Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Årsrapport 2014

2 II

3 SIGNO KOMPETANSESENTER 2014 Forord Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen gyldig avtale med Utdanningsdirektoratet om fortsatt drift av senteret. Den kom på plass i februar og ga gode føringer for hva skal yte av tjenester og hvordan vi skal utvikle samarbeidet med Statped. Hvordan dette samarbeidet skal arte seg i praksis, ble slått fast i en handlingsplan utarbeidet i fellesskap av Statpeds hovedkontor og stiftelsen Signo. Det er i 2014 lagt stor vekt på evaluering av tjenestene som gis. Det er gledelig å registrere at vi gjennom samtaler og intervjuer med brukere, evalueringsskjemaer og spørreundersøkelser, får svært gode skussmål av ulike brukergrupper. Før vi starte arbeidet med denne årsrapporten, var vi i dialog med Utdanningsdirektoratet om hvordan vi skulle rapportere. Vi fikk i oppdrag å tilpasse den tidligere brukte malen så den på en bedre måte, skulle gjenspeile aktiviteten ved senteret. Den foreliggende rapporten er basert på den malen direktoratet godkjente høsten 2014 og avviker på noen områder fra tidligere rapporter. III

4 Innhold 1. VISJON, VERDIGRUNNLAG OG OPPDRAG Verdigrunnlag Vår Virksomhetsidé Vårt oppdrag PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN OG KORT OM Kort presentasjon av virksomheten Signos føringer s formål Virksomhetens egne mål, senterets strategiske kart/satsningsområder Kompetansesenterets struktur Organisasjonskart Samlet årsverkforbruk RAPPORTERING PÅ SENTERSPESIFIKKE OPPGAVER Spesifikke oppgaver Voksenopplæring RESULTATRAPPORTERING INDIVID- OG SYSTEMBASERTE TJENESTER Utredning Rådgiving / Veiledning Deltidsopplæring Botilbud Botilbud deltidsbasis (utenom foreldreukene) Kurs til brukere og nettverk Kurs med basis i primærbrukere Kommunikasjonskurs for voksne Forelesninger gitt av senterets fagpersonale på kurs på systemnivå (ikke direkte knyttet til bruker) Tegnspråkopplæring for foreldre Overnatting ved senteret RESULTATRAPPORTERING - EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSFORMIDLING Ekstern kompetanseutvikling Prosjektarbeid Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter Kunnskapsformidling Kurs og konferanser Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v Fagbibliotek Faglige publikasjoner Faglig informasjonsarbeid Samarbeid og Statped Samhandling med Statped Samhandling med pilotregionen Statped vest Individbaserte saker samhandling og overføring Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Søknadsbehandling Søknader registrert mottatt Innvilgelse og avslag om opplæringsplass ØKONOMI OPPSUMMERING 25 IV

5 V

6 1. Visjon, verdigrunnlag og oppdrag 1.1. Verdigrunnlag «Grenseløs tro på menneskets muligheter» er Stiftelsen Signos visjon. Det utfordrer oss hver dag i tilbudet vi gir til hørselshemmede og døvblinde. Vi minner oss selv på dette gjennom våre fem verdier som er: nær kommuniserende lekende åpen nytenkende Slik ønsker vi å møte mennesker. Med holdninger som skaper trygghet hos den enkelte. Vi vil inkludere, skape respekt og aksept og se den enkeltes behov. I perioden som Statped-senter, lå også denne organisasjonens verdier til grunn i utførelsen av våre tjenester. Disse verdiene harmonerer godt med stiftelsen Signos verdier og bør således fortsatt ha gyldighet: Tilgjengelighet God tilgjengelighet til informasjon, tjenester og til faglig samarbeid. Respekt Respekt for brukere, samarbeidsparter og medarbeidere gjennom likeverd, tillit, dialog, åpenhet og forutsigbarhet. Kvalitet Høy kvalitet på faglig kompetanse, kommunikasjons- og beslutningsprosesser og tjenester Vår Virksomhetsidé er et spesialpedagogisk kompetansesenter som gir tjenester på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kompetansesenteret gir tjenester til kommunene i deres arbeid med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring i forhold til barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Senterets definerte målgrupper er barn, unge og voksne med hørselstap i kombinasjon med ulike funksjonshemninger døvblinde barn, unge og voksne. er landsdekkende og arbeider på hovedområdene individbasert, systemrettet innsats, deltidsopplæring, voksenopplæring, tegnspråkopplæring til foreldre og kompetanseutvikling og -spredning. Kompetansesenteret er aktør i feltet mellom praksis og forskning, og samarbeider med nasjonale og internasjonale fagmiljø. Senteret utvikler kompetanse og dokumenterer, formidler og implementerer praksis- og forskningsbasert kunnskap. 1

7 1.3. Vårt oppdrag baseres sitt arbeid på føringer gitt i avtale mellom Staten v/utdanningsdirektoratet og stiftelsen Signo datert Avtalen fastslår at senterets oppgaveområder er følgende: Opplæring av foreldre Deltidsopplæring Støtte og veiledning til kommuner og fylkeskommuner både som individbaserte og som systembaserte tjenester Kompetanseutvikling Kurs for elever Kurs for fagpersoner kompetanseoverføring Et overordnet mål for vårt senters arbeid, er å bistå kommuner og fylkeskommuner på en måte som bedre setter dem i stand til å gi brukere i våre målgrupper, et verdig og meningsfylt liv. Vårt oppdrag omhandler marginale grupper. Personer med hørseltap i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller med døvblindhet, er sjelden forekommende i den enkelte kommune. Det kan derfor ikke forventes at den nødvendige kompetanse er til stede lokalt. 2

8 2. Presentasjon av virksomheten og kort om Kort presentasjon av virksomheten eies av stiftelsen Signo, en ideell stiftelse basert på en diakonal grunn. Senteret ble etablert i 1994 som en følge av det såkalte Prosjekt S som lå til grunn for omdanningen av statlig eide skoler til spesialpedagogiske kompetansesentre. Selv om Hjemmet for Døve, Spesialskolen, som var virksomhetens navn den gang, ikke var eiet av staten, ble skolen likevel med i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (seinere Statped) og var fram til utgangen av 2012 en likeverdig del av det systemet. En Stortingsmelding (Meld. St. 18, 2011) som omhandlet framtidige tjenester på det spesialpedagogiske området i Norge, la grunnlaget for at skoledriften ved senteret ble skilt ut som egen privatskole fr Kompetansesenteret ble fra 1. januar 2013 tatt ut av Statped, men skal fortsatt gi tjenester som før, nå i tett samarbeid med Statped. I dag drives på basis av en ny femårig avtale med Utdanningsdirektoratet, inngått i februar 2014 og en samarbeidsavtale med Statped, inngått i august Begge avtaler slår fast at samarbeidet mellom Statped og skal prøves ut og formes primært gjennom samhandling med en av regionene i Statped. Statped vest er valgt som pilot og dette samarbeidet startet opp senhøsten Signos føringer 2014 I stiftelsens strategiske plan for 2014, var hovedpunktene som følger: Visjonen Grenseløs tro med menneskets muligheter utfordrer og skal hver eneste dag prege våre holdninger og valg. Vi bruker begrepene nær, kommuniserende, åpen, lekende og nytenkende for å konkretisere visjonen. I strategisk årsplan for 2014 har vi tatt utgangspunkt i verdien «åpen». Denne verdien utfordrer oss til utvikling. Fire sentrale målsettinger for neste år er: Strategiarbeid En åpen og bevisst holdning til langsiktige endringer i samfunnet som påvirker vårt arbeid, igangsetting av ett nytt strategiarbeid. Brukermedvirkning Vi ønsker å se mer på hvordan vi kan drive god brukermedvirkning gjennom en åpen holdning til brukererfaringer og brukermedvirkning, økt bevisstgjøring. Kunnskap og innsyn Bevisst arbeid med informasjons- og kommunikasjonsstrategi skal gi sentrale personer mer kunnskap, beslutningsgrunnlag og bedre innsyn. 3

9 Egenart og utvikling Tegnspråk og alternativ kommunikasjon er en del av Signos egenart og vi skal bidra til faglig utvikling. Vi ønsker mer OU-arbeid og fortsatt økt samspill mellom Signos virksomheter og samarbeid med kompetansemiljø utenfor oss selv. Organisasjonsutvikling kommer ikke av seg selv. Den må være villet. Den sterkeste kraften for å få til fremdrift er at vi klarer å bygge en bevisst organisasjonskultur, lederutvikling og kulturarbeid har derfor en sentral rolle i s formål skal gi landsdekkende tjenester til døve, døvblinde, hørselshemmede og andre som trenger senterets kompetanse og til deres pårørende og nettverk. Signo kompetansesenter skal samle og utvikle kunnskap og kompetanse om hørselshemning og døvblindhet og spre dette til brukeres nettverk og i fagfeltet. skal ha særlig fokus på å utvikle kunnskap om hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger. har et landsdekkende virkeområde, og gir tjenester både ved senteret og eksternt, samt utfører forsknings og utviklingsarbeid. Senteret gir også voksenopplæring til personer med de samme utfordringene som våre øvrige brukere Virksomhetens egne mål, senterets strategiske kart/satsningsområder 2014 bruker styringsverktøyet Balansert målstyring (BMS). BMS er et strategisk verktøy for endring og utvikling og bidrar til bedre og mer kontrollert og målrettet gjennomføring av spesielle satsningsområder. Annen aktivitet i senteret som kan kalles rutinemessig drift, rapporteres på mer tradisjonell måte. Det strategiske kartet i BMS revideres årlig og er gjeldende for perioder på tre år. Strategisk kart Tjenester og produkter T1 (LTL/ASB) Kompetanseoverføring til statped gjennomføres i hht avtale T2 (LTL/TBA) Nye tjenestetilbud er utviklet T3 (ASB) Ny samarbeidsavtale om drift er fremforhandlet Økonomi Ø1 (LTL) Nye finansieringskilder er avklart. Ø2 (LTL/KNS) Eksterne tjenester er priskalkulert. Ø3 (ASB/KNS) Økonomisk grunnlag for alle tjenester er sikret Interne prosesser I1(LTL) Deltidsopplæringen er en integrert del av tilbudet ved Signo skole- og kompetansesenter. I2 (TTO) Våre tjenester er godt kjent I3 (TTO) Vi har forbedret vår interne kommunikasjon I4 (ASB/TTO) Vi har forbedret vår kommunikasjon overfor «påvirkere» I5 (TBA/LTL) Det er utviklet nye muligheter/ arenaer for personalets TSutvikling M1 (KNS) Ny helintegrert HRM/Økonomiløsning er oppbygd i 2014 og implementert i 2015 i Signo M2 (LTL/TBA/KNS) Kompetanseutvikling i egen avdeling er gjennomført M3 (TBA/LTL) Lærerne har utviklet sin digitale kompetanse 4

10 2.5. Kompetansesenterets struktur består av: Avdeling for voksenopplæring som tilbyr regulær voksenopplæring, primært til beboere og brukere ved andre av Signos virksomheter i Andebu kommunikasjonskurs til voksne bosatt i andre deler av landet Fagavdelingen som tilbyr konsultasjon, rådgivning, pedagogisk støtte og utredninger over hele landet interne og eksterne kurs deltidsopplæring til elever fra hele landet tegnspråkopplæring til foreldre med barn som har behov for tegnspråklig kommunikasjon Fellesadministrasjonen som dekker alle administrative og merkantile oppgaver i senteret 2.6 Organisasjonskart Merknad: Vi velger å vise organisasjonskartet på denne formen. og Signo grunn- og videregående skole er to atskilte virksomheter, men det faglige samarbeidet og samhandlingen de to virksomhetene mellom, er fortsatt tett. Direktør og administrasjonssjef har delte stillinger med femti prosent i hver virksomhet. Dette gjenspeiles i organisasjonskartet. 5

11 2.7 Samlet årsverkforbruk Primærtjenester Ordinære midler Oppdragsmidler Årsverk %-andel Årsverk %-andel Individbaserte, systemrettede tjenester 11 Utredning 3,1 15,9 12 Rådgivning / veiledning 3,2 15,9 13 Deltidsopplæring 1 5,1 27,0 14 Bo- og fritidstilbud deltidsbasis 1,6 8,5 15 Kurs for brukere 2 4,6 24,2 16 Kurs for foreldre / foresatte 1,6 8,5 Sum individbaserte tjenester 19, Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 21 Ekstern kompetanseutvikling 1,0 25,0 22 Skole-/barnehageutvikling 23 Individuavhengig rådgivning / veiledning 1,3 32,5 24 Kunnskapsformidling 1,4 35,0 25 Læremiddelarbeid 26 Internasjonalt samarbeid 0,1 2,5 27 Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 0,2 5,0 0,3 100 Sum kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 4, , Intern kompetanseutvikling 31 Intern kompetanse- og tjenesteutvikling 1,2 48,0 32 Etterutdanning 0,6 24,0 33 Videreutdanning 0,4 28,0 Sum intern kompetanseutvikling 2,2 100 Støttefunksjoner Årsverk %-andel 4 Lederstillinger 41 direktør 0,4 42 avdelingsledere/rektorer 1,4 0, undervisningsinspektør 0,6 44 elevhjemsleder 45 koordinator, kommunikasjonskurs, voksne 0,3 5 Stabs- og støttefunksjoner 51 arkiv 0,2 52 kontor, sentralbord m.m. 0,4 53 økonomi 0,7 54 personal 0,7 6 Servicefunksjoner 61 kjøkken- / kantinedrift 0,2 62 renhold 63 innkvartering 0,3 64 transport 0,1 65 andre servicefunksjoner Sum ledelses-, støtte- og servicefunksjoner 5,3 0,3 100 SUM TOTALT Salg av voksenopplæring til kommuner 2 Kommunikasjonskurs, voksne medregnet 6

12 3. Rapportering på senterspesifikke oppgaver 3.1. Spesifikke oppgaver I tidligere tildelingsbrev var gitt et særskilt ansvar for mennesker med hørselshemning i kombinasjon med autismespekterforstyrrelser. Etter omlegging av støttesystemet, er dette oppdraget ikke tydeliggjort av utdanningsdirektoratet. Siden denne gruppen naturlig hører inn under vårt område, hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og døvblindhet, arbeider vi med å opprettholde kompetansen og gir fortsatt tjenester til gruppa. Øvrige satsningsområder vises ipkt Voksenopplæring, Avdeling for Voksenopplæring gir opplæringstilbud til voksne hørselshemmede med ulike funksjonshemninger, og døvblinde. Opplæringen er i dag oppdragsbasert og betales av de respektive elevenes bostedskommuner. Dette året er det Sandefjord og Andebu som har kjøpt tjenester. Opplæringen ved Voksenopplæringen blir gitt i henhold til Opplæringslovens 4A-2, «Rett til spesialundervisning på grunnskolens område». Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av de vanlige tilpassede opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område har rett til spesialundervisning. Voksne som har et særlig behov for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til opplæring. Elevens hjemstedskommune har ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger og gi vedtak om opplæring til de som bor i kommunen og har behov for voksenopplæring. Det er elevens bostedsadresse som avgjør hvilken kommune som er ansvarlig for opplæringen. Voksenopplæringens mål Å utvikle og vedlikeholde kunnskap og grunnleggende ferdigheter Å tilrettelegge for et kommunikativt fellesskap og samspill som grunnlag for læring Å ivareta enkeltmenneskets behov for opplæring på ulike arenaer Å arbeide i henhold til Opplæringslovens 4A-1, 4A-2 og 4A-13. Opplæringen tar utgangspunkt i en individuell opplæringsplan som blir utarbeidet av lærer på bakgrunn av en sakkyndig vurdering som omtaler innhold, organisering og mål. Omfanget av opplæringen varierer fra 1-6 timer pr. uke avhengig av kommunale vedtak. Opplæringens utbytte vurderes sammen med bruker og/ eller sammen med teamet rundt bruker underveis og vurdering av målene i IOP formuleres i en rapport til sommeren. Kommunikasjon Det legges til rette for den enkeltes mulighet til å uttrykke seg. Kommunikasjonen kan skje gjennom norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, talespråk, norsk med tegnstøtte (NMT/tegn til 7

13 tale), alternativ og supplerende kommunikasjon, bilder, universelle og egenutviklede uttrykk. Noen trenger mer for å få like mye Fra 1.august 2012 har elever med behov for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) fått utvidede rettigheter: 4A-13 lyder: Vaksne som heilt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Denne rettigheten vil også gjelde for personer som er døve og helt eller delvis mangler funksjonelt tegnspråk. Voksenopplæringen gir slik opplæring og tilrettelegging. Voksenopplæring ble i 2014 gitt til 30 elever, hvorav 24 bor i Andebu og 6 i Sandefjord. Til sammen tilsvarer vedtakene 6,06 lærerstillinger høsten

14 4. Resultatrapportering individ- og systembaserte tjenester 4.1. Utredning Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 6 5 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Andre 22 Sum Sum Sum

15 4.2. Rådgiving / Veiledning Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 1 8 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 10 4 Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 4 4 Andre 34 - Sum Sum Sum

16 4.3. Deltidsopplæring Tabellene omfatter elever/barn som får deltidsopplæring eller pedagogisk tilbud i barnehage (ikke elevkurs!) i inntil 12 uker av året. Dette er opplæring gitt av skole / barnehage, men på deltidsbasis begrenset oppad til 12 uker pr. skoleår. Voksenopplæring var tidligere inkludert i denne tabellen. Slik er det ikke lenger. Tabellen for skoletilbudet omfatter både internat- og eksternatelever. FYLKE ANTALL DELTIDSELEVER SOM HAR FÅTT OPPLÆRING TOTALT ANTALL DAGER MED DELTIDSOPPLÆRING FS GS VG SUM FS GS VG SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

17 4.4. Botilbud Botilbud deltidsbasis (utenom foreldreukene) Fylke Antall deltidselever som har fått botilbud 2014 SUM FS GS VG VO Sum Totalt antall overnattingsdøgn i forbindelse med deltidsopplæring FS GS VG VO SUM

18 4.5. Kurs til brukere og nettverk De følgende tabellene gir en samlet oversikt over kurs og forelesninger gitt til brukere, deres nettverk og til fagpersoner som på systemnivå har ønsket bistand fra senteret uten at forespørslene er knyttet til noen av senterets brukere. Fylke Kurs med basis i primærbrukere Antall brukere Totalt antall kursdager som har fått kurs i 2014 FS GS VG VO SUM FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

19 Kommunikasjonskurs for voksne Kommunikasjonskurs for voksne gis til personer med ordinært opphold i sine hjemkommuner, og som tilhører Signos målgrupper. En person kan få inntil to ganger en ukes kurs pr år. Fylker Antall deltakere pr fylke Totalt antall kursdager Antall ledsagere pr fylke Antall kursdager til ledsagere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Forelesninger gitt av senterets fagpersonale på kurs på systemnivå (ikke direkte knyttet til bruker) Antall deltakere Antall kurs Ulike fagkurs NMT-kurs 56 5 Sum

20 Tegnspråkopplæring for foreldre Fylke Antall foreldre som har Antall kursdager deltatt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland 5 50 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 2 20 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM Overnatting ved senteret Tabellen viser antall overnattingsdøgn i forbindelse med "Se mitt språk", Kommunikasjonskurs for voksne, fagkurs, hospitering, mm. (opphold i elevinternat er ikke med i denne oversikten) Overnatting ved senteret 2014 Overnatting ved senteret 2014 Måned Antall døgn Januar 216 Februar 92 Mars 110 April 101 Mai 180 Juni 28 Juli 116 August 101 September 139 Oktober 138 November 180 Desember 158 SUM

21 5. Resultatrapportering - Ekstern kompetanseutvikling og kunnskapsformidling I det følgende er de ulike aktiviteter og tjenester gitt av senteret beskrevet 5.1. Ekstern kompetanseutvikling Prosjektarbeid Tiltaksområder, punktvis Prosjekt "Mang skal vi møte og mangt skal vi mestre" - Et prosjekt som prøver ut en modell for kommunikasjons- og annen relevant opplæring til "hele familien" "Taktil språklighet" utvikle og spre kunnskap om overføring fra tegnspråk til kroppslig og taktil modalitet. Samarbeid med Eikholt senter Startet 2013 Avsluttes 2015 Startet 2014 Fortsetter 2015 Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter Forskningsprosjekter (tittel) PhD-arbeid: Tema er språkutvikling hos hørselshemmede barn med omfattende funksjonshemninger. Avhandling levert høsten 2014 Samarbeid med Arbeidet er knyttet opp til Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 16

22 5.2. Kunnskapsformidling Kurs og konferanser Kurs- og konferanser, punktvis Antall kursdager Antall deltakere Når atferden utfordrer 2 75 ASK og hørselshemning 2 16 Innføring i audiologi 2 11 CHARGE syndrom - fagkonferanse 2 57 CHARGE syndrom - aktivtetssamling 3 6 Autisme og hørselshemning 2 44 Kurs ifm prosjektet "Mangt skal vi møte- mangt skal vi mestre" 4 18 "Utviklingsprofilen" - fagdag 1 16 Sum, fagkurs og - konferanser

23 Lærerkurs: Dager Deltagere Relasjon, kommunikasjon, læring 3 19 Tilrettelegging for god utvikling av språk og kommunikasjon 3 8 Tegnspråkkurs Antall timer Antall deltakere Grunnkurs, kveld 25 7 Videregående kurs 1, kveld 26 6 Videregående kurs 1. dag Grunnkurs, dag 27 6 Videregående kurs 2, dag Grunnkurs, dag 23 7 Grunnkurs, dag Grunnkurs, kveld Videregående kurs 1, dag Videregående kurs 3, dag 23 6 Sum deltakere, tegnspråkkurs

24 Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v. 4 studenter fra ISP, UiO i praksis høstsemester, 2014 Tiltak, punktvis Fagbibliotek Omtale AKtivitet Antall Utlån, enkeltpersoner 429 Utlån til andre bibliotek 58 Fagbibliotek Innlån fra andre bibliotek 10 Tilvekst, titler 135 Henvendelser, faglige forespørsler 215 Websøk (unike brukere) i bibliotekets base 128 Faglige publikasjoner Oversikt over faglige publikasjoner (forfatter og tittel) Publikasjonssted Faglig informasjonsarbeid Omtale Info/veiledning til studenter, ISP Info/veiledning til studentgruppe fra Varberg Kompetanseoverføring til Signo d/b-senter Sakkyndighetssamarbeid med Statped sørøst Faglig samhandling med Signo CSS Presentasjon av og case, internasjonal konferanse, Belfast Samhandling med Frambu senter Info om målgruppene og til Helse vest, Ålesund Info til delegasjon fra organisasjonen PAGAVA, Litauen "Kommunikative relasjoner", Intern presentasjon av utviklingsprofilen for d/b intern presentasjon av pedagogisk analyseredskap Info til potensielle søkere om tjenester Distribusjon av rapport etter prosjekt "Mangt skal vi møte- mang skal vi mestre" Presentasjon av case for nordiske kolleger, Nordisk velferdssenter Presentasjon av CHARGE-case for nordiske kolleger, Lund, Sverige Samlet forbruk av tid 9 dagsverk ½ dagsverk ½ dagsverk 3 dagsverk 1 dagsverk 3 dagsverk 2 dagsverk 1 dagsverk 1 dagsverk ½ dagsverk 1 dagsverk 5 dagsverk 2 dagsverk 2 dagsverk 19

25 5.3. Samarbeid og Statped Samhandling med Statped I avtalen mellom stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, datert februar 2014, slås det fast at skal drive sin virksomhet i tett samarbeid med Statped. En av regionene i Statped skal være pilotregion i samarbeidet med vårt senter. En avtale om videre framdrift i samarbeidet, ble utformet i fellesskap av Statpeds hovedkontor og stiftelsen Signo. Av denne avtalen framgår at Statped vest velges som pilotregion. 20

26 Samhandling med pilotregionen Statped vest I november 2014, ble samarbeidet med Statped vest igangsatt ved et første møte mellom partene. Det konkrete samarbeidet er derfor ved utgangen av 2014, fortsatt i støpeskjeen. Det er utarbeidet en aktivitetsplan som følges ut over i har vært rede til å starte opp et tettere samarbeid, men i og med at prosessen rundt avtaleinngåelse og utarbeiding av handlingsplan har tatt mye tid, er ikke det konkrete arbeidet satt i gang. I de følgende tabellene skal samarbeidet med Statped synliggjøres. For 2014 er det av nevnte grunner, ikke hensiktsmessig å rapportere statistisk. Hverken Statped eller Signo har registrert pågående samarbeid på en form som gjør det mulig innenfor fornuftige rammer, å hente ut statistikk. Signo har underveis i 2014, tatt tak i denne utfordringen med tanke på presis rapportering for Det betyr ikke at det ikke er samarbeid mellom Statped og, men omfanget er mindre enn ønskelig og hva som er nødvendig, hvis vi skal kunne si at alle brukerne får et optimalisert tilbud fra Statped/ Individbaserte saker samhandling og overføring Antall samarbeidssaker Overført fra Signo til Statped Overført fra Statped til Signo Statped vest Statped sørøst Statped midt Statped nord Kommentar: se tekst i punkt Systembaserte tiltak Fagkurs Deltakelse fra Statped på s kurs Deltakelse fra Signo kompetansesenter på Statpeds kurs Statped vest - - Statped sørøst - - Statped midt - - Statped nord - - Kommentar: se tekst i punkt

27 Gjensidig bidrag i fagkurs Forelesninger fra Statped på Signo kompetansesenters kurs Statped vest 1 Statped sørøst 1 Statped midt Forelesninger fra på Statpeds kurs Statped nord Andre tiltak (eks: hospitering, felles utviklingsprosjekter) Ingen 22

28 5.4. Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Senteret mottar fortsatt henvendelser om bistand fra fagpersoner i barnehager og skoler. Mange av henvendelsene dreier seg om barn som ikke følger en normal språkutvikling og der personale og foreldre ønsker enten informasjon om alternative språkformer eller mer bevisst har et ønske om hjelp i forhold til NMT og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette gjelder svært ofte barn uten en diagnose som peker på hørselsnedsettelse i tillegg til de oppdagede funksjonshemningene. Bistandsbehovet dreier seg om kurs og konsultasjoner og da spesielt i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon ( ASK) og om NMT og andre former for tilpasset tegnspråk. Men det blir også spurt etter veiledning og kurs av mer generell art. Senterets svar på slike henvendelser består gjerne i kortere veiledninger, men noen av henvendelsene fører til at det blir gitt kurs til faggrupper i barnehager, skoler, avlastningsboliger oa. Disse kursene blir fakturert etter samme satser som Statped bruker. Det faktum at behovet ute i skoler og barnehager (og i enkeltfamilier) ikke kan dekkes under vårt senters mandat, er et dilemma som vi tar på alvor. Vi forsøker så langt som mulig å veilede og bidra til at de får bistand fra andre instanser, men opplever dessverre at deres behov i noen tilfeller, kan være vanskelig å dekke. En utfordring er den økonomiske siden. Dårlig kommuneøkonomi bestemmer hvem som skal få hvilken hjelp Søknadsbehandling Søknader registrert mottatt Antall søknader om individbaserte tjenester Antall søknader om kompetansetiltak Antall søknader avslått 1 0 Kommentar: Innvilgelse og avslag om opplæringsplass Innvilgelse av opplæringsplass; antall i løpet av 2014 Avslag på søknad om opplæringsplass; antall i løpet av 2014 Deltidsopplæring 36 Avslag omgjort etter klagebehandling Avslag opprettholdt etter klagebehandling

29 6. Økonomi Alle tall i hele 1000 kroner. Regnskap 2014 for : Regnskap 2014 for : DRIFTSINNTEKTER Fagavd. Komm.kurs Felleskostn./ Fellesadm. Regnskap 2014 Budsjett 2014 Offentlig tilskudd Andre driftsinntekter Intern inntekter/overføringer SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie, område- og medlemskostader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedl. og rep. av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transp.kostnader Kurs- og møtekostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSR. KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Kapitalavkastning SUM FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Kommentar: I tillegg til ovennevnte regnskap oversendes alltid styrets årsregnskap og beretning, godkjent av revisor. 24

30 7. Oppsummering Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen gyldig avtale med Utdanningsdirektoratet om fortsatt drift av senteret. Den kom på plass i februar og ga gode føringer for hva skal yte av tjenester og hvordan vi skal utvikle samarbeidet med Statped. Hvordan dette samarbeidet skal arte seg i praksis, ble slått fast i en handlingsplan utarbeidet i fellesskap av Statpeds hovedkontor og stiftelsen Signo. Et viktig punkt i avtalen med Utdanningsdirektoratet, er at sammen med en av regionene i Statped, skal prøve ut ulike sider ved samarbeidet og samhandlingen. Til tross for usikkerheten som rådde i starten av året, har tjenesteproduksjonen vært stabil høy og kvaliteten tør vi mene, blir stadig bedre. Etterspørselen etter våre tjenester er stabil på de tradisjonelle områdene. I tillegg merker vi en økt pågang av henvendelser om bistand i saker der primærbruker ikke tilhører våre målgrupper, men har behov for den kompetansen vårt senter har. Dette dreier seg i stor grad, om personer med kommunikasjonsutfordringer uten at hørselshemning er en del av bildet. Det er i 2014 lagt stor vekt på evaluering av tjenestene som gis. Det er gledelig å registrere at vi gjennom samtaler og intervjuer med brukere, evalueringsskjemaer og spørreundersøkelser, får svært gode skussmål av ulike brukergrupper. Høsten 2014 leverte en av s seniorrådgivere sin doktoravhandling til godkjenning og skal etter planen, disputere våren Det markerer at et nytt mål er nådd. Vi har ambisjoner om et høyt faglig nivå i alle ledd og en doktorgrad er en viktig markør i så måte. Vi fikk i 2014 anledning til å bruke ressurser på å utforske alternative tjenestetilbud og eventuelt nødvendige endringer i dagens tjenester. Det foreligger en egen rapport fra dette arbeidet og flere av de foreslåtte tiltakene vil bli fulgt opp framover. Et ledd i å prøve "nye veier", er prosjektet "Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre" et opplegg der hele familien kan delta og få opplæring i kommunikasjon tilpasset det funksjonshemmede barnet i familien og derigjennom skape forutsetninger for å binde hele familien sammen. 25

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012

signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 signo skole og kompetansesenter Årsrapport 2012 2 SIGNO KOMPETANSESENTER/SIGNO SKOLE OG KOMPETANSESENTER 2012 2012 har vært året da pålagte og planlagte endringer har trått i kraft. Som

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

4 RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING 26

4 RESULTATRAPPORTERING EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KOMPETANSESPREDNING 26 Årsrapport 2010 INNHOLD 1 VISJON, VERDIGRUNNLAG, OPPDRAG OG MÅL 4 1.1 Mål for 2010... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 1.4 Virksomhetsidé... 4 1.5 Føringer fra Utdanningsdirektoratet... 4 1.6 Virksomhetens

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Antall nye ved Regionssentera Regionssentra. Usher I Usher II Usher III

Antall nye ved Regionssentera Regionssentra. Usher I Usher II Usher III 1 Nøkkeltall for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Tabell 1; totalt antall registrerte brukere/pasienter; Ervervet døvblindhet: Diagnoser 2012- Regionssentra Regionssentra Antall nye ved Regionssentera

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Samfunnsoppdrag og visjon

Samfunnsoppdrag og visjon Organisering Statped ligger under Utdanningsdirektoratet, som igjen ligger under Kunnskapsdepartementet. Direktør for Statped er Tone Mørk. Statped har ca. 850 medarbeidere. Samfunnsoppdrag og visjon Statped

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Hvorfor finnes Statped?

Hvorfor finnes Statped? Hvorfor finnes Statped? Statped skal etter søknad og avtale bistå kommunen/fylkeskommunen i spesialpedagogiske saker hvor: kommunen eller fylkeskommunen ikke kan forventes å ha kompetanse eller har behov

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Bakgrunn for omstilling av Statped

Bakgrunn for omstilling av Statped Bakgrunn for omstilling av Statped likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner («tettere på») mer enhetlig oppfatning av hvem som er brukere av Statped mer enhetlig strategi

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

SIGNO KOMPETANSESENTER 2011

SIGNO KOMPETANSESENTER 2011 Årsrapport 2011 SIGNO KOMPETANSESENTER 2011 Signo kompetansesenter har lagt bak seg et år preget av mye og grundig arbeid med målgruppene, men også av den pågående omorganiseringsprosessen iverksatt etter

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2013 Signo grunn- og videregående skole AS BILDET: Signo grunn- og videregående skole AS sommeren 2013 Innhold Innledning... 3 1 Skolens grunnlag... 3 1.1 Visjon og kjerneverdier... 3 1.2 Privatskole...

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Frambu, senter for sjeldne funksonshemninger Sandbakkveien 18 1404 Siggerud Frambu 4.1. 2006 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Versjon: 1 (Slettet) Status endret : 29.06.2011 09:59:24 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus idrettskrets Aust-Agder

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl 16.01.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen TABELL 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen Tiltak 01 Driftsutgifter. en dekker administrasjon av sensur og klagebehandling ved sentralt gitt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. 21 Særskilte

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge

Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10koder

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer