Fylkesutvalget TILLEGGSAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalget TILLEGGSAK"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget TILLEGGSAK Møtedato: kl. 12:00 Møtested: Fylkesutvalgssalen Saker til behandling 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden

2 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2011 Fylkestinget Saksbehandler: Anne Børslien Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtar ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Innkjøpsstrategien skal iverksettes gjennom utarbeidelse av en handlingsplan hvor det konkretiseres hva som må gjøres for å nå de enkelte delmål. 2

3 Saksutredning: Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 3. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtar ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Innkjøpsstrategien skal iverksettes gjennom utarbeidelse av en handlingsplan hvor det konkretiseres hva som må gjøres for å nå de enkelte delmål. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden , 2. Vedlegg til innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden (unntatt offentlighet). SAMMENDRAG: Saken gjelder ny virksomhetsovergripede strategi for Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp/ anskaffelser for perioden Den nye strategien avløser innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Den nye strategien er laget med utgangspunkt i en kartlegging og analyse av nåsituasjonen på anskaffelsesområdet i fylkeskommunen. Dette er gjort bl.a. via en gjennomgang av tall fra regnskapet for 2009 som viser for hvor mye og fra hvem vi faktisk har foretatt innkjøp av varer, tjenester og bygg og anlegg i Analysen gir et grunnlag for å si noe om hvor det er mulig å foreta forbedringer på innkjøpsområdet. Anskaffelsesstrategien er også utarbeidet med utgangspunkt i dokumentet Vedlegg til innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i en mal for anskaffelsesstrategi distribuert av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). I malen er det lagt opp til en metodisk tilnærming der man framstiller de forhold som er kritiske i forbindelse med etablering av en beste praksis offentlig anskaffelsesfunksjon. Fylkeskommunens helhetlige innkjøps-/anskaffelsesstrategi skal legge grunnlag for en felles overordnet praksis. Dette for at fylkeskommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at fylkeskommunen når sine mål ved at det oppnås best mulig pris til ønsket kvalitet, dvs at lov om offentlige anskaffelsers formålsbestemmelse om å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling, oppfylles. Den nye anskaffelsesstrategien har som hovedmål at Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være miljø- og kostnadseffektive og skape tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper. Strategien har i tillegg sju delmål. Hvert av disse følges av tiltak/ strategier som skal iverksettes i den hensikt å nå målene. Strategien omtaler også kritiske suksessfaktorer/ 3

4 nødvendige betingelser som må være tilstede skal vi lykkes i å nå målene, samt organisering av arbeidet med innkjøp i fylkeskommunen (punkt 3 Roller og ansvar). SAKSFREMSTILLING: 1. Innledning Sør-Trøndelag fylkeskommune med tilsluttede kommuner og virksomheter er en av regionens største offentlige innkjøpere. Det er derfor viktig at fylkeskommunen legger til rette for en best mulig utnyttelse av felleskapets midler. 20 kommuner i Sør-Trøndelag og 10 offentlige virksomheter er gjennom forpliktende avtaler tilsluttet STFKs innkjøpsordning. Pr i dag er følgende kommuner tilsluttet fylkeskommunens innkjøpsordning: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Åfjord. Følgende virksomheter er tilsluttet fylkeskommunens innkjøpsordning: Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS, Rørosmuseet, Fredly folkehøgskole, Peder Morset folkehøgskole, Torshus folkehøgskole, Øya videregående skole, IKA Trøndelag IKS, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trøndelag kollektivtrafikk AS (AtB) og Norges Geologiske undersøkelse (NGU). Fylkeskommunens innkjøpsstrategi skal legge grunnlaget for en felles praksis slik at fylkeskommunens innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at fylkeskommunen når sine mål. Strategien skal også legge føringer for arbeidet med å redusere risikoen for uetisk atferd og optimalisere bruken av ressurser i innkjøpsprosessen. Den nye innkjøpsstrategien gjelder for perioden Bakgrunn og utfordringer Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å sikre sunne markedsmessige prinsipper og hindre unødig offentlig ressursbruk og uetisk/ korrupsjonslignende atferd i forbindelse med offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal også bidra til at det stilles miljøkrav og krav knyttet til leverandørers ivaretakelse av et samfunnansvar ved offentlige innkjøp av varer og tjenester, bygg og anlegg. Oppmerksomheten rundt offentlige anskaffelser har de senere år vært økende både hos offentlige myndigheter og leverandører til det offentlige. Det er viktig for tilliten til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper at organisasjonen har en aktiv tilnærming til området og at det arbeides aktivt for å sikre overholdelse av de lover og regler som regulerer fylkeskommunens anskaffelser. Innkjøpsstrategien for Sør-Trøndelag fylkeskommune avløser innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Den nye strategien er utarbeidet av Fylkesrådmannen v/ Jus- og innkjøpstjenesten med utgangspunkt i en kartlegging av nåsituasjon og behov for videre utvikling innenfor anskaffelsesområdet i fylkeskommunen. I arbeidet med den nye strategien har det vært nedsatt følgende referansegruppe: Karen Espelund fra fylkesrådmannen, Astrid Gynnild rektor ved Melhus videregående skole, Randi Nordgaard Hermstad rektor ved Rissa videregående skole, Trond Hofstad rektor ved Strinda videregående skole, Gørill Holte fagsjef Regional Utvikling administrasjonsgruppen, Siri Koldaas Bygge- og eiendomssjef, Glenn Paulsen IKT-sjef og Sveinung Salater økonomisjef. Kartleggingen av nåsituasjon er gjort via en gjennomgang av tall fra regnskapet for 2009 som viser for hvor mye og fra hvem vi faktisk har foretatt innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg dette året. Samt ved en gjennomgang av nåsituasjon innenfor de ulike områder/dimensjoner som er kritiske i forbindelse med etablering av en beste praksis offentlig anskaffelsesfunksjon. Disse områdene er synliggjort ved pyramiden, der de ulike områder/dimensjoner er: verdiskapning, rammebetingelser (lov og forskrift om offentlige 4

5 anskaffelser, miljø- og samfunnsansvar, intern kontroll, virksomhetens omdømme), overordnede målsetninger, roller og ansvar, strategisk og operasjonell innkjøpsprosess, systemer og teknologi, utvikling og oppfølging av mål samt organisasjons- og kompetanseutvikling. Kartleggingen viser at det er et høyt nivå på det arbeidet som gjøres innenfor anskaffelsesområdet i dag og at mye av utfordringen i neste periode vil være knyttet til å opprettholde samme nivå på arbeidet. Blant annet er det stort fokus på at regelverket skal overholdes ved enhver anskaffelse. Det er etablert rammeavtaler innenfor de fleste områder, jfr bl.a. at det ved Jus- og innkjøpstjenesten i dag finnes ca 120 sentrale rammeavtaler som enten er inngått eller under arbeid. Kartleggingen da særlig tallene som viser at fylkeskommunen i 2009 foretok innkjøp fra et meget høyt antall leverandører (4443), viser imidlertid også at mange innkjøp sannsynligvis foretas utenfor de inngåtte rammeavtaler og dermed ikke har vært gjort til gjenstand for en innkjøpskonkurranse som kunne påvirket pris, kvalitet og miljø- og samfunnskrav i gunstig retning. På bakgrunn av dette har vi stilt spørsmål ved om vi får optimalt ut av det arbeidet som gjøres i tilknytning til innkjøp. Et tenkt eksempel kan vise denne problemstillingen: forutsatt at 10 % av det som til sammen er brukt på å kjøpe varer og tjenester, bygg og anlegg i 2009; kr ,-, er kjøp utenfor avtaler inngått etter konkurranse, og vi ved å følge en etablert rammeavtale der man etter å ha gjennomført en konkurranse har oppnådd en innkjøpsrabatt på 20 %, vil dette innebære en mulig kostnadsbesparelse ved bruk av de etablerte rammeavtaler, (på grunn av rabatten som ligger i rammeavtalen), på kr ,-. En praksis hvor bare deler av virksomhetens innkjøp foretas under de etablerte rammeavtaler, innebærer også at vi bare i begrenset grad utnytter våre stordriftsfordeler og får effekt av de miljøkrav som er stilt ved inngåelsen av disse avtalene. Dersom eksempelvis kun 70 % av virksomhetens innkjøpsbehov dekkes ved bruk av en rammeavtale, vil det volum/ innkjøpsbehov vi går ut i markedet med ved neste innkjøpskonkurranse (basert på innhentet statistikk fra nåværende avtaleleverandør), være 30 % lavere enn det reelle behov. Et for lavt anslag av hvilket volum vi har behov for i neste periode vil med stor grad av sannsynlighet påvirke hvilke rabatter vi vil oppnå (ved et anslag av et større innkjøpsvolum vil en leverandør ha mulighet for å gi større rabatter). En slik praksis vil dermed stå i motstrid til en overordnet håndtering. En annen utfordring er knyttet til det høye antall fakturaer som behandles hvert år (52.845). Dette er tid- og kostnadskrevende, jfr at det anslås en beregnet kostnad knyttet til tidsbruken ved behandlingen av den enkelte faktura på kr 500,-. En økt bruk av sentrale rammeavtaler vil ha en sannsynlig bieffekt i at antallet fakturaer vil kunne reduseres. Økt bruk av e-handel vil både medvirke til økt lojalitet til de sentrale rammeavtaler og ha som sannsynlig effekt at tidsbruken knyttet til behandlingen av den enkelte faktura vil reduseres (ved e-handel slipper man bl.a. å kontrollere at den fakturerte prisen samsvarer med det som er avtalt i en inngått rammeavtale, idet dette skal være lagt inn på forhånd). På bakgrunn av ovennevte er det foreslått mål med tilhørende tiltak i den hensikt å oppnå en økt bruk av de inngåtte rammeavtaler. Blant annet er det foreslått å gjennomføre interne kurs for ledere/ andre med ansvar for å gjennomføre innkjøp. Samt å redusere antall innkjøpere ved de ulike enheter. Videre å iverksette måling av den enkelte enhets lojalitet til rammeavtalene. Det er også foreslått som et tiltak at e-handel skal benyttes ved alle enheter, og at bruken skal måles på etablert måleindikator på BMS. En viktig forutsetning for at de foreslåtte målsetninger med tiltak/strategier skal nås er at hensikten med innkjøpsstrategien forstås på alle nivå i organisasjonen. Den nedsatte referansegruppen har drøftet potensielle målkonflikter mellom andre politiske vedtatte mål og prinsippene for innkjøpsstrategien. Dette kan i prinsippet gjelde miljø/klimatiltak og lokal næringsutvikling, herunder eks.vis Trøndersk matmanifest. Dette da STFK kan bli tvunget til å bruke inngåtte rammeavtaler, der man eks.vis hadde ønsket å 5

6 kjøpe mat fra lokale leverandører. På bakgrunn av drøftingene i denne prosessen er det konkludert med at vi ikke kan unnlate å følge regelverket som setter forbud mot å diskriminere leverandører på grunn av lokal tilhørighet (anskaffelsesforskriften 3-1, (2) ledd) vi må derfor søke å ivareta krav i regionale planer som for eksempel i matmanifestet innenfor regelverket. Et eksempel på en slik måte å - innenfor regelverket - åpne for at lokale leverandører har mulighet til å vinne fram i en anbudsprosess, er praksisen med å åpne for levering av deltilbud innen et nærmere angitt område (en praksis som er lagt til grunn ved de fleste sentrale rammeavtaler). I den overordnede målsetningen i den foreslåtte strategien er det satt som mål at fylkeskommunens innkjøp skal være både miljø- og kostnadseffektive. Ved dette er det ønsket å synliggjøre at det er et viktig mål at det oppnås en miljøeffekt ved det arbeidet som utføres i våre innkjøpsprosesser. Det stilles i dag miljøkrav ved de fleste sentrale rammeavtaler. Det er imidlertid svært viktig at kompetansen på dette området utvikles videre. Det å stille miljøkrav i offentlige innkjøpsprosesser vil være et viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere klimagassutslipp/ sikre en bærekraftig utvikling. Ved å gjøre dette vil vi kunne påvirke markedet til å konkurrere om å bli best ikke bare på pris men også på evnen til å ta hensyn til miljøet. Så langt det er mulig må det stilles miljøkrav i alle anbudskonkurranser og dersom det utvikles nye måter å beregne et produkts påvirkning på miljøet må vi ta slike virkemidler i bruk i innkjøpsarbeidet. Det må i økende grad beregnes og evalueres på hvilke livssykluskostnader et innkjøp vil innebære. Dvs at man ved innkjøpet evaluerer ikke kun på innkjøpsprisen men tar med i vurderingen hvilke totale kostnader som vil være knyttet til å anskaffe, eie, drive og utfase en vare, en tjeneste eller et bygg- og anlegg. For å sikre at strategien etterleves, samt få ønsket kvalitet på de produkter og tjenester som kjøpes inn, er det viktig å ha klart definerte roller og ansvar, dette er derfor behandlet i et eget avsnitt i den nye strategien. Fylkesrådmannen ved Jus- og innkjøpstjenesten skal ha ansvar for å gjennomføre anbudskonkurranser for å få inngått rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester hvor anskaffelsens verdi, når behov/volum i organisasjonen ses under ett, overstiger kr ,-. Det enkelte innkjøp for å få på plass en sentral rammeavtale skal gjennomføres som et prosjekt hvor både anskaffelsesfaglig kompetanse og kompetanse om det produkt/ den tjeneste som skal anskaffes inngår. De øvrige enheter skal ha ansvar for å melde eventuelle innkjøpsbehov til Jus- og innkjøpstjenesten, bidra i innkjøpsarbeidet ved deltagelse i brukergrupper, samt bidra til god oppfølging av avtalene. Bygge- og eiendomstjenesten skal ha ansvar for innkjøp som gjelder nye investeringer vedrørende bygg og anlegg. 3. Ny anskaffelsesstrategi Fylkeskommunenes innkjøpsstrategi for har ett hovedmål og sju delmål. Strategiens hovedmål er at Sør-Trøndelag fylkeskommunes anskaffelser skal være miljø- og kostnadseffektive og skape tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper. Delmålene gjenspeiler hovedmålet, og er som følger: Delmål nr 1: STFKs arbeid med innkjøp skal være basert på langsiktig planlegging og oppfølging av inngåtte kontrakter. Tiltak/strategier: I STFK skal vi ved oppstart av det enkelte innkjøpsprosjekt vurdere og verifisere faktisk behov. 6

7 I hver konkurranse skal det opprettes en brukergruppe sammensatt av ansatte i STFK/tilsluttede kommuner/offentlige virksomheter med god kjennskap til det produkt/ den tjeneste som skal anskaffes. I STFK skal vi ha den nødvendige kompetanse for å kunne gjennomføre gode innkjøp. I STFK skal vi planlegge arbeidet med innkjøp, herunder kartlegge hvilket behov for ressurser og kompetanse (internt evt eksternt) som vil være nødvendig for å gjennomføre gode innkjøp. I STFK skal det tilbys nødvendig opplæring og rådgivning i planlegging og gjennomføring av innkjøp. STFK skal ha rutiner for oppfølging av inngåtte kontrakter. Der det er mulig skal det legges til rette for innovative løsninger. Delmål nr 2: Det skal legges vekt på å oppnå god konkurranse i den enkelte anskaffelse. Tiltak/strategier: Det skal legges vekt på å være en krevende kunde som på bakgrunn av kunnskap om de varer/ tjenester som finnes tilgjengelig i markedet stiller krav til leverandørene mht leveransekvalitet og hvilke varer, prosesser og tjenester vi virkelig har behov for. For å utnytte våre stordriftsfordeler skal STFKs anskaffelser av varer og tjenester samordnes, jfr punkt 3 Roller og ansvar (i den nye innkjøpsstrategien) om at anskaffelser med årlige kjøp over kr ,- pr vareslag (evt pr tjeneste) som er felles for flere av enhetene skal foretas sentralt ved Jus- og innkjøpstjenesten. I de tilfeller der det ikke er inngått felles rammeavtaler og verdien av anskaffelsen samlet for STFK overstiger kr ,- eks. mva. skal Jus- og innkjøpstjenesten kontaktes for vurdering av evt. felles rammeavtale. For å videreutvikle arbeidet med innkjøp, samt dra nytten av offentlige stordriftsfordeler, skal det - der det er hensiktsmessig - opprettholdes et innkjøpssamarbeid med andre offentlige virksomheter. STFK skal fortsatt gi et tilbud til kommuner og andre offentlige virksomheter i Sør-Trøndelag om å være med som kontraktspart i de rammeavtaler som inngås ved Jus- og innkjøpstjenesten. Delmål nr 3: STFKs innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lov, forskrifter og egne politiske og administrative vedtak. Tiltak/ strategier: Kompetansen på alle nivåer i tilknytning til innkjøp skal heves. 7

8 Det skal utarbeides en oppdatert rutinebeskrivelse/ veileder for anbefalt framgangsmåte ved innkjøp. Det skal gjennomføres interne kurs for ledere/ andre med ansvar for å gjennomføre innkjøp. I tillegg skal antall innkjøpere ved de ulike enheter reduseres. Opplæringen skal tilpasses og konsentreres om ledere og personer med innkjøpsfullmakt. Det skal iverksettes måling av den enkelte enhets lojalitet til rammeavtalene. Delmål nr 4: STFK skal ved planlegging og gjennomføring av enhver anskaffelse vektlegge miljø- og samfunnsansvar. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt. Tiltak/ strategier: I STFK skal vi ta i bruk allment anerkjente, autoritative og bransjespesifikke miljøkriteriesett. I den enkelte anskaffelse skal det vurderes hvordan man i planleggingsfasen kan sikre ivaretagelse av livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av innkjøpet. Livssykluskostnader skal beregnes for relevante innkjøp (med livssykluskostnader menes anskaffelsesprisen på produktet/ tjenesten, i tillegg til kostnadene til drift og vedlikehold, bruk og utfasing av anskaffelsen). Ved relevante anskaffelser skal universell utforming ivaretas gjennom å ta i bruk tilgjengelige verktøy for dette. Delmål nr 5: Sør-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med innkjøp skal være organisert med en klar rolle- og ansvarsfordeling. Tiltak/ strategier: Nåværende organisering av arbeidet med innkjøp slik dette er beskrevet i strategiens punkt 3 (Roller og ansvar) skal opprettholdes. For å oppnå økt lederforankring skal det tilbys opplæring i innkjøp for fylkeskommunens ledere. I STFK skal det tilstrebes en profesjonalisering av rollen som innkjøpsansvarlig på den enkelte enhet, via bl.a. avholdelse av kurs i anskaffelser. Anbudskonkurranser skal som hovedregel organiseres som prosjekt med tverrfaglig sammensetning av deltakere fra STFKs enheter og tilsluttede kommuner og virksomheter. Der innkjøpsprosjekt ledes av andre avdelinger enn Jus- og innkjøpstjenesten, skal Jus- og innkjøpstjenesten ha ansvar for å kvalitetssikre prosessen i forhold til anskaffelsesregelverket og retts- og KOFA-praksis. Delmål nr 6: 8

9 Økt økonomisk utbytte av de inngåtte fellesavtaler via økt avtalelojalitet. Tiltak/ strategier: Økonomisk effekt av fylkeskommunens innkjøpsprosesser, herunder de etablerte rammeavtaler, skal synliggjøres gjennom bruk av måleindikatorer som skal vise den enkelte enhets grad av lojalitet til rammeavtalene. E-handel skal benyttes ved alle enheter, og bruken skal måles på etablert måleindikator på BMS. Delmål nr 7: Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være resultat av en effektiv innkjøpsprosess. Tiltak/ strategier: STFK skal videreutvikle bruk av elektroniske verktøy for å effektivisere arbeidet med innkjøp. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Forslag til ny helhetlig innkjøpsstrategi for perioden med tilhørende vedleggsdokument (som viser bakgrunnen for valget av målsetninger og tiltak) søker å sette fokus på de utfordringer virksomheten står overfor på innkjøpsområdet. Det er foreslått mål og tiltak/strategier som har til hensikt å oppnå at flest mulig innkjøp foretas under de sentrale rammeavtalene. Fylkesrådmannen mener at dette vil være viktige tiltak for å oppnå god virksomhetsstyring når det gjelder anskaffelser. I tillegg inneholder strategien mål og tiltak/strategier som er satt for å opprettholde et høyt nivå på arbeidet med anskaffelser, samt oppnå en videreutvikling på dette området. Fylkesrådmannen tilrår at Fylkestinget vedtar den foreslåtte innkjøpsstrategien for og at det vedtas at det skal utarbeides en handlingsplan i løpet av 2012 som konkretiserer hvordan de foreslåtte strategier/tiltak under de enkelte delmål skal iverksettes. Vedlegg til sak Ny strategi doc Underlagsdokument - vedlegg til endelig strategi.doc 9

10 10