Assosiasjonen!mellom!skulderstyrke!og! hypermobilitet!hos!unge!konkurransesvømmere!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Assosiasjonen!mellom!skulderstyrke!og! hypermobilitet!hos!unge!konkurransesvømmere!"

Transkript

1 Assosiasjonenmellomskulderstyrkeog hypermobilitethosungekonkurransesvømmere Theassosiationbetweenshoulderstrengthand hypermobilityinyoungcompetitiveswimmers Utarbeidetav: EirinS.Lunke CathrineRøgholt MarnaØkland

2 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Assosiasjonenmellomskulderstyrkeoghypermobilitethos ungekonkurransesvømmere Internveileder: Eksternveileder: JetteDamgaardJeppesen BirgitJuulKKristensen Anslag: Samletantallanslag:62956 Ordiabstrakt: Norsk:249 Engelsk:297 Denne opgave eller$ dele$ heraf$ må# kun# offentliggøres# med# forfatter(nes# tilladelse# jf.# Bekendtgørelseaflovomophavsretnr.202af Oppgavenerskrevetav:EirinS.Lunke,CathrineRøgholtogMarnaØkland. Bachelorprosjektifysioterapiutdannelsen,vedUniversityCollegeLillebælt,11.Juni2015. EirinS.Lunke CathrineRøgholt MarnaØkland Vivilgjernetakkefølgendepersonerforhjelpogveiledningiforbindelsemedoppgaven: JetteDamgaardJeppesen BirgitJuulKKristensen TinaJunge HansKromannKnudsen Alleinvolvertesvømmere Alleinvolvertesvømmeklubber Allefrivilligetestpersoner 1

3 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni Innholdsfortegnelse ABSTRAKT...4 ABSTRACT...5 INNLEDNING...6 PROBLEMBAKGRUNN...6 SVØMMESPORTENSUTBREDELSE...6 SKULDERSKADERISVØMMINGKFOREKOMSTOGRISIKOFAKTORER...6 MUSKELSTYRKEHOSHYPERMOBILEBARN...7 FYSIOTERAPEUTISKRELEVANS...8 FORMÅL...8 PROBLEMFORMULERING...9 FORSKNINGSSPØRSMÅL...9 BEGREPSAVKLARING...10 FORKORTELSER...10 DEFINISJONER...10 TEORI...10 FYSIOLOGISKEFORANDRINGERIPUBERTETEN...11 HYPERMOBILITET...11 MUSKELSTYRKE...13 MATERIALEOGMETODE...16 STUDIEDESIGN...16 STUDIEPOPULASJON...17 PRESCREENING...18 Testprotokoll*...*18 Målemetoder*...*18 Beigthon...18 Validitetogreliabilitet...19 RotèsQuérol...19 Validitetogreliabilitet...19 ISOKINETISKSTYRKEMÅLINGSTESTICYBEXNORM PRIMÆRTEST...19 Testprotokoll*...*19 Målemetoder*...*20 CybexNorm...20 Validitetogreliabilitet...20 ETISKEOVERVEIELSER...21 BIAS...22 LITTERATURSØKING...22 DATABEARBEIDING...25 Deskriptiv*Statistikk*...*25 Prediktiv*Statistikk*...*25 RESULTATER...27 DISKUSJON...31 EKSTERNVALIDITET...31 Resultater*...*31 Beigthon*test*og*Rotès*Quérol*...*33 Cybex*Norm*...*34

4 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni INTERNVALIDITET...34 Studiepopulasjon*...*34 Utførelse*av*tests*...*35 Databearbeiding*...*36 LITTERATURSØKING...37 KONKLUSJON...38 PERSPEKTIVERING...39 LITTERATURLISTE...40 BILAGSLISTE...46

5 Abstrakt EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Bakgrunn:Skulderskaderforekommerhyppighoskonkurransesvømmere.Muskelubalansei innadk og utadrotasjon i skulderen og hypermobilitet anses som risikofaktorer for skulderskader. Det er uvisst om det er en assosiasjon mellom generell hypermobilitet, skulderhypermobilitetogmaksimalmuskelstyrke. Formål: Prosjektets formål var å undersøke assosiasjonen mellom maksimal skulderstyrke ved innadk og utadrotasjon og generell hypermobilitet og skulderhypermobilitet, i en hypermobilgruppeogenkontrollgruppehoskonkurransesvømmereialderen10k16år. Metode: Dette studiet var en tverrsnittsundersøkelse med et casekkontrolldesign under prosjektet Physical Performance in Young Competitive Swimmers (PPYCS. 156 konkurransesvømmere i aldersgruppen 10K16 år ble testet for generell hypermobilitet og skulderhypermobilitetvedhjelpavbeightontestogendelavrotèsquérol.denendelige studiepopulasjonen(n=16varoppdeltienhypermobilgruppe(n=8ogenkontrollgruppe (n=8. Det bletestetformaksimalmuskelstyrke i innadk og utadrotasjon i skulderen i det isokinetiske dynamometeret Humac Cybex Norm 770. Dataene ble analysert som en multippellineærregresjonsanalyse. Resultat:Generellhypermobilitetogskulderhypermobilitetvarikkestatistisksignifikantfor noenavstyrkemålingene.detblesettentendenstilatdenhypermobilegruppenhaddenoe laverestyrkemålingerennkontrollgruppen.kjønnvistesegåværestatistisksignifikantfor styrkemålingeneiinnadrotasjoni60 /sek.og180 /sek. Konklusjon:Ut ifra den multiple lineære regresjonen konkluderes det med at generell hypermobilitetogskulderhypermobilitetikkevarstatistisksignifikantforstyrkemålingeneda det ble tatt høyde for kjønn, alder, høyde og vekt. Dette ble sett ved både innadk og utadrotasjon,samtratioenved60 /sek.og180 /sek. Nøkkelord:Svømmere,barn,hypermobilitet,skulderstyrke,skulderskader. 4

6 Abstract EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Background: Shoulder injuries frequently occurs in competitive swimmers. Muscle imbalanceininternalandexternalrotationintheshoulderandhypermobilityisconsidered as risk factors for shoulder injuries. It is unclear whether there is an association between generalizedjointhypermobility,shoulderhypermobilityandmaximummusclestrength. Objective:Thepurposeofthisprojectweretoexaminetheassociationofmaximummuscle strengthininternalandexternalrotationandgeneralizedjointhypermobilityandshoulder hypermobility,inahypermobilegroupandacontrolgroupincompetitiveswimmersaged 10K16years. Method:ThisstudyisacrossKsectionalstudywithacaseKcontroldesign,andisapartofthe project Physical Performance in Competitive Swimmers (PPYCS. 156 competitive swimmers aged 10K16 years were tested for generalized joint hypermobility and shoulder hypermobility, using the Beighton test and a part of the Rotès Quérol. The final study population(n=16weredividedintoahypermobilegroup(n=8andacontrolgroup(n=8. They were tested for maximum muscle strength in internal and external rotation of the shoulder, using the isokinetic dynamometer Humac Cybex Norm 770. The data were analysedasamultiplelinearregressionanalysis. Result: Generalized joint hypermobility and shoulder hypermobility was not statistically significant for any of the strength measures. There was a tendency that the hypermobile grouphadsomewhatlowerstrengthmeasuresthanthecontrolgroup.genderprovedtobe statisticallysignificantforstrengthmeasuresininternalrotationin60 /sec.and180 /sec. Conclusion:Basedonthemultiplelinearregression,theconclusionisthatgeneralizedjoint hypermobility and shoulder hypermobility was not statistically significant for strength measures,whengender,age,heightandweightweretakenintoaccount.thiswasseenat bothinternalandexternalrotation,andtheratio,inboth60 /sec.and180 /sec. Keywords:Swimmers,children,hypermobility,shoulderstrength,shoulderinjuries. 5

7 Innledning EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Physical Performance in Young Competitive Swimmers (PPYCS er et prosjektsamarbeid mellom University College Lillebælt og Syddansk Universitet som har pågått siden Prosjektet omhandler screening av fysisk prestasjon hos unge konkurransesvømmere i alderen10k16årfrasvømmeklubberpåfyn,danmark(bilag1.6studerendefordeltpå3 bachelorgrupper har samarbeidet om datainnsamling våren I tillegg har 3 kandidatstuderendeværtknyttetoppmotprosjektet. Problembakgrunn Svømmesportensutbredelse Det anslås at det oppstår over idrettsskader i Danmark i løpet av ett år. Dette inkludererbådeakutteogbelastningsrelaterteskader.detsesatomfangetogskadetypeni høygradavhengeravhvilkenidrettsgrensomdyrkes(1,s.15.skulderskaderforekommer ofteiidrettersomstillerstorekravtilskulderstyrkenoghvormestepartenavbevegelsene foregår over hodet, som eksempelvis i håndball, tennis og svømming (2. Hos konkurransesvømmere er skulderskader hyppigst, med en insidens på 40K80 % (3, 4. På grunnavdenhøyeinsidensenharbegrepet Swimmer sshoulder oppståttogbrukessom ensamlebetegnelseforsmertefullesymptomeriskulderenhossvømmere.ietsvømmetak, uavhengigavstilart,erinnadkogutadrotasjonsentralebevegelser(5.dettekangietøkt bevegelsesutslag og muskelubalanse mellom innadk og utadrotasjon, som igjen kan gi smerteriskulderenhossvømmere(6. Skulderskaderisvømming\forekomstogrisikofaktorer Bevegelsesutslageterenviktigfaktorforutviklingenavetkraftfulltsvømmetak.Studierviser at svømmere har økt bevegelsesutslag i skulderleddets utadrotasjon i forhold til ikkek svømmere (3, 7, 8, s Gjentagende belastninger i utadrotasjon og høy treningsmengde kan være årsaker til ervervet hypermobilitet (7, 9, s. 263,291. Økt bevegelsesutslagiflereledd,utoverdenantattgjennomsnittligebevegelsen,defineressom generellhypermobilitetogkanbliundersøktvedhjelpavbeightontest(10,s.191.kjønn, alder, etnisitet og hormonell påvirkning er alle faktorer som ser ut til å ha innflytelse på generellhypermobilitet(11,12.etstudieavzemeketal.(13harfunnetatelitesvømmere scorerhøyerepåbeigthontestforgenerellhypermobilitetennmosjonssvømmere.generell hypermobilitetanses som enmuligrisikofaktorforutviklingavskaderhosidrettsutøvere 6

8 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 (14.Videreerdetstudiersomindikereratgenerellhypermobilitethosbarnkanværeen risikofaktorforutviklingavsmertepåetseneretidspunktitenårene(15,s.215,16. For en svømmer stilles det store krav til kraftutvikling i skulderleddet da 90 % av den fremtredende kraft kommer fra armene (8, s Det er diskutert at skulderens bevegelsesutslag og muskelubalansen mellom innadk og utadrotasjon kan være to risikofaktorer til skulderskader og smerter hos svømmere (4. Elitesvømmere har en treningsmengde på 20K30 timer per uke. Det vil si at hver arm i gjennomsnitt utfører rotasjoneriløpetavetår(2.IfølgestudiettilBatalhaet.al.(17økerstyrkenved innadrotasjon i skulderen hos svømmere i løpet av sesongen, noe som kan føre til en muskelubalansemellominnadkogutadrotasjon.etannetstudieavbathalaetal.(18,har undersøkt isokinetisk styrke i innadk og utadrotasjon i skulderen hos unge konkurransesvømmere,sammenlignetmedikkeksvømmere.dettestudietkonkluderermed en økt muskelubalanse hos svømmere. Fenomenet er veldokumentert hos konkurransesvømmere,ogkanværeenavårsakenetilskaderiskulderen(17.itillegghar McMaster et al. (19 funnet en forskjell i utadk og innadrotasjonsratio hos svømmere og ikkeksvømmere. Muskelstyrkehoshypermobilebarn Et studie av Junge et al. (14 viser at hypermobile barn klarer å utvikle samme kraft ved SingleKLegKHopKforKDistancetestsomenkontrollgruppe. EMGKmålingeneviser enulikog uhensiktsmessig muskelrekruttering hos de hypermobile barna. Et annet studie som undersøkergenerellhypermobilitetogknestyrkefinneringensignifikantforskjellhosbarn medgenerellhypermobilitetiforholdtilkontrollgruppen.sammestudiefinneratjenterog kvinner med generell hypermobilitet har en lavere kneekstensjonsstyrke i forhold til kontrollgruppen(20.ettredjestudieviserenlavereagonistaktiveringihamstringogstørre koaktivering ved isometrisk knefleksjon hos hypermobile barn og voksne i forhold til kontrollgruppen(21.imotsetningkommerstudiettilhanewinkelkvankleefetal.(22med antagelseromathypermobilebarnharenlaveremuskelstyrkeennkontroller.detteviserat detersprikendeogmangelfulllitteraturnårdetkommertilundersøkelsersomomhandler barn,generellhypermobilitetogstyrke.dadeteruenighetinnenfordetteområdetbehøves det nærmere undersøkelse og mer forskning. På nåværende tidspunkt kan vi ikke finne studiersomundersøkermuskelstyrkeiskulderenhoshypermobileungesvømmere. 7

9 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Fysioterapeutiskrelevans Med bakgrunn i det ovenstående, ses det et behov for å belyse risikofaktorer og årsaksmekanismerinnenforskulderskaderhosungekonkurransesvømmere.forskningviser at generell hypermobilitet og muskelubalansen i innadk og utadrotasjon i skulderen kan være mulige risikofaktorer. Da det er mangelfull viten om generell hypermobilitet og ervervet hypermobilitet i skulderen hos svømmere, er det relevant med mer forskning innenfor området. Litteraturen konkluderer forskjellig med hvordan muskelstyrken ser ut hos barn med generell hypermobilitet. Dette gjør at man ikke kan si noe generelt om muskelstyrken,ogomstyrketreningkanværeetskadeforebyggendetiltakforhypermobile svømmere. Som tidligere nevnt er skulderskader hyppig hos svømmere. Det er viktig som fysioterapeut å kunne forstå årsaksmekanismer bak risikofaktorer for skader. Dette for å tilbyenmerspesifikkbehandlingidenkliniskepraksis,samtenmerrelevantforebyggende treningisvømmeklubbene. Formål Dette prosjektet er et kvantitativt sammensatt studie, en tverrsnittsundersøkelse med et casekkontrolldesign. Formålet er å undersøke assosiasjon mellom maksimal skulderstyrke ved innadk og utadrotasjon og generell hypermobilitet og skulderhypermobilitet, i en hypermobilgruppeogenkontrollgruppehoskonkurransesvømmereialderen10k16år. 8

10 Problemformulering EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Hva% er% assosiasjonen% mellom% maksimal% skulderstyrke% ved% innad4% og% utadrotasjon% og% generell% hypermobilitet% og% skulderhypermobilitet,% i% en% hypermobil% gruppe% og% en% kontrollgruppe%hos%konkurransesvømmere%i%alderen%10416%år? %% % Forskningsspørsmål 1. Hva er assosiasjonen mellom maksimal muskelstyrke i innadk og utadrotasjon i skulderenved60 /sek.oggenerellhypermobilitetogskulderhypermobilitetnårdet tashøydeforkjønn,alder,høydeogvekt? 2. Hva er assosiasjonen mellom maksimal muskelstyrke i innadk og utadrotasjon i skulderenved180 /sek.oggenerellhypermobilitetogskulderhypermobilitetnårdet tashøydeforkjønn,alder,høydeogvekt? 3. Hva er assosiasjonen mellom utadk og innadrotasjonsratio i skulderen og generell hypermobilitetogskulderhypermobilitetihenholdsvis60 /sek.og180 /sek.nårdet tashøydeforkjønn,alder,høydeogvekt? 9

11 Begrepsavklaring Forkortelser EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 GJH: Engelsk anerkjent forkortelse for Generalized Joint Hypermobility og anvendes i denneoppgavensomforkortelseforgenerellhypermobilitet. SH:Forkortelseforskulderhypermobilitet. IR:Engelskanerkjentforkortelseforinnadrotasjon.Denneforkortelsenbrukeskunitabeller. ER:Engelskanerkjentforkortelseforutadrotasjon.Denneforkortelsenbrukeskunitabeller. ROM: Engelsk anerkjent forkortelse for Range of Motion og anvendes i denne oppgave somforkortelseforbevegelsesutslag. CybexNorm:ErenforkortelseavdetisokinetiskedynamometeretHumacCybexNorm770. Definisjoner * > Idenneoppgavenvilcasegruppenbetegnessomdenhypermobilegruppen.Detsom liggeribetegnelseneratpersoneneergenerellhypermobilogskulderhypermobil. > I denne oppgaven vil den hypermobile gruppen og kontrollgruppen betegnes som studiepopulasjonennårdetsnakkesombeggegruppene. > 60 /sek.erenforklaringomatdynamometereterinnstilttilåarbeideisokinetisk, hvorvinkelarmenkuntillaterbevegelsei60 persekund. > 180 /sek.erenforklaringomatdynamometereterinnstilttilåarbeideisokinetisk, hvorvinkelarmenkuntillaterbevegelsei180 persekund. * * 10

12 Teori EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Dette*avsnittet*har*til*formål*å*danne*bakgrunnsviten*som*er*relevant*for*dette*studiet.*Først* blir* målgruppen* beskrevet* i* form* av* fysiologiske* forandringer* under* puberteten.* Videre* beskrives*hypermobilitet,*da*det*er*den*egenskapen*hos*målgruppen*som*er*interessant.*til* sist*utdypes*muskelstyrke*og*isokinetikk,*som*er*den*faktoren*vi*tester*for.** Fysiologiskeforandringeripuberteten Kjønnsmodningenstarterigjennomsnittved11Kårsalderenhosjentene,og1K2årsenerehos guttene.pubertetenkommertiluttrykkiblantannetvekst,kroppsligeforandringerogfysisk utvikling. Pubertetsstadiet fører til kjønnsspesifikke forandringer på grunn av kroppens stigendeproduseringavkjønnshormonerihypofysen.hormonenesetterigangutskillelseav østrogen (jenter og testosteron (gutter som resulterer i påvirkning av eggstokker og testikler.grunnetforskjelligtypehormonsesenulikutviklinghosjenteroggutter(23. Underveis i puberteten utvikler jenter og gutter seg ulikt. Hos begge forekommer det forandring av både muskelk og fettmasse. Jenter får en økning i fettmassen frem til 17K årsalderen.gutterderimot,harenøkningifettmassetil13kårsalderenogderetternedgang. Før puberteten ses ikke den store forskjell i muskelkraft hos jenter og gutter. Etter puberteten kan gutter i gjennomsnitt prestere høyere muskelkraft ( Det er flere grunner til dette, men det skyldes i stor grad de fysiologiske forandringer som øker muskelenskontraksjonsevne,betingetavhormonettestosteron.herunderstørrehjerteog lungersomgjøratblodetfårenhøyerehemoglobinprosent,såmeroksygentransporteres tilmusklene(23.høydeogvektharogsåensterkassosiasjonmedmuskelstyrken(26,27. Enannenforskjelleratjentersesmerbevegeligeenngutter.Flerestudierharsettpådenne sammenhengenogenforeslåttårsakeratdetkvinneligekjønnshormonharinnvirkningpå leddbevegeligheten(7,28.målgruppenidetteprosjekteterbarnogungemellom10k16år, hvornettoppdissepubertetsforandringenekankommetilsyneogspilleenbetydeligrolle fordenenkeltesvømmersprestasjon. Hypermobilitet Skulderleddet er et ledd med stort ROM. For optimal styring av skulderleddet under bevegelse,erdetavhengigavatdeaktiveogpassivestrukturerarbeidersammen.kapsel, ligamenter,brusk,labrumogknokler,somerdepassivestrukturene,holdercaputsentrerti ytterstillingavbevegelsesutslaget.deaktivestrukturer, somrotatorcuffmuskulaturenog 11

13 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 senenetilsupraspinatus,infraspinatus,teresminorogsubscapularis,samtsenentilbiceps, genererkraftogsikreratcaputholdessentrerticavitasunderbevegelse(29,s.192.somen forklaringsmodell har Manohar M. Panjabi oppsatt en modell som beskriver hvordan det aktivek,passivekogkontrollsystemetarbeidersammenforåunngåskaderimuskler,sener og ledd. Det aktive systemet og det passive systemet arbeider sammen med kontrollsystemetforåregulerebevegelsesutslaget.dersometavsystemeneernedsatt,skal deandresystemenekompensere(30,31. HypermobilitetkanforklaresmedatetellerflereleddharenøktROMutoverdenantatt gjennomsnittlige bevegelsesutslaget. Hvis dette forekommer i et ledd kalles det for lokal hypermobilitet. Den lokale hypermobiliteten ses som en ervervet tilstand, på grunn av gjentattebevegelseriytterstilling(9,s.291.gjeldertilstandenflereledkallesdetforgjh. GJHerentilstandsomansesmedfødtellerarvelig.Forensvømmerstillesdetstorekravtil kraftutviklingiskulderleddetda90%avdenfremtredendekraftkommerfraarmene(8,s. 446.IdenforbindelseharROMenstorbetydningforåkunnegenererekraftogskapeen effektivsvømmeteknikk(32.ensvømmerbringerskulderleddetiytterstillingfleregangeri løpetaventrening(8,s.446.dettekanføretiløktromiutadrotasjoniskulderen,somkan seshossvømmere(5,8,s Dengjentagendebelastningensammenmeddenhøye treningsmengdenkanovertidføretilatsenevevetblirløsere(9,s.263. GJHhosbarnhariflerestudierblittforbundetmedsmerteognedsattfunksjon(33,34.Iet studieavsohrbeckknøhretal.(35har301barnialderen8k10åridanmarkblittundersøkt forgjh.ved14kårsalderenbledetestetigjen.resultatettyderpåensammenhengmellom GJHibarndommenogleddsmerteriungdomsårene.Annenlitteraturviserathypermobilitet hosbarnnødvendigvisikkegirsmerteellernedsattfunksjon,tvertimotsesenbedretfysisk prestasjonsomfølgeavdenøktebevegeligheten.detsessomenfordelivisseidrettersom dansogturn(15,s.215.istudietavjungeetal.(14harengruppebarnmedgjhogen kontrollgruppe blitt registrert med like lang hoppelenge ved SingleKLegKHopKforKDistance test (SLHD. Selv om gruppene presterte likt i SLHD, hadde barn med GJH en ulik muskelrekruttering både før og etter landing,som kan være en økt risiko for traumatiske kneskader. Dette vil si at den hypermobile gruppen og kontrollgruppen kunne utvikle lik muskelstyrke. 12

14 Muskelstyrke EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Maksimal muskelstyrke defineres som den kraften en given muskelgruppe kan produsere over det involverte ledd. Den maksimale muskelstyrken avhenger av muskellengden, kontraksjonsformen og kontraksjonshastigheten. Graden av aktink og myosinoverlapp er bestemmende for kraftutviklingen som utvikles, og muskelstyrken avhenger da av muskelensaktuellelengdeogspenning(fig.1(36,s.43.spenningenifibreneoppstårførst når den strekkes ut over lengden 100. Lengden 100 kalles muskelfibrenes elastiske likevektslengdeogerdenhøyesteverdienførdetoppstårspenningimuskulaturen(37,s Fig%1.*Lengde%4%spenningsrelasjonen. Fig*1.*Lengde* *spenningsfiguren,*viser*at*den*totale*muskelkraft*ved*en*given*muskellengde* består*av*summen*av*både*passive*og*aktive*kraftutvikling.*passiv%spenning*=*den*hvilende* muskelfibers*lengde* *spenningskurve,*aktiveres*ved*lengden*100.*aktive%spenningsutvikling* =*kurve*over*den*aktive*spenningstilvekst.*den*maksimale*muskelstyrken*er*størst*i*midten*av* kurven*(ll.**total%spenning*=*den*aktive*spenningen,*fra*hvile*til*spenning*(38,*s.*44.** * Kontraksjonshastigheten, herunder muskelens energiproduksjonshastighet, betegnes som muskelens evne til å utvikle høy kraft og hastighet samtidig. Dette betegnes ofte som muskelenspowerproduksjonogseseksempelvishosgodekorttidsdistansesvømmere,dade er i stand til å bevege seg med høy hastighet samtidig som de produserer høy maksimal kraftutvikling.størrelsenavmuskelenspowererbetingetavdenmaksimalemuskellengden, 13

15 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 muskelstørrelsen, pennasjonsvinkel, den maksimale fiberforkortningshastighet og andelen avhurtigetype2muskelfibre(38,s.45.denkontraktilerateofforcedevelpoment(rfd, ogsåkaltdeneksplosivestyrke,angiverhvorrasktmuskelkraftenkanstigeinnenforsvært korttidiforbindelsemedeksplosivebevegelserogmaksimalakselerasjon.høyrfderviktig iforbindelsemedhurtigebevegelserforåkunneutviklestorkraftietbegrensettidsrom(fig. 2.* Fig%2.%Den%kontraktile%Rate%of%Force%Development%(RFD.% Fig*2.*RFD*kan*bestemmes*som*helning*på*kraftYtidskurven*eller*momentYtidskurven.*En*bratt* kurve*(høy*rfd*er*et*uttrykk*for*en*meget*eksplosiv*muskelkontraksjon*(38,*s.*53. Maksimal muskelstyrke kan måles ved hjelp av et isokinetisk dynamometer (fig 3. Isokinetikk kan defineres som bevegelse med motstand, samtidig med en konstant hastighet. Ved en isokinetisk styrkemålingstest vil leddvinkelhastigheten på bevegelsen forbli den samme, selv om motstanden endrer seg. Bevegelsen blir jevn og konstant da motstandentilpassersegdenmuskelkraftsomutviklesidengittebevegelse(38,s.209,39. I forskning anvendes ofte isokinetisk styrkemåling da det kan måle maksimal dynamisk kontraksjon.dagligdagsefunksjonerbestårihovedsakavisokinetiskebevegelser,ogdetgjør atmålingeneblirmersituasjonsbetingetimotsetningtileksempelvisisometriskemålinger. Metoden anses å være objektiv og gi pålitelige resultater da prosedyren enkelt kan 14

16 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 standardiseres(39.styrkemålingforetattietisokinetiskdynamometergirdirektemålfor styrken,uttryktinewtonmeter(nm(38,s.209.peaktorqueviserstyrkeverdienforhele leddbevegelsen,mensmakspeaktorqueeruttrykketsombrukesfordenmaksimaltmålte styrkeverdi i leddbevegelsen (fig. 4 (36, s. 52. Studier som anvender isokinetisk styrkemåling på svømmere bruker ofte Peak Torque som et mål når muskelstyrken sammenlignesmedenkontrollgruppe(4,19. Fig%3.%Cybex%Norm%dynamometeret.%% % Fig%4.%Innadrotasjon%utført%i%Cybex%Norm. % % Figur* 4.* Figuren* viser* Peak* Torque* i* innadrotasjon* hos* en* testperson* i* dette* studiet.* Maks* Peak*Torque*ligger*ca.*på*51,53*Nm.*ROM*er*satt*til*Y35 *til*60.* 15

17 Materialeogmetode EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 I* følgende* avsnitt* vil* metode* og* materiale* legges* frem.* Først* presenteres* studiedesign* og* studiepopulasjon.* Studiet* inneholder* to* forskjellige* testprosedyrer,* prescreening* og* isokinetisk* styrkemåling* i* Cybex* Norm* Y* primærtest.* Testprotokoller* og* målemetoder* presenteres* under* hver* enkelt* testprosedyre.* Datainnsamling* blir* presentert* fortløpende.* Deretter*blir*bias,*etiske*overveielser,*litteratursøking*og*databearbeiding*fremlagt.** Studiedesign Prosjektetbyggerpåetsunnhetsvitenskapeligperspektiv,hvorelementeravnaturK,humanK og samfunnsvitenskap flettes inn i hverandre, med hovedvekt på det naturvitenskapelige (40,s StudietvarbygdoppsomenkvantitativtverrsnittsundersøkelsemedetcaseK kontrolldesign.ientverrsnittsundersøkelseerformåletåundersøkeenstorgruppeforå finne en bestemt diagnose eller en tilstand. I dette studiet ble en gruppe unge konkurransesvømmerescreenet,hvortilstandengjhogshbleundersøkt.formåletmedet casekkontroll studie er å se på årsakssammenheng. Det ble i dette studiet undersøkt for assosiasjonenmellomisokinetiskmuskelstyrkeiinnadkogutadrotasjonoggjhogsh.forå vurdere evidensnivået i et studie brukes en hierarkisk modell, for å si noe om styrken og evidensen som tillegges et bestemt type studiedesign (tabell 1. CaseKkontroll og tverrsnittsundersøkelsetilleggesevidensnivåiiiogstyrkec(41,s.57. Tabell%1.%Evidenshierarkiet%% Tabell* 1.* Evidensnivåene* plassert* hierarkisk.* De* store* bokstavene* beskriver* styrken,* mens* romertallene*beskriver*graden*av*evidens*(41,*s.*57.* 16

18 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Etstudiedesignsomliggerlavereihierarkietkanlikeveltilleggesbetydning,dadetikkealltid kan være mulig å utføre undersøkelser eller finne studier på de høyeste nivåene i evidenshierarkiet innenfor det sunnhetsfaglige område. Man skal være kritisk til det som leses,ogvurderestudierogvitenskapeligeartiklerutframetode,resultaterogbias(41,s * Studiepopulasjon Prosjektetstartetmedenprescreening,der257konkurransesvømmereialderen10K16år, fordelt på 8 svømmeklubber på Fyn ble invitert til å delta. I prescreeningen ble 156 svømmeretestetutfrainklusjonskogeksklusjonskriterier(tabell2,ogutgjorde93(60% jenterog63(40%gutter.detutgjordeetfrafallpå101svømmere.prescreeningenbestod av Beighton test for GJH, med en score på 5 av 9, og Rotès Quérol som tester SH der minimumdominantarmmåtteværepositiv.11svømmerehaddebeggeinklusjonskriteriene (tabell 3. Kun 9 av disse ble invitert videre til den primæretestingen, da det fantes svømmeresomkunnebrukestilkontrollgruppemedkriteriene; 4av9*påBeigthontest, negativrotèsquérol,sammealder,kjønnogsvømmeklubb.totaltble14jenterog4gutter invitert til den primære test. 2 jenter uteble. Dermed utgjorde studiepopulasjonen 16 konkurransesvømmere(fig.5.* % Tabell%2.%Inklusjons4%og%eksklusjonskriterier%for%prescreening.% % Tabell%3.%Inklusjons4%og%eksklusjonskriterier%for%den%hypermobile%gruppen%til%primær%test.%% % % 17

19 Fig%5:%Flowchart.% EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Prescreening Testprotokoll Testprotokollen til prescreeningen ble fastsatt og standardisert i samarbeid med PPYCS prosjektet.testenesomblebenyttetvartotesterforhypermobilitet,beightontestforgjh og Rotès Quérol for lokal SH (bilag 2. Et scoringsark ble utviklet og standardisert til dokumentasjon og brukt til matching av studiepopulasjonen (bilag 3. Det ble gjort en gjennomgangavbeightonogrotèsquérolisamarbeidmedprosjektledere,videreøvingpå hverandreogmedstuderende.enpilottestblegjennomførtpåenskoleklassepåfyn,med barni11k12årsalderen.formåletvaråseomtestenkunnegjennomførespåaldergruppen samtåbliøvetitesten,daøvingforventesåøkeintertesterreliabiliteten(42. Målemetoder Beigthon% BeigthontestblebenyttetforåavdekkeGJHhossvømmerne.Testprotokollensomblebrukt tokavsettistudiettiljungeetal.(43.testenbestårav5generelleleddbevegelsermed9 18

20 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 deltester i alt. Den var enkel å gjennomføre og krevde minimalt med utstyr. Ved positiv deltestbledetscoret1poengogdenmaksimalesamledescorevar9.testerengjordeen subjektiv vurdering, med bruk av øyemål, om det var en økt bevegelighet ut fra standardisertemålitestprotokollen.vedenscore 4blevoksnepersonerregnetsomGJH. Litteraturen var uenig i hvilken cutkoff verdi som skal benyttes til barn og unge, men en score 5blirbruktifleretilfellerogogsåbruktveddettestudiet(15,s.207,43,44. Validitetogreliabilitet Beightontestblevurdertsomenvalidmålemetodehosungeialderen6K12årnårdetble bruktetgoniometertilåvurdererom(45.reliabilitetenblevurdertietstudieavjungeet al. (43, som viste at intertester reliabiliteten var moderat til substansiell dersom en standardisertprotokollbleanvendt.etstudieavjuulkkristensenetal.(42 konkluderteat reproduserbarhetenforbeightontestvargod,medkappaverdipå0,80.dersomenerfaren testerutførtebeigthontest,blereliabilitetenvurderthøy(46. Rotès%Quérol% RotèsQuérolerenhypermobilitetstestforskulder,cervikalcolumna,hofteogtær.Testen kan bli anvendt som et supplement til Beighton test for å avdekke hypermobilitet i flere ledd.skulderleddetinngårikkeibeightontestforgjh.dadetblevurdertatshkanvære interessant å avdekke hos svømmere, ble Rotès Quérol benyttet for å vurdere hypermobilitetiskulderleddet(42,47. Validitetogreliabilitet I et studie av JuulKKristensen et al. (42 ble reliabiliteten av Rotès Quérol vurdert. Kappaverdien lå mellom 0,31 og 0,80, og var generelt lavere enn Beigthon test. Studiet vurderte kappaverdien for hvert ledd. Høyre skulder hadde en verdi på 0,53 og venstre skulderpå0,79.detblekonkludertmedatdetvarbehovforflerestudierpåområdet,forå kunnevurderereliabilitetentilstrekkelig. IsokinetiskstyrkemålingstestiCybexNorm primærtest Testprotokoll TidligereiPPYCSprosjektetvardetutvikletentestprotokolltildynamometeretCybexNorm forisokinetiskstyrkemålingfleksjonogekstensjoniskulder.medinspirasjonfradenneble detutarbeidetenstandardiserttestprotokollforåkunnetestemaksimalisokinetiskstyrke ved innadk og utadrotasjon i skulderen (bilag 4. Det fantes en innstillingsmanual for 19

21 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 skulderrotasjon i ryggliggende (39. Utgangsstillingen ble endret til mageliggende med skulderen 90 abdusert og albue 90 flektert da denne posisjon var mer relevant for svømmere(48.studierharbenyttetforskjelligromitestvedinnadkogutadrotasjon(49, 50. På bakgrunn av lengdek spenningskurven ses det at en muskel produserer lite kraft i ytterstillinger av et ledd (fig. 1. Dette på grunn av aktink og myosinoverlapningen. Det tenkesogsåatdetvarenøktskaderisikovedmaksimaltmuskelarbeidiytterstillinger.etter avprøvningogdiskusjonmedfagpersonerblerominnskrenkettil60 utadrotasjonog35 innadrotasjonfrautgangsstillingen.målingeneihenholdsvis60 /sek.og180 /sek.blevalgt på bakgrunn av flere studier som har tatt utgangspunkt i disse hastigheter da det har sammenheng med den naturlige svømmehastigheten (51. Utvikling av testprotokollen i innadk og utadrotasjon ble gjort med bakgrunn i overstående litteratur og deretter fysisk avprøvningpåossselvogmedstuderende.pilottestblegjennomførtpåbarnidenaktuelle aldersgruppenforåseomdetvargjennomførbartogetiskforsvarlig. Hele testbatteriet ved den primære test bestod av VAS, høyde og vekt, standardisert oppvarming, isokinetisk styrkemålingstest av skulder i retningene fleksjon og ekstensjon, samtinnadkogutadrotasjon,håndgripsstyrkeogwosikspørreskjema(bilag5.testbatteriet bestodavflerekomponenterenndetsombleanvendtidetteprosjektet.dettepågrunnav atandreskulleundersøkesammestudiepopulasjon,menmedandreparametere. Målemetoder Cybex%Norm% Cybex Norm er et dynamometer som gir mulighet for å teste isokinetiske bevegelser i en given hastighet i grader per sekund. Motstanden blir justert etter testpersonens kraftutviklingogregistrererblantannetmakspeaktorqueunderbevegelsen.fordelenmed dynamometeret er at det gir et objektivt mål samt en muskelisolering da leddvinkelhastighetenblirholdtkonstant(39. Validitetogreliabilitet Detblefunnetenhøyreliabilitetmedenkorrelasjonkoeffisientmellom0.93og0.99ved brukavcybexnorm(52.etstudiesomundersøkteintermaskinkreliabilitetenmellomcybex NormogBiodex(etannetisokinetiskdynamometerfantenhøyreliabilitenogsamsvarende verdierforisometriskemålinger(53.ietstudieavgreenfieldetal.(54vardetfunneten høyerereliabilitetforinnadkogutadrotasjoniforholdtilfleksjonogekstensjon.deterogså 20

22 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 funnetatreliabilitetenøktevedbrukavstabiliseringavtruncus(55.gjennomgåendesesen høy validitet og reliabilitet, da utgangsstilling og innstilinger enkelt kan reproduseres ved isokinetiskedynamometeret(38,s.53. Etiskeoverveielser Før et sunnhetsvitenskaplig forskingsprosjekt påbegynnes skal det forekomme en vitenskapsetiskbedømmelseavdenvitenskapeligekomité,f. 13,stk.1ikomitéloven(56. PPYCS har søkt om godkjennelse fra den vitenskapelige komité og datatilsynet. Det ble vurdert at prosjektet ikke krevde anmeldelsesplikt da det ikke skulle gjennomføres en intervensjonogdetikkeoppbevaressensitivepersonopplysninger(bilag6. Daprosjektettokforsegbarnogungeialderen10K16årbledetstiltstørrekravtiletiske overveielser. Med utgangspunkt i Helsinki Deklarasjonen, som benyttes ved forskning og tester, omfatter det blant annet etiske prinsipper om frivillig deltakelse og samtykke. I henhold til deklarasjonen var det krav om frivillig deltakelse og at foreldre/foresatte skal kontaktes da studiepopulasjonen var under 18 år (56. Svømmeklubbenes trenere ble kontaktetpertelefon(bilag7.deretterbledetsendteninformasjonsmailtiltrenernehvor defikkbeskjedomåinformereforeldre/foresatteomprescreeningen(bilag8og9.herble foreldre/foresatteinformertomprescreeningenogfikkmulighetforfravelgelse. Invitasjontilvideretestblegjennomførtmedentelefonsamtaletilforeldre/foresatte(bilag 10, hvor informasjon og etiske vurderinger ble forklart. En mail ble sendt med informasjonsbrev(bilag11ogskriftligsamtykkeerklæringtildeutvalgtesvømmereogderes foreldre/foresatte (bilag 12. Brevet inneholdt informasjon om anonymitet, mulighet til å trekke samtykke uten begrunnelse og at personopplysninger ble oppbevart fortrolig. Samtykkeerklæringenmåtteleveresskriftligpåtestdagen.Samtykkeerklæringbleutformet påbakgrunnavdeformelleretningslinjerfra DetVidenskabsetiskeKomitésystem (56.For å sikre at svømmere med smerter ikke ble testet i Cybex Norm, ble det gjennomført en muntligogenskriftligdokumentasjonvedbrukavvasskalaforsmerteregistrering. Målingavhøydeogvektblegjortietavskjermetområdeforåunngåatstudiepopulasjonen følte seg utstilte. IDKnummer og de innsamlede data ble oppbevart separat og fortrolig. Undervåretesterbledetikkekommunisertomhvilketresultatdefikk,elleromdetvargodt ellerdårlig. 21

23 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Detvarfokuspåentryggogsikkerrammepåtestdagenforåskapeengodopplevelsefor studiepopulasjonen. Nøye informasjon, oppfølging og ros var satt i fokus. Foreldrene/foresatte hadde mulighet til å være tilstede, men ble anbefalt å holde seg i bakgrunn.defikkengjennomgangavhvasomskulleskjeførtestingenstartet. Studiepopulasjonen og deres foreldre/foresatte ble på forhånd informert om at ingen resultaterbleutgittsammenmednavn.svømmernefikketscoringsarkpåselvetestdagen sominneholdthøyde,vektoghåndgrepsstyrke(bilag13.enkontaktpersonbleoppgittmed mailogtelefonnummervedeventueltytterligerespørsmål. Bias Idettestudiemedenhypermobilgruppeogenkontrollgruppeblesystematiskebiasprøvd unngåttvedåmatchedetogrupperpåalder,kjønnogsvømmeklubb.pågrunnavtidspress og ressurser ble ikke alle svømmeklubber på Fyn invitert til å delta i prescreeningen,noe som kan ha gitt en seleksjonsbias. De største klubbene med konkurransesvømmere ble prioritert. Denne utvelgelsen kan ha påvirket den endelige populasjonen som kan ha påvirketresultatet.detbleikkegjortettilfeldigutvalgavkontrollgruppen,dademedlavest scorepåbeightontestblevalgtdersomdetvarfleremuligekontroller.dettevarforåsikre atkontrolleneikkeblescoret 4vedentilfeldigfeilellerenmålefeil. Foråunngåinformasjonsbiasbledetspurtinntilnåværendesmerterognormaldeltakelsei trening. Det ble ikke innsamlet informasjon om antall år på konkurranselag, deltakelse i andreidretter,generellfysiskaktivitetellerpubertetsstadiet.enstandardiserttestprotokoll for den primære testen, bleanvendtforatalleistudiepopulasjonenskullefådetsamme utgangspunktetiforholdtilpauserogrekkefølgeavtestene.detbleutførtsingelblinding foråunngåbias.svømmernefikkikkeoppgittomdevaridenhypermobilegruppeneller kontrollgruppen. Kun en av testerne visste hvilken gruppe deltakerne tilhørte og var lite aktividenprimærektestingen.enannenmålebiasidettestudietkanværeatcybexnorm ikkevarkalibrert. Litteratursøking Litteratursøkingenbleforetattframarstilmai2015,idatabasenePubMed,Cinahl,PEDro, GoogleScholarogCochane.DetbleanvendtMeshTermsogfritekst,samtsynonymertilde forskjelligehovedemnene(tabell4.foråspesifisereogkombineresøkeordbleordene OR og AND benyttet.enforutsetningvaratstudienevarskrevetpånorsk,svensk,danskeller 22

24 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 engelsk. Artiklene ble vurdert ut fra tittelens relevans og tydelighet, og deretter lest med fokus på relevant og tydelig metode, resultat og konklusjon. I starten ble det utført spesifikke,systematisertesøkiforholdtilhovedemnene.detgafå,ogurelevanteresultater. Derforblestrategienomgjorttilenbevissttilfeldigsøkning,hvordetblesøkt fritt. (57,s Metodenblebruktforåfåetbredtoverblikkoverhvasomfantesavlitteraturom relevanteemner.underveisbledetutførtkjedesøkninghvorreferanselistenietstudieble gjennomgått og førte oss videre til et annet studie. På den måten ble det mulig å finne primærlitteratur, samt å finne andre studier som omhandlet samme emne (57, s Denne søkemetoden ble brukt på flere artikler som var funnet ved den systematiske søkningensomf.eks.rewievettilremvigetal.detblefortløpendesøktetterstudier,somvi fantrelevante.samletbenyttetvi44studiersomblefunnetrelevant. Tabell%4.%Synonymer%til%litteratursøking.% % Densystematiskesøkningenbleutførtforåfinne litteratur til de spesifikke emner (57, s Underveis i søkeprosessen kom det frem at det var begrenset litteratur i forhold til målgruppen, spesielt unge konkurransesvømmere. Derfor ble studier innenfor en annen aldersgruppeelleridrettsgrenbenyttetvedenkelteanledninger,dadetvardenbesteviten 23

25 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 pågjeldendetidspunkt.detharblittsøktpådeforskjelligehovedemnenehverforseg,og samlet. Følgende vises et eksempel på en systematisk søkning i PubMed med emnene hypermobilitetogbarn(tabell5. Tabell%5.%Eksempel%på%et%søk%i%PubMed.%% Søket childrenandhypermobility ga 476 resultater. For å begrense resultatene ble det lagt til synonymer for hovedemnet hypermobilitet. Det neste søk hypermobility AND generalized joint hypermobility AND joint laxity AND children ga 42 resultater. Disse artiklene ble vurdert etter tittelens relevans og tydelighet i forhold til målgruppen og hypermobilitet.artiklersominneholdthypermobilitetssyndrombleutelukket,medmindre tittelenitillegginneholdtrelevantesynonymertilhypermobilitet.15artiklerblevurderttilå værerelevant.abstraktblevurdertettertydeligeogrelevantemål,metoder,resultaterog konklusjon (58, s Derfra ble 9 artikler utvalgt til videre lesning, hvorav 4 ble benyttet (tabell 6. Dersom artikler ikke var tilgjengelige i full tekst, ble det søkt i Google ScoolarellerbestilttilbiblioteketpåUCL. Tabell%6.%Valgte%artikler%ut%fra%ovenstående%søk.%% % 24

26 Databearbeiding EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 DeskriptivStatistikk I dette studiet ble det undersøkt for om det var en assosiasjon mellom den avhengige variabelenmaksimalskulderstyrkeiinnadkogutadrotasjon,måltisokinetisk,oggjhogsh, hos en hypermobil gruppe og en kontrollgruppe. Samtidig om kovariatene alder, kjønn, høydeogvekthaddeinnflytelse. Denprimæredatabestod avresultatenesamletinnfrastyrkemålingenicybexnormhos den hypermobile gruppen og kontrollgruppen. Sekundært var kovariatene alder, kjønn, høydeogvektbenyttet.foråfåetoverblikkoverallinnsamletdatableexcelbenyttethvor detviderebleoverførttildetstatistiskeprogrammetibmspss22.fordenviderestatistiske bearbeidingenvardetnødvendigåvitehvilkenskalatypedeninnsamlededatabefantseg på.deprimæredata,styrkemålingene(nmoggjhogsh,befantseghenholdsvispåratiok intervallkskalaogpåordinalknominalkskala.desekundæredataalder,høydeogvektbefant seg på ratiokintervallkskala, mens kjønn på ordinalknominalkskala. Formålet med den primære data var å finne assosiasjonen mellom maksimalmuskelstyrkeoggjhogsh.de sekundæredataenevisteomdehaddeeninnvirkningpådenprimæredatasresultater. Den videre statistiske metoden forutsatte at styrkemålingsresultatene var normalfordelte. DetillustreresvedhjelpavetQQKplot(fig.7ogbilag14ogboxplot(bilag14.Etterfølgende bledenhypermobilegruppenogkontrollgruppensammenlignetvedhjelpavenuparrettk test.detbleoppsattenh 0 Khypoteseomatdetikkevarforskjellidetogrupper.PKverdien fortktestenblesatttil0,05idettestudiet.tktestenbleutførtpåkovariatene h øydeogvekt, daviderestatistiskanalysetilsaatgruppeneskulleværesammenlignlige. PrediktivStatistikk Prediktiv statistikk gir uttrykk for hva som forventes å se i målgruppen på bakgrunn av studiepopulasjonen(59,s.11.detblevalgtenmultippellineærregresjondadettenkesat flere variabler har innvirkning på den maksimale muskelstyrken, ikke kun GJH og SH. En multippellineærregresjonsmodellblebenyttetforåsepåenassosiasjonmellommaksimal styrkeoggjhogsh,foråfåetmerrealistiskbildebledetkontrollertmedflerevariabler.pk verdienblesatttil0,05dadetteerdenmestanvendteverdien(59,s.20. % 25

27 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 % Tabell%7.%Formelen%for%multippel%lineær%regresjon.%% Det%er%spesielt%tre%informasjoner%som%er%interessante%når%det%ses%på%regresjonen; β\koeffisienten (heldingingskoeffisienten viser hvilken av variablene som har størst innvirkningpådenavhengigevariabelen. P\verdien(signifikansnivåviserhvorstorsannsynlighetenerforatresultatetianalysener tilfeldige. R 2 er forklaringsgraden og viste hvor stor påvirkning de uavhengige variabler har på den avhengigevariabel(60,s %antakelser%som%må%være%oppfylt%før%en%multippel%lineær%regresjon%gjennomføres*(61,*s.* 380:*** Antakelsenometlineærtforhold,altsåensammenheng,mellomavhengigvariabel (Yoguavhengigvariabel(X. Antakelsen om homoskedastisitet, som sier noe om at residualene har samme spredningomenhorisontallinje(gjennomsnittetforresidualene. Antakelsenomuavhengighet,altsåatavgivelseneerinnbyrdesuavhengige. Antakelsenomnormalfordelteresidualer. 26

28 Resultater EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 I* følgende* avsnitt* fremlegges* resultatene,* herunder* deskriptiv* og* prediktiv* statistikk. Det* primære*vi*ønsket*å*undersøke*var*assosiasjonen*mellom*maksimal*skulderstyrke*i*innady*og* utadrotasjon* i* skulderen* og* GJH* og* SH,* i* en* hypermobil* gruppe* og* en* kontrollgruppe.* Sekundert* ble* styrkemålingen* undersøkt* i* 60 /sek.* og* 180 /sek.* samtidig* som* det* ble* tatt* høyde* for* kjønn,* alder,* høyde* og* vekt.* Dette* ble* undersøkt* ved* en* multippel* lineær* regresjonsanalyse.* Fig.%6.%%Kjønnsoppdelt%aldersfordeling%av%studiepopulasjonen. Idettestudietvardettotalt16deltagere,fordeltpå4(25%gutterog12(75%jenter.Som detforekommerifigur6,sesenskjevfordelingavkjønnmedetflertallavjenter.majoriteten avdentotalestudiepopulasjonenlåpå13år. Tabell%8.%Spennvidde,%gjennomsnitt,%SD%og%p4verdi%fra%T4testen%for%høyde,%vekt%og%alder%i% den%hypermobile%gruppen%og%kontrollgruppen.%% 27

29 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Itabell8blirdetvistenoversiktoverdeskriptivedatatildenhypermobilegruppen(n=8og kontrollgruppen (n=8 som deltok i den primære testingen. Tabellen viste spennvidde, gjennomsnittogstandarddeviasjon(sdforhøyde,vektogalder.kjønnbleikkeinkluderti tabellen,dagruppeneblematchetpådennefaktoren.deskriptivedataforhenholdsvisden hypermobilegruppenogkontrollgruppenvisteatkontrollgruppenigjennomsnittvar1,3cm høyere og veide 2,9 kg mer. Det var en større spredning i høyde og vekt hos den hypermobile gruppen, noe som ga en større SD. En uparret TKtest ble utført i SPSS, hvor formåletvaråseomdetogruppenevarlikeiforholdtilkovariatene.detblesattoppenh 0 K hypotese;deterikkeforskjellidenhypermobilegruppenogkontrollgruppen.pkverdienfor høyden var 0,846 og for vekt var den 0,630. Da pkverdien var høyere enn 0,05 (det satte signifikansnivået,akseptertevih 0 Khypotesenogsaatdetikkevarforskjellidetogrupper. Tabell%9.%Spennvidde,%gjennomsnitt%og%SD%for%styrkemålingene%(Nm%for%den%hypermobile% gruppen%og%kontrollgruppen.%% Gjennomsnittetforstyrkemålingsresultatenei60 /sek.og180 /sek.haddeentendenstilå være noe lavere hos den hypermobile gruppen i forhold til kontrollgruppen. Ratioen ved 60 /sek.varlikforbeggegrupper,mensi180 /sek.varratioenstørreikontrollgruppen. % 28

30 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Fig.%7.%Q4Q4plot%for%normalfordelingen%i%utadrotasjon(ER%og%innadrotasjon%(IR. Enavantagelseneforåkunneutføreenmultippellineærregresjonsanalysevaratdataene skulleværenormalfordelte.dettebleundersøktvedhjelpavqkqplotogboxkplot(bilag14. I figur 7 ses det hvordan resultatene over styrkemålingene i utadk og innadrotasjon ved 180 /sek. fordelte seg om en linje. Alle resultatene ses tilnærmet normalfordelt på bakgrunnavutformingenavfigurene. I den prediktive statistikken presenteres mulige assosiasjoner mellom maksimal skulderstyrke i innadk og utadrotasjon og GJH og SH, i en hypermobile gruppe og en kontrollgruppe.detblegjortutfradenavhengigevariabelen,maksimalskulderstyrke(maks Peak Torque og den uavhengige variabel som var GJH og SH. Det ble inndratt flere kovariateriregresjonsanalysen,somkanhainnvirkningpådenavhengigevariabel. Tabell% 10.% Utvalgt% tabell% for% en% multippel% lineær% regresjonsanalyse;% Maks% Peak% Torque% i% innadrotasjon%ved%180 /%sek.%% 29

31 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 GJHogSHvarikkestatistisksignifikantfornoenavstyrkemålingene,dadetbletatthøyde forkjønn,alder,høyde,ogvekt(tabell11.iforholdtilkovariateneseskunkjønnstatistisk signifikantmedenverdipå0,042forstyrkemålingeneinnadrotasjon60 /sek.(tabell11og 0,038vedinnadrotasjon180 /sek(tabell10.umiddelbartsesenhøyforklaringsgrad,men dennekanikkeanvendesdadeflesteavvariableneikkevarstatistisksignifikante(bilag15.i forholdtilkjønnsesjenter16,087nmsvakereenngutter,somerreferanseverdien,nårde andreuavhengigevariableneholdeskonstante. Tabell%11.%%Oversikt%av%p4verdi%for%alle%styrkemålingene Itabell11visesallepKverdierforstyrkemålingeneiinnadKogutadrotasjoni60 /sek.og 180 /sek.samtratio.deterkunkovariatenkjønnsomvarstatistisksignifikantmedenverdi på0,042iinnadrotasjon60 /sek.og0,038iinnadrotasjon180 /sek.deandreverdieneses høyereenndensatteverdienpå0,05(5%. 30

32 Diskusjon EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 Diskusjonen*er*oppdelt*i*ekstern*og*intern*validitet.*I*den*eksterne*validiteten*diskuteres*og* sammenlignes* oppgavens* resultater* opp* mot* tidligere* utførte* studier.* Under* den* interne* validitet* diskuteres* metoden* i* forhold* til* hvordan* den* kan* ha* innvirkning* på* resultatene,* samt*metodens*styrke*og*begrensninger.*bias*blir*forklart*fortløpende.** EksternValiditet Resultater Formålet med denne oppgaven var å se på hva assosiasjonen var mellom maksimal muskelstyrke i innadk og utadrotasjon i skulderen og GJH og SH, hvor målgruppen var konkurransesvømmere i alderen 10K16 år som ble oppdelt i en hypermobil gruppe og en kontrollgruppe.idenmultiplelineæreregresjonsanalysenvardetingenstatistiskassosiasjon mellomgjhogshogdeforskjelligestyrkemål,dadetbletatthøydeforkjønn,alder,høyde og vekt. Dette ble sett ved både innadk og utadrotasjon, samt ratioen ved 60 /sek. og 180 /sek.detblefunnetenstatistisksignifikansfordenuavhengigevariabelenkjønnved innadrotasjon,i60 /sek.og180 /sek. Ettervårbestevitenfantesdetetbegrensetantallstudiersomharundersøktetlignende problemområde. På den annen side fantes det litteratur og studier som inneholder relevanteemnerogproblemstillingersomkananvendestildiskusjonavresultatene. Den multiple lineære regresjonsanalysen viste ingen statistisk assosiasjon mellom skulderstyrken,oggjhogsh,datalleneikkevistesegstatistisksignifikante.detkanvære mangeeksternefaktorersomharpåvirketresultatet.fordetførstekandetværeatgjhog SH i realiteten ikke hadde noen innvirkning på muskelstyrken i innadk og utadrotasjon i skulderen.detkanunderbyggesavblantannetstudiettiljungeetal.(14ogjensenetal. (62. Disse studiene viste at muskelstyrken ikke var nedsatt hos barn med GJH, men at muskelrekrutteringenogaktiveringenvarforskjelligfrakontroller.detkandiskutereshvor optimalt det var å trekke en parallell fra våre resultater til ovenstående studier. Studiene undersøkte kneleddet og musklene som arbeider over kneleddet. Anatomisk er skulderleddet og kneleddet forskjellige, og det er stor forskjell i muskelstørrelse og muskelaktiveringomkringknekogskulderleddet(63,s.279,180.dettevarfaktorersomgjør atmanbørværekritisktilåoverføreresultatenefrastyrkemålingomkringkneleddethos 31

33 EirinS.Lunke,CathrineRøgholt,MarnaØkland Juni2015 hypermobile barn til skulderleddet. Studiet kan på den annen side, gi en ide til hvordan muskelrekrutteringog Kaktivering kan arte seg i skulderleddet hos hypermobile barn. Selv om vi ikke finner en signifikant assosiasjon i muskelstyrken mellom den hypermobile gruppenogkontrollgruppen,kandettenkesatmuskelrekrutteringenkanværeforskjellig. EnmuligforklaringpåresultatetkantaavsettiPanjabi sstabilitetsmodell.detkantenkesat modellen forklarer hvorfor den hypermobile gruppen viste seg med samme styrke som kontrollgruppen.selveårsakentilhvorforenpersonvargjhogshkanikkeforklarespresist, menutfrateorienkanenforklaringhaværtøktelastisitetikapselogligamenter(30,31. ForklaresdetutfraPanjabi smodell,vildetpassivesystemetværenedsatt,ogatdetaktive systemet skal kompensere for å unngå skader. Forklaringen vil da være at det aktive systemetharklartåkompensereidissestyrkemål,ogdermedsesingenstatistisksignifikant effektavgjhogshistudiepopulasjonen. Ut fra formålet ønsket vi å undersøke om det var en assosiasjon mellom maksimal muskelstyrkeiinnadkogutadrotasjonoggjhogsh.medutgangspunktiteoriavsnittetvar det flere faktorer som påvirket muskelstyrken, derfor var fremgangsmåten en multippel lineærregresjonsanalyse.iresultatenevisteikkegjhogshsegstatistisksignifikant,menvi såatstyrkemålingenehaddeentendenstilåværenoelaverehosdenhypermobilegruppen iforholdtilkontrollgruppen(tabell9.detkantenkesatdersomstudiepopulasjonenhadde vært større, ville individuelle forskjeller i muskelstyrken i mindre grad ha påvirket den statistiskesignifikansen.enannenmulighetkanværeatdennetendensenkunnehakommet avtilfeldigemetodiskefeil,somforeksempelkjønnsfordelingogmåleapparatet.detteblir utdypetidiskusjonominternvaliditet. Sett ut fra resultatene kan det være andre faktorer som har en større assosiasjon på muskelstyrken enn GJH og SH. Ut fra resultatene i denne studiepopulasjonen var kjønn statistisksignifikant (tabell 15. βkkoeffisientenvisteatjentervil være16,087nmsvakere enngutteriinnadrotasjonved180 /sek.(tabell10og14,224nmsvakereved60 /sek.,når de andre uavhengige variablene holdes konstante (bilag 15. Dette kan underbygges av tidligere anvendt litteratur som har vist en sammenheng mellom muskelstyrke og kjønn, hvorguttergenereltvarsterkereennjenteripubertetsalderen(24.dettebegrunnesvedat ipubertetenøkermuskelmassenhosgutteristørregradennhosjenter(23.selvomkjønn fantesstatistisksignifikant,kandetikkeutelukkesatdetteskyldestilfeldigefeil.detvaret 32