil være positivt for trafikksikkerheten i området. Utover dette har ikke trafikkanalysen avdekket behov for avbøtende tiltak ved gjennomføring av planforslaget. s. 10

11 4. KONSEKVENSUTREDNING TETTSTEDSUTVIKLING Oversikt over planområdet og omgivelser. Konsekvensutredningen presenteres som en vurdering av omfang opp mot verdi. Tema for utredning er definert etter planprogrammet. Strukturen i utredningene er basert på Statens Vegvesen Håndbok 140 Konsekvensanalyser, veiledning. Metoden er tilpasset de ulike s. 11

12 tema. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Konsekvens er en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre (i forhold til 0-alternativet). Konsekvensen kommer ved å vurdere omfang, opp mot verdi Planprogrammet Beskrivelse: I konsekvensutredning skal det vurderes vesentlige forhold knyttet til endring av dagens arealbruk til å inkludere boligformål, samt gode leke- og møteplasser innenfor et område som i dag er skog og hovedsakelig benyttes noe til friluftsliv, og som lekeareal for barn- og unge. Det skal beskrives hvordan koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området vil bli ivaretatt. Utredningsbehov: Det skal utredes om det kan og hvor det kan sikres gode ute - og fellesarealer, møteplasser og andre sosiale arenaer innenfor planområdet. Det skal vurderes miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi. Det er sentralt å vurdere rammer for bebyggelsen, utnyttelsesgrad, tetthet, høyder, uteareal og lignende. Betydningen av skolestruktur og nærmiljøfunksjoner skal fremkomme i beskrivelsen vurdert opp mot kommuneplanenes arealdel og tettstedsutvikling over kommunegrensene. Metodikk: Solstudier (uteareal og bebyggelse), evt. illustrasjonsplan som redegjør for arealbruk og utnyttelsesgrad. Terrengsnitt som redegjør for målestokk, terrenginngrep, evt. enkel miljøkartlegging/ rapport. Vurdering av tiltaket er basert på foreliggende planforslag, illustrasjonsplan og snitt. Ut fra områdets karakter som et forholdsvis solrikt og flatt område, uten bebyggelse på de høyestliggende partiene, sammen med en forholdsvis lav boligbebyggelse, primært 2 til 3 etasjer, har vi ikke sett behovet for å benytte solstudier som virkemiddel i vurderingene Dagens situasjon I kommuneplanens arealdel er Vear definert som et viktig lokalsenter, på grensen til Tønsberg kommune. Den er en del av den store U, en politisk vedtatt utbyggingsakse fra Vear, over Melsomvik, til Arnadal. Ut over Stokke sentrum, med ca 2600 innbyggere er Vear det største lokalsenteret i kommunene, med ca 2375 mennesker. Det er planlagt 2 nye boligfelt, grensende inn mot planområdet i nord, langs Bekkeveien, feltet Bekkeveien 167 og feltet Vearåsen øst. Totalt vil området, inkludert de to ovennevnte feltene inneholde ca 250 boenheter. Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner Senteret har utviklet seg gradvis gjennom de siste 20 årene, spesielt med utbyggingen av Vearåsen på 1980 og 90 tallet. Stedet har barne-, og ungdomsskole, barnehager, og fine idrettsfasiliteter. Vear skole ligger ca 800m fra planområdet. Innenfor en radius av 1km finnes skole, barnehage, en fin idrettshall med klatrevegg, idrettsbaner og ballslette. Vest for skolen, mellom Rv 303 og Akersvannet ligger et større naturområde, Storås/ Fløyåsen, et flott nærturområde for beboerne på Vear. Her finnes orienteringskart, lysløype og et fint sti-, og løypenett. Det er planlagt en fremtidig kirkegård i området, i nær tilknytning til kirken på Vear. Vear skole er en barne-, og ungdomsskole, og SFO, med noe over 300 elever. Vear er i hovedsak bebygd med eneboliger, rekkehus og noe blokkbebyggelse, og fremstår i hovedsak som et villaområde, uten en tett sentrumsstruktur. De ulike tettstedsaktivitetene og område er fordelt på begge sider av RV 303, lokalisert rundt skolen nærområde. Gode leke-, fellesarealer og møteplasser Planområdet inneholder i dag leke- og aktivitetsområder i skogen. På den nordre delen av den langsgående skogryggen har en barnehage fått tillatelse til å sette opp enkle lekehytter og utvikle s. 12

13 et aktivitetsområde i skogen. Aktivitetsområdet er målt opp og lagt inn i planforslaget. Forøvrig finnes det et mindre stisystem i vest/østretningen, og en eldre gruset vei gjennom området. Verdi: Middels Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området I denne sammenheng vil vi definere større leke-, og friområder utenfor planområdet, som idretts-, og aktivitetsområdene lokalisert rundt Vear skole og friluftsområdet på Storås /Fløyås. Videre omfatter det kontakt sydover langs kyststien, golfbanen, og videre mot friluftsområdene, og badeplassene, omkring Brunstad. Stinettet gjennom planområdet benyttes som forbindelse sydover mot kyststien og områdene mot sør. Det er etablert gang-, sykkelvei langs Bekkeveien, og videre langs RV 303, både sydover og nordover. Denne gir en fin forbindelse til skolen, idrettsanleggene og turområdet på vestsiden av RV 303. Verdi: Middels Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Planområdet er skogkledd og solrikt. Store deler av skogen er hogd ut. Det er ikke registrert viktige arter eller biotoper i området. Området har liten betydning for lokalklimaet i området. Verdi. Middels alternativ Dersom planforslaget ikke utbygges til boligformål, vil området endres i svært liten grad. Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner. Omfang: Ingen endring Gode leke-, fellesarealer og møteplasser Omfang: Ingen endring Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området Omfang: Ingen endring Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Omfang: Ingen endring 4.4. Alternativ 1, planforslag Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner Planområdet ligger helt nord i Sjuestokkskogen, som en østlig utvidelse av bebyggelsen på Vearåsen. Planområdet er i dag et skogsområde, med variert skogskarakter. Store deler av planområdet er hogd ut i løpet av sommeren Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet i dag. Området vil bygges ut over en lengre tidsperiode, antatt ca 10 år. I illustrasjonsplanen er området foreslått utbygd med anslagsvis 175 boliger. Det er planlagt en utbygging primært med mindre eneboligtomter, kjedehus og et blokkområde i øst, med inntil 3 blokker og 56 leiligheter. Boligene er i stor grad tilpasset barnefamilier. Dette er en utbyggingsform i tråd med innkomne høringsuttalelser der det blant annet etterspørres fleksible bygningskonsepter Det forventer god arealutnyttelse med fleksible bygningskonsepter med fellesarealer som er egnet for ulike livssituasjoner og tilrettelegging for miljøvennlig transport; gange, sykkel og kollektivbruk. Omfang: Stort positivt Gode ute - og fellesarealer, møteplasser Planen for området har tatt utgangspunkt i stedets landskapskvaliteter, vegetasjonskarakter, samt barn- og unges bruk av området. Hovedtrekkene i illustrasjonsplanen i Planprogrammet er s. 13

14 beholdt, og videreutviklet i tråd med innspill til planprogrammet, og varsling av oppstart, fra beboere i området. Eksisterende landskapsdrag, en nord / sydgående åsrygg, med flott furuskog utgjør en viktig grønnkorridor i planforslaget, og deler området i to deler, en østre og en vestre del. Barn-, og unges bruk av området er i stor grad lokalisert til dette grøntdraget. En mindre stiforbindelse fra boligområdene på Vearåsen, knytter en viktig forbindelse mellom boligområdene og kyststien i øst. Denne er også bevart i planen. Sammen med en utvidet grønnkorridor og buffersone mot eksisterende bebyggelse, etter innspill fra beboere i området, definerer disse landskapsdrag hovedelementene i planen. Eksisterende leke-, oppholdsplasser, og sosiale møtesteder, med sine kvaliteter er beholdt, og vil bli bedre tilrettelagt for lek og opphold, da deler av kvartals- og nærlekeplassene lokaliseres til disse områdene. Samtidig er det tilrettelagt for nye fritidsaktiviteter i buffersonen mot vest, grensende til den østre delen av Vearåsen. En utbygging som foreslått, vil i tillegg gi gode private uteoppholdsarealer internt i de enkelte felt. Planforslaget vil styrke etableringen av gode leke-, og oppholdsplasser. Omfang: Positivt Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området Eksisterende gang-, og sykkelveinett nord for området langs Bekkeveien og RV 303, vil bli uendret. Det er planlagt en gangforbindelse langs atkomstveien til planområdet, med koblinger mot eksisterende grøntstruktur og stinett internt i området. Denne gangveien vil styrke forbindelsen til større leke-, og friområder i nord. Det etableres nye forbindelser og stinett internt i området, spesielt langs grøntdraget, sentralt i området, fra nord til syd. Dette nettet av stier gjennom grøntdragene, med koblinger mot kyststien og områdene syd for planområdet vil opprettholde og forbedre dagens situasjon. Omfang: Middels positivt Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Planområdet er i dag ikke utbygd. En utbygging av området med et variert boligtilbud vil ha betydning for miljøet. JM har besluttet at alle boliger med prosjekteringsstart etter mars 2012 skal være lavenergiboliger og gjør det til en god boligbebyggelse med tanke på energibehov. Diagram som viser Aktuelle boligtyper sammenlignet med myndighetskrav. Det er planlagt bebyggelse i 2 3 etasjer, med gode solforhold i hele området. En foreslått blokkbebyggelse på den nordre del av området, i inntil 4 etasjer kan påvirke solforholdene, spesielt mot øst, der terrenget faller. Imidlertid er det ingen bebyggelse eller aktiv bruk av dette arealet. Eventuell skyggeproblematikk vil derved ha liten betydning. Lokalklima vil i liten grad endres. Det vil fortsatt være store områder med skogsvegetasjon. Området er i dag et skogsområde, der store deler er hogd ut den senere tid. Det er ikke registrert rødlistearter eller viktige biotoper innenfor planområdet. En utbygging vil med nødvendighet endre de naturlige og økologiske betingelser innenfor planområdet. Gjenstående høydedrag, s. 14

15 regulert som friområde, har en sammenhengende størrelse som bevarer det som et robust og verdifullt skogsterreng i utbyggingsområdet. Omfang: Middels negativt 4.5. Konsekvens Med konsekvens menes en avveining mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre, og vurderes i forhold til 0- alternativet. Vi får følgende konsekvensvurdering av tiltaket: Tema Verdivurdering Alternativ 0 Alt. 1, planforslag Skolestruktur og nærmiljøfunksjoner Stort positivt Gode ute - og fellesarealer Middels verdi Ingen endring Positiv Koblinger til de større leke- og friområdene utenfor området Middels verdi Ingen endring Ingen endring/positivt Miljøkonsekvenser av en utbygging sett i forhold til energibehov, sol, lokalklima og økologi Middels verdi Ingen endring Middels negativt Oppsummering Middels verdi Ingen endring Positivt Konsekvensvurdering ++ s. 15

16 5. PLANFORSLAG Kapittelet skal både beskrive planforslaget og hvilke virkninger det har for de forskjellige temaene Planlaget arealbruk Boligbebyggelse, B1-B10 Veg, V1-V2, offentlig vei Gang-/sykkelveg Annen veggrunn grøntareal Friområde. F1-F5 LNRF, landbruksområde Hensynssone, frisikt Hensynssone, bevaring av kulturmiljø. Totalt areal 68,5 daa 9,0 daa 0,6 daa 0,3 daa 26,7 daa 6,1 daa 111,2 daa s. 16

17 5.2. Beskrivelse av planforslaget Området er planlagt med en kombinasjon av eneboliger, leiligheter og kjedehus. Bestemmelsene legger også til rette for rekkehus. Det er planlagt i størrelsesorden 175 boliger. Prosjektet er tilpasset de landskapskvalitetene som eksisterer i området. Prosjektet er delt i ulike felt, avgrenset og definert av landskap og vegetasjon. Mellom eksisterende boligbebyggelse øst i Vearåsen og det nye utbyggingsområdet er det bevart en frodig og tett lauvskog, i en bredde på 10-40m. Dette friområdet skal danne et visuelt og grønt skille mellom eksisterende og ny boligbebyggelse. Her går det også et bekkeløp. Det er lagt vekt på at eksiterende boligbebyggelse skal bli påvirket i minst mulig grad av den nye utbyggingen. Et langsgående høydedrag, med fin furuskog bevares som et sentralt grøntdrag i området. Draget knytter forbindelse nordover og mot skogen syd for boligområdet, og har mange flotte kvaliteter. Dette området er også egnet til lekeplasser med spennende kvaliteter i terreng og vegetasjon. Fra friområdet på høydedraget er det sikret forbindelser på tvers inn i boligfeltene og ut mot tilliggende områder. Gode stiforbindelser knytter forbindelse inn til høydedraget, og videre mot kyststien i øst. På høydedraget er det lagt til rette for flere leke-, og oppholdsplasser. Området vil kunne by på varierte kvaliteter for alle aldersgrupper. Grøntdragene forbinder også det nye området til s. 17

18 eksisterende boliger i Vearåsen, slik at disse også kan benytte grøntdragene og stiene gjennom området. Snitt: Bebyggelse inn mot kollen i friområde F3. Byggeområdene legges i de flatere delene av planområdet og inn i skråningen opp mot høydraget. De markerte terrengformasjonene forblir ubebygget. Fine naturkvaliteter i terrengformer, vegetasjon og eksisterende flotte trær, skal søkes bevart i så stor grad som mulig, slik at hele området vil fremstå med landskapsmessig kvalitet, som et frodig og tiltalende boligområde i tråd med øvrige boligutbygginger i kommunen. Lekeplasser plasseres i friområdene Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til Plan- og bygningsloven er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan for området. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan medføre, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Analysen er gjennomført av Gullik Gulliksen AS landskapsarkitekter mnla. Vurderingen av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen med etterfølgende merknader. Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i plansaker Emne Naturgitte forhold Omgivelser Er det knyttet uakseptabel risiko til følgende forhold? Nei Ja Merknad a Er området utsatt for snø- eller steinskred eller større x fjellskred? b Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i x vann/sjø? c Er det fare for utgliding av området (ustabile x 1 grunnforhold)? d Er området utsatt for flom/flomskred? x e Er det registrert radon i grunnen? x 2 f Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for x 3 boliger/hus? g Er området sårbart for ekstremvær/stormflo? x h Annet (spesifiser)? x a Regulerte vannmagasin i nærheten, med spesiell fare x for usikker is? b Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare x 4 (stup etc.)? c Vil drenering kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende x 5 områder? s. 18

19 Virksomhetsrisiko Brann- /ulykkesberedskap Infrastruktur Kraftforsyning Sårbare objekt Er området påvirket/ forurenset fra tidligere bruk Ulovlig virksomhet d Annet(spesifiser)? x a Omfatter området spesielt farlige anlegg? x Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan x b inntreffe i nærliggende virksomheter (industri etc.), utgjøre en risiko for området? a Har området tilstrekkelig slokkevannforsyning x (mengde og trykk)? b Har området god tilgjengelighet for x utrykkingskjøretøy? a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i x området? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan x b inntreffe på nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for området. Er det spesiell risiko knyttet til bruk av transportnett i x c området: til skole/barnehage? til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? d Er det transport av farlig gods til/gjennom området? x 6 a Er området påvirket av magnetfelt frå høyspentlinjer? x b Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? x c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggheten x i området? Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle x ulemper for området: a -elektrisitet? -teletjenester? -vannforsyning? -renovasjon/spillvatn? b Er det vannforsyning/drikkevatn i området x c Er det spesielle brannobjekt i området? x d Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjoner i området? x a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? x b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? x c Forurenset grunn f.eks. avfallsdeponering? x d Annet (spesifiser)? x a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x b Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten x Merknader 1 I planbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser, punkt 9.5, er kontroll av grunnforhold sikret. 2 Planområdet ligger i område for moderat aktsomhet for radon. Radonsikring er spesifisert i byggteknisk forskrift, Andre tiltak er ikke nødvendig. 3 Området ligger mot skogdriftsområder, men er ikke spesielt utsatt. 4 Det er noen bratte skrenter i friområdene, men dette utgjør ingen uakseptabel risiko. 5 Det kan bli aktuelt å drenere deler av området. Spesielt rundt friområde F4 og byggeområder B1, B5 og B6. Vannet vil ledes mot bekkeleie og ikke medføre noe problem. 6 Det er ikke funnet dokumentasjon om transport av farlig gods i området. Konklusjon. Planområdet er ikke spesielt sårbart eller utsatt for risiko. s. 19

20 5.4. Kulturminner og kulturmiljø Det er foretatt arkeologisk registrering av Vestfold fylkeskommune ved Mikael Amadeus Bjerkestrand. Rapport datert er vedlagt. Bakgrunn På befaring i området i november 2013 ble det påvist en kokegrop (ID174002) og en 4x4 meter stor grop innenfor planområdet. Planområdets topografi og nærliggende kulturmiljøer, samt tidligere funn, tilsier at området kan skjule uoppdagede kulturminner. Fylkeskommunen varslet behov for arkeologiske registreringer (jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr undersøkelsesplikten) , og tiltakshaver bestilte registrering Sammendrag Planområdet ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting, prøvestikking, visuell overflateregistrering og søk med metalldetektor. Det ble i alt registrert tre automatisk fredete kulturminner i form av en steinalderlokalitet ID , en kokegroplokalitet ID , og en nedgravning ID Det ble også registrert to nyere tids kulturminner uten fredning: et steingjerde med ID og en sti/veifar ID Det ble gjennomført utgravning etter forenklet dispensasjon i tråd med prøveprosjekt vedrørende delegasjon av midlertidig myndighet for ID , og Kullprøver fra Askeladden-ID og ble tatt ut og sendt til vedartsbestemmelse hos Thomas Bartholin, og videre til radiologisk datering hos Beta Laboratories. Prøvene ble datert til f.kr. Kullprøve for ID er ikke klar. Figur fra rapporten: Kart som viser beliggenheten på alle nyregistrerte lokaliteter og kulturminner ved Askeladden ID i undersøkelsesområdet Bærekraft-prinsipper Stortingsmelding 21 ( ) om Bedre miljø i byer og tettsteder oppfordrer til tilrettelegging for en utvikling som ivaretar det gode liv i byer og tettsteder og de positive kvalitetene ved å bo s. 20

21 sentralt. Kommuneplanen følger opp dette blant annet med fokusområder for fortetting. Vear er et av disse lokalsenter. Kommuneplanen angir noen prinsipper for bærekraft. Blant annet utviklingen av sentre i en struktur kalt «Stor-u». En teoretisk gangavstand på 1,5 km i luftlinje rundt kommunens område-, lokal- og nærsentra er angitt som et mål for mer bærekraftig utbygging i forhold til daglig transportarbeid. Planområdet innenfor dette, omtrent 0,8km fra Vear skole og omtrent 1,5km fra rundkjøringen Melsomvikveien/Bekkeveien/Skogroveien. Struktureringen av planområdet hvor man bevarer store grønne områder og de blir attraktive leke- og turområder er et viktig prinsipp i prosjektet. I boligfeltene planlegges det for kompakt bebyggelse med forholdsvis små tomter som gir mange boliger på begrenset areal. Utbyggingen tar utgangspunkt i områdets terreng og det tillates ikke kjellere for eneboliger. Det legger til rette for utbygging med lite masseforflytting. De eksisterende terrenghøydene er brukt aktivt for å gi hvert byggeområde særegne kvaliteter. Utbyggingen skjer i henhold til lovverket som stiller krav blant annet til ENØK ved krav til begrenset energiforbruk i boliger Boliger Planområdet er delt inn i 10 felt for boligformål. Ettersom dette er en utbygging som trolig vil foregå over lang tid kan foretrukne boligtyper endre seg, men illustrasjonsplanen viser hva som er utgangspunktet for reguleringen. Det er kommet inn høringsuttalelser med ønske om tilrettelegging for førstegangsetablerere og det skal være svært godt ivaretatt i reguleringen. Eneboliger planlegges på tomter fra rundt 300m² og opp mot det dobbelte. Husplassering og følgelig tomteinndelingen er i stor grad bestemt av topografien. Kjedete eneboliger og eventuelle rekkehus kan få noe mindre tomter. Tomtene får forskjellige kvaliteter som vil prege dem og skille feltene fra hverandre. Noen tomter preges av flott utsikt, noen har spesielt gunstig plassering for ettermiddagssol, noen ligger i spesielt hyggelig gatemijløer og mange har uteområder som grenser mot friområder. For eneboliger legges det opp til parkering og gjesteparkering på egen tomt. Det forutsettes at avfallsbeholdere plasseres på egen tomt. Det skal utarbeides overordnet grøntplan i målestokk 1:1000 for friområdene. Planen skal vise: - Nye og eksisterende stier - Terreng-, og vegetasjonsbehandling - Lekeplasser Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for hvert delfelt. Planen skal vise: - Eksisterende og planlagt terreng med inntegning av evt. skjæringer og fyllinger. - Eksisterende og ny vegetasjon - Bebyggelsens plassering med høydeangivelse - Parkering for bil og sykkel - Privat utendørs oppholdsareal - Overvannshåndtering - Renovasjonsløsning Generelle bestemmelser for bolig - Forstøtningsmurer skal ha maksimalt 1 m høyde mot veg og fellesarealer. - Lagring for biler, båter og campingvogner tillates ikke. - Alle boliger skal plasseres så det harmonerer med eksisterende terrengform. - Mønehøyde tillates inntil 9,0m målt fra overkant møne til gjennomsnittsnivå for ferdig planert terreng. Gesimshøyde tillates inntil 7,0m målt til gjennomsnittsnivå for ferdig planert terreng og inntil 9,0m for boliger med flate tak. s. 21

22 - For pulttak tillates gesimshøyder inntil laveste høyde 6,5m og høyeste høyde 8,0 m målt til gjennomsnittsnivå for ferdig planert terreng. - Rammesøknad skal vise garasje/carport for minst 1 bil og oppstillingsplass for 1 bil på egen tomt. For rekkehus tillates garasje og parkering i fellesanlegg. Utforming av garasje/carport og sportsbod, skal harmonere med hovedhuset, men framstå underordnet i forhold til høyder. Sportsbod skal primært legges i tilknytning til carport/garasje, men kan også bygges frittstående. - Bebyggelsen skal være enhetlig utformet innenfor hvert delfelt med hensyn til volumoppbygging, takform, material- og fargebruk. Eksempelbilde: Enebolig fra JM Norge i Bratsberg, Skien Spesielt for byggeområdene B1-2, B4 og B7-9 Dette er tomter utelukkende tilrettelagt for eneboliger, rekkehus eller kjedete eneboliger. - Det tillates ikke enkeltstående bygg utover garasje/carport og sportsbod. - Sentralt i område B1 skal det etableres en tverrgående smett. Den skal sikres mot privatisering ved hekk, buskrekke eller gjerde og etableres samtidig med utbygging av feltet. - Innenfor felt B7 tillates oppført pumpestasjon for avløp. Tomteutnyttelsen for byggeområdene B1-2, B4 og B7-9 er beregnet ut fra hva som er vist i illustrasjonsplanen B1 BYA = 35% B2 BYA = 30% B4 BYA = 35% B7 BYA = 35% B8 BYA = 35% B9 BYA = 30% s. 22

23 Eksempelbilde: Rekkehus fra JM Norge i Borgengrenda, Asker Byggeområder: B3 og B5-6 Tomter for eneboliger, kjedete eneboliger, rekkehus eller leilighetsbebyggelse. Byggeområde B3 ligger opp mot planområdets høyeste kolle (Friområde F1). Tomtene er dels bratte i bakkant (øst) og det er derfor åpnet for mulig leilighetsbebyggelse om det viser seg å være den beste måten å utnytte disse tomtene. I illustrasjonsplanen er disse tomtene vist med attraktive eneboliger med entre i underetasjen. Byggeområdene B5 og B6 er ganske flate og kan være egnet til mange hustyper. Den forskjellige tomtedybden kommer her hovedsakelig fra tilpasningen mot friområde F3 og ønske om å ikke bygge over eksisterende spillvannledning. De varierende tomtestørrelsene kan gjøre det interessant med større variasjon. Bestemmelser for byggeområdene B3 og B5-6 - For leilighetsbebyggelse innenfor B3 skal gesimshøyde ikke overskride kote +62m, det tilsvarer 4 etasjer + parkeringskjeller. - Sentralt i område B6 skal det etableres en tverrgående smett. Den skal sikres mot privatisering ved hekk, buskrekke eller gjerde og etableres samtidig med utbygging av feltet. Eksempelbilde: Firemannsbolig fra JM Norge i Barkåker, Tønsberg s. 23

24 Eksempelbilde: Kjedete lavenergiboliger fra JM Norge på Bergan, Nøtterøy Tomteutnyttelsen for byggeområdene B3 og B5-6 B3 BYA = 35% B5 BYA = 35% B6 BYA = 40% Byggeområde B10 Det er planlagt et felt for blokkbebyggelse eller eneboliger, kjedede eneboliger eller rekkehus. Blokkbebyggelse kan være gunstig for å øke utnyttelsen av planområdet og blokker kan gi flotte kvaliteter som svært god utsikt. Feltet ligger inn mot en kolle som vil dempe fjernvirkningen av bebyggelsen. Trærne på kollen vest for blokkene vil fortsatt være det som danner horisonten sett fra øst. - For blokkbebyggelse etableres 1 parkeringsplass pr boenhet i parkeringskjeller, 0,5 gjesteparkeringsplass pr boenhet på terreng. - Blokkbebyggelsen skal ha flatt tak. - Gesimshøyde for blokkbebyggelse skal ikke overstige kote +62,0m, det tilsvarer 4 etasjer + parkeringskjeller. - Det kan bygges eneboliger, kjedede eneboliger, eller rekkehus, da gjelder generelle bestemmelser for eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. Tomteutnyttelsen byggeområde B10 BYA = 40% Snitt: Bebyggelse inn mot kollen i friområde F1. Byggehøyden er begrenset så vegetasjon og terreng fortsatt framstår som dominerende landskapstrekk fra avstand. s. 24

25 5.7. Trafikk-, og atkomst Atkomst med bil skjer fra nord. Det er to veier inn i planområdet som håndterer trafikalt atskilte veier i øst og i vest. De fleste vil komme inn mot området fra Melsomvikveien hvor de tar av til Bekkeveien østover. Det er sykkelvei langs Bekkeveien rett nord for området og videre langs Melsomvikveien. Dette gir en trygg hovedatkomst for de fleste myke trafikanter. Andre gangveier inn i området er via Bekkeveien østfra eller vi Kyststien og skogsveier sørfra. Det etableres en gang-/sykkelvei mellom østre og vestre del av planområdet som blir en attraktiv snarvei. Nærmeste bussholdeplass er i Bekkeveien ved Vearveien. Veiførigen i planområdet ligger i hovedsak langsetter terrengkotene og er en viktig forutsetning for variasjon og identitet i planområdet. Veiene har, utover å være kjørevei, en viktig funksjon der de kobler seg til eksisterende stier/skogsbilveier og er del av passasjer til friområder. Langs steingjerde (ikke automatisk fredet kulturminne) ligger veien tett inntil så gjerdet står fint fram i et synlig og logisk miljø. Regulert Veg V1 og V2 Dette er offentlige veier etablert etter veinormal 12-K - Vegen skal opparbeides med 5,0m kjørebane og 4,5m asfalt. - Minste horisontalradius på senterlinje = 10,5m - Det tillates avkjøring til enkelthus fra veien. - Vei 1 kan anlegges med innsnevring i kjørebanen, til 3 m. bredde i 20 m. lengde. Eventuell innsnevring skal ha annet belegg. Plassering vises på utomhusplanen. Regulert Gang-/sykkelveg - Vegen skal opparbeides med 3,5m asfalt. - Kjøring til tomtene innenfor felt B3 tillates. - Kjøring tillates i anleggsperioder. - Krysning av friområde F1/F3 med privatbil tillates ikke. Regulert Annen veggrunn Dette formålet er lagt i en tynn stripe mellom steingjerdet og V2 som tilpasning mellom veiareal og kulturminnet steingjerdet er. - Eksisterende terreng bevares i størst mulig grad mellom vei og steingjerdet Grønnstruktur, landskap og estetikk Grønnstrukturen er det bærende elementet i planen. Det er skogkledde koller og tilknytning mot områdene rundt som har vært den viktigste premissgiveren for utformingen av planområdet. Plassering av boligområder er gjort for å skape varierte bokvaliteter. Byggeområdene får en fin variasjon fra flate områder og inn mot overgangen til høyere terreng. En tett utbygging i byggeområdene gjør det mulig å bevare større friområder. Krav om utomhusplan for hvert delfelt er med å sikre enhetlig utforming i delområdene. Se for øvrig avsnitt 5.6 om boliger. Regulert Friområde F1-F5 - Lekeplasser skal opparbeides i friområdene. - Verdifull vegetasjon skal bevares og vises i overordnet grøntplan. - Friområder smalere enn 10m skal sikres mot privatisering ved hekk, buskrekke eller gjerde. - I friområdene tillates oppført mindre bygg som: trafoer, redskapsboder etc. tilknyttet aktivitetene i området. Nærlekeplass i friområde - Skal tilrettelegges med lekeutstyr for barn i alle aldre, samt benk og noe fast dekke og være beregnet for ulik lek, hele året. s. 25

26 - Skal ha funksjon som sosial møteplass i nærområdet. - Store trær skal beholdes. Områdelekeplass i friområde - Skal være beregnet for barn og unge i ulik alder og for ulik lek hele året. - Deler av arealet skal tilrettelegges for ball-lek, med annet utstyr og benker. - Store trær skal beholdes Barn- og unges interesser Planen legger godt til rette for barn og unge. Forslaget legger til rette for et trygt oppvekstmiljø med muligheter for å utfolde seg både i opparbeidede områder og i skogen. Lekeplasser blir en del av et spennende skogsmiljø og det er godt med aktivitetstilbud i nærheten. Lekeplassene bør i størst mulig grad utføres med plassbygde løsninger i varige materialer som passer godt inn i skogsmiljøet. Gode eksempler er sandgroper, hoppesteiner, balansebommer og lignende tilpasset miljøet gir bedre resultat enn standardprodukter. Lekeområder er registrert og i en uteplass for barn (mye brukt av Ekely barnehage) er innmålt i friområde F Friluftsliv og rekreasjon Planområdet ligger inntil et skogsområde brukt mye til turer. Innenfor en radius av 1km finnes skole, barnehage, en fin idrettshall med klatrevegg, idrettsbaner og ballslette. Vest for skolen, mellom Rv 303 og Akersvannet ligger et større naturområde, et flott nærturområde for beboerne på Vear. Her finnes orienteringskart, lysløype og et fint sti-, og løypenett. Det er planlagt en fremtidig kirkegård i området. Kyststien, i umiddelbar nærhet, går langs vannet og til fine badeplasser og er også et turmål. Sør for planområdet ligger Vestfold golfklubbs fullskala golfbane Jord- og skogbruk Området er uregulert og ligger i kommuneplanen som LNF område. Området er registrert med skog av høy bonitet i de lavere områdene i øst og sør, middels bonitet for de lavere, myraktige områdene i øst og lav bonitet for kollene. Det er nylig hogd i mesteparten av områdene med høyest bonitet. Planen innebærer ikke omdisponering av dyrkbar jord Skogbruksområdet minsker som følge av planforslaget. Sør i området reguleres det til LNRF for å legge til rette for videreføring av skogdriften og for å sikre kobling til eksisterende skogsvei. s. 26

27 Bonitetskart. Kilde: HMS og folkehelse God tilrettelegging for å gå eller sykle til forskjellige steder i nærmiljøet stimulerer denne typen bevegelse. I tillegg er det mange muligheter til friluftsliv, idrettsaktiviteter og lek både i, og i nærheten av planområdet Universell utforming Lovverket gjelder for universell utforming. Plasseringen av veier og tomter er slik at det enkelt kan tilrettelegges for universell utforming av uteoppholdsaraler. Veiene ligger relativt flatt så det vil være mulig å komme enkelt fram langs disse. Parkering på egen tomt, eller i umiddelbar nærhet til egen tomt, sikrer også enkel atkomst. Det må etableres hc-plasser i henhold til kommunens krav. Variasjon mellom byggeområdene og oppdelingen av planområdet i en østre og en vestre del gjør orientering svært enkelt. Lekeplass i friområde F1 ligger utilgjengelig for noen bevegelseshemmede. Dette kan aksepteres fordi skogsmiljøet den ligger i har bratte skråninger og ikke er egnet til utjevning og fordi det også vil etableres alternative lekeplasser som skal ivaretas bevegelseshemmedes interesser Beredskapsmessige vurderinger Infrastrukturen er lagt opp med to individuelle veisløyfer. Disse kobles imidlertid av en gangvei som gir et ekstra veialternativ ved behov. Både østre og vestre veisløyfe kobles også mot skogsbilveiene sør for planområdet og kan brukes i spesielle situasjoner Vann og avløp Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres i samarbeid med Teknisk etat i kommunen. Det ligger en spillvannsledning gjennom området. Det ligger vannledninger i Bekkeveien, nord for området. Foreliggende planforslag skal vurderes i sammenheng med planområdene; Bekkeveien 167 og Vearåsen Nord Overflatevann Overflatevann skal håndteres og fordrøyes innenfor byggeområdene. I vestre del av planområdet, spesielt for feltene B1 og B6 bør det søkes å samle overflatevann mot bekkedraget i friområde F4 og utnytte dette som et miljøskapende element. Generelt er planområdet gunstig da det ligger til rette for store områder med permeable flater som gir begrenset belastning på avløpsnettet ved kraftig nedbør Energiforsyning Forhold til energiforsyning skal tidlig i prosessen vurderes i samråd med kommunen og energiselskap. Tilrettelegging for miljøvennlig energi vil være i fokus. Dette kapitelet belyser alternative energiforsyningsløsninger i forbindelse med denne detaljreguleringsplanen. Stokke kommune ønsker å benytte miljøvennlig fornybar energi. Ved større utbygginger enn 20 boliger skal det foreligge en vurdering av alternative løsninger. Krav i teknisk forskrift (TEK10) Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Bygning inntil 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. s. 27

28 Alternative energiforsyningsløsninger Fjernvarmeanlegg Fjernvarme, oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område, en bydel eller en hel by. Planområdet ligger ikke innenfor et område der det er etablert et fjernvarmeanlegg eller er gitt konsesjon for etablering av et fjernvarmeanlegg. Nærvarmeanlegg Et nærvarmeanlegg er i prinsippet et mini fjernvarmeanlegg, som forsyner et mindre område med varme til oppvarming og eventuelt varmt springvann. Energikilden kan være olje, strøm, biomasse, varmepumpe m.fl., eller en kombinasjon av disse. Varmepumpe basert på grunnvarme: Varmepumpe som gir termisk energi (bergvarme), har kapasitet til å dekke litt større enheter. Etablering av dette medfører investeringskostnader knyttet til boring av energibrønn, grøft til teknisk rom, varmepumpe og installasjonsarbeider. Varmepumpe basert på luft Luft/luft eller luft/vann varmepumpe har lavere investeringskostnad enn grunnvarmebaserte varmepumper, men har ikke like stor kapasitet. Solfangere Solfangere vil kunne gi bidrag til varmt tappevann og også til romoppvarming høst/vår. For å rettferdiggjøre en slik investering, bør en ha et behov for varmt tappevann ut over det normale for en bolig Biologisk mangfold Det er ikke registret spesielt biologisk mangfold i planområdet. Det er derimot registrert arter (punktregistreringer) to steder i området, i Vearlia og i Bekkeveien 167. Skogen i planområdet er variert med områder med barskog og ganske tørr, karrig jordsmonn mens det andre steder er løvtrær. I de flatere områdene i sørvest er det våt, myraktig jordbunn. Dette tilsier ikke at det her er unike biotoper Støy Området ligger i nærheten av Bong industri som generer noe støy. Bong har lagt ned deler av sin virksomhet fra og støyen vil bli kraftig redusert. Det er foretatt målinger i forbindelse med utbyggingen av Bekkeveien 167. Her er det prosjektert støyvoll. Vollen er planlagt mellom målt støykilde og planområdet. s. 28

Forslagsstiller: JM Norge AS. Nytt boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10,VEAR, Stokke kommune. Forslag til PLANPROGRAM Dato: 01.12.

Forslagsstiller: JM Norge AS. Nytt boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10,VEAR, Stokke kommune. Forslag til PLANPROGRAM Dato: 01.12. Forslagsstiller: JM Norge AS Nytt boligfelt SJUESTOKK NORDRE, DEL AV GNR: 7 BNR:10,VEAR, Stokke kommune Forslag til PLANPROGRAM Dato: 01.12.2013 Reguleringsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Landskapsarkitekter

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/1199-9 Dato: 30.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 85 BNR. 2, BOLIGOMRÅDE VED GRANITTLIA

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TORPEFELTET, OMRÅDE 9 OG 10

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TORPEFELTET, OMRÅDE 9 OG 10 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TORPEFELTET, OMRÅDE 9 OG 10 Dato 25.06.2015 Planid: 14/2493 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3.

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer