ARCTIS G I. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARCTIS G 9 88 50-5I. Bruksanvisning"

Transkript

1 ARCTIS G I Návod k použití Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Mraznička Fryser Fryser Frys

2 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče. Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti. Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob 3 Všeobecné bezpečnostní informace 3 Denní používání 4 Čištění a údržba 4 Instalace 4 Servis 5 Ovládací panel 5 Zapnutí 6 Vypnutí 6 Displej teploty 6 Nastavení teploty 6 Funkce FROSTMATIC 6 Poplach vysoké teploty 7 Poplach otevřených dveří 7 Při prvním použití 7 Čistění vnitřku spotřebiče 7 Denní používání 7 Zmrazování čerstvých potravin 7 Skladování zmrazených potravin 8 Kalendář pro zmrazování 8 Rozmrazování 8 Výroba ledových kostek 8 Akumulátory chladu 8 Užitečné rady a tipy 8 Tipy pro zmrazování potravin 8 Tipy pro skladování zmrazených potravin 9 Čištění a údržba 9 Pravidelné čištění 9 Čištění ochranné desky 10 Odmrazování mrazničky 10 Vyřazení spotřebiče z provozu 11 Co dělat, když Zavření dveří 13 Technické údaje 13 Instalace 13 Umístění 13 Připojení k elektrické síti 14 Požadavky na větrání 14 Poznámky k životnímu prostředí 14 Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní informace V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším

3 Bezpečnostní informace 3 osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř. Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace POZOR Udržujte větrací otvory volně průchodné. Tento spotřebič je určen k uchování potravin a nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v návodu k použití. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky. V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové strojky), než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny. Chladivo isobutan (R600a) je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče; je to zemní plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím, ale je hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu: odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený plamen a všechny zdroje ohně důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.

4 4 Bezpečnostní informace Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může mít za následek zkrat, požár a/ nebo úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Jakýkoli elektrický díl (napájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí vyměnit pouze autorizovaný zástupce servisu nebo kvalifikovaný pracovník servisu. 1. Napájecí kabel nelze nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár. 3. Ověřte si, že je zástrčka spotřebiče dobře přístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požár. 6. Nespouštějte spotřebič bez krytu žárovky 1) vnitřního osvětlení. Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní. Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli odřít pokožku nebo způsobit omrzliny. Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření. Denní používání Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče. Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout. Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 2) Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se příslušnými pokyny. Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič. Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení. Čištění a údržba Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. Jestliže nemůže vytáhnout zástrčku, přerušte přívod proudu. Nečistěte spotřebič kovovými předměty. K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku. Instalace U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích. 1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky. 2) Pokud je spotřebič beznámrazový.

5 Ovládací panel 5 Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič koupili. V tomto případě si uschovejte obal. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná. Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 3) Servis Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly. Ochrana životního prostředí Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. Ovládací panel Provozní kontrolka 2. Vypínač ON/OFF 3. Ovladač teploty (nejteplejší) 4. Displej teploty 5. Ovladač teploty (nejchladnější) 6. Kontrolka FROSTMATIC 7. Vypínač FROSTMATIC 3) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou

6 6 Ovládací panel 8. Kontrolka ALARM OFF 9. Vypínač ALARM OFF Zapnutí 1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky. 2. Stiskněte spínač ON/OFF. 3. Provozní kontrolka se rozsvítí. Vypnutí 1. Ovladač ON/OFF podržte stisknutý déle než 5 vteřin. 2. Poté se zobrazí odpočítávání teploty od Když se zobrazí "1", je spotřebič vypnutý. Displej teploty zhasne. Provozní kontrolka zhasne. Displej teploty Displeje teploty zobrazují různé informace: Během běžného provozu se zobrazuje současná teplota uvnitř mrazničky (SKUTEČNÁ teplota). SKUTEČNÁ teplota je signalizována svítícími čísly. Během seřizování teploty se na displeji teploty zobrazuje právě nastavená teplota chladničky (POŽADOVANÁ teplota). POŽADOVANÁ teplota je signalizována blikajícími čísly. Nastavení teploty Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto: 1. Nastavte požadovanou teplotu stisknutím příslušného ovladače teploty. Displej teploty okamžitě ukáže změněné nastavení (POŽADOVANOU teplotu) a bude blikat. 2. Při každém stisknutí ovladače teploty se POŽADOVANÁ teplota změní o 1 C. POŽADOVANÉ teploty musí být dosaženo do 24 hodin. 3. Po nastavení požadované teploty se za krátkou dobu (asi 5 vteřin) displej teploty změní a opět zobrazuje současnou SKUTEČNOU teplotu uvnitř příslušného oddílu. Displej teploty přestane blikat a bude stále svítit. Pro správné uložení potravin nastavte následující teplotu: -18 C v mrazničce. Jestliže změníte nastavení, kompresor se nespustí hned, pokud právě probíhá automatické odmrazování. Protože chladnička rychle dosáhne skladovací teploty, můžete do ní vložit potraviny ihned po zapnutí. Funkce FROSTMATIC Funkce FROSTMATIC urychluje zmrazování čerstvých potravin a současně chrání již uložené potraviny před nežádoucím oteplením. Chcete-li tuto funkci zapnout, postupujte takto: 1. Stiskněte vypínač FROSTMATIC. 2. Kontrolka FROSTMATIC se rozsvítí. Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte takto: 1. Stiskněte vypínač FROSTMATIC. 2. Ukazatel FROSTMATIC.

7 Při prvním použití 7 Funkce FROSTMATIC se automaticky vypne asi za 52 hodin. Pokud je funkce FROSTMATIC zapnutá, nastavení teploty se nesmí změnit. Poplach vysoké teploty Zvýšení teploty v mrazničce (například z důvodu předchozího výpadku proudu nebo otevření dveří) je signalizováno: blikající kontrolkou ALARM OFF zvukovým signálem. Po obnovení normálních podmínek: se vypne zvukový signál ALARM OFF Kontrolka pokračuje v blikání. Ukončete poplach stisknutím vypínače ALARM OFF. Jestliže podržíte tlačítko ALARM OFF, bude na displeji teploty blikat nejvyšší dosažená teplota v oddílu. Poplach otevřených dveří Zvukový poplach se spustí, jsou-li dveře otevřené po dobu asi 80 vteřin. Po obnovení normálních podmínek (zavřené dveře) se zvukový poplach vypne. Při prvním použití Čistění vnitřku spotřebiče Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče. Denní používání Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci FROSTMATIC minimálně 24 hodiny před uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu. Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do dvou horních oddílů. Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny ke zmrazení.

8 8 Užitečné rady a tipy Skladování zmrazených potravin Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení. V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení). Kalendář pro zmrazování Symboly ukazují různé druhy zmrazených potravin. Čísla udávají skladovací časy v měsících pro příslušné druhy zmrazených potravin. Zda platí horní nebo dolní hodnota uvedeného času skladování, závisí na kvalitě potravin a jejich zpracování před zmrazením. Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času. Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v tomto případě delší. Výroba ledových kostek Spotřebič je vybaven jednou nebo více nádobkami pro výrobu ledových kostek. Naplňte je vodou, a pak je vložte do mrazničky. K vyjmutí nádobek z mrazničky nepoužívejte kovové nástroje. Akumulátory chladu Mraznička je vybavena jedním nebo několika zásobníky chladu; prodlužují dobu bezpečného uchování potravin v případě poruchy nebo výpadku proudu. Užitečné rady a tipy Tipy pro zmrazování potravin K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady: maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku; zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení; zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství;

9 Čištění a údržba 9 zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné; čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu; libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin; vodové zmrzliny mohou při konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit popáleniny v ústech; doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně dodržet dobu uchování potravin; Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující podmínky: vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované; zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším možném čase; neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné; již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. Čištění a údržba POZOR Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné čištění Spotřebič je nutné pravidelně čistit: vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku; pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot; důkladně vše opláchněte a osušte. Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.

10 10 Čištění a údržba Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem nebo vysavačem. Tím se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí. Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti. Čištění ochranné desky 1. Vyšroubujte oba šrouby (B). 2. Odstraňte ochrannou desku (A). 3. Vyčistěte ochrannou desku i dno oddílu. 4. Vraťte ochrannou desku zpět. 5. Připevněte ji oběma šrouby. B A Odmrazování mrazničky Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvořit určité množství námrazy. Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3-5 mm. Asi 12 h před rozmrazováním nastavte regulátor teploty na vyšší nastavení, aby se vytvořila dostatečná zásoba chladu pro případ přerušení postupu. Námrazu odstraňte takto: 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo. POZOR Nedotýkejte se zmrazených potravin vlhkýma rukama. Ruce by vám mohly k potravinám přimrznout.

11 Co dělat, když Nechte dveře otevřené, plastovou škrabku vložte do určeného místa dole uprostřed a pod ní dejte misku na rozmrazenou vodu Chcete-li urychlit odmrazování, postavte do mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou. Odstraňujte také kusy ledu, které odpadnou ještě před dokončením odmrazení. 4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor a škrabku uschovejte pro další použití. 5. Zapněte spotřebič. 6. Po dvou nebo třech hodinách uložte vyjmuté potraviny zpět do oddělení. Nikdy při odstraňování námrazy z výparníku nepoužívejte ostré kovové nástroje, mohli byste ho poškodit. K urychlení odmrazování nepožívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky, které nejsou výrobcem doporučeny. Zvýšení teploty během odmrazování může u zmrazených potravin zkrátit dobu jejich skladování. Vyřazení spotřebiče z provozu Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření: odpojte spotřebič od sítě vyjměte všechny potraviny odmrazte 4) a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů. Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu. Co dělat, když... UPOZORNĚNÍ Při hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Během normálního používání vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, chladicí okruh). 4) Pokud je to možné.

12 12 Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Provozní kontrolka nebliká. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Provozní kontrolka se rozsvítí. Výstražná kontrolka bliká. Kompresor funguje nepřetržitě. Teplota v mrazničce je příliš nízká. Příliš vysoká teplota v mrazničce. Zástrčka není zasunutá správně do zásuvky. Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Spotřebič nefunguje správně. Příliš vysoká teplota v mrazničce. Není správně nastavená teplota. Dveře nejsou správně zavřené. Otvírali jste příliš často dveře. Teplota spotřebiče je příliš vysoká. Teplota místnosti je příliš vysoká. Funkce FROSTMATIC je zapnutá. Není správně nastavená teplota. Funkce FROSTMATIC je zapnutá. Není správně nastavená teplota. Dveře nejsou správně zavřené. Teplota spotřebiče je příliš vysoká. Vložili jste příliš velké množství potravin najednou. Zástrčku zasuňte správně do zásuvky. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Viz "Výstraha vysoké teploty Nastavte vyšší teplotu. Viz "Zavření dveří". Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné. Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho vložte do spotřebiče. Snižte teplotu místnosti. Viz funkci " FROSTMATIC". Nastavte vyšší teplotu. Viz funkci " FROSTMATIC". Nastavte nižší teplotu. Viz "Zavření dveří". Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho vložte do spotřebiče. Dávejte do spotřebiče raději méně potravin.

13 Technické údaje 13 Problém Možná příčina Řešení Příliš mnoho námrazy. Potraviny jsou položeny příliš těsně u sebe. Potraviny nejsou správně zabaleny. Dveře nejsou správně zavřené. Není správně nastavená teplota. Uložte potraviny tak, aby mohl dobře obíhat chladný vzduch. Zabalte je správně. Viz "Zavření dveří". Nastavte vyšší teplotu. Zavření dveří 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace". 3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko. Technické údaje Rozměry výklenku Výška 880 mm Šířka 560 mm Hloubka 550 mm Skladovací čas při poruše 26 h Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku. Instalace Umístění UPOZORNĚNÍ Jestliže likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé děti nemohly uvnitř zavřít. Síťová zástrčka musí být po instalaci volně přístupná. Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

14 14 Poznámky k životnímu prostředí Klimatická třída SN +10 C až + 32 C N +16 C až + 32 C ST +16 C až + 38 C T +16 C až + 43 C Okolní teplota Připojení k elektrické síti Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS. Požadavky na větrání Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu. 50 mm min. 200 cm 2 min. 200 cm 2 Poznámky k životnímu prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

