Fylkesutvalget TILLEGGSAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalget TILLEGGSAK"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget TILLEGGSAK Møtedato: kl. 12:00 Møtested: Fylkesutvalgssalen Saker til behandling 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden

2 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2011 Fylkestinget Saksbehandler: Anne Børslien Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtar ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Innkjøpsstrategien skal iverksettes gjennom utarbeidelse av en handlingsplan hvor det konkretiseres hva som må gjøres for å nå de enkelte delmål. 2

3 Saksutredning: Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 3. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtar ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Innkjøpsstrategien skal iverksettes gjennom utarbeidelse av en handlingsplan hvor det konkretiseres hva som må gjøres for å nå de enkelte delmål. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden , 2. Vedlegg til innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden (unntatt offentlighet). SAMMENDRAG: Saken gjelder ny virksomhetsovergripede strategi for Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp/ anskaffelser for perioden Den nye strategien avløser innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Den nye strategien er laget med utgangspunkt i en kartlegging og analyse av nåsituasjonen på anskaffelsesområdet i fylkeskommunen. Dette er gjort bl.a. via en gjennomgang av tall fra regnskapet for 2009 som viser for hvor mye og fra hvem vi faktisk har foretatt innkjøp av varer, tjenester og bygg og anlegg i Analysen gir et grunnlag for å si noe om hvor det er mulig å foreta forbedringer på innkjøpsområdet. Anskaffelsesstrategien er også utarbeidet med utgangspunkt i dokumentet Vedlegg til innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i en mal for anskaffelsesstrategi distribuert av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). I malen er det lagt opp til en metodisk tilnærming der man framstiller de forhold som er kritiske i forbindelse med etablering av en beste praksis offentlig anskaffelsesfunksjon. Fylkeskommunens helhetlige innkjøps-/anskaffelsesstrategi skal legge grunnlag for en felles overordnet praksis. Dette for at fylkeskommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at fylkeskommunen når sine mål ved at det oppnås best mulig pris til ønsket kvalitet, dvs at lov om offentlige anskaffelsers formålsbestemmelse om å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling, oppfylles. Den nye anskaffelsesstrategien har som hovedmål at Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være miljø- og kostnadseffektive og skape tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper. Strategien har i tillegg sju delmål. Hvert av disse følges av tiltak/ strategier som skal iverksettes i den hensikt å nå målene. Strategien omtaler også kritiske suksessfaktorer/ 3

4 nødvendige betingelser som må være tilstede skal vi lykkes i å nå målene, samt organisering av arbeidet med innkjøp i fylkeskommunen (punkt 3 Roller og ansvar). SAKSFREMSTILLING: 1. Innledning Sør-Trøndelag fylkeskommune med tilsluttede kommuner og virksomheter er en av regionens største offentlige innkjøpere. Det er derfor viktig at fylkeskommunen legger til rette for en best mulig utnyttelse av felleskapets midler. 20 kommuner i Sør-Trøndelag og 10 offentlige virksomheter er gjennom forpliktende avtaler tilsluttet STFKs innkjøpsordning. Pr i dag er følgende kommuner tilsluttet fylkeskommunens innkjøpsordning: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Åfjord. Følgende virksomheter er tilsluttet fylkeskommunens innkjøpsordning: Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS, Rørosmuseet, Fredly folkehøgskole, Peder Morset folkehøgskole, Torshus folkehøgskole, Øya videregående skole, IKA Trøndelag IKS, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trøndelag kollektivtrafikk AS (AtB) og Norges Geologiske undersøkelse (NGU). Fylkeskommunens innkjøpsstrategi skal legge grunnlaget for en felles praksis slik at fylkeskommunens innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at fylkeskommunen når sine mål. Strategien skal også legge føringer for arbeidet med å redusere risikoen for uetisk atferd og optimalisere bruken av ressurser i innkjøpsprosessen. Den nye innkjøpsstrategien gjelder for perioden Bakgrunn og utfordringer Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å sikre sunne markedsmessige prinsipper og hindre unødig offentlig ressursbruk og uetisk/ korrupsjonslignende atferd i forbindelse med offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal også bidra til at det stilles miljøkrav og krav knyttet til leverandørers ivaretakelse av et samfunnansvar ved offentlige innkjøp av varer og tjenester, bygg og anlegg. Oppmerksomheten rundt offentlige anskaffelser har de senere år vært økende både hos offentlige myndigheter og leverandører til det offentlige. Det er viktig for tilliten til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper at organisasjonen har en aktiv tilnærming til området og at det arbeides aktivt for å sikre overholdelse av de lover og regler som regulerer fylkeskommunens anskaffelser. Innkjøpsstrategien for Sør-Trøndelag fylkeskommune avløser innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Den nye strategien er utarbeidet av Fylkesrådmannen v/ Jus- og innkjøpstjenesten med utgangspunkt i en kartlegging av nåsituasjon og behov for videre utvikling innenfor anskaffelsesområdet i fylkeskommunen. I arbeidet med den nye strategien har det vært nedsatt følgende referansegruppe: Karen Espelund fra fylkesrådmannen, Astrid Gynnild rektor ved Melhus videregående skole, Randi Nordgaard Hermstad rektor ved Rissa videregående skole, Trond Hofstad rektor ved Strinda videregående skole, Gørill Holte fagsjef Regional Utvikling administrasjonsgruppen, Siri Koldaas Bygge- og eiendomssjef, Glenn Paulsen IKT-sjef og Sveinung Salater økonomisjef. Kartleggingen av nåsituasjon er gjort via en gjennomgang av tall fra regnskapet for 2009 som viser for hvor mye og fra hvem vi faktisk har foretatt innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg dette året. Samt ved en gjennomgang av nåsituasjon innenfor de ulike områder/dimensjoner som er kritiske i forbindelse med etablering av en beste praksis offentlig anskaffelsesfunksjon. Disse områdene er synliggjort ved pyramiden, der de ulike områder/dimensjoner er: verdiskapning, rammebetingelser (lov og forskrift om offentlige 4

5 anskaffelser, miljø- og samfunnsansvar, intern kontroll, virksomhetens omdømme), overordnede målsetninger, roller og ansvar, strategisk og operasjonell innkjøpsprosess, systemer og teknologi, utvikling og oppfølging av mål samt organisasjons- og kompetanseutvikling. Kartleggingen viser at det er et høyt nivå på det arbeidet som gjøres innenfor anskaffelsesområdet i dag og at mye av utfordringen i neste periode vil være knyttet til å opprettholde samme nivå på arbeidet. Blant annet er det stort fokus på at regelverket skal overholdes ved enhver anskaffelse. Det er etablert rammeavtaler innenfor de fleste områder, jfr bl.a. at det ved Jus- og innkjøpstjenesten i dag finnes ca 120 sentrale rammeavtaler som enten er inngått eller under arbeid. Kartleggingen da særlig tallene som viser at fylkeskommunen i 2009 foretok innkjøp fra et meget høyt antall leverandører (4443), viser imidlertid også at mange innkjøp sannsynligvis foretas utenfor de inngåtte rammeavtaler og dermed ikke har vært gjort til gjenstand for en innkjøpskonkurranse som kunne påvirket pris, kvalitet og miljø- og samfunnskrav i gunstig retning. På bakgrunn av dette har vi stilt spørsmål ved om vi får optimalt ut av det arbeidet som gjøres i tilknytning til innkjøp. Et tenkt eksempel kan vise denne problemstillingen: forutsatt at 10 % av det som til sammen er brukt på å kjøpe varer og tjenester, bygg og anlegg i 2009; kr ,-, er kjøp utenfor avtaler inngått etter konkurranse, og vi ved å følge en etablert rammeavtale der man etter å ha gjennomført en konkurranse har oppnådd en innkjøpsrabatt på 20 %, vil dette innebære en mulig kostnadsbesparelse ved bruk av de etablerte rammeavtaler, (på grunn av rabatten som ligger i rammeavtalen), på kr ,-. En praksis hvor bare deler av virksomhetens innkjøp foretas under de etablerte rammeavtaler, innebærer også at vi bare i begrenset grad utnytter våre stordriftsfordeler og får effekt av de miljøkrav som er stilt ved inngåelsen av disse avtalene. Dersom eksempelvis kun 70 % av virksomhetens innkjøpsbehov dekkes ved bruk av en rammeavtale, vil det volum/ innkjøpsbehov vi går ut i markedet med ved neste innkjøpskonkurranse (basert på innhentet statistikk fra nåværende avtaleleverandør), være 30 % lavere enn det reelle behov. Et for lavt anslag av hvilket volum vi har behov for i neste periode vil med stor grad av sannsynlighet påvirke hvilke rabatter vi vil oppnå (ved et anslag av et større innkjøpsvolum vil en leverandør ha mulighet for å gi større rabatter). En slik praksis vil dermed stå i motstrid til en overordnet håndtering. En annen utfordring er knyttet til det høye antall fakturaer som behandles hvert år (52.845). Dette er tid- og kostnadskrevende, jfr at det anslås en beregnet kostnad knyttet til tidsbruken ved behandlingen av den enkelte faktura på kr 500,-. En økt bruk av sentrale rammeavtaler vil ha en sannsynlig bieffekt i at antallet fakturaer vil kunne reduseres. Økt bruk av e-handel vil både medvirke til økt lojalitet til de sentrale rammeavtaler og ha som sannsynlig effekt at tidsbruken knyttet til behandlingen av den enkelte faktura vil reduseres (ved e-handel slipper man bl.a. å kontrollere at den fakturerte prisen samsvarer med det som er avtalt i en inngått rammeavtale, idet dette skal være lagt inn på forhånd). På bakgrunn av ovennevte er det foreslått mål med tilhørende tiltak i den hensikt å oppnå en økt bruk av de inngåtte rammeavtaler. Blant annet er det foreslått å gjennomføre interne kurs for ledere/ andre med ansvar for å gjennomføre innkjøp. Samt å redusere antall innkjøpere ved de ulike enheter. Videre å iverksette måling av den enkelte enhets lojalitet til rammeavtalene. Det er også foreslått som et tiltak at e-handel skal benyttes ved alle enheter, og at bruken skal måles på etablert måleindikator på BMS. En viktig forutsetning for at de foreslåtte målsetninger med tiltak/strategier skal nås er at hensikten med innkjøpsstrategien forstås på alle nivå i organisasjonen. Den nedsatte referansegruppen har drøftet potensielle målkonflikter mellom andre politiske vedtatte mål og prinsippene for innkjøpsstrategien. Dette kan i prinsippet gjelde miljø/klimatiltak og lokal næringsutvikling, herunder eks.vis Trøndersk matmanifest. Dette da STFK kan bli tvunget til å bruke inngåtte rammeavtaler, der man eks.vis hadde ønsket å 5

6 kjøpe mat fra lokale leverandører. På bakgrunn av drøftingene i denne prosessen er det konkludert med at vi ikke kan unnlate å følge regelverket som setter forbud mot å diskriminere leverandører på grunn av lokal tilhørighet (anskaffelsesforskriften 3-1, (2) ledd) vi må derfor søke å ivareta krav i regionale planer som for eksempel i matmanifestet innenfor regelverket. Et eksempel på en slik måte å - innenfor regelverket - åpne for at lokale leverandører har mulighet til å vinne fram i en anbudsprosess, er praksisen med å åpne for levering av deltilbud innen et nærmere angitt område (en praksis som er lagt til grunn ved de fleste sentrale rammeavtaler). I den overordnede målsetningen i den foreslåtte strategien er det satt som mål at fylkeskommunens innkjøp skal være både miljø- og kostnadseffektive. Ved dette er det ønsket å synliggjøre at det er et viktig mål at det oppnås en miljøeffekt ved det arbeidet som utføres i våre innkjøpsprosesser. Det stilles i dag miljøkrav ved de fleste sentrale rammeavtaler. Det er imidlertid svært viktig at kompetansen på dette området utvikles videre. Det å stille miljøkrav i offentlige innkjøpsprosesser vil være et viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere klimagassutslipp/ sikre en bærekraftig utvikling. Ved å gjøre dette vil vi kunne påvirke markedet til å konkurrere om å bli best ikke bare på pris men også på evnen til å ta hensyn til miljøet. Så langt det er mulig må det stilles miljøkrav i alle anbudskonkurranser og dersom det utvikles nye måter å beregne et produkts påvirkning på miljøet må vi ta slike virkemidler i bruk i innkjøpsarbeidet. Det må i økende grad beregnes og evalueres på hvilke livssykluskostnader et innkjøp vil innebære. Dvs at man ved innkjøpet evaluerer ikke kun på innkjøpsprisen men tar med i vurderingen hvilke totale kostnader som vil være knyttet til å anskaffe, eie, drive og utfase en vare, en tjeneste eller et bygg- og anlegg. For å sikre at strategien etterleves, samt få ønsket kvalitet på de produkter og tjenester som kjøpes inn, er det viktig å ha klart definerte roller og ansvar, dette er derfor behandlet i et eget avsnitt i den nye strategien. Fylkesrådmannen ved Jus- og innkjøpstjenesten skal ha ansvar for å gjennomføre anbudskonkurranser for å få inngått rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester hvor anskaffelsens verdi, når behov/volum i organisasjonen ses under ett, overstiger kr ,-. Det enkelte innkjøp for å få på plass en sentral rammeavtale skal gjennomføres som et prosjekt hvor både anskaffelsesfaglig kompetanse og kompetanse om det produkt/ den tjeneste som skal anskaffes inngår. De øvrige enheter skal ha ansvar for å melde eventuelle innkjøpsbehov til Jus- og innkjøpstjenesten, bidra i innkjøpsarbeidet ved deltagelse i brukergrupper, samt bidra til god oppfølging av avtalene. Bygge- og eiendomstjenesten skal ha ansvar for innkjøp som gjelder nye investeringer vedrørende bygg og anlegg. 3. Ny anskaffelsesstrategi Fylkeskommunenes innkjøpsstrategi for har ett hovedmål og sju delmål. Strategiens hovedmål er at Sør-Trøndelag fylkeskommunes anskaffelser skal være miljø- og kostnadseffektive og skape tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper. Delmålene gjenspeiler hovedmålet, og er som følger: Delmål nr 1: STFKs arbeid med innkjøp skal være basert på langsiktig planlegging og oppfølging av inngåtte kontrakter. Tiltak/strategier: I STFK skal vi ved oppstart av det enkelte innkjøpsprosjekt vurdere og verifisere faktisk behov. 6

7 I hver konkurranse skal det opprettes en brukergruppe sammensatt av ansatte i STFK/tilsluttede kommuner/offentlige virksomheter med god kjennskap til det produkt/ den tjeneste som skal anskaffes. I STFK skal vi ha den nødvendige kompetanse for å kunne gjennomføre gode innkjøp. I STFK skal vi planlegge arbeidet med innkjøp, herunder kartlegge hvilket behov for ressurser og kompetanse (internt evt eksternt) som vil være nødvendig for å gjennomføre gode innkjøp. I STFK skal det tilbys nødvendig opplæring og rådgivning i planlegging og gjennomføring av innkjøp. STFK skal ha rutiner for oppfølging av inngåtte kontrakter. Der det er mulig skal det legges til rette for innovative løsninger. Delmål nr 2: Det skal legges vekt på å oppnå god konkurranse i den enkelte anskaffelse. Tiltak/strategier: Det skal legges vekt på å være en krevende kunde som på bakgrunn av kunnskap om de varer/ tjenester som finnes tilgjengelig i markedet stiller krav til leverandørene mht leveransekvalitet og hvilke varer, prosesser og tjenester vi virkelig har behov for. For å utnytte våre stordriftsfordeler skal STFKs anskaffelser av varer og tjenester samordnes, jfr punkt 3 Roller og ansvar (i den nye innkjøpsstrategien) om at anskaffelser med årlige kjøp over kr ,- pr vareslag (evt pr tjeneste) som er felles for flere av enhetene skal foretas sentralt ved Jus- og innkjøpstjenesten. I de tilfeller der det ikke er inngått felles rammeavtaler og verdien av anskaffelsen samlet for STFK overstiger kr ,- eks. mva. skal Jus- og innkjøpstjenesten kontaktes for vurdering av evt. felles rammeavtale. For å videreutvikle arbeidet med innkjøp, samt dra nytten av offentlige stordriftsfordeler, skal det - der det er hensiktsmessig - opprettholdes et innkjøpssamarbeid med andre offentlige virksomheter. STFK skal fortsatt gi et tilbud til kommuner og andre offentlige virksomheter i Sør-Trøndelag om å være med som kontraktspart i de rammeavtaler som inngås ved Jus- og innkjøpstjenesten. Delmål nr 3: STFKs innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lov, forskrifter og egne politiske og administrative vedtak. Tiltak/ strategier: Kompetansen på alle nivåer i tilknytning til innkjøp skal heves. 7

8 Det skal utarbeides en oppdatert rutinebeskrivelse/ veileder for anbefalt framgangsmåte ved innkjøp. Det skal gjennomføres interne kurs for ledere/ andre med ansvar for å gjennomføre innkjøp. I tillegg skal antall innkjøpere ved de ulike enheter reduseres. Opplæringen skal tilpasses og konsentreres om ledere og personer med innkjøpsfullmakt. Det skal iverksettes måling av den enkelte enhets lojalitet til rammeavtalene. Delmål nr 4: STFK skal ved planlegging og gjennomføring av enhver anskaffelse vektlegge miljø- og samfunnsansvar. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt. Tiltak/ strategier: I STFK skal vi ta i bruk allment anerkjente, autoritative og bransjespesifikke miljøkriteriesett. I den enkelte anskaffelse skal det vurderes hvordan man i planleggingsfasen kan sikre ivaretagelse av livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av innkjøpet. Livssykluskostnader skal beregnes for relevante innkjøp (med livssykluskostnader menes anskaffelsesprisen på produktet/ tjenesten, i tillegg til kostnadene til drift og vedlikehold, bruk og utfasing av anskaffelsen). Ved relevante anskaffelser skal universell utforming ivaretas gjennom å ta i bruk tilgjengelige verktøy for dette. Delmål nr 5: Sør-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med innkjøp skal være organisert med en klar rolle- og ansvarsfordeling. Tiltak/ strategier: Nåværende organisering av arbeidet med innkjøp slik dette er beskrevet i strategiens punkt 3 (Roller og ansvar) skal opprettholdes. For å oppnå økt lederforankring skal det tilbys opplæring i innkjøp for fylkeskommunens ledere. I STFK skal det tilstrebes en profesjonalisering av rollen som innkjøpsansvarlig på den enkelte enhet, via bl.a. avholdelse av kurs i anskaffelser. Anbudskonkurranser skal som hovedregel organiseres som prosjekt med tverrfaglig sammensetning av deltakere fra STFKs enheter og tilsluttede kommuner og virksomheter. Der innkjøpsprosjekt ledes av andre avdelinger enn Jus- og innkjøpstjenesten, skal Jus- og innkjøpstjenesten ha ansvar for å kvalitetssikre prosessen i forhold til anskaffelsesregelverket og retts- og KOFA-praksis. Delmål nr 6: 8

9 Økt økonomisk utbytte av de inngåtte fellesavtaler via økt avtalelojalitet. Tiltak/ strategier: Økonomisk effekt av fylkeskommunens innkjøpsprosesser, herunder de etablerte rammeavtaler, skal synliggjøres gjennom bruk av måleindikatorer som skal vise den enkelte enhets grad av lojalitet til rammeavtalene. E-handel skal benyttes ved alle enheter, og bruken skal måles på etablert måleindikator på BMS. Delmål nr 7: Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være resultat av en effektiv innkjøpsprosess. Tiltak/ strategier: STFK skal videreutvikle bruk av elektroniske verktøy for å effektivisere arbeidet med innkjøp. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Forslag til ny helhetlig innkjøpsstrategi for perioden med tilhørende vedleggsdokument (som viser bakgrunnen for valget av målsetninger og tiltak) søker å sette fokus på de utfordringer virksomheten står overfor på innkjøpsområdet. Det er foreslått mål og tiltak/strategier som har til hensikt å oppnå at flest mulig innkjøp foretas under de sentrale rammeavtalene. Fylkesrådmannen mener at dette vil være viktige tiltak for å oppnå god virksomhetsstyring når det gjelder anskaffelser. I tillegg inneholder strategien mål og tiltak/strategier som er satt for å opprettholde et høyt nivå på arbeidet med anskaffelser, samt oppnå en videreutvikling på dette området. Fylkesrådmannen tilrår at Fylkestinget vedtar den foreslåtte innkjøpsstrategien for og at det vedtas at det skal utarbeides en handlingsplan i løpet av 2012 som konkretiserer hvordan de foreslåtte strategier/tiltak under de enkelte delmål skal iverksettes. Vedlegg til sak Ny strategi doc Underlagsdokument - vedlegg til endelig strategi.doc 9

10 10

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INNKJØPSAVTALER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE JUNI 2015 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON INNKJØPSAVTALER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE JUNI 2015 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON INNKJØPSAVTALER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE JUNI 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros 30.08.17 Lasse Arntsen, regiondirektør Hva er Statped en nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet en statlig spesialpedagogisk tjenesteyter en støtte

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan stille miljøkrav i innkjøp Fremtidens byer 17. mars 2010 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Overordnede rammer Lov om offentlige anskaffelser Krav om at miljø skal vektlegges Politiske

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

/ Postboks 2320, 7004 Trondheim, / Nina-Norsk Institutt for

/ Postboks 2320, 7004 Trondheim, / Nina-Norsk Institutt for Følgende virksomheter står som Oppdragsgiver: Virksomhet Kontaktperson E-postadresse, adresse og telefon NTNU Anne Kristin Riise anne.riise@ntnu.no, Innkjøpsseksjonen, Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim,

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar avtale om administrativt

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Fremtidens byer Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Grønne anskaffelser og miljø Presentasjonsrunde Overordnet om Difi Hvorfor er offentlige anskaffelser viktig? Jobber Fremtidens byer

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør»

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» Innkjøpssjef (Bodø/SIIS) Øystein Nilsen Saltenkommunene kartutsnitt (SIIS) Kartutsnitt Utvidet SIIS, LOVI, HALD Tilbakeblikk - status og

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Tildeling av grunnskjønn for 2017

Tildeling av grunnskjønn for 2017 Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2017 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell sum grunnskjønn' jf' grønt hefte 1601-0 12200000 12200000 1612 - Hemne 0 400 000 400 000 1613 - Snillfjord 0 200 000 200

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden Handlingsplan Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 Handlingsplan- organisering og fullmakter 1 1. Opprette et permanent innkjøpsforum Kostnad dekkes av den enkelte enhet/effekten

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring.

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring. Foto: Grethe Lindseth Søknadsskjønn 2017 21. oktober 2016 Statens hus 2 Skjønnstilskuddet Fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger.

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor Innovasjon i offentlig sektor Et særlig fokus på anskaffelser Dag Strømsnes, Difi 11. Juni 2013 Innovasjon: utgangspunkt NFRs definisjon på innovasjon: «Innovasjon er nye eller vesentlig forbedrede varer,

Detaljer

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Fylkesbildet Vårkonferansen 16. mai 2017 Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48-1 -1 +1 137 233 innbyggere Ø 5 967 +6,3 % siste 10

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Innkjøp. Fagdag TFK s anskaffelsesreglement status og fremtid. Helene Lockertsen

Innkjøp. Fagdag TFK s anskaffelsesreglement status og fremtid. Helene Lockertsen Innkjøp Fagdag 29.03.2017 TFK s anskaffelsesreglement status og fremtid Helene Lockertsen Kjært barn har mange navn hva er: Innkjøp? Anskaffelser? Kjøp? Avrop? Innkjøp i TFK? Anskaffelsesreglement? Anskaffelsesreglement

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Sakstittel: Anskaffelse Kjøp av pasientreiser i Sør-Trøndelag fylke unntatt Trondheim, Malvik, Rissa, Selbu og Tydal. Dok.dato:

Sakstittel: Anskaffelse Kjøp av pasientreiser i Sør-Trøndelag fylke unntatt Trondheim, Malvik, Rissa, Selbu og Tydal. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2017 Tilbud - M - Hemne, Snillfjord 2017/385-18 6633/2017 25.09.2017 Tilbud - L - Skaun 2017/385-19 6634/2017 25.09.2017

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund Miljø og samfunnsansvar Brønnøysund 25.01.2011 01.02.2011 1 Hockeykøllegrafen 01.02.2011 2 Avisartikkel 14.10.2010 01.02.2011 3 Befolkningsvekst Hvordan lar dette seg kombinere med økende klimautfordringene?

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger LEVERINGSAVTALE MELLOM AS 976 530 330 heretter kalt TK OG Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN Om levering av Bilinnredninger I tidsrommet 01.06.2009 31.05.2010 AVTALENS INNHOLD: 1. Administrativ

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune

Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune 2 Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune Innledning Formålet med Troms fylkeskommunes anskaffelsesreglement er å tydeliggjøre anskaffelser som strategisk virkemiddel for å påvirke miljø, arbeidsliv

Detaljer

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hva skal jeg snakke om Målsettinger Status Samarbeid fylkeskommunen kommunene i Trøndelag Målsettinger Økt læringsutbytte

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Saknr. 13/13040-1 Saksbehandler: Øystein Sætrang Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( )

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( ) Saksnr: 201609978-6 Saksbehandler: BIGU Delarkiv: ESARK-1704 på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode (2017-2020) Hovedområdet for Anskaffelsesstrategi 2013-2016 har vært effektiv ressursbruk

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Tildeling av grunnskjønn for 2016

Tildeling av grunnskjønn for 2016 I Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2016 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell Sum grunnskjønn, jf. grønt hefte 1601 ~Trondheim 1612 - Hemne 1613 - Snillfjord 1617 - Hitra 1620 - Frøya 1621 - Ørland

Detaljer

Deres referanse Dato. Forslag til endring av ordningen med kommunale næringsfond - Høring

Deres referanse Dato. Forslag til endring av ordningen med kommunale næringsfond - Høring l,. _,_. `, :->v.", _ V _j_ E';. l'{l; _:,'_:,.Vit bl' ;.r_.;'._z-._/ix,u.~ ;.-...1: t. t ~-_... ~' =?Ee:c~r:a\L m v.':

Detaljer