Prospekt Obligasjonslån Registreringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt Obligasjonslån 2009. Registreringsdokument"

Transkript

1 Prospekt Obligasjonslån 2009 Registreringsdokument Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks Oslo Telefon: Faks: e-post: Tilretteleggere:

2 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 Likviditetsrisiko...3 Markedsrisiko...3 Renterisiko...3 Valutarisiko...4 Kreditt- og motpartsrisiko Ansvarlige for dette registreringsdokumentet...5 Ansvarserklæring...5 Utarbeidelse av registreringsdokument Selskapets revisor Informasjon om Entra Eiendom AS Presentasjon av konsernet Virksomhetsområder...8 Prosjektutvikling...8 Marked...8 Oppkjøp og Salg...9 Drift og Vedlikehold Organisasjon og ledelse Organisasjonskart Styret Ledelse: Konsernstruktur og eierforhold...12 Oversikt over datterselskaper: Finansiell Informasjon Interessekonflikter / Tvistesaker Gjennomsyn av dokumenter...14 Kryssreferanseliste...14

3 1. Risikofaktorer Konsernet Entra Eiendom er eksponert for ulike forretningsmessige risikofaktorer. I og med at morselskapet Entra Eiendom AS har betydelig andel av den operative virksomhet innenfor konsernet, gjelder de samme vurderinger for morselskapet som for konsernet. Entra Eiendom er eksponert for finansiell risiko gjennom en betydelig gjeld i balansen. Endringer i rentenivå vil kunne påvirke konsernets kontantstrøm og egenkapital gjennom verdiendringer på konsernets gjeld og finansielle derivater. Selskapet søker å redusere risikoen ved aktiv bruk av ulike rentesikringsinstrumenter. Økte finanskostnader vil også redusere konsernets handlingsrom i forhold til låneavtalenes betingelser. Selskapet søker å inngå langsiktige låneavtaler med spredt forfallsprofil på konsernets gjeld for å redusere refinansieringsrisikoen ved låneforfall. Entra Eiendom er eksponert i eiendomsmarkedet, som påvirkes av makroøkonomiske endringer som endring i BNP, KPI og arbeidsledighet. Økt ledighet i porteføljen og risiko for leiereduksjon ved reforhandling av eksisterende kontrakter kan påvirke løpende kontantstrøm og eiendomsverdier. Gjennom inngåelse av langsiktige leiekontrakter med spredt forfallsstruktur søker selskapet å oppnå en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Endringer i eiendomsverdier vil imidlertid kunne påvirke konsernets egenkapital. Entra Eiendom gjennomfører kontinuerlig betydelige oppgraderings- og utbyggingsprosjekter med betydelig risiko i forhold til tidsfrister og kostnader. Selskapet søker å redusere gjennomføringsrisikoen i disse prosjektene ved gode prosjektrutiner og kompetent prosjektledelse. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som den risiko som kan oppstå i selskapets anskaffelse av fremmedkapital og som kan medføre økte kostnader. Konsernet søker å begrense likviditetsrisiko ved å diversifisere kapitalkildene på både bank- og kapitalmarkedet, og mellom flere långivere. Det er inngått avtaler om flere langsiktige kredittfasiliteter. Konsernet har som ambisjon at kapitalbehov for de neste 12 måneder alltid skal være sikret med tilgjengelig kommitert lånekapital, for eksempel gjennom bankfasiliteter. Konsernet utsteder sertifikater i markedet som en del av konsernets løpende og langsiktige finansiering. Sertifikater har per definisjon løpetid på maksimalt 12 måneder og er derfor klassifisert som kortsiktig gjeld. Som en sikring mot likviditetsrisiko knyttet til sertifikatlånene, har selskapet etablert back stop-fasiliteter på til sammen NOK 1,7 mrd hos konsernets bankforbindelser. Disse fasiliteter sikrer refinansiering dersom det oppstår en situasjon hvor sertifikatmarkedet er lite attraktivt eller det ikke er tilgjengelig likviditet blant investorene. Iht. konsernets finanspolicy skal etablerte back stop-fasiliteter til enhver tid dekke sertifikatgjeld som forfaller de neste 6 mnd. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med at låneporteføljens eksponeringer i rentebinding blir påvirket i takt med forandringer i pengemarkedsrentene. Entra Eiendom har naturlig en betydelig økonomisk

4 risiko knyttet til utviklingen i det generelle rentenivået i norske kroner. Rentekostnaden er konsernets største løpende kostnad. En betydelig andel av konsernets gjeld er sikret med fastrente (71 prosent). Konsernet benytter ulike derivatinstrumenter for å tilpasse porteføljen til den valgte rentebinding. Valg av struktur for konsernets rentebinding skal skje i samsvar med rammeverket i finanspolicyen. Policyen gir retningslinjer for valg av rentebindingsprofil basert på en vurdering av virksomhetens finansielle styrke og mulighet til å generere langsiktig stabil kontantstrøm. Entra har etablert et eget renteråd som har som primæroppgave å håndtere selskapets renterisiko. Valutarisiko Valutarisiko defineres som negativ påvirkning på konsernets finansielle gjeld eller eiendeler som følge av forandringer i valutakurser. Entra Eiendoms virksomhet er kun basert/eksponert i norske kroner. Konsernet skal derfor ikke påta seg direkte valutarisiko. Alle eventuelle lån og tilhørende rentebetalinger i utenlandsk valuta skal sikres fullt ut for resultat-, kontantstrøms- og balanseeffekter. Entra Eiendom AS hadde per ingen valutaeksponering. Kreditt- og motpartsrisiko Kreditt- og motpartsrisiko omfatter risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Ved avtaler om derivatinstrumenter skal slik risiko begrenses gjennom bruk av ISDA-avtaler. ISDA er en internasjonal organisasjon som jobber for standardisering av betingelser og rutiner knyttet til handel med finansielle instrumenter. (ISDA = International Swaps and Derivatives Association Inc.). Når det gjelder leiekontrakter skjer inngåelse av nye forretninger etter en vurdering av den enkelte motparts kredittverdighet. Eventuell manglende kredittverdighet skal kompenseres ved at det eventuelt kreves garantistillelse knyttet til de aktuelle forhold. Inntektsgrunnlaget er i stor grad basert på langsiktige kontrakter med solide leietakere. Andelen offentlige leietakere i konsernets eiendomsportefølje utgjorde 82 prosent per Dette er en reduksjon på 3 prosentpoeng fra 2007, som skyldes at private leietakere har erstattet offentlige som har flyttet ut av eksisterende eiendomsmasse, samt at nyervervede eiendommer har et større innslag av private leietakere.

5 2. Ansvarlige for dette registreringsdokumentet Entra Eiendom AS, Biskop Gunnerus gt. 14, 0051 Oslo er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. Ansvarserklæring Entra Eiendom AS bekrefter herved at opplysningene i registreringsdokumentet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av slik art at de kan endre registreringsdokumentets betydningsinnhold og at vi har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo Entra Eiendom AS Kyrre Olaf Johansen Adm. direktør Utarbeidelse av registreringsdokument Nordea Bank Norge ASA og DnB NOR Bank ASA har medvirket ved utformingen av registreringsdokumentet og har i den forbindelse ikke gjennomført noen verifikasjon av lånetagers økonomi eller hatt tilgang til ikke-offentlig informasjon. Vi har tilstrebet å bidra til å gi et best mulig informasjonsgrunnlag for vurdering av Entra Eiendom AS som lånetaker, men påtar oss ikke juridisk eller økonomisk ansvar for beslutninger basert på informasjon gitt i prospektet. Oslo, Nordea Bank Norge ASA Nordea Markets

6 3. Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS Postboks Oslo Telefon: Talefaks: PricewaterhouseCoopers AS er medlem av DNR Den Norske Revisor Forening Statsautorisert revisor Bjørn Rydland har vært ansvarlig fra PricewaterhouseCoopers AS for 2008 regnskapet. PricewaterhouseCoopers AS har vært revisor for Entra Eiendom AS for perioden som i prospektet vises til som den historiske finansielle informasjon (de siste 2 årene) 4. Informasjon om Entra Eiendom AS Organisasjonsnummer: Aksjeselskap Stiftelsesdato: , oppstartdato for selskapets drift: Foretaksnavn: Entra Eiendom AS Forretningsadresse registrert hovedkontor: Biskop Gunnerus gt. 14, 0051 Oslo Telefon: Postadresse: Postboks3, 0051 Oslo Kommune Oslo Land: Norge Entra Eiendom AS er registrert i Foretaksregisteret, Merverdiavgiftmantallet, NAV Aa-registeret og er underlagt Aksjeselskapsloven

7 5. Presentasjon av Entra Eiendom AS og konsernet Entra Eiendom AS (Entra Eiendom eller Entra) startet sin virksomhet , og eies av staten ved Nærings- og handelsdepartementet (NHD). I dag har selskapet en total eiendomsportefølje på m 2. Entras virksomhet omfatter utvikling, utleie, drift samt kjøp og salg av fast eiendom. Entra Eiendom AS er morselskap i konsernet Entra Eiendom, og den daglige operative virksomhet ligger i morselskapet. Selskapet er organisert i fire regioner: Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og Midt- og Nord-Norge. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo. Regionkontorene er lokalisert i Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim. Selskapets hovedformål er å tilby lokaler for å dekke statlige behov og å drive ut fra forretningsmessige prinsipper. NHD legger ingen konkrete føringer for Entras virksomhet ut over at hovedformålet til selskapet skal ivaretas. Selskapet kan dermed tilby areal til private leietakere uten noen konkret arealbegrensning. Entra skal skape verdier for eieren gjennom: Å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler. Dette er selskapets forretningsidé, og legger rammene for hele Entras virksomhet. Med kundenes behov i sentrum, legger Entra vekt på å tilrettelegge for moderne lokaler og miljøeffektive løsninger og systemer og dermed bidra til å øke kundens konkurransekraft og omdømme. Entra har hovedfokus på eiendommer med sentral beliggenhet og høy kvalitet, og skal primært være en betydelig aktør i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og i Oslo-området. Entra Eiendom skal ha tilstedeværelse og utføre funksjoner i hele verdikjeden for eiendomsvirksomheten. Kjernekompetansen fokuseres omkring hovedområdene: Prosjektutvikling Oppkjøp og salg av eiendom Utleie og kundekontakt Drift og vedlikehold Miljø Entra Eiendom hadde pr tredje kvartal prosent offentlige leietakere. Eksempel på denne type leietakere er departementer, skatt, toll, politi, domstoler, NAV, direktorater, høyskoler, fylkesadministrasjon. De offentlige leietakerne er ofte plassert i enbrukerbygg, sentralt beliggende i de store byene i Norge. Entras 10 største leietakere utgjør 69 prosent av det totale arealet. Selskapets største leietakere er alle offentlige og består hovedsakelig av ulike departementer. Ved utgangen av tredje kvartal har selskapet en gjennomsnittlig utleiegrad på 96,1 prosent. På samme tidspunkt var vektet gjenværende leietid for selskapets leiekontrakter 9,9 år. Selskapet har en solid kontantstrøm og gjennomgående stabile og solide leietakere, noe som er med på å danne grunnlag for videre vekst og utvikling.

8 I 2008 hadde Entra samlede driftsinntekter på NOK 1.350,9 mill. Forvaltningsresultatet ble NOK 415,9 mill. Resultat før skatt ble NOK ,1 mill. Selskapets brutto eiendomsverdi var NOK mill. Entra genererte pr tredje kvartal 2009 driftsinntekter og forvaltningsresultat på henholdsvis NOK 1.377,8 mill og NOK 415,0 mill. Selskapet oppnådde et resultat før skatt på NOK -29,4 mill. Brutto eiendomsverdier ved utløpet av kvartalet var NOK mill. 5.1 Virksomhetsområder Entra Eiendom skal være tilstede i hele verdikjeden for eiendom. Utvikle Bygge Eie Utleie Drift Service Entra Eiendom er organisert i virksomhetsområdene Prosjektutvikling, Marked, Oppkjøp og Salg og Drift og Vedlikehold. Prosjektutvikling Virksomhetsområdet prosjektutvikling er ansvarlig for å utvikle attraktive og miljøledende lokaler. Virksomhetsområdet er ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Etablere og utvikle gjennomføringsstrategier. Lede og gjennomføre utbyggings- og ombyggingsprosjekter. Vedlikeholde og dokumentere kunnskap om leverandørmarkedet innenfor arkitektur, prosjektledelse og entreprisetjenester. Sikre forretningsmessig utnyttelse av eksisterende utbyggings- og ombyggingspotensial. Utvikling av nye og eksisterende eiendommer utgjør det første leddet i Entras verdikjede. Prosjektutvikling representerer en sentral basis for selskapets fremtidige verdiutvikling som skal sikre eierne markedsmessig avkastning. Ved utgangen av tredje kvartal 2009 hadde Entra Eiendom en portefølje på m 2, hvorav m 2 var under utvikling. I utviklingsvirksomheten fokuseres det på å begrense markedsrisikoen gjennom generell målsetning om høy utleiegrad før utviklingsprosjekter iverksettes. Utleiegrad for igangsatte utviklingsprosjekter 77 prosent pr. tredje kvartal Marked Virksomhetsområdet Marked har gjennomgående kundeansvar i hele verdikjeden. Virksomhetsområdet er ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Sikre inntekt og redusere markedsrisiko. Etablere og gjennomføre salgsstrategi innenfor nysalg, mersalg og gjensalg. Gjennomføre kundeundersøkelser, planlegge og gjennomføre forbedringstiltak. Resultatansvar for brukerinitierte ombygninger. Sikre lokal tilstedeværelse og lokalforståelse gjennom regionkontorene.

9 Oppkjøp og Salg Virksomhetsområdet Oppkjøp og Salg har ansvar for målrettet og metodisk porteføljeutvikling. Virksomhetsområdet vil i denne sammenheng være ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Etablere og lede gjennomføringen av planer for vekst. Lede, koordinere og administrere selskapets oppkjøps- og salgsprosesser. Dokumentere og vedlikeholde selskapets markeds- og konkurranseanalyser. Drift og Vedlikehold Virksomhetsområdet er ansvarlig for konkurransedyktig og miljøledende drift. Virksomhetsområdet vil i denne sammenheng vil ansvarlig for følgende arbeidsprosesser: Løpende drift og vedlikehold av konsernets eiendommer. Vedlikeholde og dokumentere kunnskap om leverandørmarkedet. Lede og gjennomføre mindre brukerinitierte ombygninger. Ivareta daglig kundekontakt. Drift og vedlikehold av eiendom har de senere årene blitt et svært kunnskapsintensivt fagfelt. Kravet til høy faglig kompetanse har økt med høyere innslag av teknisk avanserte bygg, høyere krav fra leietakere, krav om optimal drift, høyere miljøambisjoner og økte myndighetskrav. Drift- og vedlikeholdsavdelingen har et web-baserte FDV-system som ivaretar dokumentasjon om eiendommene og varsler nødvendig kontroll, tilsyn og internkontroll/hms-rutiner.

10 6. Organisasjon og ledelse 6.1 Organisasjonskart Morselskapet Entra Eiendom AS er det operative selskapet i Entra Eiendom konsern, og har følgende organisering. 6.2 Styret Grace Montgomery Reksten Skaugen Styreleder Adresse: Gyldenløves gate 49, 0260 Oslo Styreleder siden 2004 Skaugen er styremedlem i flere nordiske bedrifter, blant annet Statoil ASA, Ferd Holding AS, og Investor AB. Hun har doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology fra London Universitet og en MBA-grad fra Handelshøyskolen BI. Frem til 2002 arbeidet hun som direktør innen Corporate Finance i SEB Enskilda. Martin Mæland Styrets nestleder og medlem av styrets kompensasjonsutvalg Adresse: Grønlibakken 13c, 0682 Oslo Konsernsjef OBOS siden 1983 Styremedlem og nestleder siden 2007 Nestleder i styret i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund), styreleder i Asplan Viak AS og innehar flere interne styreverv i OBOS-gruppen. Har tidligere vært styremedlem/nestleder i Kreditkassen, VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), AF-Gruppen, FONUS, Oslo Byhall, Oslo Byfornyelse, INBY, Dagsavisen m.fl. Tidligere vært kommunalråd i Oslo kommune og utreder i Oslo Lysverker. Finn Berg Jacobsen Styremedlem og leder av styrets revisjonsutvalg Adresse: Gabels gate 11, 0272 Oslo Styremedlem siden 2004 Berg Jacobsen er siviløkonom og statsautorisert revisor og har en MBA fra Harvard Business School. Han har arbeidet i 33 år for Arthur Andersen & Co, blant annet som daglig leder for virksomheten i Norge og i Skandinavia. I perioden 2001 til 2005 arbeidet han som

11 viseadministrerende direktør i Aker Kværner med ansvar for økonomi og konsernstaber. Berg Jacobsen har hatt en rekke tillitsverv innen norsk regnskaps- og revisjonsmiljø og har deltatt som medlem/leder av flere offentlige utvalg for utredning av ny regnskaps- og skattelovgivning. Gerd Kjellaug Berge Styremedlem og medlem av styrets kompensasjonsutvalg Adresse: Selje Hotell, 6740 Selje Styremedlem siden 2000 Berge eier og er direktør for Selje Hotell Tidligere visepresident i NHO ( ) Flere styreverv, blant annet i Høgskolen i Sogn og Fjordane Ottar Brage Guttelvik Styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg Adresse: Rypeveien 8, 6414 Molde Styremedlem siden 2006 Fylkesdirektør i Møre og Romsdal Har tidligere vært fylkesrådmann, sykehusdirektør og statssekretær i finansdepartementet Mari Fjærbu Åmdal (ansattevalgt representant) Adresse: Skyllingsheia 14 A, 4621 Kristiansand S Ansattevalgt representant i styret siden 2006 Teknisk ansvarlig region Sørlandet Tore Benediktsen (ansattevalgt representant) Adresse: Torsvei 52b, 3040 Drammen Ansattevalgt representant i styret siden 2008 Driftsansvarlig region sør 6.3 Ledelse: Kyrre Olaf Johansen Administrerende direktør (siden 2008) Adresse: Ole Moes Vei 25, 1165 Oslo Tidligere praksis og utdanning: 2003-september 2008 Administrerende direktør i Mesta AS. Johansen har videre erfaring fra NCC Roads som administrerende direktør og fra ABB Engineering department i Sveits. Johansen er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og Business Candidate fra BI. Torodd Bøystad Viseadministrerende direktør (siden 2002) Adresse: Krykja 2, 8021 Bodø Tidligere praksis og utdanning: Konserndirektør i NCC Norge AS, stedfortredende konsernsjef Prosjektsjef NCC Bygg AS Medeier/teknisk sjef Nordøst Entreprenør AS Selmer AS, sist som sjefsingeniør, og tidligere prosjektleder, anleggsleder m.v.).

12 Div. styreverv Bøystad er utdannet sivilingeniør innenfor Bygg fra NTH (1982). Svein Hov Skjelle Økonomi- og finansdirektør (CFO) (siden 2009) Adresse: Glenneveien 59, 1476 Rasta Tidligere praksis og utdanning: Økonomi- og finansdirektør (CFO) i Norwegian Property ASA Administrerende direktør i TeleComputing Norge AS og økonomi- og finansdirektør i TeleComputing ASA Finansdirektør i Merkantildata ASA Analytiker strategi/økonomi i Dyno Nobel Veidekke ASA, sist som finanssjef, tidligere økonomisjef m.m. Styremedlem i Umoe IKT AS og ulike styreverv i hel- og deleide selskaper av Entra Eiendom AS. Utdannet siviløkonom fra NHH og autorisert finansanalytiker NHH. 6.4 Konsernstruktur og eierforhold Aksjekapitalen i Entra Eiendom AS på kr består av aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter og alle aksjene eies av staten v/nhd. Selskapets aksjer består av kun én aksjeklasse. Selskapets aksjer er ikke fritt omsettelige. NHD kan ikke foreta aksjesalg i selskapet uten særskilt fullmakt fra stortinget. Eierskapet utøves og forvaltes av NHD. Selskapet tilstreber å opptre som et børsnotert selskap, og redegjørelsen for utøvelse av eierstyring og selskapsledelse er derfor strukturert etter den norske anbefalingen. Morselskapet er Entra Eiendom AS. Morselskapet har 12 heleide og fire deleide datterselskaper. Av disse er det 15 selskaper som ivaretar eierskap for enkelteiendommer. Optimo AS m/underselskaper er det eneste selskap som driver annen virksomhet av betydning, ettersom de i tillegg til utvikling av eiendom også tilbyr eksterne tjenester innen prosjektering og prosjektledelse. I tillegg har Entra Eiendom eierposter i ytterligere seks selskaper. Alle datterselskaper med 100 prosent eierandel forvaltes av morselskapet Entra Eiendom AS, og eiendommene driftes gjennom morselskapets driftsorganisasjon. Alle disse selskapene er finansiert over morselskapets balanse, med unntak av Entra Kultur 1 AS, som har utstedt en langsiktig obligasjon med pant i Nasjonalbiblioteket. I datterselskaper hvor Entra eier under 100 prosent, styrer Entra selskapenes utvikling gjennom de valgte styremedlemmer, som består av interne ledere og ansatte i Entra. Optimo AS, Brattørkaia AS og Papirbredden Eiendom AS har alle egen administrasjon, mens Kristiansand Kunnskapspark Eiendom AS administreres gjennom en forvaltningsavtale med Entra Eiendom AS. I varierende grad kjøper disse selskapene forvaltnings- og driftstjenester av Entra Eiendom AS. I tilknyttede og felleskontrollerte selskaper utøver Entra sin eierpåvirkning gjennom de valgte styrer i selskapene.

13 Oversikt over konsernet Entra Eiendom: Morselskap Antall ansatte Entra Eiendom AS 133 Heleide datterselskaper i konsernet Eierandel Oslo Z AS 100 % - Universitetsgaten 2 AS 100% - Biskop Gunnerusgate 14 AS 100% - Kunnskapsveien 55 AS 100% - Kr. Augustsgate 23 AS 100% - Nonnen Utbygging AS 100% - Langkaia 1 AS 100% - Entra Kultur 1 AS 100% - Kjørboparken AS 100% - Bispen AS 100% - Pilestredet 28 AS 100% - Hagegata 24 AS 100% - Deleide datterselskaper i konsernet Papirbredden Eiendom AS 60% 2 Kristiansand Kunnskapspark Eiendom AS 51% - Optimo AS m/underliggende selskaper 51% 35 Brattørkaia AS m/underliggende selskaper 52% 3 Felleskontrollerte og tilknyttede selskaper UP Entra AS m/underliggende selskaper 50% Krambugata 3 AS 45% Kunnskapsbyen Eiendom AS 33,75% Oslo S Utvikling AS m/underliggende selskaper 33,3% Kongsvinger Kompetanse og Næringssenter AS 20% Youngstorget Parkeringshus AS 21,28% Ullandhaug Energi AS 44% 7. Finansiell Informasjon Fullstendig finansiell informasjon for 2007, 2008 og halvårsregnskapet for 2009 (ikke revidert) for Entra Eiendom AS finnes i årsrapportene på følgende nettside: Sidehenvisninger til Entra Eiendom AS Årsrapport 2007,2008 og halvårsregnskap 2009 Finansiell informasjon Konsern Halvårsrapport 2009 Resultatregnskap Side 41 Side 99 Side 14 Balanse Side 42 Side 100 Side 15 Kontantstrømoppstilling Side 45 Side 103 Side 16 Regnskapsprinsipper og noter Side 47 Side 104 N/A Revisjonsberetning Side 99 Side 161 N/A

14 Ved kommunikasjon av finansiell- og annen kurssensitiv informasjon har styret basert seg på de krav som følger av regnskapsloven og verdipapirhandelsloven. Informasjon publiseres på selskapets internettside samtidig som informasjonen offentliggjøres via Oslo Børs informasjonstjeneste og/eller sendes aksjeeierne. Det offentliggjøres årlig en oversikt over datoer for avleggelse av års- og delårsregnskaper. Entra Eiendoms historiske årsregnskaper er revidert. Det har ikke inntruffet vesentlige endringer i Entra Eiendoms finansielle posisjon, markedsstilling eller noe forverring i utsteders fremtidsutdikter siden revidert årsregnskap for 2008 ble fremlagt. 8. Interessekonflikter / Tvistesaker Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 6.2 og 6.3 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Entra Eiendom AS har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Entra Eiendom har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Entra Eiendom og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 9. Gjennomsyn av dokumenter Følgende dokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til utsteder eller på (a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter; (b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i registreringsdokumentet; (c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av registreringsdokumentet. Kryssreferanseliste Referansested i Reg.dokumentet Referer til Regnskap Årsregnskap 2007 (s 41-99) Årsregnskap 2008 (s ) Halvårsrapport 2009 (s 14-16)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Entra. Registre. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 26

Entra. Registre. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 26 Entra Eiendom AS, prospekt av 15. juni j 2012 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Entra Eiendom AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Entra Eiendom Investorpresentasjon. november 2009

Entra Eiendom Investorpresentasjon. november 2009 Entra Eiendom Investorpresentasjon november 2009 AGENDA 1. Eierskap, strategi og portefølje 2. Markedsutvikling og resultater 3. Fremtidsutsikter og fokus EIERSKAP, STRATEGI OG PORTEFØLJE EIERSKAP - STORTINGSMELDING

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret slutter seg til finansstrategi for Helse Sør-Øst.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entra. Registre. Tilrettelegger: 1 av 27

Entra. Registre. Tilrettelegger: 1 av 27 Prospekt for obligasjonslån Entra Eiendom AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 23. oktober 2013 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 27 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

Se bakover siste år. StyreAkademiet Rogaland. Styrehjulet Del 4. Stavanger, 27 November 2014

Se bakover siste år. StyreAkademiet Rogaland. Styrehjulet Del 4. Stavanger, 27 November 2014 StyreAkademiet Rogaland Styrehjulet Del 4 Stavanger, 27 November 2014 Ragny Bergesen, ADVIS AS Christian Nicolay August H. Wedler, Stavanger Advokatkontor Introduksjon til kurset Kurset er et samarbeid

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer