Bystyret Ordfører. Rådmann Kommunalsjefer (3) Virksomheter. Brukerorgan. Bydelsutvalg. Formannskap. Andre råd/utvalg. Kommunale foretak Aksjeselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyret Ordfører. Rådmann Kommunalsjefer (3) Virksomheter. Brukerorgan. Bydelsutvalg. Formannskap. Andre råd/utvalg. Kommunale foretak Aksjeselskap"

Transkript

1 Bystyret Ordfører Kulturkomité Kultur,miljø og verdiskapning Oppvekstkomité Oppvekst, kompetanse utdanning Velferdskomité Velferd, helse og omsorg Formannskap Kontrollutvalg Bydelsutvalg Andre råd/utvalg Rådmann Kommunalsjefer (3) Kommunale foretak Aksjeselskap Politisk sekretariat Bestillerenhet Fag og forvaltningsenhet Plan, økonomi og ressursenhet Virksomheter Virksomheter Servicetorg Brukerorgan

2 KONTROLL- UTVALGET BYSTYRET B Bestiller AKSJE- SELSKAP FORMANN- SKAP KOMITEER BYDELS- UTVALG KOMM. FORETAK ORDFØRER RÅD Fag- og forvaltnings enhet Økonomi, plan og ressursenhet POLITISK SEKR. ADM.SJEF 1 Rådmann 3 Kommunalsjefer BRUKER- ORGAN Bestillerenhet U Interne VIRKSOMHETER (personal/lønn regnskap, IT) Eksterne VIRKSOMHETER SERVICETORG Mottakere Utfører M

3 Budsjett- /tjenestebestilling Økonomiplan Handlingsplan Premissgivende bestilling 1 ÅR Kommuneplanen Stat Fylke ) 4 ÅR 12 ÅR Tertial-rapporter (tilbakemelding til politikere Årsrapport (tilbakemelding til politikere Impulser Impulser

4 Felles utgifter Førskole Grunnskole Voksenopplæring Forebyggende helse helse og og sosial sosial Aktivisering, eldre og funksjonshemma Råd, Råd, veiledning og og sosial sosial forebyggende arbeid arbeid Barneverntjenestene Pleie, Pleie, omsorg, omsorg, hjelp hjelp i i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Boligtjeneste Fysisk Fysisk tilrettelegging og og planlegging Kommunal næringsvirksomhet Kommunale veger Kultur Kultur Vann, Vann, avløp avløp og og renovasjon Kommunale foretak foretak og og kommunale AS AS

5 BUDSJETTPROSESSEN JANUAR OKTOBER SEPTEMBER NOVEMBER DESEMBER BYSTYRE- VEDTAK Årsbudsjett VEDTAK FORMANNSKAPET Årsbudsjett Operativ bestilling ÅRSBUDSJETT OPERATIV BESTILLING (konkrete mål & kravspesifikasjon settes) (forslag til rammer for kommende budsjettår) (korrigering vsv statsbudsjett) AUGUST KORRIGERINGER (eventuelt) av operativ bestilling og økonomiske rammer ut fra politisk vedtak TJENESTEBESTILLINGEN OG DETALJERT BUDSJETT Implementeres I virksomhetene (sammen med stabsenheter) RUNDSKRIV Økonomiplan premissgivende bestilling OPPFØLGING/ EVALUERING Tjenesteytelse (kvalitet, kontrakt/ bestilling) FEBRUAR BYSTYREVEDTAK Økonomiplan Premissgivende bestilling MARS, APRIL, MAI PREMISSGIVENDE BESTILLING ØKONOMIPLAN (analyse/status, KOSTRA, inntektsforutsetninger) RUNDSKRIV Årsbudsjett Operativ bestilling ÅRSMELDING JUNI JULI

6 Styringsdokument VAR : Premissgivende bestilling Operativ bestilling / driftsavtale Lederavtale

7 Organisasjonsplan VAR 53 årsverk Virksomhetsleder VAR Teamleder Vannforsyning Faglig leder Utbygging Faglig leder Fellesfunksjoner Teamleder Avløp Faglig leder Avfall 1 ingeniør 2 oppsynsmenn / driftsledere 3 formenn 6 fagarbeidere 6 ing. / overing. 1 tekniker / ingeniør 2 ingeniører 1 tekniker / ingeniør 1 førstesekretær / konsulent 1 sekretær 1 fagarbeider /inspektør 1 tekniker / ingeniør 3 oppsynsmenn / driftsledere 4 formenn 6 fagarbeidere 1 ingeniør 1 oppsynsmann / driftsleder 1 formann 4 fagarbeidere 1 fullmektig Produksjon av vann Distribusjon av vann Planlegging, Prosjektering Utbygging Informasjon / kundebehandling / fellestenester. Renseanlegg Ledningsnett Pumpestasjoner Renovasjon og avfallskorger Bingsa avfallsplass

8

9 Premissgivende bestilling Tjenesteområde Vann, avløp, renovasjon og avfallsbehandling Beskrivelse av tjenesteområdet: 340: Produksjon av vann 345: Pumpestasjoner, trykkbasseng, ledningsnett 350: Avløpsrensing 353: Pumpestasjoner og ledningsnett, avløpsgebyrer 354: Tømming av slamavskillere, samlekummer, oppsamlingstanker, tømmeanlegg for avløpsvann fra bobiler 355: Oppsamlingsordninger, innsamling/henting av avfall. Avfallsgebyrer 357: Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 1. Mål og visjoner for tjenesten Tjenesten ivaretas av VAR-virksomheten samt underentreprenører innen alle tjenesteområdene. 1.1 Mål og retningslinjer Tjenesten skal sikre kommunens innbyggere tilgang på tjenester knyttet til vannforsyning, avløp og renovasjon, med god regularitet og av høy kvalitet, til akseptable kostnader. Kommuneplanen for har følgende langsiktige mål og retningslinjer for virksomhetens tjenesteområde: Ålesund kommune skal tilby tjenester innen vann, kloakk, renovasjon med god kvalitet og sikkerhet til alle deler av kommunen og til lavest mulig pris. Tjenestene skal være selvfinansierende. Vannkvaliteten skal overholde helsemyndighetenes krav til godt og tilstrekkelig drikkevann. Avløpsvann og slam skal transporteres og disponeres på en slik måte at forurensing ikke oppstår. Kommunen skal til enhver tid ha en funksjonell ordning for innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Kostnader på hele kjeden fra innsamling til levering og etterbehandling skal ha høy fokus. Bingsa avfallsplass skal fungere som et regional tilbud for avfallsbehandling og deponi for restavfall, i konkurranse med andre aktører i markedet. Bærekraftig utvikling skal være en grunnpilar for alle tjenesteområdene. 1.2 Styringsdokument og styringsgrunnlag 2. Status og analyse pr Arbeidsoppgaver 2.2 Produksjon av tjenester 2.3 Økonomiske rammer og betingelser Personell/årsverk 2.5 Analyse

10 Premissgivende bestilling Vann Vannforsyningen har problemer med store vannlekkasjer og mye gammelt nett. Utfordringene ligger i å utarbeide en plan for utskifting og rehabilitering av gamle ledninger med høyt lekkasjetall. Å øke sikkerheten mot forurensing av drikkevannskilden er også en oppgave som må prioriteres, i kombinasjon med fornying av vannrensingen. Forsyningskapasiteten i vannbehandlingsanlegget og i ledningsnettet er god selv om lekkasjene er store. Også i bruddsituasjoner og andre krisesituasjoner er kommunen sikret vann gjennom reservemagasiner for rentvann, og gjennom å kunne ta i bruk reservevannkilder. Avløp Avløprensing i samsvar med kommunens hovedplan er snart fullført, noe som over en 15-års periode har resultert i 40 nye pumpestasjoner og 5 nye renseanlegg. Ytterligere rensing kan bli aktuelt som følge av EU s avløpsrensedirektiv, men dispensasjon kan bli aktuelt om vi kan dokumentere at dette ikke er nødvendig. Mye gammelt avløpsnett er også en stor utfordring, og planer for rehabilitering, separering og utskifting av ledningsnett må prioriteres. Kapasiteten i kommunens avløpsrenseanlegg er tidvis kritisk som følge at for mye overvann blir videreført til renseanleggene. Dette er vann som i større grad kan gå direkte til sjø uten rensing, og det blir en utfordring å regulere dette bedre gjennom tiltak på avløpsnettet. Renovasjon Kommunen har en god avfallsordning, med hensyn til innsamling og avfallsbehandling gjennom forbrenning, deponering og materialgjenvinning av husholdningsavfall. 75 % av dette avfallet blir material- og energigjenvunnet. For det som gjelder næringsavfall har vi ingen god oversikt, siden dette ikke er kommunens ansvar. Utfordringene framover blir å øke gjenvinningsgraden gjennom at forbrenningen får større energigjenvinningsgrad, og at vi får øket utsortering av avfallsfraksjoner gjennom miljøstasjoner og kildesortering. Utbygging av og tilknytning til fjernvarmenettet er også en viktig faktor i denne sammenheng, for å kunne oppnå sentrale myndigheters mål for avfallsgjenvinning. Nye avfallsdefinisjoner i forurensingsloven reduserer omfanget av den pliktige kommunale renovasjon fra , og dette blir en stor utfordring det kommende år. EU s nye deponidirektiv vil innebære nye store investeringer når deponiet i Bingsa må utvides, og kanskje får de nye reglene også konsekvenser for det eksisterende deponi. I regional sammenheng utredes det muligheter for et bedre samarbeid om avfall, evt. gjennom etablering av et interkommunalt avfallsselskap. Denne saken ventes å få sin avklaring i Kapasiteten i forbrenningsanlegget er nådd, og uten utvidelse kan det i regionen bli problemer med å få levert restavfall til sluttbehandling. Samtidig er prisnivået så høgt ved Ålesund forbrenningsanlegg at flere kommuner vurderer alternative sluttbehandlingsløsninger. Nytt sentralt lovverk mht deponi og sortering av næringsavfall kan også komme til å påvirke kapasiteten i sluttbehandlingen av avfall. Dette blir utfordringer framover. Generelt Innenfor VAR-området er det en utfordring å opprettholde et velfungerende marked med plass til både større og mindre aktører samt drift i egenregi. Kommunen kan bidra til å hindre monopoldannelser gjennom muligheter som lovverket gir og ved å ta styring med utviklingen i felleskap med våre nabokommuner i regionen. På dette området er der en forventning fra våre nabokommuner at Ålesund kommune initierer samarbeidsløsninger, noe gjennomføring av felles anbudskonkurranser på slam og avfall i 2004 viste. Utredning om etablering av interkommunalt avfallsselskap er allerede godt i gang.

11 Premissgivende bestilling For det som gjelder drift og vedlikehold av VA-nettet er det en utfordring å etablere interkommunalt samarbeid. Innenfor dette fagfeltet er det i dag få om ingen aktører med tilstrekkelig kompetanse til å kunne delta i eventuelle anbudskonkurranser. Kostra statistikk (2004) Ålesund kommune deltar også i et prosjekt for sammenligning av basisdata i NORVAR-regi. I dette prosjektet går en dypt inn i materien og får en grundig analyse av VAR-virksomheten sammenlignet med andre kommuner. Resultatet vil foreligge til høsten. 3. Økonomiske rammer og betingelser Driftsutgifter og driftsinntekter (Blir vedtatt parallelt med premissgivende) 3.2 Investeringer (Blir vedtatt parallelt med premissgivende) 4. Mål og premisser for tjenesteproduksjonen Tjenesteproduksjon 4.2 Krav til kvalitet og standard 4.3 Krav om tiltak i bestillingsperioden 5. Måleområder 5.1 Brukere Brukerundersøkelser gjennomføres innen Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjonen skal følges opp tertialvis. 5.3 Personal Oppfølgingen av personalet skjer i tråd med lederavtalens krav. Sykefraværet skal følges opp. 5.4 Økonomi Det rapporteres tertialvis. Avvik som er kjent før ei tertialrapportering og som vil være kritiske for utviklingen av økonomien innen et tjenesteområde, skal rapporteres umiddelbart 5.5 Samfunnsutvikling Den enkelte virksomhetsleder skal følges opp i forhold til hvilke aktiviteter som blir gjennomført som bidrag til å utvikle lokalmiljøet og for å støtte opp kommuneplanens visjoner for utviklingen av Ålesund.

12 Ålesund kommune Side 1 av 5 DRIFTSAVTALE 2006 OPERATIV BESTILLING mellom ÅLESUND KOMMUNE V/RÅDMANNEN og ÅLESUND KOMMUNE, VIRKSOMHET FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR) for perioden 1. JANUAR DESEMBER 2006 Som en del av avtalen følger: Vedlegg 1: Rammevilkår for virksomheten/tjenesteyter Vedlegg 2: Kontroll og kvalitetssikring Vedlegg 3: Budsjett for 2006 m spesifisert oversikt over ansatte pr Avtalen er undertegnet i 2 eksemplar hvor hver av partene beholder ett eksemplar. Ålesund,. Oktober 2005 Ålesund, Oktober 2005 Ronny Frekhaug Kommunalsjef Ingmund Alvestad Virksomhetsleder Kontaktperson hos bestillerenheten: Navn: Karsten Almås Adresse: Bestillerenheten Tlf.: Fax: Kontaktperson hos virksomheten: Navn: Ingmund Alvestad Adresse: Rådhuset Tlf.: Fax:

13 Ålesund kommune Side 2 av 5 1 Kort presentasjon av virksomheten/tjenesteyter Som den største råvareprodusent mellom Bergen og Trondheim dekker virksomheten 2 Kravspesifikasjon for tjenesteområde VAR 2.1 Tjenesteområdet Hva tjenesteområdet omfatter (kort beskrivelse) Målgruppe System for tildeling av tjeneste Dekningsgrad mm 2.2 Styringsgrunnlag for tjenesten Lov, forskrifter og statlige plandokument Premissgivende bestilling for tjenesteområdet Det er vedtatt følgende Krav om tiltak i bestillingsperioden: 2.3 Beskrivelse av tjenestetilbud/ tjenesteproduksjon Krav til volum/mengde/tjeneste ( antall tjenestemottakere m.m.) Drift og vedlikehold av: vannbehandlingsanlegg med pumpestasjoner, vannrensing, desinfisering og magasiner. Lekkasjesøking og reparasjoner av ledningsnett, trykk-reguleringsinnretninger og brannhydranter. avløpsnett med pumpestasjoner, overløp og hydrauliske reguleringer. Avløpsrenseanlegg og utslippsledninger. Bingsa avfallsplass, med kundemottak, miljøstasjon for egensortering, sortering av næringsavfall, deponi, mottak av farlig avfall og kompostering av kloakkslam. 19 utplasserte miljøstasjoner med beholdere for sortering av 4 ulike fraksjoner Prioritere å sikre reservevannskilde med hensyn på kapasitet og kvalitet. Dette også sett i sammenheng med reservevannskildene til samarbeidskommunene. Prioritere utskifting av VA-ledningsnettet med mer enn 5 km. (På sikt >7 km) Øke tilknytningsgraden til renseanlegg generelt og Hessa og Kverve spesielt. Teknisk planlegging og prosjektering : Hovedplaner for VAR-området VAR-prosjekter Veg-prosjekter Utbyggingsområder for bolig og næring Prosjekt- og byggeledelse Utvikling av VA- infrastrukturen i samsvar med vedtatte hovedplaner. Etablere og vedlikeholde edb-basert VA-register for infrastrukturen og et edb-basert meldingssystem for driftshendelser på VA-nettet. Vedlikeholde et rørleggerarkiv for alle eiendommer som er tilknyttet det kommunale VA-nettet, med data for stikkledninger og bunnledninger. Saksgrunnlag for myndighetsutøvelse etter Forurensingsloven med forskrifter, og etter Plan- og bygningsloven mht refusjonsbestemmelser. Utbyggingsavtaler, kontroll og overtakelse av privat utbygt VA-system i utbyggingsområder. Kundeinformasjon. Behandling av forespørsler/ klager og aktiv informasjon om de ulike tjenester I kommunens vedtatte hovedplaner for VA inngår følgende prosjekter som skal gjennomføres i og som er utsatte prosjekter fra : Vannforsyning :

14 Ålesund kommune Side 3 av 5 Avløp : 1530 KORSVIKA STAVNESET, ledninger og pumpestasjoner 1531 RA19 TANGSKJÆRET, avløpsrenseanlegg 1533 RA2 - SKARBØVIKA, sjøledning 1535 RA10 VIK, avløpsrenseanlegg og ledninger 1538 RA8 LEITENESET, avløpsrenseanlegg 1546 Steinvågsundet Skutvika, ledninger og pumpestasjon 1547 Jonsberget Pumpestasjon og ledninger 1554 TANGSKJÆRET KORSVIKA, ledninger og pumpestasjon 1558 Emblemsvåg Nedregotten, pumpestasjon og ledniner 1567 RA7 KVERVE, avløpsrenseanlegg Avfallsbehandling : ( nytt prosjekt som forutsetter ny politisk behandling ) 1510 Etablering av sorteringsanlegg og nytt deponi Renovasjon : I tillegg til de her nevnte prosjekter vil det komme til nye etter at budsjettrammene for nye investeringer for 2006 er vedtatt og detaljert Innhold og omfang (hva omfatter tjenestetilbudet/ tjenesteproduksjonen) Virksomheten skal i tillegg til punktene under, videreføre oppgaver utført i 2005, så sant disse ikke var avgrensede prosjekt, eller skriftlig er overført til andre. Innhold: Virksomheten skal ivareta kommunens forpliktelser ovenfor de kunder som vil kjøpe eller abonnere på de kommunale VAR-tjenestene. Service, informasjon og kundeoppfølging skal ytes av virksomheten. Private utbyggere som ønsker avtale med kommunen om overtagelse av veg og VA-nett i bolig og næringsområder skal følges opp. Utvikling av ny infrastruktur og rehabilitering av eldre installasjoner skal ivaretas. Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse i egenregi, for gjennomføring av nyanlegg og større rehabiliteringsprosjekt. Rullering av hovedplaner for VAR-området. Drift og vedlikehold av infrastrukturen for VA skal planlegges og utføres. Renovasjonstjenesten skal planlegges og besørges gjennomført i kommunal egenregi eller av private entreprenører etter konkurranseprinsippet. Informasjon og tiltak for økt bruk av miljøstasjoner og hjemmekompostering skal prioriteres. Bingsa avfallsplass skal utvikles og drives i samsvar med konsesjonsvilkårene. Omfang: Håndverksmessige vedlikeholdsarbeid skal utføres fortløpende i samsvar med rekvisisjoner og prioriteringer. Service-ytelser skal leveres med frekvens og omfang i samsvar med avtalt fordeling av disponible personell-ressurser. Teknisk tilsyn og vedlikehold skal utføres fortløpende i samsvar med rekvisisjoner og prioriteringer. Rammen for tjenesteproduksjonen fastlegges av bystyret i drifts- og investeringsbudsjettet, som danner grunnlaget for virksomhetens årlige arbeidsplan.

15 Ålesund kommune Side 4 av 5 Den håndverksmessige kvaliteten på utførte arbeider skal være minst like god som på tilsvarende arbeider utført av private firma. Virksomheten skal kunne tilby konkurransedyktige priser for sine tjenester. Arbeidene skal utføres innenfor avtalte tidsfrister, og i samsvar med arbeidsplaner som avtales med bestiller. Abonnenter og kunder skal betjenes på en slik måte at de er godt fornøyd med kvalitet og punktlighet på tjenesten. Tjenesten skal drives kostnadseffektivt, og med gebyrsatser som ikke overstiger tilsvarende kostnadsnivå for abonnenter i sammenlignbare kommuner. Virksomheten skal være godt faglig kvalifisert innenfor VAR-faget. Minimum 95 % av oppdragene skal gjennomføres uten reklamasjoner fra på feil og mangler ved utført arbeid, og kostnadene ved reklamasjonsarbeider skal ligge under 1% av årlig produksjonsverdi. Minimum 99% av oppdragene skal utføres innenfor avtalt tidsramme. Det vises her til serviceerklæringer som er/vil bli utarbeidet for de ulike deler av virksomheten. Etter gjennomførte brukerundersøkelser skal over 85 % av abonnentene / kundene være fornøyd med tjenestene. Realisering av tiltak knyttet til Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og Hovedplan for avfall skal gjennomføres i samsvar med de årlige budsjettvedtak, og uten forsinkelser. 2.4 Kravspesifikasjon for tjenesteutførelsen Formelle krav til kvalitet og standard (jfr forskrifter m.v.) Den faglige kvaliteten skal være i samsvar med lover, forskrifter og standarder innen de aktuelle fagområder. Samtlige arbeider skal utføres i samsvar med spesifikasjoner i bestillinger, avtaler og anbudsdokumenter. Forvaltning/myndighetsutøvelse/ planlegging/prosjektering skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og standarder gitt for fagområdet Spesifikke kvalitetskrav/indikatorer for tjenesteutførelse Virksomheten har utarbeidet egen serviceerklæring for renovasjon, samt kortversjoner for alle sine tjenester. Disse skal videreutvikles i løpet av 2006 og være lett tilgengelig for kundene Kravspesifikasjon som skal oppnås gjennom samarbeid med andre Virksomheten skal til enhver tid gi informasjon om tjenestetilbudet og endringer av tjenestetilbudet til Servicetorget. Det skal dokumenteres hvilke samarbeidsarenaer som er etablert og som er aktive Andre kravspesifikasjon for virksomheten/tjenesteyter Prioritert planarbeid Kommunens VA-nett har stort behov for rehabilitering / utskifting som følge av alder. Gamle ledninger fører til stort lekkasjetap på vannledningene / innlekking og utlekking til/fra avløpsledningene, som igjen fører til unødvendig høye kostnader og skade på miljø og helse. Virksomheten må gjennomføre en kost- / nyttevurdering av dette som ledd i en samlet rehabiliteringsplan for VA-systemene. Med en gjennomsnittlig levetidsbetraktning på 100 år, vil det være behov for å skifte ut ca. 7 km VA-nett pr. år. Dette vil innebære i gjennomsnittlig årlig investering på ca. 35 mill.kr. Tas det hensyn til det etterslep som har funnet sted, vil dette beløp måtte bli større for en periode. Virksomheten må legge planer for dette i løpet av Det store lekkasjetapet fra kommunens vannledninger skal reduseres med et mål om å komme ned på det gjennomsnittlige nivå for sammenlignbare kommuner. I tillegg til det foregående pkt. om

16 Ålesund kommune Side 5 av 5 rehabiliteringsplaner som også vil påvirke dette forhold, skal det i løpet av 2006 utarbeides en statusbeskrivelse med målsettinger og handlingsplaner for å nå dette mål. VAR-virksomheten skal også i løpet av 2006 medvirke til at kommunedelplanene for hele VARområdet blir revidert. For det som gjelder hovedplan for avfall tas det forbehold om tidspunkt for gjennomføring, siden dette påvirkes av det interkommunale samarbeid som er etablert for å lage en felles avfallsplan. Når investeringsrammene er vedtatt i bystyret skal VAR-virksomheten legge frem detaljert prosjektoversikt til bestiller. 2.5 Disponible ressurser for tjenesteområde (A) Økonomiske rammer fordelt per ansvar (1000 kr): Årsverk fordelt på kompetanse/krav (uten utd., v.g.sk., høysk., univ.) Bygninger/anlegg Biler og maskiner Inventar og utstyr Løsøre og forbruksvarer 2.6 Brukermedvirkning Brukerorgan Brukerundersøkelser/-dialog 2.7 Underleverandører og samarbeidspartnere, spesifikke for tjenesteområde (A) Oversikt over underleverandører Regler for bruk av underleverandører Oversikt over samarbeidspartnere Samarbeidspartnere innen Ålesund kommunes organisasjon Samarbeidspartnere utenom Ålesund kommunes organisasjon

17 OPPFØLGING DRIFTSKONTRAKT - VIRKSOMHET FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR) 2. TERTIAL Brukere Brukere av tjenesteområdet får levert sine tjenester i henhold til driftsavtalen Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er innenfor lovfestet ramme Det er ikke etablert brukerorgan for tjenesteområdet. Brukerundersøkelser er ikke gjennomført. 2. Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon iht driftskontrakt er ikke optimal. På grunn av Økonomi Regnskap pr er lagt til grunn for ny årsprognose. Denne viser bare et lite avvik i forhold til budsjett, men går en bak hovedtallene er det relativt store avvik mht inntekter og utgifter AVVIK PR ARTSGRUPPE Regnskap Budsjett Prognose Avvik 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJ. EGENPRODUKSJON KJØP AV VARER OG TJ. EGENPR. OG INT. OVE KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER OG FINANSTRANSAKSJONER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANS SUM Personal HMS-system etablert SAMU er etablert Kompetanseplan er utarbeidet. 5. Samfunnsutvikling Det er i perioden gjennomført en større omlegging av avfallsinnhenting med mål å øke andel papirmengde for gjenvinning og samtidig redusere restavfall til forbrenning tilsvarende. Dette organiseres ved å endre hentefrekvensen for papir fra hver 5. uke til hver 4. uke. Effekten av tiltaket hittil tyder på økning av innsamlet papirmengde på 25% på årsbasis. Med andre ord et vellykket tiltak som muligens har et enda større potensiale. Det er også fra innført differensierte ordninger for henteavstand og liten avfallsmengde for det som gjelder husholdningsavfall.

18 6. Vurdering fra bestillerenheten. Tjenesteområdet har store utfordringer i uoverskuelig fremtid med å: - Opprettholde og sikre fortsatt god vannkvalitet. - Redusere lekkasjer i ledningsnett. - Samle og rense mer av avløp - Videreutvikle innsamling og etterbehandling av avfall med fokus på miljø, fraksjonssortering og gjenvinning.