Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 06.05.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 23/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 24/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 25/14 Delegerte saker Referatsaker RS 26/14 Endring av tid for ferieopen barnehage 2014/419 RS 27/14 Plan for symjeopplæring i Hareid kommune 2014/270 RS 28/14 Søknad om tilskot - Den Norske Matfestivalen i 2014/100 Ålesund 2014 RS 29/14 Søknad om økonomisk stønad - Ary Morais 2014/100 Politiske saker PS 26/14 5-dagars skuleveke for 1.klasse. 2014/110 PS 27/14 Kompetanseplan for barnehagane i Hareid 2013/1428 PS 28/14 Endring i dei vedtektene for dei kommunale 2014/517 barnehagane PS 29/14 Endring i vedtekter for skulefritidsordningane 2014/516 (SFO) ved skulane i hareid kommune PS 30/14 Nasjonale mål og prioriterte områder for /497 innenfor helse- og omsorgsområdet. PS 31/14 Kulturmidlar /52 Referatsaker Lukka møte: Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt RS 30/14 Søknad om startlån - Numbi Mupenda Marian og 2014/264 Veronique Kisamu Mbisha - delegert vedtak RS 31/14 Søknad om startlån -Dariusz Kwiatkowski og 2013/1366 Magdalena Kwiatowska RS 32/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** - delegert vedtak 2014/378 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS24/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS25/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/419 Løpenr. 2851/2014 Klassering Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 26/14 Levekårsutvalet ENDRING AV TID FOR FERIEOPEN BARNEHAGE / 2014/419 Tilråding frå rådmannen: Til vitande: Syverplassen og Hareid barnehage er feriestengte i veke 29, 30, 31 og 32. Bigset barnehage er open i denne perioden. Nytt barnehageår tek til i veke 33. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side8

9 Vedlegg: Nr. Namn Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: Det vert vist til «Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid» 6a: «Barnehageåret startar til vanleg andre veka i august» Dei kommunale barnehagane har skifta på å ha ope i fellesferien. Fram til 2014 har ein barnehage hatt ope i vekene 28, 29, 30 og 31. Ved gjennomgang av talet på barn som nyttar dette tilbodet, ser ein at behovet har endra seg, fleire foreldre har sein ferie. Det er behov for at alle barnehagane har ope i veke 28. Etter vedtak i styrarmøte blir det i 2014 slik opning /stenging i sommar: Syverplassen og Hareid barnehage er feriestengte i veke 29, 30,31 og 32. Bigset barnehage er open i denne perioden. Nytt barnehageår tek til i veke 33. Vurdering og konklusjon: Informasjonen vert tatt til vitande. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side9

10 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/270 Løpenr. 2987/2014 Klassering B03 Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/14 Levekårsutvalet PLAN FOR SYMJEOPPLÆRING I HAREID KOMMUNE / 2014/270 Tilråding frå rådmannen: «Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid » vert tatt til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side10

11 Vedlegg: Nr. Namn 1 Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid 2 Alarmplan Uprenta saksvedlegg: Utdanningsdirektoratet: Rundskriv Udir Samandrag av saka: Saksopplysningar: Vi viser til Utdanningsdirektoratet: «Rundskriv forsvarlig svømme og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen» Skuleeigar skal ha klare krav og retningsliner for skulane si symjeopplæring slik at risikoen for ulykker og andre uheldige episodar blir så liten som muleg. I læreplanverket for Kunnskapsløftet finn vi klare kompetansemål om symje- og livredningsopplæring. Med dette som utgangspunkt har Sektor for oppvekst utarbeidd ein «Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid » Vurdering og konklusjon: Rådmannen rår til at «Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid » vert tatt til vitande. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side11

12 Side12

13 Plan for symjeopplæring Utarbeidd av Dato Mai 2014 Sektor for oppvekst av plangruppe: Wibekke Gundersen Mork Cecilie Bjørlykke Mariann Båtnes Side13

14 Plan for symjeopplæring Innhald Innleiing Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid Definisjon av symjedyktigheit Mål etter 4. steget Mål etter 7. steget Mål etter 10 steget Kartlegging av læringsutbytte Plan for tryggheit i symjeopplæringa Opplæringslova 9a-9 Årleg kontroll og oppfrisking Alarmplan Grunnkurs-oppfrisking-årleg livredningsprøve Vedlegg Kompetansebevis for årleg gjennomført livredningsprøve Skjema for fullført grunnkurs i livredning Skjema for årleg oppfriskingskurs livredning Alarmplan 3 Side14

15 Plan for symjeopplæring Innleiing Etter forskrift til Opplæringslova 1-1 skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet i kroppsøving stiller ikkje krav om kor mange timar elevane skal ha, eller på kva steg symjinga skal gå føre seg. Læreplanane seier noko om kva for kompetansemål eller ferdigheiter som elevane skal ha nådd når dei er ferdige med 4., 7. og 10 årssteget. Elevane i Hareid kommune har symjing i frå steget. Bassenget i Hareidhallen har i 2014 ope gjennom heile skuleåret. Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid Symjedyktigheit i Hareid kommune vert definert slik: Å kunne rulle ut på djupt vatn Etterpå symje 100 m på magen Stopp, kvil flyt på magen Rull over og flyt på ryggen Etter dette; symje 100 m rygg 4 Side15

16 Plan for symjeopplæring Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK 08) har under kroppsøvingsfaget følgjande kompetansemål i symjeopplæringa: Mål etter 4. årssteg: o Eleven skal vere trygg i vatn og vere symjedyktig Vurdering: Eleven skal vere fortruleg med å vere i vatn og kunne dykke og flyte og symje bryst og rygg. Aktivitetar på årssteget Fokus på bryst og ryggsymjing Mål etter 7. årssteg: o Eleven skal utføre grunnleggande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn Vurdering: Eleven skal utføre symjeartar som bryst, rygg og crawl og i tillegg utføre symjeteknikkar under vatn Aktivitetar frå årssteget: Hovudfokus skal vere bryst- og ryggsymjing, introdusere crawl Mål etter 10. årssteg: o Symje. Utføre grunnleggande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn Vurdering: Eleven skal kunne utføre symjeartar som bryst, rygg og crawl. Skal kunne dykke ned til det djupaste nivået i bassenget. Livberging: symje med klede og føre ein medelev til land, 25 m Aktivitetar frå årssteget: Hovudfokus skal vere symjeartar og ilandføring. Crawl. For elevar som har behov for ekstra opplæring blir det gjennomført opplæring i tillegg til den oppsette undervisningsplanen i symjing. Kartlegging av læringsutbyte Vurderingar vert gjennomført på alle steg og skal vere i samsvar med målsetting for steget. Sjå elles skulane sine eigne planar og vurderingskriterium for symjing 5 Side16

17 Plan for symjeopplæring Plan for tryggheit i symjeopplæringa Opplæringslova 9a-9 Forskrift til opplæringslova 12-1 Tryggheit for elevane I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, som m.a. opplæringslova og dei delar av arbeidsmiljølova som er gjorde gjeldande for ulike opplæringssituasjonar og forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skoler m.v. gjeld dette: 6 a) Når skulen er ansvarleg for tryggheita til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade og ulykke kan skje. b) I situasjonar der skulen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskulen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stade. Dersom den gruppa skulen har ansvar for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn må vere flinke til å symje og dykke og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggheit gjer det naudsynt. Krav til personale med ansvar for symjeopplæring: Viser til Udir Rundskriv Ved begynnaropplæring skal det alltid vere minst 2 tilsynspersonar. Assistentar kjem i tillegg til personar som har tilsyn og kan ikkje erstatte desse. Dersom gruppa er over 15 elevar, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar ny gruppe med 15. Jamfør 12-1 bokstav b. Når elevane er symjedyktige og det elles ikkje er spesielle problem med opplæringa i den aktuelle gruppa, kan ein tilsynsperson både ha undervisning og tilsyn med inntil 15 elevar. Når det er tilhøve som gjer opplæringa særleg vanskeleg og/eller set tryggleiken i fare, skal tilsynet styrkast. Det kan vere at elevar treng særskilt tilrettelegging og ekstra tilsyn, til dømes elevar med vasskrekk, epilepsi, nedsett funksjonsevne, elevar som syner utagerande åtferd eller elevar som det av anna årsak må takast særskilt omsyn til. Det skal utnemnast ein som har det overordna ansvaret i symjehallen. Den som skal ha tilsyn/ansvar må vere over 18 år og fylle krava til dugleik i symjing og livredning. Jamfør Rundskriv Rektor har ansvar for å utnemne ein ansvarleg i symjetimane. Tilsynet må kunne utføre livredning i praksis i symjehallen der ein underviser. Dvs dykke ned til botnen i den djupaste delen av bassenget og hente opp ting med storleik og tyngd tilsvarande ein elev. Tilsynet må også kunne hjarte/lungeredning (HRL) og ha kunnskap om alarmplanen og tryggleiksinstruksen for bassenget. Side17

18 Plan for symjeopplæring Årleg kontroll og oppfrisking I tillegg til grunnkurset skal alle som har tilsyn gjennomgå årleg kontroll og oppfrisking. Oppfriskinga skal m.a. innehalde redning, livreddande førstehjelp og reglar/alarmplan. Alle må i den praktiske prøva klare krava i høve til kompetansebeviset. Rektor har ansvar for at personar som skal ha tilsyn med symje- og livredningsopplæringa gjennomfører den årlege kontrollen og oppfriskingskurset. I Hareid kommune vert det utnemnd ein som skal vere ansvarleg for årleg kontroll og oppfrisking. Rektorane ved skulane samarbeider om dette. Alarmplan Ved all symje- og livredningsopplæring skal det ligge føre ein alarmplan. Planen skal kort og klart fortelje kva som skal gjerast frå alarmen går til situasjonen er avklart. Skuleeigar er ansvarleg for det finst ein slik plan. Rektor er ansvarleg for at alle som har tilsyn med symjeopplæringa er kjent med innhaldet. Alarmplanen skal vere lett synleg/tilgjengeleg. Rektor utnemner ein ansvarleg redningsleiar for symjetimane. Grunnkurs- oppfrisking årleg livredningsprøve Alle som har tilsyn i samband med symjeopplæringa/bruk av bassenget i Hareid kommune skal kvart 4. år gjennomgå grunnkurs i livberging og HRL. Skuleeigar er ansvarleg for å denne opplæringa. Oppfrisking og årleg livredningsprøve skal gjennomførast kvart år. Rektorane ved skulane i Hareid peikar ut kontrollør og er ansvarleg for at alle som har tilsyn har godkjent prøve. Kurs/årleg livredningsprøve skal gjennomførast kvar haust før symjeopplæringa tar til. Rektor fører liste over kven som har gjennomført grunnkurs og årleg prøve. Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid skal rullerast våren Side18

19 Plan for symjeopplæring...skule registrering av lærarar/ assistentar som har fullført grunnkurs gjeld for 4 år Namn Dato/ år for kurs/ prøve Bestått/ ikkje bestått Namn på instruktør Merknad 8 Side19

20 Plan for symjeopplæring.skule registrering av lærarar/ assistentar som har fullført oppfrisking/ årleg livredningsprøve Namn Dato/ år for kurs/ prøve Bestått/ ikkje bestått Signatur kontrollør Merknad 9 Side20

21 Plan for symjeopplæring. skule STADFESTING AV KOMPETANSE Årleg livredningsprøve.. har ved praktisk prøve vist at ho / han kan utføre: Berging ved å: hoppe / stupe frå kanten av bassenget symje direkte 50m på bryst og 50m på rygg dykke og hente opp ei øvingsdukke eller partner frå det djupaste i bassenget føre i land ein person minst 12,5m gjennomføre hjarte-lungeredning (HLR) på øvingsdukke kunne gjere greie for alarmplanen for gjeldande basseng nytte forlenga arm som redningsline, livbøye og redningsstang Denne stadfestinga gjeld skuleåret det er stempla og underskrive og må fornyast innan ein startar symjeopplæring året etter. Stad: Dato: Kontrollør: 10 Side21

22 Plan for symjeopplæring 11 Side22

23 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Den Norske Matfestival i Ålesund Postboks ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 4/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om tilskot - Den Norske Matfestivalen i Ålesund 2014 Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Den Norske Matfestival i Ålesund søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side23

24 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om festivalstøtte 2014, uprenta Samandrag av saka: Matfestivalen i Ålesund har blitt gjennomført kvart år sidan 1984 og har i år 30-års jubileum. Festivalen er ein regional festival med fokus på å formidle matkultur og inspirere til nyutvikling og rekruttering for landbruksnæringa, næringsmiddelindustrien og reiseliv. I løpet av denne matfestivalen blir det arrangert ulike noregsmeisterskap innan matlaging og kokkekunnskapar samt at festivalen er ein årlig møteplass med utstillingar, seminar, kurs, konkurransar og aktivitetar for profesjonelle aktørar og det matinteresserte norske folk. Det er årleg mellom og besøkande kvart år som opplev festivalen og festivalområde i Ålesund sentrum. Saksopplysningar: Den Norske Matfestivalen i Ålesund Matfestivalen søker om festivalstøtte frå kommunane på Sunnmøre for Tilskot frå Ålesund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune har til og med 2012 vært på ca kr ,- og vært fordelt 50/50, men dei siste åra har det blitt redusert vesentleg. Då dei i tillegg får inntekter frå sponsorar og seminar/konferansar, har dette også blitt meir innskrenka vesentleg dei siste åra. Reduksjonen av festivalstøtte frå kommunar/fylkeskommune stiller festivalen i ein svært vanskeleg situasjon og dette kan ramme matfestivalens framtid. Ålesund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune har i alle år vært ein god samarbeidspartnar og støttespelar for Matfestivalen, og dei håper at andre Sunnmørskommunar kan bidra med eit beskjeden tilskot for å sikre festivalens gjennomføring og vidare liv. På bakgrunn av dette søkjer Den Norske Matfestivalen Hareid kommune om kr ,- i tilskot. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Den Norske Matfestival i Ålesund søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen Sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side24

25 HAREID KOMMUNE Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side25

26 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Ary Morais Haugerudhagan OSLO DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 5/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad - Ary Morais Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ary Morais søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side26

27 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad, uprenta CV, uprenta Demo, uprenta Samandrag av saka: Ary Morais er ein musikar frå Boavista Kapp verde som no er busett i Noreg. Han har tidlegare gitt ut to vellykka plater og held no på med si tredje plate. Han kombinera tradisjonelle musikkstilar frå heimlandet sitt og gir dei ein moderne vri- ein musikk full av tropisk varme og glede. Den tredje plata er no ferdig innspelt men han treng fortsatt støtte til produksjon. Då det er kostbart og ein stor økonomisk risiko for ein enkeltperson å spele inn og gi ut ei plate. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ary Morais søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side27

28 Politiskesaker Side28

29 Politiskesaker Side29

30 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/110 Løpenr. 3177/2014 Klassering A20 Sakshandsamar: Gry Nordal, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 26/14 Levekårsutvalet DAGARS SKULEVEKE FOR 1.KLASSE. / 2014/110 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommune innfører 5-dagars skuleveke for 1.klasse med verknad frå start på skuleåret 2014/2015. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side30

31 Vedlegg: Nr. Namn 1 Uttale frå Samarbeidsutvalet ved Hareid skule Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: I Hareid kommune har elevane i 1.klasse tradisjonelt hatt 4-dagars skuleveke. Det er no behov for å endre dette til 5-dagars skuleveke også for dette årssteget. Saksopplysningar: Hareid kommune vil innføre 5-dagars skuleveke for 1.klasse frå start på skuleåret 2014/2015. Det er pedagogiske årsaker som ligg til grunn for denne endringa. Dei yngste elevane i skulen har vanskar med å halde konsentrasjon på eit nødvendig nivå når skuledagen vert lang. Skuleåret 2014/2015 vil 1.klasse få 23 undervisningstimar pr veke. Med ein fridag pr veke ville dette gi 3 dagar med 6 undervisningstimar og 1 dag med 5 timar. Så lange skuledagar er ikkje tilrådd for denne aldersgruppa. For å oppnå god læring, er det viktig å tilpasse lengda på dagleg undervisningstid til kapasiteten i elevgruppa. Med 5 skuledagar pr veke vil ein kunne unngå dei lange skuledagane. Det er til tider, og i perioder, ønskjeleg å gjennomføre fellesaktivitetar på tvers av stega. Det at eit årssteg ikkje er til stades ein dag pr veke, er ei utfordring både pedagogisk og praktisk, og kan påverke resultatet i negativ lei. SFO-tilbodet vil ikkje verte endra som følgje av 5-dagars skuleveke for 1.klasse. Ved eventuell ventetid i høve skyss, vil elevane få tilsyn. Samarbeidsutvala ved dei tre barneskulane har fått informasjon om dette. Berre Samarbeidsutvalet ved Hareid skule har levert skriftleg uttale (sjå vedlegg), der dei stiller seg positive til endringa. Samarbeidsutvala ved dei to andre barneskulane, Hjørungavåg og Bigset, har hatt saka til handsaming. Utvala hadde ingen kommentar til saka. Vurdering og konklusjon: Det er felles forståing for endringa hos alle involverte partar. Frå start på skuleåret 2014/2015 vil Hareid kommune innføre 5-dagars skuleveke for 1.klasse. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Gry Nordal Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side31

32 Sektor for oppvekst v/ Gry Nordal Rådhusplassen HAREID HAREID KOMMUNE Hareid skule On. Soe borr-l h; ZOI 11/110 Lopenr KOMMU N Saksh. QZ.IN3 0 4 MAR2014 Dok.nr. Klass. A2D Saksnr Lopenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ / HAS/ ODM UTTALE I HOVE INNFORING AV 5-DAGARS SKULEVEKE FOR 1. KLASSE SU stiller seg positive til innforing av 5-dagars skuleveke for 1. trinn. Dette har yore eit tema som har yore diskutert og onska i utvalet tidlegare. Det med bakgrunn i dei pedagogiske og praktiske argument som kommunalsjefen legg fram i sitt notat i saka. Vi finn det likevel viktig å poengtere at SFO-tilbodet p.g.a. denne endringa. ikkje må bli påverka i negativ lei Det vert i notatet frå kommunalsjefen sagt at der det evt. vert ventetid ved skyss, vil elevane få tilsyn. Reknar med det er innanfor lovverk i hove til lengde på denne ventetida. Med helsing Jan-Einar Hoyden ( Leiar SU Hege Tretnes s6krer Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side32

33 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1428 Løpenr. 2690/2014 Klassering 430/A10 Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/14 Levekårsutvalet KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGANE I HAREID / 2013/1428 Tilråding frå rådmannen: «Kompetanse plan for barnehagane i Hareid » vert vedteken. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side33

34 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kompetanseplan for barnehagane i Hareid Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: Barnehageeigar har ansvar for å gi dei tilsette naudsynt opplæring for å kunne utøve yrket og drive barnehagane i samsvar med krav sett i lovverk. Barnehageeigar bør ha ein plan for korleis kompetanse skal rekrutterast, anten utanfrå eller ved å kvalifisere eigne tilsette. Barnehageeigar har det primære ansvaret for kompetanseutvikling hos dei tilsette. Det skal leggast til rette for at tilsette skal kunne ta del i kompetanseutviklingstiltak. Vidare skal barnehageeigar kartlegge kompetansebehovet og sette av eigne midlar til kompetanseheving og ha ein langsiktig plan for kva tiltak som skal gjennomførast. Kompetanseplan for Hareid kommune er og grunnlag for søknad om statlege kompetansemidlar. Vurdering og konklusjon: Kompetanseplanen som vert lagt fram for politisk godkjenning, har som mål å gi eit kvalitetsmessig godt barnehagetilbod i alle barnehagane i Hareid kommune. Rådmannen rår til at «Kompetanse plan for barnehagane i Hareid » vert vedteken. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Planen er grunnlaget for søknad om statlege kompetansemidlar. Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side34

35 Side35

36 kompetanseplan Arbeidsgruppa som har utarbeidd planen Berit Liaset styrar ved Hareid barnehage Elisabeth Warpe dagleg leiar ved Grønmyr barnehage Holstad AS Randi Kvammen styrar ved Bigset barnehage Solveig Ertesvåg styrar ved Syverplassen barnehage Mariann Båtnes rådgjevar ved Sektor for oppvekst sekretær for arbeidsgruppa Dato Mars 2014 Godkjent av Levekårsutvalet Dato Side36

37 kompetanseplan Innhald Innleiing Situasjonen i barnehagane i Hareid i dag Frå det kommunale handlingsprogrammet Mål for kompetanseutvikling i barnehagane Strategi for kompetanseheving i barnehagane i Hareid kommune System for kompetanseutvikling i dei kommunale barnehagane Regionalt samarbeid Kompetanseutvikling i kommunen Handlingsplan for kompetanseheving i barnehagane perioden Gjennomføring av planen Evaluering og oppfølging av kompetansetiltaka Litteraturliste Vedlegg Lovgrunnlag Barnehagelova Med Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgaver Hovudavtalen Nasjonale satsing på etter og vidareutdanning Nasjonal strategi for etter og vidareutdanning 3 Side37

38 kompetanseplan Innleiing Situasjonen i barnehagane i Hareid i dag I Hareid kommune har vi 4 barnehagar; 3 kommunale og 1 privat: Ved årsrapporteringa hadde vi dette barnetalet og talet tilsette ved barnehagane: Barnehage Årsverk - grunnbemanning Tal Styrar Pedagogar Assistentar/fagarbeidarar barn Bigset ,8 Hareid 38 0,9 3 4,9 Syverplassen ,0 Grønmyr Holstad, privat Sum 324 3, ,7 Barnehagen som pedagogisk verksemd pedagogisk personale Barnehagelova 2 fastset at barnehagen skal vere ein pedagogisk verksemd. Lov om barnehagar 17 og 18 set krav til formell utdanning for pedagogisk bemanning i barnehage. Norm for pedagogisk bemanning i barnehage: Forskrift 1 Der skal vere minimum ein pedagogisk leiar per barn når barna er over 3 år og ein pedagogisk leiar per 7-9 barn når barna er under 3 år. I Hareid manglar vi pedagogar med godkjent grunnutdanning. Kommunen kan gi mellombels dispensasjon frå kravet om utdanning. Ved årsrapportering per var 6,7 årsverk (26%) av den pedagogiske grunnbemanninga i barnehagane utan formell utdanning. Anna personale i barnehagen Barnehagelova set ikkje krav om utdanning for anna personale i barnehagen. Lova gir pålegg om at bemanninga skal vere tilstrekkeleg til at det kan drivast tilfredstillande pedagogisk verksemd. Personalet sin kompetanse er den viktigaste ressursen i barnehagen og den einskildfaktoren som har mest å seie for kvaliteten på barnehagetilbodet. Kompetente tilsette er ein føresetnad for å gi alle barn eit godt pedagogisk tilbod, slik at barnehagen blir ein god arena for omsorg og leik, læring og danning. Behov for auka kompetanse Kommunen manglar generelt pedagogar med godkjent utdanning. Barnehagane har og ein låg del tilsette med annan fagutdanning. Kommunen har eit behov for å heve kompetansen innafor barnehageområdet. Dei seinare åra har det vore auke i talet på barnehageplassar. Det har aldri tidlegare vore så mange barn under 3 år i barnehagane. Vi har no forskingsbasert kunnskap 4 Side38

39 kompetanseplan om tilknyting og tidleg innsats som viser at god kvalitet i barnehagane kan vere ein viktig faktor i livskvaliteten til barna. Ansvar for kompetanseheving Hareid kommune er barnehagemynde for kommunale og privat(e)barnehagar og barnehageeigar/arbeidsgjevar for tilsette i kommunale barnehagar. Barnehageeigar har ansvar for å gi dei tilsette naudsynt opplæring for å kunne utøve yrket og drive barnehagane i samsvar med krav sett i lovverk. Barnehageeigar bør ha ein plan for korleis kompetanse skal rekrutterast, anten utanfrå eller ved å kvalifisere eigne tilsette. Barnehageeigar har det primære ansvaret for kompetanseutvikling hos dei tilsette. Det skal leggast til rette for at tilsette skal kunne ta del i kompetanseutviklingstiltak. Vidare skal barnehageeigar kartlegge kompetansebehovet og sette av eigne midlar til kompetanseheving og ha ein langsiktig plan for kva tiltak som skal gjennomførast. Barnehagen Styrar har ansvar for kompetanseutviklinga hos personalet i barnehagen, samt å leie det pedagogiske utviklingsarbeidet på eit overordna nivå. Barnehagane har lange tradisjonar for barnehagebasert kompetanseutvikling. Mange av dei tilsette har god realkompetanse («taus kunnskap»). Med ein langsiktig kompetanseplan vil vi formalisere og sette kompetanseutviklinga i system. Det kommunale handlingsprogrammet Hovudutfordringar i Hareid kommune er rekruttering, kompetanse og kvalitet. Overordna og langsiktige mål (utdrag): Å yte gode tenester i tråd med lover og regelverk som gjeld for sektoren Syte for tilstrekkeleg og kompetent personale i alle stillingar også i åra som kjem, då pedagogisk personale generelt vert mangelvare på landsbasis. God kvalitet 5 Side39

40 kompetanseplan Kortsiktige mål (utdrag) Rekrutteringstiltak Styrke leiarskap på alle nivå i sektoren Kompetanseheving, særleg innan spesialpedagogiske emne Strategiar (utdrag): Rekrutteringstiltak: lokalt og i samarbeid med kommunane i nettverket Sjustjerna, Høgskulen i Volda og eigne tilsette som gode ambassadørar. Opplæringsprogram for einingsleiarar Mål for kompetanseutvikling i barnehagane Kompetanse i barnehagane 2014 Mål: kompetanse i barnehagane i 2017 pedagogar dispensasjonar fagarbeidarar assistentar pedagogar dispensasjonar fagarbeidarar assistentar Kortsiktige mål: Rekruttere pedagogar i alle stillingar med krav om pedagogisk utdanning Behalde pedagogisk personale i barnehagane 1/3 av dei tilsette i dei kommunale barnehagane skal vere fagarbeidarar Heve realkompetansen til alle tilsette i barnehagane, uansett utdanning Langsiktige mål: Kontinuerleg heving av kompetansenivået til dei tilsette i barnehagen gir god kvalitet i barnehagen God kvalitet i barnehagen kan gi ein langsiktig auke i livskvaliteten for barn som er/ har gått i barnehage God kvalitet i barnehagetilbodet gir betre skuleresultat Gode resultat i skulen kan gi auke i utdanningsnivået Auke i utdanningsnivået gir auka deltaking i arbeidslivet i vaksen alder Gode barnehagar med kompetente medarbeidarar kan vere med å lokke arbeidskraft til regionen 6 Side40

41 kompetanseplan Kommunen sin strategi for: Rekruttering av pedagogisk personale * Ekstern rekruttering * Intern rekruttering Generell heving av personalet sin kompetanse Barnehagen som lærande organisasjon Faktorar som påverkar måloppnåinga: Økonomi Kommunen får kvart år tildelt kompetansemidlar frå staten, i tillegg skal barnehageeigar sette av eigne midlar til kompetansehevande tiltak/rekruttering Samarbeid med barnehagenettverket Sjustjerna om felles kompetanseplan Søknad om statlege midlar til dette samarbeidet / prosjekt som vert sett i gong Rekruttering Ekstern rekruttering Omdømmebygging Rekruttering gjennom å presentere kommunen på «Ut i jobb-dagen» ved Høgskulen i Volda Annonsering Intern rekruttering Vert gjort greie for under «Tiltak for kompetanseheving i barnehagane i Hareid kommune» 7 Side41

42 kompetanseplan STRATEGI FOR KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGANE I HAREID KOMMUNE Hareid kommune tilbyr eit kompetanseløft for alle grupper av tilsette. I planperioden 2014/2017 blir det kompetanseheving/kurs/konferansar knytt mot tema: Definisjon på kompetanse Kompetanseomgrepet omfattar både formell kompetanse, det vil seie dokumentert kompetanse, og realkompetanse som i denne samanheng er kunnskap, ferdigheiter, evner og haldningar som ikkje er dokumentert gjennom utdanningssystem eller er sertifisert på anna måte (frå KS) Barnehagen som lærande organisasjon Kommunen vil legge til rette for at kvar barnehage skal fungere som ein «lærande barnehage». Det er ein barnehage som er god til å skape, tileigne seg og overføre kunnskap som kan endre seg i takt med ny kunnskap og innsikt (David A. Garvin) I ein lærande organisasjon er der læring og utvikling, både gjennom kurs, utviklingsarbeid, refleksjon over eigen praksis og erfaringsdeling. Arbeidet i barnehagane skal bygge på verdiane og den pedagogiske plattforma i sentral og lokal rammeplan. 8 Side42

43 kompetanseplan System for kompetanseutvikling i dei kommunale barnehagane i Hareid Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning Barnehagepedagogikk som fører til kompetanse som barnehagelærar Leiarutdanning for styrar/admin.personale barnehage Fagbrev for vaksne Kompetanseheving og studier for pedagogar Kompetanseheving og studier for pedagogar Kompetanseutvikling regionalt/kommunalt Kompetanseutvikling regionalt/kommunalt Kompetanseutvikling regionalt/kommunalt Kompetanseutvikling regionalt/kommunalt Kompetanseutvikling regionalt/kommunalt Barnehagefagleg grunnkompetanse Barnehagefagleg grunnkompetanse Assistentar utan formell kompetanse Barne- og ungdomsarbeidarar Med annan høgskuleutdanning Pedagogiske leiarar barnehagelærarar/spesialpedagogar Styrarar/administativt personale barnehage 9 Side43

44 kompetanseplan Regionalt samarbeid Hareid kommune er ein del av barnehagenettverket Sjustjerna. Nettverket er i gong med å utarbeide ein kompetanseplan for barnehagane i regionen. Samarbeidet er planlagt på desse områda: Regionalt samarbeid Barnehagenettverket Sjustjerna Barnehagefag -leg grunn kompetanse Kurs for ped.leiarar på dispensasjon Fagbrev for vaksne Nytt på nytt Kompetanse heving leiarar Kompetanseh eving fagarbeidarar /assist 10 Side44

45 kompetanseplan Kompetanseheving på høgskulenivå Kurs/kompetanseutvikling Ansvarleg Frekven s Barnehagepedagogikk Høgskulen i Volda event. andre høgskular Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning (ABLU) Høgskulen i Volda event. andre høgskular Kommentar Årleg Permisjon utan lønn frå stilling i kommunen. Det vert arbeidd med ei Årleg stipendordning for søkjarar. Stipend kan bli gitt etter vurdering av kvar einskild søkjar krav om bindingstid på 2 år etter utdanning er fullført Grønmyr barnehage Holstad har i Grønmyrgruppen system for stipend for tilsette som tar ABLU Kompetanseheving /studiar for pedagogar Hareid kommune Barnehagenettverk et Sjustjerna Høgskulen i Volda Eventuelt andre høgskular Fylkesmannen Varierande Nytt på nytt Årleg barnehagekonferanse Fagdagar arrangert av Fylkesmannen Mentorutdanning Spesialpedagogikk Migrasjonspedagogikk Melde behov innafor satsingsområde Leiing Leiarutdanning/kompetansehev ing for styrar Hareid kommune/regionalt samarbeid/ Høgskulen i Volda eventuelt. andre høgskular Etter behov Leiing/administrasjon knytt opp mot innføring av sjølvstendige einingar Økonomi Leiing generelt Kompetanseutvikling i kommunen Kurs /prosjekt Kva Ansvar Prosjekt : «De utfordrende barna» 11 Tidleg innsats for å avhjelpe og forebyggje psykososiale vanskar blant barn i alderen 4-8 år. Barnehage / skule Side45 Leia av PPT Syverplassen barnehage er med i første del av prosjektet. Dei andre kommunale barnehagane tar til med prosjektet seinare

46 kompetanseplan Språk /danning/ leik Minoritetsspråklege barn Faglege kurs arrangert av PPT/ helsestasjonen / høgskular /andre institusjonar IKT Likestilling Evaluering Satsingsområde i kommunen Etter behov i barnehagen Satsingsområde i kommunen Etter behov i barnehagen Satsingsområde i kommunen Etter behov i barnehagen Satsingsområde i kommunen Etter behov i barnehagen Satsingsområde i kommunen Etter behov i barnehagen Satsingsområde i kommunen Etter behov i barnehagen Fagleg påfyll for tilsette Tidleg innsats - satsingsområde Barnehagane / Hareid kommune Hareid kommune i samarbeid med eksterne Hareid kommune Hareid kommune /eksterne Årleg kursdag i samarbeid med Sjustjerna Kontinuerlege kurs Ansvarleg Frekvens Førstehjelpskurs Hareid kommune Kvart 2. år Livreddande førstehjelp symjing Hareid kommune Kvart år Brannvernleiarkurs Hareid kommune Ved behov HMS-kurs Hareid kommune Ved behov Handlingsplan for kompetanseheving i barnehagane perioden Handlingsplanen er utarbeidd i samsvar med sentrale føringar vedtekne kommunale satsingsområde barnehagane sine meldte behov for etterutdanning/kompetanseheving Tiltak Tid Fagleg ansvarlege Einingsleiarar /adm. oppvekstkontor Styrarmøte 1 gong pr. Hareid kommune /Interne og eksterne mnd Leiarsamlingar med faglege tema 1-2 dagar pr. år Barnehagenettverket Sjustjerna Gjerne i samarbeid med skulenettverket Sjustjerna Administrative verkty Hareid kommune / samarbeid med eksterne 2017 Leiing Hareid kommune / samarbeid med eksterne Fagdagar skule og bhg saker 2017 Okt/nov 2014 Mai 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Barnehagekonferanser Oktober 2014 Fylkesmannen/HVO/Utdanningsforbundet med fleire. Nasjonale konferanser 12 Side46

47 kompetanseplan Pedagogisk personale Mentorutdanning Nytt på Nytt Kompetansehevande kurs i samsvar med satsingsområde Handlingsplan for overgang barnehage/skule Assistentar /fagarbeidarar Kompetanseheving for assistentar utan formell utdanning Kurs for ass/bua som har dispensasjon frå kravet om utdanning Høgskulen i Volda Barnehagenettverket Sjustjerna i samarbeid med HVO Hareid kommune / samarbeid med eksterne Hareid kommune 2014 Barnehagenettverket Sjustjerna i samarbeid med Ørsta vgs Hareid kommune eventuelt i samarbeid med barnehagenettverket Sjustjerna Fagbrev for vaksne Ved behov. Samarbeid Sjustjerna/vgs ABLU Høgskulen i Volda Alle tilsette Generell kompetanseutvikling Barnehagen/ Hareid kommune / samarbeid med eksterne Minoritetsspråklege Hareid kommune /samarbeid med eksterne IKT-kurs Hareid kommune / samarbeid med eksterne Karlstadmodellen 2014 Hareid kommune /PPT Leiing og åtferd Observasjon og kartlegging Tidleg innsats. Studiedag Herøy/Ørsta 11. mars mars 14 6./7. okt. 14 Hareid kommune /PPT Hareid kommune /PPT Hareid kommune i samarbeid med barnehagenettverket Sjustjerna Gjennomføring av planen Framdrift Tiltaka skal gjennomførast innanfor planperioden. Dei ulike tiltaka vert innarbeidd i barnehagane sine årlege planar med det atterhaldet som er teke i punktet under om økonomiske konsekvensar. Rutinar eller system for oppfølging av planen Tiltaka/satsingsområda vil vere ein del av barnehagane sine eigne utviklingsplanar/ordinær drift. Kva som blir prioritert kvart år, skal gå fram av årsplanen til barnehagen. Barnehagane sine årsplanar dannar, saman med barnehageeigar si sjølvstendige vurdering, grunnlaget for kommunen sin søknad om statlege midlar til vidare- og etterutdanning. 13 Side47

48 kompetanseplan Økonomiske konsekvensar Nokre av tiltaka vil kunne gjennomførast innanfor eksisterande budsjett og ekstern finansiering. Moglege behov for auka løyvingar vert vurdert i samband med økonomiplanen kvart år. Gjennomføring av kompetanseplan vil vere avhengig av budsjettrammene barnehagane har til ei kvar tid. Evaluering og oppfølging av kompetansetiltaka. Som ein del av barnehagen og kommunen si årsmelding, vert det rapportert årleg status for gjennomføring av planen. Planen vert evaluert hausten Side48

49 kompetanseplan Litteratur og lenker Barnehagelova med Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Lokal rammeplan Hareid kommune: Handlingsprogram for Hovudavtalen Stortingsmelding nr. 24 ( ) Framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering Stortingsmelding nr «Kvalitet i barnehagen» Kvalitet i barnehager Rapport frå en undersøkelse av struktuell kvalitet høsten 2012 Desse nettsidene: Universitetet i Stavanger, Atferdssenteret (De utfordrende barna) r/rapporter/140128%20rapport%20til%20udir%20spr%c3%a5kkompetanse%20ho s%204-%c3%a5ringer.pdf (Barns sosiale utvikling. Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage» Vedlegg Lovgrunnlag 1 Formål «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» 15 Side49

50 kompetanseplan 2 Barnehagens innhold «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nyskjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten» Hovudavtalen 3.3 Kompetanse læring og utvikling «Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.» 16 Side50

51 kompetanseplan Strategi for kompetanse og rekruttering Kompetanse for framtidas barnehage (Kunnskapsdepartementet) Ein god barnehage krev kompetente leiarar og fagleg reflekterte vaksne. Dei tilsette sin kompetanse er den viktigaste einskildfaktoren for at barn skal trivast og utvikle seg i barnehagen. Eit kompetent personale vil kunne sjå, anerkjenne og følgje opp barna i deira utvikling. Å investere i kompetanse til tilsette, er å investere i barna (frå forord til Kompetanse for framtidens barnehage) Kompetansebegrepet omfattar både formell kompetanse (dokumentert kompetanse) og realkompetanse; kunnskap, ferdigheiter, evner og haldningar som ikkje er dokumentert gjennom utdanningssystemet eller er stadfesta på ein annan måte (frå KS). Barnehageeigar har eit ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet for at barn i barnehagen skal få eit godt pedagogisk og trygt barnehagetilbod. Strategien sitt mål er å: - Rekruttere og behalde fleire barnehagelærarar og tilsette med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen - Heve kompetansen for alle tilsette i barnehagen - Auke statusen for arbeid i barnehage Barnehageeigar har ansvar for at dei tilsette får nødvendig opplæring og får ta del i kompetanseutvikling på eigen arbeidsplass. 17 Side51

52 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/517 Løpenr. 3477/2014 Klassering Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 28/14 Levekårsutvalet Formannskapet Kommunestyret ENDRING I VEDTEKTENE FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE / 2014/517 Tilråding frå rådmannen: Det vert gjort slik endring i «Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid» Endringa skal leggast inn /endrast i dei gjeldande vedtektene. 6 Oppseiing/foreldrebetaling l. Ved tildeling av barnehageplass: restansar for tidlegare opphald i barnehage/sfo må gjerast opp før barnet kan ta til i barnehagen. Ved manglande betaling kan kommunen seie opp plassen med 1 månads varsel. Det er klagerett på slikt vedtak. Endringa i vedtektene gjeld frå Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side52

53 Vedlegg: Nr. Namn 1 Gjeldande vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: I samsvar med barnehagelova 7 er det barnehageeigar sitt ansvar å fastsetje vedtekter for barnehagen. Vedtektene for dei kommunale barnehagane i Hareid vart vedtekne med endring i 6 frå Det vert vist til vedtektene:«12 Endring i vedtektene. Kommunestyret godkjenner/endrar vedtektene for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune etter framlegg frå Levekårsutvalet.» Rådmannen ser behov for endring/klargjering av denne paragrafen: 6 Oppseiing/foreldrebetaling l. Manglande betaling fører til utestenging frå barnehagen. For å sikre at kommunen får inn foreldrebetaling i samsvar med kontakta som er inngått med føresette, kjem rådmannen med slikt framlegg til endring: 6 Oppseiing/foreldrebetaling l. Ved tildeling av barnehageplass: restansar for tidlegare opphald i barnehage/sfo må gjerast opp før barnet kan ta til i barnehagen. Ved manglande betaling kan kommunen seie opp plassen med 1 månads varsel. Det er klagerett på slikt vedtak. Kommunen har rutinar på gjennomgang av uteståande beløp og kan til tider sjå at det vert gitt tilbod om barnehageplass til der fakturamottakar har restansar for tidlegare opphald i barnehage/sfo. Med ei slik endring i 6 kan kommunen vere «føre var» og hindre at føresette med restansar til kommunen får tildelt plass til barna sine før desse er oppgjorde. Det er høve til å søke om heilt eller delvis friplass i barnehage gjennom NAV (sosialkontoret). Vurdering og konklusjon: Rådmannen rår til at denne endringa vert vedteken. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Sikrar inntekter til kommunen. Beredskapsmessige konsekvensar: Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side53

54 Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side54

55 HAREID KOMMUNE Sektor for oppvekst VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I HAREID Vedtekne Gjeldande frå Vedtektene gjeld for desse barnehagane: Bigset barnehage 0 5 år Hareid barnehage 0 5 år Syverplassen barnehage 0 5 år 1 Eigartilhøve og forvaltning a. Hareid kommune eig og driv barnehagane. b. Levekårsutvalet har forvaltnings- og tilsynsansvar. c. Administrasjonen er lagt til Sektor for oppvekst ved kommunalsjef. d. Drifta skal vere i samsvar med dei avgjerder og retningsliner som går fram av Lov om barnehagar (av 17. juni 2005), føresegnene til denne (rammeplanen) og med den fastsette årsplanen for drifta. 2 Formål og innhald a. Barnehagen skal gje born under opplæringspliktig alder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing med heimen til borna. b. Barnehagen skal hjelpe til med å gje borna ei god oppseding i samsvar med grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon. c. Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd. Barnehagen skal formidle verdiar, kultur, gi rom for borna si kulturskaping og medverke til at alle born får oppleve glede og meistring i eit sosialt og kulturelt fellesskap 3 Samarbeidsutval og foreldreråd: Kvar barnehage skal ha eit samarbeidsutval og foreldreråd jmfr. 4 i Lov om barnehagar. Samarbeidsutvalet skal vere samansett slik: 2 repr. frå foreldra, 2 representantar frå dei tilsette og inntil 2 representantar frå eigar (kommunen). 4 Planar: Ved kvar barnehage skal det utarbeidast ein 4-års plan. Dette skal vere ein overordna plan som skal fungere som styringsdokument og som skal vere med på å sikre progresjon og samanheng i arbeidet med borna. Planen skal fylgje kommunestyreperiodane og den skal leggast fram for kommunestyret. I tillegg skal kvar barnehage utarbeide ein årsplan som skal fastsetjast av samarbeidsutvalet jmfr. Lov om barnehagar 2. 5 Leike og opphaldsareal: Arealutnyttinga vert sett slik: Born 3 6 år 4 m2 Born 0 3 år 5,3 m2 6 Opningstid/foreldrebetaling: a. Opningstida i barnehagane er frå Opningstida kan etter nærare vurdering i samarbeidsutvalet tilpassast brukarbehovet. b. Barnehageåret startar til vanleg andre veka i august. c. Tilbodet kan avgrensast til ein barnehage i tilknyting til feriar og høgtider. Dette kan føre til at born må byte barnehage i desse periodane. d. Borna skal ha minst 4 veker ferie i løpet av eit driftsår. Av desse bør 3 veker vere samanhengande og helst i løpet av juni, juli og august. e. Barnehagane er stengde 5 verkedagar i løpet av bhg.året i samband med planleggingsdagar. Tidfesting av planleggingsdagane skal gjerast kjend i årsplanen. f. Barnehagane er stengde jul- og nyttårsaftan, onsdag før påske stenger barnehagane kl. 12. g. Betalingssatsane er dei som kommunestyret til ei kvar tid fastset. h. Det vert gitt søskenmoderasjon f.o.m. andre barnet. Moderasjonen vert gitt i samsvar med retningsliner og minimumssatsar i forskrift til foreldrebetaling jmfr. Lov om barnehagar. Ein gir reduksjon der søsken går i forskjellig barnehage innan same kommune (dette gjeld også mellom kommunale - og private barnehagar). i. Betalinga er delt over 11 terminar. Betalingsfrist den 20. i kvar månad. Juli er betalingsfri månad. j. Det vert kravd full betaling sjølv om barnet har fråvær på grunn av sjukdom eller av andre årsaker, eventuelt med unntak av rettar etter lov og forskrifter. Dispensasjon kan gjevast etter søknad i kvart einskilt tilfelle. k. Det er høve til å søkje om heil eller delvis friplass gjennom sosialkontoret. Born som er tilrådd utsett skulestart får halv friplass dersom dei er tilrådd slik plassering av sakkunnig instans. l. Manglande betaling fører til utestenging frå barnehagen. Side55

56 7 Opptak/oppseiing. a. Opptak av born i barnehagen vert delegert til rådmannen v/kommunalsjef for Sektor for oppvekst. b. Ankeinstans er formannskapet. c. Søknad om opptak skal skje på eige skjema. d. Nytt hovudopptak vert årleg lyst ut i januar/februar. e. Tildeling av plass gjeld fram til skulestart eller til plassen vert sagt opp etter dei retningslinene som er sette i vedtektene. f. Born som vert rekna som under 3 år ved starten av eit barnehageår, vert rekna i gruppa under 3 år ut dette barnehageåret. g. Born frå andre kommunar får tildelt plass for maksimalt eitt år, og må søkje på nytt ved neste hovudopptak. h. Dei som får tildelt plass, tek mot plassen skriftleg på dei vilkår som er gjevne i vedtektene. i. Ein plass kan berre seiast opp skriftleg med ein månads varsel fram til 1. mars. Etter dette er oppseiingsfristen 2 månader til 1. juli. Oppseiingstida byrjar alltid den 1. i månaden etter oppseiingsdato. j. Kriterier for opptak Barn med nedsett funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak jmfr. Barnehagelova 13. Barn det er fatta vedtak om etter Lov om Barneverntjeneste skal ha prioritet ved opptak jmfr. Barnehagelova 13. Særskilde medisinske, sosiale eller pedagogiske tilhøve hjå barnet sjølv, eller i barnet si familie som klart talar for plass i barnehage. Det skal ligge føre sakkunnig vurdering/dokumentasjon. Det må ved opptak takast omsyn til alders- og kjønnssamansetjing og til mengda av dokumenterte problem i barnegruppa slik at ein kan oppnå ei gruppesamansetjing som gir høve for individuell utvikling og gjensidig stimulering for borna i gruppa. Søsken skal så langt råd få høve til å gå i same barnehage. Born som har siste år før skulestart vert prioritert ved opptak. Dersom borna står likt ved opptaket, har eldste barnet prioritet. Kommunen vert å sjå på som eitt opptaksområde. 8 Helseattest/sjukdom. a. Før barnet tek til i barnehagen, skal det leggjast fram helseerklæring på eige skjema. b. Born som er sjuke må ikkje møte opp i barnehagen. Med sjuke born meiner ein born som har feber, omgangsjuke, utslett eller andre sjukdomar som gjer at barnet ikkje kan vere ute eller må ha ro. Dersom det er alvorleg smittsam sjukdom i heimen, må barnet heller ikkje møte. c. Helserådet er ansvarleg for det hygieniske tilsynet ved barnehagen. 9 Ansvar. a. Eigar teiknar kollektiv ulykkesforsikring for borna og har ansvar for dei i den tida dei er i barnehagen. b. Borna sine private eigedelar er ikkje dekte av kommunen sin innbuforsikring med unntak av dei tilfelle der kommunen har juridisk ansvar for skaden. c. Barnehagen informerer foreldra om forsikringsavtalar i årsplanen for barnehagen. 10 Internkontrollsystem. Alle barnehagane skal ha eigen internkontrollperm som dokumenterer dei lover, forskrifter og vedtak som barnehagane byggjer på og dei rutinar for internkontroll som gjeld. Det er styrar sitt ansvar å halde permen oppdatert. Syner elles til kommunen sin kvalitetskontrollperm. 11 Teieplikt. I tråd med Lov om barnehagar 20, har personale og barnehageeigar teieplikt etter reglane i forvaltningslova 13 til 13f tilsvarande. 22 i lov om barnehagar understrekar personalet si opplysningsplikt i høve barnevernet. 12 Endring i vedtektene. Kommunestyret godkjenner/endrar vedtektene for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune etter framlegg frå levekårsutvalet. Endring i 6 gjeld frå Side56

57 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/516 Løpenr. 3483/2014 Klassering Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 29/14 Levekårsutvalet Formannskapet Kommunestyret ENDRING I VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE (SFO) VED SKULANE I HAREID KOMMUNE / 2014/516 Tilråding frå rådmannen: Det vert gjort slik endring i «Vedtekter for skulefritidsordningane (SFO) ved skulane i Hareid kommune». Endringa skal leggast inn/endrast i dei gjeldande vedtektene. 7 Brukarbetaling Ved tildeling av plass ved SFO: restansar for tidlegare opphald i barnehage/sfo må gjerast opp før barnet kan ta til ved SFO. Ved manglande betaling, misser barnet plassen sin ved SFO. Kommunen gir varsel om dette seinast 1 månad på førehand. Endringa i vedtektene gjeld frå Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side57

58 Vedlegg: Nr. Namn 1 Gjeldande vedtekter for SFO i Hareid kommune Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: I samsvar med 13-7 i Opplæringslova har Hareid kommune utarbeidd vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i kommunen. Gjeldande vedtekter vart sist endra Det vert vist til vedtektene: 7 Brukarbetaling Ved manglande betaling, misser barnet plassen sin ved SFO. Kommunen gir varsel om dette seinast 1 månad på førehand. For å sikre at kommunen får inn betaling for SFO-plassen i samsvar med kontrakta som er inngått med føresette, kjem rådmannen med slikt framlegg til endring: 7 Brukarbetaling Ved tildeling av plass ved SFO: restansar for tidlegare opphald i barnehage/sfo må gjerast opp før barnet kan ta til ved SFO. Ved manglande betaling, misser barnet plassen sin ved SFO. Kommunen gir varsel om dette seinast 1 månad på førehand. Kommunen har rutinar på gjennomgang av uteståande beløp og kan til tider sjå at det vert gitt tilbod om plass ved SFO, der føresette har restansar. Med ei slik endring i 7 kan kommunen sikre at betaling for SFO vert i samsvar med kontrakta mellom føresette og kommunen. Vurdering og konklusjon: Rådmannen rår til at denne endringa vert vedteken. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Sikrar inntekter til kommunen Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side58

59 VEDTEKTER FOR SKULFRITIDSORDNINGANE (SFO) VED SKULANE I HAREID KOMMUNE 1 EIGARTILHØVE Hareid kommune eig og driv skulefritidsordningar i grunnskulane i kommunen. Levekårsutvalet er ansvarleg politisk styringsorgan. Skulefritidsordninga i kommunen er administrert av kommunalsjef for oppvekst. Rektor er administrativ og fagleg leiar for ordninga ved sin skule. 2 MÅL FOR SFO I HAREID KOMMUNE Hareid kommune viser til Opplæringslova SFO er eit frivillig tilbod i fritida til elevane. Hovudvekt skal vere på leik og samvere med andre barn og vaksne. SFO skal saman med heimen legge til rette for barna sin vekst og utvikling og gi omsorg, tryggleik og tilsyn. Kvar SFO skal utarbeide årsplan for innhald og organisering av ordninga. Skulen sitt verdisyn gjeld også for SFO. 3 RAMMER FOR SFO I HAREID KOMMUNE Tilbodet omfattar elevar på årssteg og elevar med særskilte behov på årssteg som søkjer om plass etter 13-7 i Opplæringslova. Ved fleire søkjarar enn der er plassar til, vert det gjort slik prioritering: Dei yngste barna (1. og 2. klasse) Barn med særskilde behov etter opplæringslova. Skal eit barn prioriterast etter opplæringslova må dei ha uttale frå PPT, lege, helsestasjon eller NAV. Ved kvar skule må det vere minst 6 born som melder seg på SFO, for at det skal verte gitt tilbod. Tilbodet er ope etter skuleruta. Ved Hareid skule vil det i tillegg vere ope i haust- og vinterferien, første dagane i juleferien, i romjula og kvardagane i påskeveka, samt ein periode i tida før skulestart i august og etter skuleslutt i juni. Feriestengt i veke SFO-tilboda i dei andre krinsane har stengt i desse periodane. Borna frå dei andre krinsane kan då nytte SFO-tilbodet ved Hareid skule. Det vert eiga påmelding til ferieope SFO. I løpet av året vert det nytta fem planleggingsdagar til kompetanseheving for dei tilsette. SFO er då stengd. SFO i Hareid kommune har opningstid mellom klokka og måndag til fredag. Tilbodet omfattar den tida som ikkje vert dekt av den obligatoriske skuledagen. Opningstida kan verte redusert dersom ikkje tilstrekkeleg mange born har behov for at tilbodet er ope. Det vert gitt slike tilbod: Heil plass Delt plass inntil 15 t/v Timetalet kan disponerast fritt innanfor den daglege opningstida. Kvart barn skal ha ein fast oppsett og avtalt timeplan for heile eller deler av skuleåret. Barn som har plass ved SFO kan kjøpe timar, med atterhald om ledig kapasitet i høve til bemanninga. Enkelttimar kan avtalast for ei veke om gongen, med øvre grense på 8 timar pr barn pr veke. Kjøp av enkelttimar eller betaling for overtidstimar etter gjeldande timesats. Side59

60 4 LEIKE- OG OPPHALDSAREAL Leike- og opphaldsarealet ved SFO skal vere tilpassa den aktiviteten som vert driven i den einskilde skulefritidsordninga. Vedteke areal ved SFO i Hareid kommune er på 3 m2 pr barn. 5 BEMANNING Ved tilsetting vert det lagt vekt på kompetanse, søkjarar med fagbrev og personleg eignaheit vert prioritert. Det vert kravd politiattest ved tilsetting, 10-9 i Opplæringslova. Tilsette ved SFO har teieplikt etter Forvaltningslova 13. Rektor kan utpeike ein koordinator av SFO-ordninga ved sin skule. BARN Inntil VAKSNE For barn med spesielle behov, kan bemanninga aukast utover vedtatt norm/grunnbemanning. 6 OPPTAK Søknadsfristen er kunngjort i lokalpressa og på Hareid kommune si heimeside. Søknadsskjema finn ein på Ved søknad om plass utanom årleg søknadsfrist, vil opptak vere avhengig av om det av økonomiske og praktiske omsyn er mogleg å tilpasse eit tilbod. SFO er eit tilbod til barn i klasse. Ved stor søknad skal barn frå 1. og 2. klasse prioriterast, det vert loddtrekning blant dei eldste elevane. Barn med særlege behov i klasse får tildelt ordinær plass ved SFO. Plass i SFO gjeld frå tildeling fram til og med 4. klasse eller til plassen vert sagt opp av føresette eller kommunen. Rektor ved Hareid skule har ansvar for opptak av barn til ferietilboda. Det vert kravd ekstra betaling for ferieopphald. Søknad om ferietilbod skjer ved eigen SFO. Søknadsfrist: 15. mai. 7 BRUKARBETALING Satsane vert fastsette av Hareid kommune for kvart budsjettår. Matpengar kjem i tillegg til betalingssatsen Det vert gitt søskenmoderasjon: 40% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 osv. Moderasjonen vert gitt på billegaste plass. Ordinær brukarbetaling over 10 månader pr. år (september juni) For barn som ikkje vert henta etter avtalt plan/turnus, vert det kravt eit vedteke beløp pr. påbegynt halvtime. Ved manglande betaling, misser barnet plassen sin ved SFO. Kommunen gir varsel om dette seinast 1 månad på førehand. 8 OPPSEIING AV PLASS Oppseiing av plass skal skje på Hareid kommune si heimeside. Oppseiingstida er første heile månaden etter at oppseiinga er levert. Dersom plassen vert sagt opp etter 31. mars, må ein til vanleg betale ut skuleåret. Side60

61 9 DIVERSE SFO ved dei einskilde skulane leverer informasjonsskriv til føresette ved oppstart. Her vert det m.a. opplyst om matordningar, kle og anna utstyr, leksearbeid, kontaktmøter m.m. Barn med feber, omgangssjuke eller andre smittsame sjukdommar skal ikkje møte på SFO. Fråvere skal meldast til personalet snarast råd. Føresette skal alltid gi melding ved fråvere 10 VEDTEKTSENDRING Endringar i vedtektene skal leggast fram for Levekårsutvalet. Prinsipielle og vesentlege endringar skal handsamast av kommunestyret. Vedtektsendringar krev vanleg fleirtal. 11 IVERKSETTING Vedtektene er gjeldande frå Endring i 6 gjeld frå Endring i 7 gjeld frå Vedteke i kommunestyret Endring i 6 vedteke i LKU Endring i 7 vedteke i kommunestyret Side61

62 Side62

63 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/497 Løpenr. 3388/2014 Klassering G00 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/14 Levekårsutvalet Formannskapet NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2014 INNENFOR HELSE- OG OMSORGSOMRÅDET. / 2014/497 Tilråding frå rådmannen: Hareid formannskap tek orienteringa til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side63

64 Vedlegg: Nr. Namn 1 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2014 innenfor helse- og omsorgsområdet Samandrag av saka: Helsedirektoratet kjem kvart år med eit rundskriv der dei presenterer nasjonale mål og prioriterte område for helse- og sosialområdet. I dette dokumentet presenterer ein dei viktigaste av desse målsettingane og kvar vi står i forhold til dette i vår kommune. Saksopplysningar: Direktoratet sine 4 hovedprioriteringar er: Videreutvikle og styrke omsorgstjenestene, blant annet ved å sette framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i kommunalt planverk. Psykisk helse- og rusarbeid, særlig innsatsen overfor barn og unge, og med spesielt vekt på den tverssektorielle samhandlingen. Legetjenesten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og utviklingen av legedekningen på sykehjem. Ivareta helsehensyn i samfunnsplanlegging. Ein går så nærare inn på område for område: Folkehelsearbeid: Helsedirektoratet ber om at kommunene: Sørger for tilstrekkelig kapasitet til å koordinere folkehelseinnsatsen på tvers av sektorer. Styrker kompetansen på helsemessige forhold ved skolemiljøer. Oppfølging etter kartleggingen av kommunenes arbeid med skolemiljøet i Styrker kompetansen på forvaltningen av alkoholloven, inkludert innvilgelsespraksis, kontroll og inndragning av bevilling. Styrker tobakksforebyggende arbeid. Etablerer rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (jf. ny veileder «God oversikt en forutsetning for god folkehelse»). Kommentar: - Det er oppretta stilling for folkehelsekoordinator i 50% stilling. Stillinga er kombinert med stilling som einingsleiar for helse- og koordinerande eining. Det må gjerast ei vurdering om det er nok tid i ei slik kombinert stilling, og om folkehelsekoordinator er sentralt nok plassert til å få godt tverrfagleg samarbeid om folkehelsearbeidet - Det er eit behov for styrka kompetanse og kapasitet i samband med helsemessige forhold i skular og barnehagar. Det har vore tatt opp i særskilt sak for kommunestyret, men økonomien har ikkje gjort det mogleg med styrking på dette området. - Sakshandsaming knytt til alkohollova er nyleg flytta frå NAV Sosial til Servicetorget. Dei vurderer sjølv eventuelt behov for styrking av kompetanse. - Helsestasjonen driv tobakksforebyggande arbeid med barn, ungdom og foreldre som målgruppe. - Det må i løpet av året bli starta eit arbeid for å få fram systematisk oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar. Ein føljer elles med i oversikter frå folkehelseinstituttet og kontakt med lokale instansar. Forebyggande helsetenester: Helsedirektoratet ber om at kommunene: Styrker helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, samt frisklivs- og mestringsarbeid. Utvalssak nr: Side: 2 av 6 Side64

65 Legger til rette for en aktiv aldring som forebygger behov for helse- og omsorgstjenester blant eldre. Kommentar: - Styrking av midlar til helsestasjon og skulehelseteneste i rammetilskotet, har gjort det mogleg å vidareføre ei styrking av helsesøsterteneste og psykiatrisk sjukepleiar ved ungdomsskulen. - Det er ikkje planlagt frisklivssentral i kommunen - I samarbeid med frivilligsentralen blir det starta eit «Lyst på livet» tiltak med ein «kafe» med eldre som målgruppe med sosial aktivitet og tema fokusert på fysisk aktivitet, kosthald og liknande. Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelseteneste Helsedirektoratet ber om at kommunene: Videreutvikler samarbeidsavtaler i samarbeid med helseforetakene. Vurderer utvikling av ambulerende tjenester og andre samhandlingstiltak i samarbeid med helseforetakene. Bidrar i den praktiske innføringen av nytt nødnett i både kommune- og spesialisthelsetjenesten innen egen helseregion, samtidig som velfungerende nødmeldetjeneste sikres før, under og etter i nært samarbeid med kommunen. Vurdering: - Det blir lagt ned mykje arbeid i vidareutvikling av samarbeidsavtalane. Hareid er representert i samarbeidsorgan ved at ordførar Anders Riise er medlem i overordna samhandlingsorgan og kommuneoverlege Ottar Grimstad i administrativt samhandlingsorgan for Sunnmøre. - Helseforetaket har oppretta eit ambulant team for psykiatrien på Søre Sunnmøre, og det er planlagt nærare samarbeid rundt ambulerande tenester frå alderspsykiatrien. - Samarbeidsavtalane med Helse Møre og Romsdal omkring legevaktformidling er blitt revidert med tanke på det nye nødnettet. Kvalitetsarbeid og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstenestene Helsedirektoratet ber om at kommunene: Har økt fokus på bedre kvalitet og pasient- og brukersikkerhet på kjente risikoområder. Kommunene oppfordres til å ta i bruk tiltakspakkene som tilbys i pasientsikkerhetsprogrammet. Prioriterer å etablere meldingsutveksling mellom sykehus og fastleger. Legger nasjonale kvalitetsindikatorer og kvalitetssikrede IPLOS data til grunn for lokale prioriteringer og rapportering. Kommentar: - Det er stort fokus på pasienttryggleik. Internkontrollprogrammet er nyleg revidert og det er planlagt innføring av «Kvalitetslosen» som internkontrollsystem også i omsorgssektoren. Vi deltar i det nasjonale pasientsikkerheitsprogrammet gjennom opplegga for medikamenthandtering både i sjukeheim og opa omsorg. Samarbeid om etisk kompetanseheving vert starta i Det er stort fokus på etablering av meldingsutveksling både mellom omsorgstenester, sjukehus og fastlegar i nært samarbeid med andre kommunar på Søre Sunnmøre. - IPLOS er eit nasjonalt system for registrering av pleietyngde og omsorgsbehov for einskildpasientar. Det blir lagt ned eit stort arbeid i registrering av data, men nytteverdien i dagleg handtering av prioriteringar har vist seg liten. Helse- og omsorgstenester i eit fleirkulturelt samfunn Utvalssak nr: Side: 3 av 6 Side65

66 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Sørger for at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om innvandrergruppers helse og kulturelle utfordringer, for å sikre innvandrere likeverdige helse- og omsorgstjenester. Sørger for at helsekonsekvenser av kjønnslemlestelse formidles til personer/grupper det er relevant for. Sørger for at tolketjenestene er i tråd med «Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene» (IS-1924). Kommentar: - Det har ikkje vore ei oppleving av store problem knytta til helse og kulturelle utfordringar for innvandrargrupper i Hareid, og det har heller ikkje vore særskilt fokusert på dette. - Personell frå kommunen har deltatt i Fylkeslegen sine kurs om kjønnslemlesting. Dette har ikkje vore oppfatta som eit problemområde hos oss. - Det blir nytta tolketenester, mest telefontolk, ved behov. Beredskap og smittevern Helsedirektoratet ber om at kommunene: Bidrar til innføring av nytt nødnett. Har oppdaterte smittevernplaner. Arbeider med smitteverntiltak generelt og i sykehjem spesielt. Initierer egne beredskapsøvelser, og deltar på øvelser som andre initierer. Kommentar: - Vi deltar i planlegginga av innføring av nytt nødnett. - Smittevernplanen vart oppdatert i Det rutinemessige smittevernarbeidet går som vanleg. - Vi har ikkje initiert eigne beredskapsøvingar, men delteke i fylkesmannen sine øvingar. Personell og kompetanse Helsedirektoratet ber om at kommunene: Samarbeider med helseforetak om ansettelse av turnusleger. Utarbeider kompetanse- og rekrutteringsplaner i samarbeid med fylkesmannen og helseforetak, og bidrar til nasjonale kartlegginger på området. Styrker ledelseskompetansen i omsorgstjenestene, eventuelt ved å benytte lederopplæringspakke fra Helsedirektoratet. Kommentar: - Det er laga eit samarbeidsorgan mellom helseforetaket og kommunane når det gjeld retningsliner for turnuslegetilsettingar. Helseforetaket har stått for sjølve tilsettingsprosessen. Ved tilsetting i helseforetaket skal turnuslegane også vere garantert plass i distrikt. Der er for lite turnusplassar i Møre og Romsdal til å dekke behovet. Hareid har ikkje turnuslege og ved legekontoret har dei foreløpig ikkje sagt seg interessert i å få turnuslege. Der er også liten kontorplass til dette. - Det er utarbeidd ein felles kompetanseplan mellom helseforetaket og kommunane, men den er blitt lite konkret og har foreløpig fått liten betyding. - Det er stort fokus på god leiing og leiingsopplæring i velferdssektoren, og det har vore køyrt fleire program siste åra. Leiaropplæringspakken frå Helsedirektoratet er kjent, men ikkje nytta hos oss. Allmennlegetenester: Helsedirektoratet ber om at kommunene: Følger opp allmennmedisinske legeoppgaver som legedekning ved helsestasjoner, skolehelsetjeneste, sykehjem og kommunale øyeblikkelige døgnopphold. Både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Utvalssak nr: Side: 4 av 6 Side66

67 Samarbeider med fastlegene og allmennlegetjenestene i kommunen i tråd med inngåtte avtaler og fastlegeforskriften. Legger til rette for innføring av nasjonalt nummer til legevakt Formaliserer og styrker samarbeidsarenaene med fastlegene. Kommentar: - Legetenesta ved sjukeheimen er blitt betydeleg styrka ved å få sjukeheimslege i 50% stilling kombinert med kommuneoverlegestilling. Legebemanninga ved helsestasjon og skulehelseteneste har ikkje vore endra siste 30 år. - Samarbeidet med fastlegane blir vurdert som godt, sjølv om dei formelle arenaene som er omtala i avtalane er i lite funksjon. - Det blir lagt til rette for innføring av nasjonalt felles legevaktnummer i same prosessar som innføring av nasjonalt nødnett samarbeid med Volda sjukehus rundt legevaktsentralen. Omsorgstjenester: Helsedirektoratet ber om at kommunene: Har fokus på strategier, målsettinger og tiltak i Omsorgsplan 2015/2020. Har framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i kommunens innovasjons- og planarbeid, med sikte på å utvikle nye løsninger og mobilisere lokalsamfunnets ressurser på nye måter. Samarbeider godt med brukere, pårørende, frivillige og aktuelle tjenesteytere, og gir støtte og avlastning til pårørende. Tar del i forskning og fagutvikling, og bidrar til implementering av ny kunnskap, velferdsteknologi og faglige metoder. Blant annet med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering og sosialt nettverksarbeid. De regionale sentrene for omsorgsforskning og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er viktige arenaer. Følger opp Demensplan 2015, med spesielt fokus på: økt kapasitet i tilrettelagt dagaktivitetstilbud (egen tilskuddsordning), bedre informasjonstilbud, tilpassede boenheter, tilbud til pårørende og tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om demens. Følger opp satsingsområdene i Nevroplan 2015, med fokus på tilpassede omsorgstjenester og tilrettelegging for et mest mulig aktivt liv til tross for sykdom og funksjonstap. Kommentar: - Vi har utarbeidd ein Omsorgsplan som har tatt utgangspunkt i mellom anna Omsorgsplan 2015/2020, og er godkjent av kommunestyret i Den vart fort forelda, mellom anna på bakgrunn av kommunen sin økonomiske situasjon og erfaringar med samhandlingsreforma. - I samband med planarbeid, har vi hatt med brukarrepresentantar i referansegrupper. - Vi tar del i fagleg oppdatering og vedlikehald og arbeider kontinuerleg med fagleg forbetring, men vi er ikkje med i særskilte forskingsprosjekt. - Der har vore kurs for pårørande til demente, mange tilsette har deltake i kursprosessen Demensens ABC. Vi ønskjer oss betre dagtilbod for demente, men ressurssituasjonen har sett dette på vent. - Der har ikkje vore særskilt aktivitet retta mot Nevroplan 2015, men vi har pasientar i målgruppa. Tilpassa omsorgstenester og tilrettelegging for eit aktivt liv er målsettingar vi arbeider etter. Psykisk helse og rus: Helsedirektoratet ber om at kommunene: Styrker tilbudet til barn og unge med sammensatte problemer. Bidrar til koordinerte- og samordnede tjenester bygget på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, som for eksempel samarbeid med fylkeskommunen om forebygging av frafall i videregående opplæring. Styrker tilbudet om fast kontaktperson til flere brukere, og sørger for økt bruk av IP og koordinator. Sprer og implementerer erfaringene fra Tillitspersonforsøket. Utvalssak nr: Side: 5 av 6 Side67

68 Integrerer psykisk helse i folkehelsearbeidet, med vekt på sosial støtte og nærmiljøutvikling. Videreutvikler tilbudet til personer utsatt for vold/traumer. Kommentar: - Vi har etablert tverrfagleg og tverretatleg samarbeid for barn og unge med samansette problem gjennom individuell plan og ansvarsgrupper. - Der har vore interkommunale prosjekt retta mot ungdom med fråfall i vidaregåande opplæring, men desse er avslutta på grunn av manglande finansiering. - Det har ikkje vore særskilt lokal oppfølging av tillitspersonsforsøket - Hareid er no med i det interkommunale voldsmottaket knytt til Ålesund legevakt. Habilitering og rehabilitering: Helsedirektoratet ber om at kommunene: Etablerer koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering med tydelig ansvar og rolle. Sørger for at ansvars- og oppgavefordeling innen habilitering og rehabilitering er beskrevet i samarbeidsavtalene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Sørger for økt bruk av individuell plan (IP) og koordinator. Har tilbud om habilitering og rehabilitering til et vidt spekter av målgrupper, herunder de som mottar pleie- og omsorgstjenester i eget hjem eller i sykehjem. Kommentar: - Det er etablert koordinerande eining, som ein del av resultatområdet Helse og koordinerande eining - Habilitering og rehabilitering er omtala i avtalane med helseforetaket, og det er vist til ein veiledar for helsedirektoratet som ikkje er tilstrekkeleg klargjerande. Det er eit eige prosjekt i Midt-Norge for å prøve å avklare dette nærare. - Individuell plan og koordinator er i bruk. Det kan ikkje vere ei målsetting i seg sjølv å auke bruken, -bruken må vere slik at dei som treng det får det. - Habilitering og rehabilitering blir også gitt til brukarar av heimetenester og sjukeheim ved behov. Vurdering og konklusjon: Vi arbeider i store trekk i samsvar med sentrale mål og prioriteringar, men der kan synes å vere forventningar til innsats som ikkje står i forhold til dei ressursane vi rår over. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Elly Kirkeslett Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 6 av 6 Side68

69 IS-1/2014 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Side69

70 Heftets tittel: NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2014 Utgitt: 01/2014 Pubikasjonsnummer: IS-1/2014 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi publikasjonsnummer: IS-1/2014 Side70

71 v Landets kommuner, landets fylkeskommuner, regionale helseforetak, landets fylkesmenn Deres ref.: Vår ref.: 13/ Saksbehandler: Irina Bjarkum Dato: Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i rundskriv IS-1/2014 Vedlagt følger rundskrivet Nasjonale mål og prioriteringer for 2014 (rundskriv IS-1). Rundskrivet er basert på satsninger i Prop. 1 S og 1 S Tillegg ( ) (statsbudsjettet), samt departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsområdet for Målgruppen for rundskrivet er administrativ og politisk ledelse i kommunene og fylkeskommunene samt administrativ ledelse i de regionale helseforetak og hos fylkesmennene. Budskapet er delt inn i egne underkapitler for de ulike mottakergruppene. Rundskrivet gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktiviteter som aktørene har ansvaret for, men skal gi informasjon om de viktigste nasjonale målene og prioriteringene for Det forutsettes at mottakerne benytter rundskrivet i sine planer og prioriteringer på helseog omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt. Direktoratet anbefaler mottakerne å legge ut en link til dokumentet på sine hjemmesider for å sikre at det blir tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere. Dokumentet vil ikke bli trykt opp og finnes bare i elektronisk versjon. Vennlig hilsen Øystein Mæland e.f. assisterende direktør Helsedirektoratet - Divisjon administrasjon Avdeling plan og økonomi Irina Bjarkum, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.: Side71

72 INNHOLD 1. INNLEDNING NASJONALE MÅL FOR FOLKE HELSE OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN PRIORITERTE OMRÅDER KOMMUNENE Folkehelsearbeid Forebyggende helsetjenester Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn Beredskap og smittevern Personell og kompetanse Allmennlegetjenester Omsorgstjenester Psykisk helse og rus Habilitering og rehabilitering FYLKESKOMMUNENE Folkehelsearbeid Samhandling og kvalitet Personell og kompetanse Tannhelsetjenester REGIONALE HELSEFORETAK Kvalitet og pasientsikkerhet Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Personell, utdanning og kompetanse Psykisk helse og rus Helsefremmende og forebyggende arbeid FYLKESMENNENE Samhandling, kvalitet og helseberedskap Folkehelsearbeid Kommunale helse- og omsorgstjenester Side72

73 1. INNLEDNING IS-1 er Helsedirektoratets årlige rundskriv til fylkesmennene, kommunene, regionale helseforetak og fylkeskommunene. Målgruppen er administrativ og politisk ledelse. Rundskrivet videreformidler viktige nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i Målet er at mottakerne bruker informasjonen i sin virksomhetsplanlegging, og at en samlet fremstilling bidrar til informasjonsdeling og koordinering på tvers av målgruppene. Utgangspunktet er statsbudsjettet (Prop. 1 S), departementets tildelingsbrev til direktoratet og direktoratets strategiske plan for IS-1/ Side73

74 2. NASJONALE MÅL FOR FOLKE HELSE OG HELSE- OG OMSORGS TJENESTEN Alle i Norge skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Når sykdom rammer, skal helse- og omsorgstjenesten behandle, lindre og bistå i rehabilitering på best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. Helse- og omsorgstjenesten skal fortsatt være blant verdens aller beste, medisinsk, teknologisk og når det gjelder omsorg. Tjenestene skal være av høy kvalitet, være trygge, tilgjengelige, effektive, og med kortest mulig ventetider. Samhandlingsreformen legger vekt på å skape et mer helhetlig helse- og omsorgstilbud, der pasienter og brukere har innflytelse, og der det er avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Forebygging, habilitering og rehabilitering står sentralt. Gjennom reformen styrkes den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å gi pasientene et bedre tilbud nærmere der de bor, og spesialisthelsetjenesten videreutvikles. Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse, mestring og trivsel og reduserte helseforskjeller, og vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Det skal legges til rette for en helsefremmende livsstil, slik at det blir enklere å ta sunne valg. Folkehelsearbeidet skal være systematisk og langsiktig, og helse skal være et sektorovergripende mål. I rusmiddelpolitikken står forebygging og tidlig innsats sentralt. Behandlingstilbudene i kommunene og i spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og styrkes. Kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene de har ansvar for. Planlegging av helse- og omsorgstjenestene må derfor være en del av kommunenes helhetlige planarbeid, og sikre at nyskaping og innovasjon for å møte morgensdagens utfordringer skjer på tvers av sektorer og som del av utviklingen av lokalsamfunnet. For å styrke det samfunnsmedisinske arbeidet, skal det legges til rette for mer forpliktende samarbeid mellom fastlegen og kommunen. Alle som trenger heldøgns omsorg skal få dette. For å nå målet må også hjemmetjenestene og dagaktivitetstilbudet bygges ut, slik at de som ønsker å bo hjemme eller i omsorgsbolig, kan motta nødvendige helse- og omsorgstjenester der. Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og omsorgstjenesten. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg. Gode IT-systemer er viktige verktøy for å bedre behandling, kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk. Det skal videreutvikles helhetlige IT-systemer for helse- og omsorgstjenestene slik at nødvendige helseopplysninger følger pasienten hele veien. 4 IS-1/2014 Side74

75 3. PRIORITERTE OMRÅDER 3.1 KOMMUNENE Det skal legges vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering, økt brukerinnflytelse, gode behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Prioriteringer i 2014: Videreutvikle og styrke omsorgstjenestene, blant annet ved å sette framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i kommunalt planverk. Psykisk helse- og rusarbeid, særlig innsatsen overfor barn og unge, og med spesielt vekt på den tverssektorielle samhandlingen. Legetjenesten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og utviklingen av legedekningen på sykehjem. Ivareta helsehensyn i samfunnsplanlegging Folkehelsearbeid Bakgrunn Folkehelsearbeid dreier seg om å skape gode oppvekstsvilkår, forebygge sykdom og skader. Utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. De regionale kompetansesentrene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Det er et mål at kommunene i større grad tar ut potensialet alkohollovgivningen gir i arbeidet med å begrense skader. Det er vedtatt lovendringer i tobakksskadeloven som får betydning for kommunenes arbeid i Fra 1. juli 2014 innføres tobakksfri skoletid for alle elever og tobakksfrie barnehager. Fra samme tidspunkt innføres røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. Kommunene er tilsynsmyndighet. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Sørger for tilstrekkelig kapasitet til å koordinere folkehelseinnsatsen på tvers av sektorer. Styrker kompetansen på helsemessige forhold ved skolemiljøer. Oppfølging etter kartleggingen av kommunenes arbeid med skolemiljøet i Styrker kompetansen på forvaltningen av alkoholloven, inkludert innvilgelsespraksis, kontroll og inndragning av bevilling. Styrker tobakksforebyggende arbeid. Etablerer rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (jf. ny veileder «God oversikt en forutsetning for god folkehelse») Forebyggende helsetjenester Bakgrunn Forebyggende helsearbeid i kommunene involverer ulike fagfelt. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et satsingsområde. Kommunenes rammetilskudd er økt med 180 mill. kroner. Videregående skoler med særlig store levekårsutfordringer prioriteres i tilskuddsordningen over kapittel 762 Primærhelsetjeneste, post 60. Frisklivssentraler og lærings-, IS-1/ Side75

76 mestrings- og oppfølgingstilbud for personer med kroniske lidelser er viktige sekundærforebyggende tiltak. Norge har forpliktet seg til å følge opp WHOs mål om 25 % global reduksjon i for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, avgrenset til hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske luftveissykdommer og diabetes, innen En stor andel av sykdommenes utbredelse kan forebygges med kostnadseffektive tiltak (NCD-strategi ). Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Styrker helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, samt frisklivs- og mestringsarbeid. Legger til rette for en aktiv aldring som forebygger behov for helse- og omsorgstjenester blant eldre Samarbeid mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten Bakgrunn Kommunene og helseforetakene har plikt til å evaluere og videreføre de inngåtte samarbeidsavtalene, for å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig og sammenhengende tilbud om helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved revidering av avtalene. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Videreutvikler samarbeidsavtaler i samarbeid med helseforetakene. Vurderer utvikling av ambulerende tjenester og andre samhandlingstiltak i samarbeid med helseforetakene. Bidrar i den praktiske innføringen av nytt nødnett i både kommune- og spesialisthelsetjenesten innen egen helseregion, samtidig som velfungerende nødmeldetjeneste sikres før, under og etter i nært samarbeid med kommunen Kvalitetsforbedring og pasientog brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Bakgrunn I henhold til «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten...og bedre skal det bli! ( )», skal kommunene bidra til god samhandling mellom nivåene. Dette for å sikre at pasienter og brukere opplever å bli ivaretatt uavhengig av om det er helseforetakene, kommunene, fylkeskommunene eller private som tilbyr hele, eller deler av, tjenesten. Arbeid med internkontroll, kvalitet og pasient- og brukersikkerhet er fortsatt høyt prioritert. Kommunene er viktige bidragsytere i oppfølgingen av stortingsmeldingen «God kvalitet trygge tjenester». Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» videreføres som et femårig program. Den har fokus på riktigere legemiddelbruk i sykehjem og i hjemmetjenesten, samstemming av legemiddellister, samt tiltak for å forebygge og redusere infeksjoner, trykksår og fall. Det er fremdeles en del kommuner som ikke har tatt i bruk meldingsutveksling, selv om alle kommuner er tilknyttet Norsk helsenett. Norsk helsenett har ansvar for å samordne meldingsutbredelsen mellom alle aktørene gjennom meldingsutbredelsesprogrammet. Nasjonal rammeavtale om kvalitet og samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS, skal legges til grunn for gjennomføring av samhandlingsreformen lokalt. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Har økt fokus på bedre kvalitet og pasientog brukersikkerhet på kjente risikoområder. Kommunene oppfordres til å ta i bruk tiltakspakkene som tilbys i pasientsikkerhetsprogrammet. Prioriterer å etablere meldingsutveksling mellom sykehus og fastleger. Legger nasjonale kvalitetsindikatorer og kvalitetssikrede IPLOS data til grunn for lokale prioriteringer og rapportering. 6 IS-1/2014 Side76

77 3.1.5 Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn Bakgrunn Nasjonal strategi om innvandreres helse har som målsetting at helsepersonell har nødvendig kompetanse og kunnskap til å yte likeverdige helse- og omsorgstjenester. Helsepersonell skal ha kunnskap om spesielle utfordringer i sykdomsbildet hos grupper av innvandrere, og helsekonsekvenser av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. God kommunikasjon må ivaretas i møte med personer med begrensede norskkunnskaper. Bruk av kvalifisert tolk er nødvendig for å ivareta dette. Den samiske befolkingen har rett til tilrettelagte tjenester og bruk av tolk på samisk. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Sørger for at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om innvandrergruppers helse og kulturelle utfordringer, for å sikre innvandrere likeverdige helse- og omsorgstjenester. Sørger for at helsekonsekvenser av kjønnslemlestelse formidles til personer/grupper det er relevant for. Sørger for at tolketjenestene er i tråd med «Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene» (IS-1924) Beredskap og smittevern Bakgrunn Det tas sikte på å fullføre utbyggingen av Nødnett i hele landet innen utgangen av Legevakttilbudet gjøres også mer tilgjengelig gjennom etablering av et nytt nasjonalt nummer (116117). Etableringen avventer arbeidet med revidert akuttmedisinforskrift. Ny pandemisk influensa er fortsatt en krevende beredskapsutfordring/scenarie. Det er derfor fortsatt viktig å oppjustere smittevernplaner basert på erfaringene fra Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Bidrar til innføring av nytt nødnett. Har oppdaterte smittevernplaner. Arbeider med smitteverntiltak generelt og i sykehjem spesielt. Initierer egne beredskapsøvelser, og deltar på øvelser som andre initierer Personell og kompetanse Bakgrunn Tilgang på tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personell er en hovedutfordring i fremtidens folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste. For kommunene innebærer dette kontinuerlig vurdering av kompetansebehovet og etablering av kompetansehevende tiltak i tjenestene. Satsning på god ledelse, kompetanseutvikling, utdanning og rekruttering er de viktigste faktorene for å nå målet om en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet. Turnusordningen for leger ble endret i Det er også i 2014 nødvendig med ekstra oppmerksomhet rundt planlegging og gjennomføring av turnustjeneste. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Samarbeider med helseforetak om ansettelse av turnusleger. Utarbeider kompetanse- og rekrutteringsplaner i samarbeid med fylkesmannen og helseforetak, og bidrar til nasjonale kartlegginger på området. Styrker ledelseskompetansen i omsorgstjenestene, eventuelt ved å benytte lederopplæringspakke fra Helsedirektoratet Allmennlegetjenester Bakgrunn Forskrift for fastlegeordningen legger et større ansvar på kommunene for integrering av fastlegene i den øvrige helsetjenesten i kommunen. Kommunen skal også følge opp kvaliteten til de øvrige allmennmedisinske områdene i legevakt, sykehjem, fengsel og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Følger opp allmennmedisinske legeoppgaver som legedekning ved helsestasjoner, skolehelsetjeneste, sykehjem og kommunale øyeblikkelige døgnopphold. Både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Samarbeider med fastlegene og allmennlegetjenestene i kommunen i tråd med inngåtte avtaler og fastlegeforskriften. Formaliserer og styrker samarbeidsarenaene med fastlegene. IS-1/ Side77

78 Legger til rette for innføring av nasjonalt nummer til legevakt Omsorgstjenester Bakgrunn Omsorgsplan 2015/2020 er en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer. Samtidig som Omsorgsplan 2015 gjennomføres, starter arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger. Omsorgsplan 2015/2020 dekker hele livsløpet og er en satsing for alle brukere av omsorgstjenesten uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Den har blant annet følgende langsiktige mål: Omsorgstjenestene er framtidsrettede og omstillingsdyktige og møter morgendagens utfordringer på nye og bedre måter. Omsorgstjenestene samarbeider godt med brukere, pårørende, frivillige og med andre tjenesteytere, og tar vare på, støtter og avlaster pårørende. Framtidens omsorgsutfordringer er satt på dagsorden i kommunenes helhetlige økonomiog kommuneplanlegging. Omsorgsplan 2020 har følgende hovedsatsinger: Et innovasjonsprogram fram mot 2020 med et ressursorientert perspektiv på omsorgstjenestebrukere. Omsorgsfellesskap med blant annet et pårørendeprogram og en frivillighetsstrategi. Faglig omlegging av omsorgstjenesten med større vekt på tidlig innsats, rehabilitering og aktiv omsorg. Et program for utvikling av omsorgsomgivelser med arkitektur og teknologi som møter morgendagens behov. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Har fokus på strategier, målsettinger og tiltak i Omsorgsplan 2015/2020. Har framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i kommunens innovasjons- og planarbeid, med sikte på å utvikle nye løsninger og mobilisere lokalsamfunnets ressurser på nye måter. Samarbeider godt med brukere, pårørende, frivillige og aktuelle tjenesteytere, og gir støtte og avlastning til pårørende. Tar del i forskning og fagutvikling, og bidrar til implementering av ny kunnskap, velferdsteknologi og faglige metoder. Blant annet med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering og sosialt nettverksarbeid. De regionale sentrene for omsorgsforskning og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er viktige arenaer. Følger opp Demensplan 2015, med spesielt fokus på: økt kapasitet i tilrettelagt dagaktivitetstilbud (egen tilskuddsordning), bedre informasjonstilbud, tilpassede boenheter, tilbud til pårørende og tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om demens. Følger opp satsingsområdene i Nevroplan 2015, med fokus på tilpassede omsorgstjenester og tilrettelegging for et mest mulig aktivt liv til tross for sykdom og funksjonstap Psykisk helse og rus Bakgrunn Fagfeltene rus- og psykisk helse er høyt prioritert. Samarbeid med brukere og pårørende er grunnleggende for å få til ønsket utvikling i tjenesten i tråd med Meld. St. 30 ( ) Se meg!, Meld. St 16 ( ) og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Bruker- og mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp når det gjelder forebygging, behandling og oppfølging. Et godt lokalt tjenestetilbud bygger på tverrfaglig og tverrsektoriell tenkning. Økt brukerinnflytelse fordrer at kommunene har en systematisk tilnærming til hvordan pasienter og brukere involveres i utvikling av tjenestene. En særlig oppmerksomhet rettes mot barn/unge, pårørende og mennesker med omfattende hjelpebehov. Det rettes et særlig fokus på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester. Kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Samarbeid med nasjonale- og regionale kompetansemiljøer etableres på områder der samordning er relevant. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Styrker tilbudet til barn og unge med sammensatte problemer. Bidrar til koordinerte- og samordnede tjenester bygget på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, som for eksempel samarbeid med fylkeskommunen om forebygging av frafall i videregående opplæring. Styrker tilbudet om fast kontaktperson til flere 8 IS-1/2014 Side78

79 brukere, og sørger for økt bruk av IP og koordinator. Sprer og implementerer erfaringene fra Tillitspersonforsøket. Integrerer psykisk helse i folkehelsearbeidet, med vekt på sosial støtte og nærmiljøutvikling. Videreutvikler tilbudet til personer utsatt for vold/traumer Habilitering og rehabilitering Bakgrunn Det skal legges økt vekt på habilitering og rehabilitering. Kommunene skal ha et tydeligere ansvar for dette tjenesteområdet. Dette innebærer at kapasitet, faglig bredde, kompetanse og kvalitet i tjenestene samsvarer med behovet. Helhetlige tilbud til personer med behov for koordinerte tjenester skal sikres gjennom samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer. Både kommuner og helseforetak skal ha synlige koordinerende enheter med god forankring og tydelige funksjonsbeskrivelser i tråd med nytt lovverk. Samhandling mellom helse og utdanning er særlig sentralt innen habiliteringstilbudet til barn og unge. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at kommunene: Etablerer koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering med tydelig ansvar og rolle. Sørger for at ansvars- og oppgavefordeling innen habilitering og rehabilitering er beskrevet i samarbeidsavtalene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Sørger for økt bruk av individuell plan (IP) og koordinator. Har tilbud om habilitering og rehabilitering til et vidt spekter av målgrupper, herunder de som mottar pleie- og omsorgstjenester i eget hjem eller i sykehjem. 3.2 FYLKESKOMMUNENE Tannhelsetjenesteloven og lov om folkehelsearbeid angir fylkeskommunenes ansvar på tannhelseområdet og folkehelseområdet Folkehelsearbeid Bakgrunn Fylkeskommunen skal være pådriver for, og samordner av, folkehelsearbeidet i fylket. Den skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeid i kommunene. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene: Sørger for forankring av folkehelsearbeidet og styrker kompetansen på tvers av fagområder, både administrativt, politisk og i fylkeskommunens ledelse. Samordner kompetanse innen statistikk og analyse, og etablerer rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i tråd med ny veileder. Styrker kompetansenpå helsemessige forhold ved skolemiljøer i videregående skole. Både for å øke andelen godkjente skoler, og for ivareta elevenes rett til et godt skolemiljø. Arbeider med formidling av folkehelsearbeidet. Utvikler samarbeid med ulike aktører i fylket, inkludert medvirkning fra befolkningen Samhandling og kvalitet Bakgrunn Fylkeskommunen har en rekke oppgaver med betydning for befolkningens helse, der samhandling med helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktig. Elever i videregående skole med behov for langvarige og koordinerte tjenester ivaretas ikke godt nok i dag. Det er behov for at ansatte i videregående skole deltar i koordinering og samarbeid om individuelle planer. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene: Samarbeider med kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre relevante aktører om å forebygge frafall fra videregående skole. IS-1/ Side79

80 Samarbeider med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene om koordinering og oppfølging av elever i videregående skoler med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Herunder samhandling om individuell plan og koordinator Personell og kompetanse Bakgrunn God tilgang på helsefagarbeidere og annet fagpersonell med videregående opplæring er avgjørende for å møte personellutfordringene i helsetjenesten framover. Fagskoleutdanning er viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra sektoren og bidra til rekrutteringen til helse- og sosialfag i videregående skole. Fylkeskommunen har ansvar for fagskoleutdanning, og dermed ansvar for videreutdanningstilbudet for helsefagarbeidere og andre med videregående opplæring. Aktiviteter /satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene: Jobber aktivt med frafallsproblematikken og andre utfordringer for helsearbeiderfaget og utdanningen for tannhelsesekretærer. Informerer kommunene om hvilke ordninger som gjelder for kvalifisering av voksne til helsearbeiderfaget, herunder realkompetansevurdering. Som regional utviklingsaktør med ansvar for kompetanseheving arbeider for å synliggjøre mulighetene for videreutdanning i fagskoleordningen Tannhelsetjenester Bakgrunn Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller og øke befolkningens tilgjengelighet til tannhelsetjenester, spesielt for dem som trenger det mest. Befolkningen skal sikres likeverdig tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Tannhelsetjenesten skal samhandle med andre aktører for å gi en helhetlig og forsvarlig behandling av borgerne. Se også punkt «Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten», og «Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt samfunn», som også er relevant for den fylkeskommunale tjenesteytingen i tannhelsesektoren. Aktiviteter/satsningsområder i 2014 Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene: Samarbeider med privat tannhelsetjeneste for å løse offentlige oppgaver. Har gode rutiner for bekymringsmeldinger til barnevernet. Bidrar til rekruttering av kandidater til spesialistutdanning. Utarbeider samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å bidra til at tannhelsetjenestelovens prioriterte grupper får tilgang til tannhelsetjenester og hjelp til nødvendig daglig munnstell. 3.3 REGIONALE HELSEFORETAK Kvalitet og pasientsikkerhet Det vises til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak for Helsedirektoratet ber om at RHF-ene særlig prioriterer: Nasjonal strategi på kreftområdet omfatter en rekke tiltak som blant annet samarbeid, planlagte pasientforløp, forebygging, tidlig diagnostikk, utredning og behandling, oppfølging, lindrende behandling, pleie og omsorg, rehabilitering og kompetanse. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven krever revisjon av samtlige prioriteringsveiledere. RHF-ene bes om å delta i arbeidet. Legemiddelberedskap skal videreutvikles lokalt i tråd med nasjonale føringer. Kvalitetsindikatorer og ventetider skal være tilgjengelige som grunnlag for både styring og pasienters valg. De regionale helseforetakene skal bidra til utvikling av helse- og kvalitetsregistre av god kvalitet. Oppfølging og videreutvikling av et enhetlig nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og 10 IS-1/2014 Side80

81 brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerteog utmattelsestilstander der årsaken er uklar Samarbeid mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten Bakgrunn Det vises til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak for Helsedirektoratet ber om at RHF-ene særlig prioriterer: Videreutvikle samarbeidsavtaler med kommunene. Bidra i den praktiske innføringen av nytt nødnett i både kommune- og spesialisthelsetjenesten innen egen helseregion, samtidig som velfungerende nødmeldetjeneste sikres før, under og etter i nært samarbeid med kommunen. Vurdere utvikling av ambulerende tjenester og andre samhandlingstiltak i samarbeid med kommunene. Bidra i Helsedirektoratets oppfølging av tiltak etter terrorangrepene 22. juli 2011.Følge opp tiltak som gjelder spesialisthelsetjenesten i samarbeid med andre regionale helseforetak, fylkesmenn, kommuner og andre berørte fagmiljøer, herunder samarbeide om øvelser Personell, utdanning og kompetanse Det vises til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak for Psykisk helse og rus Det vises til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak for Helsedirektoratet ber om at RHF-ene særlig prioriterer: Bygge ut og utruste DPS til å ta ansvar for gode akutttjenester gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester dekkes. Tjeneste- og behandlingstilbudene innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling må gjøres mer tilgjengelige. Det må legges vekt på en faglig og kompetansemessig oppgradering innenfor begge sektorer for å sikre pasientene trygge tjenester av god kvalitet. Styrke utadrettet arbeid og samarbeid med, og støtte til, kommunale tjenester. Pårørende og barn av personer med rusmiddelproblemer og psykisk lidelser Helsefremmende og forebyggende arbeid Det vises til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak for Helsedirektoratet ber om at RHF-ene særlig prioriterer: Vurdere å etablere diabetesteam som bidrar til kvalitetsheving av behandling i tråd med erfaringene fra Helse Nords modell jf. Helseog omsorgsdepartementets NCD-strategi Helsedirektoratet ber om at RHF-ene særlig prioriterer: Sørge for god oversikt over egne personellressurser og kompetanseprofil. Fremlegge planer og tiltak for å dekke personell- og kompetansebehovene. Bidra, sammen med fylkesmannen, i arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsplaner i kommunene. Ivareta samarbeid med kommunene om ansettelse av turnusleger, sikre tilstrekkelig antall turnusstillinger og lyse ut alle stillinger i turnusportalen. Tilrettelegge for gode praksisplasser. IS-1/ Side81

82 3.4 FYLKESMENNENE Fylkesmennene får sine oppdrag gjennom embetsoppdraget som publiseres på FM-nett i januar/februar Hovedprioriteringene for 2014 framkommer i punktene under. Å styrke kommunenes kompetanse på forvaltning av alkoholloven, med vektlegging av folkehelsehensyn. Det vises til embetsoppdraget, resultatområde Samhandling, kvalitet og helseberedskap I 2014 skal Fylkesmannen særlig prioritere: Bistå kommuner og helseforetak med å videreutvikle og eventuelt revidere samarbeidsavtaler på lovpålagte og andre aktuelle områder. Følge med på kommunenes arbeid med tjenesteutvikling for å styrke tilbudet om psykososial oppfølging, herunder oppfølgingen etter hendelsene og deltakelse på øvelser. Det vises til embetsoppdraget, resultatområde Kommunale helse- og omsorgstjenester I 2014 skal Fylkesmannen særlig prioritere: Sette framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i kommunalt planverk, (jfr. Omsorg i plan). Videreutvikle og styrke kommunenes innsats på feltene psykisk helsearbeid og rusarbeid. Særlig innsatsen overfor barn og unge, og med spesielt vekt på den tverssektorielle samhandlingen. Legetjenesten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og utviklingen i legedekningen på sykehjem skal vies særlig oppmerksomhet. Det vises til embetsoppdraget, resultatområde Folkehelsearbeid I 2014 skal Fylkesmannen særlig prioritere: Å medvirke til at kommunene og fylkeskommunen ivaretar helsehensyn i samfunnsplanlegging. Tiltak for å styrke skolemiljøet i tråd med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., IS-1/2014 Side82

83 IS-1/ Side83

84 Side84

85 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/52 Løpenr. 3324/2014 Klassering 223/C00 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Levekårsutvalet KULTURMIDLAR 2014 / 2014/52 Tilråding frå rådmannen: Levekårsutvalet vedtek å gje tilskot til fylgjande lag/organisasjonar i Hareid med fylgjande fordeling: Sunnmøre Golfklubb kr Bigset kulturoase kr Hareid Ride- og Køyreklubb kr The Five Beats kr Hareid kunstlag kr Snipsøyrdalen Grendalag kr Hareid Idrettslag kr Hareid Sanitetslag kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side85

86 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kulturformål - søknad om tilskot Sunnmøre Golfklubb rekneskap Sunnmøre Golfklubb Årsmelding Kulturformål - søknad om tilskot _BJHCDV_IMG Kulturformål - søknad om tilskot _DCLUUP_Reknes -13-buds _DCLUUP_Rev reknesk Søknad kulturmidlar Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot _KMUGMT_Rekneskap _KMUGMT_Ytre Strøk Årsmelding Kulturformål - søknad om tilskot _OJREFJ_HRKK Medlemsliste _Betalande_Årsmelding _OJREFJ_Kulturmidler 2014 Årsmelding _Revidert 17 Kulturformål - søknad om tilskot _HFTXGR_busjet _HFTXGR_medlemmer 2014-år _HFTXGR_report _HFTXGR_Årsrapport Kulturformål - søknad om tilskot _NHHXUO_2055_ Kulturformål - søknad om tilskot _TQAQAD_accountTransactions sri lanka _TQAQAD_Bujet _TQAQAD_children home _TQAQAD_Medlem _TQAQAD_reg _TQAQAD_Årsmelding _XNNWCM_ÅRSMELDING FOR HAREID KUNSTLAG _XNNWCM_Regneskap Hareid Kunstlag 2013, underskreve 33 Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot _FDRLRI_2013 revidert regnskap _FDRLRI_Hareid Skulekorps - forslag til budsjett for _FDRLRI_Medlemsliste _FDRLRI_Årsmelding 2013 HSK Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot _WWIUPZ_Februar Medlemsliste og foreldreliste korps. xls Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side86

87 _WWIUPZ_ÅRSMELDING HJØRUNGAVÅG SKULEKORPS Kulturmidlar - søknad om tilskot - Hjørungavåg skulekorps Årsregnskap Snipsøyrdalen Grendalag Snipsøyrdalen Grendalag Årsrekneskap Til styret i Snipsøyrdalen Grendalag Oversikt over innkomne søknadar Samandrag av saka: Hareid kommunestyre har vedteke at kr skal brukast som støtte til kulturelle aktivitetar i Hareid kommune. Levekårsutvalet har tidlegare vedteke retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidlar. Etter 3 i desse retningslinjene kan det søkjast om desse tilskota: 1. Tilskot til drift 2. Oppstartstilskot 3. Tilskot til forsamlingshus 4. Tilskot til andre kulturformål 5. Tilskot til kurs og opplysningsarbeid 6. Særskilde tiltak Saksopplysningar: Tildeling av kulturmidlar for 2014 vart lyst ut med annonse i lokalavisa og på kommunens heimeside. Søknadsfristen var 1. april I annonsen vart det synt til kommunens heimeside for meir informasjon om desse kulturmidlane, samt søknadsskjema. Det er lagt politiske føringar på at kulturarbeid som kjem born og unge til gode kan bli prioriterte ved tildeling av midlar. Innan fristen var det kome inn 18 søknader. Desse har søkt om kulturmidlar: -Sunnmøre Golfklubb søkjer om tilskot til planlagt golfsenter med simulator for heilårleg aktivitet; opplæring, trening og miljø viktige stikkord, aktivitet mot skuleungdoms blir lettare. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Bigset bedehus søkjer om tilskot til oppussing av huset. Søknadssum kr Bigset skulekorps søkjer om tilskot til drifta for Søknadssum kr Ishavsmuseet Aarvak søkjer om tilskot til nye utstillingar. Søknadssum kr Bigset kulturoase søkjer om tilskot til å lage ein ungdomsklubb, med skikkeleg musikkog lysanlegg, fleire spel og aktivitetar til ungdommane i kommunen. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Ytre Strøk søkjer om tilskot til tur og fellesaktivitetar, søknadssum kr Hareid Ride- og Køyreklubb søkjer om tilskot til tiltak som set klubben i stand til å arrangere stemne m m. Har ikkje søkt om kulturmidlar før, søknadssum kr Annai Poopathi Tamilsk kultursenter ytre Sunnmøre søkjer om tilskot til drift/tamilundervisning. Søknadssum kr Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side87

88 -The Five Beats søkjer om tilskot til å produsere ein jubileums-cd og jubileumshefte i høve 50-års-jubileet til bandet. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Tamilsk kvinneorganisasjon søkjer om tilskot for å drifte sine aktivitetar/treningsutstyr. Søknadssum kr Hareid kunstlag søkjer om tilskot til kunstformidling til barnekunstutstilling i mai/juni i år, og til utstilling i samband med Hareidsstemna Har ikkje søkt før, søknadssum Snipsøyrdalen Grendalag søkjer om tilskot til vedlikehald av det eldste skulebygget i kommunen. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Hareid Idrettslag søkjer om tilskot til å gjenreise sommarfjøset ved Håbakknotten til bruk for barnefamiliar og andre. Søknadssum kr Hareid sanitetslag søkjer om tilskot til drift av varmtbadet ved Hareid sjukeheim. Søknadssum kr Hareid skulekorps søkjer om tilskot til drift av skulekorpset og til prosjektet Korps i skulen, der alle kan få instrumentundervisning i skuletida. Søknadssum kr Hareid folkebibliotek søkjer om tilskot til utstyr til møtelokale på biblioteket; prosjektor, visningslerret og stolar til publikum. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Sunnmøre Tamilske Kulturforening søkjer om tilskot til integreringstiltak. Søknadssum kr Hjørungavåg skulekorps søkjer om tilskot til drifta. Søknadssum ikkje oppgitt. Samla søknadssum vel kr Kulturmidlar til fordeling kr Vurdering og konklusjon: Ut frå retningslinjene skal kvar søknad vurderast ut frå aktivitet, medlemstal, årsmelding/rekneskap og planlagt aktivitet. Nokre søknader har lagt ved opplysningar om desse forholda, andre søknader manglar det meste. I nokre tilfelle er det ikkje lett å lese behovet for midlar ut frå søknaden, då må ein nytte skjønn/lokalkunnskap til aktiviteten som grunnlag for vurdering/tildeling. Lag og organisasjonar som driv kulturarbeid for born og unge i Hareid kommune kan prioriterast. Av dei 18 søknadane om kulturmidlar i år er det mange søkjarar som ikkje har søkt før. Dette gjeld innan viktige kulturområde som kulturminne vedlikehald og vøling av Snipsøyrdalen skule og Sommarfjøsen ved Håbakknotten, innan kunstformidling kunstlaget si barnekunstutstilling og The Five Beats si jubileums-cd og bok, innan relativt «nye» idrettar i kommunen Sunnmøre Golfklubb og Hareid Ride- og Køyreklubb sine søknadar. I tillegg har det nystarta Bigset kulturoase søkt om midlar til oppbygging av ein ungdomsklubb i lokala til gamle Bigset skule, og Hareid sanitetslag har søkt om tilskot til drifta av varmtbadet. Dette er viktige område for å skape breidde i tilbodet til innbyggarane i kommunen. Kulturmidlane som kommunen gir skal stimulere breidda i kulturtilbodet. Tidlegare års praksis ved tildeling av kulturmidlar har vore at alle søkjarane får kulturkroner frå kommunen. Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side88

89 Rådmannen vil i årets tildeling prioritere dei som søker tilskot for første gong. Sidan potten med kulturmidlar som skal tildelast er avgrensa, medfører denne prioriteringa at andre lag og organisasjonar ikkje får tildelt midlar i år. Dette betyr ikkje ei nedvurdering av det viktige kulturelle arbeidet desse laga/organisasjonane driv, men er ein konsekvens av at kulturmidlane som skal utdelast, er begrensa. Rådmannen rår Levekårsutvalet til at desse lag/organisasjonar får tildelt kulturmidlar for 2014: Sunnmøre Golfklubb kr Bigset kulturoase kr Hareid Ride- og Køyreklubb kr The Five Beats kr Hareid kunstlag kr Snipsøyrdalen Grendalag kr Hareid Idrettslag kr Hareid Sanitetslag kr Folkehelse konsekvensar: Tilskot stimulerer til aktivitet, positivt for folkehelsa Miljøkonsekvensar: - Økonomiske konsekvensar: budsjetterte kulturmidlar for 2014 vert brukte. Beredskapsmessige konsekvensar: - Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side89

90 Innsendt: :47:31 Ref.nr: USZIOL Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Hovden E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon SUNNMØRE GOLFKLUBB Postnr Poststed HAREID Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Norsk Golfforbund Internettadresse sunnmore-golfklub.no Styrets sammensetning Styrets leder Elisabeth Nordahl Adresse E-postadresse Kasserer John Stennes Adresse Torsenvegen 3 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Ulsteinvik Telefon Poststed Hjørungavåg Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side90 Side 1 av 3

91 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Antall 52 Antall 315 Antall 181 Totalt aktive medlemmer 548 Kommentarer Nokre av medlemmene (92) er fjernmedlemmer og er utenfor vårt nærområde. Kontingent varierer fra 500 (knøtte), ungdom 1000, medlemmer 3000/5500, seniorer 3000, passive medlemmer 1000, fjernmedlemmer 800 Medlemskontingent Medlemsgrupper Under 20 Medlemsgrupper Medlemsgrupper Over 50 Antall Kontingent Beløp 0 Antall Kontingent Beløp 0 Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Golfbane/klubbhus blir leigd fra Sunnmøre Golf AS (bane) og Hovden Klubbhus AS Vedlikehold Klubben har ansvaret for vedlikehald og stell av golfbanen og klubbhuset Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Planlagt golfsenter med simulator for å sikre heilårs aktivitet. Kostnad ca der klubben har egenkapital på ca Resten med lån, tilskot og dugnad. Dette vil gi muligheter til å halde ein aktivitet også når bana er stengd om vinteren. Opplæring, trening, miljø er viktige stikkord. Aktivitet mot skuleungdom blir enklere. Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Vi ber om at klubben får ekstra fokus i år. Det har ikkje tidligere blitt søkt om støtte. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side91 Side 2 av 3

92 Kulturformål - søknad om tilskudd T per post Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes T per post Ettersendes T per post Ettersendes T per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side92 Side 3 av 3

93 Side93

94 Side94

95 Side95

96 Side96

97 Side97

98 Side98

99 Side99

100 Side100

101 Side101

102 Side102

103 Side103

104 Side104

105 Side105

106 Side106

107 Side107

108 Side108

109 Side109

110 Side110

111 Side111

112 Side112

113 Side113

114 Side114

115 Side115

116 Side116

117 Side117

118 Side118

119 Side119

120 Side120

121 Innsendt: :18:48 Ref.nr: BJHCDV Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Forening/organisasjon bigset bedehus Adresse håvard røyset vonheimsteigen 7 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder ranveig b.langnes Adresse skjolden E-postadresse Kasserer håvard røyset Adresse vonheimsteigen 7 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter korøving bigset bl.kor Foreningens/gruppens aktiviteter barnekoret fifaliana Foreningens/gruppens aktiviteter trusopplæring Brukstid/hyppighet per år 35 øvingar Brukstid/hyppighet per år 20 øvingar Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side121 Side 1 av 3

122 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter religiøse møter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Kommentarer Bedehuset har ikkje "faste" medlemmar. Totalt aktive medlemmer 0 Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Bigset Bedehus Vedlikehold Vi har lagt ny drenering rundt huset (vinteren 2013) Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Vi har planar om å pusse opp kjøkenet,male huset utvendig samt tilrettelegge huset bedre for rørslehemma. Pengar til dette prøvar vi og samle inn via loddsal,kulturkveld og gåver frå folket i krinsen. Mykje av arbeidet er dugnadsbasert. Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Søkjer med dette om tildeling av kulturmidlar til Bigset Bedehus. Pengane er tenkt brukt til oppussing av huset. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap IMG.jpg Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side122 Side 2 av 3

123 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side123 Side 3 av 3

124 Side124

125 Innsendt: :54:57 Ref.nr: DCLUUP Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Bigset E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon NMF Tilknyttet landsorganisasjon NMF Internettadresse NMF.no Forening/organisasjon BIGSET SKULEKORPS Postnr Poststed HAREID Telefon Stiftelsesår Bankkonto Styrets sammensetning Styrets leder Lars Elling Bjåstad Adresse Skjolden 6, Bigset E-postadresse Kasserer Arne Kåre Topphol Adresse Hareidsvegen E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Musikalsk aktivitet Foreningens/gruppens aktiviteter Gruppeøving Brukstid/hyppighet per år øving kvar mandag Brukstid/hyppighet per år 6 gongar pr år , Sem & Stenersen Prokom AS Side125 Side 1 av 3

126 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Øvingsweekend Foreningens/gruppens aktiviteter Stemne Brukstid/hyppighet per år 2 gongar pr år Brukstid/hyppighet per år 1-2 gongar pr år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall 30 Antall Antall Totalt aktive medlemmer 30 Kommentarer 30 medlemmar frå 9 til 19 år inkl to aspirantar Foreldregruppe på meir enn 30 personar Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall 30 Kontingent 300 Beløp Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Instrument, fane, uniformer(nye 2013) og div anna relevant utstyr Vedlikehold Stort behov og kostnad for reparasjon og nyinnkjøp instrument Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Kontinuerleg gåande gjennom året Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Søkjer herved om kr til støtte i drifta for Hadde svært kostbart år i 2013 med 40-årsjubileum, nye uniformer m.m. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Rev reknesk -13.pdf Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Reknes -13-buds -14.pdf Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side126 Side 2 av 3

127 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side127 Side 3 av 3

128 REKNESKAP 2013 Bigset skulekorps INNTEKTER Annonse Porto Div.arr. Div.inntekter. Div.utgifter. Forsikring Gebyr Gaver Instruksjon. Instrument. Medl.avgift. MKK- messe Notar. Reise Stemne Norsktipping. Vareteiling St0ttemedl. Syttandemai Tilskot og kulturmidl. Uniform. SUM INNTEKTER UTGIFTER Annonse Porto Div.arr. Div.inntekter. Div.utgifter. Forsikring Gebyr. Gaver Instruksjon. Instrument. Medl.avgift. MKK- messe Notar. Reise Stemne Norsktipping. Varetelling St0ttemedl. Syttandemai Tilskot og kulturmidl. Uniform. SUM UTGIFTER Res, , , , , , , , , , ,00-61O 4O9,75 Res, , , , ,00 636, , , , , , , , , ,76 Bud, , , , , , , , , , , ,00 Bud , , , , , , , , , , , , , OOO,OO RESULT AT , ,00 Arne Kare Topphoi Kasserar Hans Otto Brekke revisor Side128

129 Annonse Porto ; Div.arr. / Div.inntekter.^/ Oiv.utgifter. Forsikring Gebyr og renter Gaver Instruksjon. instrument. Medl.avgift. MKK- messe Notar. Reise Stemne Morsktipping. Varetelling Stattemedl. Syttandemai Tilskot og kulturmidl. 1 -M \M\. Interne overf0ringar og vekslepengar Sum (a^ ^^,0^.. o^p*^ REKNESKAP 2013 Utgifter Inntekter Resultet kr 992,00 kr ,70 kr kr 4 096,37 kr 9 810,00 kr 636,00 kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,18 kr 5915,00 kr ,47 kr kr kr ,13 kr kr ,91 kr ,00 kr ,76 kr kr 808,00 kr 4 424,00 kr kr kr kr 5 149,00 kr kr kr 6 900,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,75 kr 10450,00 kr ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,75 kr -992,00 kr ,70 kr 4424,00 kr ,37 kr ,00 kr -636,00 kr 5 149,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,82 kr ,00 kr ,47 kr 19290,75 kr 10450,00 kr ,87 kr ,00 kr ,91 kr kr ,01 REKNESKAP 2013 fcr ,01 Side129

130 HAREBD KOMMUNE _ (Jmr Seeks}; Hare1d Kommune g,\q:_w_wiv_v_wggig_fi_&_~m Kultur V/Oddbjøm Grimstad 1 3 MM. NM 6060 Hareid e ~ ~~~ «ma-f gakgjm ]I.>0,k.nr. Lapenr.:- Klasse. 3 f 'LI Coo W Brandal Søknad, kulturmidlar Ishavsmuseet er inne i ei hektisk periode med ombyggingar og store utvidingar i utstillingane føre komande sesong. I første etasje er ein i sluttfasa av ei utstilling på l00m2 med båtar, båtutstyr og reiskap. Utstillinga har fått namnet «frå ottringefiskar, til selfangar», og skal opnast l. mai. I denne utstillinga er mellom anna ottringe-borda frå naustet på Raffelneset stilte ut. Utstillinga om Svalbard og ishavs-øyane vert også kraftig utvida i år. I fjerde etasje er vi i ferd med åinnreie fase ein av det som vert ein del av dokumentasjonssenteret ved museet. Ishavsmuseet Aarvak søkjer med dette på kulturrniddlar for året 2014 til desse prosjekta. Søknadssum kr ,- Beste polare helsing Ishavsmuseet Aarvak Zíwlclwmk/ Webjørn Landmark -dagleg leiar- Adresse: 6062 Brandal- - Bankgiro: Telefon: Telefax: Foretaksregisteret; NO Side130

131 Innsendt: :31:29 Ref.nr: FABIIJ Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Hareidsvegen 331 Forening/organisasjon Bigset kulturoase E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Ingunn Pettersen Adresse Oreteigen 21 E-postadresse Kasserer Therese Røyset Hjelmeset Adresse Vonheimsteigen 38 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Ungdomsklubb Foreningens/gruppens aktiviteter Leksekafe Foreningens/gruppens aktiviteter Disco Brukstid/hyppighet per år 1-2 gongar pr. veke Brukstid/hyppighet per år 1 gong pr veke Brukstid/hyppighet per år 4-5 gongar pr år , Sem & Stenersen Prokom AS Side131 Side 1 av 3

132 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Tilstelningar Brukstid/hyppighet per år 4-5 gongar pr. år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer Dette er tilbod for alle i Hareid kommune, og er ikkje basert på medlemskap. Ungdomsklubben har rundt 25 faste deltakarar og er stadig aukande. Han vert driven etter sjølvkostprinsippet. Dei faste utgiftene på bygget blir betalt av leigeinntekter. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Gamle Bigset skule, no Bigset kulturoase Vedlikehold Har pussa opp fleire rom og laga kafelokale og ungdomsklubb på dugnad. Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Vår 2014: Uteområde, bordkledning, vindauger, måling 2014: Gjere gymsal om til forsamlingslokale med scene, betre inneklima, isolere Generell oppussing Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Vi ønskjer å fortsetje arbeidet med å lage ein ungdomsklubb med gode tilbod til ungdommen i Hareid. Vi har ønskje om å få eit skikkeleg musikk- og lysanlegg så vi kan arrangere discotek og liknande. Vi ønskjer også fleire spel og aktivitetar å tilby til ungdommane. Søknadssummen vil langt på veg hjelpe oss til å få oppfylt dette. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side132 Side 2 av 3

133 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side133 Side 3 av 3

134 Innsendt: :38:36 Ref.nr: KMUGMT Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Adresse Snipsøyrdalsvegen 211 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon Ytre Strøk co/ Gry Håberg Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Linda McMahon Adresse Varleitevegen 6 E-postadresse Kasserer Gry Håberg Adresse Snipsøyrdalsvegen 211 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Telefon Poststed Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Øvingar Foreningens/gruppens aktiviteter Konsertar Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år 24 Brukstid/hyppighet per år 8 Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side134 Side 1 av 3

135 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall 25 Antall 4 Antall Totalt aktive medlemmer 29 Kommentarer 25 medlemmer pluss 4 vidaregåande medlemmer som har eiga øving ein gang i mnd, samt samarbeider med Volda / Ørsta ungdomssymfoni. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side135 Side 2 av 3

136 Kulturformål - søknad om tilskudd Søknad om kulturmidler 2014 til strykeorkesteret Ytre Strøk. Ytre Strøk er eit strykeorkester som består av elevar frå musikkskulen i Hareid og Ulstein. Det er til saman 25 medlemmer som øvar kvar 14. dag på Reiten i Ulsteinvik. I tillegg er det 4 medlemmer frå vidaregåande skule som har eiga øving ein gang i mnd, og det er samarbeid med Volda og Ørsta sitt ungdomssymfoniorkester. Ytre Strøk er aktive med konsertar i heimkommunene. Nadia Demirova har dirigert orkesteret i mange år, og har vore ei eldsjel for å skape musikkglede blant barn og unge i kommuna vår. Orkesteret sparer no til tur og fellesaktivitetar, og håpar Hareid Kommune vil støtte dei med kulturmidlar i Vi har enno ikkje lagaårsmelding for 2013, men vi kan nemne at orkesteret i2013 har spelt: -20 års jubileums konsert 22.mars på Reiten, Ulstein kulturskule. -Konsert på Sjøborg 19.mars -Tema konsert på Reiten 18.april -Kulturbølge 5. juni på Sjøborg -Speleoppdrag på møte i Avfallsforum -Hareidsstemna -Julekonsert i Ulstein kyrkje -Julekonsert i Hareid kyrkje. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Rekneskap 2013.xlsx Legg ved årsberetning Ytre Strøk Årsmelding 2012.doc Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side136 Side 3 av 3

137 Kassarekneskap for " Ytre Strøk Strykeorkester" 2013 Dato: Tekst: Bilag: Debet: Kredit: Overført frå 2012 (inkl kreditrenter) , Til Ulstein kommune, bruk kopimaskin 2 60, Sponsormidler frå Jets , Sponsormidler frå Ulsmo , Sponsormidler frå Rolls R , Betaling for konsert frå Avfallsforum , Pizza til orkesteret etter konsert , Sponsormidler frå Nordea , Annonse Nye Regionavisa 9 500, Kakesal 20-års jubileum , Årspris Visa Classic , Annonse Vikebladet Ves , Kulturmidler frå Hareid Kommune , Innkjøp Notar Nadia Demirova , Kreditrenter 269, , ,29 Overførast til neste år: , , ,29 Revidert: Gry Håberg, kasserar Ytre Strøk Side137

138 Årsmelding 2012, Ytre Strøk Strykeorkester. Medlemmer: 25 Styret: Nadia Demirova (dirigent), Linda McMahon (leiar), Liv Ose, Vamathevan S, Gry Håberg (kasserar) Aktivitet 2012: -Konsert i februar med blant anna loddsal før og under konserten. -Tur til Liverpool siste veka i mars med kirkekonsert saman med musikkskulen i Liverpool. -Konsert saman med Ørsta og Volda sitt Ungdomssymfoniorkester på Sjøborg i mai. -Kulturbølgen i Ulsteinvik, der Ytre Strøk spelte på Sjøborg -24. mai. Ytre Strøk spelte under kronprinsparet sitt besøk på Hareid. Dei spelte både i parken og på sjukeheimen. -Avslutningskonsert på barneskulen på Hareid. -Konsert tidleg på hausten på Blåhuset. -Kyrkjekonsert i Ulstein Kyrkje i november. -Julekonsert i Hareid Kyrkje for Hareid Musikkskule. -Veka etterpå: «Vi spelar jula inn» Korpsa på Hareid kommune og Ytre Strøk, spelte i Hareid kyrkje. Planar for våren 2013: -20 års jubileums konsert 22.mars på Reiten, Ulstein kulturskule. -Konsert på Sjøborg 19.mars -Tema konsert på Reiten 18.april -Kulturbølge 5. juni på Sjøborg 2012 var eit aktivt år for orkesteret, og høgdepunktet var sjølvsagt turen til Liverpool, der vi vart varmt mottatt av musikkskulen der. Dette var ein inspirerande tur for både store og små. Det vart lagt ned flott dugnadsinnsats av både elevar og foreldre for å realisere turen, både med loddsal, kake- og kaffisal på konsert. Styret jobba intenst siste månadane før reisa for å få alle detaljar på plass. I tillegg var orkesteret svært aktive med konsertar i både Ulstein og på Hareid i løpet av No ser vi fram mot eit flott jubileumsår, sidan orkesteret er 20 år i år! Side138

139 Innsendt: :45:29 Ref.nr: OJREFJ Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse c/o Sigurd Johan Liavåg E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon HAREID RIDE- OG KØYREKLUBB Postnr Poststed HJØRUNGAVÅG Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Norges Rytterforbund Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Sigurd Johan Liavåg Adresse E-postadresse Kasserer Synøve Riise Adresse Kylnehaugen 7 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Ulsteinvik Telefon Poststed Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Nestleiar/kursansvarleg Betegnelse undergruppe Styremedlem/Webansvar leg Betegnelse undergruppe Styremedl/arr.nemnd Betegnelse undergruppe Styremedlem Betegnelse undergruppe Ungdomsrepresentant Kontaktperson Anja Holstad Kontaktperson Camilla Strand Ringstad Kontaktperson Arnhild Emdal Kontaktperson Line S. Jonsrud Kontaktperson Pauline M. Holstad Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Aktiviteter , Sem & Stenersen Prokom AS Side139 Side 1 av 3

140 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Ridekurs Foreningens/gruppens aktiviteter Rideinstruksjon for vidarekomne Foreningens/gruppens aktiviteter Arrangement for lokalbefolkninga (open gard) Foreningens/gruppens aktiviteter Rideleirar Foreningens/gruppens aktiviteter Tilbod om kurs til skular og foreiningar Brukstid/hyppighet per år 5 Brukstid/hyppighet per år 4 Brukstid/hyppighet per år 2 Brukstid/hyppighet per år 2 Brukstid/hyppighet per år Varierer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Antall 61 Antall 15 Antall 1 Totalt aktive medlemmer 77 Kommentarer Vi har 77 registrerte medlemmar frå 4 kommuner (Hareid, Ulsteinvik, Herøy og Sande) i klubben, der 28 er frå Hareid Kommune (derav 23 er under 20 og 5 er over 20) Medlemskontingent Medlemsgrupper Under 20 Antall 61 Kontingent 400 Beløp Medlemsgrupper Antall 15 Kontingent 400 Beløp Medlemsgrupper Over 50 Antall 1 Kontingent 400 Beløp 400 Sum inntekt medlemskontigent Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Rideklubben eig og disponerer ein ridehall for sine medlemmar og for utleige til eksterne brukarar. Denne blir brukt til kurs, arrangement og av medlemmar som betallar årleg halleige eller ønskjer å bruke den gong for gong. Det gjenstår kr ,00 på lånet til ridehallen per Vedlikehold Hallen blir mykje brukt og særleg rideunderlaget må vedlikehaldast jamnleg/årleg. Kostnad ca ,-. Økonomien til klubben tillet ikkje at dette blir gjort ofte nok, og dette går utover mogelege inntekter Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Ein planlegg i 2014 oppstillingsplassar for gjestande hestar ved hallen, slik at klubben har høve til å arrangere stemner og at folk kan kome med eigne hestar for bruk av hallen. Dette vil gi auka vedlikehaldsutgifter. Kostnadsoverslag og inntektsberekning er under utarbeiding. Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp , Sem & Stenersen Prokom AS Side140 Side 2 av 3

141 Kulturformål - søknad om tilskudd Søknad Søknad om kulturmidlar: Sum Som vist har vi 77 registrerte medlemmar frå 4 kommuner (Hareid, Ulsteinvik, Herøy og Sande) i klubben. Av aktivitetar kan vi nemne at vi hadde 5 ridekurs for våre medlemmar i I tillegg hadde vi Open Gard (der vi mottok skryt frå Hareid Næringsforum med melding om at vi hadde det beste innslaget under Opplev Hareid 2013) og vi arrangerte Hestens Dag under Hareidstemna Elles tilbyr vi utleige av stall, hall, hest og instruktør til private i alle før nemnde kommuner, samt at vi stiller opp med program under arrangement i desse kommunene ved forespørsel. Vi er ein aktiv klubb som tilbyr stall, hall og kurs til alle i regionen til ein relativt billig pris, og føler at vi tilbyr eit fint aktivitetsalternativ og breidde i oppvekstmiljøet på ytre søre sunnmøre, i tillegg til å bidra til underhaldning for lokalbefolkninga. For å oppretthalde denne positive aktiviteten, treng vi å vidareføre det arbeidet vi no har lagt grunnlaget for, noko som også medfører økonomiske utfordringar. Vi legg ned ein betydelig innsats gjennom året for å tilføre inntekter, men i tillegg til dette er vi avhengige av sponsorar frå næringsliv, kommune, fond og privatpersonar. Vi håper med dette at Hareid Kummune kan vere med på å sikre vidare drift for rideklubben! :) Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Kulturmidler 2014 Årsmelding 2013_Revidert.docx Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår HRKK Medlemsliste _Betalande_Årsmelding.xlsx Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side141 Side 3 av 3

142 Brukerregistrering Hareid ride-og køyreklubb Navn Fødselsnr Stad 1 Adele Farstad Haddal 1 Agata Julia Rybicka Hareid 1 Amalie Lovise Teige Nerlandsøy 1 Amanda Jonberg Ulsteinvik 1 Astrid B. Øvrelid Hjørungavåg 1 Astrid Brudevoll Under 20 Ulsteinvik 1 Astrid Margrethe Jøsok Under 20 Hjørungavåg 1 Aurora Borgund Gurskøy 1 Beate Rødseth Ulsteinvik 1 Benedikte Emdal Hagen Hjørungavåg 1 Camilla Strand Ringstad Haddal 1 Christin Strand Hareid 1 Claudia Marilyn Gården Ulsteinvik 1 Cornelia Røthe Hareid 1 Dinah Valkve Hjørungavåg 1 Eir Auganæs Under 20 Ulsteinvik 1 Elisabeth Fjørtoft Vik Ulsteinvik 1 Ester Pauline J. Nesset Hjørungavåg 1 Frida Nymark Engelstad Under 20 Bølandet 1 Hedda Øvrelid Brandal 1 Hilde Kristin Thomassen 1996 Hjørungavåg 1 Ida K. Skrede Halle Larsnes 1 Ingeborg Brudevoll Under 20 Ulsteinvik 1 Izabela Hallmann Hjørungavåg 1 Jenny Kvammen Hareid 1 Julie Bakken Gurskøy 1 Julie D. Hjelmeseth Ulsteinvik 1 Karoline E. Hagen Under 20 Hjørungavåg 1 Katarzyna Zdanowicz Hareid 1 Kjetil Nesset Over 20 Hjørungavåg 1 Lerita Melhus Brandal 1 Line S. Jonsrud Over 20 Hareid 1 Liv Bente Gården Ulsteinvik 1 Mailen G. Nilsen Haddal 1 Malene H. Lillestøl Moldtustranda 1 Malgorzata Zdanowicz Hareid 1 Maria B. Hustadnes Hareid 1 Maria Emilie Skeide (forrytter) Ulsteinvik 1 Marius Jøsok Nesset Under 20 Hjørungavåg 1 Martine Brandal Haugen Hareid 1 Martine Myran Bølandet 1 Martinus Overå-Nordstrand Under 20 Hareid 1 Maryon S. Moltumyr Moldtustranda 1 Mathea Olise Holstad Myklebust Ulsteinvik 1 Mathilde Jøsokbakke Gurskøy 1 Mette Longva Hareid 1 Mina Øvrelid Skeide Hjørungavåg 1 Nathalie Stene Ulsteinvik 1 Nikola Wrzesinska Hareid 1 Olav-Sverre Lynge Over 20 Ulsteinvik 1 Olea Br. Naustenget (forrytter) Brandal 1 Oline G. Nilsen Haddal 1 Olivia Birkehol Røyset Hareid 1 Pauline M. Holstad Hareid 1 Pauline T. Øvrelid Hareid Side142

143 1 Per Gunnar Liavåg Over 20 Hjørungavåg 1 Pernille Riise Eidem Ulsteinvik 1 Sandra Valkve Hjørungavåg 1 Sara T. Kvammen Hjørungavåg 1 Sigrid A. Moltumyr Moldtustranda 1 Sigrun Øyehaug Høydal Ulsteinvik 1 Sigurd Liavåg Over 20 Hjørungavåg 1 Sofie Marie Sunde Aasen 2005 Ulsteinvik 1 Sunniva Dimmen Trettø Under 20 Hareid 1 Synnøve Rabben Ulsteinvik 1 Sølvi Hjelvik Ulsteinvik 1 Thea Nygjerde Haddal 1 Tor Atle Valderhaug Hjørungavåg 1 Tuva Rognes Engkrog Hareid 1 Unni Lize Moltumyr Moldtustranda 1 Vanessa M. Moltumyr Moldtustranda 1 Victoria R. Bøe Ulsteinvik 1 Vilde Fjørtoft 2001 Ulsteinvik 1 Rebekka Liavåg Over 20 Hjørungavåg 1 Kirsti Elvebu Over 20 Hareid 1 Severin Eilertsen Over 20 Brandal 1 Sunniva Øye Over 20 Hjørungavåg 77 Side143

144 Foresatte Tlf E-post Bianca Gamlem Malgorzata Rybicka Janka Teige Gry Anita Jonberg Ann Kristin Brandal Liss Holm/Roger Brudevoll Kjetil Nesset SMS Elisabeth Borgund Arnhild Emdal Tove Strand Liv bente Gården Ann-Christin Grøttå Tanya Valkve Mona Iren Auganæs Astrid Gina Fjørtoft Kjetil Nesset SMS Lise Nymark Maria K. Karlstrøm Trond Are Thomassen Susann Skrede Liss Holm/Roger Brudevoll Mariola Hallmann Randi Kvammen Vegar Bakken Janne Djupvik/Robert Hjelmeset Arnhild Emdal Sylwia Zdanowicz Kjetil Nesset SMS Håvard Melhus Janne Nilsen Olaug Janne Husøy Sylwia Zdanowicz Linda B. Hustadnes Lena Skeide Kjetil Nesset SMS Marianne B. Haugen Tone Lehn Unni Lize Moltumyr Lena Holstad Hanna Jøsokbakke Tone Øvrelid Finn Helge Stene Agnieszka Wrzesinska Mary Ellen Brandal Janne Nilsen Helle Marie Røyset Anja Marie Holstad Merete Tjervåg Side144

145 Synnøve Riise Tanya Valkve Rakel Teigene Tonje Ø.- Ruud Katrine Lillebø Aasen Maria Dimmen Jonny Rabben Elin Pedersen Lene Moldskred Nygjerde Heidi Engkrog Unni Lize Moltumyr Beate Rødseth Ole Petter Fjørtoft Side145

146 ÅRSMELDING FOR HAREID RIDE- OG KØYREKLUBB 2013 Styresamansetnad 2013: Sigurd Liavåg Styreleiar Line Jonsrud Nestleiar Arnhild Emdal Sekretær (assistert av Synnøve Riise ved møtefråver) Synnøve Riise Kasserar: (tatt over etter Jeanette Nakken ) Camilla Ringstad Webansvarlig (tatt over etter Mette Longva ) Anja Holstad Kursansvarleg (tatt over etter Mette Longva ) Benedikte Emdal Hagen Ungdomsrepresentant Stig Ulstein Vara styremedlem Revisor 2013: Inger Lise Hjørungdal Arrangementskomite 2013: Arnhild Emdahl Benedikte Emdal Hagen Anja Holstad Camilla Ringstad Pauline M. Holstad Rideinstruktørar 2013: Ridekurs I II: Ridekurs III-V: Trude Thomas Silje Folkestad Dahl Valmemnd 2013 innspel til nytt styre i 2014: Sigurd Liavåg Styreleiar og sekretær Anja Holstad Nestleiar og kursansvarleg Synnøve Riise Kasserar Camilla Ringstad Styremedlem og webansvarlig Arnhild Emdal Styremedlem og leiar i arrangementskomite Line Jonsrud Styremedlem (permisjon ) Ungdomsrepresentant Pauline M. Holstad Ein foreslår at arrangementskomite blir verande som i Side146

147 Årsmøte Hareid Ride- og Køyreklubb Bedehuset på Hjørungavåg (ovanfor ridehallen) Søndag 9. mars kl. 19:00 (Innkalling lagt ut på heimeside og Facbookside innan v/camilla Ringstad) Medlemmar over 15 år og føresette til medlemmar under 15 år i Hareid Ride- og Køyreklubb var kalla inn til årsmøtet. Sakliste 1. Konstituering: a. Opning: Sigurd Liavåg b. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent (med endring av aldersgrense frå år i innkalling) c. Val av møteleiar og sekretær: Møteleiar = Sigurd Liavåg/Sekretær = Synnøve Riise d. Val av to personar til å skrive under møteprotokollen: Camilla Ringstad og Anja Holstad 2. Revidert rekneskap per : Rekneskapet for 2013 er godkjent av revisor. Nøkkeltal frå resultat- og balanserekneskap opplest v/synnøve Riise 3. Årsmelding for klubben 2013: Utkast skreve av Synnøve Riise og opplest av Sigurd Liavåg. Innpel under årsmøtet er endret med blå tekst 4. Saker som vert lagt fram av styret Ingen spesifikke saker lagt fram av styret. Saker blir som regel handtert fortløpande gjennom året 5. Fastsetjing av kontingent for 2014: Kontingent for 2014 blir uendra frå Junior og Senior kr. 400 og familie kr. 700,- 6. Val av revisor for 2014: Inger Lise Hjørungdal har meldt seg frivillig. Sigurd Liavåg overrekk blomar frå klubben! 7. Val av valkommité for formann og eit medlem: Valt styre sit i minimum ut 2014 og vil fungere som valkommité ved neste årsmøte 8. Val av nytt styre Valkomiteen sitt forslag vert delt ut på møtet (sjå side 1 i årsmeldinga) Alle aktuelle kandidatar er kontakta av valkomiteen på førehand (sjå side 1 i årsmeldinga) 9. Innkomne saker Saker som medlemmar/føresette ynskjer å ta opp på årsmøtet må vere melde til styret seinast ei veke før årsmøtet: Ingen inkomne saker frå medlemar/føresette.styret må fokusere på saker som blir innmeldt i løpet av året 2 Side147

148 Medlemsmasse: Hareid Ride- og Køyreklubb er ein fritids-/idrettsorganisasjon som hadde 77 betalande medlemmar frå 4 kommuner - Hareid, Ulsteinvik, Herøy og Sande i utgangen av Medlemsmassen består av medlemmar med hest i stallen, betalande brukarar av ridehall og kursdeltakarar (sjå oversikt side 7 i årsmeldinga). Dette er ei auke på 38 betalande medlemmar i forhold til året før. Av desse har 50 medlemmar delteke på ridekurs, 10 medlemmar var faste brukarar av ridehallen, 1 var forryttar og 16 var medlem på generell basis. Hestar: Klubben disponerer 2 fjordingar 100%, samt 1 fjording etter avtale. 1) Rauden, 2) Glanni -> døde og blei erstatta av Una, 3) Odin Ridehall: Rideklubben eig og disponerer ein ridehall for sine medlemmar og for utleige til eksterne brukarar. Denne blir brukt til kurs, arrangement og av medlemmar som betallar årleg halleige (2000,- inkl. kontingent) eller ønskjer å bruke den gong for gong (150,-). Ein planlegg og oppstillingsplassar for gjestande hestar, slik at klubben har høve til å arrangere stemner og at folk kan kome med eigne hestar for bruk av hallen. Dette vil gi auka vedlikehaldsutgifter, men også auka inntekter på sikt. Kostnadsoverslag er under utarbeiding. Det gjenstår kr ,00 på lånet til ridehallen per Arbeidet i styret: Styret har hatt 5 styremøter og handsama 52 saker. I tillegg er det i klubben sin regi administrert og gjennomført 5 ridekurs (sjå eiga oversikt) med 2 kursdagar a 3 kurs med 3 elevar i veka (onsdagar og torsdagar) med 18 elevar per fullsatt kurs. Alle kurs har vore fullsatt utanom kurs 3, der dei var 17. Dei tre første kursa var 6-vekers kurs og dei to siste 10-vekers kurs. I tillegg har vi nytta eksterne instruktørar til 4-5 private kurs for vidarekomne. Vi tilbyr også intensivkurs til skular og idrettslag på forespurnad. Ingen medlemmer har tatt rideknappen eller grønt kort i Vi arrangerte Open Gard for Hareidlandet og omegn i juli (der vi mottok skryt frå Hareid Næringsforum om at vi hadde det beste innslaget under Opplev Hareid 2013) og eit tilsvarande arrangement som vi kalla Hestens Dag under Hareidstemna i oktober. Det har vore eit aktivt år, men styret søkjer å auke aktiviteten i 2014: Dei to kursa vi tilbydde i 2013 vart fort oppfyllte av eksisterande kursdeltakarar. Ein vurderer å køyre inn ein dag til i veka (auke frå 2 til 3 kurs i veka) for å sikre fleire medlemmar og auka inntekt. Vi ønsker å sjå på om vi kan innføre rideknappen trinn 1-5 som ein motivasjonsfaktor for dei som har gått på 2-3 kurs. Det er langt til nærmaste rideleir, så vi tek opp til vurdering om interessa i regionen er stor nok til at vi kan køyre rideleir på Hjørungavåg i Påske- og sommarferien (2). Vi kjem til å gjere tiltak for å sikre den trafikkfarlege vegen ovanfor stallen under ridekurs, leirar og generelle rideaktivitetar i området. I første omgang skilting og fartsdumpar. På sikt ønskjer vi å sjå på mogelegheita for ein ridesti. Kanskje blir det dans i ridehallen til sommaren? Vi har i løpet av 2013 skifta logo: Den nye logoen vil i fremste rekke brukast i profileringsføremål eks.: klubbjakker er lagt ut for salg til medlemmar. Vi vurderer formelt namnsbyte i Side148

149 Økonomien: Å drive ein rideklubb er krevjande reint økonomisk, og heile styret har vore ansvarleg for tiltak for å skaffe pengar til drifta. Styret har dette året fokusert på økonomien med større trykk på innkreving av regulerte inntekter tilknytta stall, hall, hest og kurs. Vi har også jobba med inntekter i form av reklame i hallen og søknadar om økonomisk støtte frå offentlege innstansar, organisasjonar og det private næringsliv. I tillegg har vi jobba med og lukkast med å få ned faste kostnadar. Dei største variable kostnadane i 2013 har vore opprydding i uteståande fordringar frå 2011 til dag dato, lønn til instruktør og investering i speakeranlegg til ridehallen. Klubben sin økonomi pr gir eit større pusterom for dekking av faste driftskostnader enn ved inngangen av året, men lite spelerom for ønska investeringar/aktivitetsnivå i klubben i Kontantbehaldninga i klubben bør derfor aukast. Sjå ellers resultat- og balanse rekneskap Resultatrekneskap 2013 DRIFTSRESULTAT Driftsinntekter Salgsinntekter Medlemskontingent , , , Forrytteravtaler 5 000, , ,00 Sum salgsinntekter , , ,00 Andre inntekter Sponsorstøtte/stønad , , Arrangement ,00 0, Halleige , , , Ridekurs/-timer/private arrangement , , , Handicapriding , Diverse inntekter 2 216,89 0, ,50 Sum andre inntekter , , ,50 Sum driftsinntekter , , ,50 Driftskostnader Lønnskostnad Lønn (rideinstruksjon) , , ,80 Sum lønnskostnad , , ,80 Andre driftskostnader Varekjøp 804, , Andre utgifter , , , Stalleige , , , Leige av hest 4 800, , , Strøm ridehall 6 954, , , Datakostnader 3 469, , Forbundskontingent (Norges Rytterforbund) 1 437, , , Forsikring ridehall , , , Bankgebyr 1 157,50 186,50 Sum utgifter , , ,91 4 Side149

150 Sum driftskostnader , , ,71 Sum driftsresultat , , , Kreditrenter/renteinntekter 110,67 90,50 112, , , , Finanskostnader (renteutgifter og omkostninger) , , ,00 Årsresultat 9 441, , ,32 Balanserekneskap 2013 Eiendeler Inngående balanse I perioden Utgående balanse Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler ,15 0, ,15 Sum finansielle anleggsmidler ,15 0, ,15 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Sparebanken Møre ( ) - Brukskonto , , , Sparebanken Møre ( ) - Servicekonto , , , Sparebanken Møre ( ) - Hallkonto 8 466, ,00 468, Nordea ( ) 3 485, ,73 8,67 Kasse 0,00 0,00 0,00 Fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum bankinnskudd, kontanter o.l , , ,95 Sum omløpsmidler , , ,95 Sum eiendeler , , ,10 Egenkaptial og gjeld Egenkapital Annen egenkapital , , ,90 Sum egenkapital , , ,90 Gjeld Kortsiktig gjeld Lån , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,00 Sum egenkapital og gjeld , , ,10 Kasserer 2013: Synnøve Riise 5 Side150

151 Ridekurs 2013: Gruppeoppsett Ridekurs 1 Veke 2, 3, 4, 8, 9 og 10/2013 Navn Fødselsnr Adresse II Foresatte Adele Farstad HADDAL Bianca Gamlem Dinah Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Elisabeth Fjørtoft Vik ULSTEINVIK Astrid G. Fjørtoft Frida Nymark Engelstad 6095 BØLANDET Lise Nymark Hedda Øvrelid BRANDAL Maria K. Karlstrøm Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Malene H. Lillestøl MOLTUSTRANDA Olaug Janne Husøy Maria Emilie Skeide ULSTEINVIK Lena Skeide Martine Myran 6095 BØLANDET Tone Myran Maryon S. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr Nathalie Stene ULSTEINVIK Finn Helge Stene Pernille Riise Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Sandra Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Sigrun Øyehaug Høydal ULSTEINVIK Tonje Ø.- Ruud Sølvi Hjelvik ULSTEINVIK Elin Pedersen Thea Nygjerde HADDAL Lene Moldskred Nygjerde Unni Lize Moltumyr MOLTUSTRANDA Vanessa M. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr Gruppeoppsett Ridekurs 2 Veke 14, 15, 16, 20, 21, 22/2013 Navn Fødselsnr Adresse II Foresatte Dinah Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Izabela Hallmann ULSTEINVIK Mariola og Franciszek Hallmann Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Malene H. Lillestøl MOLTUSTRANDA Olaug Janne Husøy Maria B. Hustadnes HAREID Linda B. Hustadnes Maria Emilie Skeide ULSTEINVIK Lena Skeide Maryon S. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr Nathalie Stene ULSTEINVIK Finn Helge Stene Nikola Wrzesinska HAREID Agnieszka Wrzesinska Pernille Riise Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Sandra Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Sigrid A. Moltumyr MOLTUSTRANDA Sunniva D. Trettø HAREID Maria Dimmen Sølvi Hjelvik ULSTEINVIK Elin Pedersen Tuva Rognes Engkrog HAREID Heidi Engkrog Unni Lize Moltumyr MOLTUSTRANDA Vanessa M. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr 6 Side151

152 Gruppeoppsett Ridekurs 3 Uke 17, 18, 19, 23, 24, 25/2013 Navn Fødselsnr Adresse II Foresatte Amanda Jonberg ULSTEINVIK Gry Anita Jonberg Astrid B. Øvrelid HJØRUNGAVÅG Ann Kristin Brandal Beate Rødseth ULSTEINVIK Claudia Marilyn Gården ULSTEINVIK Liv bente Gården Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Ida K. Skrede Halle LARSNES Susann Skrede Jenny Kvammen HAREID Randi Kvammen Karoline E. Hagen 6063 HJØRUNGAVÅG Arnhild Emdal Liv Bente Gården ULSTEINVIK Mailen G. Nilsen HADDAL Janne Nilsen Nathalie Stene ULSTEINVIK Finn Helge Stene Oline G. Nilsen HADDAL Janne Nilsen Pauline T. Øvrelid HAREID Merete Tjervåg Pernille Riise Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Synnøve Rabben ULSTEINVIK Jonny Rabben Unni Lize Moltumyr MOLTUSTRANDA Victoria Rødseth Bøe ULSTEINVIK Beate Rødseth Gruppeoppsett Ridekurs 4 Veke 37 48/2013 (untatt hausferie veke 41) Navn Fødselsnr Foresatte Agata Julia Rybicka HAREID Malgorzata Rybicka Aurora Borgund GURSKØY Elisabeth Borgund Amalie Lovise Teige NERLANDSØY Janka Teige Cornelia Røthe HAREID Ann-Christin Grøttå Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Izabela Hallmann HJØRUNGAVÅG Mariola Hallmann Jenny Kvammen HAREID Randi Kvammen Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Katarzyna Zdanowicz 6060 HAREID Sylwia Zdanowicz Malgorzata Zdanowicz HAREID Sylwia Zdanowicz Maria B. Hustadnes HAREID Linda B. Hustadnes Martine Brandal Haugen HAREID Marianne B. Haugen Martine Myran BØLANDET Tone Lehn Nathalie Stene (betalt ) ULSTEINVIK Finn Helge Stene Nikola Wrzesinska HAREID Agnieszka Wrzesinska Olivia Birkehol Røyset HAREID Helle Marie Røyset Sara T. Kvammen HJØRUNGAVÅG Rakel Teigene Victoria R. Bøe ULSTEINVIK Beate Rødseth Gruppeoppsett Ridekurs /2014 Veke 48/13-07/14 (Unntatt veke 52/13+01/14) Navn Fødselsnr Foresatte 7 Side152

153 Amalie Lovise Teige NERLANDSØY Janka Teige Aurora Borgund GURSKØY Elisabeth Borgund Cornelia Røthe HAREID Ann-Christin Grøttå Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Jenny Kvammen HAREID Randi Kvammen Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Katarzyna Zdanowicz HAREID Sylwia Zdanowicz Malgorzata Zdanowicz (1t) HAREID Sylwia Zdanowicz Maria B. Hustadnes HAREID Linda B. Hustadnes Martine Brandal Haugen HAREID Marianne B. Haugen Mathea Olise Holstad Myklebust ULSTEINVIK Lena Holstad Mathilde Jøsokbakke GURSKØY Hanna Jøsokbakke Mina Øvrelid Skeide HJØRUNGAVÅG Tone Øvrelid Nikola Wrzesinska HAREID Agnieszka Wrzesinska Olivia Birkehol Røyset HAREID Helle Marie Røyset Pernille R. Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Sofie Marie Sunde Aasen ULSTEINVIK Katrine Lillebø Aasen Martinus Overå-Nordstrand 6060 HAREID Sigbjørn Nordstrand 8 Side153

154 Alfabetisk medlemsliste per : Adele Farstad Ingeborg Brudevoll Mathea Olise Holstad Myklebust Sunniva Dimmen Trettø Agata Julia Rybicka Izabela Hallmann Mathilde Jøsokbakke Sunniva Øye Amalie Lovise Teige Jenny Kvammen Mette Longva Synnøve Rabben Amanda Jonberg Julie Bakken Mina Øvrelid Skeide Sølvi Hjelvik Astrid B. Øvrelid Julie D. Hjelmeseth Nathalie Stene Thea Nygjerde Astrid Brudevoll Karoline E. Hagen Nikola Wrzesinska Tor Atle Valderhaug Astrid Margrethe Jøsok Katarzyna Zdanowicz Olav-Sverre Lynge Tuva Rognes Engkrog Aurora Borgund Kirsti Elvebu Olea Br. Naustenget Unni Lize Moltumyr Beate Rødseth Kjetil Nesset Oline G. Nilsen Vanessa M. Moltumyr Benedikte Emdal Hagen Lerita Melhus Olivia Birkehol Røyset Victoria R. Bøe Camilla Strand Ringstad Line S. Jonsrud Pauline M. Holstad Vilde Fjørtoft Christin Strand Liv Bente Gården Pauline T. Øvrelid Claudia Marilyn Gården Mailen G. Nilsen Per Gunnar Hjørungdal Totalt: 77 Cornelia Røthe Malene H. Lillestøl Pernille Riise Eidem Dinah Valkve Malgorzata Zdanowicz Rebekka Liavåg Eir Auganæs Maria B. Hustadnes Sandra Valkve Elisabeth Fjørtoft Vik Maria Emilie Skeide Sara T. Kvammen Ester Pauline J. Nesset Marius Jøsok Nesset Severin Eilertsen Frida Nymark Engelstad Martine Brandal Haugen Sigrid A. Moltumyr Hedda Øvrelid Martine Myran Sigrun Øyehaug Høydal Hilde Kristin Thomassen Martinus Overå-Nordstrand Sigurd Liavåg Ida K. Skrede Halle Maryon S. Moltumyr Sofie Marie Sunde Aasen 9 Side154

155 Innsendt: :38:18 Ref.nr: HFTXGR Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Skulevegen 5 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNNMØRE Postnr Poststed ULSTEINVIK Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder sajanthan Ramachandran Adresse Postboks 478 E-postadresse Kasserer Wathsala Senthilkumar Adresse øvste storegjrdet 08 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Ulsteinvik Telefon Poststed Ulsteinvik Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe it ansvarlig Betegnelse undergruppe kultur ansvarlig Betegnelse undergruppe læraransvarlig Kontaktperson Rajeevan Kontaktperson Senthilkumar Kontaktperson Manjula Telefonnr Telefonnr Telefonnr Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter tamilsk undervisning Brukstid/hyppighet per år 150 timer , Sem & Stenersen Prokom AS Side155 Side 1 av 3

156 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter tamilsk kultur dans Foreningens/gruppens aktiviteter lekse hjelp Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år 200 timer Brukstid/hyppighet per år 200 timer Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Over 50 Antall 25 Antall 35 Antall 8 Totalt aktive medlemmer 68 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall 25 Kontingent 0 Beløp 0 Medlemsgrupper Over 50 Antall 8 Kontingent 0 Beløp 0 Medlemsgrupper Under 20 Antall 35 Kontingent 0 Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Søknadsbeløp Tilskuddsordning Søknadsbeløp Sum Søknad vi søker drift tilskudd for at vi kan drive vår tamilsk undervisning med gode resultater. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap report 2014.xlsx Legg ved årsberetning Årsrapport 2013.docx Legg ved budsjett for inneværende år busjet 2014.xlsx Medlemslister med fødselsår medlemmer 2014-år.odt Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: , Sem & Stenersen Prokom AS Side156 Side 2 av 3

157 Kulturformål - søknad om tilskudd Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side157 Side 3 av 3

158 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) Busjet 2014 TILSKOT KR Offentelige tilskudd Annai poopathi oslo kr 9 000,00 Møreog Romsdal Fylke kr ,00 ulstein kommunne kr 2 500,00 Hareid komunne kr 2 500,00 Herøy komunne kr 2 500,00 Foreldrebidra kr 8 500,00 privat bidra/sponser kr 2 000,00 Rente Intekt Total kr ,00 Sajanthan Ramachandran Styre Leiar ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) org: Side158

159 URSENTER - YTRE SUNMØRE VIK) 2014 UTGIFTER KR Eksam kostnad kr 700,00 Nytt år feiring og jule feiring kost kr 2 000,00 Arrangmenter (Kultur,sommer ) kr 3 900,00 Sammling sund -Høst,vår,vinter kr 1 700,00 kopiering kr 1 000,00 Reise kost til dance lærer kr 1 800,00 Lærer engasjement kr ,00 Adminstrasjonutgifter - lære bøker kr 1 100,00 Andre drifft kostnade kr 800,00 Telephon og port kr 1 100,00 Reise til andre stad kostnad kr 1 400,00 sport kr 6 000,00 Total kr ,00 Side159

160 Side160

161 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) RESULTAL PER UTGIFTER SAMLE INNTEKTER Offentelige tilskudd kr ,00 Foreldrebidra kr 8 500,00 privat bidra/sponser kr 2 100,00 Rente Intekt kr 11,00 10ÅRS JUBILUM TILSKUDD kr ,00 Eksam kostnad kr 359,00 Nytt år feiring og jule feiring kost kr 1 720,00 Arrangmenter (Kultur,sommer ) kr 3 824,00 Sammling sund -Høst,vår,vinter kr 1 013,00 kopiering kr 697,00 Reise kost til dance lærer kr 638,00 Lærer engasjement kr ,00 Adminstrasjonutgifter - lære bøker kr 255,00 Andre drifft kostnade kr 800,00 Telephon og port kr 1 008,00 Reise til andre stad kostnad kr 1 400,00 sport kr - bank omkostnad kr 180,00 10ÅRS JUBILUMKOSTNAD kr ,00 TIL BALANCE kr ,00 kr ,00 kr ,00 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) BALANCSE PER BANK kr 7 290,40 FRÅ RESULTAT kr ,00 Kontant kr ,00 skyldig utgifter kr 1 618,00 skyldige 10års jub. Støtte kr 5 000,00 skyldig utgifter -lyd anleg kr 2 578,00 skyldige utgifter - lokal leie kr 1 800,00 skyldige reise kost kr 1 948,00 skyldige data kostnad kr 3 580,40 kr ,40 kr ,40 Side161

162 TILSKOT KR UTGIFTER KR Offentelige tilskudd Eksam kostnad kr 359,00 Annai poopathi oslo kr 7 000,00 Nytt år feiring og jule feiring kost kr 1 720,00 Annai poopathi oslo medlem kr 1 727,00 Møreog Romsdal Fylke kr ,00 Arrangmenter (Kultur,sommer ) kr 3 824,00 ulstein kommunne kr - Sammling sund -Høst,vår,vinter kr 1 013,00 Hareid komunne kr 2 000,00 kopiering kr 697,00 Herøy komunne - kr ,00 Reise kost til dance lærer kr 638,00 Foreldrebidra kr 8 500,00 kr 8 500,00 Lærer engasjement kr ,00 privat bidra/sponser kr 2 100,00 kr 2 100,00 Adminstrasjonutgifter - lære bøker kr 255,00 Rente Intekt kr 11,00 kr 11,00 Andre drifft kostnade kr 800,00 Telephon og port kr 1 008,00 10ÅRS JUBILUM TILSKUDD kr ,00 kr ,00 Reise til andre stad kostnad kr 1 400,00 sport kr - bank omkostnad kr 180,00 10ÅRS JUBILUMKOSTNAD kr ,00 Total kr ,00 Total kr ,00 Revisor ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) Tilskot busjet 2013 Kassere A.Selva Revidert Medlemmer S.Wathsala 1. S.Vamathvan 2. V.Lavanya ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) org: Side162

163 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER 10ÅRS JUBILUM TILSKOT UTGIFTER KR Offentelige tilskot Kulturinnslag kost Annai poopathi oslo kr 5 000,00 Instrumenter og tilbehør kr 170,00 kr 1 085,00 Wigo as kr 5 000,00 Dimmna grende hus leige kr 1 800,00 Sparebank møre kr 5 000,00 Servering kr 1 884,00 Norway Pelagic - skyldig kr 5 000,00 Reise kostnad - oslo og andre plass Foreldrebidra kr 6 300,00 Gåve til programerene kr 7 890,00 lotto kr 1 612,00 Data kr 3 580,40 kr 750,00 Uniform kr 1 448,00 Magazin kr 6 000,00 Sponser diplom kr 156,00 Statoil kr 1 000,00 lotto gåve kr 447,00 Shell ulsteinvik kr 1 000,00 dance øving mat servering kr 1 427,00 TechInfo kr 1 000,00 lyd kr 2 578,00 Trafikkterminal kr 500,00 Ring taxi kr 1 000,00 Total kr 5 000,00 kr ,00 Total kr 9 576,40 kr ,00 Revisor A.Selva Revidert Medlemmer Kassere S.Wathsala 1. S.Vamathvan 2. V.Lavanya ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) org: Side163

164 B Årsrapport for 2013 md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center Ytre Sunnmøre Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ytre Sunnmøre Ulstein, Hareid, Herøy Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- Side164

165 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Innledning om Sentret Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter startet Mange mente det var på tide å ta bedre vare på den tamilske identiten. Etter den dagen, har TRVS vokst stadig mer: Den i dag har alt 18 avdelinger her i Norge. Måla våre er følgende: 1. Skape bru mellom tamilere og nordmenn. 2. Styrke tamilenens evne til å delta i den norske samfunnet. 3. Ta vare å tamilenes identitet og på den måten å bidra til en vellykket integering. 4. Styrke den høye kompetansen blant tamiler i ulike yrker. 5. Arrangere et bredt spekter av undervisningstilbod og Sosiale og kulturelle aktivitetar. 6. APTK har bare tamilsk undervisning, men også ekstrahjelp i andre skolefag,t.d naturfag og samfunnsfag. For oss er det svært viktig og holde kulturen, språket og selve identiteten. For å kunne utvikle dette videre til barn og barnebarn, kultur og idrett er en stor plass i denne organisasjonen. I år er det 10 år sidan vi har starta opp Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter. Vi har meldlemer frå Ulsteinvik, Hareid og Herøy komunnene. vi har medlemer som komer frå Skodje og Ålesund også som trivest godt med oss her. Vi har lagt føre oss ein stor Elev prosjekt i år. Sidan det er 10 års jubileum år so har vi gitt elevane vår ein prosjekt der vi skal lansere ein bok av skolen på vår 10 års feiringa som vi skal ha i oktober. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 1 Side165

166 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy ÅRS REFERAT 2013 Januar Styret og lærerne starta med planleggings dag sluten av desember. APTK er en Tamilskkultur foreining som vel kjent blant kommunar og skoler ikkje bare i Sunnmøre, men over hele Norge. Leksehjelp er en velkjent ordning. Vi har veldig gode rutiner og strategi for å kjøre senteret med et godt formål. I forfjor startet vi leksehjelp til våre elever for norsk og engelsk tillegg til morsmålsopplæring. I år har vi fått inn fleir elerver enn i fjor. Norsk tamilske ungdommar viser stor interesse for dette. Vi har no økt lekse hjelp timer frå fjor til i år. Elevene har bare skriftlig tentamen for å sjekke kompetansane sine. I 2012 innførte vi ein ny muntlig eksamens metode og gjennomføre dette med gode resultatet. Denne metode har vi fått gode tilbake melding frå elever og foreldre. Men i år bestemte TRVS og TEDC at i den internasjonale general tentamen skulle ha en munnleg del også. Diskusjonar om korleis barn utviklar seg i denne nye munnleg tentamens metode. Saman med lærarane og styret vart vi enige om å bruke den metoden vi brukt i fjor kunne vi bruke i år også. Metoden er det same muntlig eksamens metoden på vanlig ungdomsskule trin. Vi innførte elevråd på skolen for noen årsiden, den holder vi på og forsettet i år også. Elevrådet handeler om elevene samler seg slutten av månen der dei diskuterer saker som dei får med seg på skolen som er relevante å bruke i den tamilske undervisninga. Vi i styre ønske å jobbe tett at med elverådet som vi jobbar med lærarane. Det er også for å auke den munnlege og språkelige kompetansen og lære seg språket bedre. Dette gjer oss meir samarbeid mellom elever og lærarar. Tradisjonelle Solfest, nyttårs dag for tamilane Molde tamilsk kunst og kultur organisasjon arrangerte den tamilske nyttårsdagen i molde. Denne feiringa har dei feira i alle år derfor drar vi alle dit. Barna frå avdelinga vår deltok i år også. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 2 Side166

167 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Februar I februar var styre på års møte til Oslo. Der møtte vi alle styremedlemer frå andre organisasjonar også på seminar der det var tatt opp vanskane dei møtte med elevane og korleis ein skal auke motivasjonen til å lære barna morsmål, slik dei vart meir engasjerte. I tillegg til dette vart det også diskutert om munnleg eksamen, men sidan vi hadde gjort dette tidligare enn andre var det veldig lett for oss å gjennomføre det på nytt. Avdelinga vår fekk mye skyt denne gongen for at vi har ungdommar inn i styret. Jobbar tett med dei for å utvikle oss meir. Vanlig undervisning på skolen, Mars Skolen gjekk som vanlig. Markerte kvinne danen 8. mars. Dei fleste av lærarane er kvinner med oss. Derfor valte vi å markere denne dagen at med dei. Det vart utdelt roser til kvar enkel lærarinner og kaffe og kake på skolen. April Vi har ein liten gruppe som lærer seg vår tamilsk kulturdans, dette blir lært av profesjonelle tamislk kultur dans lærar. Det blir gjor ein krav at kvar elev må ta ein skriftlig og ein praksis eksamen for å gradere seg opp. I år blei det arrangert ein skriftleg eksamen i Ålesund. Barna frå avdelnga deltok under denne eksamenen. Denne eksamen er for elevane skal opp å gradere i den kulturelle dansen. Denne type eksamen er todelt eine skriftlig og praksis. I den praksis delen skal eleven vise kva dei har lært i den perioden. Alle klasser har skriftlig kapittel prøve denne månen. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 3 Side167

168 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Mai Alle barn fekk ein dag på å førebu seg til 17 mai og 18 mai. Vi laga og teikna det Norske flaget og gjor barna klar til 17 mai. 18 mai er det ein dag vi mange tamiler markerer oss som svarte dagen, på grunn av store menneske liv tapp på srilanka går vi i ein stille tok med svart band rundt oss. Mange av elevane vart med på dette og viste seg fram som gode kjemparar for vårt eget land. Denne dagen vart gjor på Ålesund på grunn av det er ein sentral plass for mange andre kommunar i distriktet vårt. Juni Kvart år under avslutningsdagen, er det vanleg at vi delar ut karakterutskriftene frå eksamenen dei har hatt tidlegare. Her får elevane diplom og ros. Etter utdelinga av karakter utskriftene, er det vanleg at vi arrangerer grillfest for alle barna og foreldre i avdelinga vår. vi var på hyttetur, elevrådet kom med forslaget med å fare på hytte tur frå tamilsk skulen slik som dei gjer på norsk skulen. Dette var ein kjempe ide synst vi alle derfor vart det hytte tur ikkje so langt vekk, men vi var på inne på Solid senteret i Snypsørdalaen på Hareid. Dette var ein fantastisk opplevelse for barna. Mange av barna var dette første gong. Alle stor kosa seg. Turen var på 2 dagar. Dette gjer at sosialiteten i organisasjonen auke. Friidretts dag ( T-Sports 2013 ) I år vart det veldig lokalt sports dag for oss.. vi hadde det lokalt berre innan for skolen vår der vi hadde laga til ein aktivitetsdag med mange leiker, det var både store og små som var med på denne dagen og fekk det gjort det enkelt. Midt på dagen vart det selt mat og drikke i kiosken, der dei serverte både tamilsk og norsk mat. Meininga med heile dagen var at alle skulle ha det kjekt. Heilt på slutten av dagen vart det delt ut diploma, pokalar til vinnarane, alle deltakar fekk T-skorte T-sports Alle barna som var under 6 år fekk både medalje og deltakar diplom. Vi hadde forskjellige aktiviteter til alle alders grupper.. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 4 Side168

169 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Juli Sommar ferie:d August Det andre semestret starta etter sommar ferien, og fleire ny elever vart medlemmer og nye lærarar. Alt kom fort tilbake til det normale skulegangen etter ein lang sommarferie. Lekse hjelp vart populært etter sommaren komer det mange nye elver for å delta til dette frå andre kommunar, Det er kjekt å sjå at mange ny og mange ta dei gamle elevane som komer for å forsette med oss. September Vi hadde litt kulturelle aktiviteter innan for skolen, Det er normalt at vi komer inn med nye elevråd medlem men i år var det ingen som ville derfor varte dei som var der for før omvalet til det nye åre. Alle synst dei gjor ein god arbeid nye tanke gang. Dette er noe elevane vår liker på skolen vår. Elles gjekk alt som det skulle. Både undervisninga, og dans klassene. I år har vi 10års jubileum og derfor starter vi prosessen med øving og førebuing til den store dagen i desember. Vi fekk foreldre og elevrådet med på prosjektet og delte oss ansvaret. For at vi skal oppnå ein god resultat. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 5 Side169

170 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Oktober Vi hadde eit kulturelt arrangement (vaanivizha), der alle medlemmane var med og deltok. Hinduer bruker å ha en seremoni som symboliserer viktigheten utdaning. Det er barnas dag, og dei synger og spisar god festmåltid. Alle barn fram førte noe dei ville til foreldra som hadde komme til arrangement. På den tamilske tradisjonen dagen er det vanlig at dei starter på den tradisjonelle grunnleggande klassiske dansen. I år var der 2 nye elever som starta tamilsk klassisk dans. Kvar klasse hadde kvar sitt innslag som dei ville framføre.. dette var i frå dans, skodespill, synging, drama, alle jobbar tett samen for dette.. November Skolen gjekk som vanlig. Førebuing til halt års prøve. 27.november er dei ein minne dag for alle menneskjer som døde på Sri Lanka under krigen, denne dagen er blitt til ein minne dag over heile verden, 27. november samlar alle tamilane seg i rundt om i kring her i Møre og Romsdal på Hareid for å minne denne dagen, her blir det lest opp dikt. Små dans. Mange elever frå skolen vår deltok på denne minne dagen og utføre gode programmer. I tillegg var der mye øving for 10 års jubileum. Desember Morsmåls undervisning er viktig for alle tamilske barna. Av den grunn arrangerer vi forskjellige prøver og eksamenar for å auke barnas kompetanse. Det er vanlig å ha morsmåls eksamen to gangar i året. Halvårs eksamen ble arrangert den 09. desember. Den 28 vart det arrangert 10års jubileum. Dette var ein utrolig fin feiring. Mange andre tamilsk organisasjonar kom til oss og deltok med gode innslag. Ordførarane frå Hareid og Ulsteinvik vart også invitert og var til stede. Dagen var veldig korselig.. alle var i topp humør og alt gjekk som planlagt.. vi fekk veldig gode tilbake melding frå den kvelden. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 6 Side170

171 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Styre består av følgende personer i 2013 Navn Ansvar MOBIL R.Sajanthan Styreleder P.Senthilkumar Kultur ansvarlig A.Selva Sport ansvarlig S.Sivasangar Bok og utgivelses ansvarlig S. Wathsala Kasserer V. Manjula Lærer ansvarlig Rajeevan jeevaradnam IT ansvarlig Møter i 2013 Forklaring Styremøte 11 Foreldremøte 3 Lærer møte 5 Antall dager Aktivitets tabell i 2013 Forklaring Tid Aktivites dag Morsmål undervising 12:00 14:45 Søndag Kulturelle dans opplæring 10:00 12:15 Søndag Lekse hjelp 13:00 17:00 Søndag Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 7 Side171

172 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 8 Side172

173 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Medlemmer Vaksne Født Barn Født Kandasamy Yogarajah 1962 Yogarajah Laxshika 1996 Yogarajah Kamalesswari 1967 Yogarajah Thinushan 1997 Yogarajah Sanjika 1992 Selvarajah Achsuthan 1998 Poothappillai Senthilkumar 1965 Senthilkumar Jinenthiran 2001 Senthilkumar Watshala 1975 Senthilkumar Acsharan 2003 Senthilkumar Janusha 2004 Sellathamby Vamathevan 1961 Vamathevan Sarushan 1995 Vamathevan Manjula 1964 Vamathevan Suwathi 1998 Vamathevan Shruthi 2001 Sangarapillai Sivasankar 1961 Sivasankar Suvarnamughi 1994 Sivasankar Shanthasorubini 1964 Sivasankar Harini 1999 Premakumar Ramanathan 1974 Vibusan Premakumar 2004 Sujiva Premakumar 1982 Gowrishankar Ganeshamoorthy 1982 Anujan Ravichandran 1998 Ranchana Gowrishankar 1986 Yogalingam Jeyabalasingam 1981 Sivaruban Kanesaiah 1984 Pasupathy Renukadevi 1979 Kathiravelu Pravin 1998 Kathiravelu Prashan 1999 Kumarasamy Rasakumar 1970 Rasakumar Sahana 1996 Yoganathan Vijitha 1978 Rasakumar Sarmina 1997 Kunam Pasupathy 1934 Rasakumar Birintana 1999 Malar Pasupathy 1941 Rasakumar Saviin 2002 Rasakumar Kirisaan 2003 Kanagalingam Thavakumari 1967 Kanagalingam Thanja 1992 Kanagalingam Ivan 1991 Anthon Manuwelpillai 1955 Anthon Kajan 1993 Anthon Kalaranee 1959 Anthon Amsala 1991 Sellathamby Mahendrasingam 1944 Mahendrasingam Pathma 1964 Karunasamy Pusharajah 1962 Pusharajah Jesnisaliny 1996 Pusharajah Vijayaranee 1961 Pusharajah Jeswanth 1987 Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 9 Side173

174 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Pusharajah Jeswenthiny 1990 Arumugam Selva 1970 Selva Pravin 2003 Selva Indirakala 1974 Selva Piranavika 2008 Selva Arumugam Thineskumar 1989 Jeevaradnam Rajeevan 1990 Vijajarathinam Lakshan 1989 Nagenthiram Esan 1976 Esan Mathusha 2005 Esan Mohana 1982 Esan Sajeevan 2006 Esan Anushan 2010 Balasundaram Ramachandran 1959 Ramachandran Sankeertharan 1993 Ramachandran Suguna 1962 Ramachandran Sujith 1994 Ramachandran Subirthan 1997 Ramachandran Sajanthan 1991 Nirmaladevi 1960 Moorthy Kunaratnam 1961 Sagana Kunaratnam 1995 Janaki Kunaratnam 1967 Sigana Kunaratnam 1999 Kartik Kunaratnam 2002 Jeyakumar Seeveratnam 1950 Saroja Sinnathamby 1969 Baskar Viramothu 1966 Saruja Baskar 1997 Baskar Rubi 1967 Santosh Baskar 2000 Sathunalingam Rasathurai 1975 Theevika sathunalingam 2008 Pareetha Sathunalingam 1983 Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 10 Side174

175 Innsendt: :47:14 Ref.nr: NHHXUO Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Oreteigen 21 Forening/organisasjon The Five Beats E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Jogeir Gjerde Adresse E-postadresse Postnr Poststed Telefon Kasserer Asbjørn Brubakk Adresse Hjørungavåg E-postadresse Postnr Poststed Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Spelejobbar, konsertar Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år 5 Brukstid/hyppighet per år Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side175 Side 1 av 3

176 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer The Five Beats er eit band med seks medlemmar. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Studio 5B, Bigset Vest Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad The Five Beats skal gi ut ein jubileums-cd, i tillegg til eit hefte med historier og anekdoter frå eit 50- årig turneliv. Leif Arne Grimstad er i gang med heftet. Cd'en skulle bli utgitt i fjor, men harddiskrecorderen vår havarerte, så vi har måtta satt innspeling på vent. No har vi fått ny tilsendt frå England, og skal fortsette arbeidet. Vi håper å få gitt ut cd'en til Hareidsstemna 2014, over 50 år etter vi starta. Vi søkjer om midlar til å dekke utgifter i forhold til innspeling og produksjon av cd og hefte. Legg ved eit oppslag frå sist vi søkte om midlar. Håper på positivt svar. Med vennleg helsing The Five Beats Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side176 Side 2 av 3

177 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg 2055_001.pdf Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side177 Side 3 av 3

178 Side178

179 Innsendt: :20:27 Ref.nr: TQAQAD Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskot Opplysningar om søkjar Type søkjar T Foreining/organisasjon o Person Orgnr Adresse Øvste Storegjerdet 8 E-postadresse Tilknytt fylkesorganisasjon Foreining/organisasjon TAMILSK KVINNE Postnr Poststad ULSTEINVIK Telefon Stiftingsår Bankkonto Tilknytt landsorganisasjon Internettadresse Styresamansetning Styreleiar Wathsala Senthilkumar Adresse Øvste storegjrdet 08 E-postadresse Kasserar Mamathi Indu Adresse Fløvegen E-postadresse Postnr Postnr Poststad Ulsteinvik Telefon Poststad Ulsteinvik Telefon Undergrupper Nemning undergruppe Aktivet Nemning undergruppe Trenning Nemning undergruppe Mat Laging Kontaktperson Mohana E. Kontaktperson Shantha S. Kontaktperson Vijerani P. Telefonnr Telefonnr Telefonnr Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktivitetar Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Aktivet Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Trenning Brukstid/frekvens per år 33 Brukstid/frekvens per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side179 Side 1 av 3

180 Kulturformål - søknad om tilskot Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Brukstid/frekvens per år Brukstid/frekvens per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Aktive medlemmer Under 20 Tal 13 Tal 3 Tal 6 Totalt aktive medlemmer 22 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Medlemsgrupper Over 50 Tal 13 Tal 3 Kontingent 200 Kontingent 200 Beløp Beløp 600 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent Eigedommar/anlegg Noverande eigedommar/anlegg Vedlikehald Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskot Type tilskot Type tilskot Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Aktivet og Trenning Utstyr Vedlegg Legg ved siste reviderte rekneskap reg2013.xlsx Legg ved årsmelding Årsmelding 2013.xlsx Legg ved budsjett for inneverande år Bujet2014.xlsx Medlemslister med fødselsår Medlem2014.xlsx Andre vedlegg: Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side180 Side 2 av 3

181 Kulturformål - søknad om tilskot Type vedlegg støtte Type vedlegg støtte Last opp vedlegg accounttransactions sri lanka.pdf Last opp vedlegg children home.jpg Blir ettersendt T per post Blir ettersendt o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side181 Side 3 av 3

182 Side 1 av 1 Transaksjonshistorikk Søk i periode: Inngående saldo : ,31 Kontonr: Utgående saldo : 5 956,31 IBAN: NO Val. riktig saldo : 5 956,31 Val.: NOK Bevilget kredit: 0,00 Navn: TAMILSK KVINNE ORG Skrevet ut den kl. 22:54:00 Bokført Bet.type Tekst Val. dato Ut av konto Inn på konto Overførsel utland Sivanantham Vimaladevy , Omkostninger ,00 Side182

183 TAMILSK KVINNE ORANISJON BUDSJET 2014 Meldemskontigent kr 3 200,00 Annonsering kr 300,00 Utbet. Tilskot frå fylket kr 4 500,00 Matirialer til aktiveter kr 4 400,00 Utbet. Tilskot frå Ulstein komm. kr 1 500,00 Serverin / Kontorkostnad kr 2 700,00 Utbet. Tilskot frå herøy komm kr 1 000,00 Adminstrasjonutgifter / lokale leie kr 800,00 Utbet. Tilskot frå Hareid komm kr 1 500,00 Reise til møte og Samling andre steder kr 1 000,00 Salg kostnad kr 2 500,00 Sum Inntekter kr ,00 Sum Utgifter kr ,00 WATHSALA SENTHILKUMAR Leiar Tamilsk kvinne org Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) Org: Side183

184 Side184

185 TAMILSK KVINNE ORGANISJON MEDLEMER NR: NAVN Fødsel år Sted 1 Vijitha Yoganathan Herøy 2 Mahaladchumy Ravindrarasan Hareid 3 Indirakala Selva Hareid 4 Suja Fernando Hareid 5 Suguna Ramachandran Hareid 6 Mohana Esan Hareid 7 Nirmaladevi Hareid 8 Sujiva Premkumar Hareid 9 I. Kavitha Hareid 10 Santhasorubini Sivasankar Hareid 11 Kamaleswary Y. Ulsteinvik 12 Manjula Vamthevan Ulsteinvik 13 Mamathi Indu Ulsteinvik 14 Vijeyarani pushpparaja Ulsteinvik 15 Wathsala Senthilkumar Ulsteinvik 16 G.Ranji Ulsteinvik Under 20år 17 Rajitha 1999 Hareid 18 Jeevana 1995 Hareid 19 Sahana Rasakumar 1996 Herøy 20 Sharmina Rasakumar 1997 Herøy 21 Suwathi Vametheven 1998 Ulsteinvik 22 JesNishalini Pushparaja 1996 Ulsteinvik 23 Laxshika Yogaraja 1996 Ulsteinvik Wathsala Senthilkumar Leiar Tamilsk Kvinne Org. Org: Mohna Esan Sekretær Side185

186 TAMILSK KVINNE ORGANISJON UTGIFTER SAMMLE INTEKTER Medemskontigent kr 3 400,00 Utbetalt Tilskoteter kr 6 480,00 Salginntekter kr 8 247,00 Renteinntekter kr 4,81 Avskriving av inventar kr 902,50 Matirialer til Aktiviteter kr 2 223,00 Telefon og port RESULTAT kontorkostnade kr 249,00 salg kostnade kr 1 762,00 Andre drifft kostnade kr 812,00 Lokaleleie kr 1 000,00 reise kostnad kr 410,00 Bank omkostnad kr 197,00 Chatteri kr 7 000,00 Til Balance kr 3 576,31 kr kr ,50 kr ,81 - Balanse per 31.dec2013 Tilskot -Ulsteinkomunne kr 480,00 Fra Resultat kr 3 576,31 Kontanter kr 6 188,00 Penger frå sende det 2014 kr 8 500,00 Bankinnskudd kr 5 408,31 ved bank uts. kr ,31 kr ,31 Tilskot busjet 2013 Meldemskontigent kr 3 400,00 Annonsering kr - Utbet. Tilskot frå fylket kr 4 500,00 Matirialer til aktiveter kr 2 223,00 Utbet. Tilskot frå Ulstein komm. kr 480,00 Serverin / Kontorkostnad kr 1 061,00 Utbet. Tilskot frå herøy komm kr - Adminstrasjonutgifter / lokale leie kr 1 197,00 Utbet. Tilskot frå Hareid komm kr 1 500,00 Reise til møte og Samling andre steder kr 410,00 Salg kostnad kr 1 762,00 Sum Inntekter kr 9 880,00 Sum Utgifter kr 6 653,00 Rivisor Manjula Vamathevan Kassere Mamathi Indu Revidert medlemmer 1. Vijeyarani pushpparaja 2. Vijitha Yoganathan Tamilsk kvinne org Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) Side186

187 Org: Side187

188 Side188

189 ÅRSMELDING FOR TAMILSK KVINNE ORGANISJON NR: NAVN Fødsel år Sted jan feb mars april mai juni juli august sep okt nov dec 1 Vijitha Yoganathan Herøy * * * * * S * * * * 2 Mahaladchumy Ravindrarasan Hareid * * * * * 0 * * * * 3 Indirakala Selva Hareid * * * M * * * * * 4 Suja Fernando Hareid * * * * M * * * * 5 Suguna Ramachandran Hareid * * * E * * * * 6 Mohana Esan Hareid * * * * * R * * * * 7 Nirmaladevi Hareid * * * * * * * 8 Sujiva Premkumar Hareid Fødsel Permisjon * F * * * * * 9 Santhasorubini Sivasankar Hareid * * * * E * * * 10 Kamaleswary Y. Ulsteinvik * * * * R * * * 11 Manjula Vamthevan Ulsteinvik * * * * * I * * * * * 12 Mamathi Indu Ulsteinvik * * * * * * A * * * * 13 Vijeyarani pushpparaja Ulsteinvik * * * * * * * * 14 Wathsala Senthilkumar Ulsteinvik * * * * * S * * * * 15 R. Suganthi Hareid * * * * 0 Reise 16 G.Ranji Ulsteinvik * * * * M Fødsel permisjon 17 I. Kavitha Hareid * * * M * * * * * E Under 20år R 18 Sahana Rasakumar 1996 Herøy * * * * F * * * * 19 Sharmina Rasakumar 1997 Herøy * * * * * E * * * * 20 Rajeetha 1999 Hareid 21 Suwathi Vametheven 1998 Ulsteinvik * * * * R * * 22 JesNishalini Pushparaja 1996 Ulsteinvik * * * * * I * * * * * 23 Suvarnimuhi Sivasangar 1994 Hareid * * * * A * * * 24 Jeevana Jevarathnam 1995 Hareid * * * * * 25 Laxshika Yogaraja 1996 Ulsteinvik * * * * * * * * * * Sekretær Mohana Esan Tamilsk kvinne org - org: Side189

190 Årsmelding for"tamilsk Kvinne Org sin Års Aktiveteter 2013 Styret har vore samansett slik; Wathsala senthilkumar Mohana Esan Mamathi Indu Manjula Vamathevan Vijeyarani pushpparaja Santhasorubini Sivasankar Mahaladchumy Ravindrarasan Leiar kontakt person i komunnene og Fylke Sekretær Kasserar Revisor Mat lagingleiar Sport leiar Program leiar Vi har vore samla kvar månader. Vi er takksame til Frivillig sentralet i Ulsteinvik og på Hareid og Herøy. Aktiveteter halde på 2013 januar februar mars april Første møte etter nyttår Hekle - Grytekluter Feira Kvinne dag Pasty Conference film Director - Ålesund Viser frå Mahaladchumy Ravindrarasan Wathsala Senthilkumar mai Vårrull Vijitha Rasakumar juni august september oct SMAK AV ULSTEIN SILKE BLOMSTER DECORASJON KAKE LAGING - FLØTE KAKE Sy - nattkle Wathsala Senthilkumar Suguna Ramachandran Nirmale Devi november Minnesund Hareid ungdomskole Matsalg Nettball Tunerium Hareid hallen dec Annai poopathi 10års Jubilum Delta all medlem med famile. Side190

191 viktige meldingen kr. Sende til Mahadeva children Home på sri lanka kr sende til sri lanka 'Temporary resettlement project' 04. Bilde frå barn heim Syam Prosject(Enkje) For styret Mohana Esan Sekretær Tamilsk kvinne org Org: Wathsala Senthilkumar Leiar Side191

192 ÅRSMELDING FOR HAREID KUNSTLAG, 2013 Årsmøtet i fjor var på Klubbhuset. Der fekk vi eit "minimøte" med Munch v/ Inga Ishild Hareide som viste lysbilete og heldt kåseri. Etterpå fekk vi eit kurs i "kunsten å ramme inn" ved Morten Solheim frå Glas og Ramme, Ulsteinvik. Vi hadde lettare servering, rundstykker og kaker. Den første utstillinga var av Nils Taklo, og var open og april. Taklo kalla utstillinga si "Nostalgi." Han stilte ut figurative oljemåleri med abstrakte fargar, mange av motiva var henta frå kystlandskapet. Utstillinga hadde 37 besøkande, og det var selt eitt maleri. Jarl Schrøder opna utstillinga, og kunstnaren var til stades. Ingrid Småge stod for det musikalske med ukulele og sang. Den neste utstillinga var barnekunstutstillinga v/elevar ved Hareid musikk og kulturskule. Dette er ei populær utstilling for både vaksne og barn. Utstillinga var open 25 og 26 mai, og der var 92 besøkande. Ordførar Anders Riise opna utstillinga og delte ut kvar si rose til borna. Sommarutstillinga opna 10 aug. Og var elles open 11, 17 og 18 august. Fire unge kunstnarar stod for utstillinga: Silje Bjerke, Maylen Tørlen, Anniken Jøsok Hessen og Silje Iren Engstrøm. Desse representerte mange spanande kunstuttrykk, mellom anna foto, smykkar og silketrykk. Det vart selt eitt verk. Kjartan Leer-salvesen opna utstillinga. Stemneutstillinga: Rudolf Overå var stemneutstillar. Utstillinga vart halden i lokalet til det tidlegare Hareid Elektriske i Kjøpmannsgata. Opningsdagen var den 12 okt., og kunstnaren var tilstade. Utstillinga var open kvar dag i stemneuka. Både lokalet (lyst og luftig) og utstillinga fekk mykje skryt av besøkande som kom opp i 136. Overå kalla utstillinga si "Motpolar". Han er ein fargerik kunstnar som mellom anna blir inspirert av elektriske energiar, det arktiske nordlyset og nordisk mytologi. Og mange av verka på utstillinga var farga av det. Det vart selt sju maleri pluss brikker og bord med motiv frå nokre av verka. Kultursjef Oddbjørn Grimstad opna utstillinga, og Hjørungavåg skulekorps spelte etter ynskje frå kunstnaren. Juleutstillinga opna 7. des. og skulle etter planen vidare vere open den 14.og 15. des. Men på grunn av stor interesse vart det annonsert to ekstra dagar, 21. og 22. des. Side192

193 Heile ni kunstnarar stilte ut maleri og ein må seie at svært mange av verka held ein høg kvalitet. Heile 85 kunstverk pryda veggane, og i dei store og lyse lokala i Kjøpmannsgata kom dei verkeleg til sin fulle rett. Dette er muligens den beste juleutstillinga Hareid Kunstlag har hatt. Jarl Schrøder opna utstillinga. Sofie Gjerde Tonev og Anna Jønsson song tostemt to julesongar Dei som stilte ut var: Kristine Hareide, Cecilie Lid Hole, Arnfinn Stordal, Lisa Liavåg, Agathe Riise, Sølvi Utgård, Dag Hallvard Flakk, Dilami Sivalinga og Ingeborg Eilertsen. Cecilie Hole selde 5 bilete, Dag Hallvard Flakk 7, Ingeborg Eilertsen 3 og Sølvi Utgård 2 bilete. Hareid Kunstlag kan avslutte året med ei behaldning på kr Sidan vi ikkje har hatt leiar dette året, så vart oppgåvene fordelte på styremedl. og varamedl. Kjartan Leer-salvesen, administrativ leiar. Geir Eilertsen, kasserar Cecilie Lid Hole styremedlem, og Kristine Hareide kunstneriske leiarar. Hilde Bente Soleng Hjøranlid styremedlem. Inghild Brekke, skrivar Jarl Schrøder, Kristine Hareide og KariBritt Løset (vara) Side193

194 Side194

195 Innsendt: :48:21 Ref.nr: XNNWCM Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Adresse Grova 38 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon Hareid kunstlag Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Norske kunstforeninger Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Kjartan Leer-Salvesen Adresse Grova 38 E-postadresse Kasserer Geir Eilertsen Adresse Strandgata 95 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Kunstutillinger Foreningens/gruppens aktiviteter Kunstformidling og foredrag Brukstid/hyppighet per år ca. 4-5 utstillinger per år Brukstid/hyppighet per år 0 i 2013, 5-10 i 2014 j , Sem & Stenersen Prokom AS Side195 Side 1 av 3

196 Kulturformål - søknad om tilskudd Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Aktive medlemmer Antall 40 Antall 55 Antall Totalt aktive medlemmer 95 Kommentarer Barn og unge har gratis inngang og trenger ikke medlemsskap i kunstlaget. Kunstlaget hadde ca. 95 medlemmer ved årsskiftet 2013/14, og de fordeler seg omtrent slik antydet over. Vi har ikke fordelt medlemskontingenten på aldersgruppen, se derfor regnskap for innbetalt medlemskontingent i 2013, jf. neste punkt unde.r Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Leier lokale i Kjøpmannsgata som vi bruker til utstillinger. Vedlikehold Oppgradering av lokalet til utstillingsformål. Mer langsiktige planer om oppgradering av lager for bedre oppbevaring av kunstlagets samling. Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side196 Side 2 av 3

197 Kulturformål - søknad om tilskudd Hareid kunstlag søker om støtte til å gjennomføre kunstformidling i forbindelse med to planlagte utstillinger i I forbindelse med Vikhagen-utstillingen "Slaget ved Hjørungavåg, 2013" gjennomførte kunstlaget omvisninger for 19 skoleklasser og for Hareid Rotary. I tillegg til dette hadde kunstlaget et eget arrangement for alle lærerne i kommunen, og for Hareid næringsforum og Hareid historielag. Disse arrangementene som involverte omvisning, foredrag og kunstformidling var arrangementer som var ekstra tiltak i forhold til hovedutstillingen i brannstasjonen og salgsutstillingen i Kjøpmannsgata. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på omvisningene og foredragene. Derfor ønsker Hareid kunstlag å fortsette og forsterke vårt arbeid med kunstformidling i forhold til ulike aktører og organisasjoner i Hareid kommune. Vi søker om støtte til å gjennomføre 1) Kunstformidling i forbindelse med barnekunstutstillingen i mai/juni Vi ønsker å lage egne omvisninger og workshops for barnehagene i kommunen og for klassetrinn. 2) Kunstformidling i forbindelse med stemneutstillingen under Hareidsstemna høsten Her tenker vi oss ulike målgrupper, både barn/ungdom, men også muligens kunstformidling for eldre og andre tiltak. Vi vil bruke støtten til å utvikle og gjennomføre opplegg som nevnt i pkt Kunstlaget har ikke anledning til å klare dette i rammen av vår ordinære drift. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap H:\DOKUMENT\Privat\Kunstlaget\Regneskap Hareid Kunstlag 2013, underskreve.pdf Legg ved årsberetning H:\DOKUMENT\Privat\Kunstlaget\ÅRSMELDING FOR HAREID KUNSTLAG.docx Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side197 Side 3 av 3

198 Innsendt: :40:22 Ref.nr: YJNKBX Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Adresse Snipsøyrdalsvegen E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon Snipsøyrdalen Grendalag Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Julianne Nesset Kvalsund Adresse Snipsøyrdalsvegen 437 E-postadresse Kasserer Ronny Nesset Adresse Snipsøyrdalsvegen E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Vedlikehald av Snipsøyrdalen skule Foreningens/gruppens aktiviteter Arrangement knytt til grendalaget Foreningens/gruppens aktiviteter Utleige av skulen Brukstid/hyppighet per år 1-2 g per år Brukstid/hyppighet per år 5-6 g pr år Brukstid/hyppighet per år ca 5 g pr år , Sem & Stenersen Prokom AS Side198 Side 1 av 3

199 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Snipsøyrdalen skule. Vedlikehold Innen rimelighetens tid ser vi at skulen har stort behov for oppgradering/vedlikehald, både utvendig men til dels innvendig. Maling av skulen utvendig, og noko vedlikehald av takstein/takrenne må prioriteres. Ytterdør er utslitt av årenes bruk, og må også byttes ut innen kort tid. Ellers kjem det vedlikehald av området rundt skulen, grus, plen etc. I tillegg til skulebygget trengs det litt vedlikehald/oppgradering av toalettrommet. Innvendig treng det enklere oppgradering, men dog nødvendige tiltak for å kunne bevare skulen i "opprinnelig" stand, men samtidig halde oss oppdaterte på nytt utstyr som vi har behov for å ha ved tildømes utleige. Vi er også til dels usikre på om vi i løpet av nær framtid må kome til å stive av golv i andre etasje. Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side199 Side 2 av 3

200 Kulturformål - søknad om tilskudd Viser til planen om vedlikehald av det eldste skulebygget i kommuna. Vi er per dags dato tre småbarnsforeldre som sit i styret, og som brenn for å ha ein samlingsplass i dalen vår. Samtidig er skulen av historisk verdi, (og for mange, av nostalgisk og minnerik verdi). Tida strekk ikkje til noko meir for oss enn for andre, og vi håpar at vi ved hjelp av kulturmidlar kan sleppe det evige jaget etter økonomisk støtte, iallefall no når vi ser at vi treng å få utført nødvendig vedlikehald for å få behalde skulen i god stand. Skulen er jamt i bruk gjennom heile året, og vi har faste arrangement i regi av grendalaget/styret, og ellers er skulen fri til utleige/anna bruk. Skal vi kunne fortsette å bruke, og leige ut skulen (og samtidig få inn økonomisk støtte slik at vi kan klare dei faste utgiftene), treng den no ei litt større oppgradering / vedlikehald enn det vi klarer på dugnad. Håpar ved å sende inn denne søknaden at vi kan få kulturmidlar, slik at vi kan få fortsette å få nytte den flotte skulen vår vidare! Med vennlig hilsen Julianne Nesset Kvalsund -Styreleiar- Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes T per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side200 Side 3 av 3

201 Innsendt: :48:50 Ref.nr: GHTTAE Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Postboks 129 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon HAREID IDRETTSLAG Postnr Poststed HAREID Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Bernhard Harkjerr Adresse Gamlebrandalsveien 39 E-postadresse Kasserer Gunn Bente Drevland Adresse E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Sommarfjøsetsvenner Kontaktperson Daniel Slettebakk Telefonnr Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Fjelltur Fritidsaktivitet Foreningens/gruppens aktiviteter Familie aktivitet Brukstid/hyppighet per år hver helg hele året Brukstid/hyppighet per år Hver helg hele året , Sem & Stenersen Prokom AS Side201 Side 1 av 3

202 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer Somarfjøsetsvenner er en frivilliggruppe under Hareid il Trim gruppa, som ønsker å gjøre sommarfjøset ved Håbakknotten mer tilgjengelig for alle som ønsker å ferdes i fjellet. Så vi har svært mange aktive medlemer men ingen registrerte. Trim gruppa har selvfølgelig en del faste medlemmer men søknaden kommer fra undergruppa i samareid med Hareid IL Trim gruppe. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Sommarfjøsetsvenner ønsker å gjenn reise sommarfjøset slik det skal bli fint for barnefamilier og andre å bruke området ved sommarfjøset ved Håbakknotten Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side202 Side 2 av 3

203 Kulturformål - søknad om tilskudd Hei Sommarfjøsetsvenner er en gruppe personer som har eit samarbeid med Hareid IL Trim gruppe, om å gjøre sommarfjøset ved Håbakknotten mer tilgjengelig og mer brukervennlig for barnefamilier og andre som liker å bruke fjellet. Sommarfjøset er en kulturskatt for Hareid kommune ogligger akkurat passe tilgjengelig fra bilvei og har gode merka råser, slik at dei fleste kan benytte seg av det. Eit ypperlig turmål for småbarnsfamilier og personer som ikke er i sin beste form. Utsikten og terengetligg ypperlig til slik at man får følelsen av å være skikkelig på fjellet uten å måtte gå så langt. Eieren av sommarfjøsen har gitt tilatelse til bruken av det. Det vi söker om er penger til å kunne sette opp noen benker og lage til en sikker bålplass, med mulighet for å grille seg noen pølser og koke seg kaffi. På sikt har vi også planer om å få på igjen taket som blåste bort i orkanen i Vi har begynt arbeidet med å igjenreise murene og vi har gravd fremm igjen golvet som har blitt borte i tidenstang. Denne plassen vil være åpen for alle som vil benytte seg av den. Det arbeides også nå med å få merket stien med skilt slik det skal være enda enkere å finne frem. Det vil også komme en innskrivings bok i regi av trim gruppa i løpet av våren. Ettersom dett ikke er en faststiftelse, men eit enket stående prosjekt, har vi derfor ikke budsjett eller regnskap og vise til. Vi har gjort litt undersøkinger og prisen for benkene og litt andre ting for å sikre murene skikkelig vil komme på ca 6000 kroner. Vi søker derfor om 6000 kroner. Mvh. Daniel Slettebakk. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side203 Side 3 av 3

204 Innsendt: :22:10 Ref.nr: QVKSVL Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Brandalsveien 35 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon NKS Møre og romsdal Tilknyttet landsorganisasjon NKS Forening/organisasjon HAREID SANITETSLAG Internettadresse Postnr Poststed Brandal Telefon Stiftelsesår Bankkonto Styrets sammensetning Styrets leder Kari Britt Løset Adresse Brandalsveien 35 E-postadresse Kasserer Hildegunn Alme Adresse oreteigen 71 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Brandal Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Varmtbadet Brukstid/hyppighet per år 6 dagar i veka - feriar Aktive medlemmer , Sem & Stenersen Prokom AS Side204 Side 1 av 2

205 Kulturformål - søknad om tilskudd Aktive medlemmer Over 50 Antall 60 Totalt aktive medlemmer 60 Kommentarer Hareid Sanitet har tre hundre medlemmar av desse er det ca 60 aktive medlemmar fordelt på 4 arbeidslag som høyrer til på Bigset, Holstad, Brandal og Hjørungavåg. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Varmtbadet ved Hareid sjkeheim Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Søker herved om tilskudd til drift av varmtbadet ved Hareid sjukeheim som Hareid sanitetslag er eigar og drivar av. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes T per post Ettersendes T per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side205 Side 2 av 2

206 Innsendt: :51:20 Ref.nr: FDRLRI Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse POSTBOKS 136 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon HAREID SKULEKORPS Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon NMF Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Ann Helen Grimstad Worren Adresse Brekkane 18 E-postadresse Kasserer Unni Apelseth Adresse Reina 17 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Medlemskveldar Foreningens/gruppens aktiviteter Øvingshelger Brukstid/hyppighet per år 40 Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side206 Side 1 av 3

207 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Stemne i Trondheim Foreningens/gruppens aktiviteter Lokale konsertar i Kommunen Foreningens/gruppens aktiviteter 17 mai arr. fleire aktivitetar Foreningens/gruppens aktiviteter Julekonsertar og arr før jul Foreningens/gruppens aktiviteter Korps i skulen, følger skuleåret Brukstid/hyppighet per år 1 Brukstid/hyppighet per år 3 Brukstid/hyppighet per år 1 Brukstid/hyppighet per år 3 Brukstid/hyppighet per år 25 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall 20 Antall Antall Totalt aktive medlemmer 20 Kommentarer Pris med medlem er kr 1000 for 1 musikant og 500 for søsken. Musikantar som starta 2 året sit i kulturskulen betalar halv kontingent kr 500,- (4 stk) Medlemskontingent Medlemsgrupper Under 20 Medlemsgrupper Under 20 Antall 16 Antall 4 Kontingent Kontingent 500 Beløp Beløp Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side207 Side 2 av 3

208 Kulturformål - søknad om tilskudd Til drift av Hareid Skulekorps og aktivitetane gennom eit år. Viktig frivillig arbeid til barn og unge for musikk aktivitet for bygdene Hareid og Brandal. Korps i skulen: Eit prosjekt der alle kan få instrument undervisning i skuletida, tilbod til alle i kommuna på Hareid Skule. Oppstart Vi skal kjøpe inn 20 instrument enten minikornettar eller althorn. Aleine kostnadsestimert til kr ,- Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap 2013 revidert regnskap.pdf Legg ved årsberetning Årsmelding 2013 HSK.pdf Legg ved budsjett for inneværende år Hareid Skulekorps - forslag til budsjett for 2014.pdf Medlemslister med fødselsår Medlemsliste pdf Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side208 Side 3 av 3

209 Side209

210 Hareid skulekorps - Forslag til budsjett for 2014 Inntekter Utgifter Forklaring Tilskot og Gåver kr Støtte, NMF, Norsk Tipping ++ Dugnad/oppdrag/arrangement/loddsal kr Eigeninnsats Medlemspengar kr Kontingent Andre inntekter kr Renter + eventuelt Løn/Gåver/Forsikring kr Dirigent + NMF-forsikring Korpstur/øvingshelg kr Netto (etter eigenandelar) Instrument/Notar kr Reparasjonar og nye notar Uniform og medaljer kr Nye uniformsdelar + medaljer Andre driftsutgifter kr 5000 NMF + Gebyrer Jule- og sommaravslutning kr Sosiale samlingar Sum kr kr Overskudd/underskudd kr 0 Side210

211 Medlemmer Dato: Page 1 of 2 ID Navn Født Adresse Postnr/Sted Epost Mobil Medl.kategori Instrument Edvardsen Beate Vabakkvegen HAREID Styre/varamedlem Krokeide Emma Isakdalen 6060 HAREID Aspirant Klarinett Worren Ann Helen G Brekkane HAREID Styre/varamedlem Kleppe Per Håkon Reiten HAREID Styre/varamedlem Mork Veronica Gjerde Reiten HAREID Musikant Saksofon Kleppe Helene Sjåstad Reiten HAREID Aspirant Klarinett Worren Kristiane Brekkane HAREID Aspirant Klarinett Røthe Cornelia Bruageila HAREID Aspirant Klarinett Edvardsen Malin Vabakkvegen HAREID Aspirant Klarinett Anzenberger Hege Birte Rasmusmarka HAREID Musikant Trombone Thuraisamy Abinaya Nobba HAREID Musikant Kornett Muren Eirin Varleite 6065 ULSTEINVIK Musikant Fløyte Veiseth Lene Skrivarvegen 2b 6062 BRANDAL Styre/varamedlem Apelseth Unni Lorgen Reina HAREID Musikant B-kornett Thuraisamy Saanujah Nobba HAREID Aspirant Klarinett Røyseth Olivia Birkhol Hjellebakken HAREID Musikant Fløyte Ulvestad Marit Hovlidvegen HAREID Styre/varamedlem Ikke instrument Anzenberger Vilde Amalie Rasmusmarka HAREID Aspirant Kornett Eriksen Emilie Liaset Vabakkvegen HAREID Musikant Fløyte Bjåstad Even Gamle Brandalsveg HAREID Aspirant Slagverk/Percussion Gjerde Stig Gjerdsvika 6083 GJERDSVIKA Dirigent/Instruktør Mork Alexander Gjerde Reiten HAREID Musikant Klarinett Tonev Simon Gjerde Løysingsteinen HAREID Musikant Slagverk/Percussion Ulvestad Kari Eline Hovlidveien HAREID Musikant Fløyte Tonev Sofie Gjerde Løysingsteinen HAREID Musikant Fløyte Bakken Ida Solsteinen HAREID Musikant Slagverk/Percussion Veiseth Svenning Skrivarvegen 2B 6062 BRANDAL Musikant Althorn Apelset Jon Arne Reina HAREID Musikant Slagverk/Percussion Røyseth Nicolai Kenneth Kvennavegen HAREID Musikant Baritone/Tenorhorn Røyseth Simon Nathaniel Kvennavegen HAREID Musikant Althorn 1 Side211

212 ID Navn Født Adresse Postnr/Sted Epost Mobil Medl.kategori Instrument Antall poster: 30 2 Side212

213 Hareid Skulekorps Årsmelding 2013 Årsmøte for 2013 vart halde på Hareid skule Val av styre og verv vart slik: Leiar: Elisabeth Gjerde (1 år) Korpssjef: Helle Marie Røyset (1 år) Kasserar: Kari Riise (1 år) Sekretær: Kari Riise (1 år) Styremedlem: Merete Bakken (1 år) Arrangementsnemnd: Leiar: Merete Bakken (ikkje på val) Instrumentforvaltar: Marit Ulvestad Uniformsansvarlig: Helle Marie Røyset Valnemnd: Lene Veiset Per Åge Bjåstad Revisor: Ann Helen Grimstad Worren Det har vore styremøte ein gong i månaden med unntak av sommarferien. Korpsmedlemar Korpsåret 2010/2011 var vi 23 medlemmar i korpset. Frå hausten 2011 har talet på musikantar svinga litt. Fleire har slutta både av dei som har gått i korpset i mange år, men også relativt nye musikantar har slutta etter kort tid. Dette er noko styret har hatt fokus på. Vi har hatt ei opa dør til musikantar som ynskjer seg tilbake etter kortare og lengre pauser. Per dato er vi i alt 19 musikantar i korpset. Øvingar og øvingshelgar Det har vore eit tradisjonelt år med tanke på øvingar, øvingshelgar og speleoppdrag. Vi har hatt øvingshelg på Dimna skule oktober. Vi kombinerte øving med sosialt samvær og bowling. I samband med at vi har hatt felles tur og speling med Jøleik, har vi også hatt fleire fellesøvingar i lag med dei. Side 1 av 3 Side213

214 Speleaktivitetar Vi har hatt mange speleaktivitetar dette korpsåret: Morsdagskonsert i lag med Musikklaget Melshorn februar Vårkonsert i Hareidhallen i lag med dei andre korpsa i kommunen. Vi var arrangør mai spelte vi både på Hareid og i Brandal i lag med Musikklaget Melshorn. Vi var også med på revelje og fellesfrukost med Melshorn. - Vi var på korpstur/stemne i Åndalsnes juni Vi reiste i lag med Jøleik og spelte i lag på arrangementa der. Vi mottok pokal for publikumspris - Bursdagsfest for Ulsteinvik skulekorps på Sjøborg vi deltok med speling og i selskap etterpå. - Tussatreff i Ørsta. - Hentekonsert på Dimna i samband med øvingshelg i oktober. - Vi spelte på Bigsetmessa 09. november. - Julegrantenning på Hareid og i Brandal. - Speling på møte i revmatikarlaget desember 2013 spelte vi jula inn i Hareid kyrkje Inntektskapane aktivitetar/økonomi Det er gjennomført ei rekkje aktivitetar for å skaffe korpset dei nødvendige inntektene for å oppretthalde forsvarleg drift. Det har vore eit mål å gi korpset økonomisk handlingsrom. Med få musikantar og foreldre, har vi likevel ikkje hatt mange lotteri, tombola etc. Grunna relativt låge utgifter til instrument og uniformer i 2013, har vi likevel gått i pluss. Aktivitetar: - Matsal på bedehuset i samband med julegrantenning - Sponsorsøknad og støtte frå Sparebanken Møre, Nordea (annnonsestøtte), kulturmidlar frå Hareid kommune - Marknadsføring av grasrotandel - Kakesal på vårkonsert. - Støtte frå 17.mai-nemndene i Hareid og Brandal - Sal av Fastelavensris i samarbeid med Saniteten. - støtte frå VO midlar og frifondet gjennom NMF Side 2 av 3 Side214

215 Rekrutteringstiltak/sosisalt: Styret har hatt høgt fokus på å behalde og rekruttere musikantar til korpset. Vi har motteke tips frå andre og har forsøkt fleire tiltak utan at vi har lukkast i særleg grad med å få inn fleire musikantar. Tiltak vi har gjennomført: - Presentasjon av korpset til 1.klassingane - Samtalar med skulen om korps i skulen. Vi sende ut tilbod om gratis undervisning rett etter skulen for 4.klasse. Ingen respons. - Venneøving med pausemat (3 ekstra møtte). - Besøk på skulen (Helle, Stig og nokre elevar) presentasjon og invitasjon til foreldre og born. Liten respons. Utfordring også med samarbeid med kulturskulen (manglar fløytelærar). - Informasjonsbrev - Sommaravslutning heime hjå Helle i juni. Juleavslutning på skulen 16.desember. Hovudutfordringar Hovudutfordringar for det komande korpsåret, slik styret ser det, er framleis det lave talet på musikantar. Samarbeid med andre korps og musikkmiljø er viktig for å kunne gjennomføre konsertar og større arrangement Hareid for Styret i Hareid Skulekorps Kari Riise sekretær Side 3 av 3 Side215

216 Innsendt: :57:18 Ref.nr: MWCVIK Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskot Opplysningar om søkjar Type søkjar T Foreining/organisasjon o Person Orgnr. Adresse Rådhusplassen 5 Foreining/organisasjon Hareid folkebibliotek E-postadresse Tilknytt fylkesorganisasjon Postnr Poststad Hareid Telefon Stiftingsår Bankkonto Tilknytt landsorganisasjon Internettadresse Styresamansetning Styreleiar Bibliotekleiar Anne Vasstrand Adresse Postnr. Poststad E-postadresse Kasserar Telefon Adresse Postnr. Poststad E-postadresse Telefon Undergrupper Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktivitetar Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Utlån av bøker og andre media Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Innlån av media frå heile landet Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Besøk frå skule og barnehage Brukstid/frekvens per år Dagleg Brukstid/frekvens per år Dagleg Brukstid/frekvens per år Ukentleg , Sem & Stenersen Prokom AS Side216 Side 1 av 3

217 Kulturformål - søknad om tilskot Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Kulturelle arrangementer Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Brukstid/frekvens per år Månadleg Brukstid/frekvens per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Tal 70 Tal 405 Tal Totalt aktive medlemmer 475 Kommentarer Tala over er personlege aktive lånarar i vår database. Biblioteket hadde i 2013 eit samla besøkstal på personar. Mange av dei som er innom biblioteket lånar ikkje media, men nyttar biblioteket til studie, leseplass, arrangementsbesøk mm. Medlemskontingent Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eigedommar/anlegg Noverande eigedommar/anlegg Biblioteket har lokale i 1. etasje i Hareid rådhus. Vedlikehald Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskot Type tilskot Type tilskot Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Endringane i Lov om folkebibliotek som trådte i kraft seier at folkebiblioteka skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. I det ligg det at biblioteka mellom anna skal arrangere aktuelle debattar. Hareid folkebibliotek har egna lokale til dette, men manglar utstyr som projektor, visningslerret og stolar til publikum. Vi søker hermed om tilskot til å kjøpe inn dette utstyret. Vedlegg Legg ved siste reviderte rekneskap Legg ved årsmelding Legg ved budsjett for inneverande år Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt , Sem & Stenersen Prokom AS Side217 Side 2 av 3

218 Kulturformål - søknad om tilskot T per post Medlemslister med fødselsår Blir ettersendt o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Blir ettersendt o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side218 Side 3 av 3

219 Innsendt: :15:52 Ref.nr: TDHUQC Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskot Opplysningar om søkjar Type søkjar T Foreining/organisasjon o Person Orgnr Adresse Postboks 142 E-postadresse Tilknytt fylkesorganisasjon Foreining/organisasjon SUNNMØRE TAMILSKE KULTUR FORENING Postnr Poststad HAREID Telefon Stiftingsår Bankkonto Tilknytt landsorganisasjon Internettadresse Styresamansetning Styreleiar Alphons.M.C Adresse postboks 142 E-postadresse Kasserar Rvindrarasan.M Adresse postboks 142 E-postadresse Postnr Postnr Poststad Telefon Poststad Telefon Undergrupper Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktivitetar Foreiningens/gruppene sine aktiviteter styremøte Foreiningens/gruppene sine aktiviteter fellesmøte Brukstid/frekvens per år 20 timer Brukstid/frekvens per år 6 timer , Sem & Stenersen Prokom AS Side219 Side 1 av 3

220 Kulturformål - søknad om tilskot Foreiningens/gruppene sine aktiviteter språkopplæring Foreiningens/gruppene sine aktiviteter kulturmøte Brukstid/frekvens per år 115 timer Brukstid/frekvens per år 100 timer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Over 50 Tal 33 Tal 34 Tal 11 Totalt aktive medlemmer 78 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Tal 17 Kontingent 200 Beløp Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp Sum inntekt medlemskontigent Eigedommar/anlegg Noverande eigedommar/anlegg Vedlikehald Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskot Type tilskot Type tilskot Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Sunnmøre Tamilske Kultur Foreining er ein kultur-organisasjon som arbeider for integrering. vi har mange ulike tiltaka både for barn og vaksne. STKF har 17 familiemedlemskap og 78 medlemmar. Vedlegg Legg ved siste reviderte rekneskap Legg ved årsmelding Legg ved budsjett for inneverande år Medlemslister med fødselsår Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side220 Side 2 av 3

221 Kulturformål - søknad om tilskot Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Blir ettersendt o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side221 Side 3 av 3

222 Side 1 Korpsmedlem og foreldreliste feburar 2014 Medlemmer Namn Fødselsår Aspirant år Inn i korpset Instrument Telefonnr. Mob.tlf Foreldre/føresette: 1 Emil Reite 1994 Kornett Kristin Reite og Kennedy Bastian Bastiampillai 2 Oline Ertesvåg Altsaksofon Marianne og Odd Arne Ertesvåg 3 Astrid Ertesvåg Saksofon Marianne og Odd Arne Ertesvåg 4 Lars Bastian Reite Tromme Kristin Reite og Kennedy Bastian Bastiampillai 5 Jenittha Jayaram Klarinett Sintha Jayaram 6 Judith K. Roppen Trombone Wenche Iren Roppen 7 Ola Bastian Reite Kornett Kristin Reite og Kennedy Bastian Bastiampillai 8 Sander Slinning Øvrelid Tromme Vibekke Slinning 9 Asgeir Øvrelid Horn Lena og Malvin Øvrelid 10 Sarah-Michelle Fjesme Stridh Horn Anne-Lise Fjesme og Remi Stridh 11 Andrine Øvrelid Kornett Elisabet og Kjell-Arne Øvrelid 12 Sivert Tretnes Horn Hege Tretnes 13 Katarina L.Nygård Kornett Vigdis Lien og Kjetil Nygård Aspirantar Medlemmer Namn Fødselsdato Aspirant år Instrument Telefon nr. Mob.tlf Foreldre/Føresette 1 Edvard Arne Arnesen Trombone Monja Arnesen 2 Ayla Paulsen Baryton Anja Kvammen Side222

223 ÅRSMELDING HJØRUNGAVÅG SKULEKORPS 2013 Aktiviteten for korpset i 2013 var god. Korpset hadde ved årsskiftet 19 musikantar og 7 aspirantar. Nokre aktivitetar har gått ut men nye har kome til. Dirigent og instruktørar Dirigent gjennom året har vore Jenny Helen Korsnes. Støttespelarar som har hjelpt korpset har vore Per Birger Nakken, Olav Sindre Pilskog,Torill Nygård, Annette Knudsen, Hege Tretnes og Vibekke Slinning. Årsmøte: Korpset heldt årsmøte Styret for korpset var i 2013: Leiar: Sekretær: Kasserar: Styremedlem: Korpsleiar: Kristin Husøy Indreflø Elisabet Øvrelid Vibekke Slinning Anne Lise Fjesme Stridh Kristin Reite Materialforvaltar: Annette Knudsen Dirigent: Jenny Helen Korsnes. Styremøter: I året som har gått har vi hatt 7 vanlege styremøter. I tillegg var det ein del møteaktivitet i slutten av året då vi stod utan dirigent frå nyttår. Gåver og støtte: Korpset fekk støtte og bidrag frå fleire hald i fjor. Sparebank 1, Tussa og Hareid Kommune har vore bidragsytarar og støtta oss. Fleire av butikkane i Hareid sponsa oss med gevinstar til Julebasaren. Rudolf Overå har støtta oss med gevinstar til loddbøkene i form av akvarellar. I tillegg har vi fått Grasrotandel frå Norsk Tipping, VO-midlar, og frifondsmidlar frå Norges Musikkorps Forbund. I tillegg er det søkt om momsrefusjon for 2012 og Ei stor takk til alle. 1 Side223

224 Loddbøker: Loddbøkene våre var ute haust og vår. Det vart utlodda akvarellar som var gitt av kunstnaren Rudolf Overå. Instrument. Vi kjøpte ingen instrument i Overgang frå Janitsjar til Brasskorps. Styret har vedteke at korpset gradvis skal gå over frå å vere janitsjarkorps til brasskorps. Dette skal skje ved at instrument gradvis går ut eller at dei som har instrument som høyrer til kategorien treblåsarar får friviljug høve til å gå over til anna instrument. ARRANGEMENT 2013 var: 06. og 07. April - Vårkonserten. Helga april var det øvingshelg saman med dei andre korpsa i kommunen. Borna syntes øvinga varte lenge på laurdagen. Musikkutvalet var greit. Mykje folk kom, men det var litt for få bord og for dårleg utnytting av desse April - Tussatreffet. Hovden og Ørsta Skulekorps starta opp med eit nytt arrangement som dei har kalla Tussatreffet. Det var andre året dette var arrangert, men planen deira er at dette skal verte ei årviss samling av korpsa som kjem inn under Tussa kraft sitt leveringsområde. Vi melde oss på og det vart ei kjekk helg frå fredag 12. til søndag 14. April. Programmet var variert med gruppeøvingar, sosialt samvær, minikonsert og felles marsj og speling i Ørsta sentrum. Det var overnattingar med innlagde måltid. 17.mai mai feiring. Korpset spelte som vanleg i både barnetoget og i borgartoget, samt på festen om ettermiddagen. Som vanleg var dei flinke musikantane sporty og utan ei einaste klage gjennomførte dei marsjeringa i begge toga. Kaffi, kake og kiosksalg på skulen vart som vanleg arrangert av arbeidskomiteen vår.det var strålande ver! 2 Side224

225 Korpstur Mjøsfestivalen på Gjøvik Årets korpstur gjekk til Mjøs festivalen i Gjøvik. Dette var ein kjekk og velorganisert tur. Vi var innom Hunderfossen på veg heim. I slutten av august spelte vi på Sparebank 1 sitt arrangement Aspirantane spelte og gjorde ein flott innsats på eit arrangement der Sparebank 1 delte ut midlar. 12.oktober - Rudolf Overå - kunstutstilling Korpset spelte på opninga av kunstutstillinga til Rudolf Overå. Korpset hadde med seg støttespelarar, og alle gjorde ein fin innsats. Kunstnaren sette tydeleg pris på at korpset deltok, og han gav kvar einskild musikant kvar si raude rose etter framføringa. 19.oktober - Loppemarknad. For tiande året på rad arrangerte skulekorpset loppemarknad på skulen. I tillegg til loppemarknad hadde vi sal av rømmegraut, kaffi, kaker og pølser. Salet av lopper vart gjennomført slik som tidlegare år. Vi fekk solgt mykje lopper til ein billeg penge, men inntekta var litt lavare enn året før. Det er svært mykje arbeid med dette fordelt på for få hender. Det er stemning i styret for at vi må gå i tenkeboksen å vurdere om vi ynskjer å fortsette med Loppemarknad. Kanskje bør ein vurdere om der er andre måtar ein kan få inntekter til korpset. 30. Oktober - Lefsebaking I 2013 vart det sett av ein kveld til lefsebaking. Arbeidskomiteen hadde forsøkt å få med seg folk som kunne bake lefse og som skulle hjelpe til. Irene Rovde stilte opp på dette i tillegg til andre korpsforeldre. Det vart gjort ein god innsats blant dei som kom. Denne kvelden gjekk svært bra og lefsene var av god kvalitet. Lefsene vart selt på årets julebasar. Vi hadde litt for lite lefser. 08.november Sosial kveld Torsdag 7. november laga vi til ein sosial kveld der vi var på kino og såg filmen Flåklypa. Vi fekk tak i gratisbillettar frå Sparebank 1. Deretter var vi på Napoli på Hareid og spiste pizza. 09. november - Bigsetmessa. Korpset vart invitert til og spelte ved messa på Bigset laurdagen. 17. november - Julebasar. Den årlege julebasaren vart arrangert søndag 17. november. Gymnastikksalen var som vanleg full av folk. Arbeidskomiteen stod for sal av kaker og kaffi. Og det vart selt lodd, både rulle lodd og nummerlodd. 3 Side225

226 01. Desember - Tenning av Julegrana. Det var svært kaldt denne dagen. Likevel stilte eit fint knippe av musikantar opp og spelte. Dirigent var som vanleg Jenny. Arild Overå heldt tale i samband med tenninga av julegrana. 15. Desember - Spele jula inn i Hareid kyrkje. Korpset spelte jula inn i kyrkja i lag med skulekorpsa frå Hareid og Bigset. Hareid Mini og Barnekantori og Ytre Strok var også med. 28. desember - Julefest på bedehuset. Korpset spelte på den årlege julefesten på bedehuset. Det var ikkje så mange musikantar som møtte, men dei som var der gjorde ein god innsats. Dirigentskifte I november månad meldte Jenny frå om at ho ønskte å slutte som dirigent. Styret arbeidde aktivt med å få tak i ny dirigent før årsskiftet, og heilt i slutten av desember lukkast vi med det! Iris Roppen Tangen tok over som dirigent frå Ho samarbeider med Wenche Roppen som også er vikar når Iris er på jobb. Ho har kontrakt til og med juni Vi ønsker henne velkomen i korpset og lukke til med arbeidet! Tusen takk til alle dei flotte musikantane vi har i korpset, utan dei hadde det vorte stille i bygda vår. Takk også til alle foreldra som har støtta opp om dei mange aktivitetane korpset har hatt i år. Det er den samla innsatsen til alle som gjer at vi har dette flotte skulekorpset i bygda vår. Og sjølvsagt, hjarteleg takk til Jenny som har vore dirigent og Hjørungavåg Brass som har støtta oss med instruksjon, og elles alle andre som har hjelpt til og støtta korpset i Side226

227 Styret for Hjørungavåg Skulekorps Elisabet Øvrelid 5 Side227

Sektor for oppvekst av plangruppe: Wibekke Gundersen Mork Cecilie Bjørlykke Mariann Båtnes

Sektor for oppvekst av plangruppe: Wibekke Gundersen Mork Cecilie Bjørlykke Mariann Båtnes Utarbeidd av Dato Mai 2014 Sektor for oppvekst av plangruppe: Wibekke Gundersen Mork Cecilie Bjørlykke Mariann Båtnes Innhald Innleiing Plan for symjeopplæring i grunnskulen i Hareid Definisjon av symjedyktigheit

Detaljer

Arbeidsgruppa som har utarbeidd planen. Dato Mars Dato

Arbeidsgruppa som har utarbeidd planen. Dato Mars Dato Arbeidsgruppa som har utarbeidd planen Berit Liaset styrar ved Hareid barnehage Elisabeth Warpe dagleg leiar ved Grønmyr barnehage Holstad AS Randi Kvammen styrar ved Bigset barnehage Solveig Ertesvåg

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Vedtekter for Fyresdal barnehage Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Vedtekter for Fyresdal barnehage 1. Eigar- og driftsforhold Fyresdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Barnehagen inn i framtida Tidleg innsats Best mogeleg barnehagetilbod for alle barn + Starten på utdanningsløpet (i samanhengande læringsmiljø) + Fullført utdanningsløp = Økonomisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE EIGDE AV TOKKE KOMMUNE Vedteke av Tokke kommunestyre i sak 16/30. Eigartilhøve 1. Tokke kommune eig og driv Dalen barnehage, Dalen barnehage Åmdals-Verk, Dalen barnehage Byrte,

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune 2013-2016 Utarbeidd av Sektor for oppvekst og Utdanningsforbundet Hareid Dato Februar 2013 Godkjent av Dato 2 Innhald Innleiing s.4 Lovgrunnlag s.5 Opplæringslova

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Møteinnkalling 4/2015

Møteinnkalling 4/2015 Møteinnkalling 4/2015 Utvalg: Hovedutvalg for livsløp og samhandling Møtested: Bekkfaret barnehage / Statens hus Møtedato: 11.06.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Margrethe Standahl,

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE 6 Vedteke i K-sak 020/13 den 02.05.2013 Heimel for skulefritidsordninga Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i kap 13, 13-7 og i forskrift

Detaljer