Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap"

Transkript

1 NO Bruksanvisning Kjøle-/fryseskap

2 Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet (heretter kalt apparatet) består av to deler: Den øverste delen er et kjøleskap og den nederste delen et fryseskap. Kjøleskapsdelen er beregnet på husholdninger og skal brukes til å lagre ferske matvarer ved temperaturer over 0 C. Fryseskapsdelen er beregnet på husholdninger og skal brukes til innfrysing og langvarig lagring av frosne matvarer (opp til et år, avhengig av matvaretypen). Viktige advarsler... 3 Tips om hvordan du kan redusere strømforbruket til kjøle-/fryseskapet... 4 Beskrivelse av apparatet... 5 Installasjon og tilkobling... 7 Omhengsling av dørene... 9 Bruke apparatet med elektroniske kontroller Betjening av mekanisk styrt apparat Anbefalt fordeling av matvarer i kjøle-/fryseskapet Oppbevaring av matvarer i kjøleskapet Oppbevaring av matvarer i FreshZone Innfrysing av ferske matvarer og lagring av frosne matvarer Avriming Rengjøring Feilsøking Informasjon om apparatstøy

3 Viktige advarsler Apparatet er produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Vi anbefaler likevel at personer med svekkede fysiske, motoriske eller mentale evner eller personer med utilstrekkelig erfaring og kunnskap, ikke bruker apparatet uten tilsyn. Den samme anbefalingen gjelder mindreåriges bruk av apparatet. Før du kobler til apparatet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og gir anvisninger for korrekt og sikker bruk. Bruksanvisningen gjelder for fl ere typer / modeller og kan derfor inneholde beskrivelser av innstillinger og utstyr som kanskje ikke fi nnes på ditt apparat. Bruksanvisningen gjelder også for NO FROST-versjonen av fryseskapet, med innebygd vifte og automatisk avriming. Fjern emballasjen som er beregnet til å beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport. På hjørnene er det montert avstandsstykker; disse skal fjernes, og de vedlagte pluggene skal settes inn i åpningene (bare på noen modeller). Før apparatet kan kobles til strømnettet, må det stå minst to timer i loddrett stilling. Da er det mye mindre fare for at det kan oppstå driftsfeil som skyldes transportens innvirkning på kjølesystemet. Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn. Apparatet skal kobles fra strømnettet før rengjøring og før du skifter lyspære (trekk støpslet ut av veggkontakten). Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson. Hvis apparatet ikke skal brukes på en stund, bør du slå det av og koble det fra strømnettet. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt. Vern om miljøet ved å levere apparatet til et godkjent avfallsmottak når det ikke kan brukes lenger. Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Barn skal ikke leke med apparatet. Etiketten med grunnleggende informasjon om apparatet er festet på innsiden av apparatet. Hvis etiketten ikke står på ditt eget språk, erstatter du den med etiketten som følger med apparatet. Advarsel! Luftspalter på apparatet eller på et innebygd element må holdes rene og ikke dekkes til. 3

4 Advarsel! Ikke bruk mekanisk utstyr ved avriming av kjøleskapet. Hold deg til de metodene som anbefales av produsenten. Advarsel! Ved montering, rengjøring og fl ytting av apparatet må du være forsiktig så du ikke skader isolasjonen på komponentene i kjølesystemet. Dette vil også forebygge skade på miljøet. Advarsel! Ikke bruk elektriske apparater på innsiden av kjøle- eller fryseskapet, unntatt apparater som uttrykkelig er tillatt av produsenten. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Tips om hvordan du kan redusere strømforbruket til kjøle-/fryseskapet Følg installasjonsveiledningen. Ikke åpne døra til skapet oftere enn nødvendig. Kontroller regelmessig at luften sirkulerer fritt bak skapet. Kondensenheten på baksiden av skapet må holdes ren (se kapitlet Rengjøring av produktet ). Skift ut løse og skadde tetninger snarest mulig. Oppbevar maten i lukkede beholdere eller annen passende emballasje. Kjøl maten ned til romtemperatur før du setter den i kjøleskapet. Tin frosset mat i kjøleskapet. Ta skuffene og døra ut av fryseskapet som beskrevet i veiledningen, slik at du kan utnytte kapasiteten best mulig. Avrim fryseren når det har dannet seg et ca. 3-5 mm tykt lag med rim på veggene og i bunnen av fryserommet. Kontroller at hyllene er jevnt fordelt og at maten er plassert slik at luften kan sirkulere fritt (følg den anbefalte matvarefordelingen i veiledningen). Ikke blokker vifteåpningene på produkter med vifte. 4

5 Beskrivelse av apparatet A Kjøleskapet 1 Kontrollpanel 2 Innvendig lampe 3 Hyller (justerbar høyde) 4 Skuffer for frukt og grønnsaker 5 Dørhyller (forskjellig høyde) 6 Flaskestativ B Standardfryseskap (standardapparater) 7 Innfrysingsskuff 8 Oppbevaringsskuff 9 Oppbevaringsskuff 10 Dørstativ* 11 Avløpsrenne* 12 Fot* 13 Hjul* B NO FROST-fryseskap 7 Oppbevaringsskuff 8 Innfrysingsskuff 9 Oppbevaringsskuff Apparatets innvendige utstyr kan variere, avhengig av apparatmodell. Skuffene er beskyttet mot å trekkes helt ut. Hvis du vil ta ut en skuff, drar du den ut så langt det går. Deretter løfter du opp fronten og trekker den helt ut. * Bare på noen modeller. 5

6 A Kjøleskapet 1 Kontrollpanel 2 Innvendig lampe 3 Hyller (justerbar høyde) 4 Skuffer for frukt og grønnsaker 5 Dørhyller (forskjellig høyde) 6 Flaskestativ B Standardfryseskap (standardapparater) 7 Innfrysingsskuff 8 Oppbevaringsskuff 9 Oppbevaringsskuff 10 Dørstativ* 11 Avløpsrenne* 12 Fot* 13 Hjul* B NO FROST-fryseskap 7 Oppbevaringsskuff 8 Innfrysingsskuff 9 Oppbevaringsskuff Apparatets innvendige utstyr kan variere, avhengig av apparatmodell. Skuffene er beskyttet mot å trekkes helt ut. Hvis du vil ta ut en skuff, drar du den ut så langt det går. Deretter løfter du opp fronten og trekker den helt ut. * Bare på noen modeller. 6

7 Installasjon og tilkobling Riktig plassering Apparatet må installeres i et tørt rom med god ventilasjon. Apparatet fungerer best når omgivelsestemperaturen er innenfor området i tabellen nedenfor. Produktklasse er angitt på etiketten med grunnleggende informasjon om apparatet. Klasse Temperatur SN (under normalen) fra +10 C til +32 C N (normal) fra +16 C til +32 C ST (subtropisk) fra +16 C til +38 C T (tropisk) fra +16 C til +43 C Installere apparatet Apparatet bør installeres av minst to personer for å unngå personskade og skade på apparatet. Apparatet må stå støtt i loddrett stilling på et solid underlag. Apparatet har to justerbare føtter foran som kan brukes til å stille apparatet i vater (bare på noen modeller). På baksiden av kjøle-/fryseskapet er det hjul, som gjør det lettere å plassere apparatet i den riktige posisjonen (kun visse modeller). Hvis det er kjøkkeninnredning over apparatet, må det være minst 5 centimeters klaring mellom innredningen og apparatet for å sikre tilstrekkelig kjøling av kondensatoren. Til skap som ikke er utstyrt med ventilasjonsgitter, følger det med to avstandsstykker som monteres på den øvre kanten av kondensatoren. Avstandsstykkene sørger for at skapet ikke plasseres for nær veggen (finnes bare på enkelte modeller). Avstandsstykkenes lengde avhenger av den avstanden det skal være fra kondensatoren til veggen. Snu derfor avstandsstykkene tilsvarende og montér dem på apparatet. På den måten sikres den nødvendig mengde luft til kjøling av rørene. Apparatet må ikke utsettes for direkte sollys eller plasseres i nærheten av varmekilder. Hvis slik plassering ikke kan unngås, må du montere et isolasjonspanel mellom apparatet og varmekilden. Det er montert håndtak under huset foran slik at det skal være lettere å fl ytte apparatet (bare enkelte modeller). Apparatet kan stå for seg selv eller plasseres ved siden av en vegg eller en del av kjøkkeninnredningen. Husk at det skal være plass til å åpne døra og trekke ut skuffer og hyller (se monteringsbeskrivelse). 7

8 NB: * Gjelder OLD TIMER apparater. Tilkobling av apparatet Bruk strømledningen til å koble apparatet til strømnettet. Veggkontakten må være tilkoblet et jordfeilrelé (sikkerhetsbryter). Nominell spenning og frekvens er angitt på etiketten med grunnleggende informasjon om apparatet. Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet tåler kortvarige spenningssvingninger, men disse må ikke overskride -6 % eller +6 %. 8

9 Omhengsling av dørene Versjon I Nødvendig verktøy: stjernenøkkel (pipenøkkel) nr. 8, skrutrekker, torx25, flathodet skrutrekker 1. Bruk en fl athodet skrutrekker til å fjerne pluggene/dekslene A og B1. 2. Løsne og fjern hengslene (C, D og E1) og døra (F, G) - ett for ett - fra toppen og nedover. Pass på så du ikke skader døra. 3. Flytt pluggene / dekslene (H) til motsatt side. 4. Fest det nederste hengslet (E2, vedlagt i en pose) på den motsatte siden av kabinettet, og sett på pakningen (I). 5. Kjøleskapsdøra (F): Flytt det øverste hengslet (C) med lager (J) til motsatt side. Fjern dørstopperen med hengsel (K1), og fest en symmetrisk dørstopper (K2, vedlagt i en pose) på motsatt side. 6. Fryseskapsdøra (G): Flytt hengslene (L) og dekselet (M) til motsatt side. 7. Monter / fest hengslene (D, C) og dørene (G, F) nedenfra og oppover. Ikke glem å sette på pakningene slik de var før demonteringen (I). 8. Monter dekslene A og B2 (deksel B2 fra den vedlagte posen). 9. Flytte dørhåndtaket: Fjern pluggene/dekslene, løsne skruene, og fest dørhåndtaket på motsatt side. Sett pluggene inn i hullene på motsatt side. Ta vare på delene B1, E1 og K1 i tilfelle du trenger dem til å hengsle om døra på nytt. 9

10 Versjon II Omhengsling av dørene Fryseskapet er så praktisk innrettet at døren kan endres fra å være høyrehengslet til å være venstrehengslet. Omhengslingen skal utføres av en autorisert fagperson. Nødvendig verktøy: skiftenøkkel (8 tommer) og skrutrekker (torx 25). Advarsel! Når du har løsnet skruene og før du monterer hengslene, må du holde døren, slik at den ikke faller ned og skades. 1. Demonter dekselet over den øvre hengselen, og ta vare på det til senere bruk. Demonter også dekselet på motsatt side av kjøleskapet hvor hengselen senere skal monteres. 2. Løsne skruene til øvre hengsel og løft den øvre døren av midtre hengsel. 3. Løsne skruene i stopperen på undersiden av den øvre døren og demonter stopperen (A). Ta vare på stopperen til senere bruk. Monter den vedlagte stopperen med leiet på motsatt side av døren. 4. Demonter det automatiske dørlukkersystemet (B) og monter det på motsatt side av døren (kun visse modeller). 5. Løsne skruene til midtre hengsel og løft døren av nedre hengsel. 6. Løsne skruene som fester fotstøttene (kun på enkelte modeller), fortsett deretter med trinn 7 eller 7.1, avhengig av modelltype. 7. Vipp skapet bakover (maks. 35 ), slik at det hviler på baksiden. Løsne skruene på føttene (C) på venstre og høyre side, demonter dekselet over føttene (D) og legg det til side. Skru løs og monter bort, deretter monteres tappen i posisjon (E) og dekkpluggen i posisjon (F) (for modeller med automatisk dørlukkingssystem). Løsne de tre skruene som holder nedre hengsel på plass (ta vare på hengselen til senere bruk), og monter den vedlagte nedre hengselen på motsatt side Vipp enheten bakover (maks. 35 ) slik at den lener mot baksiden. Løsne de tre skruene som holder den nederste hengslen på plass (ta vare på hengslen hvis du skal endre dørens svingretning ved en senere anledning). Fest hengslen nederst på den andre siden. Tett igjen de åpne hullene med passende plugger. 8. Gjenta fremgangsmåten som er beskrevet i punkt 3 og 4, på nedre dør. Hvis det ikke er en sperre nederst på døren, overfører du lageret (G) og skiven til motsatt side av døren. 9. Monter kjøleskapet i motsatt rekkefølge. NB: Omhengsling av dørene på OLD TIMER apparater ikke er mulig. 10

11 Bruke apparatet med elektroniske kontroller KONTROLLENHET I A Bryter for funksjonene på/av, SF/SUPER (Super Freeze) og termostat 11

12 KONTROLLENHET II A Termostat- og av/på-bryter B Signallampe: lyser når apparatet er i bruk C Knapp for kvittering av kjøleskapets lydalarm D Signallampe: blinker når kjøleskapstemperaturen blir for høy E Knapp for fryserens strømforsterker F Signallampe: lyser når fryseskapets strømforsterker er aktivert G Kjøleskapets digitale temperaturdisplay viser faktisk temperatur i kjøleskapet i området +1 C til +9 C* * Bare på noen modeller. No Frost-symbol bare på enkelte modeller 12

13 Slå apparatet på og av Slå på apparatet ved å dreie bryteren A mot max.-merket. Signallampen B lyser (bare enkelte modeller). Du slår av apparatet ved å dreie bryteren til symbolet (det er fremdeles strøm på apparatet). Slik velger du temperatur for apparatet Still inn ønsket kjøleskapstemperatur ved å dreie bryteren A til en posisjon mellom min og max. Anbefalt innstilling er posisjonen eco. Innstillinger nærmere max svarer til lavere (kaldere) kjøleskapstemperatur og innstillinger nærmere min betyr høyere temperatur (varmere). Hvis temperaturen i rommet der apparatet står, er lavere enn 16 C, anbefaler vi at termostatbryteren settes i stillingen max. 13

14 Hvis apparatet har digitalt display, blinker displayet når temperaturinnstillingen endres og viser den gjeldende innstilte temperaturen. Når blinkingen slutter, er innstillingen aktivert og lagres automatisk. Når apparatet slås på for første gang, vises temperaturen +9 C og displayet blinker. Denne verdien vises helt til temperaturen i kjøleskapet synker under denne verdien. Da stopper blinkingen, og den faktiske temperaturen i kjøleskapet vises. Fryserens strømforsterker Bruk denne innstillingen når du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring og når du setter store mengder matvarer inn i fryseren. Hvis funksjonen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (etter ca. to døgn). 14

15 Alarm ved for høy temperatur (bare enkelte modeller) Hvis temperaturen er for høy, aktiveres en lydalarm (korte pipesignaler) og signallampen D begynner å blinke. På modeller med display blinker også temperaturdisplayet (+9 C). Alarmen slås av automatisk når temperauren i kjøleskapet kommer ned på et nivå der maten ikke kan bli ødelagt. Når apparatet slås på for første gang, er det lagt inn ett døgns forsinkelse for alarmen slik at apparatet får tid til å nå riktig temperatur. På denne måten unngås unødig aktivering av alarmen. Kvitter og slå av lydalarmen ved å trykke på knappen C. Lydalarmen aktiveres hver 24. time hvis temperaturen i kjøleskapet fremdeles er så høy at maten kan bli ødelagt. Signallampe D slås av automatisk når apparatet er kjølt ned til passende temperatur. Digitalt display Viser faktisk temperatur i kjøleskapet (positivt ensifret tall). Hvis den innstilte temperaturen endres, blinker displayet og viser den nye innstillingen. Displayet blinker også dersom kjøleskapstemperaturen er for høy slik at det er fare for at mat kan bli ødelagt. 15

16 KONTROLLENHET III Apparat med ventil og temperaturdisplay A Valgbryter for kjøleskap / fryseskap B Signallampe: lyser når apparatet er i bruk C Kvitteringsknapp for fryseskapets lydalarm D Signallampe: blinker når temperaturen i fryseskapet blir for høy E Termostat- og på/av-bryter F Signallampe: lyser når fryseskapets strømforsterker er aktivert G Digitalt temperaturdisplay: Viser faktisk temperatur fra +1 C til +9 C for kjøleskapet og fra -16 C til -24 C (og SF) for fryseskapet Valgbryter kjøleskap/ fryseskap Velg kjøleskap eller fryseskap med bryteren A. Da vises temperaturen for den delen av apparatet du har valgt. Du kan nå stille inn termostaten ved hjelp av bryteren E. Når du velger mellom kjøleskap og fryseskap, må du passe på at bryteren peker mot riktig område. 16

17 Slå apparatet på/av og stille inn temperaturen Slå apparatet på og av Velg fryseskapet med bryteren A. Hold deretter knappen E inntrykt (i tre sekunder) for å slå på apparatet. Både kjøleskapet og fryseskapet blir slått på. Når apparatet er på, lyser signallampen B. Hvis knappen E holdes inntrykt i tre sekunder en gang til, slås hele apparatet av. Slå kjøleskapet på og av På modellene med temperaturdisplay går det an å slå kjøleskapet av, mens fryseskapet fremdeles står på. Slå først på hele apparatet. Deretter velger du kjøleskapet med bryteren A. Hold bryteren E inntrykt i tre sekunder for å slå av kjøleskapet. Hvis bryteren E holdes inntrykt i tre sekunder en gang til, slås kjøleskapet på igjen. Slik stiller du inn temperaturen i apparatet Velg mellom kjøleskap og fryseskap med bryteren A, og trykk på bryteren E for å stille inn ønsket temperatur. Innstillingene endres trinnvis i sirkel, fra maksimums- til minimumsverdien (eller til Super Freeze fryseskapet strømforsterker). Når ønsket temperatur er innstilt, lagres innstillingen automatisk etter fem sekunder, og den gjeldende temperaturen for den valgte delen av apparatet vises. Super Freeze fryseskapets strømforsterker Velg fryseskapet med bryteren A. Trykk kort på bryteren E fl ere ganger til SF velges, og vent i fem sekunder til lampen F begynner å lyse. Hvis innstillingen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (etter ca. to døgn). Bruk denne innstillingen etter at du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring og når du setter inn store mengder matvarer i fryseskapet. 17

18 Fryseralarm ved høy temperatur Hvis temperaturen inni kjøleskapet blir for høy, aktiveres en lydalarm (korte pipesignaler) og signallampen D begynner å blinke. Du slår av alarmen ved å trykke på knappen C. Signallampe D slukner når fryseskapstemperaturen kommer ned på et nivå der maten ikke lenger kan bli ødelagt. Lydalarmen aktiveres hver 24. time hvis temperaturen i fryseskapet fremdeles er så høy at maten kan bli ødelagt. Lydalarmen slås av automatisk når temperaturen i fryseskapet kommer ned på et nivå der det ikke lenger er fare for at mat skal bli ødelagt. Etter at apparatet er slått på for første gang, er det lagt inn ett døgns forsinkelse for alarmen for å gi fryseskapet tid til å nå innstilt temperatur og for unngå unødig aktivering. Digitalt display PViser faktisk temperatur i kjøleskapet (positivt ensifret tall) eller i fryseskapet (negativt tosifret tall). Displayet blinker under innstilling av temperaturen og viser gjeldende valgte innstilling. Displayet blinker også når temperaturen i fryseskapet stiger til et kritisk nivå som gjør at mat kan bli ødelagt. 18

19 Betjening av mekanisk styrt apparat KONTROLLENHET IV Apparat med dobbelt kompressorsystem A Termostat- og av/på-bryter for fryseskapet B Termostat- og av/på-bryter for kjøleskapet C Lysbryter D Røde varsellampe: varsler om for høy temperatur 19

20 Slå apparatet på og av Slå på fryseskapet: Drei termostatbryteren A med urviseren mot stillingen Max. Slå av: Drei bryteren A tilbake til stillingen der pilen peker på symbolet (det er fremdeles strøm på apparatet). Slå på kjøleskapet: Drei termostatbryteren B med uviseren mot stillingen Max. Slå av: Drei bryteren B tilbake til stillingen der pilen peker på symbolet (det er fremdeles strøm på apparatet). Slik stiller du inn temperaturen i apparatet Still inn temperaturen i fryseskapet ved å dreie bryteren A fra stillingen Min til Max. Temperaturen i kjøleskapet stilles inn ved å dreie bryteren B mellom stillingen Min og Max. Anbefalt innstilling for begge termostatbryterne er midt mellom Min og Max. Hvis omgivelsestemperatuaren endres, vil det også få innvirkning på temperaturen i apparatet. Da må innstillingen av termostatbryteren justeres tilsvarende. Innstillingene nærmere merket for Max gir lavere temperaturer i apparatet (kaldere luft), mens innstillinger nærmere merket for Min gir høyere temperaturer. Den røde varsellampen (D) begynner å lyse hvis temperaturen i fryseskapet blir så høy at matvarene kan bli skadet; den slukner så snart temperaturen kommer ned på et trygt nivå (se Feilsøking ). 20

21 KONTROLLENHET V Apparat med én kompressor og uten vifte A Termostat- og av/på-bryter B Lysbryter 21

22 Apparat med én kompressor og vifte A Termostat- og av/på-bryter B Lysbryter Slå apparatet på og av Slå på: Drei termostatbryteren A med urviseren til stillingen Max. Slå av: Drei termostatbryteren A tilbake til stillingen der pilen peker på symbolet (det er fremdeles strøm på apparatet). Stille inn temperaturen i apparatet Still inn ønsket kjøleskapstemperatur ved å dreie bryteren A til pilen peker et sted mellom merket for Min og Max. Produsenten anbefaler stillingen midt mellom Min og Max. Hvis omgivelsestemperaturen endres, får det innvirkning på temperaturen inni apparatet. Da må du justere termostatinnstillingen. Settes termostaten nærmere Max, økes temperaturen (kaldere). Settes termostaten nærmere Min, reduseres temperaturen (varmere). Hvis temperaturen i rommet der apparatet står, er lavere enn 16 C, anbefaler vi at termostatbryteren settes i stillingen Max. 22

23 Vifte (bare enkelte modeller) Viften gir en jevnere fordeling av temperaturen og raskere avkjøling, samt at den gir mindre kondens på hyllene. Den virker bare når kompressoren er aktivert. Det anbefales at du slår på viften som en tilleggsfunksjon under følgende forhold: - ekstra høy temperatur i rommet (over 30 C), - ekstra høy fuktighet (om sommeren), - når store mengder mat settes inn (hurtigkjøling). Slik slår du viften av og på PÅ = AV = 0 Når viften står på, lyser en rød diode på bryteren. Merk! Når viften er aktivert, økes strømforbruket, og temperaturen i kjøleskapet synker. Vi anbefaler derfor at du stiller inn temperaturen i apparatet på nytt: - Når viften er aktivert: mellom Min og (stiplet linje). - Uten vifte: området mellom og Max. Termostatinnstillingen for kjøleskapet påvirker også temperaturen i fryseskapet. 23

24 Anbefalt fordeling av matvarer i kjøle-/fryseskapet Anbefalt fordeling av matvarer i apparatet Hyllene i kjøleskapet: - øverst: hermetikk, brød, vin, kaker osv. - midten: meieriprodukter, ferdige retter, desserter, juice, øl, ferdig tilberedt mat osv. - nederst: kjøtt, kjøttprodukter, ferskmat osv. - frukt- og grønnsakskuff: frisk frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, løk, hvitløk, tomater, tropiske frukter, surkål, turnips osv. Kjøleskapsdøra: - øverst og midten: egg, smør, ost osv. - nederst: drikker, bokser, fl asker osv. Fryseskapet: - døra: poser med grønnsaker, iskrem, isterninger osv. - resten av fryseskapet: innfrysing, lagring av frosne matvarer (se Innfrysing og lagring av frosne matvarer ). 24

25 Oppbevaring av matvarer i kjøleskapet Viktig advarsel om oppbevaring av mat Riktig bruk av apparatet, riktig innpakking av matvarer, riktig temperatur og overholdelse av standarder for matvarehygiene er avgjørende for kvaliteten på de lagrede matvarene. Kontroller holdbarhetsstemplingen på matvarenes emballasje. Matvarer som lagres i kjøleskapet, bør legges i lukkede beholdere eller pakkes godt inn slik at de ikke avgir lukt eller fuktighet. Brennbare, flyktige eller eksplosive materialer må ikke oppbevares i kjøleskapet. Flasker med høyt alkoholinnhold bør lukkes godt og oppbevares stående. Enkelte organiske løsninger, eteriske oljer i sitron- og appelsinskall, smørsyre mm. kan skade plastflater ved langvarig kontakt og føre til for tidlig aldring. Ubehagelig lukt tyder på dårlig rengjøring eller bedervet mat (se Rengjøring og vedlikehold). Fjern lett bedervelige varer fra kjøleskapet før du reiser bort for lengre tid. Innvendig utstyr i kjøleskapet Utstyret avhenger av modellen. Alle hyllene passer til alle skinnene i kjøleskapet. De er beskyttet mot å trekkes helt ut. Når du skal fjerne en hylle fra kjøleskapet, løfter du den litt opp foran, vipper den om nødvendig og trekker den helt ut. Lett bedervelige matvarer bør plasseres innerst, der temperaturen er lavere. Enkelte modeller er utstyrt med et fl askestativ i metall som gjør at flaskene kan plasseres med fl askehalsen ned. Det er beskyttet mot å kunne trekkes ut ved et uhell. Stativet kan bare trekkes ut hvis det er tomt, og dette gjøres da ved å løfte det opp foran og trekke det mot deg. Plasser fl askestativet i kjøleskapet på en slik måte at flaskenes lengde ikke hindrer døren i å lukkes. Maks. last på stativet er 9 fl asker à 0,75 l eller 13 kg totalt. Se etiketten på høyre side inne i kjøleskapet. Skuffene under glasshyllen nederst i kjøleskapet er beregnet til oppbevaring av frukt og grønnsaker. Maten må være pakket i egnet emballasje slik at den verken avgir eller opptar lukt eller fuktighet. På innsiden av kjøleskapsdøra er det hyller og beholdere som er beregnet på lagring av ost, smør, egg, yoghurt og varer med mindre plasskrevende emballasje som tuber, bokser ol.. 25

26 Nederst i døra er det et flaskestativ. Stativet på innsiden av fryseskapsdøra (bare på noen modeller) er beregnet på lagring av frosne matvarer som brukes ofte og må være lett tilgjengelige (iskrem, åpnede pakker med frosne grønnsaker osv.). Lagringstid for mat Anbefalt lagringstid i kjøleskapet Matvarer egg, marinader, røkt kjøtt ost rotfrukter smør desserter, frukt, ferdige retter, ferske kjøttstykker fi sk, fersk kjøttdeig, sjømat Tid inntil 10 dager inntil 10 dager inntil 8 dager inntil 7 dager inntil 2 dager inntil 1 dag Oppbevaring av matvarer i FreshZone I FreshZone-skuffen kan du oppbevare et bredt utvalg av fersk mat lenger enn i det tradisjonelle kjøleskapet. Matvarene holder seg ferske i lang tid, og de bevarer både smak og næringsverdi. Skuffen forhindrer forråtnelse og fordervelse, slik at frukt og grønnsaker holder seg ferske og naturlige. Skuffen må være godt lukket for å fungere optimalt. Fuktighetsnivået i skuffen avhenger av fuktigheten i matvaren, og hvor ofte skuffen åpnes. Sjekk at matvarene er ferske når du handler: matens kvalitet og holdbarhet er avhengig av det. Animalske matvarer skal alltid pakkes og oppbevares atskilt fra grønnsaker. Forskjellige typer kjøtt må ikke komme i berøring med hverandre. De skal pakkes og oppbevares atskilt for å forhindre spredning av bakterier hvis noe av kjøttet skulle bli dårlig. Ta matvarene ut av skuffen ca minutter før tilberedning slik at smaksstoffene og aromaen kan få utvikle seg igjen i romtemperatur. Matvarer som ikke tåler lav temperatur egner seg ikke til oppbevaring i FreshaZone-skuffen: ananas, avokado, banan, oliven, poteter, aubergine, agurk, bønner, paprika, melon, honningmelon, gresskar, 26

27 Innfrysing av ferske matvarer og lagring av frosne matvarer Innfrysing Maksimal mengde ferske matvarer som kan legges i fryseskapet om gangen, er angitt på etiketten med grunnleggende informasjon om apparatet. Hvis denne mengden overskrides, reduseres innfrysingskvaliteten. Det samme gjelder kvaliteten på matvarene som allerede er frosset. Aktiver Super freeze-funksjonen (fryserens strømforsterker) ett døgn før innfrysing av ferske matvarer: - Kontrollenhet I: Drei bryteren A til posisjonen SF/SUPER, - Kontrollenhet II og III: Trykk på bryteren E (signallampe F lyser), - Kontrollenhet IV: Drei bryteren A til posisjonen SF/, - Kontrollenhet V med og uten vifte: Drei bryteren A til en posisjon mellom min og max med viften avslått. Etter 24 timer legger du de ferske matvarene i fryseskapet som forklart nedenfor. - NO FROST-apparater: Legg matvarene i den midtre delen av fryseskapet.. - Standardapparater: Legg matvarene i den øverste delen av fryseskapet. Ferske matvarer bør ikke komme i kontakt med pakker med matvarer som allerede er nedfryste. I NO FROST-fryseskap må det være en viss avstand fra matvarene til toppen av skapet for å sikre luftsirkulasjon. Derfor må matvarene ikke plasseres høyere enn vist på illustrasjonen.. Ved innfrysing av små mengder matvarer (1 2 kg) er det ikke nødvendig å endre temperaturinnstillingen for kjøleskapet. Etter 24 timer kan maten fl yttes til andre rom eller skuffer i fryseskapet, og innfrysingsprosessen kan gjentas om ønskelig. Når innfrysingsprosessen er ferdig, dreier du bryteren A tilbake til ønsket innstilling (kontrollenhet I, IV og V). Fjern den midterste skuffen for å utnytte hele volumet i fryseren. Om det er en standard modell med energiklasse A+++ skal alle tre skuffer fjernes. 27

28 Viktige advarsler om frysing av ferskmat Fryseskapet må bare brukes til innfrysing av matvarer som egner seg til frysing. Maten må være fersk og av god kvalitet. Velg passende emballasje, og pakk matvaren riktig inn. Emballasjen må være luft- og vanntett for å hindre fuktighets- og vitamintap på matvarene. Skriv matvaretype, mengde og innfrysingsdato på emballasjen. Det er viktig at innfrysingen av matvarene skjer så raskt som mulig. Derfor er det lurt å bruke små forpakninger. Matvarene må avkjøles før innfrysing. Oppbevaring av ferdigfryste matvarer Når du oppbevarer eller bruker frosne matvarer, må du følge produsentens anvisninger. Temperatur og holdbarhetsdato står på emballasjen. Velg bare mat med uskadd emballasje, lagret i frysebokser som holder en temperatur på -18 C eller lavere. Ikke kjøp frossen mat som er dekket av rim, for dette tyder på at maten har tint litt fl ere ganger. Slik mat har lavere kvalitet. Unngå at frosne matvarer tiner under transport. Høyere temperatur fører til kortere lagringstid og lavere kvalitet på matvarene. Lagringstid for frosne matvarer Anbefalt lagringstid i fryseskapet Matvare frukt, oksekjøtt grønnsaker, kalvekjøtt, høns vilt svinekjøtt kjøtt i skiver eller terninger, kjøttdeig brød, pasta, ferdigretter, mager fi sk innmat røkte pølser, fet fisk Tid fra 10 til 12 måneder fra 8 til 10 måneder fra 6 til 8 måneder fra 4 til 6 måneder 4 måneder 3 måneder 2 måneder 1 måned Tining av nedfryste matvarer Mikroorganismer dør ikke under frysing. Etter opptining gjenopptar de en intens aktivitet, og maten blir raskere ødelagt. Derfor bør opptint mat brukes så snart som mulig. Delvis opptining reduserer næringsverdien i maten; dette gjelder særlig frukt, grønnsaker og ferdige retter. 28

29 Avriming Automatisk avriming Kjøleskapet trenger ikke avriming ettersom isen som samles opp på bakveggen, smeltes automatisk. Den oppsamlede isen tiner når kompressoren ikke går. Dråpene renner gjennom hullet i kjøleskapets bakvegg og ned i en beholder over kompressoren, og derfra vil de fordampe. Hvis det dannes for mye is på bakveggen i kjøleskapet (3-5 mm), bør apparatet slås av og avrimes manuelt. Avriming av vanlig fryser Fryseskapet bør avrimes når det har samlet seg omtrent 3-5 mm rim. 24 før avriming aktiverer du fryserens strømforsterker for å kjøle maten enda mer ned (se Innfrysing). Etter 24 timer tar du de frosne matvarene ut av fryseskapet og beskytter dem mot opptining. Koble fra apparatet drei termostatbryterne A og B til stillingen, og trekk støpselet ut av stikkontakten. Trekk fram avløpsrennen på bunnen av fryseskapet, og sett en balje under for å samle opp smeltevannet. Ikke bruk elektriske apparater til avriming (hårtørker e.l.). Når du avrimer kjøleskapet, må du ikke bruke isfjerningsspray, for den kan ødelegge plastflatene eller være helseskadelig. Rengjør apparatet innvendig, og tørk av det etterpå (se Rengjøring av apparatet). Før du setter matvarene inn i fryseskapet igjen, må du koble apparatet til strømnettet og dreie bryteren A tilbake til ønsket innstilling. Avriming av NO FROST-fryser NO FROST-fryseskapet avrimes automatisk. Sjeldne forekomster av rim vil elimineres automatisk. 29

30 Rengjøring Før rengjøring må du koble apparatet fra strømforsyningen Drei termostatbryterne A og B til stillingen, og trekk støpslet ut av stikkontakten. Bruk en myk klut til å rengjøre alle fl ater. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipende partikler, syrer eller løsemidler da de vil ødelegge overfl aten. Rengjør apparatet utvendig med rent vann eller mildt såpevann. Lakkerte fl ater og aluminiumsfl ater kan rengjøres med lunkent vann tilsatt litt mildt vaskemiddel. Rengjøringsmidler som inneholder sprit, kan også brukes (f.eks. vindusvask). Spritholdige rengjøringsmidler må ikke brukes ved rengjøring av plastdeler. Rengjør apparatet innvendig med rent, lunkent vann, eventuelt tilsatt litt eddik. Under kjøleelementet som kjøler innsiden av kjøleskapet, er det et hull og en avløpsrenne der smeltet vann renner ut fra innsiden av apparatet. Hullet og rennen må ikke blokkeres, derfor bør de kontrolleres ofte og rengjøres ved behov (f.eks. med et sugerør). Et oppsamlet lag med rim og is på 3-5 mm fører til økt strømforbruk, derfor bør det fjernes regelmessig (dette gjelder ikke for NO FROST-fryseskap). Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander, løsningsmiddel eller spray for å fjerne isen. Kondensatoren på baksiden av kjøleskapet skal være ren, støvfri og uten avleiringer av stekeos. Bruk støvsuger eller en myk børste (ikke metall) til å fjerne støvet med jevne mellomrom. Du må også rengjøre beholderen over kjøleskapskompressoren. Hvis du tar den av for å rengjøre den, må du huske å sette den på plass igjen. Kontroller at beholderen står vannrett! Etter rengjøringen slår du på apparatet igjen og setter matvarene tilbake på plass. 30

31 Feilsøking Problem Apparatet virker ikke selv om det er koblet til strømnettet: Kjølesystemet har arbeidet kontinuerlig i lang tid: For tykt lag med is på bakveggen av kjøleskapet: Det drypper vann fra kjøleskapet: Signallampe D blinker: Det er vanskelig å åpne døra: Årsak og utbedring Kontroller at det er strøm i veggkontakten og at støpslet er satt inn i kontakten. For høy omgivelsestemperatur. Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. Døra går ikke ordentlig igjen (det kan være skitt mellom døra og kjøleskapet, døra kan være skjev, sjekk dørpakningen osv.). Du har lagt inn for mye ferske matvarer. Sensoren i kjøleskapet (A) er blokkert av ferske matvarer. Kontroller at lufta kan sirkulere rundt sensoren (bare på noen modeller). For dårlig kjøling av kompressor og kondensator. Kontroller luftsirkulasjonen bak apparatet, og rengjør kondensatoren. Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. Varm mat er satt inn i kjøleskapet. Mat eller en beholder er i berøring med bakveggen i kjøleskapet. Feil med dørpakningen. Hvis pakningen er skitten eller ødelagt, må du rengjøre den eller skifte den ut. Avløpshullet er blokkert, eller smeltevannet renner utenfor oppsamlingstrauet. Rengjør den blokkerte åpningen, f.eks. med et sugerør. Hvis islaget er for tykt, må du avrime apparatet en gang i året (se Avriming av apparatet ). Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått for lenge åpen. Døra går ikke ordentlig igjen (fremmedlegeme mellom døra og kabinettet, skjev dør, ødelagt pakning osv.) Langvarig strømbrudd. Du har lagt inn for mye ferske matvarer på en gang. Hvis du prøver å åpne døra til fryseskapet rett etter at du har lukket den, kan du kjenne nokså sterk motstand. Når døra til fryseskapet åpnes, slippes det ut kald luft, og den erstattes av varm luft fra omgivelsene. Når denne lufta avkjøles, dannes det undertrykk, og dermed skapes motstand mot å åpne døra. Tilstanden normaliseres etter få minutter, og da er det lett å åpne døra igjen. 31

32 Problem Det er ikke lys i apparatet: Signallampe B blinker: Årsak og utbedring Du må skifter lyspære, men først må du koble apparatet fra strømforsyningen (trekk strømledningen ut av stikkontakten). Fjern dekslet ved hjelp av et skrujern, ta ut den defekte pæren, og sett i en ny (E14, samme wattstyrke som pæren fra produsenten). Sett på dekselet igjen. Ikke legg den sprengte pæren sammen med biologisk nedbrytbart avfall. Pæren regnes som forbruksvare og er unntatt fra alle garantier! Lyspærene som brukes i dette apparatet, er spesialpærer som bare er beregnet på bruk i husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning i hjemmet. Hvis signallampe B blinker, må du kontakte en servicetekniker. Feilkode vises (bare enkelte modeller): Hvis bokstaven E vises på displayet (bare enkelte modeller), må du tilkalle en servicetekniker. Hvis ingen av årsakene ovenfor passer til ditt problem, kontakter du nærmeste servicesenter og oppgir type, modell og serienummer - dette står på etiketten med grunnleggende informasjon som er festet på innsiden av apparatet. Informasjon om apparatstøy Kjøling i kjøle- og fryseskap skjer ved hjelp av kjølesystem med en kompressor (på noen apparater er det også en vifte) som skaper et visst støynivå under drift. Støynivået avhenger av montering, riktig bruk og alderen på apparatet. Etter oppstart av apparatet kan kompressoren avgi noe mer støy (væskestøy, støy som skyldes kjølemiddel som sirkulerer gjennom systemet). Dette er ikke et tegn på funksjonsfeil, og det påvirker ikke apparatets levetid. Etter hvert vil denne typen støy bli lavere. Noen ganger kan plutselig eller sterkere støy oppstå under bruk av apparatet. Denne støyen virker ikke normal. Slik støy skyldes ofte uriktig montering: - Apparatet skal settes støtt og vannrett på et solid underlag. - Apparatet bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende elementer. - Kontroller at det innvendige utstyret i apparatet er riktig montert og at støyen ikke skyldes dirring av bokser, fl asker eller andre beholdere som kommer borti hverandre. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER SOM IKKE BERØRER UTSTYRETS FUNKSJON. COMBI BASIC no (10-13)