Vedlegg 2. Energi- og klimaplan Klæbu kommune Visjon, mål og tiltak :4 KL/EBIJ. kommune. 14 mai 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. Energi- og klimaplan Klæbu kommune Visjon, mål og tiltak :4 KL/EBIJ. kommune. 14 mai 2010"

Transkript

1 Energi- og klimaplan Klæbu kommune Vedlegg 2 kommune :4 KL/EBIJ Visjon, mål og tiltak mai 2010

2 Innhold sfortegnelse INNLEDNING 3 SAMMENDRAG 4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE 5 VISJON 8 HOVEDMÅL 8 STRATEGIER 8 STRATEGI 1: KOMMUNENS VIRKSOMHET SOM BYGGEIER OG AKTØR KoMMUNEN SOM BYGGEIER KOMMuNENs ROLLE ETTER PBL INNKJØP OG FORBRUK I KOMMUNEN KLIMA OG ENERGIUNDERVISNING I SKOLE OG BARNEHAGE ØKT KOMPETANSE I KOMMUNEN 12 STRATEGI 2: TRANSPORT- OG AREALPLANLEGGING 13 STRATEGI 3: LANDBRUK 15 STRATEGI 4: KAMPANJER RETTET MOT HUSHOLDNINGER OG BEDRIFTER 16 STRATEGI 5: KLIMATILPASNING 17 TILTAKENES EFFEKT PÅ KLIMAGASSUTSLIPP I KOMMUNEN 18 VERIMsErFING AV KLIMAGASSUTSLIPPENE I KLÆBu KOMMUNE 19 side 2

3 INNLEDNING Dette dokumentet er Klæbu kommune sin tiltaksdel til kommunedeiplan for energi og klima. Som underlag til tiltaksdelen er det utalleidet en faktadel. Denne beskriver kommunen med energibruk, klimagassutslipp, pendling, energiressurser og mye mer. Historikken strekker seg flere år tilbake i tid, og prognosene gjelder frem til år Faktadelens viktigste funksjon er å gjøre kommunen i stand til å foreta riktige valg når det gjelder hvordan energibruk og klimagassutslipp skal få utvikle seg i fremtiden. Faktadelen er underlaget som tiltakene i denne rapporten bygger på. For de som vil vite mer om situasjonen i egen kommune, anbeler vi at man laster ned faktadelen fra kommunens hjemmeside. Hovedformål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Den blir integrert i kommuneplanen som kommunedeiplan for energi og klima, faktadel og tiltaksdel. Planen har fått støtte fra Enova under programmet kommunal energi og miljøplanlegging, og er dermed utformet med tanke på de rammene som gjelder for dette plvgrammet. Energidelen henter data fra Regional energiutredning Trøndelag og Lokal energiutredning i Klæbu kommune. Miljødata er hentet fra SSB, SFT og nettstedet Miljøstatus i Norge. Planarbeidet er organisert med styringsgruppe og arbeidsgruppe. Formannskapet er styringsgruppe. Medlemmene i arbeidsgruppa er Tove Kurnmeneje, rådgiver miljø (leder), Svein Rodø, enhetsieder drift og vedlikehold, Knut Brauteset, enhetsieder nærings- og utbyggingstjenesten og Geir Magne Sund, plansjef. Liv Berit Hansen, rådgiver skole, er assosiert medlem. øyvind Moe fra AF Energi- og Miljøteknikk (tidligere Tempero Energitjenester) har vært sekretær og utformet plandokumentet. side 3

4 SAMMENDRAG En viktig del av klimautfordringen er å utvikle miljøvennlige virksomheter og levemåter. Kommunene har virkemidler som er knyttet til stasjonær energibruk, areal- og transportplanlegging, landbruk og avfall. Det er viktig at disse virkemidlene tas i bruk. Klæbu kommune ønsker å ta i bruk virkemidder i plan og bygningslov i forbindelse med etableringer og reguleringsendringer. Dette gjelder ved etablering av næring, industri eller nye byggefelt, hvor det kan være aktuelt å lage utbyggingsavtaler med ekstra krav til hvordan feltet skal bygges ut. Kommunen ønsker at det utarbeides energi- og effektbudsj ett tidlig i planleggingsfasen av nye bygninger, både kommunale og private. Målet for kommunen er reduserte utslipp, utvikling av fornybar energi og mer effektiv energibruk. Utslipp knyttet til offentlig og privat forbruk er i kraftig vekst på landsbasis Klæbu kommune har valgt målsettinger som bygger opp under Stortingets klima- og energimålsettinger. Kommunen har formulert en erklæring som ledende for sitt arbeid med reduksjon av klimagassutslipp og en bærekraftig energibruk og energiproduksjon: Klæbu skal være en kreativ og handlekraftig kommune. Miøbelastningene skal reduseres, og kommunen skal utvikles innenfor naturens bæreevne. Dette skal skje med grunnlag i nasjonaleforpliktelser innen klima og energi. Det er definert to overordnede mål for kommunens arbeid med energi- og klimatiltak: Klimagassutslippene i 2020 skal være 10 % lavere enn utslippme i 1991, dvs. maksimalt tonn 2-ekvivalenter > Veksten i totalt stasj onært energiforbruk skal begrenses Totalt stasjonært energibruk for hele kommunen skal være maksimalt 82 GWh i 2018 (tilsvarer ca 10 % reduksjon). Energibruk i kommunale bygg, foretak og selskap skal reduseres med minimum 0,5 GWh innen 2013 (ca 10 %). Totalt i kommunen skal det være 2,5 GWh mer vannbåren varme i 2020 (ifht 2006). Innen 2012 skal Klæbu kommune ha fylkets laveste energiforbruk pr m2 i sin bygningsmasse. C0 Målene forsøkes oppnådd gjennom følgende strategier: 1. Kommunens virksomhet som byggeier og aktor 2. Transport- og arealplanlegging 3. Landbruk 4. Kampanjer rettet mot husholdninger og bedrifter 5. Klimatilpasning.,... Klæbu kommune sitt klimamål tilsvarer : omtrent samme utslippsmengde som om : du kjørte bil ganger pr år tur/retur : : Klæbu - Trondheim, dvs ca 600 turer pr : dag. Det betyr at dersom hver person i : Klæbu tar bussen 38 ganger i løpet av et : : år, så når man målet om reduksjon i : klimagassutslipp. : r side 4

5 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMIJNE Her gjengis et kort utdrag av planens faktadel. For mer utdypende informasjon viser vi til denne. Klæbu er en kommune i sterk vekst, noe som bl.a. skyldes nærheten til Trondheim. Frem mot 2025 forventes det at befolkningsutviklingen vil øke med ca 15 %, og at det i 2020 vil være ca 6500 bosatte i kommunen. En slik vekst skaper mange utfordringer, og en av dem er utbygging av kollektivtilbud. Det er ca 2400 personer som regnes som pendlere i kommunen, og dette antallet har økt med ca 22 % siden år Antallet utpendlere er høyere enn antall innpend.lere, og utgjør en andel på ca 82 %. I 2007 dro ca 92 % av utpendleme til Trondheim, mens ca 3 % dro til Melhus. Helse- og sosialtjenester er dominerende næring i kommunen. I 2007 utgjorde helse/sosial ca 36 % av alle sysselsatte (inkl pendlere), mens bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde ca 12 %. Hovedvekten av areal innen bygningsmasse er private boliger, og ca 70 % av disse er eneboliger. Tilsvarende for Malvik er 76 %. Hver husstand i Klæbu bruker i gjennomsnitt ca kwh/år, mens det tilsvarende i Malvilc ligger på ca kwh/år. Dersom alle husstander i Klæbu hadde vært bygd som passivhus, ville energibruken til bolig være redusert med ca 36,5 GWh (ca 29 millioner kroner). Dette tilsvarer en reduksjon i globale klimagassutslipp på ca tonn C02 ekvivalenter (ca 1,8 ganger mer enn klimagassutslippene i Klæbu i 2006). Det er viktig at bygg som bygges nå og i fremtiden bygges mest mulig energieffektivt. Antall fritidsboliger i kommunen er pr ca 130 stk, og de bruker i snitt ca 2000 kwhlår (i tillegg til ved). I kommunen har ca 90 % av fritidsbyggene strøm som energikilde. I Klæbu kommune er elektrisitet den dominerende energibæreren til oppvarming av næringsbygg og boliger. Men også biobrensel er en betydelig energibærer i kommunen. Det er sannsynlig at elektrisitet også i fremtiden er dominerende energibærer til oppvarming i kommunen. Det produseres energi fra vannkraft i kommunen. Produksjonen er ca tre ganger større enn forbruket i kommunen, og man er på den måten selvforsynt med energi. Det er 12 yrkesbygg med vannbåren varme i kommunen, og ca 6 % av alle boenheter har varmbåren varme. Det er fjernvanne i kommunen hvor hovedparten produseres på bioenergi. Som vist i figurene til høyre, har stasjonært energibruk (all energibruk utenom transport) økt i perioden Det er forbruk av elektrisitet som har økt mest. økningen i forbruk er mest knyttet til husholdning og tjenesteytende næring. Ca 70 % av alt forbruk i kommunen er elektrisk, og ca 20 % er bioenergi. : 30t Husholdningene står for ca 70 % av alt energiforbnik, mens tjenesteytende næring utgjør ca 29%. Elektnsitet Ved, treafaii Diesel, fyringsolje. Fjemerrne Sum side 5

6 Prognoser for fremtidig stasjonært energibruk viser at forbruket vil øke med ca 19 GWh mot år 2020 (ca 2 7 %). Forbruksøkningen knyttes til husholdninger og tjenesteytende næring. Norge - _I ST-fjlke I I i iii il III Tydal Il i II! liii Selbu Malvik II II I I I I Klæbu I I I I I I Skaun Melhus Midtre Gauldal Holtålen Røros Orkdal Meldal - Rennebu - Oppdal Osen Roan III III III Åljord Bjugn III III III I I I I I I I Rissa I II III I I II II :1 Agdenes ørland II! II Frøya Hitra Snillijord Hemne - Trondheim I I I I I Klimagassutslipp fordelt på antall innbyggere, gitt i tonn C02-ekvivalenter per innbygger (2006) CD Det er belyst en del alternative energiressurser i 0 kommunen, hvor de med størst potensial knyttes til skogen og smakrafiverk. C\I C C\i CN C J CS C1 1-Iusholdning 1]enesteyting Primærnæring Fritid Industri Det er anslått at det er mulig å produsere ca 40 GWh (ink enøkpotensial) gjennom alternative energiressurser. I tillegg til dette kommer et potensial fra passiv soloppvamiing Utslipp av klimagasser fra Klæbu kommune utgjorde i 2005 ca 0,6 % av alle klimagassutslipp i Sør- Trøndelag fylke. HH - i-i- Utslippene var ca tonn C02 ekvivalenter, dvs ca 2,3 tonn C02-ekvivalenter pr innbygger. Dette er vist i figuren til venstre. I 2006 sto landbruk for ca 28 % av klimagassutslippene, og trafikk for ca 59 %. Fremskrivning av klimagassutslippene viser at utslippene vil øke til ca tonn C02 ekvivalenter i 2020, og at biltrafikk vil stå for en økende andel. Klimagassutslippene pr innbygger har gått ned, noe som skyldes en sterk befolkningsølming. Om det ikke iverksettes tiltak vil utslippene i 2020 være ca 2,1 tonn pr innbygger. side 6

7 I faktadelen ble følgende sektorer belyst spesielt: Energiforsyning (muligheter og ressurser), husholdning, primæmæring (jordbruk og skogbruk), tjenesteytende sektor, industri, transport og kommunen som byggeier og aktør. Av disse ble de viktigste i forhold til potensielle reduksjoner i klimagassutslipp vurdert til å være kommunens virksomhet som byggeier og aktør, transport- og arealpianlegging, ny fornybar energi, landbruk og kampanjer rettet mot husholdninger. Det er ikke dermed sagt at tiltak mot tjenesteytende sektor eller industri skal neglisjeres, men mer at tiltak mot disse vil bli av informativ art. Faktadelen til energi- og klimaplanen viser et potensial for nye energikilder. Kapittel 3.3. og i viser at følgende nye energikilder er av størst interesse i Klæbu kommune: Småkraftverk, Energiuttak skog (skogbruk) og Biogass. I tillegg kommer realisering av enøk potensial 8000 og binding av klimagassutslipp i skog 4000 (netto tilvekst). 0 I forhold til Norges klimagassregnskap får man ikke godskrevet binding av klimagass i skog, men vi har tatt det med for å vise anslått størrelsesorden. g Potensiell global klimagassreduksjon liiiiiiiii!i! (1) o ci (i, I- Co > (I) 2 w Som beskrevet i faktadelen er skogens tilvekst ca mo/år. Dersom vi legger dette til grunn får vi en netto binding av C02 lik ca tonn vist som klimaskog, dvs ca 1,8 ganger mer enn klimagassutslippene i kommunen i I forhold til denne vurderingen vil de største potensialene for klimagassreduksjon fra nye energikilder i Klæbu kommune være som i figuren over. Som vi ser er binding av klimagasser i skog, skogbruk og mikrokraftverk svært betydningsfull i global sammenheng. side 7

8 VISJON Det er utformet en viljeserklæring som beskriver i hvilken retning kommunen ønsker at utviklingen skal gå i Klæbu kommune med hensyn på energibruk og klimagassutslipp. fl.. fl. fl.. fl fl. fl fl fl. fl. fl. a. fl. fl... fl.. fl.. fl fl flfl.. fl. fl fl. fl fififi fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fifi fl fl fl fl fl fl fl fl fl flflflflflfl fl, : Klæbu skal være en kreativ og handlekraftig kommune. Miljøbelastningene skal reduseres, og : kommunen skal utvikles innenfor naturens bæreevne. Dette skal skje med grunnlag i nasjonale : forpliktelser innen klima og energi. : flflflhfl eflflflflflflflflflflflflflflflfl fliaflflflflflflflfl flflflflflflflflflflfl flflflflflflflflflflflflflflfl fl flflflflflfl flfl flflflfl fl HOVEDMÅL ;ii.....fl..fl...fl..flfl.fl.flflflfl..flfl.pi : A. Klimagassutslippene i 2020 skal være 10 % lavere enn utslippene i 1991, dvs. maksimalt : tonnc0 2-ekvivalenter : * B. Veksten i totalt stasjonært energiforbruk skal begrenses : : Totalt stasjonært energibruk for hele kommunen skal være maksimalt 82 GWh i 2018 (ca 10% reduksjon). Energibruk : i kommunale bygg skal reduseres med minimum 0,5 GWh innen 2013 (ca 10 %). Totalt i kommunen skal det være 2,5 GWh mer vatmbåren varme i 2020 (ifht. 2006). : : Innen 2012 skal Klæbu kommune ha fylkets laveste energiforbruk pr ru2 i sin bygningsmasse. I fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fifi fifi fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fifi fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fifi fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fifi flfl fl fl fifi fl fl fl a fifi fl * ST-Jj lke legger opp til en klimagassreduksjon på 30 % lavere i 2020 enn Kommunen mener at målsettingen om 30 % lavere enn 1991 erfor ambisiøstfor Klæbu, og vil iførste omgang konsentrere seg om et lavere mål. For å sikre kontinuitet i arbeidet med energi- og klimaplan er det en forutsetning at arbeidsgruppe for energiog klimaplan møtes årlig for å synliggjøre og prioritere energi- og klimaplanarbeidet i økonomiplan og årsmelding (iverksatte tiltak m.m.). Innspill og prioriteringer fra arbeidsgruppen utarbeides i god tid før økonomiplan, og behandles politisk. I 2012 og i 2016 skal status på klimagassutslipp vurderes og ytterligere tiltak for å nå målene skal settes inn om nødvendig. Dersom målet om klimagassreduksjon ikke nås, vil Klæbu kommune kjøpe klimakvoter inntil målet er nådd. STRATEGIER Iflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfluflflflflflflalflaflflflflflfllflflfl : Følgende strategier/innsatsområder er valgt for å nå hovedmålene: : 1. Kommunens virksomhet som byggeier og aktor : 2. Transport- og arealpianlegging : 3. Landbruk : 4. Kampanjer rettet mot husholdninger og bedrifter : :. Klimatilpasning r i i i i.. side 8

9 2008, veileder Energi- og Klimaplan Klæbu kommune STRATEGI!: KOMMUNENS VIRKSOMHET SOM BYGGEIER OG AKTOR Kommunen har en særdeles viktig rolle som aktør og byggeier, ikke bare i egen virksomhet men også som et forbilde. Eksisterende virksomhet bør gjennomgås slik at energibmken og klimagassutslippene blir så lave som mulig. Dette gjelder ikke bare ved eksisterende virksomhet men også i nye virksomheter. Det er mange hensyn som må tas ved nybygging/større rehabiliteringer av kommunale bygg om en ønsker å sikre at en ivaretar krav til energiøkonomiserende løsninger, godt inneklima og minst mulig påvirkning av det ytre miljø. I tillegg til å vite hva kommunen må ta hensyn til, skal en også vite når i en nybyggings /rehabiliteringsprosess det bør fokusere på de forskjellige ting. Dette arbeidet bør derfor prioriteres. Skal Klæbu nå målene for effektiv energibruk i egen bygningsmasse må det utformes en overordnet energipolicy, en målsetting, en strategi og ikke minst en konkret handlingspian for å nå målene. Det bør utarbeides en kravspesifikasjon for nybygging for å sikre at de bygg hvor kommunen skal være driftsansvarlig/betale driftskostnadene i mange år framover, bygges slik at det gir muligheter for energiøkonomisk drift, samtidig som en sikrer at offentlige krav oppnås. Stiller man krav tidlig i byggeprosessen kan også store deler av ansvaret for at et bygg blir bygd energiøkonomisk flyttes fra kommunen til entreprenør. Kommunen må beskrive funksjonskrav for energi allerede i prosjektidé fasen. Dette gjøres svært sjelden. Grunn til dette kan være flere, en er ofte manglende kompetanse rund energieffektiv drift av bygninger samt hva som kreves av systemløsninger og tekniske anlegg. Det er en fordel både for kommunen/byggeier, arkitekt, forprosjektgruppen og evt. leietakere at funksjonskrav stilles så tidlig som mulig i et prosjekt. Når målsettingen er klar må en ha en strategi og handlingsplan for å nå målene. Det er viktig at kommunen tidlig i prosjektet kommer med sine krav/innspill til arkitekt/prosjektlederfirma og til de rådgivende konsulenter. Dette må gjøres før en starter med utarbeidelse av anbud, og må følges opp i hele anbudsperioden fram til anbud sendes ut. Når anbud er utsendt og entreprenør valgt vil de fleste endringer være mye dyrere enn om ting gjøres riktig første gang. Dette er nærmere omtalt i faktadelen (kap. 5.6). En gjennomgang av forbruk ved kommunale bygg viste at det er et stort behov for en nærmere vurdering av sparepotensialet og enøktiltak. I forhold til normtall er det, i perioden 2005 anslått en mulig besparelse på ca 1 million kroner ved Rådhuset. Energy Performance Contmcting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak i eksisterende bebyggelse med garantert besparelse - energisparekontrakt. EPC innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak. Gjennom en resultatavtale garanteres besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Kapasitet, både når det gjelder tid og kunnskap (om både energi og innkjøp), er ofte barrierer i kommunen. EPC er et godt og sikkert verktøy for kommunene for å gjennomføre tiltak for energieffektivisering i egne bygg. EPC samt maler for anbudsdokument/kontrakt er utarbeidet og finnes tilgjengelig. EPC er en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring ihht lov om offentlige anskaffelser. Kommunen har som mål å ha laveste energiforbruk pr m2 i sin bygningsmasse i fylket. Som vist i faktadelen krever dette noen tiltak, særlig på bygg innen helse, barnehage og på rådhuset. For å nå målet må energibruken i rådhuset reduseres med nesten 50 %, helse- og omsorg med ca 35 % og bamehagene med ca 16%. side 9

10 Ny fornybar energi I Norge har vi hatt tilgang på billig vannkraft i lang 100 % tid, noe som blant annet har ført til at de aller fleste bygg som er satt 90 opp bruker strøm til oppvarming. 0/ Som figuren viser er ca 69 % av all energibruk til oppvarming av bygninger i Norge, knyttet til 70 Jo strøm. I Sverige utgjør samme type oppvarming 60 % bare 24 %, og i Danmark bare 5 %. 50 % 40% Norske myndigheter har i lang tid arbeidet for at 30 % man skal minimere bruken av elektrisitet til 20 % oppvarming av bygninger. Dette fordi man vil 10 % frigjøre elektrisk energi (som er en 0 % knapphetsressurs) til andre formål Norge Srige Danmark Finland Island Den elektrisiteten som frigjøres kan i teorien Fjernvarme i Bio eksporteres til Europa og blant annet erstatte strøm i Olje u Gassi (other) Elektrisitet produsert på kulikraft. Sett i en større sammenheng bør man arbeide for å bli mindre avhengig av elektrisk energi, særlig til oppvarming. Det bør derfor satses på lavere forbruk, økt energifieksibilitet og bruk av alternative energikilder. Dette vil være positivt både lokalt og nasjonalt, gjennom bedre miljø og mindre press på utbygging av nye vassdrag. Dersom man tok i bruk de ulike energikilder som beskrevet i kapittel 3.3. i faktadelenog realiserte enøk potensialet, ville kommunen bidra med ca 38 GWh ny elektrisitet til Europa. Om vi legger miks UCPTE til grunn (se kap i faktadel) ville dette gi en global klimareduksjon på ca tonn C02-ekvivalenter. Dette er ca 1,8 ganger mer enn hva Klæbu kommune hadde av klimagassutslipp i år Kommunen har som mål å få til 2,5 GWh mer vannbåren varme. En eventuell sterkere fjernvarmesatsning fordrer at man har bygg med vannbåren varme som er lokalisert i sentrale områder. Kommunen bør derfor legge til rette for at eventuelle nye bygg eller bygg som rehabiliteres vurderes med vannbåren varme. side 10

11 Kostnad 1, Energi- og Klimaplan Klæbu kommune Tiltak 1.1 Kommunen som byggeier Nr. Beskrivelse - (kr) Fremdrift Nye bygg eller eksisterende bygg som rehabiliteres i kommunal regi, skal vurderes bygd/rehabilitert etter passivhusstandard Benytte års- og levetidskostnader som et element ved vurdering av alternative løsninger og egne byggeprosjekt._ordinært budsjett. 20 Fase ut eksisterende oljekjeler på Sørborgen skole og ungdomsskolen, og ta i bruk fomybar energi fra fjemvarmeanlegg eller lokale energisentraler basert på ny fornybar energi. Energibærer (bioenergi) til Sørborgen området skal ut på anbud 2010, byggestart og drift 2 8 mill forventes i Feriestengte skoler og bamehager (dette vil gi reduserte energikostnader) Gjennomføre ennkanalyse etter EPC modell ved rådhus og sykehjem. (eks evt investeringer, kun analysekostnader) Rådhuset, gammel del av sykehjemmet, kulturhuset, Klæbuhallen og Rydland barnehage skal 6 tilknyttes sentral driftsstyringsanlegg (elektriske anlegg, vannbårne anlegg og 0,8 mill ventilasjonsanlegg). Automatisk slokking av lys i kommunale bygg (tilbud gitt av CTM-system på rådhuset (eks 7 kjeller) og foajé i Kulturhus. Kostnad er kun knyttet til dette). Tiltaket er avhengig av tiltak 3.1.5_og_avventer resultat fra dette før det evt gjennomføres Sørborgen skole etterisoleres (noe gjenstår) Klæbu ungdomsskole: skifte av vinduer, etterisolering, VVS. 6 mill Fase ut eksisterende oljekjel ved Tanem oppvekstsenter, og ta i bruk fornybar energi fra lokal energisentral_basert_på_ny fomybar energi. mill 2015 betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. I løpet av 2009 har kommunen finansiert og iverksatt to tiltak som vil føre til en reduksjon i utslipp av klimagasser. Dette er energiøkonomisering av fyrrom og ventilasjonsrom ved Klæbu ungdomsskole og Sørborgen skole. Disse er ikke med i tabellen over. Det er mulig å søke om støtte bl.a. hos Enova for tiltak 3.1 nr 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Størrelse på støttebeløp er ukjent og avhenger bl.a av energireduksjon som tiltaket utløser. Kommunen må imidlertid regne med å finansiere mellom 60 og 75 % på egen hånd. 1.2 Kommunens rolle etter pbl Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Boligprosjekter større enn 10 boliger eller mer enn 500 m2 plasseres og utformes med hensyn til I energieffektivitet og fleksible, miljøvennlige energiløsninger. En utredning skal foreligge ved behandling av detaljert reguleringsplan. 2 Ta i bruk utbyggingsavtaler og gå i en aktiv dialog med utbygger ved planlegging av nye byggefelt. Avtaler og vilkår følger byggesaksbehandlinger Forbildeprosjekt lavenergihus/passivhus i Gjellan-Trøåsen Benytte tre som materiale i nye bygg i størst mulig grad (minimere bruk av stål/betong/andre materialer med store klimagassutslipp) Sørge for at nye utbyggingsområder utredes med minst ett alternativ til elektrisk oppvarming forhåndskonferanser etter plan- og bygningsloven informere utbygger om kommunens energimål, og hvordan man kan ta energihensyn og aktuelle energiløsninger. Sjekkliste/rutine utarbeides. - betyr at kostuader tas over ordinært budsjett. side 11

12 2010 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 1.3 Innkjøp og forbruk i kommunen Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Ved innkjøp eller leasing av nye biler i kommunal regi, skal man vurdere elbil eller hybridbil fremfor dagens bensin/diselbiler I gatebelysning i kommunal regi skal det benyttes energisparende pærer der det er mulig Kommunen skal ha en aktiv strategi for å endre overordnede rammevilkår, dvs, blant annet fremme 3 overfor fylkeskommunen et ønske om å skjerpe miljøkravene i den fylkeskommunale itmkjøpsordning. 4 Etablere 6 lade punkt for elbiler. Fått tilskudd fra Transnova på kr til tiltaket Alle kopimaskiner skal ha tosidig utskrift og svart/hvitt som standard Minst 30 % av all mat som serveres i forbindelse med kommunal virksomhet skal være kortreist og.. gjerne økologisk produsert. Fra2Oll betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. 1.4 Klima og energiundervisning i skole og barnehage Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Det skal undervises i emnet energi- og klima i skolene og barnehagene. Tanem skole og Sørborgen skole blir Regnmakerskoler Etablere Grønt flagg ved skolene i Klæbu. Grønt Flagg er norsk betegnelse på den internasjonale 2 Eco-Schools ordningen. Målet med Grønt Flagg er å stimulere bamehager og skoler til å styrke 1200 kr undervisning for bærekraftig utvikling. Det er nå nærmere 700 bhg og skoler som deltar i Norge pr skole urere d i ( internasjonalt i 44 land). For å komme i gang skal bhg/skolen fylle ut et registreringsskjema pr år og en miljøhandlingsplan. Trondheim kommune har en meget omfattende Grønt Flagg aktivitet. betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. 1.5 økt_kompetanse_i_kommunen Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift i Kommunens virksomhet skal sertifiseres etter miljøfyrtåm. I 2010 skal rådmannens stab sertifiseres Kursing og sertifisering av teknisk personell i energioppfølging (EOS), sentral driftskontroll (SD), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), ventilasjon, varme og sanitær (VVS) med mer Kurs i øko-kjøring for alle ansatte. Kostnader forbundet med dette er en samling med simulator. 3 Priser ligger på ca kr 5000 for 2 timer teori!trening med 15 deltagere. Det foreslås ca 30 personer på kurs_i_2011_(kommunale_biler)_og_ca_200_personer_i_2012. betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 12

13 Klæbu. Energi- og Klimaplan Klæbu kommune STRATEGI 2: TRANSPORT- OG AREALPLANLEGGING Pendlingsaktiviteten i regionen er økende og med bakgrunn i dagens situasjon har kommunen, i samarbeid med de ulike transportaktører, forsøkt å vurdere ulike alternative løsninger som kan bidra til lavere C02- utslipp. Transportsektoren sto for 61 % av klimagassutslippene i Klæbu i 2007, og av dette utgjorde personbiltrafikken 74 % og lastebil/buss 26 %. Det resterende utgjøres av landbruksmaskiner, snøscootere m.m. Å øke den relative andelen av biler med lavt drivstofforbruk kan være et effektivt tiltak for å redusere utslipp fra vegtransporten. Dette gjelder når institusjoner eller enkeitpeisoner bevisst velger drivstoffgj errige biler ved nykjøp. Samtidig vil en generell fornyelse av bilparken føre til lavere utslipp av C02, hvis en slik fornyelse ikke fører til en større total bilpark. Energiforbruket ved kollektivtransport er normalt lavei enn ved bruk av privatbil. Transportselskapene og kommunene i regionen vil kunne legge til rette for et bedre tilbud til innbyggerne enn hva som er tilfellet i dag. I tillegg vil disse tiltakene ha positive effekter for lokalmiljøet og trafikksikkerheten. Plan- og bygningsloven er et av de mest langsiktige klimavirkemidlene en har. Loven gir kommunene ansvar for arealpianlegging og tilrettelegging av transportsystemer. Arealpianlegging etter plan- og bygningsloven vil kunne bidra til tjenester i sammenheng med kollektivtrafikktilbudet. Loven gir også kommunene mulighet til å regulere parkering og utvikle gang-, sykkel- og turveier. Virkningen av de enkelte tiltakene i transportsektoren er små på kort sikt. Det er derfor viktig å se transportsektoren i et helhetlig og langsiktig perspektiv. For at kommunen skal nå sine hovedmål må klimagassutslipp fra transport reduseres med minimum 15 % i 2020 i forhold til 2007, dvs, ca 1400 tonn. Dette tilsvarer ca 17 turer pr person tur /retur Trondheim I tillegg til tiltakene i dette kapitlet kommer noen tiltak mot kommunen som aktør og mot husholdninger som også vil føre til redusert bilbruk. Dette er blant annet informative tiltak, og fokus på kjøring i kommunal regi. Det forutsettes også en. fl fl. fl. fl fl... I fl fl... fl.. : Utslipp fra privatbiler i Klæbu kommune : : utgjorde i 2007 ca tonn C02- : : ekvivalenter. Det er ca 0,8 tonn pr : person, noe som tilsvarer at hver person : kjører ca 56 ganger tur/retur Klæbu : : Trondheim pr år. :... fl. fl fl. fl. fl fl fl fl. fl fl fl.... fl... fl fl.. fl...fl...fl...ifl...fl.fl... fl fl : Målet nås dersom alle lar bilen : stå og tar bussen 17 ganger i løpet av et år. : drahjelp gjennom statlige virkemidler som fører til en endring i kollektivtrafikk og bilparken. Summen av dette vi vil føre til at Klæbu kommune vil nå sin målsetting om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren. I fl fl fl fl fl fl fl I fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl II side 13

14 Trondheim Energi- og Klimaplan Klæbu kommune Tiltak Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Samordnet areal- og transportplanlegging i kommuneplanen i hht interkommunal arealpian (IKAP) 2009 og føringer i egen kommuneplan. i Vekst i og ved sentrum, men fortsatt noe utbygging på Tanem, og forsiktig utbygging i andre deler av kommunen Tett utnytting og fortetting. Næringslokaliserting_ut fra_hensynet_til_minimal_transport. 2 Motivere barn til å gåjsykle mer. Gjennomføres ved hver skolestart med oppfølging gjennom skoleåret. Fra 2010 Holdningsendring og opplysning til foreldre når det gjelder bringing og henting av barn på skolen. Informasjon fra skolen. Det er sunt for barna å gå! Gjennomføres ved hver skolestart med oppfølging gjennom skoleåret. Ansvar: Skolene. Fm 2010 (Traflkksikkerhetsplan ) Dialog med fylkeskommunen, Team trafikk og Klæburuta for å bedre kollektivtilbudet i kommunen. Tilrettelegge bedre for myke trafikkanter 5 Utarbeiding av reguleringsplan for Sørborgen (2010). Gjennomgang av trafikkfarlige skoleveger. (Trafikksikkerhetsplan ) For_andre_sikkerhetstiltak_vises_det_til_denne_planen. 6 Gang- og sykkelveg Sentrum - Lyskiett. 7 Gang- og sykkelveg Tanemkrysset grense. Eget prosjekt betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 14

15 STRATEGI 3: LANDBRUK Det er viktig å merke seg at landbruket utgjør mye av løsningen på klimaproblematikken, gjennom opptak i skog og myr men også ved å utnytte alternative fornybare energiressurser. Landbruket er viktig innen produksjon av ny fornybar energi, og innen matproduksjon. Dette blir enda viktigere i fremtiden... I.. II I B a i i i : Viste du at kua slipper fra seg ca 11 tonn med gjødsel per : Landbrukssektoren sto for 25 prosent av år. Det er mye energi i den møkka, og den kan utnyttes. : klimagassutslippene i kommunen i 2007, men bare en liten andel av energiforbruket. Det er hovedsakelig lystgass og metan som utgjør klimagassutslippene fra jordbruket. Lystgassutslipp er knyttet til gjødselspredning, erosjon, jordavrenning/flom, restavlinger, myrdyrking. Metanutslipp omfatter husdyra, lagring og spredning av gjødsel, tett jord (jordpakking/myr, brenning av biomasse). En liten andel C02-utslipp er knyttet til bruk av fossil energi og nedbryting av organisk materiale i jord. Flere undersøkelser viser at økologisk landbruk gir lavere utslipp per arealenhet enn konvensjonell drift bl.a. fordi energiforbruket er lavere. Dette skyldes: Ingen bruk av lettiøselig kunstgjødsel. Ingen bruk av kjemiske sprøytemidler Begrenset bruk av langtransportert fôr Bruk av lokale og fornybare ressurser, kortreiste matvaresystemer. CO2 En ku raper noe som ut av Klæbu kommune anser det som riktig å fokusere på reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket gjennom tiltak som berører drift. Landbruket må gjøre tilpasninger til et endret klima, og landbruket må fungere som virkemiddel mot klimaendringer. Viktige elementer er utslipp og binding av klimagasser fra landbruket, binding av karbon gjennom bærekraftig skogbruk, og mer bruk av trevirke og satsing på bioenergi. Slik det er i dag ikke Norge godkjent binding av skog som et klimatiltak. Som beskrevet i faktadelen er netto binding av C02 i Klæbu kommune ca tonn, tilsvarende ca 1,5 ganger mer enn klimagassutslippene i kommunen i Det er gjennomført et åpent møte hvor næringen kunne komme med innspill på mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene. For at kommunen skal nå sine hovedmål må landbruket redusere sine klimagassutslipp med ca 20 %, dvs ca 600 tonn. Tiltak Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Tiltak i energi- og klimaplan skal benyttes aktivt som et ledd i KSL og miljøplan i landbruket. Stimulere til økt kunnskap om gjødselpianlegging 1 Informere om alternative spredeteknikker av husdyrgjødsel og tilskuddsordninger. Stimulere til at flere samvirke/gårdbrukere går til innkjøp av nytt og mer effektivt spredeutstyr for gjødsel (innebærer også økonomisk stimulans). Kartlegge kapasitet på eksisterende gjødselsiager, og vurdere hvordan dette kan utnyttes optimalt (2010). Informasjon og gårdsbesøk hvor gårdbrukerne får innspill på hva de kan gjøre for bedre klima/miljø. Dette er et samarbeid med landbruksrådgivningen, 2 og vil omfatte et vist antall områder/bruk. Noe av kostnadene dekkes inn med egenandel fra gårdeiere som vil ha tilbudet. Kostnad ca 6000 kr 2015 pr bruk. Det er ca 40 bruk i kommunen. Det søkes om eksterne midler (SMIL midler el.) 3 Ved bortleie/salg av Iandbrukseiendom prioriteres nabobruk Delfinansiere pådrivestilling i Nidaros skogforum med sikte på klimavennlige tiltak Kartlegging av områder egnet for uttak av biobrensel i Klæbu betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. fr side 15

16 STRATEGI 4: KAMPANJER RETTET MOT HUSHOLDNINGER OG BEDRIFTER Husholdninger og enkeltpersoner er en viktig nøkkel i arbeidet med redusert energibruk og utslipp. Transport, mat og bosted er viktige momenter for en husholdning. Kommunen er viktig aktør som rådgiver, nettverksbygger og tilrettelegger med fokus på viktige miljøkonsekvenser. rnagassutslipp i 07 utgjorde 2,3 ipriinbyggei Klæbu kommune skal bruke tilgjengelige virkemiddel i plan og bygningslov i forbindelse med etableringer og reguleringsendringer i byggefelt. Tiltak for dette finnes under kommunen som byggeier og aktør. I forhold til klimagassutslipp fra husholdninger ønsker kommunen først og fremst å arbeide med tiltak for bevisstgjøring fl 1 fl ihiflfl : i 2007 produserte hver enkelt : : innbyggeriklæbu ca 280 kg : avfall. Det er særlig innen områdene transport, energibruk og avfallsminimering at hver enkelt innbygger kan gjøre en forskjell. Fokus på kjøp av kvalitetsvarer som varer lengre, og redusert bruk av emballasje er viktig. I tillegg til de direkte utslippene kommer indirekte utslipp som følge av produksjon av mobiler; MP3 spillere, fiatskjermer m.m. I følge forbruksstudier utført av industriell økologi ved NTNU og SSB utgjør disse indirekte utslippene ca 50 % av norske husholdningers totale CO2 utslipp. For at Klæbu kommune skal nå sine klimamål, må utslippene fra husholdning reduseres med ca 150 tonn C02 ekvivalenter. Dette betyr at hver enkelt innbygger må redusere sine klimagassutslipp med ca 23 kg C02 ekvivalenter. I 2007 utgjorde utslipp fra husholdningene ca 77 kg pr person (utslipp fra transport kommer i tillegg). fl fl fl fl a fl fl fl fl fl I fl fl I : Viste du at dersom alle husstander i Klæbu reduserte : energibruken med 10 %, ville klimagassutslippene reduseres med ca 190 tonn. Om denne elektrisiteten ble : eksportert til Europa ville de globale klimagassutslippene : reduseres med ca tonn CO2 ekvivalenter. :...fl...fl...fl... HVA ER Dlii BIDRAG! Tiltak Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift 1 etablere og vedlikeholde informasjon om energi- og klima på web motivere innbyggeme til å benytte park & ride anlegget i sentrum, sykle og samkjøre etablere tilskuddsordning for utskiftning av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, slik 3 at partikkelutslipp/svevestøv og ufullstendig forbrenning reduseres med minst 50 % av beregningen vist i faktadelen. Begrenset til kr 1000 til 20 husstander pr år. 4 samarbeid med Envina for å initiere kurs i hjemmekompostering. Fra 2010 stimulere flere innbyggere til å si nei takk til uadressert reklame, ved å sende ut nei takk klistremerker sammen med en kort_veiledning samarbeid med Envina om å etablere miljøstasjon Kommunen skal sammen med Envina vurdere bedre innsamlingsordning for spesialavfall Oppfordre_bedrifter i_klæbu_til_miljøsertifisering betyr at kostnader tas over ordinært budsjett. side 16

17 STRATEGI 5: KLIMATILPASNING I løpet av de siste hundre årene har temperaturen på jorda steget med 0,74 grader. Mesteparten av denne økningen har kommet de siste 30 årene. Nedsmeltingen av havisen i Arktis skj er også raskere enn forventet. Selv om vi skulle lykkes med å få til betydelige reduksjoner i de globale utslippene av klimagasser på kort sikt, vil klimaendringene forsterke seg utover i dette århundret. Det er derfor nødvendig å tilpasse seg de klimaendringene som kommer. Definisjonen på klimatilpasning som både FNs Klimapanel og nasjonale myndigheter legger til grunn er den evnen et system har til å tilpasse seg klimaendringer (inkludert klimavariasjoner og ekstremer) for å begrense potensielle skader, dra fordeler av mulighetene, eller håndtere konsekvensene. Til nå er det få kommuner og regioner i Norge som har tatt inn over seg forventede klimaendringer og hvilken betydning disse bør ha for kommunal planlegging. På statlig nivå er det igangsatt et arbeid med å utarbeide strategier for å klimatilpasse Norge. I dette ligger også at staten vil bidra aktivt til kompetanseoppbygging i kommunene på dette området. Det er her spesielt behov for regelve± og retningslinjer for hvordan kunnskapen om forventede klimaendringer skal oversettes til kommunal myndighetsutøvelse. Hvor omfattende klimaendringer skal vi planlegge for og hvilken tidshorisont skal vi legge til grunn? Det er betydelig usikkerhet om hvordan klimaendringene vil slå ut regionalt og lokalt. Modellene blir stadig bedre. Det er ikke gjennomført noen modellering av klimaendringer i Klæbu, men studier som er gjort i Trondheim viser følgende klimaendringer mot år 2100: Årlig gjennomsnittstemperatur øker med ca 2,5 C Havnivået stiger med ca 42 cm mot år 2100 (7 cm i 2050) Årsnedbør for perioden vil være ca 20 % høyere enn for perioden (økningen kommer i hovedsak som regn) Færre dager med snødekke Flere dager med ekstremnedbør og økt fare for erosjon, flom og skred Effekter på biologisk mangfold Det er behov for en mer grundig forståelse av Klæbu kommune sin klimasårbarhet. Et viktig tiltak blir derfor å kartlegge dette. Arbeidet bør koples opp mot de erfaringer man har i Trondheim, og bør omfatte naturlig sårbarhet som havstigning, ekstremnedbør, flom og skred. Tiltak Nr. Beskrivelse Kostnad Fremdrift Kartiegg klimasårbarhet mht. ekstrem nedbør, flom og skred. Tiltak utredes. Jfr. overordnet ROS-analyse. Ordinært budsjett Overvannshåndtering som ivaretar regnflommer og rasfare/utglidninger pga klimaendring skal vurderes i alle reguleringsplaner Tiltak for håndtering av ekstremnedbør skal vurderes i Hovedplan for avløp Sikringstiltak for å hindre erosjon i bekkedaler (kvikkleireprosjektet). Eget budsjett side 17

18 0 - ZZ Energi- og Klimaplan Klæbu kommune TILTAKENES EFFEKT PÅ KLIMAGASSUTSLIPP I KOMMUNEN Klæbu kommune har som mål at klimagassutslippene i 2020 skal være ca 10 % lavere enn i 1991, dvs at klimagassutslippene ikke skal være høyere enn tonn CO2 - ekvivalenter. Prognosene for klimagassutslipp i 2020 viser en mengde på ca tonn CO2 - ekvivalenter. Det betyr at Klæbu kommune må redusere sine ldimagassutslipp med tonn CO2 - ekvivalenter. I forhold til folketallet i 2020 betyr dette en reduksjon på ca 0,5 tonn pr person. Beregninger viser at tiltakene vil føre til en reduksjon i utslipp av COz - ekvivalenter lik tonn. Dette gir en klimagassreduksjon på ca 22 %. For å nå dette målet er det nødvendig med reduksjon i utslipp fra trafikk og fra landbruk. I tillegg er det nødvendig å realisere enøk potensialet, og deler av potensialet for ny fornybar energi. Figurene under viser hva man vil oppnå i reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, dersom foreslåtte tiltak i planen gjennomføres l0000 G) i:o 80 Utvikling i klimagassutslipp c- rn 0 NoO c i r 0 t- O C C- 5 C-5 C 4 C r r r r1 r r (N ( 5 Historisk utslipp prognose uten tiltak pmgnose med tiltak Hovedmål, Klæbu kommune Utvikling i energiforbruk L ZZ E Z1 [E Må1i (10% < 1991) uten tiltak Mobile kilder Prosessutslipp Stasjonær forbrenning med tiltak CN r 0 t- 0 0 r l fl - r c c ri c-1 c- c r- c r c- r c- c historisk forbmk prognose uten tiltak pmgnose med tiltak For reduksjon av klimagasser i Klæbu kommune er 45 % av effekten fra tiltakene knyttet til trafikk, 29 % til landbruk/avfall og 26 % til stasjonært energibruk. De foreslåtte tiltak vil også føre til en reduksjon i utslipp av lokale gasser som NOx, S02, CO og partikler/svevestøv. side 18

19 Verdisetting av klimagassutslippene i Klæbu kommune. Markedet for Carbon Emission allowanses og Carbon Credits er en konsekvens av Kyotoprotokollen. Ordningen dekker både utviklingsland og industriland. Bare industriland har forpliktet seg i henhold til Kyoto protokollen med hensyn til bindende utslippsieduksjoner av drivhusgasser. Med bakgrunn i dette innførte Europa parlamentet et direktiv (2003/87/EC) hvor de etablerte et regime for utslipp av drivhusgasser og utslippstillatelser (EU ETS). I tillegg til regionale muligheter for å handle C02 kvoter finnes også andre muligheter for handel med C02 kvoter under Kyoto protokollens fleksible mekanismer. Dette er CDM (Clean developement mechanism), JI (Joint Implementation) og AAU s (assignment amount units). Alle disse mekanismene kan i teorien bli brukt av Klæbu kommune. En European Union Allowance (EUA) er det offisielle navnet på utslippskvote for land innenfor EU i tillegg til bl.a Norge. En EUA gir eieren av kvoten en rett til å slippe ut drivhusgasser tilsvarende ett tonn CO2 ekvivalenter. Det er slike kvoter som handles bl.a på Nordpool. Kvotene omsettes på en børs lik alle andre børser. Prisene blir fastsatt av tilbud og etterspørsel. Figuren viser hvordan prisene på C02 kvoter (for årene var prisen på en utslippskvote handlet på Nord Pool ca. 240 kroner. Siden den gang har prisene på utslippskvoter falt jevnt og var ved årsskiftet rundt 160 kr. I månedsskiftet januar/februar 2009 har de falt ytterligere og nærmer seg nå 100 kr. Hovedgrunnen til denne prisreduksjonen tilskrives redusert aktivitet i Europeisk industri, noe som gir en større tilbudsside for salg av utslippskvoter. Det er ventet at kvote prisen vil stige opp mot 600 kr/tonn. 2011) varierte gjennom Sommeren Kvotehan del C j D D D Ç ( 4 C 4 C (D. Uke Dersom vi legger forventet kvotepris til grunn: har klimagassutslippene i Klæbu (år 2020) en prislapp på ca 8,4 millioner kr. er verdien på beregnet nødvendig reduksjon av klimagassutslippene (2020) ca 1,8 millioner kr. har reduksjonen av globale klimagasser fra alternative energikilder (UCPTE) en verdi på ca 13,8 millioner kr. side 19

20

Tiltak mai Energi- og Klimaplan Klæbu kommune

Tiltak mai Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 20 11. mai 2017 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Energi og klimaplan Klæbu kommune 2010-20 Visjon og hovedmål VISJON Klæbu skal være en kreativ og handlekraftig kommune. Miljøbelastningene

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak 27. mai 2010 Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...

Detaljer

Vedlegg i. Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010 - Visjon, mål og tiltak 4 KL/EBU. kommune

Vedlegg i. Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010 - Visjon, mål og tiltak 4 KL/EBU. kommune Energi- og klimaplan Klæbu kommune Vedlegg i kommune 4 KL/EBU Visjon, mål og tiltak 2010-2020 Energi- og Klimaplan Klæbu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 SAMMEN])RAG 4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Energi- og klimaplan - rullering av tiltak Kommunestyret Møtedato: 11.05.2017 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 33/17 Kommunestyret 11.05.2017 34/17 Formannskapet 16.03.2017

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Energi- og klimaplan Midtre Gauldal kommune

Energi- og klimaplan Midtre Gauldal kommune Energi- og klimaplan Midtre Gauldal kommune Visjon, mål og tiltak 2010-2020 Forord Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning

Detaljer

Energi- og klimaplan Drangedal kommune

Energi- og klimaplan Drangedal kommune Energi- og klimaplan Drangedal kommune Visjon, mål og tiltak 2010-2020 Revidert april 2013 Innholdsfortegnelse Energi og klimaplan Drangedal kommune INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 4 KLIMA OG ENERGISTATUS

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN

ENERGI- OG KLIMAPLAN ÅFJORD KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-20 Fra klimabussens besøk i Åfjord 21. oktober 2009 Visjon, mål og tiltak Planen er vedtatt i kommunestyret 16.06.2010 Innholdsfortegnelse Energi- og klimaplan

Detaljer

Energi- og klimaplan. Rindal kommune

Energi- og klimaplan. Rindal kommune Energi- og klimaplan Rindal kommune Visjon, mål og tiltak 2010-2020 Vedtatt av Rindal kommunestyre den 01.09.2010 i sak 050/10 INNLEDNING Kommunene er både politiske og kommersielle aktører, tjenesteytere,

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Rådmannens forslag 20.11.2009 I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til de globale klimaendringene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

Landbrukets klimabidrag

Landbrukets klimabidrag Landbrukets klimabidrag Innlegg på 4. samling for Energi- og klimaplan Helgeland regionråd Sandnessjøen 5. februar 2010 John Kosmo, seksjonsleder FM s landbruksavdeling Tre hovedpunkter Fylkesmannens rolle

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

Energi- og klimaplan. Frøya kommune

Energi- og klimaplan. Frøya kommune Energi- og klimaplan Frøya kommune Visjon, mål og tiltak 2010-2020 Innholdsfortegnelse Energi- og klimaplan Frøya kommune INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR FRØYA KOMMUNE... 5 1

Detaljer

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Møte 17.02.10 Nasjonale og regionale premisser og prosjektplaner Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra:

Detaljer

Landbrukets klimautfordringer

Landbrukets klimautfordringer Landbrukets klimautfordringer Lagre karbon Redusere Klimagassutslipp Minske avhengighet av fossil energi Tilpasning til endret klima Langsiktig bærekraftig matproduksjon Produsere bioenergi Spare energi

Detaljer

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune. Innhold VEDLEGG 3. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune. Innhold VEDLEGG 3. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi- & Klimaplan Evenes kommune VEDLEGG 3 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 3... 1 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål... 1 1 Landbruk... 2 1.1 Status... 2

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD ...alle snakker om været... 2 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Energi og klimautredning

Energi og klimautredning Energi og klimautredning Presentasjon av høringsutkast 2010 1 Forløp 20.10.09 vedtak i formannskapet om utarbeidelse av temautredning NEE utarbeidet statusrapport og presenterte for styringsgruppa og i

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer Alice Gaustad, seksjonssjef Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer FNs klimapanel: hovedkonklusjoner Klimaendringene er menneskeskapte. Klimaendringene har gitt og vil gi mer

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar

Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar Regionalplan for energi og klima i Rogaland Seminar 14.01.10 Utfordringer og muligheter innen bygg og anlegg Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra: Hvor

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Klimautfordringene landbruket en del av løsningen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Klimautfordringene landbruket en del av løsningen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement 4 Det kongelige landbruks-

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

Enovas kommunesatsing:

Enovas kommunesatsing: Enovas kommunesatsing: Fra plan til handling Kjersti Gjervan, Enova Ås, 3. desember 2009 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og for å nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Rapport: En praktisk gjennomgang av kommunenes klima- og energiplaner i Sør-Trøndelag

Rapport: En praktisk gjennomgang av kommunenes klima- og energiplaner i Sør-Trøndelag Rapport: En praktisk gjennomgang av kommunenes klima- og energiplaner i Sør-Trøndelag Forord Klimaråd Sør-Trøndelag (KRST) er et 3-årig prosjekt eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010

Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010 Side 1 av 11 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 08/929 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR TYNSET KOMMUNE (KOMMUNEDELPLAN) Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Befolkningsveksten i Bergen 350000 300000 250000 200000 150000 Befolkning i Bergen Innvandring til Bergen 100000 50000 0 +45 +66 1980

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

Vestfoldkommunenes klima- og energiplaner. en profil

Vestfoldkommunenes klima- og energiplaner. en profil Vestfoldkommunenes klima- og energiplaner en profil Nettverksmøte om klima- og energiplanlegging 30. august 2012 Vestfold Klima- og Energiforum Jon Østgård 1 Litt historikk om klima- og energiplanlegging

Detaljer

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging Siri Sorteberg og Henrik Gade Hovedfunn fra FNs klimapanels 5. hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Klima- og energiplan for Ålesund kommune 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Bakgrunn MIK (Miljøvern i kommunene) Fredrikstaderklæringen Opprettelse av tverrpolitisk Lokal

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

1. Energi, klima og framtidens byer

1. Energi, klima og framtidens byer Kommuneplankomiteen 24.08.09 sak 12/09 - Vedlegg 3 1. Energi, klima og framtidens byer Innledning Det er en nær sammenheng mellom energibruk, klimautslipp og miljø. Mindre energibruk gir mindre klimautslipp

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Fokus: Reduserte CO2 -utslipp og klimakonsekvenser Klima: «Våtere villere varmere» (Strategiske forutsetninger) 1. Redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Norge på veien mot lavutslippsamfunnet. Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015

Norge på veien mot lavutslippsamfunnet. Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015 Norge på veien mot lavutslippsamfunnet Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015 FNs klimapanels femte hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken Klimaendringene har allerede

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Våtere og villere agronomi og energi Landbrukshelga 2013 Lars Martin Julseth

Våtere og villere agronomi og energi Landbrukshelga 2013 Lars Martin Julseth Våtere og villere agronomi og energi Landbrukshelga 2013 Lars Martin Julseth Klimautfordringene i landbruket Jordarbeiding og dyrkingsteknikk Hydroteknikk kummer og rør Grøfting Energi i landbruket Bioenergi

Detaljer

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT)

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT) 10. mars 2009 Norge på klimakur Ellen Hambro 13.03.2009 Side 1 SFTs roller Regjeringen Miljøverndepartementet overvåke og informere om miljøtilstanden utøve myndighet og føre tilsyn styre og veilede fylkesmennenes

Detaljer

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Fra plan til handling Enovas støtteordninger Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Enova SF Eies av Olje- og energidepartementet Skal fremme en

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer