MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/12 12/377 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJON I ORKDALSREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/12 12/377 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJON I ORKDALSREGIONEN"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/12 12/752 Referatsaker SAKSLISTE 80/12 12/431 KOMMUNAL HEDERSPRIS - "ÅRETS NAVN" 81/12 12/377 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJON I ORKDALSREGIONEN 82/12 11/628 STARTLÅN /12 12/717 SVØMMEHALLEN - NYE BILLETTPRISER FRA /12 12/751 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING /12 12/748 REGULERING AV HUSLEIESATSER 86/12 12/736 RENOVASJONSGEBYRET 87/12 12/737 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN 88/12 12/409 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2013

2 89/12 12/678 BUDSJETTREGULERING 2012 Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører

3 Sak 79/12 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/752 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/12 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 30

4 Sak 80/12 KOMMUNAL HEDERSPRIS - "ÅRETS NAVN" Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 12/431 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 51/12 Behandling: Forslag i møtet: TVP v/ Arild Røland foreslo omdømmebygging som et strekpunkt under kriterier i forslaget for statutter. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling, med forslag i møtet. Vedtak: Vedlegg (ikke trykket): Forslag datert 22/10-12 fra Bente B. Kvakland. Forslag datert 20/11-12 fra Elisabet Selaas. Forslag datert 21/11-12 fra Svein Erik Jørgensen. Forslag datert 25/11-12 fra Tove Kristin Selbæk. Saksopplysninger: Det er kommet inn 4 forslag på kandidater til hedersprisen Årets navn. Kandidat nr 1: Martin Kvakland Forslagsstiller Bente B. Kvakland har gitt slik begrunnelse: 5 år som leder for Lensvik Blandakor. Styremedlem i Ingdalen Velforening i 7 år. Svært aktiv i for bindelse med anskaffelse av nytt orgel i Ingdalen kirke (ved dugnader/arrangementer). Vist stort engasjement relatert til kultur, miljø Side 4 av 30

5 Sak 80/12 og ikke minst frivillighet. Ganske uvanlig at en så ung person har gjort så mye for heimplassen sin. Kandidat nr 2: Lensvik IL s handball-lag Jenter 14 Forslagsstiller Elisabet Selaas har gitt slik begrunnelse: I første divisjon i sin klasse i Midt-Norge. Utmerket seg med fair play. Representerer Agdenes kommune på en positiv måte, på kamper i Mode, Ålesund, Trondheim, Lillehammer, Røros, Selbu m.m. Viser stor handballglede, og bemerker seg som hyggelige og blide. Trekker fulle tribuner på hjemmekampene. Ble kåret til årets lag i Handballkretsen forrige sesong. Kreative og dyktige for å skaffe midler til lagets drift. Trenerne bidrar med formidabel innsats. Kandidat nr 3: Lensvik IL handball Forslagsstiller Svein Erik Jørgensen gitt slik begrunnelse: Vinner av årets klubb i 2011/2012 i Sør-Trøndelag. Årets leder (Beate Bonvik) i 2011/2012 i Sør-Trøndelag. Stor bredde, engasjerer barn i alle aldre i tillegg til damelag. Kandidat nr 4: Lensvik Helselag Forslagsstiller Tove Kristin Selbæk har gitt slik begrunnelse: Lagets innsats for lokalsamfunnet, som en meget viktig økonomisk bidragsyter til ulike formål, og dets engasjement som arrangør av ulike samfunnsnyttige temamøter. Laget har gjennom en årrekke representert et flott tilskudd til frivillig arbeid som kommer alle innbyggerne til gode. Statuttene for Årets navn ble vedtatt i k-sak 51/12 den 27. juni 2012: Målsetting Hedersprisen Årets navn skal være en anerkjennelse/påskjønnelse for ekstraordinær og eller fremragende innsats for eller innen Agdenes kommune. Kriterier Prisen tildeles personer, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner som er gode eksempler, vært pådrivere og positive ambassadører relatert f.eks til: - Næringsutvikling/gründervirksomhet - Entreprenørskap - Samfunnsutvikling - Frivillig arbeid - Kulturarbeid - Miljøarbeid - Omdømmebygging Organisering Alle kan foreslå kandidater til prisen. Frister for dette vil bli annonsert bl.a. i Agdenesposten og på kommunens hjemmeside. Forslagene som må være begrunnet sendes Agdenes kommune. Uavhengig av fristene kan juryen selv fremme begrunnede forslag til kandidat. Anonyme forslag forkastes. Jury Kommunestyret er jury. Juryen velger ut vinneren blant forslagene. Side 5 av 30

6 Sak 80/12 Prisen Prisen er en pengegave på kr samt et prisbevis. Prisutdeling Prisen deles ut hvert år så fremt juryen ikke forkaster alle forslag. Juryen bestemmer hvordan prisutdelingen skal foregå. Publisitet er en viktig del av prisutdelingen. Statuttene Statuttene kan endres av juryen. Vurdering: Det vises til statuttene for Årets navn. Saken legges fram for kommunestyret, som jury, uten innstilling. Side 6 av 30

7 Sak 81/12 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJON I ORKDALSREGIONEN Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/377 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Vedlagte samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen i Orkdalsregionen godkjennes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 48/12 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Skatteinnkreving Agdenes kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at rapporten fra delprosjektgruppa er et godt utgangspunkt for å etablere felles skatteinnkrevertjeneste for Orkdalsregionen. Agdenes kommune forplikter seg til å gå med i ei slik tjeneste med sikte på full oppstart fra Agdenes kommune er enig i at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn som en naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men slutter seg til anbefalingene om å innlemme disse oppgavene som seinere trinn. Agdenes kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at det ikke er hensiktsmessig at tjenesten også skal ha kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til eiendomsskatt. Side 7 av 30

8 Sak 81/12 Agdenes kommune slutter seg til forslaget om å be Orkdal ta på seg oppgavene som vertskommune, med ei avdeling på Hitra. Alle medarbeidere i tjenesten skal være ansatt i den samme vertskommunen. Agdenes kommune er enig i at det ikke er grunnlag for å opprette noe eget folkevalgt styringsorgan for samarbeidet på dette fagområdet. Overordna plan- og budsjettstyring ivaretas av regionrådet, mens administrative rutiner beskrives i vertskommuneavtalen. Det kan være aktuelt på et seinere tidspunkt å legge folkevalgt styring av ei felles skatteinnkrevertjeneste inn som en deloppgave for et folkevalgt styringsorgan som også har andre oppgaver. Agdenes kommune forutsetter at styringsgruppa (med bistand fra rådmannskollegiet) utarbeider forslag til en administrativ vertskommuneavtale, som seinere må vedtas av alle kommunestyrene utarbeider forslag til retningslinjer og evt avtaler for ansattes skifte av arbeidsgiver og oppmøtested, som også kan benyttes for samarbeid på andre fagområder organiserer og finansierer et iverksettingsprosjekt med tydelig ledelsesansvar og deltakelse fra vertskommunen, deltakerkommunene og tillitsvalgte. 2. Generelt Agdenes kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. Vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen i Orkdalsregionen, Saksopplysninger: Ni av kommunene i Orkdalsregionen Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord har deltatt i et prosjekt for utvikling av fremtidig tjenestesamarbeid. Grunnlaget for prosjektarbeidet har vært ei felles intensjonserklæring som ble vedtatt i alle ni kommunestyrer i 2010 og som bl.a. sier at: Etter kommunevalget i 2011 skal det med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå som egne kommuner være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen. Kommunestyrene i 7 av kommunene har vedtatt å gå med i felles skatteoppkrevertjeneste for Orkdalsregionen med sikte på full oppstart fra (jfr sak 48/12 den i Agdenes kommunestyre). Skaun har sagt nei, mens Hemne er usikker og har ikke behandlet saken i kommunestyret ennå. Side 8 av 30

9 Sak 81/12 Orkdal kommune er utpekt til vertskommune for tjenestesamarbeidet, med avdelingskontor på Hitra. Vurdering: Forslaget til samarbeidsavtale inneholder bl.a. hovedpunkter om hvilke særlover som gjelder ved delegering av oppgaver og myndighet fra samarbeidskommunen til vertskommunen kostnadsfordeling etter Agdenes-modellen Ved utarbeidelsen av samarbeidsavtalen er det tatt utgangspunkt i vertskommuneavtaler mellom Orkdal kommune (vertskommunen) og deltakerkommunene om helsearbeid i Orkdalsregionen (SiO og LiO). Forslaget til samarbeidsavtale ble forelagt styringsgruppa for tjenestesamarbeidet bestående av ordførere og rådmenn på møtet i Rennebu Styringsgruppa sluttet seg enstemmig til forslaget. Det tas sikte på at tjenestesamarbeidet skal settes i verk fra Det forutsettes da at alle kommunene i tjenestesamarbeidet har vedtatt samarbeidsavtalen.. Side 9 av 30

10 Sak 82/12 STARTLÅN 2012 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 11/628 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Det tas opp et startlån i Husbanken på kr ,- til videre utlån. 2. Lånet opptas som et annuitetslån med flytende rente, med 3 års avdragsfrihet og deretter nedbetaling over 15 år, og med halvårlige terminer. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 15/12 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Det tas opp et startlån i Husbanken på kr ,- til videre utlån. 2. Lånet opptas som et annuitetslån med flytende rente, med 3 års avdragsfrihet og deretter nedbetaling over 15 år, og med halvårlige terminer. Vedlegg: 1. Bevilgningsbrev fra Husbanken datert Betalingsplan datert Låneavtale datert (ikke trykket). Side 10 av 30

11 Sak 82/12 Saksopplysninger: I brev av meddeler Husbanken at kommunen er bevilget, som omsøkt pr , et startlån på 2,0 mill kr til videre utlån. Det vises til vedlegg 2 vedr. rente- og avdragsvilkår for lånet. Husbankens bevilgning av startlån er basert på vilkår om flytende rente, med forutsetning om rentesats pr i dag på 1,990 (fra er renten fastsatt til 2,188 %). Nye flytende rentesatser fastsettes inntil 6 ganger i året. Vurdering: Opptak av startlån er nødvendig for at kommunen skal ha midler for videre tildeling, - for å møte søknader relatert til boligetablering. Side 11 av 30

12 Sak 83/12 SVØMMEHALLEN - NYE BILLETTPRISER FRA Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 231 D23 Arkivsaksnr.: 12/717 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/12 Kommunestyret Innstilling: Billettpriser gjeldende fra : Barn 0 år til og med 2 år = gratis Barn 3 år til og med 15 år = kr Voksen fra 16 år = kr Klippekort for barn, 12 klipp = kr Klippekort for voksne, 12 klipp = kr Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Dagens priser er: Barn 0 år til og med 2 år = gratis Barn 3 år til og med 15 år= kr Voksne: = kr Klippekort for barn 11 klipp: kr Klippekort voksen 11 klipp: kr Vurdering: Billettprisene for svømmehallen ble sist regulert i Billettprisene ved kommunens svømmehall er lave sammenlignet med billettprisene i andre kommuner: Orkdal - kr. 65 for voksne og kr. 25 for barn. Sesong barn kr 191 og sesong voksen kr 505. (vedtatt ) Meldal - kr. 50 for voksen og kr. 25 for barn. Klippekort voksne 12 klipp kr. 500, barn 12 klipp kr. 250 (2012). Snillfjord - kr. 60 for voksne og kr. 30 for barn (vedtatt ). Side 12 av 30

13 Sak 83/12 Ørland - kr. 40 og barn kr. 20. Klippekort voksen 10 klipp kr 300 og barn 10 klipp 150. Årskort voksen kr og barn kr 900. Side 13 av 30

14 Sak 84/12 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 2013 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 12/751 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/12 Kommunestyret Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 økes satsene i gebyrregulativet for plan- og byggesaker med 3,3 %. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 33-1 som hjemler adgang til å innkreve gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gjeldende regulativ ble vedtatt av kommunestyret den som sak 60/11. Det ble ved denne behandlingen gjort enkelte tilpasninger i regulativet. Det foreslås ingen spesielle endringer i denne omgang. Departementet anslår pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2012 til 3,3 pst. Vurdering: Betalingssatsene for byggesaksbehandling foreslås økt med 3,3 % (pga. generell prisstigning), og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til handlingsprogram og budsjett for 2013 basert på selvkost for plan- og byggesakstjenestene. Side 14 av 30

15 Sak 85/12 REGULERING AV HUSLEIESATSER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 H46 Arkivsaksnr.: 12/748 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/12 Kommunestyret Innstilling: Fra justeres husleie i kommunale boliger opp med 1,1 % og fastsettes slik: Husleie/mnd 2012 Husleie/mnd 2013 Leilighet i Boform I Boligenhet i Boform II Nye leiligheter i Boform I Boligenheter i trygdepensjonatene Leiligheter i trygdeboligene Hamnahaugen omsorgsbolig liten Hamnahaugen omsorgsbolig stor Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende husleiesatser i kommunens boliger ble vedtatt i k-sak 62/11 den med virkning fra I samsvar med bestemmelsene i husleieloven blir beboerne varslet (minst 30 dager før regulering iverksettes), med forbehold om kommunestyrets godkjenning, om økning av husleiesatsene. Husleielovens 4-2. Indeksregulering legger følgende føringer for regulering av leien: Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk. Vurdering: Side 15 av 30

16 Sak 85/12 Konsumprisindeksen har gått fra 130,5 til 131,9 siste år ( ), og husleiene foreslås justert i takt med konsumpsisindeksen. Prosentvis utgjør endringen 1,1 %. Side 16 av 30

17 Sak 86/12 RENOVASJONSGEBYRET Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 12/736 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/12 Kommunestyret Innstilling: Renovasjonsgebyret for 2013 : Renovasjon husholdninger, holdes uendret : kr 2.450,- eks. mva. Renovasjon fritidshus, økes med kr 20/ab. : kr 900,- eks mva. Vedlegg: Utskrift om budsjett- og renovasjonsgebyrvedtak for 2013 fra representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS, sak nr. R-12/12 den (ikke trykket). Saksopplysninger: Gjeldende gebyr, kr 2.450,- for husholdningene og 880,- for fritidshus, for et basisabonnement i Agdenes kommune ble vedtatt i k-sak 63/11 den , med virkning fra Representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS har i møte den , R-sak 12/12 fastsatt renovasjonsgebyret for et basisabonnement (for år 2013) for husholdningene til kr 2.450,-, og for fritidshus til kr 900,-. Dette innebærer at gebyret for husholdningene holdes uendret, mens gebyret for fritidshus er økt med kr 20,- (2,28 %). Det er ikke foreslått påslag for kommunens utgifter (leie av fyllplass, erstatninger, kapitalkostnader og administrative kostnader), - disse utgifter forutsettes inndekket ved bruk av bundet driftsfond. Vurdering: I samsvar med HAMOS sitt gebyrvedtak foreslås et renovasjonsgebyr for 2013 (basisabonnement) på kr 2.450,- for husholdningene, og kr 900,- for fritidshus. Side 17 av 30

18 Sak 87/12 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M8 Arkivsaksnr.: 12/737 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/12 Kommunestyret Innstilling: I hht Brann- og eksplosjonsvernlovens 28 vedtas følgende årlig avgift til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn (ekskl. mva.): Avgift pr. pipe Årsavgift Tillegg pr. ekstra pipeløp Feiing hvert år 600,- 360,- Feiing hvert 2. år 300,- 180,- Feiing hvert 4. år 150,- 90,- Tilsyn hvert 4. år 300,- 180,- Ekstra feietjeneste pr. gang 600,- Ekstra tilsynstjeneste pr. gang 1.200,- Feiing av spesialskorsteiner og andre oppdrag utføres etter timesats. Timesatsen settes til 1,2 promille av brutto årslønn for fagarbeider Regulativet gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det er Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 som hjemler adgang til å innkreve feieavgift til dekning av lovbestemt feiing. Kommunen treffer vedtak om avgiftsfastsettelse i henhold til forvaltningsloven 38 og 39. Forutsetningene om gjennomføring av feiing og tilsyn og gebyrfastsettingen ble vedtatt i k- sak 6/03 den For gebyret ble følgende ble lagt til grunn: Feieavgift Fast avgift etter lovpålagt feiing hvert 2. år. Avgiften blir delt i 2 like deler og kreves inn hvert år. Fyringsanlegg og piper som benyttes ofte skal feies minst en gang i året. Avgiften kreves inn hvert år. Feiefrekvens for fjerde hvert år kan godtas, der fyringsanlegg sjelden benyttes. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Tilsynsavgift fast avgift etter lovpålagt tilsyn hvert 4. år. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Gebyr for ekstra tjenester det fastsettes særskilt gebyr for ekstraordinære feie- og tilsynsoppdrag. Side 18 av 30

19 Sak 87/12 For husstander med to eller flere pipeløp, gis det en rabatt på 40 % for hver pipe mer enn èn dersom feiing eller tilsyn av piper skjer samtidig. Avgiftsgrunnlaget beregnes ut i fra at alle boenheter i kommunen med en eller flere piper skal betale feie- og tilsynsavgift. Avgifta gjelder pr. pipeløp og skal betales selv om pipa ikke er i bruk. Dersom pipa ikke er i bruk kan det søkes fritak fra avgifta. Vilkår for å slippe avgift er at det ikke bor folk i huset eller at det ikke er tilknyttet ildsteder og at røykløp er tettet på toppen (muret igjen). Vurdering: Foreslåtte endring av betalingssatsene for feiing og tilsyn innebærer en økning med ca. 9,0%, og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2013, basert på selvkost for feie- og tilsynstjenesten. En standard bolig med ett pipeløp (feiing annethvert år og tilsyn hvert fjerde år) vil få en årlig feie- og tilsynsavgift på kr 600,-. Side 19 av 30

20 Sak 88/12 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2013 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/409 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 57/12 Behandling: Forslag i møtet: Kommunestyret foreslo: Orienteringen tas til orientering. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 54/12 Behandling: Ass. rådmann orienterte om forslaget til Handlingsprogram/ økonomiplan for og budsjett Formannskapet fortsetter behandlingen i møte den Vedtak: Side 20 av 30

21 Sak 88/12 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 55/12 Behandling: Forskjellige forutsetninger i plandokumentet ble drøftet og avklart. Enkelte nye tiltak ble luftet. Formannskapet fortsetter behandlingen i neste møte den Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 56/12 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo følgende endringer/tillegg: 2013: Kr til sommeråpen SFO ved Lensvik skole, finansiert ved reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr Kr i tilskudd til Agdenes historielag bygdabok, finansiert ved reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr Kr til nødstrømsaggregat Hamnahaugen, finansiert med 0,5 mill kr fra aggregatfondet og 0,8 mill kr fra Energifondet. Kr til asfaltering av kommunal veg Bjørnstad Øyangen, finansiert ved bruk av Energifondet med kr Kr til prosjektering av opprusting Sentralidrettsanlegget/ny kunstgressbane, finansiert ved bruk av Energifondet med kr : Kr til sommeråpen SFO ved Lensvik skole, finansiert ved reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr Kr til renovering av Sentralidrettsanlegget/ny kunstgressbane, finansiert slik: Refusjon mva kr Spillemidler kr Bruk av Energifondet kr Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling med forslag i møtet. Vedtak: Side 21 av 30

22 Sak 88/12 Vedlegg: Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2013 med vedlegg. Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for , samt årsbudsjett for I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2013 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Side 22 av 30

23 Sak 88/12 Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 har en utgiftsside på kr ,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr ,-, mens netto avsetninger utgjør kr ,-. Driftsinntektene utgjør kr ,-, eksterne finansinntekter kr ,- og motpost avskrivninger med kr ,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr ,-. Driftsutgiftene i 2013 øker med 8,8 mill. kr (6,7%) i forhold til 2012, mens driftsinntektene øker med 7,4 mill. kr (5,7%). De lønnsrelaterte utgiftene viser en økning med 9,8 mill. kr til 100,3 mill. kr i budsjettforslaget for Økningen skyldes i all hovedsak virkningen av tariffoppgjøret samt økt bemanning i Tjenesten for funksjonshemmede. I budsjettforslaget forutsettes en netto bemanningsøkning med 3,8 årsverk. Bemanningsreduksjoner utgjør 2 årsverk (fra ). I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden : Vannforsyning hovedplan Ny hurtigbåtkai Opprusting veg Mølnbukt småbåthavn Inventar og utstyr Lensvik barnehage Utfyllingsområder overskuddsmasse FDV-tjenesten ny bil Sykehjemmet utbedring av rom Sentrumsutvikling Bom/adgangskontroll industrikai Selva IKT hovedoppgradering Sikringsarbeid Sandabekken Nye lån: Låneopptak Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forholdet mellom inntektsgrunnlag og driftsutgifter er imidlertid ytterligere svekket, - med negativt brutto driftsresultat i 2013 på 2,5 mill. kr (mot 1,2 mill. kr i 2012). Side 23 av 30

24 Sak 88/12 Forslaget til driftsbudsjett for 2013 er balansert innenfor en totalramme på om lag 147 mill. kr. Det konsekvensjusterte budsjettforslaget som etter hvert ble arbeidet fram i budsjettprosessen, viste en underdekning på i størrelsesorden 2 mill. kr. Årsaken er at kommunen har hatt negativ vekst de to siste årene (inntektsøkningen har ikke kompensert for lønns- og prisstigning), betydelige økte driftsutgifter spesielt innen Tjenesten for funksjonshemmede og ikke minst nedgang i antall elever i grunnskolen (elevtallsnedgangen har i løpet av de siste årene medført inntektsreduksjoner på anslagsvis 5 mill. kr). Driftsbudsjettet for 2013 er saldert ved bemanningsreduksjon (2 årsverk fra ) og reduksjon i pensjonpremie. Kommunen er ennå ikke ferdig med inntektstap som følge av elevtallsnedgang i grunnskolen, - et etterslep vil redusere inntektene med millionbeløp også i Bemanningsreduksjoner må påregnes/gjennomføres for inndekking av inntektstapet. Økonomien strammer seg til, - å frigjøre midler til utvikling blir stadig vanskeligere. Handlingsrom må skapes gjennom effektivisering og tøffe omprioriteringer. Side 24 av 30

25 Sak 89/12 BUDSJETTREGULERING 2012 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/678 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/12 Kommunestyret Innstilling: 1. Reguleringer på budsjettet for 2012 vedtas i samsvar med nedenstående oppstilling. 2. Der regulering er anført på tjenestenivå gis rådmannen fullmakt til fordeling på postnivå innenfor den enkelte tjeneste. Ved årsavslutningen av investeringsregnskapet: Bruk av fond (i finansiering av investeringer) reguleres i samsvar med prosjektets framdrift. 3. For investeringsprosjekt som går over flere år: Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet (etter prosjektets framdrift) i det enkelte budsjettår, innenfor vedtatte totale kostnads-/finansieringsramme for prosjektet. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Som tidligere år blir det en oppsamlingsrunde med budsjettreguleringer på slutten av året. I det etterfølgende tas utgangspunkt i sist revidert budsjett og avvik i forhold til det. For enkelte tjenesters del har nye forhold og endrede forutsetninger medført at det må foretas budsjettreguleringer i både positiv og negativ retning. Budsjettreguleringene presenteres på postnivå i investeringsregnskapet, og på funksjonsnivå i driftsregnskapet. Investeringsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon/Ansvar/Art Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt EGENKAPITALINNSKUDD KLP 5290 Kjøp aksjer/andeler Bruk disposisjonsfond LENSVIK BARNEHAGE 2309 Byggetjenester nyanlegg Konsulenttjenester Mva komp - full sats Side 25 av 30

26 Sak 89/ Bruk vedl.-/utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap ARV ETTER OLGA CASPERSEN 1200 Forbruksmateriell, tjenester mv Avgifter, gebyrer, lisenser Konsulenttjenester Avsetning bundet invest.fond Overføing fra andre Bruk av bundne invest.fond OMSORGSBOLIGER 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats Overfing fra andre Bruk av lån Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap STARTLÅN 5100 Avdrag Husbanken Utlån Bruk av lån Mottatte avdrag Ekstraordinære avdrag startlån Bruk av startlånfond BOLIGOMRÅDER 5480 Avsetning fond tomtekjøp Salg av fast eiendom INDUSTRIOMRÅDER 2309 Byggetjenester nyanlegg Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond G/S VOLLAHAUGV-BRENNE 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats Refusjon fra fylkeskommuner Overføring fra driftsregnskap Overføring fra driftsregnskap STEDSUTVIKLING SENTRUM 2309 Byggetjenester nyanlegg Grunnerverv Mva komp - full sats Tilskudd til andre Andre statlige refusjoner Bruk vedlik.-/utbyggingsfond Bruk av ubundne invest.fond Bruk av bundne fond Overføring fra driftsregnskap PRODUKSJON AV VANN 2309 Byggetjenester nyanlegg Side 26 av 30

27 Sak 89/ Bruk av lån DISTRIBUSJON AV VANN 2309 Byggetjenester nyanlegg Grunnervev Ulempeserstatning Annet avgiftspliktig salg Bruk av lån PRESTEBOLIG 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats Bruk vedl.-/utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap INTERNE FINANS.TRANSAK Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 Driftsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt 1000 Kom.styre, f.skap, hovedutv Politiske partier Kontrollutvalg/revisjon Diverse utvalg Ungdomsrådet Kysten er klar Ledergruppen Diverse fellesutgifter Personal Økonomi Informasjonsteknologi Rådhuskantina Andre tiltak boligsektoren Andre religøse formål Fellestjenesten PP-tjeneste Voksenopplæring Skoleskyss Lensvik skole SFO Lensvik Lysheim skole SFO Lysheim Styrket tilbud førskole Lensvik barnehage Mølnbukt barnehage Den kultur.skolesekk Annet barne- og uarb Kulturminnevern Bibliotek Sang og musikk Side 27 av 30

28 Sak 89/ Idrett og friluftsliv Musikkskole Kulturadministrasjon Andre kulturformål Sykehj. Gavefond Olgaarven Kjøkken Sykehjemmet Pleie- og omsorgsadministrasjon Lensvik dagsenter Aktivitetstilbud eldre og funk.hem Minnegaver Brukerstyrt personlig assistent Boform1,2, Hjemmetjenester Hjemmehjelp Tjeneste for funksjonshemmende Foreb.arb. sosial/edruskap Sosialkontortjeneste Barneverntjeneste Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Kvalifiseringsordningen Sosialhjelp Helsestasjon/jordmortjeneste Forebyggende arbeid helse FYSAK Legetjeneste Medfinansiering Akutt helse/omsorg Psykisk helsevern Fysio- og ergoterapi Næringsfond Direkte næringsstøtte Landbruks- og næringsforvaltning Veterinærvakt Radiomerking sau Viltforvaltning Plan Byggesak Kart og oppmåling Adm. teknisk Feiing Brannvern/oljevern Adminstrasjon FDV Forvaltn eiendom Utbyggingsområder boliger Fjellsaunet pelsdyrområde Seinsdal kommuneskog Industriområder Toften/Kråkhaugen FDV, Fellesutg./Lager Rådhuset Lensvik barnehage Side 28 av 30

29 Sak 89/ Mølnbukt barnehage Lensvik skole Lysheim skole Flerbrukshus skole Lensvik dagsenter Helsesenteret Aldersboliger Trygdepensjonat Boform 1, 2 og Utleieboliger Omsorgsboliger Bolig Hamnahaug Brannstasjoner Friområder Sentralidrettsanlegget Flerbrukshus idrett Flerbrukshus kultur Kirkelig administrasjon Kirker Prestebolig Kirkegårder Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Slamoppsamling Renovasjon Kaier Kommunale veier Veg- og gatelys Trafikksikkerhet Utgifter til fordeling Årets premieavvik Amortisering av tidl års 1710 premieavvik Diverse fellesutgifter Startlån Skatt på inntekt og formue Statlig ramme-/øv.tilskudd Renter/utbytte og lån Interne finansieringstranser MVA refusjon fra investeringer Vurdering: De fleste foreslåtte endringer innen driftsbudsjettet er som vanlig knyttet opp mot lønnsrelaterte kostnader som virkning av tariffoppgjør og utbetaling og refusjon av sykepenger. Oppsummeringen viser at regnskapet kan gjøres opp i balanse - forbehold må tas om evt. ekstraordinære situasjoner som kan oppstå på slutten av året. Det forutsettes at Side 29 av 30

30 Sak 89/12 fondsavsetninger og overføring til kapitalbudsjettet for finansiering av investeringer kan gjennomføres i henhold til budsjettet. Side 30 av 30