BOSETTING AV FLYKTNINGER I STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSETTING AV FLYKTNINGER I STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 Vedlegg BOSETTING AV FLYKTNINGER I STEINKJER KOMMUNE (Foto: Leif Arne Holme) Beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for 3-årig samarbeidsavtale mellom kommunen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),

2 Innhold: 1. Generell innledning side Befolkningsstatistikk side Deltakelse i arbeid side Økonomi side 6 2. Dagens situasjon side Jevnlig bosetting side 6 - Utfordringer 2.2. Introduksjonsprogrammet side 8 - Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - Spørreundersøkelse - Utfordringer 2.3. Enslig mindreårige side 11 - Hva har vi lyktes med - Utfordringer 2.4 Andre integreringsområder det bør jobbes med side Grunnskole side Barnehage side Barnevern side Nav side Frivillig sektor side Kompetanse og kunnskapsdeling side Mål for arbeidet i kommunen side 15 - Kommunedelplaner 3.1. Konkrete målsettinger i flyktningearbeidet i perioden side Jevnlig kvartalsvis bosetting side Forbedring av resultatene for introduksjonsordningen side Bosetting / oppfølging av enslig mindreårige side Organisering formell forankring side Tiltaksdel ( rulleres årlig ) side Driftstiltak side Jevnlig kvartalsvis Bosetting side Forbedring av resultatet i introduksjonsordningen side 19 - Målsetting Bosetting enslig mindreårige side Utviklingsprosjekt side Jevnlig kvartalsvis bosetting side Fornedring av resultatene i introduksjonsordningen side Bosetting/ oppfølging enslig mindreårige side 21

3 K11: IMDi inngikk en intensjonsavtale med 11 kommuner i Midt-Norge i 2011 med den hensikt å inngå en langsiktig / flerårig og forpliktende samarbeidsavtale med kommunene. Hovedtemaene for samarbeidsavtalen for Steinkjer kommune er: Jevnlig kvartalsvis bosetting ( obl. ) Utvikling av introduksjonsprogrammet og forbedring av resultater ( obl.) Bosetting av enslig mindreårige Som en del av K11 prosjektet er Steinkjer kommune med på to prosjekter for å forbedre resultatet innenfor de to obligatoriske temaene. Vi har fått midler sammen med Levanger og Namsos for å få til forpliktende avtaler med arbeidsgivere om språktreningsplasser og arbeidspraksisplasser. Kommunen har også fått midler fra Husbanken for å jobbe med at flyktninger skal få kjøpe egen bolig og dermed frigjøre kommunale boliger. 1. Generell innledning Steinkjer kommune har bosatt flyktninger siden I de første årene hadde en et eget flyktningekontor, med formannskapet som ansvarlige. Fra 1990 ble ansvaret lagt til rådmannen og bosettings- og integreringsarbeidet ble koordinert av flyktningekonsulenten. En fulgte sektorprinsippet i utførelsen av arbeidet, slik at det var sosialtjenesten som hadde det praktiske ansvar for bosetting og økonomiske ytelser og voksenopplæringen for opplæringen i norsk. For øvrig mottok flyktningene tjenester fra de andre tjenestene på linje med andre innbyggere. Fra 2002 innførte kommunen Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger samtidig som det ble opprettet en flyktningetjeneste med ansvar for bosetting, introduksjonsordningen og integreringsarbeidet i kommunen. Flyktningetjenesten og Steinkjer voksenopplæring ble samlokalisert da norskopplæring er en viktig del av et helhetlig introduksjonsprogram. Det er utviklet et tett samarbeid mellom de to tjenesteområdene som er hovedansvarlig for kvalifisering av flyktningene til et godt liv i Norge ( sitat fra vår felles visjon ). Man ser imidlertid tydeligere etter hvert at en er avhengige av mange andre, både offentlige og private aktører for å lykkes med integreringen av nyankomne innvandrere. Integreringsarbeid har tradisjonelt og tidligere handlet om bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger, mens de senere år er det også mange andre grupper som innvandrer til Norge og som kommunen må ta hensyn til i sitt integreringsarbeid. Det er familiegjenforente med etnisk norske og deres barn, arbeidsinnvandrere og deres familier og andre innvandrergrupper. Disse utgjør også en del av kommunens befolkning som både skal ha opplæring i norsk og annen kvalifisering og ha andre tjenester fra kommunen. Det er etablert et asylmottak ( april 2009 ) med 150 plasser i kommunen, som også har betydning for det totale integreringsarbeidet i Steinkjer. Å jobbe med flyktninger er krevende, omfattende og komplekst. Det er derfor naturlig og nødvendig at ulike aktører deltar i arbeidet for at integreringsarbeidet for denne gruppen skal bli så godt som mulig. Det er av avgjørende betydning at de ulike tjenestene i kommunen har en felles forståelse for hva som er viktig i arbeidet med flyktningen og at tverrfaglighet er nødvendig. Ut fra opplysninger(data) vi har innhentet fra de ulike tjenestene er det noen aspekter som går igjen, blant annet behovet for økt flerkulturell kompetanse. Språk og kommunikasjon er utfordrende i forhold til denne gruppen og det er nødvendig å se på tilgangen til og behovet for tolk og tospråklige assistenter på de ulike arenaer. Til tross for gode samarbeidsrutiner er det enda mer å hente i forhold til tverrfaglig utveksling. Dette er punkter som det med tiden vil være aktuelt å se mer på.

4 Hva skal til for å skape et godt nok liv for flyktningen? Det er mye som skal være på plass og som er avgjørende for om flyktningen kan komme i aktivitet. Helse, familie- og bosituasjon, skole og barnehageplass, praksis og mulighet for deltagelse i jobb/samfunnsliv er noen viktige aspekt. Å være i aktivitet er ikke bare "lykkeformelen"(stefan Klei), men også suksesskriteriet i integreringsarbeidet og til at flyktningen kan ha livet i egne hender. Derfor er det så viktig at vi drar lasset sammen og har gode rutiner på den jobben vi gjør og ikke minst dokumenterer det som er gjort Befolkningsstatistikk Totalt er det bosatt 1018 personer med utenlandsk bakgrunn eller født av utenlandske foreldre i Steinkjer, 430 fra gruppe 1: EU / Efta, Nord-Amerika, Australia, New-Zealand og 588 fra Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. Det utgjør henholdsvis 4,8 % ( alle innvandrere), 2,0% ( gruppe 1 ) og 2,8 % ( gruppe 2 ) av befolkningen. Til sammenligning med andre kommuner og for landet som helhet: Innvandring i % Gruppe1 i % Gruppe 2 i % Norge 12,2 4,9 7,4 Steinkjer 4,8 2,0 2,8 Trondheim 10,7 3,8 6,8 Molde 7,3 3,8 3,5 Ålesund 8,5 4,7 3,9 Kristiansund 8,4 3,9 4,5 Namsos 6,2 1,9 4,3 Verdal 4,4 1,4 3,0 Levanger 5,7 2,4 3,3 Stjørdal 4,8 1,5 3,3 Det er bosatt 466 flyktninger fra 2000, dvs gjennomsnittlig 39 personer pr år, inklusive familiegjenforente med flyktninger. De største nasjonalitetsgruppene har vært irakere ( 67), etiopiere ( 61), somaliere( 59), eritreere ( 54), afghanere (53), iranere ( 52) + mindre grupper fra flere afrikanske land. Mange av disse er fortsatt bosatt i Steinkjer. Med forbehold om at vi ikke har helt sikker statistikk bor det fortsatt 240 personer i Steinkjer. Av disse mottar vi integreringstilskudd ( 1-5 år ) for 190 personer Deltakelse i arbeid En viktig integreringsfaktor er deltakelse på arbeidsmarkedet. Generelt ligger innvandrergrupper fra Asia og Afrika høyt på arbeidsløshetsstatistikken, og de grupper som har kortest botid i landet ligger høyest. Registrerte arbeidsledige i alt august 2011, i prosent av arbeidsstyrken: I alt Menn Kvinner Arb.ledighet i Norge 2,7 2,8 2,6 Innvandrere i alt 7,0 6,6 10,1 Fra Asia 9,1 8,2 10,1 Fra Afrika 14,4 14,4 14,3 Statistikken viser også at at det er liten forskjell på barn av innvandrere under 25 år og majoritetsbefolkningen når det gjelder utdanning og sysselsetting, men forskjellen øker med økende alder. Det er laget en egen statistikk for introduksjonsordningen, en monitor der en måler hvor mange som er kommet i arbeid etter at det har gått noen år etter avsluttet program.

5 Vi har fylkesvise tall for de som gikk ut årene , mens vi har kommunale tall for de som gikk ut i 2008 og målt i Det er små tall da det var bare 11 personer som avsluttet i 2008 i Steinkjer. Av disse har vi følgende tall: 73 % sysselsatt, 67 % av mennene og 80 % av kvinnene. Tallene for de andre kommunene i Nord-Trøndelag er på samme nivå, men Steinkjer ligger noen prosentpoeng over de andre. Da det er små grunnlagstall, er det en del tilfeldigheter som spiller inn, men tallene er beskriver den aktuelle situasjonen. Tallene for sysselsatte i Nord-Trøndelag mål i 2008 og 2009 av dem som avsluttet program i 2005, 2006 og 2007 er som følger: Sysselsatt i Nord Trøndelag i % Sluttet i Menn Kvinner Menn Kvinner program % 58 % 71 % 67 % % 53 % 67 % 60 % % 53 % 76 % 70 % 2008( Steinkjer ) 67 % 80 % En ser at det er færre kvinner enn menn som er sysselsatte, med unntak av de som sluttet i 2008 i Steinkjer. På landsbasis oppnår kvinner langt dårligere resultater i forhold til menn. Hva skyldes det lavere sysselsetting etter endt program blant kvinner? Skyldes det kvinnenes muligheter eller skyldes det at vi tilrettelegger for dårlig for kvinner med forsørgeransvar og evt stiller for lite krav til dem ( forventninger )? Vi kan ikke gode svar på spørsmålene for Steinkjers vedkommende, men det kan være interessant å gå inn i denne problematikken Økonomi Som kjent mottar kommunen et integreringstilskudd samt noe ekstra tilskudd ( eks. for enslig mindreårige og funksjonshemmede ) for bosetting av flyktninger. Dette "tilskuddet sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksen innvandrere, skal finansiere kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. innvandrer- og flyktningekontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur og ungdomstiltak" ( sitat rundskriv 1/11 fra IMDi ). Samlet mottok kommunen kr 23 mill. i 2010 og hadde budsjettert med en inntekt på kr i 2011 er det budsjettert med en inntekt på kr , og der en anslagsvis vil få 26 mill. pga mange bosatte. Budsjetterte utgifter til flyktninger ( fl.tjenesten + andre enheter ) er til sammen på kr i Av dette beløpet er det budsjettert med 10,5 millioner til utbetaling av introduksjonsstønad til pr. dato 67 deltakere i introduksjonsprogrammet, men brukt ca 2 mill. mindre i år. Det overføres penger av integreringstilskuddet til nav til dekning av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad for de som har bodd mindre enn 5 år i kommunen. Det er overført 1,33 mill. de siste årene, og ved en gjennomgang for budsjett 2012 kom en fram til samme beløp. 2. Dagen situasjon 2.1 Jevnlig bosetting I 2011 hadde vi vedtak om bosetting av 35 personer inklusive 10 enslig mindreårige. I vedtaket står det at familiegjenforente kan komme i tillegg. IMDI vil at familiegjenforente skal komme i tillegg. De vil at vi bare skal telle de reelt bosatte. Vi har bosatt i alt 43 i år, hvorav 13 er

6 familiegjenforente ( 3 fam.) + 2 på alternativ mottaksplass. Det ble bare bosatt 8 enslig mindreårige i år bl.a. pga redusert tilstrømming av unge asylsøkere. I 2012 er vi forespurt om 35 inkl 4 enslig mindreårige. Jevn kvartalsvis bosetting vil da si 9 personer pr kvartal. Det kan bety 9 leiligheter/ hybelleiligheter / hybler eller en stor familiebolig. Det er vedtatt at nyankomne flyktninger skal være en prioritert målgruppe for tildeling av kommunal bolig. Boligbehov formidles fra flyktningetjenesten til boligkontoret som behandler "søknadene" i sin tildelingsnemnd. Kommunen har bare ett hus som er forbeholdt flyktninger ( seks leiligheter i Infanteriveien ). Ellers bosettes flyktninger i ordinære kommunale boliger. Kommunen har tilgang på 384 utleieboliger hvor flyktninger konkurrerer med andre vanskeligstilte på boligmarkedet. De siste årene er det etablert bofellesskap for flyktninger, dvs de bor på hybel og deler kjøkken og bad med 3-4 andre. Det er spesielt enslig mindreårige og unge enslige flyktninger som bor i bofellesskap. For noen er denne boformen bra pga fellesskapet og billigere husleie, for andre blir dette en nødløsning pga dårlig tilgang på små boenheter. Ofte prøver de å skaffe seg annen bolig etter en tid. De henvises da oftest til det private leiemarkedet. Utfordringer Den største utfordringen har vært å skaffe nok boliger til rett tid. For å få til et godt bosettingsarbeid, er det stort sett en fordel for alle involverte å bosette jevn ut over hele året. IMDi mener det går for lang tid fra en flyktning får oppholdstillatelse til vedkommende blir bosatt i en kommune. Dette er en problematisk ventetid, da livet på en måte er på vent. Det er en målsetting at ingen skal vente mer enn 6 mndr. etter oppholdsvedtak til bosetting, og for enslig mindreårige er målsettingen 3 mndr. Flyktningetjenesten er enig i denne vurderingen, og skulle medvirket til å nå IMDis målsettinger. Utfordringen har som nevnt vært å skaffe rett bolig til rett tid. I 2011 forsøkte kommunen å bosette jevnlig kvartalsvis etter intensjonsavtalen med IMDi, og det viste seg mulig å få til det uten store grep. En gjennomgikk aktuelle boliger ved starten av året, og kom fram til enighet mellom kommunen og Steinkjerbygg hvilke boliger som skulle brukes til flyktninger og når disse skulle ferdigstilles. Den nye avtalen med Steinkjerbygg der boligbehov skal framlegges en gang i året og deretter kvartalsvis, kan gi oss mulighet til jevnlig kvartalsvis bosetting. I praksis betyr det at 9 personer skal være bosatt innen utgangen av hvert kvartal. Kommunen har en særlig utfordring når det gjelder tilgang på store familieboliger. En del av familier som vi bosetter, og kanskje særlig de som kommer som familiegjenforente med flyktning, kan ha mange barn. I år har det kommet 3 familier, en med fem barn, en med fire og en familie med ett barn. Vi har også avtalt bosetting av en familie med fem barn fra mottak. Vi er også kjent med flere store familier har stått lenge på prioritert venteliste for å få ny større bolig. Vi har meldt vårt behov til boligkontoret og Steinkjerbygg, så vårt ønske er at det skaffes til veie flere store familieboliger. IMDi ønsker at kommunen skal holde familiegjenforeningene utenfor bosettingstallene, men hvis det kommer mange familiegjenforente til kommunen ett år, vil det bli en utfordring å finne egnet bolig. Tidligere år har vi tatt forbehold om at familiegjenforente skal kunne inkluderes i bosettingstallet, men vi har prøvd å holde bosettingstallene hvis det har vært mulig. Enten må kommunen ta et forbehold om redusert bosetting hvis det kommer mange familiegjenforeninger, at antallet inngår i bosettingstallet, ellers så må en ta høyde for å øke boligbehovet når en presenterer tallene for boligkontoret Introduksjonsordningen Det er 67 deltakere i introduksjonsordningen pr De fleste av disse går på Steinkjer voksenopplæring, enten fulltids skolegang - norskopplæring eller grunnskoleklasse, norskopplæring kombinert med praksis eller i basisopplæring i norsk, matematikk, engelsk kombinert med praksis. I tillegg til norsk med samfunnskunnskap som skolen tilbyr, skal deltakerne også ha opplæring i andre temaer for å fylle opp et heltidsprogram (prinsipielt 37, 5

