Bystyret Ordfører. Rådmann Kommunalsjefer (3) Virksomheter. Brukerorgan. Bydelsutvalg. Formannskap. Andre råd/utvalg. Kommunale foretak Aksjeselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyret Ordfører. Rådmann Kommunalsjefer (3) Virksomheter. Brukerorgan. Bydelsutvalg. Formannskap. Andre råd/utvalg. Kommunale foretak Aksjeselskap"

Transkript

1 Bystyret Ordfører Kulturkomité Kultur,miljø og verdiskapning Oppvekstkomité Oppvekst, kompetanse utdanning Velferdskomité Velferd, helse og omsorg Formannskap Kontrollutvalg Bydelsutvalg Andre råd/utvalg Rådmann Kommunalsjefer (3) Kommunale foretak Aksjeselskap Politisk sekretariat Bestillerenhet Fag og forvaltningsenhet Plan, økonomi og ressursenhet Virksomheter Virksomheter Servicetorg Brukerorgan

2 KONTROLL- UTVALGET BYSTYRET B Bestiller AKSJE- SELSKAP FORMANN- SKAP KOMITEER BYDELS- UTVALG KOMM. FORETAK ORDFØRER RÅD Fag- og forvaltnings enhet Økonomi, plan og ressursenhet POLITISK SEKR. ADM.SJEF 1 Rådmann 3 Kommunalsjefer BRUKER- ORGAN Bestillerenhet U Interne VIRKSOMHETER (personal/lønn regnskap, IT) Eksterne VIRKSOMHETER SERVICETORG Mottakere Utfører M

3 Budsjett- /tjenestebestilling Økonomiplan Handlingsplan Premissgivende bestilling 1 ÅR Kommuneplanen Stat Fylke ) 4 ÅR 12 ÅR Tertial-rapporter (tilbakemelding til politikere Årsrapport (tilbakemelding til politikere Impulser Impulser

4 Felles utgifter Førskole Grunnskole Voksenopplæring Forebyggende helse helse og og sosial sosial Aktivisering, eldre og funksjonshemma Råd, Råd, veiledning og og sosial sosial forebyggende arbeid arbeid Barneverntjenestene Pleie, Pleie, omsorg, omsorg, hjelp hjelp i i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Boligtjeneste Fysisk Fysisk tilrettelegging og og planlegging Kommunal næringsvirksomhet Kommunale veger Kultur Kultur Vann, Vann, avløp avløp og og renovasjon Kommunale foretak foretak og og kommunale AS AS

5 BUDSJETTPROSESSEN JANUAR OKTOBER SEPTEMBER NOVEMBER DESEMBER BYSTYRE- VEDTAK Årsbudsjett VEDTAK FORMANNSKAPET Årsbudsjett Operativ bestilling ÅRSBUDSJETT OPERATIV BESTILLING (konkrete mål & kravspesifikasjon settes) (forslag til rammer for kommende budsjettår) (korrigering vsv statsbudsjett) AUGUST KORRIGERINGER (eventuelt) av operativ bestilling og økonomiske rammer ut fra politisk vedtak TJENESTEBESTILLINGEN OG DETALJERT BUDSJETT Implementeres I virksomhetene (sammen med stabsenheter) RUNDSKRIV Økonomiplan premissgivende bestilling OPPFØLGING/ EVALUERING Tjenesteytelse (kvalitet, kontrakt/ bestilling) FEBRUAR BYSTYREVEDTAK Økonomiplan Premissgivende bestilling MARS, APRIL, MAI PREMISSGIVENDE BESTILLING ØKONOMIPLAN (analyse/status, KOSTRA, inntektsforutsetninger) RUNDSKRIV Årsbudsjett Operativ bestilling ÅRSMELDING JUNI JULI

6 Styringsdokument VAR : Premissgivende bestilling Operativ bestilling / driftsavtale Lederavtale

7 Organisasjonsplan VAR 53 årsverk Virksomhetsleder VAR Teamleder Vannforsyning Faglig leder Utbygging Faglig leder Fellesfunksjoner Teamleder Avløp Faglig leder Avfall 1 ingeniør 2 oppsynsmenn / driftsledere 3 formenn 6 fagarbeidere 6 ing. / overing. 1 tekniker / ingeniør 2 ingeniører 1 tekniker / ingeniør 1 førstesekretær / konsulent 1 sekretær 1 fagarbeider /inspektør 1 tekniker / ingeniør 3 oppsynsmenn / driftsledere 4 formenn 6 fagarbeidere 1 ingeniør 1 oppsynsmann / driftsleder 1 formann 4 fagarbeidere 1 fullmektig Produksjon av vann Distribusjon av vann Planlegging, Prosjektering Utbygging Informasjon / kundebehandling / fellestenester. Renseanlegg Ledningsnett Pumpestasjoner Renovasjon og avfallskorger Bingsa avfallsplass

8

9 Premissgivende bestilling Tjenesteområde Vann, avløp, renovasjon og avfallsbehandling Beskrivelse av tjenesteområdet: 340: Produksjon av vann 345: Pumpestasjoner, trykkbasseng, ledningsnett 350: Avløpsrensing 353: Pumpestasjoner og ledningsnett, avløpsgebyrer 354: Tømming av slamavskillere, samlekummer, oppsamlingstanker, tømmeanlegg for avløpsvann fra bobiler 355: Oppsamlingsordninger, innsamling/henting av avfall. Avfallsgebyrer 357: Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 1. Mål og visjoner for tjenesten Tjenesten ivaretas av VAR-virksomheten samt underentreprenører innen alle tjenesteområdene. 1.1 Mål og retningslinjer Tjenesten skal sikre kommunens innbyggere tilgang på tjenester knyttet til vannforsyning, avløp og renovasjon, med god regularitet og av høy kvalitet, til akseptable kostnader. Kommuneplanen for har følgende langsiktige mål og retningslinjer for virksomhetens tjenesteområde: Ålesund kommune skal tilby tjenester innen vann, kloakk, renovasjon med god kvalitet og sikkerhet til alle deler av kommunen og til lavest mulig pris. Tjenestene skal være selvfinansierende. Vannkvaliteten skal overholde helsemyndighetenes krav til godt og tilstrekkelig drikkevann. Avløpsvann og slam skal transporteres og disponeres på en slik måte at forurensing ikke oppstår. Kommunen skal til enhver tid ha en funksjonell ordning for innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Kostnader på hele kjeden fra innsamling til levering og etterbehandling skal ha høy fokus. Bingsa avfallsplass skal fungere som et regional tilbud for avfallsbehandling og deponi for restavfall, i konkurranse med andre aktører i markedet. Bærekraftig utvikling skal være en grunnpilar for alle tjenesteområdene. 1.2 Styringsdokument og styringsgrunnlag 2. Status og analyse pr Arbeidsoppgaver 2.2 Produksjon av tjenester 2.3 Økonomiske rammer og betingelser Personell/årsverk 2.5 Analyse

10 Premissgivende bestilling Vann Vannforsyningen har problemer med store vannlekkasjer og mye gammelt nett. Utfordringene ligger i å utarbeide en plan for utskifting og rehabilitering av gamle ledninger med høyt lekkasjetall. Å øke sikkerheten mot forurensing av drikkevannskilden er også en oppgave som må prioriteres, i kombinasjon med fornying av vannrensingen. Forsyningskapasiteten i vannbehandlingsanlegget og i ledningsnettet er god selv om lekkasjene er store. Også i bruddsituasjoner og andre krisesituasjoner er kommunen sikret vann gjennom reservemagasiner for rentvann, og gjennom å kunne ta i bruk reservevannkilder. Avløp Avløprensing i samsvar med kommunens hovedplan er snart fullført, noe som over en 15-års periode har resultert i 40 nye pumpestasjoner og 5 nye renseanlegg. Ytterligere rensing kan bli aktuelt som følge av EU s avløpsrensedirektiv, men dispensasjon kan bli aktuelt om vi kan dokumentere at dette ikke er nødvendig. Mye gammelt avløpsnett er også en stor utfordring, og planer for rehabilitering, separering og utskifting av ledningsnett må prioriteres. Kapasiteten i kommunens avløpsrenseanlegg er tidvis kritisk som følge at for mye overvann blir videreført til renseanleggene. Dette er vann som i større grad kan gå direkte til sjø uten rensing, og det blir en utfordring å regulere dette bedre gjennom tiltak på avløpsnettet. Renovasjon Kommunen har en god avfallsordning, med hensyn til innsamling og avfallsbehandling gjennom forbrenning, deponering og materialgjenvinning av husholdningsavfall. 75 % av dette avfallet blir material- og energigjenvunnet. For det som gjelder næringsavfall har vi ingen god oversikt, siden dette ikke er kommunens ansvar. Utfordringene framover blir å øke gjenvinningsgraden gjennom at forbrenningen får større energigjenvinningsgrad, og at vi får øket utsortering av avfallsfraksjoner gjennom miljøstasjoner og kildesortering. Utbygging av og tilknytning til fjernvarmenettet er også en viktig faktor i denne sammenheng, for å kunne oppnå sentrale myndigheters mål for avfallsgjenvinning. Nye avfallsdefinisjoner i forurensingsloven reduserer omfanget av den pliktige kommunale renovasjon fra , og dette blir en stor utfordring det kommende år. EU s nye deponidirektiv vil innebære nye store investeringer når deponiet i Bingsa må utvides, og kanskje får de nye reglene også konsekvenser for det eksisterende deponi. I regional sammenheng utredes det muligheter for et bedre samarbeid om avfall, evt. gjennom etablering av et interkommunalt avfallsselskap. Denne saken ventes å få sin avklaring i Kapasiteten i forbrenningsanlegget er nådd, og uten utvidelse kan det i regionen bli problemer med å få levert restavfall til sluttbehandling. Samtidig er prisnivået så høgt ved Ålesund forbrenningsanlegg at flere kommuner vurderer alternative sluttbehandlingsløsninger. Nytt sentralt lovverk mht deponi og sortering av næringsavfall kan også komme til å påvirke kapasiteten i sluttbehandlingen av avfall. Dette blir utfordringer framover. Generelt Innenfor VAR-området er det en utfordring å opprettholde et velfungerende marked med plass til både større og mindre aktører samt drift i egenregi. Kommunen kan bidra til å hindre monopoldannelser gjennom muligheter som lovverket gir og ved å ta styring med utviklingen i felleskap med våre nabokommuner i regionen. På dette området er der en forventning fra våre nabokommuner at Ålesund kommune initierer samarbeidsløsninger, noe gjennomføring av felles anbudskonkurranser på slam og avfall i 2004 viste. Utredning om etablering av interkommunalt avfallsselskap er allerede godt i gang.

11 Premissgivende bestilling For det som gjelder drift og vedlikehold av VA-nettet er det en utfordring å etablere interkommunalt samarbeid. Innenfor dette fagfeltet er det i dag få om ingen aktører med tilstrekkelig kompetanse til å kunne delta i eventuelle anbudskonkurranser. Kostra statistikk (2004) Ålesund kommune deltar også i et prosjekt for sammenligning av basisdata i NORVAR-regi. I dette prosjektet går en dypt inn i materien og får en grundig analyse av VAR-virksomheten sammenlignet med andre kommuner. Resultatet vil foreligge til høsten. 3. Økonomiske rammer og betingelser Driftsutgifter og driftsinntekter (Blir vedtatt parallelt med premissgivende) 3.2 Investeringer (Blir vedtatt parallelt med premissgivende) 4. Mål og premisser for tjenesteproduksjonen Tjenesteproduksjon 4.2 Krav til kvalitet og standard 4.3 Krav om tiltak i bestillingsperioden 5. Måleområder 5.1 Brukere Brukerundersøkelser gjennomføres innen Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjonen skal følges opp tertialvis. 5.3 Personal Oppfølgingen av personalet skjer i tråd med lederavtalens krav. Sykefraværet skal følges opp. 5.4 Økonomi Det rapporteres tertialvis. Avvik som er kjent før ei tertialrapportering og som vil være kritiske for utviklingen av økonomien innen et tjenesteområde, skal rapporteres umiddelbart 5.5 Samfunnsutvikling Den enkelte virksomhetsleder skal følges opp i forhold til hvilke aktiviteter som blir gjennomført som bidrag til å utvikle lokalmiljøet og for å støtte opp kommuneplanens visjoner for utviklingen av Ålesund.

12 Ålesund kommune Side 1 av 5 DRIFTSAVTALE 2006 OPERATIV BESTILLING mellom ÅLESUND KOMMUNE V/RÅDMANNEN og ÅLESUND KOMMUNE, VIRKSOMHET FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR) for perioden 1. JANUAR DESEMBER 2006 Som en del av avtalen følger: Vedlegg 1: Rammevilkår for virksomheten/tjenesteyter Vedlegg 2: Kontroll og kvalitetssikring Vedlegg 3: Budsjett for 2006 m spesifisert oversikt over ansatte pr Avtalen er undertegnet i 2 eksemplar hvor hver av partene beholder ett eksemplar. Ålesund,. Oktober 2005 Ålesund, Oktober 2005 Ronny Frekhaug Kommunalsjef Ingmund Alvestad Virksomhetsleder Kontaktperson hos bestillerenheten: Navn: Karsten Almås Adresse: Bestillerenheten Tlf.: Fax: Kontaktperson hos virksomheten: Navn: Ingmund Alvestad Adresse: Rådhuset Tlf.: Fax:

13 Ålesund kommune Side 2 av 5 1 Kort presentasjon av virksomheten/tjenesteyter Som den største råvareprodusent mellom Bergen og Trondheim dekker virksomheten 2 Kravspesifikasjon for tjenesteområde VAR 2.1 Tjenesteområdet Hva tjenesteområdet omfatter (kort beskrivelse) Målgruppe System for tildeling av tjeneste Dekningsgrad mm 2.2 Styringsgrunnlag for tjenesten Lov, forskrifter og statlige plandokument Premissgivende bestilling for tjenesteområdet Det er vedtatt følgende Krav om tiltak i bestillingsperioden: 2.3 Beskrivelse av tjenestetilbud/ tjenesteproduksjon Krav til volum/mengde/tjeneste ( antall tjenestemottakere m.m.) Drift og vedlikehold av: vannbehandlingsanlegg med pumpestasjoner, vannrensing, desinfisering og magasiner. Lekkasjesøking og reparasjoner av ledningsnett, trykk-reguleringsinnretninger og brannhydranter. avløpsnett med pumpestasjoner, overløp og hydrauliske reguleringer. Avløpsrenseanlegg og utslippsledninger. Bingsa avfallsplass, med kundemottak, miljøstasjon for egensortering, sortering av næringsavfall, deponi, mottak av farlig avfall og kompostering av kloakkslam. 19 utplasserte miljøstasjoner med beholdere for sortering av 4 ulike fraksjoner Prioritere å sikre reservevannskilde med hensyn på kapasitet og kvalitet. Dette også sett i sammenheng med reservevannskildene til samarbeidskommunene. Prioritere utskifting av VA-ledningsnettet med mer enn 5 km. (På sikt >7 km) Øke tilknytningsgraden til renseanlegg generelt og Hessa og Kverve spesielt. Teknisk planlegging og prosjektering : Hovedplaner for VAR-området VAR-prosjekter Veg-prosjekter Utbyggingsområder for bolig og næring Prosjekt- og byggeledelse Utvikling av VA- infrastrukturen i samsvar med vedtatte hovedplaner. Etablere og vedlikeholde edb-basert VA-register for infrastrukturen og et edb-basert meldingssystem for driftshendelser på VA-nettet. Vedlikeholde et rørleggerarkiv for alle eiendommer som er tilknyttet det kommunale VA-nettet, med data for stikkledninger og bunnledninger. Saksgrunnlag for myndighetsutøvelse etter Forurensingsloven med forskrifter, og etter Plan- og bygningsloven mht refusjonsbestemmelser. Utbyggingsavtaler, kontroll og overtakelse av privat utbygt VA-system i utbyggingsområder. Kundeinformasjon. Behandling av forespørsler/ klager og aktiv informasjon om de ulike tjenester I kommunens vedtatte hovedplaner for VA inngår følgende prosjekter som skal gjennomføres i og som er utsatte prosjekter fra : Vannforsyning :

14 Ålesund kommune Side 3 av 5 Avløp : 1530 KORSVIKA STAVNESET, ledninger og pumpestasjoner 1531 RA19 TANGSKJÆRET, avløpsrenseanlegg 1533 RA2 - SKARBØVIKA, sjøledning 1535 RA10 VIK, avløpsrenseanlegg og ledninger 1538 RA8 LEITENESET, avløpsrenseanlegg 1546 Steinvågsundet Skutvika, ledninger og pumpestasjon 1547 Jonsberget Pumpestasjon og ledninger 1554 TANGSKJÆRET KORSVIKA, ledninger og pumpestasjon 1558 Emblemsvåg Nedregotten, pumpestasjon og ledniner 1567 RA7 KVERVE, avløpsrenseanlegg Avfallsbehandling : ( nytt prosjekt som forutsetter ny politisk behandling ) 1510 Etablering av sorteringsanlegg og nytt deponi Renovasjon : I tillegg til de her nevnte prosjekter vil det komme til nye etter at budsjettrammene for nye investeringer for 2006 er vedtatt og detaljert Innhold og omfang (hva omfatter tjenestetilbudet/ tjenesteproduksjonen) Virksomheten skal i tillegg til punktene under, videreføre oppgaver utført i 2005, så sant disse ikke var avgrensede prosjekt, eller skriftlig er overført til andre. Innhold: Virksomheten skal ivareta kommunens forpliktelser ovenfor de kunder som vil kjøpe eller abonnere på de kommunale VAR-tjenestene. Service, informasjon og kundeoppfølging skal ytes av virksomheten. Private utbyggere som ønsker avtale med kommunen om overtagelse av veg og VA-nett i bolig og næringsområder skal følges opp. Utvikling av ny infrastruktur og rehabilitering av eldre installasjoner skal ivaretas. Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse i egenregi, for gjennomføring av nyanlegg og større rehabiliteringsprosjekt. Rullering av hovedplaner for VAR-området. Drift og vedlikehold av infrastrukturen for VA skal planlegges og utføres. Renovasjonstjenesten skal planlegges og besørges gjennomført i kommunal egenregi eller av private entreprenører etter konkurranseprinsippet. Informasjon og tiltak for økt bruk av miljøstasjoner og hjemmekompostering skal prioriteres. Bingsa avfallsplass skal utvikles og drives i samsvar med konsesjonsvilkårene. Omfang: Håndverksmessige vedlikeholdsarbeid skal utføres fortløpende i samsvar med rekvisisjoner og prioriteringer. Service-ytelser skal leveres med frekvens og omfang i samsvar med avtalt fordeling av disponible personell-ressurser. Teknisk tilsyn og vedlikehold skal utføres fortløpende i samsvar med rekvisisjoner og prioriteringer. Rammen for tjenesteproduksjonen fastlegges av bystyret i drifts- og investeringsbudsjettet, som danner grunnlaget for virksomhetens årlige arbeidsplan.

15 Ålesund kommune Side 4 av 5 Den håndverksmessige kvaliteten på utførte arbeider skal være minst like god som på tilsvarende arbeider utført av private firma. Virksomheten skal kunne tilby konkurransedyktige priser for sine tjenester. Arbeidene skal utføres innenfor avtalte tidsfrister, og i samsvar med arbeidsplaner som avtales med bestiller. Abonnenter og kunder skal betjenes på en slik måte at de er godt fornøyd med kvalitet og punktlighet på tjenesten. Tjenesten skal drives kostnadseffektivt, og med gebyrsatser som ikke overstiger tilsvarende kostnadsnivå for abonnenter i sammenlignbare kommuner. Virksomheten skal være godt faglig kvalifisert innenfor VAR-faget. Minimum 95 % av oppdragene skal gjennomføres uten reklamasjoner fra på feil og mangler ved utført arbeid, og kostnadene ved reklamasjonsarbeider skal ligge under 1% av årlig produksjonsverdi. Minimum 99% av oppdragene skal utføres innenfor avtalt tidsramme. Det vises her til serviceerklæringer som er/vil bli utarbeidet for de ulike deler av virksomheten. Etter gjennomførte brukerundersøkelser skal over 85 % av abonnentene / kundene være fornøyd med tjenestene. Realisering av tiltak knyttet til Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og Hovedplan for avfall skal gjennomføres i samsvar med de årlige budsjettvedtak, og uten forsinkelser. 2.4 Kravspesifikasjon for tjenesteutførelsen Formelle krav til kvalitet og standard (jfr forskrifter m.v.) Den faglige kvaliteten skal være i samsvar med lover, forskrifter og standarder innen de aktuelle fagområder. Samtlige arbeider skal utføres i samsvar med spesifikasjoner i bestillinger, avtaler og anbudsdokumenter. Forvaltning/myndighetsutøvelse/ planlegging/prosjektering skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og standarder gitt for fagområdet Spesifikke kvalitetskrav/indikatorer for tjenesteutførelse Virksomheten har utarbeidet egen serviceerklæring for renovasjon, samt kortversjoner for alle sine tjenester. Disse skal videreutvikles i løpet av 2006 og være lett tilgengelig for kundene Kravspesifikasjon som skal oppnås gjennom samarbeid med andre Virksomheten skal til enhver tid gi informasjon om tjenestetilbudet og endringer av tjenestetilbudet til Servicetorget. Det skal dokumenteres hvilke samarbeidsarenaer som er etablert og som er aktive Andre kravspesifikasjon for virksomheten/tjenesteyter Prioritert planarbeid Kommunens VA-nett har stort behov for rehabilitering / utskifting som følge av alder. Gamle ledninger fører til stort lekkasjetap på vannledningene / innlekking og utlekking til/fra avløpsledningene, som igjen fører til unødvendig høye kostnader og skade på miljø og helse. Virksomheten må gjennomføre en kost- / nyttevurdering av dette som ledd i en samlet rehabiliteringsplan for VA-systemene. Med en gjennomsnittlig levetidsbetraktning på 100 år, vil det være behov for å skifte ut ca. 7 km VA-nett pr. år. Dette vil innebære i gjennomsnittlig årlig investering på ca. 35 mill.kr. Tas det hensyn til det etterslep som har funnet sted, vil dette beløp måtte bli større for en periode. Virksomheten må legge planer for dette i løpet av Det store lekkasjetapet fra kommunens vannledninger skal reduseres med et mål om å komme ned på det gjennomsnittlige nivå for sammenlignbare kommuner. I tillegg til det foregående pkt. om

16 Ålesund kommune Side 5 av 5 rehabiliteringsplaner som også vil påvirke dette forhold, skal det i løpet av 2006 utarbeides en statusbeskrivelse med målsettinger og handlingsplaner for å nå dette mål. VAR-virksomheten skal også i løpet av 2006 medvirke til at kommunedelplanene for hele VARområdet blir revidert. For det som gjelder hovedplan for avfall tas det forbehold om tidspunkt for gjennomføring, siden dette påvirkes av det interkommunale samarbeid som er etablert for å lage en felles avfallsplan. Når investeringsrammene er vedtatt i bystyret skal VAR-virksomheten legge frem detaljert prosjektoversikt til bestiller. 2.5 Disponible ressurser for tjenesteområde (A) Økonomiske rammer fordelt per ansvar (1000 kr): Årsverk fordelt på kompetanse/krav (uten utd., v.g.sk., høysk., univ.) Bygninger/anlegg Biler og maskiner Inventar og utstyr Løsøre og forbruksvarer 2.6 Brukermedvirkning Brukerorgan Brukerundersøkelser/-dialog 2.7 Underleverandører og samarbeidspartnere, spesifikke for tjenesteområde (A) Oversikt over underleverandører Regler for bruk av underleverandører Oversikt over samarbeidspartnere Samarbeidspartnere innen Ålesund kommunes organisasjon Samarbeidspartnere utenom Ålesund kommunes organisasjon

17 OPPFØLGING DRIFTSKONTRAKT - VIRKSOMHET FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR) 2. TERTIAL Brukere Brukere av tjenesteområdet får levert sine tjenester i henhold til driftsavtalen Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er innenfor lovfestet ramme Det er ikke etablert brukerorgan for tjenesteområdet. Brukerundersøkelser er ikke gjennomført. 2. Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon iht driftskontrakt er ikke optimal. På grunn av Økonomi Regnskap pr er lagt til grunn for ny årsprognose. Denne viser bare et lite avvik i forhold til budsjett, men går en bak hovedtallene er det relativt store avvik mht inntekter og utgifter AVVIK PR ARTSGRUPPE Regnskap Budsjett Prognose Avvik 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJ. EGENPRODUKSJON KJØP AV VARER OG TJ. EGENPR. OG INT. OVE KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER OG FINANSTRANSAKSJONER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANS SUM Personal HMS-system etablert SAMU er etablert Kompetanseplan er utarbeidet. 5. Samfunnsutvikling Det er i perioden gjennomført en større omlegging av avfallsinnhenting med mål å øke andel papirmengde for gjenvinning og samtidig redusere restavfall til forbrenning tilsvarende. Dette organiseres ved å endre hentefrekvensen for papir fra hver 5. uke til hver 4. uke. Effekten av tiltaket hittil tyder på økning av innsamlet papirmengde på 25% på årsbasis. Med andre ord et vellykket tiltak som muligens har et enda større potensiale. Det er også fra innført differensierte ordninger for henteavstand og liten avfallsmengde for det som gjelder husholdningsavfall.

18 6. Vurdering fra bestillerenheten. Tjenesteområdet har store utfordringer i uoverskuelig fremtid med å: - Opprettholde og sikre fortsatt god vannkvalitet. - Redusere lekkasjer i ledningsnett. - Samle og rense mer av avløp - Videreutvikle innsamling og etterbehandling av avfall med fokus på miljø, fraksjonssortering og gjenvinning.

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF

IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF Driftsoperatørsamling i Ålesund 01-02. oktober 2008 Magne Roaldseth MVA KF Disposisjon Organisering av Molde kommune og Molde Vann og Avløp KF Nøkkeltall

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og prosjektmandat Hovedfunn i rapporten

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt 4 0037 OSLO Dato: 11.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 02439-1 00483-7

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 3 2.1 Avfallshåndtering 3 2.2 Vannforsyning 3 2.3 Avløpsvann 3

1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 3 2.1 Avfallshåndtering 3 2.2 Vannforsyning 3 2.3 Avløpsvann 3 WETO EIENDOM NORGE AS VURDERING AV MILJØFORHOLD KNYTTET TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Tekniske tjenester. 15-16. nov. 2015 Jorunn Bogevik. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tekniske tjenester. 15-16. nov. 2015 Jorunn Bogevik. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Tekniske tjenester 15-16. nov. 2015 Jorunn Bogevik Sammen skaper vi den grønne landsbyen Agenda Presentasjon av tjenesteområdet Drift og driftsutfordringer Driftsbudsjett og tiltak Selvkost og gebyrer

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

: 200803503 : E: M50 &00 : Mariann Størksen

: 200803503 : E: M50 &00 : Mariann Størksen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803503 : E: M50 &00 : Mariann Størksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 04.06.2008 39/08 HOVEDPLAN AVFALL

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905174 : E: 231 M00 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.09.2009 52/09 KONSEKVENSENE MED

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

otodden kommune DEL 2: Saksbehandling fra 11.30, i Formannskapssalen, Notodden rådhus

otodden kommune DEL 2: Saksbehandling fra 11.30, i Formannskapssalen, Notodden rådhus Notodde otodden kommune Vår ref. 15/631-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 02.06.2015 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 09.06.2015 Tid: 09.00 13.00

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG?

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? Av adm. dir. Peter Batta Huseiernes Landsforbund Interesseorganisasjon for alle som eier bolig HVILKE KRAV BØR ABONNENTENE

Detaljer

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no Prosjektnotat A VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder VA-sektoren i regionen VA-sektoren i regionen 1. VA-sektoren vann - og avløpstjenester Forvaltningsoppgaver Drift og vedlikehold

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2007 for Trondheim kommunerevisjon.

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2007 for Trondheim kommunerevisjon. Trondheim kommunerevisjon - årsbudsjett for 2007 Arkivsaksnr.: 06/35798 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2007 for Trondheim kommunerevisjon.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 7/14

Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 29.september 2014 Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Veileder rapportering av konserntall i KOSTRA. 22.11.2011 AILIN AASTVEDT KOMMUNEREGNSKAP 2011 Telemarksforsking

Veileder rapportering av konserntall i KOSTRA. 22.11.2011 AILIN AASTVEDT KOMMUNEREGNSKAP 2011 Telemarksforsking Veileder rapportering av konserntall i KOSTRA telemarksforsking.no 1 Referansegruppe: Anne Lise Berg, Lørenskog kommune Ellen M. Bowitz, Drammen Eiendom KF Michael Hagring, Nedre Romerike vannverk IKS

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer