ÅRSMELDING 2003 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE ÅLESUND, SULA OG GISKE LOKALLAG NFU - ÅLESUND, SULA OG GISKE LOKALLAG ÅRSMELDING 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2003 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE ÅLESUND, SULA OG GISKE LOKALLAG NFU - ÅLESUND, SULA OG GISKE LOKALLAG ÅRSMELDING 2003"

Transkript

1 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE ÅLESUND, SULA OG GISKE LOKALLAG 1

2 1. STYRE RÅD - UTVALG Styret for 2003: Svein-Rune Johannessen Svein Furholm Eva Brox Kjersti Liavåg Blindheim Anne-Marie Bakke Svein Henry Kolgrov Asbjørg S. Langeland Otto Jarnes Leder Nestleder Sekretær Kasserer Studieleder/Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Revisor: Magne Gjørtz I fylkeslagets styre: Svein-Rune Johannessen fylkesleder Valgkomiteen: Erling Abelvik Knut Myklebust Lisbeth Andresen Leder Medlem Medlem Kaffe- og festkomiteen: Liv Hole Unni Jarnes Oddrun Liavåg Haldis Helgheim Leder Medlem Medlem Varamedlem Kommunalt råd for funksjonshemmede: Svein-Rune Johannessen, med Svein Furholm som varamedlem Etter 1. desember 2003: Svein Langeland som medlem Anne-Marie Bakke, varamedlem 2

3 Kulturutvalget, ansvarlig for kulturhelga i Molde: Anne-Marie Bakke I styret for Torbjørg Ekornes minnestiftelse: Per Olav Sanne Barneaktivitetsgruppa: Irene Ragnhildsløkken Knut Myklebust Lisbeth Andresen Kjersti Liavåg Blindheim Leder Medlem Medlem Medlem 2. STYREMØTER OG STØRRE SAKER Det har vært holdt 7 styremøter og behandlet 42 saker i Alle vara medlemmer får fast innkalling. Saker det spesielt har vært arbeidet med i 2003: Praktisk bistand Praktisk bistand til utviklingshemmede i egen eller leid bolig har det vært arbeidet mye med i NFU sin rådgiver, advokat Petter Kramås, skrev allerede i mars 2002 en juridisk betrakting om Ålesund kommunes håndtering av denne saken. Advokat Kramås uttalte bl.a. følgende : NFU har i brev til Ålesund kommune tilkjennegitt bekymring i forhold til kommunens saksbehandling og den konkret utforming av vedtak. Jeg mener de oversendte vedtak viser at det er reelt grunnlag for denne bekymringen. Jeg vil derfor mene at det vil være spennende med en dialog med kommunen, slik NFU har tatt initiativ til for å nå frem til retningslinjer i 3

4 kommunen for bedre saksutredning, bedre brukermedvirkning og bedre vedtak med bedre begrunnelse. Uten tvil gjenstår det mye arbeid fra kommunens side på dette området. Grunnleggende forståelse av så vel brukermedvirkning, som viktigheten av gode vedtak, må forbedres ute i de enkelte virksomhetene. I slutten av januar 2003 arrangerte lokallaget kurs for både ansatte i Ålesund kommune og medlemmer i NFU, der advokat Petter Kramås foreleste bl.a. om praktisk bistand. Dette belyses nærmere under punktet studievirksomheten. Ferie bare en drøm? Bruker/pårørende/hjelpeverge har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dekke kostnader ved ferieturer inklusive utgifter til ledsagere. Dette betyr at kommunen ikke står faglig ansvarlig for ferieoppholdet. Kommunen vil kunne vurdere økonomisk tilskudd til slike feireturer med hjemmel i sosialtjenestelovens 5-2 etter en individuell vurdering av brukere med spesielle behov. Dersom ansatte i helse og sosialsektoren blir spurt om å delta på ferieturen som ledsagere, blir det en frivillig avtale mellom ansatt og bruker-pårørende-hjelpeverge. Dette ble vedtatt i hovedutvalg for helse og sosiale saker i Ålesund i mars NFU hadde forgjeves forsøkt å fortelle både rådet for funksjonshemmede og politikerne at dette vedtaket vil føre til at ferie forblir en drøm for de fleste utviklingshemmede i Ålesund. Bakgrunnen for at NFU tok saken opp med kommunen var ene og alene et håp om at kommunen etablerte retningslinjer for å gjøre dette bedre, noe som vi også sterkt understreket i våre brev om saken. I 2004 må styret i lokallaget arbeide med den målsetning at politikerne endrer dette vedtaket, slik at funksjonshemmede kan få oppleve feriereise på lik linje med andre i samfunnet og at feriedrømmen virkelig kan bli en realitet for de som ønsker det. 4

5 Individuell plan Alle utviklingshemmede har rett til å få utarbeidet en individuell plan. /En av intensjonene med utarbeiding av individuelle planer, er at de skal være et bidrag og hjelpemiddel til planlegging av tiltak og tjenestetilbud rundt den funksjonshemmede og samtidig å vise klare og entydige ansvarsforhold i tilknytning til utøving av tjenestetilbudet til den utviklingshemmede. I tillegg skal koordineringsansvaret plasseres på en konkret ansvarlig person i kommunen. Erfaringene NFU har er at arbeidet med individuelle planer ikke er prioritert eller fulgt opp etter loven/intensjonene. Her står kommunene framfor store utfordringer og gjenstår svært mye arbeid fra kommunenes side. NFU håper og forventer at dette viktige arbeidet prioriteres og i Avlastning Ålesund kommunes kapasitet når det gjelder avlastningsboliger er svært dårlig. For barn som har behov for avlastning, finnes det pr i dag inntil 3 plasser for barn (avhengig av ulike faktorer) og 2 plasser for voksne med utviklingshemming. Realiteten er at mange som har vedtak om avlastning, mottar ikke denne tjenesten. Lokallaget har i 2003 arbeidet med og fokusert på dette i forhold til Ålesund kommune. Det har vært møter, skriftlige brev og telefonsamtaler med aktuelle avdelinger i kommunen. NFU opplever det vanskelig å møter lite engasjement fra administrasjonen i forhold til å gjøre noe konkret med manglende avlastningskapasitet i kommunen. Det foreligger pr i dag ingen forslag fra administrasjonen der de vil fremme ei sak til politisk behandling med sikte på å bedre kapasiteten på avlastning. Lokallaget ønsker og vil prioritere dette området i 2004, og styret ser ikke bort ifra at fylkesmannen må kobles inn i saken forhold til å få bedret kapasiteten på avlastning. 5

6 Vedtak uten innhold Det finnes alt for mange eksempler på personer og familier som har vedtak om støttekontakt og eller avlastning, men hvor kommunen har unnlatt å fylle vedtakene med tjenester. Dette er et meget stort problem for de som er berørt av det Lokallaget ved leder, Svein Rune Johannesen har hatt mange fortvilte henvendelser fra medlemmer som enten ikke har fått vedtak om tjenester eller har fått vedtak men der vedtaket ikke er iverksatt enten det være seg støttekontakt, avlastning mv. Lokallagsleder har brukt mye tid på å hjelpe medlemmene i disse sakene, og gledelig er det at for flere av medlemmene har manglende vedtak blitt ordnet oppi, manglende tiltak blitt iverksatt, tiltak over lengre tidshorisonter (f. eks 2 år i stedet for kortere perioder) vedtatt. Lokallaget NFU ved lokallagsleder har etter hvert opparbeidet stor kunnskap om situasjonen rundt om i kommunene, og har etablert en god dialog med flere av de instanser/avdelinger og konsulenter som arbeider med og er ansvarlig for utarbeidelse av tjenestetilbudet for funksjonshemmede. I noen tilfeller der vedtak av ulike grunner ikke har latt seg iverksettes, har kommunen et ansvar i forhold til veiledning og tilbud om kompenserende tjenester (f. eks omsorgslønn). Denne veiledningsplikten er i dag ikke god nok. Lokallaget vil arbeide for at dette blir bedre ivaretatt. Styret ser at det fremdeles er langt igjen før kommunene tar ansvar og følger intensjonene i lovverket når det gjelder vedtak om tjenestetilbud for utviklingshemmede. Hjelp og rådgivning til medlemmer i enkeltsaker Dette området har vært prioritert i Lokallagets leder, Svein Rune Johannessen har arbeidet med rådgivning og veiledning i forhold til mange medlemmer i ulike typer saker. Styret ser et stort behov for denne type hjelp og rådgivning. I 2003 har vi hatt fullmakter og bistått i følgende typer saker: 6

7 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage Lik rett til skolefritidsordning Ansvarsgruppemøter som bisitter til medlemmer Ulike typer trygdeytelser Praktisk bistand Brukerstyrt personlig assistent Støttekontakt Avlastning Omsorgslønn Hjelpemidler Spesialundervisning i skole og voksenopplæring Engasjement i enkeltsaker er meget ressurskrevende, men er samtidig viktig i forhold til å kunne hjelpe medlemmer på en beste mulig måle. Spesialpedagogisk hjelp i barnehage I løpet av første halvår 2004 fant denne saken sin foreløpige løsning. Når lokallaget startet arbeidet med dette i 2001 definerte kommunen opplæring i barnehage for utviklingshemmede barn til å utgjøre fra 4-6 timer pr. uke. Nå etter at vi har arbeidet med saken i bortimot 3 år definerer kommunen opplæring i barnhage til å utgjøre fra 20 til 30 timer pr. uke. Vi er fortsatt ikke helt fornøyd med dette, men dette er vel så langt det er mulig å komme i denne omgang. 7

8 Giskegruppa Giskegruppa av NFU har etablert et Dialogforum der intensjonen er at medlemmer kan møtes for å bli kjent med hverandre, utveksle råd og erfaringer og stå utarbeide uttalelser i saker som berører utviklingshemmede og deres pårørende i Giske kommune. I løpet av 2003 har gruppa hatt 2 medlemsmøter. Gruppa har arbeidet med å informere om NFUs lokallagsgruppe i Giske, hvilket formål gruppa har og hva pårørende til utviklingshemmede anser som viktig for å ivareta et helhetlig behov for de utviklingshemmede og deres pårørende i kommunen. Tema som arbeidstilbud og egen bolig for utviklingshemmede i kommunen, er spørsmål som gruppa har rettet til kommunen for å få større fokus og prioritet på dette. Det er sendt informasjonsbrev til de ulike omsorgsdistriktene i kommunen, rådmannen og i tillegg til helseog sosialsjefen i kommunen. Giskegruppa har 19 medlemmer i lokallaget. På møtene har det vært mellom 9 og 15 medlemmer tilstede. Det er i tillegg opprettet et Råd for Funksjonshemmede i Giske. Rådet har 3 brukerrepresentanter, Jorunn Vatnehol Alnes sitter i rådet som representant for NFU. 3. MEDLEMSMØTER Styret har arrangert 4 medlemsmøter, inklusiv årsmøte i Frammøte på medlemsmøtene har variert fra ca 20 til ca 60 personer. Følgende temaer har vært belyst på møtene: 30. januar : Hva vi kan forvente av kommunen når vi søker tjenester. Foredragsholder: advokat Petter Kramås. 2. februar : Årsmøte 6. oktober : Den dårlige økonomien i Ålesund kommune, konsekvenser for tjenestene? Foredragsholder: Svein Rune Johannessen 8

9 9. desember: Utviklingshemming, sosialt liv og sosialt fellesskap. Foredragsholder: Cand. Polit. Johannes Drabløs 4. STUDIEVIRKSOMHET Barneaktivitetsgruppa Aktivitetene i barneaktivitetsgruppa kan defineres som likemanns- eller studievirksomhet. Likemannsarbeid betyr at likesinnede eller personer som er i samme situasjon møter hverandre og utveksler råd og erfaringer med hverandre. Det er mye god og nyttig erfaringsutveksling som finner sted mellom foreldrene på samlingene til Barneaktivitetsgruppa. Foreldrene får mulighet til å møte andre foreldre i samme situasjon, utveksle råd og erfaringer med hverandre og ikke minst oppleve sosialt fellesskap sammen. Kursvirksomhet lokalt NFU, Ålesund, Giske og Sula lokallag har hatt et aktivt år med mange kursarrangement. Allerede 31. januar 2003 avholdt NFU årets første kurs i samarbeid med Ålesund kommune. Tema for dette kurset var Når utviklingshemmede søker tjenester med advokat Petter Kramås fra Oslo som foreleser. Advokat Kramås er NFU sin juridiske rådgiver, og har bistått i svært mange saker i forhold til utviklingshemmede tilbud fra det offentlige. I alt var det ca 60 personer deltok, herav rundt 20 pårørende og 40 ansatte fra Ålesund kommune. I samarbeid med Ålesund kommune avholdt NFU 4 kursdager i oktober for kommunalt ansatte, pårørende og politikere. Tema for kursene ble utarbeidet i samarbeid med Ålesund kommune. NFU dekket kostnadene for foredragsholdere og kommunen holdt kurslokaler og lunsj. Tema for kursene var Hjelp på brukernes premisser med høyskolelektor Kari Høium fra Høyskolen i Akershus som foreleser, og 9

10 Et godt tjenestetilbud for utviklingshemma hva er viktigst? med Ingvald Bastesen. Bastesen har blant annet arbeidet som spesialrådgiver i Sosialdepartementet i 6 år i forbindelse med Ansvars-reformen. For å nå flest mulig av de kommunalt ansatte ble hvert tema forelest 2 dager med begge foredragsholdere. Dessverre ble den kommunale deltakelsen langt lavere enn på forhånd antatt, noe NFU synes var svært beklagelig. Disse kursene var en god mulighet for ansatte i kommunen som arbeider med funksjonshemmede, til å få et faglig påfyll fra nasjonale kapasiteter innen dette fagområdet. Det er mange som jobber med funksjonshemmede som ikke får den kursingen de har behov for for å kunne yte gode tjenester til de utviklingshemmede. Lokallaget hadde også planlagt å avholde tilsvarende kurs med Kari Høium i november som det som ble arrangert i oktober. Kursinvitasjonen ble sendt ut til alle kommuner i Møre og Romsdal. Dessverre var interessen for kurset så lav at styret i NFU så seg nødt til å avlyse kurset. Styret i NFU har sett det som en svært viktig oppgave å arrangere kurs. Dette for å øke våre medlemmers kompetansenivå, men også å kunne gi et tilbud til ansatte i kommunene våre, og derigjennom kunne bidra til å heve kompetansen hos de som arbeider med utviklingshemmede. I 2004 vil styret prioritere å avholde kurs for pårørende og hjelpeverger, slik at de bedre kan ivareta de utviklingshemmedes behov og interesser. Deltagelse på kurs/konferanser: Konferanse Fra ord til handling i Oslo mars 2003 Studieleder Anne-Marie Bakke deltok på denne konferansen i Oslo, arrangert av NFU. Målet med konferansen var å sette fokus på den kommunale virkelighet for de utviklingshemmede 10 år etter ansvarsreformen. Ca 200 mennesker fra hele landet deltok, fra sentrale politikere til kommunalt ansatte på ulike nivå, pårørende og andre interesserte. 10

11 Forbundsleder Sidsel Grasli beskrev situasjonen som oppleves i kommunene i dag, med nedskjæring i tilbud, manglende tilbud, og om pårørende og hjelpeverger som sliter seg ut for at de utviklingshemmede skal få de tjenester de har behov for. Jurist Alice Kjellevold ga en gjennomgang av det norske lovverk sett i menneskerettsperspektiv. Ordfører i Gratangen kommune beskrev den kommunale hverdagen sett fra kommunens side, og pekte på hvordan statlig myndighet presser kommunen til å bygge ned tjenester for utviklingshemmede. Kommunaldirektør for helse og sosialtjenester Tor Åm fra Trondheim informerte om hvilket tilbud kommunen gir i dag og de utfordringer kommunen står overfor. Han understreket hvor viktig det er å ha en kontinuerlig dialog med interesseorganisasjonene. Fra Meland kommune deltok Frode Wikne, kommunalsjef for helse- og sosiale tjenester. Wikne understreket også hvor vanskelig det er å nå de visjoner en har med å gi tilstrekkelige tjenester på grunn av begrensede økonomiske statlige overføringer. Sivilombudsmann Arne Fliflet deltok og informerte om sitt arbeid, og fokuserte spesielt på saker der personer med utviklingshemmede har vært i fokus. I Erna Solbergs fravær orienterte politisk rådgiver Iversen regjeringens synspunkter på temaene som var belyst på konferansen. Konferansen ble avsluttet med paneldebatt der samtlige partier fra Stortinget var representert, i tillegg deltok Sidsel Grasli og Leif Rambjør fra NFU i panelet. Mange politikere, også fra sosialkomiteen, viste manglende kunnskap om lover og regler de selv har vært med å vedtatt. Erfaringskonferanse på Molde i juni 2003 Avdeling for voksenhabilitering, Molde sjukehus og Helse Nordmøre og Romsdal HF arrangerte erfaringskonferanse i Molde. Anne-Marie Bakke deltok som representant fra NFU. Første dag var det felles tema for alle. Som foredragsholder deltok Homstvedt fra Sosialdepartementet og snakket om Hva vet og hva gjør departementet. Helse- og sosialsjef i Averøy kommune snakket om Etablering av hastetiltak i kommunen. Pleie og omsorgsleder i Midsund kommune snakket om Erfaringer med lokal veileder. Sosialsjef Nedrelid og brukerrepresentant fra Aukra kommune snakket om 11

12 Hvilke utfordringer står vi overfor i fremtiden?. Professor Aslak Syse foreleste om Erfaringer fra arbeidet i Rådet vedrørende bruk av tvang og makt. Spesialpedagog Astrid Aarøe Engen snakket om Hva med familien. Dagens siste tema var Hva kreves av spesialisthelsetjenesten for å gi riktig bistand til kommunene av psykolog Gunn Stokke fra Voksenhabiliteringstjenesten. Andre dagen var det flere parallellsesjoner, og en kunne velge mellom 3 ulike tema, med flere foredrag innen hvert tema. Temaene var: Somatikk, Psykiske lidelser/adferdsproblem tiltak og organisering og Planlegging. Siste del av dagen var felles, og ble avsluttet med paneldebatt om Utfordrende atferd, - klarer vi utfordringene. Det var spennende og interessant å høre fra forskjellige kommuner hvordan de hadde løst utfordringer med å kunne gi et forsvarlig og godt tilbud til utviklingshemmede. Likedan var det lærerikt å få vinklingen fra mange forskjellige fagfolk om kvalitetssikring, behov for aktivisering og arbeid, planlegging av det uforutsette, om viktigheten av analyse i behandling av utfordrende adferd og mye mer. Det er viktig å tenke muligheter og ikke begrensninger. 5. BARNEAKTIVITETSGRUPPA I løpet av 2003 har Barneaktivitetsgruppa arrangert hele 10 samlinger for familier som har utviklingshemmede barn. Barneaktivitetsgruppa har som mål at utviklingshemmede barn skal møtes, bli kjent og oppleve noe positivt sammen. For foreldrene er det viktig å få møte andre i samme situasjon og kunne utveksle råd og erfaringer med hverandre. Styret i lokallaget mener at tiltakene som Barneaktivitetsgruppa gjennomfører, er viktige i foreningens likemannsarbeid både for store og små. NFU får mange positive tilbakemeldinger på arrangementene, at gruppa er viktig, og at både barn, søsken og foreldre gleder seg til å møtes. At dette skjer i NFU regi, og er for alle tror vi også er viktig. At vi har dette sammen bidrar også til at de fleste som får utviklingshemmede barn i vårt nærområde blir inkludert i NFU sitt felleskap. De som påtar seg ansvaret for driften av gruppa gjør en uvurderlig viktig jobb. Lokallaget retter en stor takk til lederne av Barneaktivitetsgruppa. 12

13 Aktiviteter i 2003: Vannleik i Langevåg med påfølgende sosialt samvær blei arrangert 3 ganger i løpet av året. Weekendopphold på Stranda, der en kombinerte sosialt fellesskap og deltakelse på Det lille ridderrennet på Stranda. Dette arrangementet ble gjennomført i mars Musikkterapeut Solgunn Knardal har hatt 2 samlinger med musikkleik. Disse samlingene har også vært kombinert med sosial sammenkomst og felles bespisning. 2 fjøreturer med grilling, en på Alnes og den andre på Tueneset. I september ble det arrangert stort hageselskap med krabbekoking på Valderøya. Året blei avslutta med felles juletrehogst og nissebesøk i Solnørdalen. På de ulike samlingene/arrangementene har det vært fra 20 til i overkant av 40 deltakere. Barnas alder har vært fra 0 til opp mot 18 år. Lederne av Barneaktivitetsgruppa prøver å få gjennomført en aktivitet hver måned. Ved noen av aktiviteter må deltagerne betale egenandel på, men mange aktiviteter har det ikke noen egenandel. Det viktigste er å møtes, ha det hyggelig og bli bedre kjent. 13

14 6. ANDRE SOSIALE ARRANGEMENTER Høstfesten 2003 lørdag 15. november, Atlanterhavsparken Det var stor interesse for å delta på denne festen og styret måtte si stopp ved 150 påmeldte. Deltagerne fikk en trivelig kveld på Atlanterhavsparken, med god underholdning ved bl.a. Trine, Bente, Frank og Oscar, samt Per Jan Vinje og Konrad Fremmerlid. I tillegg var det mye allsang og de fleste var sang aktivt med. Spesielt populært var det med julenissen, som både matet fiskene og samtidig kom på land med nissesekk og det hele. Maten smakte godt og vi avsluttet med kaffe, marsipankake og dans v/bassengkanten. Denne arrangementet ble kombinasjon av både julebord og julefest. Styret fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Cruise på Hjørundfjorden Tradisjonen tro arrangerte styret i NFU båttur i juni, for 5. år på rad.. Årets tur gikk til Sæbø 1. juni. Lokallaget hadde leid hurtigbåten Lauparen, en båt med god plass og med gode muligheter for å bevege seg under turen. For å bli kjent med medlemmer i andre lokallag hadde styret i NFU invitert med Vestre Sunnmøre lokallag, Herøy lokallag og Nordre Sunnmøre lokallag. På vei til Sæbø, la Lauparen derfor til ved kai på Hareid for å hente folk, og ved returen til Ålesund for å sette av folk. Denne helgen var det arrangert Hjørungfjorddagene på Sæbø. Fint vær, kombinert med mye folk og mange aktiviteter, gjorde oppholdet på Sæbø ekstra trivelig. Vi spiste god/deilig lunsj på Hotell Sagafjord. Til sammen var det ca 110 deltagere på båtturen. Det var mange positive tilbakemeldinger på hjemturen, også fra de som deltok sammen med oss for førstegang. Styret har allerede begynt å planlegge på neste års tur. 14

15 7. INTERNETT Internettaddressen til lokallagets nettside er: I løpet av 2003 ble det publisert 106 artikler på hjemmesida. Lokallaget har også egen e-postadresse: Bruk av e-post anvendes i stor grad som en viktig del i kommunikasjonen mellom styremedlemmene og til medlemmene forøvrig. 8. ØKONOMI Lokallaget er i nasjonal målestokk en liten organisasjon, sett i fylkes/lokallagssammenheng er aktiviteten i organisasjonen på høyde med mange nasjonale organisasjoner. Lokallaget har et meget høyt aktivitetsnivå, både i forhold til kurs for eksterne fagfolk og medlemmer av lokallaget, sosiale arrangement for medlemmene, bistand i enkeltsaker for medlemmer, uttalelser i ulike saker osv. Økonomien i organisasjonen/lokallaget er tilfredstillende. Regnskapet for 2003 er gjort opp med et lite overskudd. Av inntekter utgjør hoveddelen inntekter fra spilleautomat, i tillegg er tilskudd fra Ålesund kommene viktig. For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå, er lokallaget avhengig av kommunale tilskudd og inntekter fra spilleautomater. 15

16 MEDLEMSSTATUS Medlemmer pr : 159 Antall innmeldinger i 2003: 26 Medlemmer pr : 185 NFU Ålesund, Sula og Giske lokallag har økt sitt medlemstall med over 15% i løpet av Ålesund 23. februar Svein-Rune Johannessen Svein Furholm Anne-Marie Bakke Leder Nestleder Studieleder/styremedlem Kjersti Liavåg Blindheim Kasserer Eva Brox Sekretær Svein-Henry Kolgrov Asbjørg Langeland Otto Jarnes Varamedlem Varamedlem Varamedlem 16

Årsmelding for NFU Oppland fylkeslag for 2015 Fylkesstyret Styret har hatt denne sammensetningen: Leder Staale Stampeløkken På valg 2017 Nestleder Nils Nilsson På valg 2016 Studieleder Irene B Hoff På

Detaljer

NFU Vi er her for deg

NFU Vi er her for deg NFU Vi er her for deg Innhold NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede Epost: post@nfunorge.org Tlf: 22 39 60 50 www.nfunorge.org Vi er her for deg s. 4 For familien med små barn s. 7 For familien med barn

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Et samfunn der alle er like for loven

Et samfunn der alle er like for loven Fagkonferansen i Bergen 24. og 25. oktober 2011 Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede Et samfunn der alle er like for loven Rettsikkerheten for utviklingshemmede trenger en kraftig

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling 2016 Avdelingens 98. år Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Velkommen til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Velkommen til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Velkommen til Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning 8.mars 2013 v Kjersti Eide, Rådgiver med koordinerende enhetsfunksjon i HST og bindeleddstilling

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011.

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011. Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011. Styret har bestått av: Leder... Inger Margrethe Rønningen, MH-Tokke/Vinje Nestleder/infokontakt... Hans Kristian Solvik, MH-Skien Sekretær... Ellen Dahl Finnestad,

Detaljer

Brukermedvirkning og selvbestemmelse i Tiltak funksjonshemmede

Brukermedvirkning og selvbestemmelse i Tiltak funksjonshemmede Brukermedvirkning og selvbestemmelse i Tiltak funksjonshemmede Tiltak funksjonshemmede En av 36 resultatenheter i Molde kommune. Antall årsverk: 152,68 Antall ansatte: 250 Antall brukere: 125 Yter bl.a

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Årsmelding 2011 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane

Årsmelding 2011 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane Årsmelding 2011 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane 1. Styrenes sammensetning etter årsmøtet 28. april 2011 CPHSF-styre: Nestleder: Kasserer : Sekretær: Anne Takvam Helle Soltvedt Tor

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Protokoll Styremøte 26. November 2013

Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Styrets Årsmelding for Bergen lokallag av NFU 2012

Styrets Årsmelding for Bergen lokallag av NFU 2012 Styrets Årsmelding for Bergen lokallag av NFU 2012 1. Organisasjon Medlemstall Bergen lokallag av NFU hadde pr. 31.12.2011 176 medlemmer. Det er en nedgang på 4 fra 2011. Styrets medlemmer valgt på årsmøte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle!

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! ÅRSRAPPORT FOR 2010 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! FORMÅL Rådet for funksjonshemmede i Nesodden kommune har som formål å bidra til

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Årsmelding 2012 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane

Årsmelding 2012 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane Årsmelding 2012 Cerebral Parese-foreningen Hordaland - Sogn og Fjordane 1. Styrenes sammensetning etter årsmøtet 26. april 2012 CPHSF-styre: Nestleder: Kasserer : Sekretær: Anne IngebjørgTakvam Helle-Viv

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke FLEKKEFJORD 11.april 2016 Møte i fagnettverk Habilitering (Ressurspersoner for tjenester til utviklingshemmede Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2008 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2008 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2008 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Gjengen som skal arrangere Stemme-høring høsten 2009 Innledning Vi holder til på Ramma på Emma Hjorth og er veldig fornøyd med

Detaljer

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla.

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Oppmøte (totalt 13 stk): Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, Liv Heide,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer