Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet Nord-Gudbrandsdal"

Transkript

1 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/3-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 4/2012 Regionrådet Regionrådets Handlingsplan 2013 Bakgrunn Regionrådet vedtok den 7. desember 2012 en 3-årig Strategisk handlingsplan for Denne planen skal følges opp med årlige handlingsplaner som bygger på de strategiske valgene som er lagt i 3-årsplanen. I tillegg skal Regionrådet legge vekt på de prioriteringer som er gjort i Regionalt Handlingsprogram for 2013 i Oppland fylkeskommune. Strategisk Handlingsplan for Regionrådet Hovedmål: Øke antall arbeidsplasser Øke antall innbyggere Øke antall besøkende Satsingsområder: Næringsutvikling Samferdsel Kompetanse Bolyst Regionalt utviklingsarbeid Regionalt Handlingsprogram (RHP) Oppland fylkeskommune 2013 Følgende satsingsområder er utpekt for Nord-Gudbrandsdal: Nærings- og stedsutvikling Regional Reiselivsstrategi med spesielt politisk fokus på bruken av utmarksområdene Utvikle Otta som regionsenter Kompetanse Karrieresenteret Opus må sikres økonomi for å drive nye desentraliserte høgskolestudium Samferdsel Utvikling av Otta skysstasjon

2 Partnerskapsmidler i handlingsplanen i 2013 Partnerskapsavtalen mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Nord-Gudbrandsdalen er videreført for inneværende valgperiode. Partnerskapsmidlene er sammensatt av kr ,- fra Oppland fylkeskommune og til sammen kr ,- fra kommunene. Midlene skal benyttes til å realisere viktige utviklingstiltak som er forankret i Strategisk handlingsplan og RHP, og i tråd med vedtatte retningslinjer for bruk av partnerskapsmidler. Inkludert overførte midler fra 2012 og tilbakeførte midler fra ubenyttede bevilgninger disponerer partnerskapsstyret kr ,- for Regionsjefen foreslår å disponere i alt kr ,- i den framlagte handlingsplanen. I tillegg foreslås det i dagens møte å bevilge til IC arbeid i regi av Lillehammer Kunnskapspark. Restmidler på avsettes til nye tiltak som blir aktuelle i løpet av året, eller de kan benyttes til å styrke igangsatte tiltak. Vurdering I framlagt forslag til handlingsplan og prioriteringer for 2013 er Strategisk Handlingsplan, videreføring av igangsatte satsinger og RHP 2013 førende for de foreslåtte tiltakene. En del av tiltakene kan stå fram som «små», og med beskjedne økonomiske uttellinger. Regionsjefen vurderer det likevel slik at i en helhetlig satsing vil også de «små» tiltakene bygge opp under den vedtatte strategien og bidra til å nå hovedmålsettingene våre. Relativt beskjedne tilsagn kan være avgjørende for å få gjennomført tiltakene. Av de tiltakene som skal ses på som store for 2013 vil regionsjefen trekke fram arbeidet med en virkemiddelpakke for næringslivet i Nord-Gudbrandsdal. Dette arbeidet er i oppstartsfasen. Det skal avholdes et møte på Øyer den 31.januar med Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge som skal konkretisere innhold og retning for dette arbeidet. Deretter blir det en oppfølging med ekstraordinært møte i regionrådets arbeidsutvalg den 4. februar. Det andre tiltaket som regionsjefen vil trekke fram som en av de store satsingene i 2013 er helsesamarbeid i NG og arbeidet med å utvikle en kunnskapsorganisasjon innen IKT- og velferdsteknologi. Regionrådet søker om å bli nasjonal pilot på arbeidet med å utvikle nasjonal kjernejournal. Regionsjefen understreker at utvikling av nye samarbeidsløsninger er en del av vedtatte strategier under satsingsområdet Regionalt utviklingsarbeid. For å ivareta helheten i Regionrådets handlingsplan for 2013 inkluderer regionsjefen også prioriterte arbeidsoppgaver som ikke trenger finansiering av partnerskapsmidler. I tråd med tidligere etablert praksis legger regionsjefen opp til at partnerskapsmidlene i all hovedsak disponeres i tråd med vedtatte planer, og ikke som søkbare midler. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet slutter seg til den framlagte handlingsplanen for 2013 med de endringer som blir vedtatt i møtet den 25.januar. 2. Vedtaket gjelder som tilsagn om partnerskapsmidler for det enkelte tiltak. 2

3 Regionrådets Handlingsplan 2013 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Skilting ved innfallsporter til Nasjonalparkriket Tiltak under arbeid Under godkjenning av Statens vegvesen og grunneiere. Sette opp skiferplater med teksten «Nasjonalparkriket» ved alle innfallsportene til regionen. Målet med tiltaket er å synliggjøre regionen under felles profil. Prioriterte oppgaver Godkjenning av Vegvesenet og grunneiere Byggesaksbehandling i alle kommunene. Næringsutvikler ved regionkontoret. Prosjektet er i denne fase delvis ivaretatt av ekstern prosjektleder. (Nordplan AS) Tiltaket er tidligere finansiert gjennom vedtatt handlingsplan for Nasjonalparkrikesatsingen. Tiltak 2 Regional sykkelsatsing Tiltak under arbeid Interkommunal arbeidsgruppe, ledet av Berit Fiksdahl, Dovre kommune. Registrere, merke og markedsføre gode sykkelruter i regionen. Det er to målgrupper for satsingen: Innbyggere og tilreisende. Definere gode og sikre sykkelruter med god merking innenfor eksisterende traseer. Prioriterte oppgaver Registrering av rutenett i kommunene Merking av ruter med Nasjonalparkrikeprofil Markedsføring av ruter på nettsider Tiltaket er delvis finansiert gjennom regionrådets Nasjonalparkrikesatsing og kommunal arbeidsinnsats. I tillegg er reiselivsselskapene involvert med egeninnsats. Ses i sammenheng med Idretts- og fysakkoordinator Tiltak 3 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi definert som supplerende 1. linjetjeneste for alle 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal. Regionrådet koordinerer et samarbeidsforum for de næringsansvarlige i kommunene. Styrke virkemiddelapparatet i Nord-Gudbrandsdal. Prioriterte oppgaver Bistå næringslivet i Nord-Gudbrandsdal med veiledning i næringssaker Øke nyskapingen i næringslivet bl.a. igjennom aktivt arbeid med etablereropplæring Utvikle intern kompetanse og felles «verktøykasse» for de næringsansvarlige i kommunene Samarbeid om regionale næringssaker Regionrådet finansierer kommunale medlemskap i «Ungt entreprenørskap» 3

4 Koordinere virkemiddelapparatet i Nord-Gudbrandsdal Næringsansvarlige i 6 kommuner og regionkontoret. Finansiert for 2013 Tiltak 4 Sekretariat for BU-ordninga i Nord-Gudbrandsdal Videreføres. LMD godkjente i 2012 regional forvaltning som permanent ordning. Forvaltning av regionale BU-midler (investeringsmidler for landbruk og landbruksrelaterte næringer). Pt årlig tilskudd over landbruksoppgjøret ca 9 mill. I tillegg forvaltning av rentestøtte-ordninga. Jfr mål og strategier vedtatt av Regionrådet 2010, siste endring Hovedmål: «Landbruket i Nord-Gudbrandsdal er ei bærekraftig næring med gode arbeidsplassar» Prioriterte oppgaver Bygge opp under det tradisjonelle landbruket Støtte opp om lønnsomme bygdenæringer («tilleggsnæringer» knyttet til landbrukseiendommer). På fylkesnivå er det et mål om at å øke verdiskapingen i disse næringene fra 15 % i dag til 30 % av total verdiskaping innen Regionkontoret koordinerer forvaltningen og legger fram sakene til behandling i styret. De kommunale landbrukskontora forbereder sakene, regional saksbehandler gir vurdering og vedtaksforslag. FMLA bistår med føring av data. LMD har i forsøksperioden ( ) bevilget kr årlig til å dekke administrative kostnader. Finansiert av LMD Tiltak 5 Kultur- og naturbasert næringsutvikling Videreføring av årlig rammebevilgning Kulturnæringene har vist potensiale for vekst, og Regionrådet har gjennom flere år gitt en rammebevilgning øremerket kultur- og naturbaserte arrangement i kommunene. Det blir satt som krav at arrangementene skal ha økonomiske ringvirkninger, utviklingspotensiale og profilere regionen på en god måte. Styrke næringspotensialet i kultur- og naturbaserte opplevelsestilbud Bidra til å gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser Prioriterte oppgaver Det skal legges særlig vekt på å styrke vinklingen mot en næringsmessig utvikling av de ulike tiltaka. Kommunene angir sine prioriteringer med utgangspunkt i målsettingen og de kriteriene som er gitt Kommunene prioriterer 2 tiltak blant sine arrangementer. Regionsjefen får fullmakt til å fordele midlene ut fra kommunenes prioriteringer. 4

5 Tiltak 6 Virkemiddelpakke for næringslivet i Nord-Gudbrandsdal Tiltak under arbeid Næringslivet i Gudbrandsdalen var i 2012 særlig utfordret i forhold til bedriftsnedleggelser og permitteringer. Vårt næringsliv scorer dårlig på NHOs rangering av næringssterke regioner i Norge. Sammen med Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og regionrådet i Midt- Gudbrandsdal ønsker regionrådet i Nord-Gudbrandsdal å forsterke det offentlige engasjementet for næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Skape bedre rammevilkår for eksisterende næringsliv og ny næringsutvikling i vårt område. Samarbeidspartene vil sammen med næringslivet bidra til at vårt område får større oppmerksomhet i forhold til nasjonale stimuleringstiltak. Prioriterte oppgaver I samarbeid med Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og næringsforeningene vil vi utvikle en handlingsplan for å styrke næringsliv og næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Finne en egnet arbeidsform og organisering for å sette i verk tiltak som følger opp handlingsplanen i praktisk arbeid. Regionrådet vil koble sammen fylkeskommunale virkemiddelaktører og lokalt næringsliv med målsettingen om å forsterke tilretteleggingen for næringslivet i regionen. Skape nasjonal forståelse for at nærings- og samfunnsutviklingen i vår del av Innlandet mangler vekstimpulser som mange andre deler av Norge nyter godt av. Arbeide for å få på plass en tiltakspakke i form av penger som går til å understøtte utvikling av næringslivet i regionen. Tiltakspakken skal understøtte eksisterende bedrifter og danne grunnlag for nye. Tiltakspakken bør opprettes som et fond med et profesjonelt styre. Arbeide for 0 % arbeidsgiveravgift i regionen Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, regionalenheten i Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge Tiltak 7 Vertskapskurs for næringslivet Tiltak under arbeid gjennomført våren Vertskapskurs er tenkt videreført slik: Rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) vil ta initiativ til samarbeid om gjennomføring av vertskapskurs for regionen i Kurset vil bli finansiert med støtte fra Innovasjon Norge, og kursavgift. Engasjere næringslivet i å se verdien og betydningen av å fokusere på godt vertskap som en kvalitet for kommunen. Styrke stedskompetansen hos næringsaktørene i regionen Prioriterte oppgaver Arrangere kurs for hele regionen i løpet av Kostnad på ca kr 60 pr kurs. Koordinert av RFN, i samarbeid med kommunene og destinasjonsselskap. 5

6 Tiltak 8 Prioriterte oppgaver Sekretariat for Nasjonalparkkommunene Videreføring Rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) er etablert med et styre bestående av ordførere fra medlemskommunene og et sekretariat i 50% stilling lagt til Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Fra strategidokumentet, Mål og ambisjoner: > Vi skal gjøre Nasjonalparksatsingen til en nasjonal satsing som samler alle aktører med interesse i nasjonalparker. > Satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Hovedsatsingsområde for 2013 vil bli å koordinere vertskapskurs. Innovasjon Norge sitt standard vertkapskurs tilpasses RFN med kunnskap om nasjonalparkene og lokalsamfunn. Dette blir tilbudt alle medlemskommunene. Målgruppen er næringslivet (ikke bare reiseliv) og kommunene, både ansatte og politikere. Kursene skal arrangeres i nært samarbeid med destinasjonsselskapene Medlemskontingent og støtte fra DN. Ingen regionale tilsagn Tiltak 9 Regionalt program for reiseliv og landbruk Nytt Reiselivslaga og faglaga i landbruket inviteres til å samarbeide om utvikling av nye tiltak/prosjekt. Jfr sak 15/12 i Regionrådet Økt verdiskaping: Skape nye arbeidsplasser gjennom en kobling mellom landbruk og reiseliv. Styrke og utvikle eksisterende deltidsarbeidsplasser med mål å skape flere helårsarbeidsplasser. Prioriterte oppgaver Organisering av møteplasser, nettverksbygging, kompetansetiltak Ideutvikling for å konkretisere nye prosjekt i samarbeid med ekstern prosessveileder. Prosessveileder følger opp aktuelle prosjekt Regionrådet tar initiativ til utvikling av prosjektet, i samarbeid med reiselivslag og faglag innen landbruket Det blir engasjert ekstern prosessveileder for videreføring av enkeltprosjekt. Kr bevilget i PF 23/2012 Kr bevilges i 2013 for engasjement av ekstern prosessveileder Tiltak 10 Nasjonal reiselivsstrategi tilpasset kommuner med store verneområder Nytt I reiselivsstrategien benevnes nasjonalparker og andre verneområder som attraksjoner av stor betydning i reiselivssammenheng. 6

7 Ordningen med nasjonalparkkommuner, -landsbyer og senter er etablert for å gjøre nasjonalparkene mer kjent og styrke verdiskapingen i lokalsamfunn. Med bakgrunn i dette bør regionen sette dette på dagsorden i en felles henvendelse til Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet. Utvikle innholdet i Nasjonal Reiselivsstrategi slik at det er tilpasset kommuner med store verneområder Prioriterte oppgaver Belyse utfordringene og mulighetene for næringsmessig utnytting av verna områder i Nasjonalparkriket.. Foreslå for statlige myndigheter at de bruker Rondane som «case» for å utforme en reiselivspolitikk som gir troverdighet til både nærings- og verneinteresser. Destinasjonsselskapene, regionkontoret, 6 K Næring, politisk ledelse i regionen og de ulike forvaltningssentra i regionen. Bruke erfaringer fra arbeidet med besøksstrategi i Jotunheimen Nasjonalpark. Dekkes gjennom ordinær drift Tiltak 11 Stimulere til økt bruk av lokalprodusert mat Kokkekamp Gudbrandsdalsmat SA tok i 2012 initiativet og innkalte til et arbeidsgruppemøte. Regionkontoret var blant de som var invitert til møtet. Kokkekamp for alle 10 klassinger i ungdomskolene i Nord- Gudbrandsdalen Omdømmebygging for landbruk og lokalprodusert mat i Nord- Gudbrandsdal. Gi ungdommen kunnskap om landbruket og matproduksjonen i sin region ved å bruke lokalproduserte produkter i kokkekamp først på egen skole hvor en vinner fra hver skole plukkes ut til en regional kokkekamp Matkulturkunnskap er en viktig del av Mat og helsefaget i ungdomsskolen som kan vektlegges på denne måten Kreativitet la ungdommene komponere egne retter Utdanningsløp vekke interessen for kokkefaget hos ungdomsskoleelevene Dokumentasjon elevene kan dokumentere komponering av rettene ved bilder og film Lokalkunnskap ungdommene drar ut til produsentene og lærer hvordan maten blir laget Prioriterte oppgaver I 2013: Utarbeid en prosjektplan. Etablere styringsgruppe og arbeidsgruppe bestående av kompetansepersoner innen matfag, kokker, produsenter og folkehelse Organisere og planlegge kokkekampen Forankring i kommunene og innen mat og helsefaget i ungdomsskolene : Gjennomføring av Kokkekampen Samarbeidsprosjekt mellom 7

8 Gudbrandsdalsmat SA, Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal Opplæringskontoret Brimikjøken Nord-Gudbrandsdal vdg skule ,- for 2013 Tiltak 12 Samarbeid med Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule/restaurant og matfag Nytt i Regionrådets handlingsplan. Igangsatt fra N-G vgs sin side Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har gjennom flere år hatt ungdomsbedrifter på ulike utdanningsprogram. Enkeltbedrifter har tatt priser både på Innlandsmessa og i NM for ungdomsbedrifter. Inneværende skoleår har avdeling Otta hatt et samarbeid med medlemsbedrifter i Otta handels- og næringsforening og Sparebank 1 som har bistått skolen med rådgivning og annen støtte i bedriftsetablering og utvikling. Dette har bidratt både til økt omfang og kvalitet på arbeidet. Det er inneværende år 9 ungdomsbedrifter ved N-G vgs. Skolen er også medlem i Ungt Entreprenørskap og har tett samarbeid med fylkeskommunens kontakt her. For å sikre videre positiv utvikling ønsker skolen en enda mer systematisk tilnærming til arbeidet. Det er ønskelig å etablere en funksjon som entreprenørskapskontakt, som tillegges en av lærerne som jobber aktivt med dette i dag Aktiv satsing på entreprenørskap i videregående opplæring skal gi elevene kunnskap og motivasjon til å etablere egne bedrifter i voksen alder (jfr Østlandsforsknings undersøkelse høsten 2011) Gjennom kjennskap til regionens ressursgrunnlag i arbeid med etablering og drift av ungdomsbedrifter, bygge identitet og økt motivasjon for tilbakeflytting etter endt utdanning Prioriterte oppgaver Videreføre samarbeidet mellom avdeling Otta og Otta handels og næringsforening Spre arbeidet med entreprenørskap og ungdomsbedriftsutvikling til flere utdanningsprogram og alle skolesteder Gjennom en aktiv pådriver- og koordineringsrolle bidra til å øke både omfang og kvalitet på arbeidet Egeninnsats fra skolens lærere og medlemsbedrifter i Otta handels- og næringsforening ift rådgivning og annen støtte. Økonomisk støtte fra regionale partnerskapsmidler til medfinansiering av funksjon som entreprenørskapskontakt ved skolen Satsingsområde 2: Samferdsel Tiltak 1 Breiband teknologisk infrastruktur Tiltak under arbeid Nord-Gudbrandsdal hadde ei stor utbyggjing av radiobasert breiband i 8

9 Prioriterte oppgaver Teknologi og utstyr har endra seg og det er difor viktig at regionen har fokus på fornying og forbetring av kapasitet og vidare utbyggjing, gjerne med basis i fiberteknologi. Prosjektet skal også ha fokus på dekningsgrad og sikkerheit i mobilnettet. I tillegg tek prosjektet høgde for utprøving og utbyggjing av trådlause soner i sentrumsområde, då spesielt med tanke på reiseliv og turisme. Dialog med Eidsiva Breiband As og Telenor for å sikre vidare utbyggjing av sambandsteknologi Etablere trådlause internettsoner i utvalde kommunesentra og utvalde punkt i kvar kommune for utbyggjing av breiband og mobiltelefoni. Regionsjef, Regionrådet og personell frå kvar kommune samt leverandører og nærings- reiseliv. Fylkeskommunale midlar til infrastruktur Tiltak 2 Prioriterte oppgaver Påvirkningsarbeid NTP Videreføring Regionen har levert et samlet innspill til NTP. Viktig at NTP sikrer at påbegynte prosjekter i sin helhet fullføres. Finansieringsramme for planperioden må dimensjoneres deretter og finansieringsfordelinga mellom staten og brukere må sikre at avstandsulempene ikke øker på grunn av for høge bompengesatser. Systematisere et politisk fokus på følgende prioriterte områder: Oppstart av sammenhengende E6-utbygging etappe 2 av strekningen Ringebu Otta er regionens hovedprioritering. Inter City utbygging må tidfeste framføring til Lillehammer Arbeide for at en framtidig trase for høyhastighetstog blir lagt gjennom Gudbrandsdalen. Regionalt samferdselsutvalg, E6 forum Gudbrandsdal, Gudbrandsdal Lufthavn AS Tiltak 3 Påvirkningsarbeid for utbedring av riks- og fylkesveger Nytt Aktiv samferdselspolitikk for riks- og fylkesveger ved å være en pådriver overfor vegmyndigheter. Å sikre at veimyndighetene prioriterer Regionrådets innspill til NTP som er listet opp under prioriterte oppgaver. Prioriterte oppgaver RV 15 Otta Måløy vil få en betydelig trafikkøkning gjennom ferdigstilling av Kvivsvegen. Dette betinger strekningsvise tiltak som breddeutvidelser og tilrettelegging for gående og syklende med hovedvekt av investeringene i programperioden Det må snarest startes bygging av nye tunneler på Strynefjellet, med arm til Geiranger. E136 Dombås Ålesund er en ulykkesutsatt veg med stor godstrafikk. Vegen trenger strekningsvise tiltak som bredding av 9

10 vegen og trafikksikkerhetstiltak. Ta en aktiv rolle i arbeidet med ny fylkesvegplan som kommer til høring i februar 2013 Rammetilskuddet fra staten må i større grad avspeile fylkeskommunens andel av det totale fylkesvegnettet i Norge. Det må i tillegg gis et forholdsmessig større tilskudd til fylker med særlig stort etterslep på vedlikehold før det er aktuelt å overføre ansvaret for andre riksveier til fylkene. Opprusting av fylkesveger som er omkjøringsveger for riksveger. Staten må dekke kostnader ved flom og ras. Regionalt samferdselsutvalg Dekkes av ordinær drift Tiltak 3 Otta Skysstasjon Nytt Otta skysstasjon ble som den første skysstasjonen i Oppland (i nyere tid) åpnet i april Skysstasjonen er slitt det har ikke vært gjort vesentlige vedlikeholdsarbeider, spesielt ikke på de utvendige arealene. Skysstasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming. Ny E6 innebærer endring for ekspressbussene. Ut fra Otta skysstasjons funksjon som trafikknutepunkt er det naturlig at disse blir integrert i en oppgradert skysstasjon. Utvikle Otta skysstasjon til et viktigere knutepunkt for ekspressbussrutene i Gudbrandsdalen i framtida og til et funksjonelt trafikknutepunkt for reisende til og fra Otta. Prioriterte oppgaver Oppgraderte oppstillingsplasser for busser. God tilgjengelighet fra terminalbygg til plattform Reserveoppstilling/ stoppeplass for busser i tillegg, med tanke på store utfartshelger/ ferier Parkeringsplass for et større antall biler enn i dag. Oppstillingsplass for drosjer Tilgang til kafeteria/ servering for ekspressbusspassasjerene ved pausestopp Otta skysstasjon AS, Sel kommune, Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune Ingen regionale tilsagn Tiltak 4 Sekretariat for Gudbrandsdal Lufthavn AS Videreføring 10

11 Regionrådets administrasjon har sekretariatsansvar for selskapet Å sikre at de administrative oppgavene blir ivaretatt på en god måte Prioriterte oppgaver Å forberede saker til styret Bidra til at selskapet fyller alle krav til lover og regler for aksjeselskap. Administrativ rapportering til styret og eiere. Planlegge og gjennomføre Samferdselskonferanse i forbindelse med 100 års markering av jernbane til Dombås. Samferdselsutvalget, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Finansiert gjennom timeavtale Satsingsområde 3: Kompetanse Tiltak 1 Nasjonalparkvert Videreføring Nasjonalparkrikevertprogrammet gjennomføres årlig (ved skolestart) for alle nye elever ved N-G vgs. Programmet ble gjennomført første gang høsten Gjennom positive opplevelser og kunnskap om regionens fortrinn, øke elevenes identitet knyttet til Nasjonalparkriket Skape møteplasser og elevfellesskap på tvers av skolestedene Prioriterte oppgaver Programmet legges over 2 dager: 1 teoridag med fokus på service- /vertsskapsrollen og kunnskap om Nasjonalparkriket. 1 utfluktsdag der en målretter utfluktene i ett bestemt område av regionen. Eks: Klimapark 2469 AS/Lom (2011), Rondane (2012) og planer om Dovre/Dovrefjell i For 2013 er det ønskelig å spisse mot Sjodalen/Gjende eller Lesja. Egeninnsats fra skolens ansatte i forhold til gjennomføring. Regionale partnerskapsmidler vil i hovedsak gå til planlegging, transportkostnader og innleie av eksterne foredragsholdere. Tiltak 2 Næmingutdanning Videreføring i Næmingordningen i Oppland Nytt næmingkull i regi av Senter for Bygdekultur planlagt igangsatt i Sikre fagkunnskap og arbeidskraftressurser innen bygningsvern med særlig fokus på freda og verneverdig bygningsmasse. Prioriterte oppgaver Sikre kontinuitet av utdanningen fram til en eventuell statlig finansiering over statsbudsjettet i 2015 Senter for Bygdekultur, kulturarvenheten i Oppland fylke og Gudbrandsdalsmusea Tiltak 3 Rekruttering av internasjonal arbeidskraft Nytt 11

12 Tilby norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Mange som flytter til regionen har ikke nødvendige kunnskaper i norsk når de kommer, og trenger kurs for å delta aktivt i arbeidslivet eller på videre utdanning. Disse har i mange tilfeller ikke mulighet til eller utbytte av det tilbudet som finnes i kommunal voksenopplæring. Tilby kurs for voksne arbeidsinnvandrere i norsk på høyere nivå Økt fokus på veiledning for denne gruppen slik at de kan få formalisert sin utdanning i Norge. Prioriterte oppgaver Norskopplæring Karrieresenteret OPUS i samarbeid med kommunal voksenopplæring, Tiltak 4 Nettbaserte høgskoletilbud Videreføring av medlemskap Opprettholde medlemskap i Studiesenteret.no for å ha tilgang til det store tilbudet av nettbaserte høgskoletilbud som ligger i dette nasjonale tilbudet. Opprettholde et godt høgskoletilbud desentralt for befolkningen i Nord- Gudbrandsdal Prioriterte oppgaver Beholde tilknytningen til studiesenteret.no og andre høgskoler vi samarbeider med. Ha funksjonelle klasserom for fjernundervisning på Otta Ha god kompetanse på fjernundervisning i regionen. Karrieresenteret Opus NG Tiltak 5 Breføreropplæring for elever i videregående opplæring Videreføring Elever med program friluftsliv ved N-G vgs avd Lom, fikk sommeren 2012 opplæring i breføring. Dette ønskes videreført sommeren 2013 med elever innen programfag friluftsliv og naturforvaltning ved alle tre skolesteder. Bygge lokal kompetanse som bidrar til å sikre en større andel av verdiskapingen i regionen Gi programfagene i videregående opplæring en merverdi i forhold til regionalt utviklingsarbeid Prioriterte oppgaver Gjennomføre breføreropplæring i samarbeid med lokale reiselivsaktører etter skoleslutt våren 2013 Egeninnsats fra skolen i planlegging og gjennomføring. Tilskudd fra regionale partnerskapsmidler ift kjøp av tjenester for opplæring

13 Tiltak 6 Voksenagronom-utdanning Videreføring For å sikre god kompetanse i landbruket er det ønskelig å tilby opplæring til voksne deltagere. Dette skal være et supplement til den ordinære ungdomsopplæringen. Gjennom tilpasset utdanning og relevant praksis gis det formell utdanning. Tilbudet skal være mulig å ta samtidig som du arbeider. Gi regionene i Oppland et attraktivt tilbud innen landbruksfag Skape øket interesse for landbruksfaget Inspirere faglig gjennom møte med kolleger og faglærere Prioriterte oppgaver Økt andel av deltagere fra Nord-Gudbrandsdal OPUS Karrieresenter vil stå for grunnfinansiering av nytt kull Ingen regional bevilgning Satsingsområde 4: Bolyst Tiltak 1 Tilflytting Alle 6 kommuner har etablert Tilflytting som en ordinær tjeneste. Regionrådet har en hovedmålsetting om å øke antall innbyggere i regionen. Øke antall innbyggere i Nord-Gudbrandsdal Prioriterte oppgaver Arbeidsseminar for de tjenesteansvarlige i kommunene Ajourføre informasjonsmateriell til nye innbyggere Utvikle særlige tiltak for å sikre god integrering av utenlandske tilflyttere Oppdatere og modernisere hjemmesiden «Kom til oss» Regionkontoret, 6 K næring, tjenesteansvarlige i kommunene og regionale representanter for flerkulturelt råd Tiltak 2 Attraktivt regionsenter og attraktive kommunesentra Videreføring av tiltak Regionalt prosjekt for å utvikle Otta som attraktivt regionsenter er godt i gang med etablert prosjektgruppe og styringsgruppe. Felles formannskapsmøte i 2012 ble i sin helhet viet dette temaet. Fylkeskommunen er viktig samarbeidspart og har også regionsenterutvikling i Oppland som en prioritert satsing i RHP i Alle kommunesentra har stedsutvikling som prioritert politiske målsetting. Hyppigheten og omfang av tiltak vil variere mellom kommunene, men Regionrådet vil stimulere til å gjennomføre konkrete og synlig tiltak i kommunesentra. Utvikle attraktivt regionsenter og attraktive kommunesentra i Nord- Gudbrandsdal som styrker bolyst, næringsutvikling og reiselivssatsing. 13

14 Prioriterte oppgaver Videreføre påbegynt regional satsing for å utvikle Otta som regionsenter Gjennomføre enkelt tiltak i kommunesentra etter søknad Kommunene, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, NSB, Næringsforeninger, LUK og regionrådet øremerket utvikling av Otta som regionsenter øremerket utvikling av kommunesentra i Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja. Tiltak 3 Idrett og fysakkoordinator Det treårige prosjektet er avsluttet , og sluttrapport blir levert våren Stillingen blir videreført i 2013 med vekt på folkehelse og bolyst. I tillegg legges oppgaven som prosjektleder for ungdomsmusikalen RENT 2013 inn i stillingen. Det er et økende nasjonalt fokus på folkehelse og forebyggende helsearbeid gjennom Samhandlingsreformen. I løpet av 2013 blir den regionale sykkelsatsingen inkludert i arbeidet til idretts- og fysakkoordinatoren. Øke bolysten i Nord-Gudbrandsdal Bedre folkehelse i Nord-Gudbrandsdal Folkehelsetiltak rettet mot næringslivet Prioriterte oppgaver Gjennomføre musikaloppsettingen av RENT Skilting og rydding av turstier, løyper og sykkelruter Stimulere til og organisere tiltak for fysisk aktivitet innen privat næringsliv Legge til rette for fysisk aktivitet for funksjonshemmede i NG Foreldremøter i hver kommune med tema fysisk aktivitet/kosthold Deltagelse i arbeidsgruppe for å stimulere til sunt kosthold gjennom bruk av lokale råvarer - Kokkekamp Idrettslag, skoler, barnehager, privat næringsliv, kommuner, FAU Tiltak 4 Ung i Nasjonalparkriket Videreføring, 2. år av det regionale ungdomsprosjektet. Regionrådet vedtok i 2011 å etablere et 3-årig regionalt ungdomsprosjekt. Prosjektleder i 100 % stilling startet arbeidet Prosjektet skal initiere nye tiltak og følge opp/bistå eksisterende tiltak rettet mot ungdom i regionen. Kommunene er viktige samarbeidspartnere. Jfr prosjektplan: «Bidra til å øke bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer ungdom til aktiv deltagelse i samfunnet» Prioriterte oppgaver Ungdomsmusikalen 2013 Etablere «Ungdommens regionråd» Trafikksikkerhetstiltak «Trygt heim for en 50-lapp» 14

15 Sosiale samlingsarenaer «Oppland i verden» - internasjonalt samarbeid Tiltak initiert av «Ungdommens regionråd» Prosjektleder. Samarbeidspartnere: Ungdomsmedarbeiderne i kommunene, OFK Kommunene: Kr OFK ungdomstiltak 2013: Kr Regionrådet: Kr Tiltak 5 Utvikle en offensiv boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal Nytt Husbanken orienterte Regionrådet i et arbeidsmøte på Otta den Nord-Gudbrandsdal har behov for å utforme en boligpolitikk som omfatter bosetting av flyktninger - ungdomsboliger - eldreboliger - omsorgsboliger - utbygging i samarbeid mellom off/priv tilrettelegging for boligbyggerlag sentrumsutvikling. Utvikle en offensiv regional boligpolitikk som gir rammebetingelser for positiv samfunnsutvikling i regionen. Prioriterte oppgaver Definere noen hovedutfordringer/-problemstillinger som "løftes" fra regionen samlet inn mot Husbanken Møte Husbanken for å definere et felles prosjekt Starte et utviklingsarbeid sammen med Husbanken som har overføringsverdi til andre kommuner som har tilsvarende utfordringer Husbanken, kommunene i Nord-Gudbrandsdal Tiltak 6 «Heim i alle hus» Nytt Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen står overfor store utfordringer med negativ befolkningsutvikling og fraflytting. I følge SSB står i dag 303 gardsbruk uten fast bosetting. Landbrukskontorene har hatt en gjennomgang i egen kommune. De har kommet til at det står 202 gardsbruk uten fast bosetting. Det er lagt til grunn noe ulike kriterier for registreringene, men konklusjonen er at det uansett er et stort antall gardsbruk som står ubebodd, og at det her ligger store muligheter for økt tilflytting. Erfaringer tilsier at det er en større etterspørsel etter gardsbruk enn det som er tilgjengelig gjennom salg eller utleie. Arbeidet vil bestå i å informere, rettlede og følge opp eiere av ubebodde gardsbruk slik at disse får fast bosetting enten gjennom salg eller utleie. Starte en prosess gjennom dialog med eiere av ubebodde gardsbruk med mål å gjøre eiendommene tilgjengelige for familier som ønsker å bosette seg i regionen. Et konkret mål er å få bosetting på 10% av de ubebodde gardsbruka. Prioriterte oppgaver Foreta en mer nøye registrering av ubebodde gardsbruk, informere om prosjektet lokalt og sende ut informasjonsbrev til 15

16 eiere av ubebodde gardsbruk. Personlig kontakt eller per telefon med aktuelle eiere. Viktig med oppfølging over tid. Holde kontakt med potensielle kjøpere. Bidra med råd og rettleiing i forbindelse med salg/utleie. Følge opp nye innbyggere ved å legge til rette for næringsutvikling og hjelp til å skaffe arbeid. Tilflytteransvarlig, landbrukskontor og næringsansvarlig i 6 kommuner og regionkontoret. En prosjektleder i hvert dalføre i 1\2 stilling. Estimert kostnad ,- /år fordelt mellom Bolystmidler KRD, Regionrådet og kommunene. Vedtak igangsetting/bevilning i møte i Arbeidsutvalget Satsingsområde 5: Regionalt utviklingsarbeid Tiltak 1 Helsesamarbeid i NG: Utvikle en kunnskapsorganisasjon innen IKT- og velferdsteknologi Regiondata (kommunene i NG) og NGLMS samarbeider for å utvikle gode kommunikasjons- og IKT-systemer for å sikre god samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Kommunene og NGLMS står foran store interkommunale utviklingsoppgaver innen velferdsteknologi, nødnett, pasientjournaldokumentasjon, meldingsutveksling, nasjonal kjernejournal, telemedisin, IKT- og telefoniløsninger Regionrådet i NG vil derfor sende en henvendelse til sentrale aktører for å tilby seg som pilot for nasjonal kjernejournal Gjennom nasjonale målsettinger, utviklingsmål og samhandlingsreformen stilles det nå etter hvert store krav til kommunikasjon og samhandling om pasienten for å oppnå gode og sikre pasientforløp. Vår målsetting er å følge opp og initiere utvikling på områder som kan gi gevinster i pasientforløpene. Dette krever ekstra innsats innen flere fagområder for å forberede seg til nye metoder og modeller innen IKT og kommunikasjonsteknologi. Prioriterte oppgaver Utvikling av modeller og metoder for/innen: Felles pasientjournalsystem for kommunene i Nord Gudbrandsdal for legevakta ved NGLMS. Det søkes om å være pilot for nasjonal kjernejournal. Meldingsutveksling mellom pasientjournalsystemene (2 i kommunehelsetjenesten + 1 i spesialisthelsetjenesten) Implementering, kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling av nødnett, varslingstjenester og nytt nasjonalt legevaktnummer Telemedisinprosjekter innen ulike fagområder og kompetanseoverføring innen videokonferanse Velferdsteknologi Vedlikehold, brukerstøtte, kompetanseutvikling og oppfølging av ny teknologi 16

17 Støtte av ekstern kompetanse til utviklingsarbeidet i samarbeid med personell innen de ulike fagområdene i kommunene, ved NGLMS og i SI Midler til kompetanseutvikling Prosjektledelse NGLMS Plan Arbeidsgruppe som utarbeider forslag til en spesifisert prosjektplan som sendes styringsgruppe for godkjenning: o Daglig leder Egil Barhaugen, Regiondata o IKT-rådgiver Terje Alnes, Sel kommune o Daglig leder Vigdis Rotlid Vestad, NGLMS Fremdriftsplan Etter at Regionrådet har behandlet søknaden 25. jan vil det bli igangsatt et arbeid i arbeidsgruppen for å spesifisere prosjektplan for å sette i gang prosjektet. Spesifisert prosjektplan vil bli behandlet i Drifts- og utviklingsrådet for NGLMS(styringsgruppen for prosjektet) 21. feb for godkjenning. Prosjektplan blir da fulgt opp i henhold til milepælsplan med prosjektledelse fra NGLMS. Milepælsplan Milepæl 1: Innføring av E-resept, elektronisk timebestilling legekontor, metoder og modeller for samkjøring og drift av WinMed 3 alle moduler. Samarbeid mellom kommunene 1. kvartal 2013 Milepæl 2: Nødnett, innfasing, opplæring og oppstart. Metoder og modeller for kompetanseoppfølging og drift. Samarbeid med Helsedirektoratet 3.kvartal 2013 Milepæl 3:Nasjonal kjernejournal, søknad om å bli pilot. Dersom pilot må prosjektet følge opp koordinering/praktisk tilrettelegging. Samarbeid med SI/Sykehuspartner og sentrale aktører 1. kvartal 2013 Milepæl 4: Gjennomgang av velferdsteknologi. Hvilke satsingsområder skal kommunene gå inn for? 4. kvartal 2013 Milepæl 5: Telemedisin. Oppfølging av tidligere prosjekt i samarbeid med SI, Tromsø Telemedicine Consult og Norsk helsenett og andre aktuelle, eks. Høyskolen på Gjøvik 4. kvartal 2013 Milepæl 6: Kompetanseutvikling, nettverk og vedlikehold. Lage systemer for oppfølging, og sikre en organisering for videre drift av ulike systemer 4. kvartal 2013 Organisering Eier av prosjektet: Regionrådet i NG Styringsgruppe: Drifts- og utviklingsrådet i NGLMS Prosjektledelse: NGLMS v/ daglig leder Prosjektgruppe: o Daglig leder Egil Barhaugen, Regiondata 17

18 o IKT-rådgiver Terje Alnes, Sel kommune o Daglig leder Vigdis Rotlid Vestad, NGLMS, ansvar for prosjektledelse o Overlege Inge Johansen, NGLMS o IKT-rep. kommune o Helsefaglig rep. kommune o Sykehuspartner/SI Samarbeidsparter Prosjektet må se arbeidet i sammenheng med allerede prosjektorganisering av nødnett, og det må vurderes å innlemme nødnettarbeidet i dette prosjektet. Prosjektet må innhente samarbeidspartnere i det tidligere telemedisinprosjektet, vedlegg 5, og fortsette der dette arbeidet sluttet. Sykehuspartner/SI er en viktig samarbeidspart Høyskolen på Gjøvik og IKT-miljøet innen helse Norsk Helsenett, sentrale myndigheter og leverandører Budsjett/ Regionrådet i NG - egenandel kr ,- (Partnerskapsstyret vedtok i møte at det ikke bevilges partnerskapsmidler til tiltaket). Kommunene i NG - egenandel kr ,- Norsk helsenett kr ,- SUM kr ,- Tiltak 2 Felles tenesteproduksjon Rapport med beskrivelse av moglege samarbeidstiltak er utarbeidd. Sjå på kva slag moglegheiter teknologi i RegionData kan genere av etablering av fellesløysingar og samarbeid på administrative fagområder i kommunane som ikkje er i direkte berøring med direkte servicetenester til innbyggjare. Etablere felles tenesteproduksjon innanfor utvalde områder, t.d. lønn, økonomi, ehandel, fakturatenester Prioriterte oppgaver Syte for at arbeidet med felles tenesteproduksjon blir igangsett på utvalde områder RegionData med tillegg av administrative og faglege ressursar i kommunane Tiltak 3 Utvikle tenesteproduksjon frå Regiondata til privat næringsliv Nytt RegionData som katalysator for leveranse av IKT-tenester til privat næringsliv innanfor normen for eigenregi (10% regelen). Hensikten med prosjektet er å belyse i hvilken grad bedre IKT-tjenester vil styrke lokale bedrifters konkurransekraft uansett bransje. Bakgrunn for dette er at vi registrerer at de bedrifter som tar IKT-tjenester i bruk på en strategisk måte lykkes bedre enn andre. Særlig virker det å gjelde bedrifter som er bevist på bruk av nettjenester og sosiale medier. Prosjektet vil øke den totale regionale kompetansen innen IKT-relaterte områder, noe også kommunene i sin IKT-drift og bruk av IKT kan 18

19 nyttiggjøre seg av. F.eks kan bedrifters erfaring med sosiale medeier som markeds- og informasjonskanal lære kommunene hvordan de kan bruke denne til informasjon. Et vellykket prosjekt vil synliggjøre regionen, potensielle arbeidsgivere, næringslivet og hvilke tjenester (service) som er tilgjengelig og sålede gjøre regionen mer attraktiv. Skoleverket vil kunne være en aktør i prosjektet og bidra til å bygge langsiktig lokal kompetanse. Etablere forprosjekt som har til oppgåve å sjå på moglegheiter for leveranse av IKT-tenester til privat næringsliv med tilliggjande tenester Prioriterte oppgaver Oppstart av forprosjekt RegionData saman med eksterne ressursar Tiltak 4 Etablering og utvikling av klima- og energilaboratorium ved N-G vgs Nytt Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta ble i forbindelse med rehabilitering i 2009 utpekt til å være OFKs deltaker i 0- visjonsprosektet til «Grønne energikommuner». OFK var eneste fylkeskommune i dette nasjonale prosjektet som var et samarbeid mellom 3 departement ( KRD, OED og MVD) og KS med formål å redusere utslipp av klimagasser. På skolen på Otta er energiøkonomiserende tiltak gjennomført i byggeprosessen i tråd med målsettingene. I tillegg er det bygd et skjermingsbygg på nordsida av skolen og et frittstående energi/klimalaboratorium er under planlegging. Det er vedtatt en prosessplan ift etablering og ferdigstillelse av energi/klimalaboratoriet i løpet av Innen 15.januar vil pedagogisk plattform for laboratoriet være ferdigstilt som grunnlag for byggingen. Å gi elever i videregående økt kunnskap om energi- og klimaspørsmål og dermed større bevissthet om de store utfordringene vi står overfor lokalt, nasjonalt og globalt på dette området. Laboratoriet skal både være et framtidsretta klasserom for naturog realfag, men også et nasjonalt opplevelsesrom og kunnskapsbase for skoleklasser, fagpersoner og beslutningstakere innenfor bygg, energi og samfunnsplanlegging. Prioriterte oppgaver Ferdigstille bygging av klima- og energilaboratoriet i 2013 Pedagogisk utviklingsarbeid og nettverksbygging parallelt medog etter ferdigstillelse av byggearbeidet Sikre faglig og økonomisk fundament for drift og utvikling av laboratoriet 19

20 Bygging: bevilget fra OFK bevilget fra KRD/Husbanken. Etablering/drift: Egeninnsats fra skolen, fagenhet bygg/eiendom OFK, fagenhet plan/miljø og samarbeidspartnere lokalt og regionalt. Skolen ønsker å prioritere ressurser til utviklingsarbeid både i 2013 og i regionale partnerskapsmidler for 2013 om tilsvarende beløp i