7 timer pr. uke). Noen går på voksenopplæringskurs i vg skole kombinert med praksis. Det er ca. 200 elever på Steinkjer voksenopplæring til enhver tid, slik at introduksjonsdeltakerne utgjør ca 1/3-del av elevene. De som kommer inn på ordinær vg skole med fulltids opplæring, har nådd sitt mål og blir skrevet ut av programmet. Steinkjer voksenopplæring og flyktningetjenesten er samlokalisert og har derfor et tett samarbeid om introduksjonsdeltakerne. Introduksjonsloven krever bl.a. at deltakerne skal ha sin individuelle plan, hvor deltaker, lærer og programrådgiver i flyktningetjenesten er de som samarbeider om planen. Planen skal danne grunnlag for den kvalifisering som deltakeren skal få. Her er det viktig at en greier å tenke individuelt, da det er stor forskjell på skolebakgrunn til den enkelte flyktning, og der med også store forskjeller i individuelle opplæringsbehov. Av de 67 deltakerne i introduksjonsprogrammet er det 20 kvinner og 47 menn. Av kvinnene i programmet er det to som er ute i svangerskapspermisjon. Familiene har rett til 11 måneders permisjon ( hvorav 4 uker med stønad ) i forbindelse med fødsel, og etter nye regler fra i år skal far ha 10 uker av disse. Dette for å stimulere kvinnen til å fortsette sin opplæring, også etter barnefødsler. Dette synes å gå greit blant våre deltakere. I Nasjonalt Integreringsregister ( NIR ) kan en hente ut div informasjon om flyktningene som er bosatt i egen kommune. En kan også hente ut resultater fra Introduksjonsprogrammet, noe som statlig myndigheter bruker for å se hvordan det går ute i kommunene. For Steinkjer sitt vedkommende oppnådde de som avsluttet programmet samme resultat som gjennomsnitt for landet, det vil si 42 % måloppnåelse, i Viktige indikatorer for måloppnåelse er å få jobb eller begynne i ordinær utdanning etter fullført introduksjonsprogram ( inntil 2 år helt unntaksvis 3 år ). Resultat så langt i 2011 for Steinkjer kommune er på 69 % måloppnåelse. Det viser at resultatene kan variere år for år, men en har jo også lov til å tro at bedre resultater skyldes at vi har fått til bedre kvalifisering, bl.a. med grunnskoleopplæring for voksne i regi av voksenopplæringen. Bosetting av enslig mindreårige ungdommer som er motiverte for skolegang gir også bedre resultater Steinkjer har hatt som målsetting at 80 % skulle være økonomisk sjølhjulpne etter endt program. Vi hadde den formuleringen fordi vi hadde en innføringsklasse som mange begynte i etter 2 år, og da var de økonomisk sjølhjulpne ettersom skolegang er finansiert av staten med lån og stipend. Fra inneværende skoleår er denne innføringsklassen nedlagt, slik at det vil være lettest sammenlignbart å bruke samme målformulering som staten, altså komme i jobb eller ordinær utdanning etter endt introduksjonsprogram. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Norskopplæring foregår etter nivå og skolebakgrunn fra heimlandet. Det vil si at elevene blir plassert i to ulike spor, etter forventet progresjon på norskopplæringen. I inneværende skoleår er deltakeren i introduksjonsprogrammet fordelt på følgende måte med ca 30 på spor 1 (laveste nivå ), det samme på spor 2, 3 på spor 3, og 5 går i en eller annen form for voksenopplæringen kombinert med praksis. Elevens bakgrunn og plassering i spor kan si noe om forventede resultater ev introduksjonsordningen. Voksenopplæringen og flyktningetjenesten må rette inn innsatsen etter de behov deltakeren i introduksjonsprogrammet har, for å oppnå best mulig resultat, noe som vil ha betydning for integrering, økonomisk sjølhjulpenhet og kommunens økonomi. Samlokaliseringen gir oss også mulighet for å utvikle introduksjonsprogrammet sammen da kvalifiseringen til et liv i Norge skal være omfattende og allsidig. I de ni årene siden vi startet introduksjonsordning i Steinkjer, har det skjedd en utvikling der vi også har fått inn andre enheter i kommunen til å ha ansvar for helsegruppe, foreldregruppe og andre tema. Vi har nå på planleggingsstadiet å få Røde Kors som en fast bidragsyter med informasjon om og kobling til deltakelse i frivillige lag og organisasjoner. Spørreundersøkelse Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne i introduksjonsprogrammet i juni 2011, om deres fornøydhet med forskjellige deler av introduksjonsprogrammet og om deres

8 kontakt med det norske samfunn. Det er ikke spurt om norskopplæringen da voksenopplæringen har hatt en egen fornøydhetsundersøkelse. Det var 33 av 41 som besvarte spørreundersøkelsen. Den ble foretatt på en skoledag, slik at en gikk grundig gjennom alle spørsmål. Svarene på de ulike spørsmålene er spredt over hele skalaen fra svært fornøyd til svært lite fornøyd ( 1-6 ), men de fleste svarene ligger på 4 og 5. Det vil si de at på de fleste områder har vi noe å jobbe videre med. Det som er mest framtredende i undersøkelsen er at mange er fornøyd med leksehjelp som en del av programmet. En må kanskje vurdere å gi et utvidet tilbud. Nå er det enslig mindreårige og kvinner i grunnskoleklassene som får leksehjelp. Det siste og svært generelle spørsmålet var i hvor stor grad introduksjonsordningen er en god start på livet i Norge. Da svarer 21 svært god, 4 krysser av på 2, 3 på 3, 7 på 4 og 3 stykker på ingen betydning. Det vil jo si at langt de fleste mener at introduksjonsordningen er viktig for dem. Sjøl om vi er overbevist om dette, så er det også betryggende å høre at de sjøl er av samme oppfatning. Ellers er det flere områder flyktningetjenesten og voksenopplæringen må gå inn på, vurdere og evt korrigere kursen på. Vi må også vurdere å foreta samme undersøkelse årlig som en del av evaluering og utvikling av introduksjonsordningen i kommunen. Utfordringer i introduksjonsprogrammet All undervisning i skole foregår i grupper på elever, så det er som ellers i skolen en generell utfordring å gi nok individuelt tilrettelagt opplæringstilbud. Voksenopplæringen kan dele inn elevene i norskklassene etter nivå på norsken, men likevel er det en utfordring å gi spesielt de elevene hvor progresjonen er dårlig, et godt nok tilrettelagt tilbud. Det er et økonomisk spørsmål, og det er spørsmål om finne gode læringsarenaer for alle. Man vet at opplæring på arbeidsplass kan være bra, men det krever både mye ressurser og interesserte arbeidsgivere. Språktrening på arbeidsplasser er en del av norskopplæringen. Dette gjelder både introduksjonsdeltakerne, men også andre innvandrerelever (ikke asylsøkerne). Vi har hatt en utfordring med å skaffe nok praksisplasser til alle som skal ut i språktrening og arbeidspraksis, særlig etter at skolen ble gradvis større. Vi skal f. eks ha ca. 20 Introdeltakere + ca. 10 innvandrerelever ut i praksis pr. november Fra februar skal vi ha ytterligere 10 elever ut i praksis. Som det framgår er praksis i arbeidslivet en viktig del av kvalifiseringen i norsk og i introduksjonsprogrammet. Gjennom K11- prosjektet har voksenopplæringen og flyktningetjenesten deltatt i et prosjekt sammen med personalkontoret, nav og Steinkjer næringsforum vedr. praksis. Steinkjer kommunes ønske og målsetting for prosjektet er å få til forpliktende avtaler med både kommunale og private arbeidsgivere om å ta i mot programdeltakere i praksis. Vi har møtt en positiv holdning og har fått avtale med næringsforumet om 7 plasser for neste år. Dette er et område som vi må arbeide videre med, blant annet er det ønskelig om en tilsvarende avtale om praksisplasser med kommunen. Et kvalifiseringsopplegg som introduksjonsordningen er alltid i utvikling. Ved at kommunen nå inviteres til å sette opp en felles målsetting for resultatoppnåelse, vil vi hele tiden måtte arbeide med å forbedre kvaliteten på opplæringen. Et viktig kriterium for at deltakeren skal få mest mulig ut av opplæringen er hans/ hennes egeninnsats og den oppfølging lærer og programrådgiver kan gi. Flyktningetjenesten opplever å ha for liten kapasitet til god nok oppfølging, så det er et område som må vurderes, om vi må utvide kapasiteten på rådgivingen vår for å oppnå bedre resultater. Som en del av innføring av introduksjonsordningen, ble det vedtatt en forskrift om samarbeid mellom kommunen og den gang a-etat / nav, ved den erkjennelse av at nav er en viktig aktør for at flyktningen skal komme ut i arbeid etter introduksjonsprogrammet. Ved etablering av nav-kontor, ble det vurdert å ta inn flyktningetjenesten, men i Steinkjer kommune valgte en å satse på tett samarbeid i stedet for innlemming. En har derfor hatt samarbeidsavtale og

9 rutinebeskrivelser for samarbeid, men overføringen av deltaker fra introduksjonsordning til nav har likevel ikke alltid fungert like godt. Samarbeidet har vært omstrukturert i flere omganger, og en er nå høsten 2011 kommet fram til en ny modell, der avdelingslederne på nav, rektor for voksenopplæringen og leder for flyktningetjeneste møtes for å lage avtaler og sikre at rutinene brukes, mens representanter for de tre enhetene på saksbehandlernivå møtes oftere for å ta opp konkrete saker. Det ser ut som dette samarbeidet kan fungere bedre etter hvert, med mål om å få den enkelte deltakere ut i jobb eller en eller annen form for kvalifisering etter introduksjonsordningen. Det viser seg at det tar tid å etablere gode ordninger der enhetene er dårlig kjent med hverandres arbeidsområder og alle har et stort arbeidspress. Nav etterlyser bl.a. mer flerkulturell kompetanse Enslige mindreårige flyktninger Det ble fattet vedtak i Steinkjer kommune den om at kommunen i avtale med IMDI skulle ta imot og bosette 10 enslige mindreårige i 2010, i alderen år. Kommunen har i 2011 så langt tatt imot og bosatt 8 enslige mindreårige. Fra neste år er vi forespurt om å ta imot 4 enslige mindreårige. De EM som ble bosatt i 2010 gikk alle i grunnskoleklasse på Steinkjer voksenopplæring, noen i et 1-årig løp og andre i et 2-årig løp, avhengig av tidligere skolegang. 5 av disse går nå på videregående skole. 1 har flyttet fra Steinkjer og jobber i Oslo og resterende går fortsatt grunnskole. Av de 8 som har kommet i 2011, går 7 i 2-årig grunnskoleklasse, mens en valgte ett-årig løp. Bosettingen har skjedd i nært samarbeid mellom barnevernstjenesten, voksenopplæringen, helsetjenesten, ungdomstjenesten og flyktningetjenesten. Finansieringen av bosettingen og oppfølgingen skjer ved det ekstraordinære tilskuddet som gis ved bosetting av enslige i tillegg til at det er overført midler fra integreringstilskuddet til dekking av utgifter husleie, livsopphold osv. Det ekstraordinære tilskuddet dekker stillingshjemlene som ble opprettet. Det er en 20 % ressurs på flyktningetjenesten som er knyttet opp mot de EM. 40 % i ungdomstjenesten, 20 % i voksenopplæringen, 20% innenfor PPT og 80% i barnevern. Hva vi har lyktes med Det går bra med de EM som kom i 2010 i forhold til skolegang. 5 har kommet inn på det de ville på videregående skole. Selv om de opplever å møte store utfordringer der, faglig sett, så har de gitt uttrykk for at de trives. Opplever også at de har tillit til og føler seg trygg på oss som jobber med dem, og de som er ute av program stikker fortsatt innom for å slå av en prat, for råd og veiledning og hjelp til å løse praktiske problemer. De EM gjør det stort sett bra på skolen. Mange har ikke hatt noe skolegang fra hjemlandet. Flyktningetjenesten opplever at enslig mindreårige søker kontakt og informasjon fra flyktningetjenesten. Andre flyktninger søker ofte informasjon ute i miljøet. Det betyr at hjelpeapparatet har lettere for å veilede disse ungdommen til fornuftige skole- og yrkesvalg. De involverte tjenesteenheten har hatt ukentlige samarbeidsmøter, som fra høsten 2011 er redusert til hver 14.dag. Her blir hver enkelt EM drøftet, både det som er bra og utfordringer rundt den enkelte. Helsesøster har kontordag noen timer to dager i uka i Rønninggården, i voksenopplæringens og flyktningetjenestens lokaler. Det gjør henne mer tilgjengelig for de enslig midreårige, og hun kan ha tettere kontakt og oppfølging av EM. Samtidig er det positivt i forhold til samarbeid. Vi kan spille mer på hverandre og drøfte enkeltsaker/case. Enslig mindreårige har også tilbud om deltakelse i helsegruppe ledet av helsesøster. Huzets tilbud om leksehjelp og formidling til fritidsaktiviteter blir benyttet av de fleste enslig mindreårige. De oppsøker Huze når det oppstår utfordringer, slik at ungdomstjenesten er blitt en trygg base hvor de kan få hjelp. Utfordringer Utfordringene i arbeidet rundt de enslige mindreårige har vært å skaffe til veie boliger som er egnet til denne gruppa, og at disse skulle være innflyttingsklare og ferdig møblert til rett tid. Vi ser at det kreves mer oppfølging enn hva det pr i dag har vært mulighet til å få til. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger

10 fra enslig mindreårige. De ønsker mer kontakt. Spørsmålet er hvilken kontakt og er det andre vi kan spille på? Døgnbemannet bokollektiv er kanskje ikke det rette, men vi ser at behovet for kontakt er der. Hvordan bruker vi ressursene? Det har vært litt utfordringer i forhold til renhold, søppelhåndtering og samarbeid mellom de enslig mindreårige. Her blir det viktig med et tettere samarbeid mellom flyktningtjenesten, barnevernet og boveileder bl.a. gjennom "Lær å bo-prosjektet" Slik det er nå har flyktningetjenesten utstyrt boligen ut fra hva vi som tjeneste mener er nødvendig for at de EM skal kunne starte et liv her på Steinkjer. Vi opplever en del utfordringer i forhold til å få klargjort bolig til rett tid og til tross for at flyktningetjenesten til enhver tid har fortløpende kontakt med utleier (Steinkjerbygg AS), så opplever vi at ting ikke er på plass og i orden. Det har også vært utfordringer i å ha et så tett og forpliktende samarbeid mellom to enheter (barneverntjenesten og flyktningetjenesten) som har krevd en del tid for avklaringer / oppklaringer av misforståelse. Barnevern har hovedansvaret for de som er under 18 eller som er i barneverntiltak. Flyktningetjenesten har ansvar for de over 18 år som begynner i introduksjonsprogrammet. På flyktningetjenesten får EM hjelp til å søke stipend/lån i Lånekassen, veiledning, råd og oppfølging både når det gjelder økonomi, skole og introduksjonsprogram, IP samtaler, praktisk oppfølging i nært samarbeid med barnevern, økonomisk råd og veiledning. I et felles evalueringsmøte den mellom barneverntjenesten, helsesøster, voksenopplæringen, ungdomstjenesten, boligkontoret og flyktningetjenesten kom vi fram til følgende kriterier for å lykkes bedre med arbeidet med Enslig mindreårige flyktninger: Hva kan forventes når den enslig mindreårige kommer til Steinkjer? Avklare eventuelle behov. Realitetsorientering i første samtale/møte med den EM i forkant. Tilgang til nok ressurser og hvordan vi bruker ressursene, organisering Tettere oppfølging i bolig Dokumentasjon Gode rutinebeskrivelser over ansvarsoppgaver og hos hvem ansvaret ligger Arbeidsleder som koordinerer arbeidet mellom de ulike enhetene? Egnet bolig, klargjøring og ferdigstillelse til avtalt tid. Bofellesskap versus hybel med tilsyn? Felles forståelse i de ulike enheter for hva som er viktig for at vi skal lykkes. Sommerjobb og aktivitet Flyktningguide / kontakt med norsk miljø På samme møte ble en enig om a) en omfordeling av ressursene, dvs at flyktningetjenesten skal overta hovedansvaret for bosetting og oppfølging av enslig mindreårige, og b)at det er behov en øking av ressursbruken for å få til en tettere oppfølging i boligene til de unge samt økt tilgang på helsesøster.det viser seg at de har et bistandsbehov som kan dekkes av helsesøster ved at hun har fast tid på voksenopplæringen / flyktningetjenesten og dermed blir lett tilgjengelig for dem. Det legges da til grunn at vi skal bosette fire EM i 2012, altså til sammen 21 enslig mindreårige i alderen år. Forslag til ny fordeling av ressurser til oppfølging av enslig mindreårige med unntak av lærerressurser som dekkes av eget tilskudd til norskopplæring: Omfordeling 80 % stilling ved barnevernet endres til: 40 % stilling ved barnevernet, 40 % stilling ved flyktningtjenesten og 20 % stilling til helsesøster. Stillingsøkning: For tetter oppfølging av enslig mindreårige opprettes 80 % stilling som miljøterapeut og 40 % stilling som assistent ved ungdomstjenesten. Det vil si en ressursbruk 3årsverk i 2012 mot 1,8 årsverk i Det legges fram egen sak som viser hvordan dette skal finansieres Andre integreringsområder som det bør jobbes videre med Tjenester rettet mot barn Grunnskole Steinkjer skole og Steinkjer ungdomsskole er mottaksskole for flyktningbarn. Dette på bakgrunn av bosettingsmønsteret og derfor faller mest naturlig. Steinkjer skole skal være oppstartsskole for alle flyktningbarn og er samtidig mottaksskole for alle asylbarn i skolepliktig alder.

11 Kompetansebehovet er stort. Behovet ligger på flerkulturell kompetanse generelt og kompetanse på språkutvikling og undervisning i grunnleggende norsk. Det er i alt 105 minoritetsspråklige barn i grunnskolealder i Steinkjer. Av disse er det ca 2/3 med flyktningebakgrunn. Det er 35 barn i grunnskolen som har bodd kortere en 5 år i kommunen, som følgelig har spesielle språklige utfordringer og som kommunen får et eget skoletilskudd for. Steinkjer skole gir uttrykk for at mottak av minoritetsspråklige elever er krevende. Tospråklig assistent i oppstarten er nødvendig, men ingen selvfølge. Selv om de får hjelp i noen uker fra flyktningtjenesten til innleie, er dette ikke godt nok. Tett samarbeid med foreldregruppa er nødvendig for å sikre god integrering av elever. Dette sees på bakgrunn av lang fartstid med arbeid rundt flyktningbarn/asylbarn. Behovet for foreldreveiledning blir bare større og behovet for tid til dette arbeidet øker. Området er så kompleks at det krever mye ekstra på alle plan både for administrasjon og kontaktlærere Barnehage Når flyktninger med barn i barnehagealder kommer til kommunen, er det ikke ledige plasser. Vi har sagt noe om at vi ønsker å bosette barnefamilier tidlige på året, før søknadsfrist for barnehage går ut. Da er familien sikret barnehageplass fra høsten. Ofte kan det ta lengre tid, noe som forsinker en av foreldrenes start i introduksjonsprogrammet. Dette uheldig, men en har ikke funnet noen god løsning på det. Administrasjonen har vurdert at det er uheldig og dyrt å ha barnehageplasser stående ledig til flyktninger. Bosettingen er altfor ustabil til det. Det som er ønskelig er å kunne opprette plasser i aktuelle barnehager. Kommunen får et barnehagetilskudd på kr ved bosetting av barnehagebarn som et bidrag til å opprette noe. Dette er gjort tidligere år når det er kommet flere barn i barnehagealder. Nå stiller imidlertid barnehagemyndigheten krav til opprettelse av hel førskolelærerstilling for å ta inn et barn ekstra i en gruppe. Dette gjør fleksibilitet ganske vanskelig Barnevern Barnevern er en sentral aktør i forhold til at kommunen tar imot enslige mindreårige. Ellers formidler de generell informasjon om tjenesten, har tidlig kartlegging av behov i nyankomne barnefamilier, bistand i akuttsaker på grunn av vold og omsorgssvikt, undersøkelse av bekymringsmeldinger, forebyggende tiltak i utsatte grupper, plassering utenfor hjemmet med samtykke og omsorgsplasseringer, oppfølging av barn som er plassert til fylte 18 år og ettervern fra 18 år og inntil ved behov, 23 år. Tjenesten har i dag medarbeidere med flerkulturell kompetanse generelt og kompetanse på flyktninger spesielt, basert på erfaringer fra arbeid med en lang rekke flyktningbarn/familier siden To medarbeidere har etterutdanning i arbeid med minoritetsspråklige barn/familier. Det kan hende at flere i barneverntjenesten bør få lignende tilbud. Barnevern etterspør bistand fra Buf-etat til plasseringsalternativ dersom barn ikke kan bo hos foreldrene. Tjenester rettet mot voksne Nav Nav tildelt er eget budsjett opp mot prioriterte grupper med avklart bistandsbehov og godkjent aktivitetsplan. Deler av tiltaksbudsjettet er "faste bindinger" i forhold til samarbeidsavtaler for kjøp av faste tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne. Arbeidsrettet bistand er konjunkturstyrt. Politiske føringer og lokale satsninger i Steinkjer kommune må være i samsvar med Nav sin virksomhetsplan og tilgjengelige ressurser. Mengdeproblematikk i forhold til fagbredde og antall brukere pr. veileder kan føre til utfordringer med tanke på ønsket oppfølgingshyppighet, kvalitet og innfrielse av forventninger fra brukerne. Skifte av veileder som følge av intern omorganisering, sykefravær, nye arbeidsoppgaver eller avklaring av nytt bistandsbehov kan bidra til overføring til ny faggruppe/veileder.

12 3.4.5 Frivillig sektor Nord-Trøndelag Røde Kors har vært samarbeidspartner til kommunen siden 2002 ved at de har hatt ansvar for flyktningeguideordningen som har vært en av våre integreringstiltak. Dette var en god ordning de første årene, og mange kontakter mellom nordmenn og flyktninger ble knyttet. En har sett dette som en verdigfull del av integreringen og har derfor opprettholdt ordningen. De par siste årene har rekrutteringen av flyktningeguide nesten stoppet opp. Røde Kors har da valgt etter samråd med kommunen å bruke mer tid på leksehjelp, fellesarrangementer o.a. En arbeider nå med å inngå en fast samarbeidsavtale med Røde Kors om at de skal ta mer av samfunnsinformasjonen om frivillig sektor i sektor i kommunen, og bistå i å knytte kontakter med flyktningene og lag og organisasjoner, i stedet for individuelle kontakter. Flyktningetjenesten ser på dette som en videreutvikling av flyktningeguideordningen Kompetanse og kunnskapsdeling Et av spørsmålene som ble stilte tjenesteenhetene før vi skulle skrive dette dokumentet er deres kompetanse og evt behov for å styrke kompetansen. En del enheter peker behov for ytterligere flerkulturell kompetanse. Det er etablert et minoritetsspråklig nettverk som er et tverrfaglig nettverk for de som jobber med minoritetsspråklig inklusive flyktninger. Dette er fagnettverks om har arrangert kurs, og som jobber med å få avholde kurs der vi mener at alle som kommer i kontakt med innvandrerbefolkningen bør skoleres på flerkulturell kompetanse generelt, og innenfor sine fagområder spesielt. Vi ser det som vesentlig å avholde tverrfaglig kurs da arbeid med flyktninger ofte krever tverrfaglig samhandling. Flere ansatte i kommunen har over tjue års erfaring med flerkulturelt arbeid, og mange har skaffet seg formell og reell kompetanse innenfor feltet. Det er derfor mulig å formidle denne kompetanse også til andre. Det er vesentlig med kunnskapsdeling innenfor et fagfelt som krever stor samhandling. Dette bør det kunne jobbes videre med for å utvikle kommunens totale kompetanse. 3. Mål for arbeidet i kommunen KOMMUNEPLANEN Gjennomgående tema i planen er mangfold og toleranse. Følgende legges til grunn som Steinkjer kommunes overordnede mål og strategier for arbeidet med mangfold og toleranse: Steinkjer kommune skal i størst mulig grad framstå som en kommune hvor mangfold anses som po-sitivt og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Mangfold og toleranse inkluderes i kommu-nens slagord Åpen, lys og glad. Steinkjer kommune definerer mangfold og toleranse i vid forstand og omfatter etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Alle innbyggerne skal gis like mu-ligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSMEDISIN Denne planen omtaler voksne og ungdommer med innvandrerbakgrunn med utfordringer i skole og arbeidsliv. Deltakelse i samfunnsliv, arbeidsliv og sosiale forhold påvirker helsen, slik at målet om deltakelse i samfunnet er viktig for helse og velferd. Kommunen må ha smittevernberedskapen ved innvandring fra flere kontinenter og bør ha spesiell kompetanse rettet mot nye sykdommer. Tuberkulose og andre overførbare sykdommer er utbredt i hjemlandene, og statistisk sett vet vi at dette er sykdommer som følger med. Det stilles derfor ekstra krav til helsetjenesten ( helsesøster og legetjeneste), både kompetanse og ressurstilgang.

13 KOMMUNEDELPLAN HABILITERING/REHABILITERING Også denne planen fokuserer på utfordringer i skolen, særlig overgangen til vg skole. Det omtales også at en del av problematikken er sammensatt og krever 2-3 ganger mer tid i tverrfaglig samhandling. KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE KOSTRA- tall for 2008 viser at andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagene er 2,7 %. Dette er noe lavere enn i Nord-Trøndelag for øvrig. Etter at det er opprettet asylmottak i Steinkjer har det kommet til noen flere minoritetsspråklige barn. For å få en best mulig organisering av tilbudet til barn med særlige behov må det foretas en utredning av tilbudet. Dette gjelder også organiseringen av tilbudet til minoritetsspråklige barn. KOMMUNEDELPLAN BOLIGSOSIAL Boligens betydning innenfor et velferdssamfunn poengteres også: Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltagelse i samfunnet. Boligen utgjør sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende elementer i velferdssamfunnet. Å ha et sted og bo er grunnleggende for å kunne fungere i dagens samfunn. Bolig er et av fundamentene i den norske velferdspolitikken. Viktigheten av å ha et sted å bo gjenspeiles også i menneskerettighetene der retten til bolig er nedfelt (jf. FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1996 (ØSK), art. 11). Målet med boligsosial handlingsplan er å finne de riktige tiltakene for enkeltpersoner og familier som av en eller annen grunn har vansker med å komme seg inn på boligmarkedet. Gruppen vanskeligstilte er en bred og sammensatt gruppe og det betyr at kommunen må ha en plan som inneholder tiltak på flere nivå. Noen klarer seg med startlån fra kommunen for å komme seg inn på boligmarkedet, mens andre har behov for en tilpasset bolig med tett oppfølging. Førstegangs flyktninger samt de som får familiegjenforening tilhører brukergruppen som er omfattet av kommunens boligvirkemidler, det vil si vanskeligstilte på boligmarkedet som har behov for bistand for å etablere seg i egnet bolig. Boligtildeling til flyktninger behandles i tildelingsmøtet som en søknad. Det gis en leiekontrakt på tre år. Søknad om bytte av bolig innen tre år etter førstegangstildeling behandles av tildelingsnemnda. Boligkontoret er gitt en sentral rolle, med koordineringsansvar for det boligsosiale arbeidet i kommunen og for bruken av de boligsosiale virkemidlene som kommunen har til rådighet. I Steinkjer kommune er det Flyktningetjenesten som har ansvar for å bistå flyktninger med å etablere seg når de kommer til Steinkjer kommune. I Steinkjer benytter vi i hovedsak kommunale utleieboliger til bosetting av flyktninger og de fleste fortsetter å bo i kommunal bolig etter at tilskuddsperioden har utløpt. I løpet av de siste 5 år er det bosatt 170 flyktninger i Steinkjer. Ca. 135 av dem bor fortsatt i Steinkjer og de fleste bor i kommunal utleiebolig. Det er viktig for kommunen å utvikle en helhetlig oppfølging av flyktningene, spesielt med tanke på å øke gjennomstrømningen i den kommunale boligmassen. Den enkelte leietaker må få vurdert sin økonomiske situasjon, få den veiledning og informasjon som er nødvendig for å kunne skape sin egen boligkarriere. Steinkjer kommune har på bakgrunn av behovsanalyse foretatt i 2010, kommet frem til følgende boligbehov når det gjelder kommunal utleiebolig. Ordinær utleiebolig med livsløpsstandard (Flyktningetjenesten): 100 i 3-årsperioden Konkrete målsettinger i flyktningearbeidet i perioden Jevn kvartalsvis bosetting med bosetting av flyktninger pr. år i perioden I 2012 skal det bosettes 35 inklusive 4 enslig mindreårige. Ved familiegjenforening med store familier, kan dette tallet bli inkludert i bosettingstallet pga vansker med å skaffe nok boliger.

14 2. Introduksjonsordningen er et opplæringsprogram for nyankomne flyktninger som innbefatter flere kommunale enheter, men der flyktningetjenesten er hovedansvarlig og voksenopplæringen forestår mesteparten av undervisningen. Oppnådd resultat måles i hvor stor prosent av de som avslutter introduksjonsprogrammet kommer i jobb eller ordinær utdanning. Steinkjer kommune ønsker å være ambisiøs og setter sin målsetting på høyde med oppnådd resultat i % måloppnåelse. Dette forplikter hele kommunen, men i særdeleshet flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 3. Steinkjer kommune ønsker fortsatt å bosette enslig mindreårige flyktninger. Vi ønsker fortrinnsvis å bosette åringer som kan bo i boliger hvor det er oppfølging, men ikke med heldøgns bemanning. Målsettingen for de enslig mindreårig er at 100 % fullfører grunnskolen og 100 % fortsetter i videregående opplæring. 4. Steinkjer kommune skal fortsatt satse på frivillig sektor med hensyn til integreringsarbeidet i kommunen. Det skal inngås forpliktende avtaler med enkelte frivillige organisasjoner. Satsingsområder Jevnlig kvartalsvis bosetting 1. For å oppnå jevn kvartalsvis bosetting, må samarbeidet mellom kommunen og Steinkjerbygg videreutvikles for at det rette antall boliger skal være tilgjengelig til rett tid. Steinkjerbygg må om nødvendig bistå ved inngåelse av private leieavtaler for å oppnå den kvartalsvis bosettingen. 2. Prosjektet sjølstendig boligkarriere videreføres for å oppnå at flere flyktninger får kjøpt egen bolig, både med hensyn til integreringsformål om med hensyn til frigjøring av kommunale boliger. 3. Kommunen må vurdere og ta stilling til om det skal tas større risiko ved tildeling av startlån for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet mulighet for kjøp av bolig og for frigjøring av kommunale boliger, evt redusere behovet for kommunale boliger Forbedring av resultatene for introduksjonsordningen 4. Arbeide med forpliktende avtaler om praksisplasser i kommunale virksomheter og lokalt næringsliv. 5. Få til et tett samarbeid og gi oppfølging til arbeidsplassene som tar i mot innvandrere på praksisplass. 6. Utvikling av mer tilrettelagte kvalifiseringsopplegg for enkelte introduksjonsdeltakere som har vansker med å tilegne seg læring i klasserommet - opplæring på arbeidsplass 7. Tidlig identifisering av lærevansker for å sette i verk tiltak før det er gått 6 mndr. av programtiden. 8. Tettere oppfølging av introduksjonsdeltakerne med programrådgiving og samarbeid med lærerne. Vurdering av øking av stillingsressurs i flyktningetjenesten Bosetting / oppfølging av enslig mindreårige 9. Tettere oppfølging av endelig mindreårige i bolig oppsetting av fast turnus Øking av ressursene til oppfølging av enslig mindreårige. 10. Bosetting av enslig mindreårige når vi blir forespurt 4 i 2012 Forslag til endring av ansvarsforhold og ny fordeling av ressursene ved bosetting EM: Flyktningetjenesten: 60 % ( nå 20 % ) Hovedansvarlig / saksbehandler 80 % miljøterapeut ( nå 0 ) Ungdomstjenesten: 80 % ( nå 40 % ) ansvarlig for fritid + deltaker i boligoppfølging

15 Barneverntjenesten: 20 % ( nå 80 % ) ansvarlig for konkrete barnevernsaker PPT: 20 % ( nå 20 % ) utredninger av Em med lærevansker Helsesøster: 20 % ( nå 0 ) oppfølging av den enkelte Em ved behov Voksenopplæring: 20 % ( nå 20 % ) endring fra ass. til miljøterapeut / bistå lærer ved utfordringer med enkeltelever og mellom elever Totalt: 300 % ( nå 180 % ) Utgiftene til økt personell ressurs dekkes over de ekstra midler kommunen mottar for bosetting av enslig mindreårige som for 2011 er kr pro pers, til sammen kr For 2012 vil det utgjøre ca 2,5,mill. 4. Organisering formell forankring Rådmannen er den formelt ansvarlig for arbeidet, og saker blir tatt opp i ledergruppa der det er behov for at alle avdelinger involveres. Ansvarlig for introduksjonsordningen er lagt til Avdeling for samfunnsutvikling, Flyktninge- og aktivitetstjenesten, og ansvaret for den størst delen av introduksjonsprogrammet, norskopplæringen, er lagt til Avdeling for oppvekst, Steinkjer voksenopplæring. Flyktningetjenesten har i tillegg en koordineringsfunksjon overfor andre enheter i kommunen som forventes skal bidra med tjenester overfor flyktningene. Når flyktningene er ferdig i program og fortsatt er avhengig av bistand til kvalifisering for jobb, er det Avdeling for helse, nav Steinkjer som overtar ansvaret både for veiledning, tiltak og økonomiske ytelser. 5. Tiltaksdel ( rulleres årlig ) Driftstiltak: 5.1. Jevnlig kvartalsvis bosetting: 1. Godt samarbeid mellom aktørene i boligtildelingen, Boligkontoret, Steinkjerbygg AS og Flyktningetjenesten. Det skal avholdes faste møter i henhold til grensesnittavtalen mellom Steinkjerbygg As og kommunen: Et fast årlig møte der behov for boliger skisseres, deretter kvartalsvise møter der en korrigere behov og får lovnad på aktuelle boliger i neste kvartal. 2. Gjensidig oppfølging av vedtatt rutiner for tildeling, klargjøring og tilsyn med boligene samt oppfølging av beboere som har særskilte behov for oppfølging i bolig. 3. Budsjettere med økt depositum i kommunale boliger (økt fra 2x husleie til 4 x husleie) Forbedring av resultatet i introduksjonsordningen: 4. Flyktningetjenesten overtar ansvaret for samfunnsinformasjonen til deltakere i introduksjonsprogrammet er bestemt, for voksenopplæringen ønsker å bruke sine ressurser på andre områder i opplæringen. Vi skal bruke samfunnsinstitusjoner og frivillige i undervisningen, for at deltakeren skal komme tettere på samfunnet. 5. Viktig med tverrsektorielt samarbeid for å få best mulig innhold i introduksjonsprogrammet og dermed bedre resultat i introduksjonsordningen. I dette er det vesentlig at hele kommunen, dvs alle kommunale enheter tar et ansvar for utvikling av kommunen og sine tjenester i et flerkulturelt perspektiv. Vesentlig med kompetanseoverføring mellom kommunale enheter. Målsetting: a. Få flere samfunnsinstitusjoner til å delta i samfunnsinformasjonen minimum en gang pr. mnd. Gjennom hele året. b. 50% av introduksjonsdeltakeren skal delta i en aktivitet i regi av en frivillig organisasjon.

16 c. Alle introduksjonsdeltakere som går i grunnskoleklassene skal få sommerjobb. d. Etablere en tverretatlig gruppe med ansvar for utvikling av det flerkulturelle Steinkjer. e. Avholde et tverrfaglig kurs der alle aktuelle enheter deltar på bred basis, som en del av overføringen av flerkulturell kompetanse mellom enhetene Bosetting ensling mindreårige 6. Bosette enslig mindreårige så lenge det er behov for plasser for enslig mindreårige Målsetting: f. Alle enslig mindreårige skal lykkes med grunnskoleopplæring og videre skolegang/ yrkeskarriere 90 % skal fullføre videregående opplæring 5.2. Utviklingsprosjekt Jevnlig kvartalsvis bosetting: 7. Prosjekt om sjølstendig boligkarriere for flyktninger, " Trygge på fortsettelse" er igangsatt i Husbanken har tildelt Steinkjer kommune kr i kompetansemidler. Det er gått ut med informasjon til en gruppe flyktninger som bor i kommunal bolig, med den hensikt at de skal vurdere muligheten for å kjøpe egen bolig. 25 personer møtte opp på informasjonsmøte. Svært mange fylte ut et kartleggingsskjema på møtet for å melde sin interesse. De som nå har sagt seg interessert skal få vurdert sin økonomi med tanke på kjøp av bolig. Bruk av Husbankens virkemidler for å bidra til sjølstendig boligkarriere og frigjøring av kommunale boliger. Kommunen har øket sin låneramme for startlån for bl.a. å imøtekomme denne gruppens lånebehov. Målsetting: g. 10 flyktninger i kommunal bolig skal ha kjøpt egen bolig i Forbedring av resultatene i introduksjonsordningen 8. Systematisere mer arbeidsrettede opplæringsløp for deltakere i program som ikke kan ha teoretisk opplæring, evt opplæring i bedrift 9. Etablere forpliktende avtaler med praksisplasser for å forbedre opplæringen i praksis Målsetting: h. Etablere en gruppe med arbeidsrettet løp etter en periode i norskopplæring, i løpet av perioden i. Ha 10 forpliktende avtaler med ulike arbeidsgivere om 20 praksisplasser som kan brukes jevnlig innen 1. kvartal 2012 j. Forbedre oppfølgingen av praksisplassene med bl.a. et årlig møte mellom voksenopplæring/ flyktningetjenesten og arbeidsgiverne Bosetting / oppfølging enslig mindreårige 10. Utvikle en tverrfaglig og faglig forsvarlig oppfølging av enslig mindreårige flyktninger innenfor de ressursrammer vi har, med flyktningetjenesten som hovedansvarlig. Målsetting: k. Kunne hjelpe de unge til å utvikle seg som gangs mennesker som å delta i yrkes- og samfunnslivet og bli sjølstendige voksne

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 27.11.2012 Tidspunkt: 12:00-14:15 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe

Detaljer

Bosette enslig mindreårige så lenge det er behov for plasser for enslig mindreårige.

Bosette enslig mindreårige så lenge det er behov for plasser for enslig mindreårige. Innstilling Formannskapet - 29.11.2012: 1. Steinkjer kommune vil inngå avtale med IMDi om bosetting av inntil 35 flyktninger, inkl. 4 enslig mindreårige og familiegjenforente. 2. Det arbeides ut fra følgende

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Saksgang

MØTEPROTOKOLL. Saksgang MØTEPROTOKOLL Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 27.11.2012 12/78 Hovedutvalg for helse og omsorg 27.11.2012 12/58 Formannskapet 29.11.2012 12/172 Kommunestyre 12.12.2012

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet.

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet. Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunens beslutningsgrunnlag Gran og Lunner kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en felles ambisjon om at innen 31. mars 2016 skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 I dette eksempelskjemaet er alle spørsmålene i undersøkelsen listet opp. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE Sunndal kommune - kraftsenteret på Nordmøre SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE 1. Forutsetninger Avtalen bygger på Rundskriv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER KRAGERØ KOMMUNE «Krager PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER 2017-2021 Vedtatt av Kragerø kommunestyre 2.2.2017 Innhold KAPITTEL 1: BAKGRUNN... 2 Planen... 2 Kommunens innvandrerråd siden 2016... 2 Kommunens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis

Detaljer

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å se nærmere på problemstillingen har bestått av Else Landsem Flyktningetjenesten, Gerd Thorshaug Voksenopplæringen,

Detaljer

Oppfølging av programdeltakere

Oppfølging av programdeltakere NAV Hemne og Snillfjord Oppfølging av programdeltakere Organisering og tidlig innsats Hovedtall NAV Hemne og Snillfjord Hemne kommune - 4 300 innbyggere, nærmere 5 300 sammen med Snillfjord Tidligere:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Drømmen om Drammen - bosetting og integrering

Drømmen om Drammen - bosetting og integrering Drømmen om Drammen - bosetting og integrering Gjeldende vedtak: bosetting av 170 flyktninger Gjøvik 21.10.2015 2 Drammen bosetter mange Kilde: IMDi Gjøvik 21.10.2015 3 Fler enn hver fjerde drammenser har

Detaljer

Det vises til hyggelig møte med en verdifull samarbeidskommune i Levanger

Det vises til hyggelig møte med en verdifull samarbeidskommune i Levanger Postadresse: Postboks 2438 Sluppen 7005 Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges pl 2 LEVANGER KOMMUNE Rådmannen Postboks 130 1601 Levanger Internett: www.imdi. E-post:

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOSETTING AV FLYKTNINGER BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Flerkulturelt råd Kommunestyret Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2014/131-2 RÅDMANNENS

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Presentasjonen gir relevant informasjon til kommuner som ønsker å søke finansiering til sine prosjekt innenfor ordningen. Presentasjonen inneholder

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Integreringsmottak Steinkjer kommune

Integreringsmottak Steinkjer kommune Integreringsmottak Steinkjer kommune Integreringsmottak IMDi inviterte våren 2016, 10 kommuner til å melde sin interesse for å etablere 5 IM Steinkjer kommunen og fylkeskommunen skrev under en partnerskapsavtale

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Helse og Sosial Notat Til Hovedutvalg for helse og sosial Fra Rådmannen Saksbehandler Anders Glette Vår ref. 17/02599-2 Dato 19.09.2017 Integrering av flyktninger i Ås - Svar på spørsmål I forbindelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - F35, TI - &73 Arkivsak: JournalpostID: 16/8444 Saksbehandler: Janne-Britt Nilsskog Dato: 23.11.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer