Kvalitetsvurderingssystem og kvalitetsstyring i fag- og yrkesopplæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsvurderingssystem og kvalitetsstyring i fag- og yrkesopplæringen"

Transkript

1 Håkon Høst Kvalitetsvurderingssystem og kvalitetsstyring i fag- og yrkesopplæringen Noen funn fra studien av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen NIFUs årskonferanse 2015

2 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og lokalt kvalitetsarbeid Hovedproblemstillinger: Hva er sentrale karakteristika ved utviklingen av kvalitetspolitikk i form av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen? Hva karakteriserer lokalt kvalitetsarbeid og lokal kvalitetsstyring? Problemstillingene må undersøkes med utgangspunkt i hva som karakteriserer det norske systemet for fag- og yrkesopplæring Handler grunnleggende sett om hvem som skal styre kvaliteten i bedriftsopplæringen og hvordan det kan gjøres

3 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Vedtatt av Stortinget i Del av systemskifte i hele utdanningssektoren Grunnprinsipper : Klare nasjonale mål Kunnskap om resultater i vid forstand Tydelig ansvarsplassering Stor lokal handlefrihet

4 Et eget system for fagopplæringen Sikre godt læringsutbytte for alle lærlinger og elever, og relevant kompetanse for arbeidslivet Være en integrert del av det helhetlige kvalitetsvurderingssystemet Gi grunnlag for vurderinger av hvor godt fylkeskommunene og landet som helhet oppfyller mål for fag- og yrkesopplæringen Samtidig er det vagt hva som er det særegne for fag- og yrkesopplæringen

5 Ulike tilblivelseshistorier: NKVS Skole Fag- og yrkesopplæringen Sentrert omkring skolen Sentrert omkring bedriften Etablert 2003, under utvikling «Ligger etter» Sterk grad av politisering og uro rundt nasjonale prøver Ingen tilsvarende instrumenter. Lav grad av politisering og konfliktnivå Omfattende evalueringer: Avtakende nytte jo lenger ned man kommer Har fremmet kontroll snarere enn utvikling og læring Lite forskning før oss, men vi ser: Avtakende nytte jo lengre ned man kommer Brukes foreløpig for utvikling, læring og styring

6 Hva er særegent ved systemer for fagopplæring i arbeidslivet? Forholdet mellom statlig involvering og bedriftens autonomi sentralt Partene i arbeidslivet har normalt en sentral rolle som formidlere av arbeidslivets behov og vurderinger Med unntak av tilslutning til anbefalingen i NOU 2008:18 om mer statlig tilsyn av fagopplæringen, er partene i arbeidslivet lite synlige i kvalitetsdiskusjonen NHO: Bedriftens egne systemer for kvalitet må gjelde LO: Heller mer mot «likhet mellom skole og bedrift»

7 Overvåking av bedriftsopplæring forutsetter finstemt balanse Hvilke reguleringer man skal ha Detaljeringsgraden av reguleringene Håndhevelsen av reguleringene Hvem som håndhever reguleringene Utvikling av kvalitetsvurderingssystemer intervenerer direkte i disse forhold

8 Dilemmaer Om bedriftens handlefrihet innsnevres for mye gjennom eksterne reguleringer, så er bedriftenes aktive deltakelse i fagopplæring ikke lenger bærekraftig. Om størst mulig autonomi er målet vil det undergrave det kollektive systemet Endres i topp-/bunntekst

9 Lokalt kvalitetsarbeid: Mellom stat og bedrift Yrkesopplæringsnemndene styrte til 94 fagopplæringen lokalt Eget sekretariat (fagopplæringskontor) som sto for oppfølging av lærebedriftene Kontroll basert på tillit, utført av folk som gjerne hadde fag- eller organisasjonsbakgrunn Etter Reform 94 ble Y-nemndene forsøkt nedlagt Fagopplæringskontorene ble lagt inn i fylkeskommunenes utdanningsavdelinger og gradvis oppløst som egne enheter Endres i topp-/bunntekst

10 Y-nemnda og arbeidslivspartenes innflytelse 2007: Fratatt alle forvaltningsoppgaver og gitt ny rolle, som «kaptein» i kvalitetsarbeidet Nemnda har svake koplinger mot bedriftene. Påvirkning av politiske beslutninger viktigst Reaktiv rolle og anemisk saksagenda: Ikke «kaptein», men «passasjer» i kvalitetsarbeidet? Fratatt myndighet, men er det virkelig her skoen trykker? Opplæringskontorene har innflytelse - uten formell myndighet Den kanskje mest aktive Y-nemnda har fått tilbake vedtaksrett

11 Fylkeskommunenes direktekontroll opphørt Folk med fagbakgrunn blir gradvis erstattet av høyere utdannede i fylkeskommunens fagopplæringsarbeid Bedriftsbesøk som oppfølging og kontroll av kvalitet er erstattet med styring på distanse Stilles større formelle krav til bedriftene: de må ha egne opplæringsplaner, kvalitetssikringssystemer, dokumentasjon og rapportering Men manglende rapportering fra bedriftene får ingen konsekvenser i form av ansvarliggjøring Vår antakelse er at fylkeskommunens kontroll med bedriftene er redusert snarere enn styrket i det nye kvalitetssystemet Endres i topp-/bunntekst

