Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Årsrapport 2014

2 II

3 SIGNO KOMPETANSESENTER 2014 Forord Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen gyldig avtale med Utdanningsdirektoratet om fortsatt drift av senteret. Den kom på plass i februar og ga gode føringer for hva skal yte av tjenester og hvordan vi skal utvikle samarbeidet med Statped. Hvordan dette samarbeidet skal arte seg i praksis, ble slått fast i en handlingsplan utarbeidet i fellesskap av Statpeds hovedkontor og stiftelsen Signo. Det er i 2014 lagt stor vekt på evaluering av tjenestene som gis. Det er gledelig å registrere at vi gjennom samtaler og intervjuer med brukere, evalueringsskjemaer og spørreundersøkelser, får svært gode skussmål av ulike brukergrupper. Før vi starte arbeidet med denne årsrapporten, var vi i dialog med Utdanningsdirektoratet om hvordan vi skulle rapportere. Vi fikk i oppdrag å tilpasse den tidligere brukte malen så den på en bedre måte, skulle gjenspeile aktiviteten ved senteret. Den foreliggende rapporten er basert på den malen direktoratet godkjente høsten 2014 og avviker på noen områder fra tidligere rapporter. III

4 Innhold 1. VISJON, VERDIGRUNNLAG OG OPPDRAG Verdigrunnlag Vår Virksomhetsidé Vårt oppdrag PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN OG KORT OM Kort presentasjon av virksomheten Signos føringer s formål Virksomhetens egne mål, senterets strategiske kart/satsningsområder Kompetansesenterets struktur Organisasjonskart Samlet årsverkforbruk RAPPORTERING PÅ SENTERSPESIFIKKE OPPGAVER Spesifikke oppgaver Voksenopplæring RESULTATRAPPORTERING INDIVID- OG SYSTEMBASERTE TJENESTER Utredning Rådgiving / Veiledning Deltidsopplæring Botilbud Botilbud deltidsbasis (utenom foreldreukene) Kurs til brukere og nettverk Kurs med basis i primærbrukere Kommunikasjonskurs for voksne Forelesninger gitt av senterets fagpersonale på kurs på systemnivå (ikke direkte knyttet til bruker) Tegnspråkopplæring for foreldre Overnatting ved senteret RESULTATRAPPORTERING - EKSTERN KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSFORMIDLING Ekstern kompetanseutvikling Prosjektarbeid Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter Kunnskapsformidling Kurs og konferanser Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v Fagbibliotek Faglige publikasjoner Faglig informasjonsarbeid Samarbeid og Statped Samhandling med Statped Samhandling med pilotregionen Statped vest Individbaserte saker samhandling og overføring Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Søknadsbehandling Søknader registrert mottatt Innvilgelse og avslag om opplæringsplass ØKONOMI OPPSUMMERING 25 IV

5 V

6 1. Visjon, verdigrunnlag og oppdrag 1.1. Verdigrunnlag «Grenseløs tro på menneskets muligheter» er Stiftelsen Signos visjon. Det utfordrer oss hver dag i tilbudet vi gir til hørselshemmede og døvblinde. Vi minner oss selv på dette gjennom våre fem verdier som er: nær kommuniserende lekende åpen nytenkende Slik ønsker vi å møte mennesker. Med holdninger som skaper trygghet hos den enkelte. Vi vil inkludere, skape respekt og aksept og se den enkeltes behov. I perioden som Statped-senter, lå også denne organisasjonens verdier til grunn i utførelsen av våre tjenester. Disse verdiene harmonerer godt med stiftelsen Signos verdier og bør således fortsatt ha gyldighet: Tilgjengelighet God tilgjengelighet til informasjon, tjenester og til faglig samarbeid. Respekt Respekt for brukere, samarbeidsparter og medarbeidere gjennom likeverd, tillit, dialog, åpenhet og forutsigbarhet. Kvalitet Høy kvalitet på faglig kompetanse, kommunikasjons- og beslutningsprosesser og tjenester Vår Virksomhetsidé er et spesialpedagogisk kompetansesenter som gir tjenester på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kompetansesenteret gir tjenester til kommunene i deres arbeid med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring i forhold til barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Senterets definerte målgrupper er barn, unge og voksne med hørselstap i kombinasjon med ulike funksjonshemninger døvblinde barn, unge og voksne. er landsdekkende og arbeider på hovedområdene individbasert, systemrettet innsats, deltidsopplæring, voksenopplæring, tegnspråkopplæring til foreldre og kompetanseutvikling og -spredning. Kompetansesenteret er aktør i feltet mellom praksis og forskning, og samarbeider med nasjonale og internasjonale fagmiljø. Senteret utvikler kompetanse og dokumenterer, formidler og implementerer praksis- og forskningsbasert kunnskap. 1

7 1.3. Vårt oppdrag baseres sitt arbeid på føringer gitt i avtale mellom Staten v/utdanningsdirektoratet og stiftelsen Signo datert Avtalen fastslår at senterets oppgaveområder er følgende: Opplæring av foreldre Deltidsopplæring Støtte og veiledning til kommuner og fylkeskommuner både som individbaserte og som systembaserte tjenester Kompetanseutvikling Kurs for elever Kurs for fagpersoner kompetanseoverføring Et overordnet mål for vårt senters arbeid, er å bistå kommuner og fylkeskommuner på en måte som bedre setter dem i stand til å gi brukere i våre målgrupper, et verdig og meningsfylt liv. Vårt oppdrag omhandler marginale grupper. Personer med hørseltap i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller med døvblindhet, er sjelden forekommende i den enkelte kommune. Det kan derfor ikke forventes at den nødvendige kompetanse er til stede lokalt. 2

8 2. Presentasjon av virksomheten og kort om Kort presentasjon av virksomheten eies av stiftelsen Signo, en ideell stiftelse basert på en diakonal grunn. Senteret ble etablert i 1994 som en følge av det såkalte Prosjekt S som lå til grunn for omdanningen av statlig eide skoler til spesialpedagogiske kompetansesentre. Selv om Hjemmet for Døve, Spesialskolen, som var virksomhetens navn den gang, ikke var eiet av staten, ble skolen likevel med i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (seinere Statped) og var fram til utgangen av 2012 en likeverdig del av det systemet. En Stortingsmelding (Meld. St. 18, 2011) som omhandlet framtidige tjenester på det spesialpedagogiske området i Norge, la grunnlaget for at skoledriften ved senteret ble skilt ut som egen privatskole fr Kompetansesenteret ble fra 1. januar 2013 tatt ut av Statped, men skal fortsatt gi tjenester som før, nå i tett samarbeid med Statped. I dag drives på basis av en ny femårig avtale med Utdanningsdirektoratet, inngått i februar 2014 og en samarbeidsavtale med Statped, inngått i august Begge avtaler slår fast at samarbeidet mellom Statped og skal prøves ut og formes primært gjennom samhandling med en av regionene i Statped. Statped vest er valgt som pilot og dette samarbeidet startet opp senhøsten Signos føringer 2014 I stiftelsens strategiske plan for 2014, var hovedpunktene som følger: Visjonen Grenseløs tro med menneskets muligheter utfordrer og skal hver eneste dag prege våre holdninger og valg. Vi bruker begrepene nær, kommuniserende, åpen, lekende og nytenkende for å konkretisere visjonen. I strategisk årsplan for 2014 har vi tatt utgangspunkt i verdien «åpen». Denne verdien utfordrer oss til utvikling. Fire sentrale målsettinger for neste år er: Strategiarbeid En åpen og bevisst holdning til langsiktige endringer i samfunnet som påvirker vårt arbeid, igangsetting av ett nytt strategiarbeid. Brukermedvirkning Vi ønsker å se mer på hvordan vi kan drive god brukermedvirkning gjennom en åpen holdning til brukererfaringer og brukermedvirkning, økt bevisstgjøring. Kunnskap og innsyn Bevisst arbeid med informasjons- og kommunikasjonsstrategi skal gi sentrale personer mer kunnskap, beslutningsgrunnlag og bedre innsyn. 3

9 Egenart og utvikling Tegnspråk og alternativ kommunikasjon er en del av Signos egenart og vi skal bidra til faglig utvikling. Vi ønsker mer OU-arbeid og fortsatt økt samspill mellom Signos virksomheter og samarbeid med kompetansemiljø utenfor oss selv. Organisasjonsutvikling kommer ikke av seg selv. Den må være villet. Den sterkeste kraften for å få til fremdrift er at vi klarer å bygge en bevisst organisasjonskultur, lederutvikling og kulturarbeid har derfor en sentral rolle i s formål skal gi landsdekkende tjenester til døve, døvblinde, hørselshemmede og andre som trenger senterets kompetanse og til deres pårørende og nettverk. Signo kompetansesenter skal samle og utvikle kunnskap og kompetanse om hørselshemning og døvblindhet og spre dette til brukeres nettverk og i fagfeltet. skal ha særlig fokus på å utvikle kunnskap om hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger. har et landsdekkende virkeområde, og gir tjenester både ved senteret og eksternt, samt utfører forsknings og utviklingsarbeid. Senteret gir også voksenopplæring til personer med de samme utfordringene som våre øvrige brukere Virksomhetens egne mål, senterets strategiske kart/satsningsområder 2014 bruker styringsverktøyet Balansert målstyring (BMS). BMS er et strategisk verktøy for endring og utvikling og bidrar til bedre og mer kontrollert og målrettet gjennomføring av spesielle satsningsområder. Annen aktivitet i senteret som kan kalles rutinemessig drift, rapporteres på mer tradisjonell måte. Det strategiske kartet i BMS revideres årlig og er gjeldende for perioder på tre år. Strategisk kart Tjenester og produkter T1 (LTL/ASB) Kompetanseoverføring til statped gjennomføres i hht avtale T2 (LTL/TBA) Nye tjenestetilbud er utviklet T3 (ASB) Ny samarbeidsavtale om drift er fremforhandlet Økonomi Ø1 (LTL) Nye finansieringskilder er avklart. Ø2 (LTL/KNS) Eksterne tjenester er priskalkulert. Ø3 (ASB/KNS) Økonomisk grunnlag for alle tjenester er sikret Interne prosesser I1(LTL) Deltidsopplæringen er en integrert del av tilbudet ved Signo skole- og kompetansesenter. I2 (TTO) Våre tjenester er godt kjent I3 (TTO) Vi har forbedret vår interne kommunikasjon I4 (ASB/TTO) Vi har forbedret vår kommunikasjon overfor «påvirkere» I5 (TBA/LTL) Det er utviklet nye muligheter/ arenaer for personalets TSutvikling M1 (KNS) Ny helintegrert HRM/Økonomiløsning er oppbygd i 2014 og implementert i 2015 i Signo M2 (LTL/TBA/KNS) Kompetanseutvikling i egen avdeling er gjennomført M3 (TBA/LTL) Lærerne har utviklet sin digitale kompetanse 4

10 2.5. Kompetansesenterets struktur består av: Avdeling for voksenopplæring som tilbyr regulær voksenopplæring, primært til beboere og brukere ved andre av Signos virksomheter i Andebu kommunikasjonskurs til voksne bosatt i andre deler av landet Fagavdelingen som tilbyr konsultasjon, rådgivning, pedagogisk støtte og utredninger over hele landet interne og eksterne kurs deltidsopplæring til elever fra hele landet tegnspråkopplæring til foreldre med barn som har behov for tegnspråklig kommunikasjon Fellesadministrasjonen som dekker alle administrative og merkantile oppgaver i senteret 2.6 Organisasjonskart Merknad: Vi velger å vise organisasjonskartet på denne formen. og Signo grunn- og videregående skole er to atskilte virksomheter, men det faglige samarbeidet og samhandlingen de to virksomhetene mellom, er fortsatt tett. Direktør og administrasjonssjef har delte stillinger med femti prosent i hver virksomhet. Dette gjenspeiles i organisasjonskartet. 5

11 2.7 Samlet årsverkforbruk Primærtjenester Ordinære midler Oppdragsmidler Årsverk %-andel Årsverk %-andel Individbaserte, systemrettede tjenester 11 Utredning 3,1 15,9 12 Rådgivning / veiledning 3,2 15,9 13 Deltidsopplæring 1 5,1 27,0 14 Bo- og fritidstilbud deltidsbasis 1,6 8,5 15 Kurs for brukere 2 4,6 24,2 16 Kurs for foreldre / foresatte 1,6 8,5 Sum individbaserte tjenester 19, Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 21 Ekstern kompetanseutvikling 1,0 25,0 22 Skole-/barnehageutvikling 23 Individuavhengig rådgivning / veiledning 1,3 32,5 24 Kunnskapsformidling 1,4 35,0 25 Læremiddelarbeid 26 Internasjonalt samarbeid 0,1 2,5 27 Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 0,2 5,0 0,3 100 Sum kompetanseutvikling og kunnskapsformidling 4, , Intern kompetanseutvikling 31 Intern kompetanse- og tjenesteutvikling 1,2 48,0 32 Etterutdanning 0,6 24,0 33 Videreutdanning 0,4 28,0 Sum intern kompetanseutvikling 2,2 100 Støttefunksjoner Årsverk %-andel 4 Lederstillinger 41 direktør 0,4 42 avdelingsledere/rektorer 1,4 0, undervisningsinspektør 0,6 44 elevhjemsleder 45 koordinator, kommunikasjonskurs, voksne 0,3 5 Stabs- og støttefunksjoner 51 arkiv 0,2 52 kontor, sentralbord m.m. 0,4 53 økonomi 0,7 54 personal 0,7 6 Servicefunksjoner 61 kjøkken- / kantinedrift 0,2 62 renhold 63 innkvartering 0,3 64 transport 0,1 65 andre servicefunksjoner Sum ledelses-, støtte- og servicefunksjoner 5,3 0,3 100 SUM TOTALT Salg av voksenopplæring til kommuner 2 Kommunikasjonskurs, voksne medregnet 6

12 3. Rapportering på senterspesifikke oppgaver 3.1. Spesifikke oppgaver I tidligere tildelingsbrev var gitt et særskilt ansvar for mennesker med hørselshemning i kombinasjon med autismespekterforstyrrelser. Etter omlegging av støttesystemet, er dette oppdraget ikke tydeliggjort av utdanningsdirektoratet. Siden denne gruppen naturlig hører inn under vårt område, hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og døvblindhet, arbeider vi med å opprettholde kompetansen og gir fortsatt tjenester til gruppa. Øvrige satsningsområder vises ipkt Voksenopplæring, Avdeling for Voksenopplæring gir opplæringstilbud til voksne hørselshemmede med ulike funksjonshemninger, og døvblinde. Opplæringen er i dag oppdragsbasert og betales av de respektive elevenes bostedskommuner. Dette året er det Sandefjord og Andebu som har kjøpt tjenester. Opplæringen ved Voksenopplæringen blir gitt i henhold til Opplæringslovens 4A-2, «Rett til spesialundervisning på grunnskolens område». Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av de vanlige tilpassede opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område har rett til spesialundervisning. Voksne som har et særlig behov for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til opplæring. Elevens hjemstedskommune har ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger og gi vedtak om opplæring til de som bor i kommunen og har behov for voksenopplæring. Det er elevens bostedsadresse som avgjør hvilken kommune som er ansvarlig for opplæringen. Voksenopplæringens mål Å utvikle og vedlikeholde kunnskap og grunnleggende ferdigheter Å tilrettelegge for et kommunikativt fellesskap og samspill som grunnlag for læring Å ivareta enkeltmenneskets behov for opplæring på ulike arenaer Å arbeide i henhold til Opplæringslovens 4A-1, 4A-2 og 4A-13. Opplæringen tar utgangspunkt i en individuell opplæringsplan som blir utarbeidet av lærer på bakgrunn av en sakkyndig vurdering som omtaler innhold, organisering og mål. Omfanget av opplæringen varierer fra 1-6 timer pr. uke avhengig av kommunale vedtak. Opplæringens utbytte vurderes sammen med bruker og/ eller sammen med teamet rundt bruker underveis og vurdering av målene i IOP formuleres i en rapport til sommeren. Kommunikasjon Det legges til rette for den enkeltes mulighet til å uttrykke seg. Kommunikasjonen kan skje gjennom norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, talespråk, norsk med tegnstøtte (NMT/tegn til 7

13 tale), alternativ og supplerende kommunikasjon, bilder, universelle og egenutviklede uttrykk. Noen trenger mer for å få like mye Fra 1.august 2012 har elever med behov for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) fått utvidede rettigheter: 4A-13 lyder: Vaksne som heilt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Denne rettigheten vil også gjelde for personer som er døve og helt eller delvis mangler funksjonelt tegnspråk. Voksenopplæringen gir slik opplæring og tilrettelegging. Voksenopplæring ble i 2014 gitt til 30 elever, hvorav 24 bor i Andebu og 6 i Sandefjord. Til sammen tilsvarer vedtakene 6,06 lærerstillinger høsten

14 4. Resultatrapportering individ- og systembaserte tjenester 4.1. Utredning Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 6 5 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Andre 22 Sum Sum Sum

15 4.2. Rådgiving / Veiledning Fylke FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 1 8 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 10 4 Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 4 4 Andre 34 - Sum Sum Sum

16 4.3. Deltidsopplæring Tabellene omfatter elever/barn som får deltidsopplæring eller pedagogisk tilbud i barnehage (ikke elevkurs!) i inntil 12 uker av året. Dette er opplæring gitt av skole / barnehage, men på deltidsbasis begrenset oppad til 12 uker pr. skoleår. Voksenopplæring var tidligere inkludert i denne tabellen. Slik er det ikke lenger. Tabellen for skoletilbudet omfatter både internat- og eksternatelever. FYLKE ANTALL DELTIDSELEVER SOM HAR FÅTT OPPLÆRING TOTALT ANTALL DAGER MED DELTIDSOPPLÆRING FS GS VG SUM FS GS VG SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

17 4.4. Botilbud Botilbud deltidsbasis (utenom foreldreukene) Fylke Antall deltidselever som har fått botilbud 2014 SUM FS GS VG VO Sum Totalt antall overnattingsdøgn i forbindelse med deltidsopplæring FS GS VG VO SUM

18 4.5. Kurs til brukere og nettverk De følgende tabellene gir en samlet oversikt over kurs og forelesninger gitt til brukere, deres nettverk og til fagpersoner som på systemnivå har ønsket bistand fra senteret uten at forespørslene er knyttet til noen av senterets brukere. Fylke Kurs med basis i primærbrukere Antall brukere Totalt antall kursdager som har fått kurs i 2014 FS GS VG VO SUM FS GS VG VO SUM Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

19 Kommunikasjonskurs for voksne Kommunikasjonskurs for voksne gis til personer med ordinært opphold i sine hjemkommuner, og som tilhører Signos målgrupper. En person kan få inntil to ganger en ukes kurs pr år. Fylker Antall deltakere pr fylke Totalt antall kursdager Antall ledsagere pr fylke Antall kursdager til ledsagere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Forelesninger gitt av senterets fagpersonale på kurs på systemnivå (ikke direkte knyttet til bruker) Antall deltakere Antall kurs Ulike fagkurs NMT-kurs 56 5 Sum

20 Tegnspråkopplæring for foreldre Fylke Antall foreldre som har Antall kursdager deltatt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland 5 50 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 2 20 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM Overnatting ved senteret Tabellen viser antall overnattingsdøgn i forbindelse med "Se mitt språk", Kommunikasjonskurs for voksne, fagkurs, hospitering, mm. (opphold i elevinternat er ikke med i denne oversikten) Overnatting ved senteret 2014 Overnatting ved senteret 2014 Måned Antall døgn Januar 216 Februar 92 Mars 110 April 101 Mai 180 Juni 28 Juli 116 August 101 September 139 Oktober 138 November 180 Desember 158 SUM

21 5. Resultatrapportering - Ekstern kompetanseutvikling og kunnskapsformidling I det følgende er de ulike aktiviteter og tjenester gitt av senteret beskrevet 5.1. Ekstern kompetanseutvikling Prosjektarbeid Tiltaksområder, punktvis Prosjekt "Mang skal vi møte og mangt skal vi mestre" - Et prosjekt som prøver ut en modell for kommunikasjons- og annen relevant opplæring til "hele familien" "Taktil språklighet" utvikle og spre kunnskap om overføring fra tegnspråk til kroppslig og taktil modalitet. Samarbeid med Eikholt senter Startet 2013 Avsluttes 2015 Startet 2014 Fortsetter 2015 Oversikt over senterets deltakelse i forskningsprosjekter Forskningsprosjekter (tittel) PhD-arbeid: Tema er språkutvikling hos hørselshemmede barn med omfattende funksjonshemninger. Avhandling levert høsten 2014 Samarbeid med Arbeidet er knyttet opp til Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 16

22 5.2. Kunnskapsformidling Kurs og konferanser Kurs- og konferanser, punktvis Antall kursdager Antall deltakere Når atferden utfordrer 2 75 ASK og hørselshemning 2 16 Innføring i audiologi 2 11 CHARGE syndrom - fagkonferanse 2 57 CHARGE syndrom - aktivtetssamling 3 6 Autisme og hørselshemning 2 44 Kurs ifm prosjektet "Mangt skal vi møte- mangt skal vi mestre" 4 18 "Utviklingsprofilen" - fagdag 1 16 Sum, fagkurs og - konferanser

23 Lærerkurs: Dager Deltagere Relasjon, kommunikasjon, læring 3 19 Tilrettelegging for god utvikling av språk og kommunikasjon 3 8 Tegnspråkkurs Antall timer Antall deltakere Grunnkurs, kveld 25 7 Videregående kurs 1, kveld 26 6 Videregående kurs 1. dag Grunnkurs, dag 27 6 Videregående kurs 2, dag Grunnkurs, dag 23 7 Grunnkurs, dag Grunnkurs, kveld Videregående kurs 1, dag Videregående kurs 3, dag 23 6 Sum deltakere, tegnspråkkurs

24 Undervisning ved universitet/høgskole, studie- og praksisveiledning m.v. 4 studenter fra ISP, UiO i praksis høstsemester, 2014 Tiltak, punktvis Fagbibliotek Omtale AKtivitet Antall Utlån, enkeltpersoner 429 Utlån til andre bibliotek 58 Fagbibliotek Innlån fra andre bibliotek 10 Tilvekst, titler 135 Henvendelser, faglige forespørsler 215 Websøk (unike brukere) i bibliotekets base 128 Faglige publikasjoner Oversikt over faglige publikasjoner (forfatter og tittel) Publikasjonssted Faglig informasjonsarbeid Omtale Info/veiledning til studenter, ISP Info/veiledning til studentgruppe fra Varberg Kompetanseoverføring til Signo d/b-senter Sakkyndighetssamarbeid med Statped sørøst Faglig samhandling med Signo CSS Presentasjon av og case, internasjonal konferanse, Belfast Samhandling med Frambu senter Info om målgruppene og til Helse vest, Ålesund Info til delegasjon fra organisasjonen PAGAVA, Litauen "Kommunikative relasjoner", Intern presentasjon av utviklingsprofilen for d/b intern presentasjon av pedagogisk analyseredskap Info til potensielle søkere om tjenester Distribusjon av rapport etter prosjekt "Mangt skal vi møte- mang skal vi mestre" Presentasjon av case for nordiske kolleger, Nordisk velferdssenter Presentasjon av CHARGE-case for nordiske kolleger, Lund, Sverige Samlet forbruk av tid 9 dagsverk ½ dagsverk ½ dagsverk 3 dagsverk 1 dagsverk 3 dagsverk 2 dagsverk 1 dagsverk 1 dagsverk ½ dagsverk 1 dagsverk 5 dagsverk 2 dagsverk 2 dagsverk 19

25 5.3. Samarbeid og Statped Samhandling med Statped I avtalen mellom stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, datert februar 2014, slås det fast at skal drive sin virksomhet i tett samarbeid med Statped. En av regionene i Statped skal være pilotregion i samarbeidet med vårt senter. En avtale om videre framdrift i samarbeidet, ble utformet i fellesskap av Statpeds hovedkontor og stiftelsen Signo. Av denne avtalen framgår at Statped vest velges som pilotregion. 20

26 Samhandling med pilotregionen Statped vest I november 2014, ble samarbeidet med Statped vest igangsatt ved et første møte mellom partene. Det konkrete samarbeidet er derfor ved utgangen av 2014, fortsatt i støpeskjeen. Det er utarbeidet en aktivitetsplan som følges ut over i har vært rede til å starte opp et tettere samarbeid, men i og med at prosessen rundt avtaleinngåelse og utarbeiding av handlingsplan har tatt mye tid, er ikke det konkrete arbeidet satt i gang. I de følgende tabellene skal samarbeidet med Statped synliggjøres. For 2014 er det av nevnte grunner, ikke hensiktsmessig å rapportere statistisk. Hverken Statped eller Signo har registrert pågående samarbeid på en form som gjør det mulig innenfor fornuftige rammer, å hente ut statistikk. Signo har underveis i 2014, tatt tak i denne utfordringen med tanke på presis rapportering for Det betyr ikke at det ikke er samarbeid mellom Statped og, men omfanget er mindre enn ønskelig og hva som er nødvendig, hvis vi skal kunne si at alle brukerne får et optimalisert tilbud fra Statped/ Individbaserte saker samhandling og overføring Antall samarbeidssaker Overført fra Signo til Statped Overført fra Statped til Signo Statped vest Statped sørøst Statped midt Statped nord Kommentar: se tekst i punkt Systembaserte tiltak Fagkurs Deltakelse fra Statped på s kurs Deltakelse fra Signo kompetansesenter på Statpeds kurs Statped vest - - Statped sørøst - - Statped midt - - Statped nord - - Kommentar: se tekst i punkt

27 Gjensidig bidrag i fagkurs Forelesninger fra Statped på Signo kompetansesenters kurs Statped vest 1 Statped sørøst 1 Statped midt Forelesninger fra på Statpeds kurs Statped nord Andre tiltak (eks: hospitering, felles utviklingsprosjekter) Ingen 22

28 5.4. Annen kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Senteret mottar fortsatt henvendelser om bistand fra fagpersoner i barnehager og skoler. Mange av henvendelsene dreier seg om barn som ikke følger en normal språkutvikling og der personale og foreldre ønsker enten informasjon om alternative språkformer eller mer bevisst har et ønske om hjelp i forhold til NMT og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette gjelder svært ofte barn uten en diagnose som peker på hørselsnedsettelse i tillegg til de oppdagede funksjonshemningene. Bistandsbehovet dreier seg om kurs og konsultasjoner og da spesielt i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon ( ASK) og om NMT og andre former for tilpasset tegnspråk. Men det blir også spurt etter veiledning og kurs av mer generell art. Senterets svar på slike henvendelser består gjerne i kortere veiledninger, men noen av henvendelsene fører til at det blir gitt kurs til faggrupper i barnehager, skoler, avlastningsboliger oa. Disse kursene blir fakturert etter samme satser som Statped bruker. Det faktum at behovet ute i skoler og barnehager (og i enkeltfamilier) ikke kan dekkes under vårt senters mandat, er et dilemma som vi tar på alvor. Vi forsøker så langt som mulig å veilede og bidra til at de får bistand fra andre instanser, men opplever dessverre at deres behov i noen tilfeller, kan være vanskelig å dekke. En utfordring er den økonomiske siden. Dårlig kommuneøkonomi bestemmer hvem som skal få hvilken hjelp Søknadsbehandling Søknader registrert mottatt Antall søknader om individbaserte tjenester Antall søknader om kompetansetiltak Antall søknader avslått 1 0 Kommentar: Innvilgelse og avslag om opplæringsplass Innvilgelse av opplæringsplass; antall i løpet av 2014 Avslag på søknad om opplæringsplass; antall i løpet av 2014 Deltidsopplæring 36 Avslag omgjort etter klagebehandling Avslag opprettholdt etter klagebehandling

29 6. Økonomi Alle tall i hele 1000 kroner. Regnskap 2014 for : Regnskap 2014 for : DRIFTSINNTEKTER Fagavd. Komm.kurs Felleskostn./ Fellesadm. Regnskap 2014 Budsjett 2014 Offentlig tilskudd Andre driftsinntekter Intern inntekter/overføringer SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie, område- og medlemskostader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedl. og rep. av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transp.kostnader Kurs- og møtekostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSR. KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Kapitalavkastning SUM FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Kommentar: I tillegg til ovennevnte regnskap oversendes alltid styrets årsregnskap og beretning, godkjent av revisor. 24

30 7. Oppsummering Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen gyldig avtale med Utdanningsdirektoratet om fortsatt drift av senteret. Den kom på plass i februar og ga gode føringer for hva skal yte av tjenester og hvordan vi skal utvikle samarbeidet med Statped. Hvordan dette samarbeidet skal arte seg i praksis, ble slått fast i en handlingsplan utarbeidet i fellesskap av Statpeds hovedkontor og stiftelsen Signo. Et viktig punkt i avtalen med Utdanningsdirektoratet, er at sammen med en av regionene i Statped, skal prøve ut ulike sider ved samarbeidet og samhandlingen. Til tross for usikkerheten som rådde i starten av året, har tjenesteproduksjonen vært stabil høy og kvaliteten tør vi mene, blir stadig bedre. Etterspørselen etter våre tjenester er stabil på de tradisjonelle områdene. I tillegg merker vi en økt pågang av henvendelser om bistand i saker der primærbruker ikke tilhører våre målgrupper, men har behov for den kompetansen vårt senter har. Dette dreier seg i stor grad, om personer med kommunikasjonsutfordringer uten at hørselshemning er en del av bildet. Det er i 2014 lagt stor vekt på evaluering av tjenestene som gis. Det er gledelig å registrere at vi gjennom samtaler og intervjuer med brukere, evalueringsskjemaer og spørreundersøkelser, får svært gode skussmål av ulike brukergrupper. Høsten 2014 leverte en av s seniorrådgivere sin doktoravhandling til godkjenning og skal etter planen, disputere våren Det markerer at et nytt mål er nådd. Vi har ambisjoner om et høyt faglig nivå i alle ledd og en doktorgrad er en viktig markør i så måte. Vi fikk i 2014 anledning til å bruke ressurser på å utforske alternative tjenestetilbud og eventuelt nødvendige endringer i dagens tjenester. Det foreligger en egen rapport fra dette arbeidet og flere av de foreslåtte tiltakene vil bli fulgt opp framover. Et ledd i å prøve "nye veier", er prosjektet "Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre" et opplegg der hele familien kan delta og få opplæring i kommunikasjon tilpasset det funksjonshemmede barnet i familien og derigjennom skape forutsetninger for å binde hele familien sammen. 25