Prospekt Obligasjonslån Registreringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt Obligasjonslån 2009. Registreringsdokument"

Transkript

1 Prospekt Obligasjonslån 2009 Registreringsdokument Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks Oslo Telefon: Faks: e-post: Tilretteleggere:

2 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 Likviditetsrisiko...3 Markedsrisiko...3 Renterisiko...3 Valutarisiko...4 Kreditt- og motpartsrisiko Ansvarlige for dette registreringsdokumentet...5 Ansvarserklæring...5 Utarbeidelse av registreringsdokument Selskapets revisor Informasjon om Entra Eiendom AS Presentasjon av konsernet Virksomhetsområder...8 Prosjektutvikling...8 Marked...8 Oppkjøp og Salg...9 Drift og Vedlikehold Organisasjon og ledelse Organisasjonskart Styret Ledelse: Konsernstruktur og eierforhold...12 Oversikt over datterselskaper: Finansiell Informasjon Interessekonflikter / Tvistesaker Gjennomsyn av dokumenter...14 Kryssreferanseliste...14

3 1. Risikofaktorer Konsernet Entra Eiendom er eksponert for ulike forretningsmessige risikofaktorer. I og med at morselskapet Entra Eiendom AS har betydelig andel av den operative virksomhet innenfor konsernet, gjelder de samme vurderinger for morselskapet som for konsernet. Entra Eiendom er eksponert for finansiell risiko gjennom en betydelig gjeld i balansen. Endringer i rentenivå vil kunne påvirke konsernets kontantstrøm og egenkapital gjennom verdiendringer på konsernets gjeld og finansielle derivater. Selskapet søker å redusere risikoen ved aktiv bruk av ulike rentesikringsinstrumenter. Økte finanskostnader vil også redusere konsernets handlingsrom i forhold til låneavtalenes betingelser. Selskapet søker å inngå langsiktige låneavtaler med spredt forfallsprofil på konsernets gjeld for å redusere refinansieringsrisikoen ved låneforfall. Entra Eiendom er eksponert i eiendomsmarkedet, som påvirkes av makroøkonomiske endringer som endring i BNP, KPI og arbeidsledighet. Økt ledighet i porteføljen og risiko for leiereduksjon ved reforhandling av eksisterende kontrakter kan påvirke løpende kontantstrøm og eiendomsverdier. Gjennom inngåelse av langsiktige leiekontrakter med spredt forfallsstruktur søker selskapet å oppnå en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Endringer i eiendomsverdier vil imidlertid kunne påvirke konsernets egenkapital. Entra Eiendom gjennomfører kontinuerlig betydelige oppgraderings- og utbyggingsprosjekter med betydelig risiko i forhold til tidsfrister og kostnader. Selskapet søker å redusere gjennomføringsrisikoen i disse prosjektene ved gode prosjektrutiner og kompetent prosjektledelse. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som den risiko som kan oppstå i selskapets anskaffelse av fremmedkapital og som kan medføre økte kostnader. Konsernet søker å begrense likviditetsrisiko ved å diversifisere kapitalkildene på både bank- og kapitalmarkedet, og mellom flere långivere. Det er inngått avtaler om flere langsiktige kredittfasiliteter. Konsernet har som ambisjon at kapitalbehov for de neste 12 måneder alltid skal være sikret med tilgjengelig kommitert lånekapital, for eksempel gjennom bankfasiliteter. Konsernet utsteder sertifikater i markedet som en del av konsernets løpende og langsiktige finansiering. Sertifikater har per definisjon løpetid på maksimalt 12 måneder og er derfor klassifisert som kortsiktig gjeld. Som en sikring mot likviditetsrisiko knyttet til sertifikatlånene, har selskapet etablert back stop-fasiliteter på til sammen NOK 1,7 mrd hos konsernets bankforbindelser. Disse fasiliteter sikrer refinansiering dersom det oppstår en situasjon hvor sertifikatmarkedet er lite attraktivt eller det ikke er tilgjengelig likviditet blant investorene. Iht. konsernets finanspolicy skal etablerte back stop-fasiliteter til enhver tid dekke sertifikatgjeld som forfaller de neste 6 mnd. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med at låneporteføljens eksponeringer i rentebinding blir påvirket i takt med forandringer i pengemarkedsrentene. Entra Eiendom har naturlig en betydelig økonomisk

4 risiko knyttet til utviklingen i det generelle rentenivået i norske kroner. Rentekostnaden er konsernets største løpende kostnad. En betydelig andel av konsernets gjeld er sikret med fastrente (71 prosent). Konsernet benytter ulike derivatinstrumenter for å tilpasse porteføljen til den valgte rentebinding. Valg av struktur for konsernets rentebinding skal skje i samsvar med rammeverket i finanspolicyen. Policyen gir retningslinjer for valg av rentebindingsprofil basert på en vurdering av virksomhetens finansielle styrke og mulighet til å generere langsiktig stabil kontantstrøm. Entra har etablert et eget renteråd som har som primæroppgave å håndtere selskapets renterisiko. Valutarisiko Valutarisiko defineres som negativ påvirkning på konsernets finansielle gjeld eller eiendeler som følge av forandringer i valutakurser. Entra Eiendoms virksomhet er kun basert/eksponert i norske kroner. Konsernet skal derfor ikke påta seg direkte valutarisiko. Alle eventuelle lån og tilhørende rentebetalinger i utenlandsk valuta skal sikres fullt ut for resultat-, kontantstrøms- og balanseeffekter. Entra Eiendom AS hadde per ingen valutaeksponering. Kreditt- og motpartsrisiko Kreditt- og motpartsrisiko omfatter risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Ved avtaler om derivatinstrumenter skal slik risiko begrenses gjennom bruk av ISDA-avtaler. ISDA er en internasjonal organisasjon som jobber for standardisering av betingelser og rutiner knyttet til handel med finansielle instrumenter. (ISDA = International Swaps and Derivatives Association Inc.). Når det gjelder leiekontrakter skjer inngåelse av nye forretninger etter en vurdering av den enkelte motparts kredittverdighet. Eventuell manglende kredittverdighet skal kompenseres ved at det eventuelt kreves garantistillelse knyttet til de aktuelle forhold. Inntektsgrunnlaget er i stor grad basert på langsiktige kontrakter med solide leietakere. Andelen offentlige leietakere i konsernets eiendomsportefølje utgjorde 82 prosent per Dette er en reduksjon på 3 prosentpoeng fra 2007, som skyldes at private leietakere har erstattet offentlige som har flyttet ut av eksisterende eiendomsmasse, samt at nyervervede eiendommer har et større innslag av private leietakere.

5 2. Ansvarlige for dette registreringsdokumentet Entra Eiendom AS, Biskop Gunnerus gt. 14, 0051 Oslo er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. Ansvarserklæring Entra Eiendom AS bekrefter herved at opplysningene i registreringsdokumentet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av slik art at de kan endre registreringsdokumentets betydningsinnhold og at vi har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo Entra Eiendom AS Kyrre Olaf Johansen Adm. direktør Utarbeidelse av registreringsdokument Nordea Bank Norge ASA og DnB NOR Bank ASA har medvirket ved utformingen av registreringsdokumentet og har i den forbindelse ikke gjennomført noen verifikasjon av lånetagers økonomi eller hatt tilgang til ikke-offentlig informasjon. Vi har tilstrebet å bidra til å gi et best mulig informasjonsgrunnlag for vurdering av Entra Eiendom AS som lånetaker, men påtar oss ikke juridisk eller økonomisk ansvar for beslutninger basert på informasjon gitt i prospektet. Oslo, Nordea Bank Norge ASA Nordea Markets

6 3. Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS Postboks Oslo Telefon: Talefaks: PricewaterhouseCoopers AS er medlem av DNR Den Norske Revisor Forening Statsautorisert revisor Bjørn Rydland har vært ansvarlig fra PricewaterhouseCoopers AS for 2008 regnskapet. PricewaterhouseCoopers AS har vært revisor for Entra Eiendom AS for perioden som i prospektet vises til som den historiske finansielle informasjon (de siste 2 årene) 4. Informasjon om Entra Eiendom AS Organisasjonsnummer: Aksjeselskap Stiftelsesdato: , oppstartdato for selskapets drift: Foretaksnavn: Entra Eiendom AS Forretningsadresse registrert hovedkontor: Biskop Gunnerus gt. 14, 0051 Oslo Telefon: Postadresse: Postboks3, 0051 Oslo Kommune Oslo Land: Norge Entra Eiendom AS er registrert i Foretaksregisteret, Merverdiavgiftmantallet, NAV Aa-registeret og er underlagt Aksjeselskapsloven

7 5. Presentasjon av Entra Eiendom AS og konsernet Entra Eiendom AS (Entra Eiendom eller Entra) startet sin virksomhet , og eies av staten ved Nærings- og handelsdepartementet (NHD). I dag har selskapet en total eiendomsportefølje på m 2. Entras virksomhet omfatter utvikling, utleie, drift samt kjøp og salg av fast eiendom. Entra Eiendom AS er morselskap i konsernet Entra Eiendom, og den daglige operative virksomhet ligger i morselskapet. Selskapet er organisert i fire regioner: Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og Midt- og Nord-Norge. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo. Regionkontorene er lokalisert i Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim. Selskapets hovedformål er å tilby lokaler for å dekke statlige behov og å drive ut fra forretningsmessige prinsipper. NHD legger ingen konkrete føringer for Entras virksomhet ut over at hovedformålet til selskapet skal ivaretas. Selskapet kan dermed tilby areal til private leietakere uten noen konkret arealbegrensning. Entra skal skape verdier for eieren gjennom: Å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler. Dette er selskapets forretningsidé, og legger rammene for hele Entras virksomhet. Med kundenes behov i sentrum, legger Entra vekt på å tilrettelegge for moderne lokaler og miljøeffektive løsninger og systemer og dermed bidra til å øke kundens konkurransekraft og omdømme. Entra har hovedfokus på eiendommer med sentral beliggenhet og høy kvalitet, og skal primært være en betydelig aktør i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og i Oslo-området. Entra Eiendom skal ha tilstedeværelse og utføre funksjoner i hele verdikjeden for eiendomsvirksomheten. Kjernekompetansen fokuseres omkring hovedområdene: Prosjektutvikling Oppkjøp og salg av eiendom Utleie og kundekontakt Drift og vedlikehold Miljø Entra Eiendom hadde pr tredje kvartal prosent offentlige leietakere. Eksempel på denne type leietakere er departementer, skatt, toll, politi, domstoler, NAV, direktorater, høyskoler, fylkesadministrasjon. De offentlige leietakerne er ofte plassert i enbrukerbygg, sentralt beliggende i de store byene i Norge. Entras 10 største leietakere utgjør 69 prosent av det totale arealet. Selskapets største leietakere er alle offentlige og består hovedsakelig av ulike departementer. Ved utgangen av tredje kvartal har selskapet en gjennomsnittlig utleiegrad på 96,1 prosent. På samme tidspunkt var vektet gjenværende leietid for selskapets leiekontrakter 9,9 år. Selskapet har en solid kontantstrøm og gjennomgående stabile og solide leietakere, noe som er med på å danne grunnlag for videre vekst og utvikling.

8 I 2008 hadde Entra samlede driftsinntekter på NOK 1.350,9 mill. Forvaltningsresultatet ble NOK 415,9 mill. Resultat før skatt ble NOK ,1 mill. Selskapets brutto eiendomsverdi var NOK mill. Entra genererte pr tredje kvartal 2009 driftsinntekter og forvaltningsresultat på henholdsvis NOK 1.377,8 mill og NOK 415,0 mill. Selskapet oppnådde et resultat før skatt på NOK -29,4 mill. Brutto eiendomsverdier ved utløpet av kvartalet var NOK mill. 5.1 Virksomhetsområder Entra Eiendom skal være tilstede i hele verdikjeden for eiendom. Utvikle Bygge Eie Utleie Drift Service Entra Eiendom er organisert i virksomhetsområdene Prosjektutvikling, Marked, Oppkjøp og Salg og Drift og Vedlikehold. Prosjektutvikling Virksomhetsområdet prosjektutvikling er ansvarlig for å utvikle attraktive og miljøledende lokaler. Virksomhetsområdet er ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Etablere og utvikle gjennomføringsstrategier. Lede og gjennomføre utbyggings- og ombyggingsprosjekter. Vedlikeholde og dokumentere kunnskap om leverandørmarkedet innenfor arkitektur, prosjektledelse og entreprisetjenester. Sikre forretningsmessig utnyttelse av eksisterende utbyggings- og ombyggingspotensial. Utvikling av nye og eksisterende eiendommer utgjør det første leddet i Entras verdikjede. Prosjektutvikling representerer en sentral basis for selskapets fremtidige verdiutvikling som skal sikre eierne markedsmessig avkastning. Ved utgangen av tredje kvartal 2009 hadde Entra Eiendom en portefølje på m 2, hvorav m 2 var under utvikling. I utviklingsvirksomheten fokuseres det på å begrense markedsrisikoen gjennom generell målsetning om høy utleiegrad før utviklingsprosjekter iverksettes. Utleiegrad for igangsatte utviklingsprosjekter 77 prosent pr. tredje kvartal Marked Virksomhetsområdet Marked har gjennomgående kundeansvar i hele verdikjeden. Virksomhetsområdet er ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Sikre inntekt og redusere markedsrisiko. Etablere og gjennomføre salgsstrategi innenfor nysalg, mersalg og gjensalg. Gjennomføre kundeundersøkelser, planlegge og gjennomføre forbedringstiltak. Resultatansvar for brukerinitierte ombygninger. Sikre lokal tilstedeværelse og lokalforståelse gjennom regionkontorene.

9 Oppkjøp og Salg Virksomhetsområdet Oppkjøp og Salg har ansvar for målrettet og metodisk porteføljeutvikling. Virksomhetsområdet vil i denne sammenheng være ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Etablere og lede gjennomføringen av planer for vekst. Lede, koordinere og administrere selskapets oppkjøps- og salgsprosesser. Dokumentere og vedlikeholde selskapets markeds- og konkurranseanalyser. Drift og Vedlikehold Virksomhetsområdet er ansvarlig for konkurransedyktig og miljøledende drift. Virksomhetsområdet vil i denne sammenheng vil ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Løpende drift og vedlikehold av konsernets eiendommer. Vedlikeholde og dokumentere kunnskap om leverandørmarkedet. Lede og gjennomføre mindre brukerinitierte ombygninger. Ivareta daglig kundekontakt. Drift og vedlikehold av eiendom har de senere årene blitt et svært kunnskapsintensivt fagfelt. Kravet til høy faglig kompetanse har økt med høyere innslag av teknisk avanserte bygg, høyere krav fra leietakere, krav om optimal drift, høyere miljøambisjoner og økte myndighetskrav. Drift- og vedlikeholdsavdelingen har et web-baserte FDV-system som ivaretar dokumentasjon om eiendommene og varsler nødvendig kontroll, tilsyn og internkontroll/hms-rutiner.

10 6. Organisasjon og ledelse 6.1 Organisasjonskart Morselskapet Entra Eiendom AS er det operative selskapet i Entra Eiendom konsern, og har følgende organisering. 6.2 Styret Grace Montgomery Reksten Skaugen Styreleder Adresse: Gyldenløves gate 49, 0260 Oslo Styreleder siden 2004 Skaugen er styremedlem i flere nordiske bedrifter, blant annet Statoil ASA, Ferd Holding AS, og Investor AB. Hun har doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology fra London Universitet og en MBA-grad fra Handelshøyskolen BI. Frem til 2002 arbeidet hun som direktør innen Corporate Finance i SEB Enskilda. Martin Mæland Styrets nestleder og medlem av styrets kompensasjonsutvalg Adresse: Grønlibakken 13c, 0682 Oslo Konsernsjef OBOS siden 1983 Styremedlem og nestleder siden 2007 Nestleder i styret i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund), styreleder i Asplan Viak AS og innehar flere interne styreverv i OBOS-gruppen. Har tidligere vært styremedlem/nestleder i Kreditkassen, VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), AF-Gruppen, FONUS, Oslo Byhall, Oslo Byfornyelse, INBY, Dagsavisen m.fl. Tidligere vært kommunalråd i Oslo kommune og utreder i Oslo Lysverker. Finn Berg Jacobsen Styremedlem og leder av styrets revisjonsutvalg Adresse: Gabels gate 11, 0272 Oslo Styremedlem siden 2004 Berg Jacobsen er siviløkonom og statsautorisert revisor og har en MBA fra Harvard Business School. Han har arbeidet i 33 år for Arthur Andersen & Co, blant annet som daglig leder for virksomheten i Norge og i Skandinavia. I perioden 2001 til 2005 arbeidet han som

11 viseadministrerende direktør i Aker Kværner med ansvar for økonomi og konsernstaber. Berg Jacobsen har hatt en rekke tillitsverv innen norsk regnskaps- og revisjonsmiljø og har deltatt som medlem/leder av flere offentlige utvalg for utredning av ny regnskaps- og skattelovgivning. Gerd Kjellaug Berge Styremedlem og medlem av styrets kompensasjonsutvalg Adresse: Selje Hotell, 6740 Selje Styremedlem siden 2000 Berge eier og er direktør for Selje Hotell Tidligere visepresident i NHO ( ) Flere styreverv, blant annet i Høgskolen i Sogn og Fjordane Ottar Brage Guttelvik Styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg Adresse: Rypeveien 8, 6414 Molde Styremedlem siden 2006 Fylkesdirektør i Møre og Romsdal Har tidligere vært fylkesrådmann, sykehusdirektør og statssekretær i finansdepartementet Mari Fjærbu Åmdal (ansattevalgt representant) Adresse: Skyllingsheia 14 A, 4621 Kristiansand S Ansattevalgt representant i styret siden 2006 Teknisk ansvarlig region Sørlandet Tore Benediktsen (ansattevalgt representant) Adresse: Torsvei 52b, 3040 Drammen Ansattevalgt representant i styret siden 2008 Driftsansvarlig region sør 6.3 Ledelse: Kyrre Olaf Johansen Administrerende direktør (siden 2008) Adresse: Ole Moes Vei 25, 1165 Oslo Tidligere praksis og utdanning: 2003-september 2008 Administrerende direktør i Mesta AS. Johansen har videre erfaring fra NCC Roads som administrerende direktør og fra ABB Engineering department i Sveits. Johansen er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og Business Candidate fra BI. Torodd Bøystad Viseadministrerende direktør (siden 2002) Adresse: Krykja 2, 8021 Bodø Tidligere praksis og utdanning: Konserndirektør i NCC Norge AS, stedfortredende konsernsjef Prosjektsjef NCC Bygg AS Medeier/teknisk sjef Nordøst Entreprenør AS Selmer AS, sist som sjefsingeniør, og tidligere prosjektleder, anleggsleder m.v.).

12 Div. styreverv Bøystad er utdannet sivilingeniør innenfor Bygg fra NTH (1982). Svein Hov Skjelle Økonomi- og finansdirektør (CFO) (siden 2009) Adresse: Glenneveien 59, 1476 Rasta Tidligere praksis og utdanning: Økonomi- og finansdirektør (CFO) i Norwegian Property ASA Administrerende direktør i TeleComputing Norge AS og økonomi- og finansdirektør i TeleComputing ASA Finansdirektør i Merkantildata ASA Analytiker strategi/økonomi i Dyno Nobel Veidekke ASA, sist som finanssjef, tidligere økonomisjef m.m. Styremedlem i Umoe IKT AS og ulike styreverv i hel- og deleide selskaper av Entra Eiendom AS. Utdannet siviløkonom fra NHH og autorisert finansanalytiker NHH. 6.4 Konsernstruktur og eierforhold Aksjekapitalen i Entra Eiendom AS på kr består av aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter og alle aksjene eies av staten v/nhd. Selskapets aksjer består av kun én aksjeklasse. Selskapets aksjer er ikke fritt omsettelige. NHD kan ikke foreta aksjesalg i selskapet uten særskilt fullmakt fra stortinget. Eierskapet utøves og forvaltes av NHD. Selskapet tilstreber å opptre som et børsnotert selskap, og redegjørelsen for utøvelse av eierstyring og selskapsledelse er derfor strukturert etter den norske anbefalingen. Morselskapet er Entra Eiendom AS. Morselskapet har 12 heleide og fire deleide datterselskaper. Av disse er det 15 selskaper som ivaretar eierskap for enkelteiendommer. Optimo AS m/underselskaper er det eneste selskap som driver annen virksomhet av betydning, ettersom de i tillegg til utvikling av eiendom også tilbyr eksterne tjenester innen prosjektering og prosjektledelse. I tillegg har Entra Eiendom eierposter i ytterligere seks selskaper. Alle datterselskaper med 100 prosent eierandel forvaltes av morselskapet Entra Eiendom AS, og eiendommene driftes gjennom morselskapets driftsorganisasjon. Alle disse selskapene er finansiert over morselskapets balanse, med unntak av Entra Kultur 1 AS, som har utstedt en langsiktig obligasjon med pant i Nasjonalbiblioteket. I datterselskaper hvor Entra eier under 100 prosent, styrer Entra selskapenes utvikling gjennom de valgte styremedlemmer, som består av interne ledere og ansatte i Entra. Optimo AS, Brattørkaia AS og Papirbredden Eiendom AS har alle egen administrasjon, mens Kristiansand Kunnskapspark Eiendom AS administreres gjennom en forvaltningsavtale med Entra Eiendom AS. I varierende grad kjøper disse selskapene forvaltnings- og driftstjenester av Entra Eiendom AS. I tilknyttede og felleskontrollerte selskaper utøver Entra sin eierpåvirkning gjennom de valgte styrer i selskapene.

13 Oversikt over konsernet Entra Eiendom: Morselskap Antall ansatte Entra Eiendom AS 133 Heleide datterselskaper i konsernet Eierandel Oslo Z AS 100 % - Universitetsgaten 2 AS 100% - Biskop Gunnerusgate 14 AS 100% - Kunnskapsveien 55 AS 100% - Kr. Augustsgate 23 AS 100% - Nonnen Utbygging AS 100% - Langkaia 1 AS 100% - Entra Kultur 1 AS 100% - Kjørboparken AS 100% - Bispen AS 100% - Pilestredet 28 AS 100% - Hagegata 24 AS 100% - Deleide datterselskaper i konsernet Papirbredden Eiendom AS 60% 2 Kristiansand Kunnskapspark Eiendom AS 51% - Optimo AS m/underliggende selskaper 51% 35 Brattørkaia AS m/underliggende selskaper 52% 3 Felleskontrollerte og tilknyttede selskaper UP Entra AS m/underliggende selskaper 50% Krambugata 3 AS 45% Kunnskapsbyen Eiendom AS 33,75% Oslo S Utvikling AS m/underliggende selskaper 33,3% Kongsvinger Kompetanse og Næringssenter AS 20% Youngstorget Parkeringshus AS 21,28% Ullandhaug Energi AS 44% 7. Finansiell Informasjon Fullstendig finansiell informasjon for 2007, 2008 og halvårsregnskapet for 2009 (ikke revidert) for Entra Eiendom AS finnes i årsrapportene på følgende nettside: Sidehenvisninger til Entra Eiendom AS Årsrapport 2007,2008 og halvårsregnskap 2009 Finansiell informasjon Konsern Halvårsrapport 2009 Resultatregnskap Side 41 Side 99 Side 14 Balanse Side 42 Side 100 Side 15 Kontantstrømoppstilling Side 45 Side 103 Side 16 Regnskapsprinsipper og noter Side 47 Side 104 N/A Revisjonsberetning Side 99 Side 161 N/A

14 Ved kommunikasjon av finansiell- og annen kurssensitiv informasjon har styret basert seg på de krav som følger av regnskapsloven og verdipapirhandelsloven. Informasjon publiseres på selskapets internettside samtidig som informasjonen offentliggjøres via Oslo Børs informasjonstjeneste og/eller sendes aksjeeierne. Det offentliggjøres årlig en oversikt over datoer for avleggelse av års- og delårsregnskaper. Entra Eiendoms historiske årsregnskaper er revidert. Det har ikke inntruffet vesentlige endringer i Entra Eiendoms finansielle posisjon, markedsstilling eller noe forverring i utsteders fremtidsutdikter siden revidert årsregnskap for 2008 ble fremlagt. 8. Interessekonflikter / Tvistesaker Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 6.2 og 6.3 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Entra Eiendom AS har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Entra Eiendom har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Entra Eiendom og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 9. Gjennomsyn av dokumenter Følgende dokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til utsteder eller på (a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter; (b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i registreringsdokumentet; (c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av registreringsdokumentet. Kryssreferanseliste Referansested i Reg.dokumentet Referer til Regnskap Årsregnskap 2007 (s 41-99) Årsregnskap 2008 (s ) Halvårsrapport 2009 (s 14-16)