15 Indhold 15 Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en eventuel overdragelse til en ny ejer. Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine. Indhold Om sikkerhed 15 Sikkerhed for børn og udsatte personer 16 Generelt om sikkerhed 16 Daglig brug 17 Vedligeholdelse og rengøring 17 Installation 17 Service 18 Betjeningspanel 18 Tænde 18 Slukke 19 Temperaturdisplay 19 Temperaturindstilling 19 FROSTMATIC funktion 19 Alarm for høj temperatur 19 Alarm for åben dør 20 Ibrugtagning 20 Indvendig rengøring 20 Daglig brug 20 Indfrysning af ferskvarer 20 Opbevaring af frosne madvarer 20 Frysekalender 21 Optøning 21 Isterningbakker 21 Fryseelementer 21 Praktiske oplysninger og råd 21 Råd om frysning 21 Tips om opbevaring af frostvarer 21 Vedligeholdelse og rengøring 22 Regelmæssig rengøring 22 Rengøring af dækplade 23 Afrimning af fryser 23 Pause i brug 24 Når der opstår fejl 24 Lukke døren 25 Tekniske data 25 Installation 26 Placering 26 Elektrisk tilslutning 26 Krav til lufttilførsel 26 Skån miljøet 27 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Om sikkerhed Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.

16 16 Om sikkerhed Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed BEMÆRK Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Kølekredsløbet må ikke beskadiges. Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står

17 Om sikkerhed 17 Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets netstik er let at komme til. 4. Træk ikke i netledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 5) den indvendige pære. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af apparatet. Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere tid. Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 6) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Sluk på ejendommens el-tavle, hvis du ikke kan komme til stikkontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. 5) Hvis der er lampedæksel på 6) Hvis apparatet er af Frost Free-typen

18 18 Betjeningspanel Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 7) Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. Miljøhensyn Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes. Betjeningspanel 1. Kontrollampe 2. ON/OFF knap 3. Termostatknap (varmest) 4. Temperaturdisplay 5. Termostatknap (koldest) 6. FROSTMATIC lampe 7. FROSTMATIC knap 8. ALARM OFF lampe 9. ALARM OFF knap Tænde 1. Sæt stikket i stikkontakten. 7) Hvis beregnet til tilslutning til vand

19 Betjeningspanel Tryk på ON/OFF-knappen. 3. Kontrollampen tændes. Slukke 1. Tryk på ON/OFF-knappen, og hold den nede i mere end 5 sekunder. 2. Displayet viser nedtælling af temperaturen fra Når displayet viser "1", er der slukket for apparatet. Temperaturdisplayet slukkes. Kontrollampen slukkes. Temperaturdisplay Temperaturdisplayet viser forskellige slags oplysninger: Under normal drift viser temperaturdisplayet den aktuelle temperatur i køleskabet (FAK- TISK temperatur). FAKTISK temperatur vises med lysende tal. Når der stilles på temperaturen, viser temperaturdisplayet den nuværende temperaturindstilling (INDSTILLET temperatur). INDSTILLET temperatur vises ved, at tallene blinker. Temperaturindstilling Apparatet betjenes på følgende måde: 1. Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på den tilhørende termostatknap. Temperaturdisplayet viser straks den nye indstilling (INDSTILLET temperatur) med blinkende tal. 2. Hver gang der trykkes på termostatknappen, ændres INDSTILLET temperatur med 1 C. INDSTILLET temperatur skal være nået inden 24 timer. 3. Når den ønskede temperatur er indstillet, skifter temperaturdisplayet efter et lille stykke tid (ca. 5 sek.) til igen at vise den aktuelle temperatur i den pågældende afdeling (FAK- TISK temperatur). Temperaturdisplayet holder op med at blinke og lyser konstant. Vælg følgende temperatur for at sikre, at maden opbevares korrekt: -18 C i fryseren. Når indstillingen ændres, starter kompressoren ikke straks, hvis en automatisk afrimning er i gang. Skabet kommer hurtigt ned på opbevaringstemperaturen, så madvarerne kan lægges ind, så snart der er tændt for skabet. FROSTMATIC funktion Funktionen FROSTMATIC bruges til hurtig nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer. Sådan slås funktionen til: 1. Tryk på FROSTMATIC-knappen. 2. FROSTMATIC-lampen lyser. Sådan slås funktionen fra: 1. Tryk på FROSTMATIC -knappen. 2. FROSTMATIC-lampen slukkes. FROSTMATIC -funktionen standser automatisk efter ca. 52 timer. Mens FROSTMATIC -funktionen er slået til, kan der ikke ændres temperatur. Alarm for høj temperatur Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på grund af strømsvigt eller en åben dør) vises ved at:

20 20 Ibrugtagning lampen ALARM OFF blinker alarmen lyder. Når de normale forhold genoprettes: afbrydes lydsignalet ALARM OFF -lampen bliver ved med at blinke. Stands alarmen ved at trykke på ALARM OFF -knappen. Når du holder ALARM OFF nede, viser temperaturdisplayet den højeste temperatur, der har været i fryseren. Alarm for åben dør Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end 80 sekunder. Advarselslampen standser, når forholdene igen er normale (døren lukket). Ibrugtagning Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen. Daglig brug Indfrysning af ferskvarer Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad. Inden indfrysning af friske madvarer startes FROSTMATIC-funktionen mindst 24 før madvarerne lægges i fryseren. Læg de madvarer, der skal nedfryses, i de to øverste rum. Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen, en mærkat indvendig i skabet. Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal fryses. Opbevaring af frosne madvarer Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind. Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).

21 Praktiske oplysninger og råd 21 Frysekalender Symbolerne viser forskellige slags dybfrost. Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder. Optøning Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden. Isterningbakker Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt dem i frostafdelingen. Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet. Fryseelementer Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum, som maden kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse eller svigt. Praktiske oplysninger og råd Råd om frysning Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt: Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet; Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind; Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte; Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge; Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt; Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem; Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed; Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger; Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden; Tips om opbevaring af frostvarer For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du:

22 22 Vedligeholdelse og rengøring Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen; Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren; Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen. Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken. Vedligeholdelse og rengøring BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm. Pas på ikke at beskadige kølesystemet. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.

23 Vedligeholdelse og rengøring 23 Rengøring af dækplade 1. Fjern de to skruer (B). 2. Fjern dækpladen (A). 3. Rengør dækpladen og bunden i rummet. 4. Sæt dækpladen på plads igen. 5. Skru dækpladen fast med de to skruer. B A Afrimning af fryser Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling. Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt. Ca. 12 timer før afrimningen sættes termostatknappen på en højere indstilling for at opbygge tilstrækkelig ekstra køling til afbrydelsen i driften. Rimlag fjernes på følgende måde: 1. Sluk for apparatet. 2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted. BEMÆRK Rør ikke frostvarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast til pakken. 3. Lad døren stå åben, og sæt plastskraberen ind i den tilhørende holder midt i bunden. Sæt en skål nedenunder til at opsamle afrimningsvandet Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de stykker is, der går løs under afrimningen. 4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendig, og skraberen gemmes til næste gang. 5. Tænd for apparatet. 6. Efter 2-3 timer lægges madvarerne ind igen. Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fordamperen. Det kan beskadige den. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.

24 24 Når der opstår fejl Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: Tag stikket ud af stikkontakten Tag al maden ud Afrim 8) og rengør apparatet inkl. alt tilbehør Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. Når der opstår fejl ADVARSEL Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand. Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet. Tænd for apparatet. Kontrollampen blinker ikke. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Sæt stikket helt ind i kontakten. Kontrollampen blinker. Advarselslampen blinker. Kompressoren kører hele tiden. Ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm på stikkontakten. Apparatet virker ikke, som det skal. Temperaturen i fryseren er for høj. Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Døren er ikke lukket korrekt. Døren er blevet åbnet for tit. For høj temperatur i madvarer. For høj rumtemperatur. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret installatør. Kontakt en autoriseret installatør. Se "Alarm for høj temperatur" Vælg en højere temperatur. Se "Lukning af døren". Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet. Sænk rumtemperaturen. 8) Hvis nødvendigt.

25 Tekniske data 25 Fejl Mulig årsag Løsning Funktionen FROSTMATIC er Se "FROSTMATIC-funktion". tændt. Temperaturen i fryseren Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Vælg en højere temperatur. er for lav. Funktionen FROSTMATIC er tændt. Se "FROSTMATIC-funktion". Temperaturen i fryseren er for høj. Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Døren er ikke lukket korrekt. For høj temperatur i madvarer. For store mængder mad lagt i på samme tid. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Vælg en lavere temperatur. Se "Lukning af døren". Lad madvaren køle ned til stuetemperatur, før den sættes i skabet. Læg mindre mad i ad gangen. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere. Rimlaget er for tykt. Maden er ikke rigtigt indpakket. Pak maden rigtigt ind. Døren er ikke lukket korrekt. Se "Lukning af døren". Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Vælg en højere temperatur. Lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret. Tekniske data Nichemål Højde 880 mm Bredde 560 mm Dybde 550 mm Temperaturstigningstid 26 t De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.

26 26 Installation Installation Placering ADVARSEL Hvis du kasserer et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren: Sørg for at ødelægge den, så børn ikke kan komme til at smække sig inde. Der skal være adgang til stikket efter installationen. Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. Krav til lufttilførsel Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. 50 mm min. 200 cm 2 min. 200 cm 2

27 Skån miljøet 27 Skån miljøet Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

28 28 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker. Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din. Innhold Sikkerhetsinformasjon 28 Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner 29 Generelt om sikkerhet 29 Daglig bruk 30 Rengjøring og stell 30 Installasjon 30 Service 31 Betjeningspanel 31 Slå på 32 Slå av 32 Temperaturdisplay 32 Regulere temperaturen 32 FROSTMATIC funksjon 32 Høy temperatur-alarm 33 Dør åpen-alarm 33 Første gangs bruk 33 Rengjøre inne i apparatet 33 Daglig bruk 33 Innfrysing av ferske matvarer 33 Oppbevaring av frosne matvarer 33 Frysekalender 34 Tining 34 Isterningproduksjon 34 Fryseelementer 34 Nyttige råd og tips 34 Tips til frysing 34 Tips til oppbevaring av frosne matvarer 35 Stell og rengjøring 35 Regelmessig rengjøring 35 Rengjøre beskyttelsen 36 Avriming av fryseren 36 Perioder uten bruk 37 Hva må gjøres, hvis Lukke døren 38 Tekniske data 39 Montering 39 Plassering 39 Elektrisk tilkopling 39 Krav til ventilasjon 40 Miljøhensyn 40 Med forbehold om endringer Sikkerhetsinformasjon For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.

29 Sikkerhetsinformasjon 29 Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt. Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet. Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare. Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet. Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn. Generelt om sikkerhet OBS Pass på at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes. Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere. Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten. Ikke ødelegg kjølekretsen. Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar. Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon. Dersom kjølekretsen skulle bli skadet: Unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist. Luft godt ut i rommet der apparatet står.

30 30 Sikkerhetsinformasjon Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt. ADVARSEL Samtlige elektriske komponenter (strømkabel, støpsel, kompressor) må kun skiftes av sertifisert servicetekniker eller kvalifisert servicepersonell. 1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning. 2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av apparatet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann. 3. Pass på at apparatets hovedstøpsel er tilgjengelig. 4. Ikke trekk i strømkabelen. 5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann. 6. Dette apparatet må ikke brukes uten lampedeksel 9) på den innvendige lampen. Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det. Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, for dette kan forårsake hudskader eller frostskader. Utsett ikke apparatet for direkte sollys over lengre tid. Daglig bruk Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet. Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere. Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 10) Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært tint. Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten. Anbefalingene om oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene. Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet. Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren. Rengjøring og stell Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider. Hvis du ikke når frem til støpselet, må du slå av strømmen til apparatet. Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet. Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape. Installasjon Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet. Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen. 9) Hvis det skal være deksel over lampen 10) Hvis apparatet er FrostFree

návod k použití brugsanvisning user manual käyttöohje bruksanvisning

návod k použití brugsanvisning user manual käyttöohje bruksanvisning návod k použití brugsanvisning user manual käyttöohje bruksanvisning Chladnička s mrazničkou Køle-/fryseskab Fridge-Freezer Jääkaappi-pakastin Kjøl-frys ERN29770 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking

Detaljer

návod k použití brugsanvisning user manual käyttöohje bruksanvisning

návod k použití brugsanvisning user manual käyttöohje bruksanvisning návod k použití brugsanvisning user manual käyttöohje bruksanvisning Chladnička s mrazničkou Køle-/fryseskab Fridge-Freezer Jääkaappi-pakastin Kjøl-frys ERN29770 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 44 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Betjening 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Nyttige oplysninger og råd 9 Vedligeholdelse og rengøring 10 Ret

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 19 Kombiskap S53620CSW2

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 19 Kombiskap S53620CSW2 DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 19 Kombiskap S53620CSW2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENING...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 10 Råd og tip 12 Vedligeholdelse

Detaljer

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47

EN3613AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 EN3613AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

SCT71800F0 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18

SCT71800F0 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 SCT71800F0 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 18 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

EC1501AOW. Fryseboks Fryseboks DA NO. Brugsanvisning Bruksanvisning

EC1501AOW. Fryseboks Fryseboks DA NO. Brugsanvisning Bruksanvisning EC1501AOW DA NO Fryseboks Fryseboks Brugsanvisning Bruksanvisning 2 20 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3 PRODUKTBESKRIVELSE........................................................

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTFRI NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

EUG1343AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 16

EUG1343AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 16 EUG1343AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 16 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...6 4. FØR IBRUGTAGNING...8 5.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer LAGAN DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne håndboken

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KYLSLAGEN NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FÖRKYLD DK NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Råd og tip

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 19 Kombiskap SV Bruksanvisning 36 Kyl-frys SCT71800F0

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 19 Kombiskap SV Bruksanvisning 36 Kyl-frys SCT71800F0 DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 19 Kombiskap SV Bruksanvisning 36 Kyl-frys SCT71800F0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTKALL NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer SUPERBT DK NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 13 Råd og tip 16 Vedligeholdelse

Detaljer

ERF3301AOW ERF3301AOX. DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11

ERF3301AOW ERF3301AOX. DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11 ERF3301AOW ERF3301AOX DA Køleskab Brugsanvisning 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 11 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. VEDLIGEHOLDELSE

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FÖRKYLD DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 18 Kombiskap S53420CNW2

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 18 Kombiskap S53420CNW2 DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NO Bruksanvisning 18 Kombiskap S53420CNW2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENING...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KYLSLAGEN NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 9 Betjening 10 Daglig brug 11 Råd og tip 14 Vedligeholdelse og rengøring

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KYLIG DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 10 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KYLIG DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 10 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 BRUKSANVISNING 23 BRUKSANVISNING 44

NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 BRUKSANVISNING 23 BRUKSANVISNING 44 ENN2854COW DA KØLE-/FRYSESKAB NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 BRUKSANVISNING 23 BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

AGS68200F0. NO Bruksanvisning

AGS68200F0. NO Bruksanvisning AGS68200F0 NO Bruksanvisning 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Detaljer

ERC3195AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 19 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35

ERC3195AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 19 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 ERC3195AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 19 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTKALL NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse og rengøring

Detaljer

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EN3453OOX CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 12 FI Jääpakastin Käyttöohje 22 NO Kombiskap Bruksanvisning 32 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 42

Detaljer

ENN2853COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 23

ENN2853COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 23 ENN2853COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FROSTIG DK NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DJUPFRYSA NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

ERC2105AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 16

ERC2105AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 16 ERC2105AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 16 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG... 7 5.

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE IS

FROSTIG DK NO FI SE IS FROSTIG DK NO FI SE IS DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 ÍSLENSKA 60 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Fryser NO Bruksanvisning 16 Fryser SV Bruksanvisning 30 Frysskåp AGN71200F1

DA Brugsanvisning 2 Fryser NO Bruksanvisning 16 Fryser SV Bruksanvisning 30 Frysskåp AGN71200F1 DA Brugsanvisning 2 Fryser NO Bruksanvisning 16 Fryser SV Bruksanvisning 30 Frysskåp AGN71200F1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. FØR IBRUGTAGNING...

Detaljer

ENN2854COW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 NO Kombiskap Bruksanvisning 24 SV Kyl-frys Bruksanvisning 45

ENN2854COW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 NO Kombiskap Bruksanvisning 24 SV Kyl-frys Bruksanvisning 45 ENN2854COW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 NO Kombiskap Bruksanvisning 24 SV Kyl-frys Bruksanvisning 45 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

ENN2854COW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 NO Kombiskap Bruksanvisning 24 SV Kyl-frys Bruksanvisning 45

ENN2854COW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 NO Kombiskap Bruksanvisning 24 SV Kyl-frys Bruksanvisning 45 ENN2854COW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 NO Kombiskap Bruksanvisning 24 SV Kyl-frys Bruksanvisning 45 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

GENOMFRYSA DK NO FI SE

GENOMFRYSA DK NO FI SE GENOMFRYSA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 43 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Betjeningselementer 8 Før første gangs brug 9 Daglig brug

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

EC3201AOW NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING

EC3201AOW NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING EC3201AOW...... NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE..................................................

Detaljer

Electrolux Cooling. Fryser EUGP2244AW

Electrolux Cooling. Fryser EUGP2244AW Electrolux Cooling Fryser EUGP2244AW 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................ 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Detaljer

EC5201AOW NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING

EC5201AOW NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING EC5201AOW...... NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON.................................................... 3 PRODUKTBESKRIVELSE........................................................

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 NERKYLD DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Før første gangs brug 8 Daglig brug 9 Rengøring og vedligeholdelse

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FROSTIG DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

EUG2244AOW SV STÅENDE FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 53

EUG2244AOW SV STÅENDE FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 53 EUG2244AOW...... DA FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO FRYSESKAP BRUKSANVISNING 14 PT CONGELADOR VERTICAL MANUAL DE INSTRUÇÕES 26 ES CONGELADOR VERTICAL MANUAL DE INSTRUCCIONES 40 SV STÅENDE FRYSSKÅP BRUKSANVISNING

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FROSTIG DK NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne

Detaljer

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3215-50 KS 3215-51 KS 3215-60 KS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Myčka nádobí Opvaskemaskine Astianpesukone Oppvaskmaskin Umývačka Diskmaskin

Myčka nádobí Opvaskemaskine Astianpesukone Oppvaskmaskin Umývačka Diskmaskin CS Návod k použití DA Brugsanvisning 4 FI Käyttöohje 5 NO Bruksanvisning 36 SK Návod na používanie 47 SV Bruksanvisning 58 Myčka nádobí Opvaskemaskine Astianpesukone Oppvaskmaskin Umývačka Diskmaskin ZDT30FA

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Fryseboks NO Bruksanvisning 14 Fryseboks SV Bruksanvisning 26 Frysbox A34010HLW1

DA Brugsanvisning 2 Fryseboks NO Bruksanvisning 14 Fryseboks SV Bruksanvisning 26 Frysbox A34010HLW1 DA Brugsanvisning 2 Fryseboks NO Bruksanvisning 14 Fryseboks SV Bruksanvisning 26 Frysbox A34010HLW1 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 19 Kjøleskap SV Bruksanvisning 35 Kylskåp SKZ81800C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 19 Kjøleskap SV Bruksanvisning 35 Kylskåp SKZ81800C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 19 Kjøleskap SV Bruksanvisning 35 Kylskåp SKZ81800C0 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 BIOCARE

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning Kombiskap S53820CNWF

Bruksanvisning Kombiskap S53820CNWF NO Bruksanvisning Kombiskap S53820CNWF 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. STELL OG RENGJØRING...7 6. FEILSØKING... 8 7. MONTERING...10

Detaljer

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 2 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 HUTTRA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Før første gangs brug 8 Daglig brug 9 Nyttige tips 10 Oplysninger

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer SVALNA DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 9 Råd og tip

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer