Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4-2002 Side 161-213 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. juli 2002

2 Innhold Side Forskrifter 2002 Mai 31. Forskrift om fredning av Gjesåssjøen naturreservat, Åsnes (Nr. 545) Juni 14. Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 1, freding av Brandatjørna naturreservat, Flora (Nr. 546) Juni 14. Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 2, freding av Sandvikbotn naturreservat, Flora (Nr. 547) Juni 14. Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 3, freding av Ørnakken naturreservat, Skodje (Nr. 548) Juni 14. Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 1, fredning av Djupdalen landskapsvernområde, Hole og Bærum (Nr. 549) Juni 14. Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 2, fredning av Blankvann landskapvernområde med plantelivsfredning, Oslo (Nr. 550) Juni 14. Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 3, fredning av Krokkleiva naturreservat, Hole (Nr. 551) Juni 14. Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 4, fredning av Kjaglidalen naturreservat, Bærum (Nr. 552) Juni 14. Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 5, fredning av Ramsåsen naturreservat, Bærum (Nr. 553) Juni 14. Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 6, fredning av Trollmyr Juni naturreservat, Bærum (Nr. 554) Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 7, fredning av Lørensetertjern naturreservat, Oslo (Nr. 555) Mai 21. Forskrift for elgjakt, Båtsfjord (Nr. 584) Mai 23. Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Fauske (Nr. 585) Mai 27. Forskrift om jakt etter elg og hjort, Aurland (Nr. 588) Mai 27. Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus (Nr. 589) Mai 27. Forskrift om styring av bygge- og anleggsavfall, Nittedal (Nr. 590) Mai 28. Forskrift om skoleskyssreglement for elever i grunnskolen, Aust-Agder (Nr. 591) Mai 29. Forskrift om jakttid på elg og hjort, Levanger (Nr. 592) Mai 29. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Modum (Nr. 593) Mai 29. Forskrift om jakttider for elg, hjort og kanadagås, Modum (Nr. 594) Mai 30. Forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo (Nr. 595) Mai 30. Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal (Nr. 596) Mai 30. Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, fastsetting av minsteareal for elg og rådyr, Vega (Nr. 597) Juni 3. Forskrift om jakttid på elg og hjort, Stjørdal (Nr. 598) Juni 6. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Farsund (Nr. 599) Juni 7. Forskrift om jakttider for elg og hjort, Namsos (Nr. 600) Juni 10. Forskrift om fiske i og ved fisketrapper, fiskerenner o.l., Sør-Trøndelag (Nr. 601) Juni 10. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy (Nr. 602) Juni 11. Forskrift om forsøk med unntak fra kompetansekrav for rektor, Rogaland (Nr. 603) Juni 11. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Orkdal (Nr. 604) Juni 11. Forskrift om jakttid for jakt på elg og hjort, Orkdal (Nr. 605) Juni 12. Forskrift om jakttid for bever , Rendalen (Nr. 606) Juni 12. Forskrift for jakttid for elg, Rendalen (Nr. 607) Juni 17. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Grenland havnedistrikt, sjøkart nr. 5 og 6, Bamble (Nr. 610) Juni 18. Forskrift om Stugudalen som typisk turiststed, Tydal (Nr. 611) Juni 18. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Alstahaug (Nr. 612) Juni 19. Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Nedre Eiker (Nr. 613) Juni 19. Forskrift om skjenketider, Lillesand (Nr. 614) Juni 21. Forskrift om fartsbegrensning i Risholmsundet, sjøkart nr. 1, Fredrikstad (Nr. 615) Juni 21. Forskrift om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken, Tysfjord (Nr. 616)

3 Mai 14. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Gol (Nr. 660) Mai 27. Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og plansaker, Selbu (Nr. 661) Juni 15. Forskrift om sammensetningen av og myndighet for Karmsund interkommunale havnestyre, Rogaland (Nr. 663) Juni 17. Forskrift om fiske etter innlandsfisk, Sør-Trøndelag (Nr. 665) Juni 17. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Fet (Nr. 666) Juni 20. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Gjøvik (Nr. 668) Juni 25. Forskrift om jakttid for elg og hjort, Gjemnes (Nr. 670) Juni 26. Forskrift om dressurområde for hund etter viltloven 55, Træna (Nr. 671) Endringsforskrifter 2000 Des. 22. Endr. i forskrift om fredning for Høgsmåsan naturreservat, Gjerdrum og Skedsmo (Nr. 1704) Mai 7. Endr. i forskrift om fredning av Kjerkvatnet naturreservat, Evenes (Nr. 1695) Mai 31. Endr. i forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Vinje, Tinn, Hol, Nore og Uvdal (Nr. 542) Mai 31. Endr. i forskrift om vern for Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Mai Eidfjord, Ulvik, Hol, Nore og Uvdal (Nr. 543) Endr. i forskrift om vern for Møsvatn Austfjell landskapsvernområde med fuglelivsfredning i nedre del av nedslagsfeltet til Hondlevassdraget, Tinn og Vinje (Nr. 544) April 18. Endr. i forskrift om etableringstilskudd til private barnehager, Oslo (Nr. 583) Mai 24. Endr. i forskrift om Langåskjølen naturreservat, Klæbu (Nr. 586) Mai 24. Endr. i forskrift om fredning for Apoteket naturreservat, Trondheim (Nr. 587) Juni 13. Endr. i forskrift om fredning for Opsahl naturreservat, Ringebu (Nr. 608) Juni Juni Juni 14. Endr. i forskrift om fredning av Lågen naturreservat og Grunnfør fuglefredningsområde, Hadsel (Nr. 609) Endr. i forskrift om sammensetning av og myndighet for Ålesund havnestyre, Ålesund (Nr. 662) Endr. i forskrift om fredning av Målselvutløpet naturreservat, Målselv og Lenvik (Nr. 664) Diverse 2002 Juni 14. Opph. av forskrifter om fredning for Lørensetertjern/Karusputten naturreservat, og Ramsåsen naturreservat, Oslo og Bærum (Nr. 556) Mai 6. Opph. av forskrift om midlertidig vern av Orkelkroken landskapsvernområde, Oppdal og Tynset (Nr. 659) Juni 18. Opph. av forskrift om mellombels vern av Brandatjørna naturreservat og forskrift om mellombels vern av Ørnakken naturreservat, Flora og Skodje (Nr. 667) Juni 21. Opph. av forskrift om midlertidig fredning av fuglelivet, Gjesåssjøen, Åsnes (Nr. 669) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

4 7. mai Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. juli 2002 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om fredning for Høgsmåsan naturreservat, Gjerdrum og Skedsmo kommuner, Akershus. Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 22. desember 2000 med hjemmel i kgl.res av 3. juli 1987 nr. 572, jf. delegeringsvedtak av 3. november Kunngjort 27. juni I I forskrift av 4. september 1981 nr om fredning for Høgsmåsan naturreservat, Gjerdrum og Skedsmo kommuner, Akershus, gjøres følgende endringer: Kapittel I, annet ledd skal lyde: Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementet sin delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak den 30. juni 1997 og den 22. desember Kapittel II, annet ledd skal lyde: Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni Kartet oppbevares i Gjerdrum og Skedsmo kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Kapittel IV, nytt pkt. 4 skal lyde: Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til vedlikehold, merking og maskinpreparering av hovedløypa gjennom reservatet. Tidligere pkt. 4 og 5 blir nye pkt. 5 og 6. Endringene trer i kraft straks. II 7. mai Nr Forskrift om endring i forskrift om fredning av Kjerkvatnet naturreservat, Evenes kommune, Nordland. Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 7. mai 2001 med hjemmel i kgl.res av 3. juli 1987 nr. 572, jf. delegeringsvedtak av 3. november Kunngjort 27. juni I I forskrift av 19. desember 1997 nr om fredning av Kjerkvatnet naturreservat, Evenes kommune, Nordland, gjøres følgende endringer: Kapittel II skal lyde: Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 3/1, 3/2, 3/4,14, 3/6, 3/8,23, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/18, 3/19, 3/38, 3/46, 4/1, 4/3,5, 4/4, 4/6, 4/8, 4/16, 4/17, 4/22, 4/37, 4/45, 5/1, 5/24, 5/27, 5/34, 5/37. Reservatet dekker et areal på ca daa, hvorav ca daa er landareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember

5 31. mai Nr , endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 7. mai Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Evenes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes. Kapittel V skal lyde: Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel, og forvaltningsøyemed. 2. Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig. 3. Å lede dreneringsvann ut gjennom vassdraget eller i eksisterende dreneringskanaler. 4. Sanking av bær og matsopp. 5. Jakt på hjortevilt og gaupe, lisensjakt på jerv, samt fellefangst av mink. 6. Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt og gaupe samt lisensjakt på jerv, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt, gaupe og jerv. 7. Nødvendig bruk og vedlikehold av havariveier mellom flyplassen og Kjerkvatnet. 8. Vedlikehold av kraftlinjer. 9. Utøvelse av fiske og jakt på sjøpattedyr i henhold til gjeldende regelverk. 10. Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten. 11. Fortøyning av båter i Tårstadosen og Stunesosen. 12. Ferdsel med motordrevet båt i Tårstadosen og Stunesosen. Kapittel IX skal lyde: Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Endringene trer i kraft straks. II 31. mai Nr Forskrift om endring i forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark, Odda, Ullensvang og Eidfjord kommunar, Hordaland, Vinje og Tinn kommunar, Telemark, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud. Fastsett ved kgl.res. 31. mai 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 3, jf. 4, 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni I I forskrift av 10. april 1981 nr om vern for Hardangervidda nasjonalpark Odda, Ullensvang og Eidfjord kommunar, Hordaland, Vinje og Tinn kommunar, Telemark, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud er det gjort endringar. Forskriften lyder etter dette: 1. Storleik og grenser Nasjonalparken omfattar delar av statsallmenningane Eidfjord, Ullensvang, Odda, Røldal, Øvre Numedal og heile Rauland statsallmenning og heile eller delar av følgjande gnr./bnr.: Eidfjord kommune: Sandvadet stølssameige beståande av gnr./bnr. 16/(1), 2, (3). Frisæter Kristofferbu Olavsdalen stølssameige beståande av gnr./bnr. 5/4, (8, 12, 14), 19, (40). Vedalen og Fivlingen grunneigarlag beståande av gnr./bnr. 4/1, 5 5/1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 27, 33 6/1, 2, 3, 4 7/1, 2 15/1, 2, 3 25/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 39, 40, 43, 47, 48, 53, 85, 91. Hadle Drolstøl Skiseter sameige beståande av gnr./bnr. 8/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 26 14/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Bjoreidalen søndre sameige beståande av gnr./bnr. 8/1, 4, 10 5/9 20/1 24/2. Veigdalen sameige beståande av gnr./bnr. 9/1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 34 10/1, 2, 3, 4, 8 11/1, 2 12/1, 2, 6 13/1, 2, 4, 7, 8, 10, 23 (13/5). (Nr. i parentes ovafor ligg i Ullensvang kommune) Ullensvang kommune: Kvanndal Rjuen sameige beståande av gnr./bnr. 142/1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, /1, 2, 3 144/1, 2 145/1, 2 146/1, 2, 7, 4 147/1, 3, 4, 5. Grøndalen stølssameige beståande av gnr./bnr. 139/1, 2, 3, 4, 5, 6.

6 31. mai Nr Gravdal stølssameige beståande av gnr./bnr. 149/1 70/1, 2 72/3. Nasene stølssameige beståande av gnr./bnr. 143/1, 2, 3 106/2. Fodnastøl beståande av gnr./bnr. 144/1, 2 145/1, 2 146/1, 2, 3, 4 147/1, 3, 4, 5. Stavali gnr./bnr. 76/1. Helnaberg stølssameige beståande av gnr./bnr. 148/1, 2, 3, 4 149/2 128/7. Skuggabjørg stølssameige beståande av gnr./bnr. 64/4 150/1, 2 151/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vivheller stølssameige beståande av gnr./bnr. 71/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reppane stølssameige beståande av gnr./bnr. 85/1, 3, 6, 8, 18. Monkabu stølssameige beståande av gnr./bnr. 82/1, 2, 3, 4 84/4, 8, 10, 15, 17. Kinsekvelv stølssameige beståande av gnr./bnr. 78/1, 3, 4, 5. Solheimedalen stølssameige beståande av gnr./bnr. 81/1, 2, 4 83/1, 2 84/1, 2, 3. Fagerli stølssameige beståande av gnr./bnr. 79/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21 80/1, 2, 3. Heimste Hadlaskard stølssameige beståande av gnr./bnr. 50/2, 4 51/1, 7 52/1, 2, 3 53/1, 2, 3, 4, 5 54/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 55/1, 2, 3, 4 56/1 57/1, 2 58/1, 2 59/3, 4 60/1, 2 61/1, 2, 3, 4 62/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 63/1, 2 64/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 65/1 66/1, 3, 5, 7, 8 67/1, 2, 3 68/1, 2, 3, 4 69/1, 2, 3, 4 70 /1 71/1, 2, 4, 5, 8, 9 72/1, 2, 3 73/1, 4, 5 74/1, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 75/1 76/1 77/1, 3, 4 78/1, 3, 4, 5 79/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 80/1, 2, 3 81/1, 3 82/1, 2, 3, 4 83/1, 2 84/1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 85/3, 6, 8 98/1, 2, 4, 5, 7, 8 99/1, 3 101/6 102/1, 2 103/1 104/3 105/1, 2 106/1, 2 139/1, 2, 3, 4, 5, 6 142/1, 5, 8 143/2 144/2 145/1, 2 146/1, 3, 4 147/1, 3 148/1, 2, 4 149/1, 2 150/1, 2 151/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Skriksete stølssameige beståande av gnr./bnr. 72/3 76/1 77/1, 3, 4. Opesjo stølssameige beståande av gnr./bnr. 74/1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 75/1. Solbjørg stølssameige beståande av gnr./bnr. 72/1, 2, 3, 5 73/1, 4, 5. Peisabotn Fagradal stølssameige beståande av gnr./bnr. 72/1, 2, 3, 5 73/1, 4, 5 77/1, 2, 4. Fellesområde Opedal Frøynes/Loft/Eidnes beståande av gnr./bnr. 72/1, 2, 5 73/1, 4, 5 74/1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 75/1 77/1, 4. Finnabu Vatnali Langedalen stølssameige beståande av gnr./bnr. 74/1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 75/1. Odda kommune: gnr./bnr. 20/2, 3 39/5, 6, 7, 8, 9, 10. Vinje kommune: gnr./bnr. 88/6, 11 99/2, 5 101/1, 2 133/1, 2, 3 162/3 164/3 165/1, 2, 6 166/1, 2. Tinn kommune: gnr./bnr. 23/2 49/7 56/1 57/12, 13 69/11 72/1, 7. Hol kommune: gnr./bnr. 86/1, 4 87/2, 3, 12, 22 94/2 95/1 97/2, 4 98/1, 3 99/2 102/3 104/1. Nore og Uvdal kommune: gnr./bnr. 2/3, 4, 5, 6 3/3, 7 5/1, 3, 4 11/1 18/1 22/1 35/1, 8 40/1 51/1 56/13, 26 60/2 61/8 62/1, 3 63/3 64/3 68/4 73/1 74/6 75/2 91/1 92/4 100/1 101/1 102/1 103/2, 4 105/1 106/1 107/1, 2. Rollag kommune: gnr.//bnr. 19/2, 6. Det samla areal i nasjonalparken er omlag 3422 km 2. Av dette ligg ca km 2 i Hordaland fylke, 767 km 2 i Telemark fylke og 842 km 2 i Buskerud fylke. Nasjonalparken har følgjande grenser: Grensa tek utgangspunkt på Bjordalshøgdin, h (1) i Hol kommune, går søraustover til Falkenuten, h (2) og sør-søraustover til utlaupet av Heinelvi i Numedalslågen (3), derifrå søraustover fram til h (4) sør for Ormetjørnane, h Derifrå i sør-sørvestleg retning til Beltenuten, h (5) og vidare til punkt (6) på vestenden av Fiskeløktjørni, derifrå til Skjortevarden, h (7) og austre Hettehove, h (8). Derifrå søraustover til Grytekilnuten, h (9) og Vikfjellet, h (10). Grensa går så sørvestover til Stordalsnutan, h (11) fram til Hyttenutan, h (12). Derifrå vestover til h (13) søraust om Bjørnegrønutan. Derifrå sør-søraustover over Såtenutan h (14) fram til møte med grensepunkt for Rauland statsallmenning, h (15). Grensa følgjer så statsallmenningsgrensa fram til Stokkholmen, h (16). Derifrå nordvestover til Grothalsen, h (17) og fram til kolle h (18) i sørenden av Fjarerittjønni. Derifrå vestover til Vassdalseggi h (19) og fram til h ( 20) søraust av Midnutvatnet. Derifrå sør-sørvestover til sørenden av nedre Poddevatnet (21) og derifrå sørvestover til Mannevasseggi, h (22). Derifrå mot vest over høgdene 1572 (23) og 1693 (24) til knekkpunkt for statsallmenningsgrensa søraust for Storekvelven (25). Grensa følgjer statsallmenningsgrensa nord-nordvest til neste knekkpunkt (26) og derifrå til austsida av Trossortjørni (27) og fram til punkt (28) i Middalen ca m nordaust for Middalsbu turisthytte. Derifrå vest-nordvestover til sørenden av Vivassvatnet (29) og fram til Sandskarnuten h (30) på statsallmenningsgrensa. Grensa følgjer statsallmenningsgrensa sørvestover til knekkpunkt h (31). Derifrå går grensa vest-nordvestover til Reinsnosi h (32), derifrå nord-nordvest til vestsida og utlaupet av Svartavatnet (33) fram til Ruvjenuten h (34). Derifrå går grensa mot nord til knekkpunkt (35) for statsallmenningsgrensa nordvest for Berrvassdalen og følgjer statsallmenningsgrensa nordover til nytt knekkpunkt h (36). Grensa går så nordaustover til Ruklenuten h (37) og aust-nordaustover fram

7 31. mai Nr til nordenden av Hattasteinsvatnet (38). Derifrå går grensa nordaustover til austenden av Breidavatn (39) og nordover til Såto h (40). Derifrå går grensa nordaustover til nordenden av Kvannanuttjørni (41) og austenden av øvre Håvardsvatnet (42). Grensa går vidare mot nord til austenden av nedre Nonskardvatnet (43). Derifrå nordvestover til sørenden av Nonskardvatnet ( 44) og nordvestover til Selhæ h (45) og nord-nordvestover til austenden av vesle Tyssevatn (46). Grensa går så nordvestover til Treshøgdi h og vidare til Rossavarden h. 1400, derifra vestnordvestover langs statsallmenningsgrensa til knekkpunkt ved nordaustenden av Yskjevatn (48), og nordnordvestover langs Røvelseggi til punkt h (49). Grensa går vidare nord-nordaustleg til punkt h (50) aust for Middagsnuten og vidare nordover til punkt h (51) vest for Kjølevatni og derifrå nordaustleg til terskel og inntak for Råi Kraftstasjon (52) i Husedalen og vidare i same retning til Errunuten h (53). Derifrå går grensa austover til Brottefonnshove h (54) og Sovarenuten h (55), vidare søraustleg til Fagranuten h (56), Blyberg h (57) og ned til punkt der Vivo går ut i Veigvassdraget (58). Derifrå går grensa aust-nordaustover opp til Fljotdalsfjell h (59) og nordaustover til Fruo h (60) og derifrå aust-nordaust til Kistenuten h (61). Grensa går vidare i søraustleg retning til store Bjoreinuten h (62) og ned til Høgahæ h (63). Vidare går grensa austover til ho treff land på nordsida av Bjoreio (63A). Derifrå går grensa søraustover langs elva mot Tinnhøldammen til ein stor stein i terrenget mellom parkeringsplassen og dammen (63B) og derifrå nordover til Trondbunuten h (64) og austover til Hyttehaugen h (65). Derifrå nordaustover til Nibbennuten h (66) og austover til Skyttarbuhovda h (67). Grensa går derifrå nordover til ho i eit punkt møter grensa mellom kommunane Hol og Nore og Uvdal på austsida av øvre Hein (68). Derifrå går grensa aust-nordaustover til store Grønenuten h (69) og vidare til utgangspunktet Bjordalshøgdin h (1). Dei nøyaktige grensene skal oppmerkjast i marka og då hovudsakleg ved markering av grensepunkta. Grensene er innteikna på eit kart i målestokk 1: datert Miljøverndepartementet mars Kartet vert oppbevart i kommunane, hjå fylkesmennene skogforvaltninga og Miljøverndepartementet. Kartet svarar til følgjande kart i M 711-serien (1:50.000): 1314 I Røldal, 1315 I Ullensvang, 1315 II Ringedalsvatn, 1414 I Songevatn, 1414 IV Haukelisæter, 1415 I Bjoreio, 1415 II Nordmannslågen, 1415 III Hårteigen, 1415 IV Eidfjord, 1416 II Hardangerjøkulen, 1416 III Myrdal, 1514 I Frøystul, 1514 IV Møsstrand, 1515 I Skurdalen, 1515 II Kalhovd, 1515 III Lågaros, 1515 IV Hein, 1516 III Hallingskarvet. 2. Føremål Føremålet med Hardangervidda nasjonalpark er å verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking. 3. Rettstilhøve Grunneigarar og andre rettshavarar skal framleis ha eigedomsrett og bruksrett i nasjonalparken, og kan nytte rettane i den grad det ikkje kjem i strid med verneformålet. Det same gjeld bruk av allmenningsrettar etter fjellova. Der vernereglane gjev løyve til bruk, gjeld dette berre i høve til vernet og gjev ikkje løyve til bruk eller utnytting i strid med rettar eller lovreglar. 4. Vernereglar 4.1 Landskap Landskapet skal vere verna mot utbyggingar, anlegg og andre inngrep av alle slag, medrekna vegbygging, nydyrking, gjødsling, drenering og anna form for tørrlegging, parkering av campingvogner, brakker, o.l., bergverksdrift, massetak, vassdragsreguleringar, framføring av kraft- og telefonliner, taubaner, heiser og oppføring eller ombygging av bygningar. Det er heller ikkje tillate å utføre forundersøkingar for tekniske inngrep. Opplistinga er ikkje uttømmande Reglane under pkt skal ikkje vere til hinder for: a) Vedlikehald av Tinnhølvegen, bygningar, anlegg, bruer og klopper. b) Naudsynt oppsetting av samlekve. c) Naudsynt merking og kvisting av ski og turistløyper der dette følgjer gjeldande vinter- og sommarmerking Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til: a) Ombygging av bygningar innafor eksisterande grunnflate. b) Mindre tilbygg til bygningar. c) Riving av gamle bygningar og oppføring av nye med same storleik og for same bruk. d) Bygging av naust for opplag av båt og utstyr til fiske. e) Nybygg eller større tilbygg til eksisterande bygningar, i særskilde tilfelle i samband med landbruksutnytting, utnytting av statsallmenning eller drift av turisthytte. f) Restaurering av steinbuer. g) Naudsynt merking og kvisting av nye ski og turistløyper. h) Bygging av bruer og klopper. i) Vedlikehald av sleper. j) Vedlikehald, naudsynt skjøtsel og evt. restaurering av kulturminne og kulturmiljø.

8 31. mai Nr Dyrelivet Dyrelivet og deira buplass, hi, reir og egg skal vere freda mot skade, øydelegging og unødig uro av alle slag, mellom anna fotografering og anna uro i yngletida. Nye dyrearter må ikkje innførast Jakt i samsvar med viltlova er tillate Hundar må ikkje sleppast laus i området. Unnateke er bruk av hund til jakt i lovleg jakttid, gjetarhundar for gjeting og sanking av beitedyr og godkjende hundar i samband med oppdrag i politi- og fjellsikringsteneste Fiske er tillate i samsvar med lakse- og innlandsfiskelova. Utsetting av fisk og andre ferskvassorganismar er forbode. Forvaltningsstyresmakta kan likevel gje løyve til utsetting av fisk etter retningsliner fastsett i forvaltningsplanen. 4.3 Plantelivet Planter, også levande og daude tre og buskar, skal vere freda mot skade og øydelegging av alle slag som ikkje følgjer av vanleg ferdsle og jordbruk. Om ein ikkje tek med rota, kan ein plukke planter. Ein kan òg sanke sopp og bær. Nye planteartar må ikkje innførast Reglane i pkt skal ikkje vere til hinder for å ta bjørk, vier, einer, gran og furu til bruk i området om dette ikkje fører til nemnande skade på dei lokale bestandane, for andre arter eller gjev endringar i landskapsbiletet. Tørre furuer og hole tre som kan tene som buplass for fuglar, må ikkje fellast. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til å ta torv til taktekking Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller øydeleggje naturmiljøet. 4.4 Geologiske førekomstar Det er forbode å bryte laus eller ta bort lausmateriale av stein, mineral eller fossil. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til å ta stein til vedlikehald av bygningar o.l. 4.5 Ferdsle m.m a) Alle skal oppføre seg omsynsfullt og varsamt for ikkje å skade natur- og kulturverdiar, forstyrre dyreliv eller beitedyr eller vere til ulempe for andre. b) Dersom omsynet til natur, dyreliv eller kulturminne tilseier det, kan forvaltningsstyresmakta syte for at opparbeidde turistruter og -løyper vert omlagde eller nedlagde. c) Sykling utafor godkjende traktorsleper og Tinnhølvegen er forbode. d) Forvaltningsstyresmakta kan stille krav om løyve ved organisert ferdsle som kan skade verneverdiane, jf. forvaltningsplanen. e) Innafor nærare avgrensa delar av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning forby all slags ferdsle heile året eller delar av året når ein reknar det naudsynt for å verne naturmiljøet, planteeller dyrelivet eller geologiske førekomstar. Regelen gjeld ikkje ferdsle for oppsyns-, politi-, brannverneller redningsteneste Militær øvingsaktivitet krev løyve frå forvaltningsstyresmakta. All øvingsverksemd skal reduserast til eit minimum. 4.6 Motorferdsle Det er ei målsetting å halde motorferdsla i nasjonalparken på eit lågast mogleg nivå. Motorframkomstmiddel kan derfor berre nyttast når transporten er naudsynt. Ved avgjerda om noko er naudsynt må ulempene med motorferdsla haldast opp mot dei einskilde transportbehova. Forvaltningsstyresmakta skal sjå til at all transport om mogleg vert samordna med grunnlag i ein transportplan utarbeidd for den enkelte kommune/fylke. Ved bruk av fly eller helikopter skal all transport utførast av personar eller selskap med luftfart som registrert næring. Dokumentasjon på dette skal kunne førevisast ved kontroll. All motorisert ferdsle skal rapporterast til forvaltningsstyresmakta etter retningsliner gjeve i forvaltningsplanen Motorferdsle til lands og på vatn, landing med luftfarty og flyging under 300 meter er forbode unnateke i samband med militær operativ verksemd, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgåver. Øvingskøyring til desse formåla er forbode, unnateke etter særskilt løyve Forbodet i pkt gjeld ikkje: a) naudsynt køyring på Tinnhølvegen i samband med vedlikehald av vegen, villreinjakt, turisthyttedrift, slepp og sanking av beitedyr og garnfiske som har eit omfang på minimum 50 garndøgn. Parkering skal skje på godkjend parkeringsplass ved Lagerskuret eller ved «Byen». b) bruk av båt med motor inntil 10 hk på vatn større enn 2 km 2 i samband med villreinjakt, drift av turisthytter og garnfiske som har eit omfang på minimum 50 garndøgn.

9 31. mai Nr c) bruk av fly til uttransport av felt villrein på vatn som er fastsett i forvaltningsplanen. Dette gjeld fram til og med tre dagar etter at villreinjakta er slutt. Forvaltningsstyresmakta kan fastsetje nærare landingsstad Transport etter løyve Storviltjakt For naudsynt transport i samband med storviltjakt, kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til: a) landing med fly eller helikopter. b) køyring etter godkjende sleper, jf. pkt c) bruk av båt med motor inntil 10 hk på vatn mindre enn 2 km Garnfiske For naudsynt transport av varer, utstyr og fangst i samband med garnfiske som har eit omfang på minimum 50 garndøgn, kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til: a) bruk av fly eller helikopter. b) bruk av beltekøyrety på vinterføre. c) køyring etter godkjende sleper, jf. pkt d) bruk av båt med motor inntil 10 hk på vatn mindre enn 2 km Drift av turisthytter For naudsynt transport i samband med drift av turisthytter, kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til bruk av: a) bruk av beltekøyrety på vinterføre til transport av varer og utstyr. b) bruk av beltekøyrety for kvisting og staking av skiløyper. c) bruk av fly eller helikopter til transport av varer og utstyr. d) køyring på godkjent traktorslepe, jf. pkt Landbruksverksemd I samband med transport av varer og utstyr til beitebruk og transport i samband med sjuke eller skadde dyr kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til: a) bruk av fly, helikopter og båt med motor. b) bruk av beltekøyrety på vinterføre. c) køyring på slepa frå Solheimstulen Vegarhovd, jf. pkt Andre tilhøve Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til: a) naudsynt transport med beltekøyrety på vinterføre, fly eller helikopter, av material, brensle o.l. til hytter og buer. Det kan berre gjevast løyve til køyring etter nærare oppgjevne ruter. b) transport med beltekøyrety på vinterføre i samband med kalking etter pkt c) køyring etter Tinnhølvegen for eigarar av hytter langs vegen. Det kan gjevast løyve til å parkere ein bil ved hytta. d) bruk av beltekøyrety på vinterføre, fly eller helikopter til transport av gamle og uføre som er særleg tilknytta nasjonalparkområdet. e) naudsynt transport med helikopter, beltekøyrety på vinterføre og køyring på Tinnhølvegen i samband med teleteneste og el-forsyning. f) Naudsynt transport i samband med forsking Sleper som kan brukast med motorframkomstmiddel skal fastsetjast i forvaltningsplanen, som og skal gi nærare retningsliner for bruken av slepene. 4.7 Forureining m.m Det er ikkje tillate å forsøple naturen. Avfall skal brennast eller takast med ut av området. Ved dei faste overnattingskvartera er det tillate med forsvarleg nedgraving av materiale som rotnar Det må ikkje nyttast kjemiske plantevernmiddel. Kalking er forbode på land og i vatn. Forvaltingsstyresmakta kan likevel etter søknad tillate kalking av vatn i nasjonalparken. Det skal gjennom forvaltningsplanen fastsetjast referanseområde som ikkje kan kalkast. 5. Generelle reglar om unntak Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå reglane i 4 for tiltak ut frå vesentlege samfunnsmessige omsyn, for vitskapelege føremål, når føremålet med fredinga krev det og i særskilde tilfelle, når det ikkje er i strid med føremålet med nasjonalparken. 6. Forvaltning Direktoratet for naturforvaltning avgjør kven som skal ha forvaltningsmynde etter forskrifta. 6.1 Samarbeidsrådet for Hardangervidda Miljøverndepartementet kan peike ut eit samarbeidsråd for Hardangervidda samansett av representantar for brukar- og verneinteresser og forvaltninga. Sekretær for rådet vert oppnemnd av Miljøverndepartementet.

10 31. mai Nr Nærare reglar for forvaltningsorgana Direktoratet for naturforvaltning kan fastsetje nærare reglar for forvaltningsorgana si organisering, utøving av mynde og arbeid elles. Forvaltningsstyresmakta skal utarbeide ein forvaltningsplan for nasjonalparken. Planen skal godkjennast av Direktoratet for naturforvaltning. 7. Iverksetting Forskrifta trer i kraft straks. Endringane trer i kraft straks. II 31. mai Nr Forskrift om endring i forskrift om vern for Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Eidfjord og Ulvik kommunar, Hordaland, Hol og Nore og Uvdal kommunar, Buskerud. Fastsett ved kgl.res. 31. mai 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf. 6 og 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni I I forskrift av 10. april 1981 nr om vern for Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Eidfjord og Ulvik kommunar, Hordaland, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud, er det gjort endringar. Forskriften lyder etter dette: 1. Storleik og grenser Landskapsvernområdet omfattar delar av statsallmenningane Eidfjord, Ulvik og Øvre Numedal og delar av følgjande gnr./bnr.: Eidfjord kommune: Gnr./bnr. 26/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 27/1, 2, 3, 4, 5 28/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hol kommune: Gnr./bnr. 44/2, 6, 17 45/1 46/1 47/2, 3, 23 48/1 49/4, 15 50/1 51/1, 3, 4 52/1, 3, 6, 8, 10, 13, 188, /4 54/1, 3 55/1, 2, 4, 5, 7, 8, 53 56/1, 2, 4, 6 57/1, 3, 6, 7, 16 58/3, 7 59/1, 2, 5, 15 60/2, 5, 7, 9, 17 61/1, 5, 6 62/4 63/1, 3 64/1, 2, 3, 7, 8, 12 64/1 66/1, 6, 19, 93 67/1, 2, 4, 5, 6 68/1, 5 69/2, 14 70/1 71/1 72/1, 2, 3, 5 76/1 77/1 78/1 79/1 80/1 81/1, 3, 4 82/1, 2 83/1, 2 84/1 85/1 86/1 87/18 88/1 89/1 90/1 91/1, 5 92/1, 2, 3 93/1. Nore og Uvdal kommune: Gnr. bnr. 5/1 7/1 30/2 36/1 38/1 41/3 45/1, 3. Det samla areal for landskapsvernområdet er ca. 551 km 2. Av dette ligg omlag 390 km 2 i Hordaland fylke og dei resterande 161 km 2 i Buskerud fylke. Landskapsvernområdet har følgjande grenser: Grensa tek utgangspunkt på store Grønenuten h (69) i Hol kommune og går nordvestover til Krekkjaheii h (70). Derifrå går grensa nord-nordvestover til utlaupet av Grøna i Lægreidvatnet (71) og følgjer vestbredden av Ørterenmagasinet (Lægreidvatn, Ørteren og nedre Trestiklan) ved h.r.v. 1146,0 til nordlegaste bredd av nedre Trestiklan (72). Grensa går vidare mot nord-nordvest fram til Bergsmulen h (73) og følgjer derifrå fylkesgrensa mellom Buskerud og Hordaland fram til h (74) nordvest for Bergsmulnut. Derifrå vestnordvestleg til store Hansbunuten h (75) og nordover til lille Hansbunuten h (76). Grensa går vidare nordaustover til Ustekveikja der Tveraa munnar ut (77) og følgjer det nordlegaste laup til vassdraget til utlaupet av Ustekveikja i Finsevatnet (78) og følgjer vassdraget i same retning til vestenden av Ustekveikvats (79). Derifrå nordvestover til Memorge, h (80) og så sydvestover til Brakanut h (81) og sørover langs grensa for statsallmenninga til Luranuten h (82). Grensa går vidare syd-sydvestover ca meter i retning av Rembesdalseter langs ein morenerygg, og går i enden av denne (83) søraustover til Moldnut h (84) og vidare til store Tresnut h (85) der ein kjem inn på grensa til statsallmenninga att. Grensa følgjer så statsallmenningsgrensa sydaustover til knekkpunkt ved h (86) sydvest av vesle Leirbotnskåki. Derifrå går grensa sydaust til vestenden av Leirvatnet (87) og vidare til Smyttenutane h (88). Grensa går så sydaustover til punkt der statsallmenningen har knekkpunkt sydaustover i Kjeldovassdraget (89). Derifrå følgjer grensa statsallmenningsgrensa ned til Steinbunuten h. 1371, Hella blå, Håsteinen og til slutt Hyttehaugen h (65). Derifrå går grensa nordaustover saman med nasjonalparkgrensa til Nibbesnuten h (66) og austover til Skyttarbuhovda h (67). Grensa går derifrå nordover til ho i eit punkt møter grensa mellom kommunane Hol og Nore og Uvdal på austbredden av øvre Hein (68). Derifrå går grensa aust-nordaustover attende til utgangspunktet store Grønenuten h (69). Dei nøyaktige grensene skal oppmerkjast i marka og då hovudsakleg ved markering av grensepunkta. Grensene er innteikna på eit kart i målestokk 1: datert Miljøverndepartementet mars Kartet blir oppbevart i kommunane, hjå fylkesmennene, skogforvaltninga og i Miljøverndepartementet.

11 31. mai Nr Kartet svarar til følgjande kart i M 711-serien (1:50000), 1314 I Høldal, 1315 I Ullensvang, 1315 II Ringedalsvatn, 1414 I Songevatn, 1414 IV Haukelisæter, 1415 I Bjoreio, 1415 II Nordmannslågen, 1415 III Hårteigen, 1415 IV Eidfjord, 1416 II Hardangerjøkulen, 1416 III Myrdal, 1514 I Frøystul, 1514 IV Møsstrand, 1515 I Skurdalen, 1515 II Kalhovd, 1515 III Lågaros, 1515 IV Hein, 1516 III Hallingskarvet. 2. Føremål Føremålet er å verne eit særmerkt og vakkert naturlandskap med mange kulturminne i tilknyting til Hardangervidda nasjonalpark. 3. Rettstilhøve Grunneigarar og andre rettshavarar skal framleis ha eigedomsrett og bruksrett i landskapsvernområdet og kan nytte rettane i den grad det ikkje kjem i strid med verneformålet. Det same gjeld bruk av allmenningsrettar etter fjellova. Der vernereglane gjev løyve til bruk, gjeld dette berre i høve til vernet og gjev ikkje løyve til bruk eller utnytting i strid med rettar eller lovreglar. 4. Vernereglar 4.1 Landskapet Landskapet skal vere verna mot utbyggingar, anlegg og andre inngrep av alle slag, medrekna vegbygging, nydyrking, gjødsling, drenering og anna form for tørrlegging, bergverksdrift, massetak, vassdragsreguleringar, framføring av kraft- og telefonliner, taubaner, heiser, oppføring eller ombygging av bygningar, parkering av campingvogner, brakker o.l. Kulturminne må ikkje påførast skade. Det er heller ikkje tillate å utføre forundersøkingar for tekniske inngrep. Opplistinga er ikkje uttømmande Reglane under pkt skal ikkje vere til hinder for: a) Vedlikehald av bygningar, anlegg, bruer og klopper. b) Naudsynt inngjerding av samlekve. c) Naudsynt merking og kvisting av ski og turistløyper der dette følgjer gjeldande vinter- og sommarmerking. Alle skal oppføre seg omsynsfullt og varsamt for ikkje å skade natur- og kulturverdiane eller vere til ulempe for andre. Det er ikkje tillate å forsøple naturen Forvaltningsstyresmakta kan i samråd med kulturstyresmaktene gje løyve til: a) Ombygging av bygningar innafor eksisterande grunnflate. b) Mindre tilbygg til bygningar. c) Riving av gamle bygningar og oppføring av nye med same storleik og for same bruk. d) Bygging av naust for opplag av båt og utstyr til fiske. e) Naudsynt merking og kvisting av nye ski og turistløyper. f) Bygging av bruer og klopper. g) Restaurering av steinbuer. h) Nybygg eller større tilbygg til eksisterande bygningar, i særskilde tilfelle i samband med landbruksutnytting, utnytting av statsallmenning eller drift av turisthytte. j) Vedlikehald, naudsynt skjøtsel og evt. restaurering av kulturminne og kulturmiljø. 4.2 Ferdsle Forvaltningsstyresmakta kan stille krav om løyve ved organisert ferdsle som kan skade verneverdiane, jf. forvaltningsplanen Militær øvingsaktivitet krev løyve frå forvaltingsstyresmakta. Reglane er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd Dersom omsyn til natur, dyreliv eller kulturminne tilseier det, kan forvaltningsstyresmakta syte for at opparbeidde turistruter og -løyper vert omlagde eller nedlagde. 5. Generelle reglar om unnatak Forvaltningsstyresmakta kan gjere unnatak frå reglane i 4 for tiltak ut frå vesentlege samfunnsmessige omsyn, for vitskapelege føremål, når føremålet med fredinga krev det og i særlege tilfelle, når det ikkje er i strid med føremålet med landskapsvernområdet. 6. Forvaltning Direktoratet for naturforvaltning avgjer kven som skal ha forvaltningsmynde etter forskrifta. 6.1 Samarbeidsrådet for Hardangervidda Miljøverndepartementet kan peike ut eit samarbeidsråd for Hardangervidda samansett av representantar for brukar- og verneinteresser og forvaltninga. Sekretær for rådet vert oppnemnd av Miljøverndepartementet. 6.2 Nærare reglar for forvaltningsorgana Direktoratet for naturforvaltning kan fastsetje nærare reglar for forvaltningsorgana si organisering, utøving av mynde og arbeid elles. Forvaltningsstyresmakta skal utarbeide ein forvaltningsplan for landskapsvernområdet. Planen skal godkjennast av Direktoratet for naturforvaltning.

12 31. mai Nr Iverksetting Forskrifta trer i kraft straks. Endringane trer i kraft straks. II 31. mai Nr Forskrift om endring i forskrift om vern for Møsvatn Austfjell landskapsvernområde med fuglelivsfredning i nedre del av nedslagsfeltet til Hondlevassdraget, Tinn og Vinje kommunar, Telemark. Fastsett ved kgl.res. 31. mai 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 5 og 14, jf. 6 og 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni I I forskrift av 10. april 1981 nr om vern for Møsvatn Austfjell landskapsvernområde med fuglelivsfredning i nedre del av nedslagsfeltet til Hondlevassdraget, Tinn og Vinje kommunar, Telemark er det gjort endringar. Forskriften lyder etter dette: 1. Storleik og grenser Landskapsvernområdet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: Vinje kommune: Gnr./bnr.: 164/1, 2, 3, 5, 11, 13, 15, /1, 2 168/1, 4, 5. Tinn kommune: Gnr./bnr.: 69/3 78/8 87/2, 6, 7 89/1, 4 90/1 91/8 92/4 93/6, 8 95/5 108/7 109/1 110/1, 7 112/1, 2 113/1, 2, 3, 4 114/2, 6 116/2, 3 117/11 118/2, 3, 8, 13, /9 121/4 122/5, 10, /2, /5, 9, /7 137/10, 11, /2, 8. Det samla areal for landskapsvernområdet er ca. 299 km 2. Av dette ligg omlag 103 km 2 i Vinje kommune og ca. 196 km 2 i Tinn kommune. Området med fuglelivsfreding ligg i Tinn kommune og er ca. 4,5 km 2. Landskapsvernområdet har følgjande grenser: Grensa tek utgangspunkt på Hyttenutan h (12) i Vinje kommune og går derifrå søraustover til austre Vinikyrkja h (90). Derifrå går grensa vidare til Gjuvikfjell h (91) og så sør-søraustover i rett line ned til sørspissen av Tuddøltjønn (92) og følgjer vasskanten fram til utlaupet av vatnet (93). Grensa held fram i austsøraustleg retning til sørenden av Flottetjønn (94) og vidare sør-søraustleg ned til Vetrhusfjell h (95) og Kokenut (Kokarnut) h (96). Derifrå søraustover i rett line ned til Hondlevassdraget sitt utlaup i Svingling på grenda mellom kommunane Tinn og Vinje (97). Grensa går så nordaustover til punkt h. 949 (98) eit par hundre meter sør-søraust for søraustlegaste bredd i Finnerotjern og nordaustover til punkt h (99) like nord-nordvest for Listøl og vidare til Vigfithøgd h (100) og til Nøtingshovd h (101) og nord-nordvestover fram til Lostjørnnut h (102). Grensa går vidare nordvestover til vestlegaste bredd av Stuttostjønn (103) og vidare vest-nordvest fram til der Saurbekk går ut i Gøystavatn (104). Derifrå går grensa nordvestover over Skardfjell fram til h (105), derifrå nord-nordvest til austenden av Ongelbutjørni (106) og vidare nordvestover til Holabrotet h (107). Grensa går så vidare nordvestover fram til Stordalsnutan h (11) og attende sørvestover til utgangspunktet på Hyttenutan h (12) langs nasjonalparkgrensa. Området med særskilde vernereglar for fuglelivet har følgjande grenser: Grensa følgjer grensa for landskapsvernområdet frå det punkt mellom 96 og 97 der denne krysser nordvestre strandbredd på det lille vatnet vest for nordenden av Steinartjern, fram til punkt 98. Herfrå vinkler grensa nordnordaustover til markert topp aust for Finnerotjern, herifrå i rett line nord-nordvestover til møte mellom to bekkar ca. 400 meter rett vest for Merakkseter, herfrå i rett line vest-nordvestover til brua over Hondle aust for Grønliseter, deretter i rett line fram til utgangspunktet mellom punktane 96 og 97 i grensa for landskapsvernområdet. Dei nøyaktige grensene skal oppmerkjast i marka og då hovudsakleg ved markering av grensepunkta. Grensene er innteikna på eit kart i målestokk 1: datert Miljøverndepartementet mars Kartet blir oppbevart i kommunane, hjå fylkesmennene, skogforvaltninga og i Miljøverndepartementet. Kartet svarar til følgjande kart i M 711-serien (1:50.000): 1314 I Røldal, 1315 I Ullensvang, 1315 II Ringedalsvatn, 1414 I Songevatn, 1414 IV Haukelisæter, 1415 I Bjoreio, 1415 II Nordmannslågen, 1415 III Hårteigen, 1415 IV Eidfjord, 1416 II Hardangerjøkulen, 1416 III Myrdal, 1514 I Frøystul, 1514 IV Møsstrand, 1515 I Skurdalen, 1515 II Kalhovd, 1515 III Lågaros, 1515 IV Hein, 1516 III Hallingskarvet. 2. Føremål Føremålet er å verne eit særmerkt og vakkert natur- og kulturlandskap med mellom anna eit variert dyreliv, med kulturminne og til dels med særs urørte naturområde i tilknyting til Hardangervidda nasjonalpark. 3. Rettstilhøve Grunneigarar og andre rettshavarar skal framleis ha eigedomsrett og bruksrett i landskapsvernområdet og kan nytte rettane i den grad det ikkje kjem i strid med verneformålet. Det same gjeld bruk av allmenningsrettar etter

13 31. mai Nr fjellova. Der vernereglane gjev løyve til bruk, gjeld dette berre i høve til vernet og gjev ikkje løyve til bruk eller utnytting i strid med rettar eller lovreglar. 4. Vernereglar 4.1 Landskapet Landskapet skal vere verna mot utbyggingar, anlegg og andre inngrep av alle slag, medrekna vegbygging, nydyrking, gjødsling, drenering og anna form for tørrlegging, bergverksdrift, massetak, vassdragsreguleringar, framføring av kraft- og telefonliner, taubaner, heiser, oppføring eller ombygging av bygningar, parkering av campingvogner, brakker o.l. Kulturminne må ikkje påførast skade. Det er heller ikkje tillate å utføre forundersøkingar for tekniske inngrep. Opplistinga er ikkje uttømmande Reglane under pkt skal ikkje vere til hinder for: a) Vedlikehald av bygningar, anlegg, bruer og klopper. b) Naudsynt inngjerding av samlekve. c) Naudsynt merking og kvisting av ski og turistløyper der dette følgjer gjeldande vinter- og sommarmerking. Alle skal oppføre seg omsynsfullt og varsamt for ikkje å skade natur- og kulturverdiane eller vere til ulempe for andre. Det er ikkje tillate å forsøple naturen Forvaltningsstyresmakta kan i samråd med kulturstyresmaktene gje løyve til: a) Ombygging av bygningar innafor eksisterande grunnflate. b) Mindre tilbygg til bygningar. c) Riving av gamle bygningar og oppføring av nye med same storleik og for same bruk. d) Bygging av naust for opplag av båt og utstyr til fiske. e) Naudsynt merking og kvisting av nye ski og turistløyper. f) Bygging av bruer og klopper. g) Restaurering av steinbuer. h) Nybygg eller større tilbygg til eksisterande bygningar, i særskilde tilfelle i samband med landbruksutnytting, utnytting av statsallmenning eller drift av turisthytte. j) Vedlikehald, naudsynt skjøtsel og evt. restaurering av kulturminne og kulturmiljø. 4.2 Ferdsle Forvaltningsstyresmakta kan stille krav om løyve ved organisert ferdsle som kan skade verneverdiane, jf. forvaltningsplanen Militær øvingsaktivitet krev løyve frå forvaltingsstyresmakta. Reglane er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd Dersom omsyn til natur, dyreliv eller kulturminne tilseier det, kan forvaltningsstyresmakta syte for at opparbeidde turistruter og -løyper vert omlagde eller nedlagde. 5. Område med fuglelivsfreding I nedre del av nedslagsfeltet til Hondlevassdraget skal følgjande vernereglar gjelde: a) Fuglar og deira reir og egg skal vere freda mot skade og øydelegging av alle slag. Det kan drivast vanleg jakt på rype. b) Fuglelivet skal vere verna mot uro og fotografering i yngletida. c) Hundar må ikkje sleppast laus i området. Unnateke er bruk av hund til jakt i lovleg jakttid, gjetarhundar for gjeting og sanking av beitedyr og godkjende hundar i samband med oppdrag i politi- og fjellsikringsteneste. d) Nye dyreartar må ikkje innførast. e) Forvaltningsstyresmakta kan fastsetje reglar om regulering av ferdsla dersom dette syner seg naudsynt for å oppfylle føremålet med fredinga. 6. Generelle reglar om unnatak Forvaltningsstyresmakta kan gjere unnatak frå reglane i 4 og 5 for tiltak ut frå vesentlege samfunnsmessige omsyn, for vitskapelege føremål, når føremålet med fredinga krev det og i særlege tilfelle, når det ikkje er i strid med føremålet med landskapsvernområdet. 7. Forvaltning Direktoratet for naturforvaltning avgjer kven som skal ha forvaltningsmynde etter forskrifta. 7.1 Samarbeidsrådet for Hardangervidda Miljøverndepartementet kan peike ut eit samarbeidsråd for Hardangervidda samansett av representantar for brukar- og verneinteresser og forvaltninga. Sekretær for rådet vert oppnemnd av Miljøverndepartementet. 7.2 Nærare reglar for forvaltningsorgana Direktoratet for naturforvaltning kan fastsetje nærare reglar for forvaltningsorgana si organisering, utøving av mynde og arbeid elles.

14 31. mai Nr Forvaltningsstyresmakta skal utarbeide ein forvaltningsplan for landskapsvernområdet. Planen skal godkjennast av Direktoratet for naturforvaltning. 8. Iverksetting Forskrifta trer i kraft straks. Endringane trer i kraft straks. II 31. mai Nr Forskrift om fredning av Gjesåssjøen naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark. Fastsatt ved kgl.res 31. mai 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 8, jf. 10 og 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 55/5, 55/26, 56/2, 56/7, 55/39, 55/84, 54/1, 49/1, 54/4, 50/5, 48/1, 47/2, 47/4, 47/29, 45/31, 45/32, 45/1, 69/16, 70/1, 69/1, 69/3, 68/1, 68/3, 65/1, 63/12, 63/1, 62/1, 63/6, 64/6, 63/57, 63/56, 61/27. Naturreservatet dekker et totalareal på ca dekar, hvorav dekar er vannareal. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet april De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Åsnes kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde og å verne om vegetasjonen, det karakteristiske og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 3. For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Innføring av nye plantearter er ikke tillatt. Planting eller såing av trær er ikke tillatt. 2. Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Nye dyrearter må ikke innføres. 3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn, brakker og lignende, opplag av båter, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 m, er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly. 5. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering eller lignende er forbudt. 6. Idrettsarrangementer, jaktprøver, fiskekonkurranser, guidede turer og andre arrangementer er forbudt. 4. Bestemmelsene i 3 er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse. 2. Vedlikehold av eksisterende grøfteavløp som drenerer tilgrensende jordbruks- og skogbruksarealer, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet. 3. Bruk og vedlikehold av vanningsanlegg. 4. Bær- og matsoppsanking. 5. Å sette ut og ta opp båt fra faste steder i samsvar med forvaltningsplan. 6. Fiske. 7. Bruk av motorbåt med motorstørrelse opp til 4 hk fra og med 20. juni til og med 31. august. 8. Rydding av greiner som vanskeliggjør rasjonell jordbruksdrift, der reservatet grenser mot dyrket mark. 5. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 1. Forsiktig tynning i kantvegetasjonen dersom dette ikke kommer i strid med fredningsformålet. 2. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer. 3. Etablering av vanningsuttak, bygging av pumpehus og oppføring av gjerder. 4. Vedlikehold av eksisterende badeplasser. 5. Bruk av motorbåt med motorstørrelse opp til 4 hk i den isfrie perioden fra og med 1. september til og med 19. juni.

15 14. juni Nr Opplag av båt. 7. Fiskekonkurranser og andre arrangementer. 8. Beiting. 6. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet. 7. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 8. Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 9. Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre tiltak for å endre vannstanden av hensyn til fredningsformålet. 10. Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 11. Denne forskriften trer i kraft straks. 14. juni Nr Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 1, freding av Brandatjørna naturreservat, Flora kommune, Sogn- og Fjordane. Fastsett ved kgl.res. 14. juni 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 8, jf. 10 og 21, 22 og 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni Avgrensing Det freda området vedkjem følgjande gnr./bnr.: 58/8 59/2 59/3 59/4. Naturreservatet dekkjer eit totalareal på 446 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet desember Dei nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. Forskrifta med kart er lagra i Flora kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Føremål Føremålet med fredinga er å ta vare på eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv, og med alle dei naturlege økologiske prosessane. Av spesielle kvalitetar kan nemnast at området har ein frodig og plantegeografisk interessant førekomst av huldrestry i eit gammalskogsmiljø, med mange artar av trelevande sopp og lav. 3. Vernereglar For naturreservatet gjeld følgjande reglar: 1. Vegetasjon, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate. 2. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn. 3. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftleidningar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande. 4. Motorisert ferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. 5. Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift forby eller regulere ferdsla i heile eller delar av naturreservatet. 6. Bruk av sykkel og organisert riding utanom eksisterande vegar er forbode. 7. Etablering av nye båtplassar er forbode. 4. Generelle unntak Reglane i 3 er ikkje til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak som gjeld ambulanse, politi, brannvern, redning, oppsyn, skjøtsel og forvaltning. Øvingskøyring i tilknyting til slike føremål krev særskilt løyve. 2. Sanking av bær og matsopp. 3. Jakt. 4. Fiske.

16 14. juni Nr Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift regulere beitetrykket i heile eller delar av reservatet. 6. Vedlikehald av anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet. 5. Eventuelle unntak etter søknad Forvaltingsstyresmaktene kan etter søknad gje løyve til: 1. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i 4 nr. 1 (øvingskøyring), 3, og 6, og 5 nr. 3, 5 og Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar. 3. Hogst av etablerte plantefelt. 4. Avgrensa bruk av naturreservatet som nemnt i 3 nr Oppsetjing av gjerde i samband med beiting. 6. Oppføring av enkle naust på gammal båtplass i Endestadbugen, i samband med tilkomst til hytter. 6. Generelle dispensasjonsreglar Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, eller for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg verdi for samfunnet, og i spesielle tilfelle, dersom det ikkje strir mot føremålet med fredinga. 7. Forvaltingsplan Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje fredingsføremålet. Det kan utarbeidast forvaltingsplan, som kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel. 8. Forvaltingsstyresmakt Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 9. Ikraftsetjing Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 14. juni Nr Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 2, freding av Sandvikbotn naturreservat, Flora kommune, Sogn- og Fjordane. Fastsett ved kgl.res. 14. juni 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 8, jf. 10 og 21, 22 og 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni Avgrensing Det freda området vedkjem følgjande gnr./bnr.: 84/1 84/2 84/3,4 84/6 84/8. Naturreservatet dekkjer eit totalareal på 1876 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: datert Miljøverndepartementet desember Dei nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. Forskrifta med kart er lagra i Flora kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Føremål Føremålet med fredinga er å ta vare på eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv, og med alle dei naturlege økologiske prosessane. Av spesielle kvalitetar kan nemnast at området inneheld eit skogområde med stor variasjon i skog- og vegetasjonstypar, og med ein særmerkt barlindførekomst av nasjonal verdi. Store delar ligg på god bonitet i låglandet. 3. Vernereglar For naturreservatet gjeld følgjande reglar: 1. Vegetasjon, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate. 2. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn. 3. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftleidningar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande. 4. Motorisert ferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. 5. Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift forby eller regulere ferdsla i heile eller delar av naturreservatet.

17 14. juni Nr Bruk av sykkel er forbode. 7. Etablering av nye båtplassar er forbode. 4. Generelle unntak Reglane i 3 er ikkje til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak som gjeld ambulanse, politi, brannvern, redning, oppsyn, skjøtsel og forvaltning. Øvingskøyring i tilknyting til slike føremål krev særskilt løyve. 2. Sanking av bær og matsopp. 3. Jakt. 4. Fiske. 5. Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift regulere beitetrykket i heile eller delar av reservatet. 6. Vedlikehald av anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet. 7a. Drift og vedlikehald av eksisterande energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krev særskilt løyve jf. 5 nr. 1. 7b. Naudsynt istandsetjing ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendast melding til forvaltingsstyresmakta. 7c. Oppgradering/fornying av kraftliner for heving av spenningsnivå og auke av linetverrsnitt når dette ikkje fører til vesentlege fysiske endringar i høve til verneføremålet. 8. Regulering av Jagedalsvatnet med maks. 1,8 meter mellom kote 16,2 og 18,0 for uttak av vatn til smolt/setjefiskproduksjon. 5. Eventuelle unntak etter søknad Forvaltingsstyresmaktene kan etter søknad gje løyve til: 1. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i 4 nr. 1 (øvingskøyring), 3, 6 og 7a, 5 nr. 3, 5, og Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar medrekna kløvsti til Jagedalen etter gammal trasé. 3. Hogst av etablerte plantefelt. 4. Avgrensa bruk av naturreservatet som nemnt i 3 nr Oppsetjing av gjerde i samband med beiting. 6. Hogst av einskilde furutre til frøforsyning, maksimalt 3 tre med 5 års mellomrom. Trea skal ikkje fjernast frå staden. 7. Oppgradering/fornying av kraftliner som ikkje fell inn under 4, nr. 7c. 6. Generelle dispensasjonsreglar Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, eller for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg verdi for samfunnet, og i spesielle tilfelle, dersom det ikkje strir mot føremålet med fredinga. 7. Forvaltingsplan Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje fredingsføremålet. Det kan utarbeidast forvaltingsplan, som kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel. 8. Forvaltingsstyresmakt Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 9. Ikraftsetjing Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 14. juni Nr Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 3, freding av Ørnakken naturreservat, Skodje kommune, Møre- og Romsdal. Fastsett ved kgl.res. 14. juni 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 8, jf. 10 og 21, 22 og 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni Avgrensing Det freda området vedkjem følgjande gnr./bnr.: 9/1,2,3,4,7 10/1 11/1,2 29/1,2,6,7 30/1,2 31/1,2,3,4,6,7 45/1,2,3,10,42 i Skodje kommune. Naturreservatet dekkjer eit totalareal på 4206 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: datert Miljøverndepartementet desember Forskrifta med kart er lagra i Skodje kommune, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Direktoratet for

18 14. juni Nr naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Dei nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 2. Føremål Føremålet med fredinga er å ta vare på eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv, og med alle dei naturlege økologiske prosessane. Av spesielle kvalitetar kan nemnast at området inneheld ei grovstamma og variert furuskog med barlind, sjeldne artar og varmekjære artar. Store deler av området ligg på god bonitet i låglandet. 3. Vernereglar For naturreservatet gjeld følgjande reglar: 1. Vegetasjon, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate. 2. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn. 3. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftleidningar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande. 4. Motorisert ferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. 5. Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift forby eller regulere ferdsla i heile eller delar av naturreservatet. 6. Bruk av sykkel, hest og kjerre og organisert riding utanom eksisterande vegar er forbode. 4. Generelle unntak Reglane i 3 er ikkje til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak som gjeld ambulanse, politi, brannvern, redning, oppsyn, skjøtsel- og forvaltning. Øvingskøyring i tilknyting til slike føremål krev særskild løyve. 2. Sanking av bær og matsopp. 3. Jakt. 4. Fiske. 5. Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift regulere beitetrykket i heile eller delar av reservatet. 6. Vedlikehald av anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet. 5. Eventuelle unntak etter søknad Forvaltingsstyresmaktene kan etter søknad gje løyve til: 1. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i 4 nr. 1 (øvingskøyring), 3 og 6 og 5 nr. 3 og Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar. 3. Hogst av etablerte plantefelt. 4. Avgrensa bruk av naturreservatet som nemnt i 3 nr Oppsetting av gjerde i samband med beiting. 6. Generelle dispensasjonsreglar Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, eller for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg verdi for samfunnet, og i spesielle tilfelle, dersom det ikkje strir mot føremålet med fredinga. 7. Forvaltingsplan Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje fredingsføremålet. Det kan utarbeidast forvaltingsplan, som kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel. 8. Forvaltingsstyresmakt Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 9. Ikraftsetjing Denne forskrifta tek til å gjelde straks.

19 14. juni Nr juni Nr Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 1, fredning av Djupdalen landskapsvernområde, Hole og Bærum kommuner, Buskerud og Akershus. Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf. 6 og 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni Avgrensning Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: Hole: 180/3, 217/1, 217/37, 219/1,3, 240/1. Bærum: 69/1, 70/1,2, 73/1, 73/3. Landskapsvernområdet dekker et areal på ca dekar. Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet februar De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Hole og Bærum kommuner, hos fylkesmannen i Buskerud og fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Formål Formålet med landskapsvernområdet er å bevare den største og best bevarte forkastningsdalen i Oslofeltet med Kjaglidalen-Djupedalens karakteristiske geomorfologi og interessante bergarter. 3. Vernebestemmelser For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 1. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder: oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, plassering av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke fullstendig. 2. Bruk av sykkel og hest utenom eksisterende veier er forbudt. 4. Generelle unntak Bestemmelsene i 3 er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brann-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 2. Vedlikehold av eksisterende veier, stier og løyper. 3. Bruk og vedlikehold av eksisterende anlegg, herunder drift og vedlikehold av Televerkets sambandskabel. 4. Skogsdrift i henhold til skogloven med forskrifter, unntatt for tiltak nevnt under forskriftens 3, punkt Eventuelle unntak etter søknad Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 1. Omlegging og utbedring av stier og løyper. 2. Enkle veger i skogbruket. 6. Generelle dispensasjonsregler Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med vernet. 7. Forvaltningsmyndighet Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 8. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. 14. juni Nr Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 2, fredning av Blankvann landskapvernområde med plantelivsfredning, Oslo kommune, Oslo. Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf. 6 og 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 20. juni Avgrensning Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 13/2, 25/1,2, 25/3,8, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7,21,25, 25/9,10,12,18, 25/11, 25/14, 25/15, 25/19, 25/20,23, 25/24, 25/26, 25/29, 26/1, 45/1, 46/1, 49/1, 67/1,7, 67/8,9,15, 67/10,12,23, 67/11, 67/13, 67/14, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20.

20 14. juni Nr Landskapsvernområdet dekker et areal på ca dekar. Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:8.000, datert Miljøverndepartementet mars De urterike engene med plantelivsfredning er avmerket på kartet. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Formål Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert skog- og kulturlandskap med instruktiv geologi, interessant vannsystem, spesielle naturlige vegetasjonstyper, urterike enger og en artsrik flora med sjeldne og plantegeografisk interessante arter. 3. Vernebestemmelser For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 1. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder: oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, plassering av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, tilplanting av dyrka mark, eng eller beitemark. Opplistingen er ikke fullstendig. 2. Vegetasjonen i de urterike engene er fredet mot skade og ødeleggelse. 3. Nye plantearter må ikke innføres. 4. Skogsdrift skal foregå etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten, innenfor følgende rammer: Ulike arealer med vesentlig betydning for skoglandskapet som holt og arealer med edle løvtrær, fuktskog, koller, bekkedaler, tiurleiker, kontinuitetsskoglommer mv. skal bevares. Ved foryngelseshogst skal fortrinnsvis anvendes lukkede hogstformer. I en bred sone rundt Blankvann skal det bare foretas plukkhogst. Etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse. Ungskogarealer og planta skog skal skjøttes i tråd med den naturlige treslagsdynamikken på stedet. For å forberede bruk av lukkede hogstformer og naturlig foryngelse, skal skjøtselen av skogen i alle aldersfaser tilpasses dette formålet. Ved skogsdrift skal terrengskader i størst mulig grad unngås. Hogst og framkjøring skal fortrinnsvis skje på frosset og snødekket mark. 5. Egenartede og dekorative enkelttrær, tregrupper, trerekker, og døde eller døende trær skal bevares. Åkerholmer skal ikke fjernes. Kantsoner mot myr, innmark, vann, vassdrag, stier, veier skal bevares. 6. Sykling og bruk av hest utenom eksisterende veier er forbudt. 4. Generelle unntak Bestemmelsene i 3 er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brann-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 2. Vedlikehold av eksisterende veier til standard som på vernetidspunktet. 3. Preparering av eksisterende skiløyper. 4. Vanlig vedlikehold av bygninger og anlegg, herunder hager, som er i bruk på vernetidspunktet. 5. Tradisjonell bruk av fulldyrka mark. 6. Bruk av hest i forbindelse med landbruksdrift, og bruk av hest i forbindelse med vedlikehold av eiendommene. 5. Eventuelle unntak etter søknad Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 1. Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger, og oppføring av nye bygninger knyttet til landbruksvirksomheten. Tiltakene må utføres i samsvar med stedlig byggeskikk. 2. Restaurering og vedlikehold av kulturminner. 3. Vedlikehold, rydding, merking og omlegging av eksisterende stier og løyper. 4. Rydding og slått ved hyttene. 5. Tradisjonell bruk av urterike enger. 6. Gjenopptagelse av beite på gammel beitemark, herunder rydding av vegetasjon og gjerding. 7. Skogbrukstiltak som ikke er i samsvar med godkjent plan i spesielle tilfeller. 6. Generelle dispensasjonsregler Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med vernet. 7. Skjøtsel Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å