viser: ENHETLIG INNSATSLEDELSES- SYSTEM SYSTEM ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM EIS 2009 EIS 2009 Prinsipper, bruk og framover

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "viser: ENHETLIG INNSATSLEDELSES- SYSTEM SYSTEM ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM EIS 2009 EIS 2009 Prinsipper, bruk og framover"

Transkript

1 ENHETLIG INNSATSLEDELSES- SYSTEM viser: ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM 1. Hvorfor? Viktigste målm 2. Prinsipper 3. Bruksområder 4. Hvordan bygge en innsatsorganisasjon 5. Relasjon til redningstjenestens organisering 6. Ønsket opplæring Brannsjef Guttorm Liebe, Skien 1

2 MÅL for BRANNVESENET Feie for egen dør: d VI MÅM BLI GODE TIL Å ORGANISERE OSS SELV først og fremst DER VI SELV BESTEMMER Felles organisasjonsmodell, - som gjør r at organiseringen blir et positivt verktøy y ved aksjoner der vi bistår r hverandre (og ikke et hinder) ved at vi selv utvikler samme modell, nivåer, rolleforståelse, else, språk k etc. Modellen - må være slik vi rent faktisk organiserer i dag og alltid har gjort!! MÅL for BRANNVESENET Modellen - må være slik vi rent faktisk organiserer i dag og alltid har gjort!! 2

3 MÅL for BRANNVESENET OPTIMAL SIKKERHET for INNSATSMANNSKAP, - én n og bare én n kommandolinje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ved ensartet, gjenkjennbar organisering, og - ingen enkeltmanns- show ( free( lancing ) EIS - grunnprinsipper EIS er et organisatorisk system, som bygger på, forenkler og forutsetter at alle i innsatsen har ROLLEFORSTÅELSE, det vil si vet sin plass i organisasjonen, hvilke holdninger det fordrer og hvilke oppgaver som forventes håndtert. EIS er at man ikke slipper unna ROLLEFORSTÅELSE. ES skal brukes på enhver innsats, uansett størrelse, uansett varighet, uavhengig av type hendelse og uavhengig av hvem som er involvert. 3

4 EIS - grunnprinsipper A. Ensartet/ felles terminologi B. Funksjonelle nivå / roller er: 1. oppgave 2. taktisk 3. fagstrategisk (4. politisk/ normativt) C. Innsatsledelsen befinner seg ved innsatsstedet (derfor intet operativt nivå) D. Ren linjeorganisasjon evt. med ledelsesstøtte E. Sektorisering geografiske og funksjonelle F. Grenser for kontrollspenn: 3-8 => ca. 5 G. Selvlikhet ved opptrapping (fraktal), både i linja og i støtteteamene EIS - grunnprinsipper H. Formell overdragelse av myndighet/ kommando ved enhver endring i ledelsen, - automatisk stedfortreder I. Prosjekt -organisering når ledelsesstøtte J. Samme basiskompetanse på samme nivå K. Krav til innsatsplaner på alle nivå: SOR, - før hendelse taktiske innsatsplaner, - hver teig, hver sektor innsatsplaner - hele innsatsen, + worst case L. Avtalebasert: 1. på tvers av faggrenser 2. på tvers av geografiske grenser 4

5 Kollegiet for brannfaglig terminologi Representanter fra: DSB, BE, NTNU/ NBL, HSH, NBSK, Standard Norge, NBVF, NBLF, RIF, NSO (obs.) 1. FEUs vocabulary. 2. Norsk, 5te språket ENS TERMINOLOGI Forstå hverandre, - språket et verktøy y ikke en bremsekloss Mange ulike etater, brannvesen,.. i samme innsats Blir del av en større organisasjon uten voksenopplæring Sikkerhetsmessig, - språket skal bygge oppunder sikkerhet, ikke kunne redusere sikkerheten 5

6 LEDELSESNIVÅER ER Lovgivning/ regelverk (politisk) Normativt Nivå EIS - den aktuell situasjon Strategisk Operativt (brukes ikke i EIS) (men av politiet) Taktisk Innsatsstedet Avsnitt Sektorer Teiger Oppgave (mannskapsnivå/ faglig/ teknisk) Nivå og geografisk ansvarsområde Normativ ledelse Hele samfunnet EIS - innsatsstedet Kriseledelse, Strategisk ledelse Fagstrategisk ledelse, Taktisk overordnet ledelse Taktisk ledelse Taktisk ledelse Lagleder Lokalsamfunnet Innsatsstedet Avsnitt Sektor Teig Oppgave (mannskapsnivå) Arbeidsstedet 6

7 TAKTISK Rolle STRATEGISK Overordnet taktisk BRANNVESEN Nivå,, roller og ansvar BRANNSJEF overordnet vakt innsatsleder UTRYKNINGSLEDER avsnittsleder sektorleder lagleder Ansvarsområde Hele distriktet DEN ENKELTE HENDELSE OPPGAVE BRANNKONSTABEL mannskap SIN EGEN INNSATS BRANNVESENETS ORGANISATORISKE STYRKE er at alle 3 organisatoriske nivå rykker ut umiddelbart og at operativt nivå mangler Innsatstyper og nivåinndeling inndeling LEDELSESOPPGAVENE Ved ALLE innsatser MÅ ledelsen ta seg av: Innhenting av informasjon (etterretning) Vurderingene Målformuleringene og beslutningene Ressursene Kostnadsoversikt/ -kontroll (økonomi) Planleggingen Kommandoen Koordineringen Kommunikasjonen Sikkerheten Løpende sitasjonsvurdering Informasjon til andre Innsatsnivået LEDELSESNIVÅET Hvor stor og på hvilket nivå ledelsen må være for å kunne håndtere disse oppgavene, avhenger av hendelsen og innsatsens: Omfang geografisk Omfang personell Kompleksitet Varighet Samfunnsinteressen 7

8 Beslutningsmodell Ledere på alle nivå må: KJENNE sine ressurser OBSERVERE situasjonen VURDERE situasjonen, trusler/ fare - utvikling - spredning/ hindring, m. m. Beslutte MÅLET for innsatsen Velge TAKTIKK eller STRATEGI dvs. lage en INNSATSPLAN Gi INNSATSORDRE, formulert som mål eller oppgave Kilde: Norges brannskole Ledelsesfunksjonene Uansett hendelsens type, størrelse, varighet, kompleksitet og innsatsorganisasjonens størrelse, må ledelsen ivareta følgende funksjoner: Innsatsleder I Planlegging (inkl. etterretning) Operasjon (inkl. kommando/ koordinering) Logistikk ( inkl. ressurser / kostnadskontroll).. og ivareta/ sørge for: Løpende situasjonsvurdering, målformulering,beslutning og kommunikasjon. Økonomi (løpende kostnadskontroll) Sikkerhet (HMS) Informasjon (utad) 8

9 Ledelse alene Ved små, ukompliserte, hverdagslige hendelser ivaretas ledelsesfunksjonene av én person: Innsatsleder IL Plan Operasjon Logistikk Økonomi Sikkerhet Informasjon Innsatsorganisasjonen Ledelsestøtte = Ledelse med ledelsesstøtte tte En eller flere av funksjonene ivaretas av andre andre enn aksjonslederen, og minst én av dem innehar flere funksjoner. Innsatsleder IL Plan Operasjon Sikkerhet (HMS) Logistikk Økonomi Informasjon Innsatsorganisasjonen 9

10 Ledelse med støtteteam tteteam (komplett stab) Støtteteam = Komplett stab hvor en eller flere personer innehar hver enkelt funksjon. Innsatsleder IL Total sikkerhet Informasjon Plan Operasjon Logistikk Sikkerhet - innsats Økonomi Innsatsorganisasjonen GEOGRAFISKE OMRÅDER INNSATSTEDET INNSATSSTEDET, som kan bestå av: flere avsnitt sektorer innenfor avsnitt teiger innenfor sektorer arbeidssteder for innsatsmannskap 10

11 Sektorisering teiger/ taktisk nivå Innsats ved uhell med farlig gods: 4 teiger/ arbeidssteder: A: ekstern vannforsyning B: vannlevering C: kjemikalieinnsats m/ 1 lag D: saneringsplass C D Innsatsleder IL Plan Operasjon HMS Logistikk Økonomi Informasjon A B Sektorleder (Utrykningsleder) Taktiske valg gir Sektorisering Innsatsleder IL Plan Operasjon Sikkerhet Logistikk Økonomi Større innsats ved brann i bygning: 6 teiger: A: vannlevering vest B: vannlevering øst C: utvendig slokking D: røykdykkerbefal m/ 2 basepunkter og 3lag E: stige/høyde-lag F: røykdykkerdepot (forsyning) A Sektorleder (utrykningsleder) E Informasjon C B (Må vurdere å trappe opp ett ledelsesnivå) D Sikkerhet F 11

12 Sektorisering Overordnet taktisk nivå Stor brann i bygning. 4 sektorer: syd - innvendig slokking, innvendig søk nord - utvendig og innvendig skjerming taket - hulltakning, ventilering vannforsyning Logistikk Økonomi Plan Innsatsleder IL Operasjon Sikkerhet TAKET Sektorleder Informasjon NORD sekorleder 4 stabsfunksjoner: plan logistikk informasjon sikkerhet SYD Sektorleder VANNFORSYNING Sektorleder Grenser for kontrollspenn Størrelsen på et fornuftig kontrollspenn varierer med hvor fort beslutninger må tas: dess raskere beslutninger, desto mindre kontrollspenn er mulig mindre enn 3 er alltid for lite større enn 8 krever lang beslutningstid ved akutt innsats bør kontrollspennet være ca. 5 Taktisk nivå SEKTORLEDER Oppgave nivå TEIG 1 Lagleder 1 Oppgave nivå TEIG 3 Lagleder 3 Oppgave nivå TEIG 5 Lagleder 5 Oppgave nivå TEIG 2 Lagleder 2 Oppgave nivå TEIG 4 Lagleder 4 12

13 Grenser for kontrollspenn Ved opptrapping (trinnvis tilførsel av styrker), vil kontrollspennet øke. Når kontrollspennet overstiger 5, bør det forberedes økning av ledelsen. Fagstrategisk nivå INNSATSLEDER (IL) (Brannsjef / overordnet vakt) Taktisk nivå Taktisk nivå SEKTORLEDER SEKTORLEDER Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 6 Lag 7 Lag 2 Lag 4 Ren linjeorganisasjon (evt. med støttestaber) ttestaber) Stor brann uten Fagstrategisk taktisk nivå stabsfunksjoner INNSATSLEDER (IL) INNSATSSTEDET (Brannsjef / overordnet vakt) Plan Operasjon Logistikk Sikkerhet Informasjon Taktisk nivå SEKTORLEDER Taktisk nivå SEKTORLEDER Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 6 Lag 7 Lag 2 Lag 4 LINJELEDELSE 13

14 Selvlikhet ved opptrapping (fraktal) Større brann uten stabsfunksjoner Fagstrategisk nivå INNSATSLEDER Taktisk nivå SEKTORLEDER (Brannsjef / overordnet vakt) Taktisk nivå SEKTORLEDER Taktisk nivå SEKTORLEDER Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 1 Lag 3 Lag 5 Lag 2 Lag 4 Lag 2 Lag 4 Lag 2 Lag 4 Taktisk nivå Taktisk nivå SEKTORLEDER SEKTORLEDER Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Σ = 100 PLANTYPER i relasjon til INNSATS Før r innsats Nivå Under innsats Kriseplan (med hovedvekt på samfunnet) Fagområdeplan (for hele ansvarsområde med alle risikoer ( brannordning,...)) Beredskapsplan (for type risikoer/ hendelse (tog, skip,..)) Objektplan (for enkeltobjekter og -områder) Strategisk plan (med hovedvekt på samfunnet) Aksjonsplan (for hele aksjonen i relasjon til samfunnet) Innsatsplan (taktiske plan for hele innsatsstedet) Taktiske planer (taktiske lederes planer for sine avsnitt, sektorer og teiger) Melding mottatt SOR = standard operasjonelle rutiner Innsatstid Ankomst innsatsstedet Første innsats Videre innsats Tid 14

15 Melding inn SOR slangeutlegg xx Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... SOR N-Brann 1.6 Vannforsyning 2 biler RDL LAG 1 50 m, 38 mm 50 m, 38 mm = Slange ved behov 50 m, 65 mm 50 m, 65 mm 65 mm eller: Grunnleggende prinsipp: INNSATSPLAN En innsatsplan er for den pågående hendelsen, og skal lages uansett innsatsen størrelse, varighet eller kompleksitet Forhåndsplanlegging av en hendelse består av disse elementene: Standard operasjonelle rutiner (SOR) Standard organisering, ansvar og myndighet (Org-plan) Avtaler mellom samarbeidende organisasjoner Informasjon om objektet (Objektplan) Nødvendig grunnlag er: KOMPETANSE (kvalifikasjoner + erfaring + holdning) Planlegging av en pågående hendelse består av disse elementene (innsatsplanen): Løpende vurdering av situasjonen Informasjon om objektet og tilgjengelige ressurser Valg av mål og taktikk for å nå målet 15

16 I have a dream: TOLKING TAKTISK VURDERING Det viktigste valget/ beslutningen er metodevalget:!! Offensiv metode eller Defensiv metode!! som skal bekjentgjøres av den lederen som fatter beslutningen, over radiosambandet! Mannskap på brannstedet Naturlige tidspunkt å etablere Røykdykkerbefal Opptrapping tid Statlig forsterkningsressurs (4. støttestyrke) Frivillig org. (3. støttestyrke) Innkallingsmannskap (2. støttestyrke) Nabobrannvesen ( 1. støttestyrke) Førsteutrykning i h.t.sor (utrykningsrutine) Innsats tiden 1ste innsats Videre innsats, som kan deles inn i taktiske faser, ved: tilførsel/ reduksjon av styrker Tid Melding inn endring av situasjonen 16

17 Opptrapping av innsatsorganisasjonen Før STØTTETEAM etableres og er i drift, har følgende alltid skjedd: Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Ledelsesstøtte 4de innsats 3dje innsats 2dre innsats Erkjennelse av at hendelsen vil bli langvarig 110-SENTRALEN bes om å rekvirere det på forhånd avtalte STØTTETEAM EIS som verktøy 17

18 EIS IL Innsatsplan - syklus Iverksettelse og løpende situasjonsvurdering OPERASJON PLAN Scenarie OPERASJON Tilbud LOGISTIKK Bestilling 18

19 Skriftlig innsatsplan Åpne Luksefjell 19. april 2009 Framover EIS blir realitet: Årets ledelsesstøtte tte ved helikopterrekvirering er bare en overgang => St. meld nr. 35 ( ) særskilt om skogbrann Nasjonale støtteteam tteteam opprettes som fast lederstøtteordning tteordning og som et tilbud til brannledelsen NBLF foreslår r 3 stk. for hele landet NBSK EIS-kurs kurs.. Pilotkurs gjennomført mai Redningstjenesten - Ny håndbokh 19

20 Framover Håp p angående opplæring: Intet EIS-kurs kurs, - det måm implementeres i NBSKs kursportefølje EIS inngår r i alle beredskapskurs påp NBSK, - Med innhold FORSKJELLIG fra nivå til nivå,, slik at elevene lærer l å forstå sin rolle, får f r riktig holdning til sin rolle og kunnskap om hvordan den skal utøves i praksis. Framover Eks. Grunnkurs lære SOR, lære l å tolke hendelsesbildet påp sitt arbeidssted, lære l relasjoner til kolleger og nærmeste n leder, Befalskurs I lære å bli teigleder, - lavt taktisk nivå Befalskurs II lære å bli sektorleder avansert taktisk nivå Befalskurs III lære å bli Innsatsleder, fagstrategisk nivå,, + lære hver av funksjonene i støtteteam tteteam Som betinger lærekrefter l som selv forstår r disse forskjellene. 20

21 SAMBAND EIS må følges opp ved at det utvikles modeller for organisering av radiosamband. Fungerer systemet? Tilsvarende system er testet og utprøvd av andre; i kriger og andre ødeleggelser gjennom 1000-vis av år. forsvaret bruker dette sivilforsvaret har en del S er m.v. USA, UK, New Zealand, Australia, Åstadulykka, Ålesund, Froland, 21

22 SLUTT HER, ikke tid til resten IDEALISERT EKSEMPEL KVARTALSBRANN 1 - Dette er et tenkt og idealisert eksempel beregnet som en mal for opptrapping av organisasjonen, slik som det kan undervises. Situasjon mål taktikk oppgaver ORGANISERING - innsats 22

23 KVARTALSBRANN 1 Organisasjonskart førsteinnsats f INNSATSSTEDET Mannskap: 8 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon LINJELEDELSE KVARTALSBRANN 1 Organisasjonskart planleggingstidspunkt T = t t + 0 INNSATSSTEDET Mannskap: 18 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord Sektor 2 SYD INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon Sektor 6 Røykd. depot (1 person) Logistikk LINJELEDELSE Sikkerhet Trapp syd 23

24 Innsatsstedet Brannstedet KVARTALSBRANN 1 - oversikt sektorer - Forpleining Venteplass, styrker Torvet Innsatssektorer, o Oppmøteplass, ressurser Rådhusplassen KVARTALSBRANN 1 - organisatorisk strategi - Organisatorisk strategi: Innsatsen ledes av vakthavende brannsjef som deler totalinnsatsen i 7 sektorer med opptil 5 lag i hver sektor: 5 innsatssektorer 2 servicesektorer INNSATSLEDER Vakthavende brannsjef 6. KO, forpleining, venteplass 1. Nordøst Innsatsstedet 4. Øst 3. Vest 2. Syd 7. Oppmøteplass 5. Vannforsyning 24

25 KVARTALSBRANN 1 - geografiske og funksjonelle sektorer oversikt - INNSATSLEDER Sektor 6: Service/ Torvet Sektor 3: Vest Sektor 1: Nordøst Sektor 4: Øst Sektor 2: Syd Sektor 7: Oppmøteplass/ Rådhusplassen Sektor 5 Vannforsyning INNSATSSTEDET Mannskap: 31 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord Trapp syd KVARTALSBRANN 1 Organisasjonskart T = t t + 5 Sektor 2 SYD Sikkerhet INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon Sektor 3 VEST Sikkerhet Stige vest Brannvegg nord Sektor 6 Røykd. depot (1 person) Logistikk Sektor 5 VANNFORSYNING (planlegging 1) Sikkerhet Sektor 7 OPPMØTEPLASS Logistikk LINJELEDELSE 25

26 INNSATSSTEDET Sum mannskap: 104 mann Sektor 1 NORDØST Sikkerhet Trapp nordøst Lift nord Bakgård nordøst KVARTALSBRANN 1 - komplett organisasjonskart - Sektor 2 SYD Sikkerhet Bakgård syd INNSATSLEDER (IL) Operasjon Plan Informasjon Sektor 3 VEST Sikkerhet Stige vest Brannvegg nord Bakke vest Lift øst Sektor 4 ØST Sikkerhet Bakke øst Sektor 6 Røykd. - forsyningstj. Logistikk Sektor 5 VANNFORSYNING Sikkerhet Sektor 7 OPPMØTEPLASS Logistikk LINJELEDELSE Trapp syd Brannvegg syd Vestre løp Østre løp GEOGRAFISKE OMRÅDER SKADESTEDET SAMFUNNET INNSATSSTEDET 26

27 INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Disse tanker er ikke nye. Disse tanker er ikke ferdig tenkt. Erfaringer som DU måtte m ha, ønsker vi. Brannsjef Guttorm Liebe REDNINGSTJENESTEN ORGANISASJONSPLAN PÅ SKADESTEDET Endring Intet forslag til hvordan generelt å organisere ULYKKESSTEDET, - Ø der det er flest innsatspersonell Ø der innsatspersonell kommer fra flere organisasjoner Ø der det er farligst Ø der det haster mest Forslag til ny funksjon: - Operativ leder brann Kilde: Forslag til revidert Håndbok for redningstjenesten, - utkast oktober ULYKKESSTEDET 27

28 TAKTISK NIVÅ - eks. Fredensborgveien 41b, Oslo Organisatorisk strategi: 1. Fagleder brann forholdt seg til politiets skadestedsleder (SKL) 2. Fagleder brann hadde direkte linje til innsatsstedet ved operativ leder brann, brigadesjef Jan Erik Andersen (kalt IL) Innsatsstedet Sektorisering Sektorisering- Fredensborgveien 41b, Oslo Innsatsstedet, - etter at redningsaksjonen var avsluttet: 1. Mål: Hindre brannspredning til omkringliggende bygninger (Unngå full kvartalsbrann og bybrann) 2. Taktiske beslutning: (Fase 1: Redde personer i akutt fare) Fase 2: Innvendig slokking via oppgang 2 og 3. Utvendig kjøling/ slokking av tak/ loft, motstående bygning og hjørnebygning. Ingen ressurser direkte mot midtre del av bygget (hjørnet) (anses som tapt). 3. Oppgave til sektorene 1 Briskeby, Idunsgt.: - hindre spredning over Idunsgt. (utvendig) 2 RD-lag A og B, oppgang 2: - innvendig slokking 3 RD-lag C, oppgang 3: - innvendig slokking 4 Lift hovedstasjon, front: - utvendig kjøling tak/ loft 5 Bryn, Fredensborgvn: - vannforsyning til lift (sektor 4) 6 Sagene+A&B, Indunsgt.: - hindre spredning til Idunsgt. 3 og 5 (utvendig) 7 Kastellet/ Høydeservice, nabogård: - hindre brannspredning til nabogård (utvendig) Servicefunksjon Røykdykkerdepot og forpleining (RD) 28

29 Innsatsledelse (IL) - Fredensborgveien Innsatsleder (IL) og sektorene: Fredensborgveien 41b Innsatsstedet RD IL Organisasjonskart påp innsatsstedet, - Fredensborgveien 41b, Oslo Fagleder brann Informasjon INNSATSSTEDET Sektor 1 Brinskeby, Idunsgt. Sektor 2 (RD-lag?, Oppgang 2) Sektor 3 (RD-lag, Oppgang 3) INNSATSLEDER (IL) Operasjon Sikkerhet Logistikk Plan Sektor 4 (Lift Hst, Front) Sektor 5 (Bryn, Idungst. vann) Sikkerhet / logistikk (Røykdykkerdepot/ forpleining) Sektor 7 (Kast./ HS, nabogård Sektor 6 (Sagene A&B, Idunsgt. 3-5) LINJELEDELSE Sum mannskap: 49 mann 29

30 TAKTISK NIVÅ - eks. Åstaulykken Organisatorisk strategi: Organisasjonen ble delt i 2 hoveddeler, ( på slik måte som normalt i Danmark): 1. Innsatsstedet ledet av brannsjef Nils Erik Haagenrud ( operativ leder brann, kalt IL) 2. Samfunnet utenfor: Politiavd.sjef som skadestedsleder (SKL) Innsatsstedet Funksjoner påp skadestedet - Åstaulykken Skadestedsleder Utpekt av PM Ressursleder Sambandsleder Ressursleder brann (RB) Loggfører Etterretningsleder Operativ ledelse, Fagleder brann ( kalt innsatsleder - IL) Utrykningsledere (sektorer) Fagleder sanitet Fagleder orden Opprinnelig skisse 30

31 Sektorisering- Åstaulykken Innsatsstedet - fram til siste var frigjort: 1. Mål: Flest mulig fastklemte personer skal frigjøres og overleve 2. Taktisk beslutning: Ø Direkte innsats mot U-vogn, og ingen innsats i toget for øvrig. Ø Slokking/ frigjøring. 3. Oppgave til sektorene 1 Overbefal Åmot, - Ressursleder, først brann vogn 2 og 3 (bakerst i sørgående tog): - sjekk/ kontroll 2 Lag 1, Elverum, BV-1: - vannforsyning til basepunkt 3 Utr.l. Åmot, U-vogn: - frigjøring og slokking - 2 lag 4 Lag 2 Elverum/Åmot, mellom Uvogn og nr. 2: - slokking/ kjøling 5 Utr,l. Elverum, U-vogn : - frigjøring og slokking - 2 lag 6 Hamar/ Gjøvik brannv.: - stand by slokking/ kjøling, senere slokking vogn Overbefal Hamar brannv.: - intern trafikkavvikling (ressursplassering) Innsatsledelse (IL) - Åstaulykken Innsatsleder (IL), ledelsesstøtte og sektorene: 1 (RB) SKL IL Innsatsstedet FL sanitet (RB)

32 INNSATSSTEDET Organisasjonskart påp innsatsstedet, - Sum mannskap: 60 mann FL sanitet Sektor 2 (Lag 1 Elv. vannforsyning) Sektor 4 (Åmot/Elv. -Uvogn) Sektor 3 (Åmot slokk/ U-vogn) Åstaulykken Skadestedsleder Informasjon INNSATSLEDER (IL) Operasjon Sikkerhet Plan Sektor 6 (Hamar / Gjøvik, Stand by + vogn 2 og 3) Skadestedsleder KO Sektor 1 + Stabsfunksjon (Logistikk brann) Sektor 5 (Elverum U-vogn) Sektor 7 (O.bef. Hamar, trafikk) LINJELEDELSE Slokke Frigjøre Slokke Frigjøre TAKTISK NIVÅ - eks. LANDFALLØYA i Drammen - INNSATSORGANISERING 32

33 TAKTISK NIVÅ - eks. LANDFALLØYA i Drammen - Sektorisering- Landfalløya Beredskap RVR Lier Byttet med 1. laget Eiker Venteplass Ambulanser Sande Drammen SKL - KO Depot/hvileplass 33

34 Organisatorisk strategi: Organisasjonskart, - Landfalløya Skadestedsleder Sanitet Skadestedsleder KO Beredskap (Lier inntil satt i innsats) Venteplass FAGLEDER BRANN Informasjon Plan Operasjon Sikkerhet Logistikk brann (Depot/ hvileplass) INNSATSSTEDET Lagleder 1 (Nestleder utr. Drammen) Slokke Slokke Lagleder (Utrykningsleder Sande) Skjerme Sektorleder (1ste utrykn.leder) Lagleder 3 (Utrykninsgleder Eiker) Lagleder 4 (Utrykninsgleder Lier) Lagleder 5 (RVR-tjenesten) LINJELEDELSE 34

35 STRATEGISK (TAKTISK) NIVÅ - eks. øvelse skogbrann med stabsfunksjoner- 1. Mål: Stoppe brannspredningen og forberede worst case 2. Taktisk beslutning: avgrense på bakkenivå med 2 sektorer og støtte fra helikopter 3. Oppgave til sektorene sektor 1 : Damtjern, - forberede innsats ved å etablere branngate, vannforsyning og vått belte, - jfr. kart sektor 2: Kroken /Listul direkte innsats ved å etablere branngate og slokke med vann, - jfr. kart sektor 3: Støttefunksjoner ( camp, transport, orden) Sektorisering- Strategisk nivå - Redningstjeneste Eksempel: Redningsaksjonen etter Rocknes forlis 19. januar

36 Redningsaksjonen etter Rocknes forlis 19. januar Kongshavn Alvøen Vatlestraumen Sektorisering Redningsaksjonen etter Rocknes - havariet Hovedredningssentralen på Sola Lokal redningssentral (LRS) Ø Politimester Ø Brannsjef Ø Havnedirektør Ø Haukeland sykehus Ø Forsvaret Ø Rederiet Pårørendesenter i Bergen Rådhus / BK-beredskapsgruppe On Sea Coordinator: KV Titran Skadestedsleder: POLITI Samleplass på Hilleren kai / Alvøen kai Redningsaksjonen på MS Rocknes Leder: BRANN Søk på sjøen med fartøyer Søk på sjøen med helikopter Søk langs strandsonen Oljevernaksjonen 36

37 Opptrapping tid Standard Operasjonelle Rutiner (SOR) i forhold til tidsrom: Rutine ved inngående melding S T A N D A R D O P E R A S J O N E L L E R U T I N E R Alarmeringsrutine Utrykningsrutine SOR - M - SOR - A - SOR- U SOR- OF Normalrutiner 1ste fase SOR- N Standard oppgavefordeling Normalrutiner for øvrig SOR- R Andre oppgaver Egne instrukser Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats H A N D L I N G E R Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Standard operasjonelle rutiner - SOR Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Rutine ved inngående melding Alarmeringsrutine Utrykningsrutine Normalrutiner 1ste fase Standard oppgavefordeling Normalrutiner for øvrig Standard operasjonelle rutiner baserer seg på det enkelte brannvesens mannskapsmengde, ressurser og kompetanse Valg av taktikk baserer seg på situasjonen og på de standard operasjonelle rutinene Andre oppgaver Den valgte taktikk er grunnlaget for organisering av innsatsen ( Den valgte strategi er grunnlaget for den overordnede organisering ) 37

38 Oppgave-/ / mannskapsnivå Melding inn SOR: OF - BRANN 2.1 Full utrykning - bygningsbrann Utrykningsrutine BIL 13: ØUtrykningsleder ØSjåfør ØRød 1 ØRød 2 ØRød 3 Alarmering styrker Valg av kjøretøy Standard oppgave-fordeling Beslutningstaker taktisk nivå Vanntilførsel til innsatsmannskap Radio Radio 4 Røykdykker 1, spiss lag 1 Radio 4 Røykdykker 2, nr. 2 lag 1 Fordeling oppgaver Sikringsmann røykdykkere 1ste innsats Radio 4 Radio 4 Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Førsteinnsats BIL 15: ØSjåfør Bil 16: ØSjåfør 91 vakthavende sjef Vannforsyning til bil 13 + Hjelpemann høydeinnsats el. Røykdykker 3, spiss lag 2 Høydeinnsats el. Røykdykker 4, nr. 2 lag 2 Bedslutningstaker strategisk nivå Radio 4 Radio 4 Radio Oppgave-/ / mannskaps nivå Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... Normalutlegg SOR Slangeutlegg N-BRANN: 1.1 (RDL) Sikring (R-)LAG 1 50 m, 38 mm 50 m, 38 mm m, 65 mm 38

39 Oppgave-/ / mannskaps nivå Melding inn Alarmering styrker Valg av kjøretøy Fordeling oppgaver 1ste innsats Videre innsats Etterslokk, RVR opprydd,... SOR Slangeutlegg. N-Brann 1.6 Vannforsyning 2 biler RDL LAG 1 50 m, 38 mm 50 m, 38 mm = Slange ved behov 50 m, 65 mm 50 m, 65 mm 65 mm eller: ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Taktisk nivå med ledelsesstøtte tte 0. Forord, bakgrunn og målm 1. Ledelsesoppgaver, -funksjoner og -nivåer 2. Terminologi og forklaringer 3. Andre tilgrensende prosjekter 4. Slik gjør r vi det i dag, - 9 praktiske eksempler 5. Prinsipper ved opptrapping av en innsatsorganisasjon 6. Idealisert eksempel kvartalsbrann, 7. Avslutning 8. Definisjoner 9. Etterord kvartalsbrann, ( ca. 100 mannskaper, m/ ledelsesstøtte) 39

40 ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Taktisk nivå med ledelsesstøtte tte Kap. 6. Idealisert eksempel kvartalsbrann, ( ca. 100 mannskaper, m/ ledelsesstøtte) Beskrivelse, mål m l og taktisk beslutning Organisatorisk strategi Sektorisering Organisasjonsbygging ENHETLIG INNSATSLEDELSES-SYSTEM SYSTEM Taktisk nivå med ledelsesstøtte tte 0. Forord, bakgrunn og målm 1. Ledelsesoppgaver, -funksjoner og -nivåer 2. Terminologi og forklaringer 3. Andre tilgrensende prosjekter 4. Slik gjør r vi det i dag, - 9 praktiske eksempler 5. Prinsipper ved opptrapping av en innsatsorganisasjon 6. Idealisert eksempel kvartalsbrann, ( ca. 100 mannskaper, m/ ledelsesstøtte) 7. Avslutning 8. Definisjoner 9. Etterord 40