SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 13/39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 13/39"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 13/39 Bedriftsnettverk Jostedalen. Søknad om finansiering. Rådmannen si tilråding: Bedriftsnettverk Jostedalen får kr i tilskot til gjennomføring av prosjekt. Tilskotet vert finansiert av post

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Søknad frå Bedriftsnettverk Jostedalen Samandrag: Innovasjon Norge og Norwegian Center of Expertice for reiseliv (NCE Tourism Fjord Norway) har sett i gang ei satsing for å vidareutvikle unike opplevingstilbod i reiselivet. Satsinga tek utgangspunkt i samarbeidande bedriftsnettverk. I 2012 har det vore gjennomført tre forprosjekt i denne satsinga i Sogn og Fjordane, bedriftsnettverket i det aktivitetsbaserte reiselivet i Jostedalen er eit av dei nettverka som fekk tilbod om deltaking. Forprosjektet bedriftsnettverk i Jostedalen er gjennomført med støtte frå Innovasjon Norge, eigeninnsats og eigenkapital frå bedriftene i reiselivet i Jostedalen. Erfaringane frå arbeidet i forprosjektet har vore så positive at Innovasjon Norge ynskjer å gå vidare i eit hovudprosjekt, dersom bedriftene ville satse vidare. Det føreligg no eit opplegg for eit hovudprosjekt. Luster kommune vert utfordra på å bidra med kr i finansiering. Utval som har vedtaksmynde: Næringsutvalet Fakta: Innovasjon Norge og Norwegian Center of Expertice for reiseliv (NCE Tourism Fjord Norway) har sett i gang ei satsing for å vidareutvikle unike opplevingstilbod i reiselivet. Satsinga tek utgangspunkt i samarbeidande bedriftsnettverk. I 2012 har det vore gjennomført tre forprosjekt i denne satsinga i Sogn og Fjordane, bedriftsnettverket i det aktivitetsbaserte reiselivet i Jostedalen er eit av dei nettverka som fekk tilbod om deltaking. Forprosjektet bedriftsnettverk i Jostedalen er gjennomført med støtte frå Innovasjon Norge, eigeninnsats og eigenkapital frå bedriftene i reiselivet i Jostedalen. Erfaringane frå arbeidet i forprosjektet har vore så positive at Innovasjon Norge ynskte å gå vidare i eit hovudprosjekt, dersom bedriftene ville satse vidare. Rune Abildgård Sørensen har vore prosjektleiar i forprosjektet, han er dansk med erfaring frå å jobbe med aktivitetsturisme både i Jostedalen og andre plassar. Han har og ein utdanningsbakgrunn som er relevant. Steinar Bruheim har leia bedriftsnettverksarbeidet på vegne av deltakande bedrifter. Åsne Folstad i Innovasjon Norge gjev slik omtale av forprosjektet i desember 12: Prosjektet i Jostedalen er i forbindelse med Innovasjon Norge Sogn og Fjordane sin satsing på styrking av opplevelsesbedriftene, for mer markedsrettede og konkurransedyktige opplevelsestilbud. Satsingen gjennomføres i dialog med NCE Tourism Fjord Norway og Fjord Norge. Bedriftsnettverket har også samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane ved Ove Oklevik, som skal bistå prosjektet til å styrke destinasjonens markedskommunikasjon. Målet for satsingen er å styrke markedskommunikasjonen gjennom et tettere samarbeid på reisemålet, med mål om økt belegg i skuldersesongene. Jostedalen er for øvrig fremhevet som en hub (med mange aktivitetsbedrifter innenfor et geografisk avgrenset område) av NCE Tourism, sammen med Voss. Jostedalen Breførarlag, som feiret 25 år i år, har vært en viktig aktør og har helt sikkert bidratt til at flere har turt å satse på å etablere reiselivsbedrifter i Jostedalen. Innovasjon Norge jobber for å tilrettelegge klyngesamarbeid mellom Jostedalen og andre opplevelsessentra, for gjensidig erfaringsutveksling. Innovasjon Norge ønsker også å bidra til økt utnytting av markedskunnskapen som vi har på våre mange utenlandskontor. Så langt har bedriftsnettverket fått tilbakemeldinger på sine produkttilpasninger fra bl.a. Tyskland- og Holland-kontoret til Innovasjon Norge. I tillegg har de deltatt på workshops hvor alle utekontorene har vært representert. Nettverket får også

3 ekstern prosessledelse ved innleid konsulent, Børre Berglund, som bidrar til faglig veiledning og god fremdrift. Vi mener at Jostedalen et unikt reisemål med god tilgjengelighet til aktive opplevelser på bre og fjell, som bør ha et større potensiale i både hjemmemarked og utenlandsmarkeder. Mange av aktørene har høy kompetanse med internasjonal godkjenning som breførere og tindeveiledere. Styrken til bedriftsnettverket i Jostedalen er at de har en god lokal samarbeidsånd. Prosjektleiar Rune A Sørensen oppsummerer forprosjektet slik: I forprosjektet har nettverket i samarbeid med konsulent Børre Berglund arbeidd med ein ny forretningsmodell for å opne ein ny marknad for reiselivsbedriftene i Jostedalen og gjere dette på ein ny og annleis måte enn det som tidlegare har vore praksis for Jostedalsbedriftene. Prosjektets fokus er på betre merkevarebygging (branding) av Jostedalen som reisemål, identifisering og vidareutvikling av potensielle marknader - særleg gruppereiser og opphald over lengre tid (+2 døgn) er i fokus. Samarbeidet i prosjektet er konkretiseret i ein samarbeidsavtale som alle involverte bedrifter er innforstått med og har underskrive. Som ein del av forprosjektet og eit ynskje om betre branding av Jostedalen, er nye nettsider og ein heilt ny grafisk profil under utarbeiding. Dei nye nettsidene skal samle alle aktivitetsog overnattingstilbod samt annan relevant informasjon om Jostedalen på éi nettside. Denne forbetra oversikten av tilboda i Jostedalen forventar ein skal auke tilstrøyminga av turistar og framfor alt auke talet på gjestedøgn i Jostedalen. I forprosjektet inngår i bedriftsnettverket ALLE reiselivsbedriftene i Jostedalen. Med fokus på skulder- og lågsesong (vinter) har Bedriftnettverket etablert eit nytt marknadsorientert produkt under fana Jostedal SigNatur. Med utgangspunkt i eksisterande produkt og enkelte nye, vil bedriftene forsøke med målretta sal og marknadsføring retta mot gruppereiser, særleg i skulder- og vintersesong. Bedriftsnettverket har ut frå kundegruppa som vitjar og ein kjenner til i Jostedalen samt innput fra Innovasjon Norge, Tyskland og Nederland, utarbeidd ein beskrivelse av det kundesegmentet som er aktuelt for den nye satsinga - ut frå det datasettet som bedriftsnettverket innehar pr. i dag. Nettverket har laga ein produktkatalog til bruk ved innsal til reisearrangørar og private grupper, der den enkelte sjølv kan setje saman ein pakke innehaldande overnatting og aktivitetar spesialtilpassa til denne sine behov og ynskjer. Det er meininga at produktkatalogen og Jostedal SigNatur skal vidareutviklast og tilpassast i dialog med kundesegmentet, og på den måten få sluttbrukaren involvert i den endelege utforminga og tilpassinga av produkta og konseptet. Produktkatalogen til Jostedal SigNatur har Jostedals-perlene på menyen, og her blir det fokusert på eit høgt servicenivå, stor kompetanse innan dei enkelte aktivitetar og formidling av komplette naturopplevingar i eit unikt brelandskap, ikkje langt frå fjorden. Bedriftsnettverket forventar å inngå eit samarbeid med ulike reisearrangørar, innanfor aktiv ferie og soft adventure segmentet i utlandet. Det er no utforma ein søknad om å delta vidare i eit hovudprosjekt. I søknaden heiter det m.a: Målsetting for Hovudprosjektet Kvalitative mål 1. Vidareutvikle eit samarbeid mellom dei reiselivsverksemdene som er etablerte i Jostedalen. 2. Gjennom eit 3-årig samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, skal bedriftsnettverket gjennomføre fleire kunde- og marknadsundersøkingar for å kartlegge kundegruppa, samt optimalisere kommunikasjonsstrategien med desse. Kvantitative mål 1. Gjennom samarbeidet mellom reiselivsverksemdene er målsettinga å auke omsetninga og innteninga til verksemdene i skuldersesong (februar, mars, april, mai, juni og september og oktober). Dette gjennom den nye satsinga Jostedal SigNatur. Samarbeidet baserer seg på ei felles forståing oppnådd i forprosjektet og som er nedfelt i samarbeidsavtalen. Bedriftsnettverket forventar ein auke i den samla omsetninga for dei deltakande bedrifter på 50% i skuldersesongen frå 2012 til 2015.

4 2. Som eit resultat av auka branding og synleggjering i samband med sal av gruppereiser gjennom Jostedal SigNatur, vurderer bedriftnettverket det som sansynleg at det og kan genererast ein auka omsetning generelt i hovudsesongen frå 2012 til 2015 med fleire som vil besøke Jostedalen, bli med på aktivitetar og overnatte. Målsettinga for satsinga Jostedal SigNatur er at dette skal bli det leiande aktivitetsproduktet for gruppereiser i Fjordog Fjell-Norge! 3. Strategi Posisjonere Jostedalen ved hjelp av internett gjennom dei nye fellesnettsidene, med aktiv bruk av sosiale media samt kunde- og marknadsundersøkingar laga i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Posisjonere Jostedal SigNatur i høve sentrale nettsider som VisitNorway, FjordNorway og Sognefjord.com Posisjonere Jostedal SigNatur mot norske og internasjonale media (i samarbeid med VisitNorway, NCE, Fjord Norge). Arbeide aktivt mot internasjonale reiselivsoperatørar. 4. Tiltak og handlingar Utarbeide ein kommunikasjonsstrategi mot kundesegmentet, bl.a. i samarbeid med HiSF. Gjennomføre testpiloter og hergjennom marknadsorientere/tilpasse produktet og tilretteleggje logistikktiltak. Systematisk oppnå kontakt og inngå i forhandlingar med internasjonale operatørar, der aktiv ferie er i fokus hos sluttbrukaren. Systematisk jobbe mot media for å oppnå pressebesøk, både frå norske og internasjonale media. Systematisk informere og presentere Jostedalen og Jostedal SigNatur til reiselivsbedriftene som ligg innafor dagsturavstand til Jostedalen Forbetre informasjonen til kvar einskild bedrift i samarbeidet. Når kunden er på dei ulike heimesidene og er kome til ei bedrift må det vere enkel og god info om forteljinga om bedrifta, historia, menneskja i bedrifta og lokalsamfunnet Jostedalen. Dei som fortel dei gode historiane oppnår merksemd og interesse.

5 Utarbeide eit introduksjonsprogram for alle som jobbar i reiselivsnæringa i Jostedalen. I dette nettbaserte programmet skal kvar einskild få den mest naudsynte informasjonen om Jostedalen, natur og landskap, kultur og historie samt info om notida og reiselivsprodukta. Kvar einskild bedrift må ha sine eigne opplæringsprogram. Gjennom at alle som jobbar både har noko å fortelje og ynskjer å fortelje det, vil ein kunne skape gjenkjøpsinteresse. Utvikle eit produkt basert på Jostedal SigNatur mot bedriftsmarknaden - (natur)møte, mat og moro. Viktige samarbeidspartnerar Innovasjon Norge sine utekontor. Visit Norway og Fjord Norge (inkl. NCE). Høgskulen i Sogn og Fjordane. Større operatørar: ColorLine, Wolters Reisen, OAD, aktivitetsoperatørar. Logistikkleverandørar: Widerøe, Nettbuss, Sogn Billag, Fjord1. Arbeidsmåte i hovudprosjektet Prosjektleiar i ca. 50% stilling. Alle bedriftene deltek i felles møte ca gonger i året. Styret på 4-5 personar som møtest ved behov og som jobbar tett mot prosjektleiar. Alle bedriftene må aktivt delta på møte lokalt, men og på studieturar, møte med marknaden etc. 8. Budsjett og finansiering Prosjekt-budsjett Prosjektleiing (leiar 50% stilling) kr ,00 Prosjektomkostningar kr ,00 Marknadsføring, annonsering, kr ,00 pressebesøk Reisekostnad prosjektleiar og bedriftene kr ,00 Prosjektsamlingar og felles kr ,00 marknadsføringsturar Testpilotar kr ,00 Forskningsprosjekt kr ,00 Bedriftene sine timekostnader: 650 timer á kr. 500,- kr ,00 I alt kr ,00 Finansiering Innovasjon Norge kr ,00 (løyvd) Eigendel og eigeninnsats HiSF kr ,00 (på plass) Luster Kommune kr ,00 Nasjonalpark/Naturarvprosjekt/BHS kr ,00 Eigeninnsats bedrift - arbeid kr ,00 (forplikta) Eigeninnsats bedrift - kapital kr ,00 (løyvd) Finansiering 1. året kr ,00 Vurdering: Som det går fram av finansieringsplanen søkjer Bedriftsnettverket Jostedal om kr i tilskot frå Luster kommune. Dei andre delene i finansieringsplanen er i hovudsak på plass. Bedriftene sjølve går inn med om lag i eigenkapital og har avtalefesta at dei skal yte i eigeninnsats. Innovasjon Norge har gjort positivt vedtak. Det er ei relativt stor satsing som no vert planlagd. Målet for prosjektet; med fokus på sesongutvikling og nye kundegrupper er viktig. Samarbeidet med Innovasjon Norge, Høgskulen, FjordNorge, NCE Tourism er ein svært viktig del av prosjektet. Bedriftene deltek både med eiga tid og og kapital, det er avgjerande. Rådmannen viser til «Grunnlaget for handsaming av næringssaker» vedteke i kommunestyret februar 2012 der det m.a heiter:

6 «Kommunen kan vere med på marknadssatsing hjå einskildverksemder eller grupper av desse, om det er særleg godt gjennomarbeidde opplegg med betydeleg satsingfrå verksemdene sjølve» «Bygdeutviklingsprosjekt der andre offentlege aktørar er med på finansieringa vil ha prioritet» Rådmannen tilrår kommunal medfinansiering. Dato: Jarle Skartun Olav Grov rådmann næringssjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden Sogn regionråd Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/2861. Luster mekaniske industri AS. Eigarsituasjonen. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/2861. Luster mekaniske industri AS. Eigarsituasjonen. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/2861 Arkiv: Luster mekaniske industri AS. Eigarsituasjonen. Rådmannen si tilråding: Luster kommune tilfører kr 250.000 i ny eigenkapital til Luster

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 11/1261 Arkiv: G10 Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. Rådmannen si tilråding: Fjordglas AS får eit tilskot stort kr 700.000

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Heim=Fyresdal Kort beskrivelse Eit stadsutviklingsprosjekt med fokus på tilbakeflytting, næringsutvikling, lokale

Detaljer

Reiselivsstrategi for Lærdal

Reiselivsstrategi for Lærdal Reiselivsstrategi for Lærdal 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FØREMÅL OG PLANPROSESS... 3 2. STATUS FOR REISELIVET I LÆRDAL, HEILSKAP OG DEFINISJONAR... 4 2.1 SKILDRING AV BEDRIFTER OG ATTRAKSJONAR... 4 2.2 SWOT-ANALYSE...

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 Grov Mat ved Johanne Grov. Søknad om finansiering Rådmannen si tilråding: Grov Mat ved Johanne Grov får eit oppstartingstilskot

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014 Luster kommune Sluttrapport Saman om ein betre kommune 2011-2014 Versjon 1.0.3. Datert 22.10.2014 Godkjent: Blir handsama av ADU i haustmøtet. Utfylt av: Trond Helge Eide (prosjektleiar) Innhald: 1 Innleiing...

Detaljer

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Rapport 3/2007 Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Ståle Brandshaug (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Carlo Aall, Jan Erik Weinbach og Hogne Sataøen (Vestlandsforsking)

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Statusrapport mars 2013. Inkludert rapport Bulyst forprosjekt. statusrapport mars 2013 1

Statusrapport mars 2013. Inkludert rapport Bulyst forprosjekt. statusrapport mars 2013 1 Statusrapport mars 2013 Inkludert rapport Bulyst forprosjekt statusrapport mars 2013 1 bakgrunn forprosjekt bulyst i ein kontekst strategiprosess Sykkylven Næringsutvikling AS er eigd av Sykkylven kommune

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV SAK 18/10 SØKNAD HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev: dat. 3.3.2010 om regionale utviklingsmidler til vidareutvikling av Eventyrveien og Eventyrkortet 2010 med kr. 800.000,

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Næringscluster Vest-Telemark

Næringscluster Vest-Telemark Prosjektplan Næringscluster Vest-Telemark Utvikling av innovasjonsmiljø og samspillarenaer i Vest-Telemark Utarbeida av Vest-Telemark Næringsforum, Mai 2011 Prosjektplan Næringscluster Vest-Telemark Utvikling

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV SAK 10/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 31.10. 2012 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell & Fjord (http://www.fjellandfjord.com/

Detaljer