12 Lærebedriftene: Ikke lengre kontrollert? Opplæringskontorene ikke tenkt som del av kvalitetsvurderingssystemet Men kontroll og oppfølging formidles i dag gjennom opplæringskontorene Samarbeidet mellom fylkeskommuner og opplæringskontorene beskrives i hovedsak som godt og tillitsfullt

13 Opplæringskontorene i nøkkelrolle Har tatt en gradvis større plass; Om fatter 80 prosent av lærebedriftene Dobling av årsverk fra 90-tallet. Tatt over bedriftsbesøkene Sentrale i utvikling av digitale opplæringsbøker/oppfølgingsverktøy

14 Den digitale opplæringsboka som nøkkel Ikke bare dokumentasjon for lærlingen Dekker samtidig kravet om lokal opplæringsplan Godtas av fylkeskommunen som bedriftens kvalitetssikringssystem i opplæring Fungerer samtidig som lærebedriftens rapport om opplæringen Bidrar til en langsom standardisering av bedriftsopplæringen Viktig: Ansvarliggjør både lærling og lærebedrift

15 Bedriftene Opplever lite bry med rapportering De digitale opplæringsbøkene gir trygghet Opplæringskontorene en viktig sikring og avlastning for de fleste bedriftene De få som står utenfor hevder de klarer dette like godt selv. Får liten oppfølging fra fylkeskommunen

16 Tillitsbaserte systemer Tradisjonelle praksiser basert på tillit ser ut til å reproduseres, primært gjennom opplæringskontorene, som nå er tettest på bedriftene Man maksimerer ikke regelverket, men balanserer krav ut fra en vurdering av bedriftens situasjon Oversetter statens abstrakte læreplanmål til bedriftenes produksjonshverdag Et godt system for oppfølging og kontroll av kvalitet i bedriftsopplæringen? Eller et system som bør erstattes med tilsyn og revisjon fra noen utenfor systemet?

17 Opplæringskontorene ute av styring? Opplæringskontorene oppleves pr. i dag som uunnværlige for systemet, men samtidig som problematiske? Eid av bedriftene. Ikke underlagt den enkelte bedrift, men bedriftenes opplæringsfelleskap Bransjeorganisasjonene få steder i direkte, flere steder indirekte i inngrep med kontorene, som favner videre enn organisasjonene LO representert i 25 prosent av styrene Fylkeskommunene har ingen myndighet overfor dem, men innflytelse Kan best karakteriseres som en form for nettverksstyring Endres i topp-/bunntekst

18 Dilemmaer Opplæringskontorene omfatter den største konsentrasjon av fagopplæringsekspertise i Norge Nyter stor tillit i bedriftene De er ikke en formell del av styringssystemet Kan de reguleres inn i systemet uten at deres rolle endres, og bedriftene forsvinner ut av opplæringssystemet? Hvem skal regulere dem: partene eller staten? Hvordan? Endres i topp-/bunntekst

19 Kvalitetsvurderingssystemet Økt bredde og økt intensitet i indikatorbruk Nye statistiske indikatorer er blitt utviklet i form av brukerundersøkelser Politiske prioriteringer gir noen indikatorer økt vekt: gjennomføring og frafall, hevinger av lærekontrakter og karakterer Andre indikatorer nedtones: bedriftsbesøk

20 Aksept, enkelhet og anvendelse Få motforestillinger mot nye indikatorer og instrumenter som lærlingundersøkelsen eller instruktørundersøkelsen Ønske om mer info om opplæringskvalitet, særlig på bedriftssiden Samtidig har disse instrumentene og indikatorene svakheter på flere punkter Kan slik sett brukes som grunnlag for utvikling og styring, men ikke ansvarliggjøring

21 Integrert system eller lokal frakopling? Få motforestillinger på sentralt og fylkeskommunalt nivå - også hos partene - tross noe tvilsom validitet og lav reliabilitet Foreløpig uklart forhold mellom indikatorer og bruk en forklaring Jo lengre ned i systemet en kommer, jo mer brukes indikatorene i beste fall som supplement til annen, mer kvalitativ kunnskap På bedriftsnivå er det ingen tegn til interesse for indikatorene For dem er oppfølgingen fra opplæringskontorene den avgjørende tilknytning til et mer standardisert kvalitetsarbeid

22

Opplæringskontorenes rolle i det lokale kvalitetsarbeidet

Opplæringskontorenes rolle i det lokale kvalitetsarbeidet Håkon Høst og Svein Michelsen Opplæringskontorenes rolle i det lokale kvalitetsarbeidet Arena for kvalitet, Tromsø 11.09.2014 Hvorfor studere opplæringskontorene? Et kvalitetsvurderingssystem for fag-

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kunnskapsgrunnlag og faglige

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen

Detaljer

Kunnskapsløftet tung bør å bære?

Kunnskapsløftet tung bør å bære? RAPPORT 42/2009 Kunnskapsløftet tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon Jorunn Møller, Tine S. Prøitz og Petter Aasen (red.)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.09.10 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet... 3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN

VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN VERRAN KOMMUNE KVALITETSSYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN Vedtatt av Kommunestyret 29.11.2012 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren FoU-Prosjekt 134039 ideas2evidence-rapport 12:2014 Jan Erik Grindheim Linn Synnøve Skutlaberg Asle Høgestøl Ingeborg Rasmussen Vibeke Wøien Hanssen

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K.

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer