Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon"

Transkript

1 Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon CN(es)... 6

2 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten Enhetens bruksområde Konformitet Oversikt over enheten og utstyret Installasjonsmål Spare energi HomeDialog Generelle sikkerhetsanvisninger Betjenings- og kontrollelementer Betjenings- og kontrollelementer Temperaturdisplay Oppstart Speilvende dører Innbygging i kjøkkeninnredning Transportere enheten Sette enheten på plass Kassere emballasjen Kople til enheten Slå på enheten Betjening Lysstyrke på temperaturdisplayet Barnesikring Døralarm Temperaturalarm Kjøledel Frysedel Vedlikehold Avriming med NoFrost Rengjøre enheten Rengjøre ismaskinen Skifte pære i innvendig belysning Kundeservice Feil Sette ut av drift Slå av enheten Sette ut av drift Kassere enheten Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi. Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet. Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*). Anvisninger er merket med en, og resultater er merket med en. 1 Oversikt over enheten 1.1 Enhetens bruksområde Enheten er kun beregnet på kjøling av matvarer. Ved ervervsmessig kjøling av matvarer må gjeldende forskrifter følges. Apparatet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som er behandlet i EU-direktiv 2007/47/EU. Feilbruk av apparatet kan føre til skader på lagrede varer eller at de ødelegges. Videre er apparatet ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Enheten er beregnet for bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer i forhold til klimaklasse. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet. u Hvis de angitte omgivelsestemperaturene ikke overholdes, kan det føre til redusert kjøleeffekt. Klimaklasse SN 10 C til 32 C N 16 C til 32 C ST 16 C til 38 C T 16 C til 43 C 1.2 Konformitet for omgivelsestemperaturer på Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Enheten oppfyller relevante sikkerhetsbestemmelser samt EU-direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF. 1.3 Oversikt over enheten og utstyret Fig. 1 (1) Transporthåndtak bak (13) Kaldeste sone (2) Betjenings- og kontrollelementer (14) Grønnsaksskål (3) Smør- og ostebeholder, (15) Typeskilt egghylle (4) Innvendig lys (16) Ismaskin* (5) Vifte (17) Frysebrett (6) Flaskeholder, flyttbar (18) Kjøleelement (7) Dørhylle, flyttbar (19) VarioSpace (8) Hyller, flyttbare (20) InfoSystem (9) Hyller, delbare (21) Isskål* (10) Flaskehylle (22) Innfrysningsskuff (11) Vannbeholder* (23) Justeringsføtter, transporthåndtak foran, transporthjul bak (12) Dreneringsåpning 2

3 Generelle sikkerhetsanvisninger 1.4 Installasjonsmål Modell CN(es) CN CN(es) Spare energi Fig. 2 Enhetens høyde H (mm) - Sørg for at det alltid er god ventilasjon. - Hold døren åpen så kort tid som mulig. - Sorter matvarene som legges inn. - Varme matvarer: bør først avkjøles til romtemperatur. - Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet. Støvavleiringer øker energiforbruket: - Fjern støvet fra metallgitteret foran varmeveksleren på baksiden av enheten én gang per år. - Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen. - Denne enheten skal kun installeres og tilkoples i overensstemmelse med anvisningene. - Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. - Alle reparasjoner eller inngrep i ismaskinen skal kun utføres av kundeservice eller av person med faglig utdannelse i dette.* Fare for brann: - R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i enheten. Ikke bruk elektriske apparater inne i enheten (f. eks. damprengjøringsutstyr, oppvarmingsapparater, ismaskiner osv.). Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjestedet. Trekk ut støpselet. Luft ut rommet grundig. Kontakt kundeservice. - Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. - Ikke plasser brennende stearinlys, lamper eller andre gjenstander med åpen flamme på eller inne i enheten. - Væsker med høyt alkoholinnhold skal lagres stående og i tett lukkede beholdere. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Fall- og vippefare: - Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn. Fare for matforgiftning: - Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres. Fare for forfrysninger, lammelser og smerter: - Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/ frysevarer, eller bruk beskyttelse, f. eks. hansker. Ikke spis is, spesielt saftis eller isbiter, straks de er tatt ut av fryseren. Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene: 1.6 HomeDialog Avhengig av modell og utstyr kan enheten utstyres med ettermonterbare moduler for HomeDialogsystemet eller for serielt grensesnitt (RS 232). Modulene er tilgjengelige fra spesialforhandlere. Du finner mer informasjon på Internett under 2 Generelle sikkerhetsanvisninger Farer for brukeren: - Denne enheten er ikke beregnet på å brukes av personer (eller barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap. I så fall skal en person være ansvarlig for sikkerheten, sørge for opplæring i bruk av enheten og kontrollere at enheten er i orden. Hold oppsikt med barn, og påse at de ikke leker med enheten. - Ved feil: Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. - Reparasjoner og inngrep i enheten samt utskifting av strømtilførselsledningen skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person. FARE FORSIKTIG Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås. Kjennetegner nyttige råd og tips. 3

4 Betjenings- og kontrollelementer 3 Betjenings- og kontrollelementer 3.1 Betjenings- og kontrollelementer 4 Oppstart 4.1 Speilvende dører Ved behov kan du hengsle om døren: Påse at følgende verktøy ligger klart: q Torx 25 q Torx 15 q Skrutrekker q ev. batteridrevet skrutrekker q ev. en annen person for monteringsarbeid Løsne kabelforbindelse på kabinett Fig. 3 (1) På/Av-knapp for kjøledel (12) Temperaturdisplay for kjøledel (2) Alarm-symbol (13) Innstillingsknapp Ned for kjøledel (3) SuperCool-knapp (14) Ventilasjonssymbol (4) SuperFrost-knapp (15) Innstillingsknapp Opp for kjøledel (5) SuperFrost-symbol (16) Barnesikringssymbol (6) På/Av-knapp for frysedel (17) Strømbrudd-symbol (7) Ventilasjonsknapp (18) Meny-symbol (8) Alarm-knapp (19) HomeDialog-symbol (9) Innstillingsknapp Ned for (20) SuperCool-symbol frysedel (10) Temperaturdisplay for (21) Symbol for vannbeholder* frysedel (11) Innstillingsknapp Opp (22) Ismaskin-symbol* for frysedel 3.2 Temperaturdisplay Under normal drift vises følgende: - høyeste frysetemperatur - gjennomsnittlig kjøletemperatur Temperaturdisplayet i frysedelen blinker: - temperaturinnstillingen endres - etter at enheten er slått på, er ikke temperaturen lav nok - temperaturen har steget med flere grader Streker blinker i displayet: Følgende tegn i displayet melder om en feil. Mulige årsaker og eventuelle løsninger: (se Feil). - F0 til F9 - FE* - Symbolet strømbrudd lyser. Fig. 4 u Åpne den øvre døren. u Fjerne dekselet på håndtakssiden Fig. 4 (1): løsne på høyre side med en skrutrekker og skyv det utover. u Fjerne dekselet på håndtakssiden Fig. 4 (2): løsne på venstre side med en skrutrekker og skyv den utover. u Fjern frontpanelet Fig. 4 (3) med en skrutrekker. u Ta ut kontakten og løsne pluggforbindelsen Fig. 4 (5). u Løsne den grå kabelen Fig. 4 (6) fra føringen Ta av den øvre døren u Fjern matvarene fra dørhyllene før døren tas av, slik at matvarene ikke faller ut. Fig. 5 u Trekk av dekselet Fig. 5 (10) forover og opp. u Løft av dekselet Fig. 5 (13). FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Skru skruene Fig. 5 (11) helt ut. u Ta døren helt av med lagerbukk Fig. 5 (12) og kabel. Lagerbukken kan ev. løsnes ved at den heves forsiktig med en stjerneskrutrekker. u Sett døren til side. 4

5 Oppstart Ta av den nedre døren u Lukk den nedre døren. u Trekk den midtre lagerbolten Fig. 6 (21) ut av den midtre lagerbukken Fig. 6 (22) og den nedre døren. u Trekk av plastkappen Fig. 6 (20). FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Åpne den nedre døren. u Demonter den midtre lagerbukken Fig. 6 (22). u Løft den nedre døren opp og av, og sett den til side Sette midtre lager over til den andre siden. u Løft forsiktig av dekselet på håndtakssiden Fig. 7 (35) og flytt det over til den andre siden. u Skru lagerbukken Fig. 7 (33) fast på igjen på den nye hengselsiden ev. med en batteridrevet skrumaskin. u Vipp enheten lett bakover igjen og sett lagerbolten Fig. 8 (32) på igjen. Fordypningen må vende forover. u Sett dekselet Fig. 7 (37) på motsatt side.* Fig. 8 FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Sikringen (31) må gå sidelengs i inngrep på lagebukken, slik at lagerbolten og dermed døren er sikret. u Fig. 6 u Trekk dekselet Fig. 6 (23) forsiktig av. u Skru av den midtre lagerbukken Fig. 6 (22), snu den 180 og skru den på igjen på den nye hengselsiden. u Snu dekselpanelet Fig. 6 (23) 180 og la det gå i inngrep igjen på den nye håndtakssiden Sette nedre lager over på den andre siden u La sikringen (31) gå i inngrep på lagerbukken igjen. u Sett hengsellageret Fig. 7 (30) på igjen Sette håndtakene over på motsatt side u Løsne fjærklemmen Fig. 9 (41) fra den øvre døren og sett den over til den nye hengselsiden. u Løft pluggen Fig. 9 (40) ut av lagerhylsen nede i døren og flytt den over til den andre siden. Fig. 7 u Trekk ut sikringen Fig. 7 (31) forover. u Trekk avdekselet Fig. 7 (37).* u Skru justeringsfoten Fig. 7 (32) helt inn. u Vipp ev. enheten lett bakover med hjelp fra en annen person for å fjerne lagerbolten. u Skyv ut lagerbolten Fig. 7 (32) ned, og trekk den ut foran. Ta hensyn til hengsellageret Fig. 7 (30). u Skru av lagerbukken Fig. 7 (33)(3 x torx 25) Fig. 7 (34). u Skru av lageret Fig. 7 (36)(1 x torx 25) Fig. 7 (38) og flytt det over til festehullet til lagerbukken på motsatt side. Skru det fast igjen. Fig. 9 u Demonter dørhåndtakene Fig. 9 (42), pluggen Fig. 9 (43) og trykkplatene Fig. 9 (44) og sett de over på motsatt side. u Pass på at trykkplatene klikker korrekt på plass når de monteres på motsatt side Montere nedre dør u Sett døren ovenfra ned på den nedre lagerbolten Fig. 7 (32). u Lukk døren. u Sett plastkappen Fig. 6 (20) på igjen på den midtre lagerbukken Fig. 6 (22). 5

6 Oppstart u Sett den midtre lagerbolten Fig. 6 (21) gjennom den midtre lagrebukken Fig. 6 (22) i den nedre døren Sette kabelforbindelsen over på den andre siden (øvre dør) u Snu dekselet Fig. 4 (1) på håndtakssiden 180, sett det på fra utsiden og la det klikke på plass Justere dørene u Juster ev. døren over de to langhullene i nedre lagerbukk Fig. 7 (33) og midtre lagerbukk Fig. 6 (22) i flukt med enhetens kabinett. Skru ut den midterste skruen på nedre lagerbukk Fig. 7 (33). u Skru skruene godt fast. 4.2 Innbygging i kjøkkeninnredning Fig. 10 u Løsne dekselet Fig. 10 (50) på døren med en skrutrekker. u Trekk pluggen Fig. 10 (51) av. u Drei lagerbukken Fig. 10 (12) på den øvre døren utover parallelt med dørkanten. Fig. 11 Kablene kan vri seg og kan dermed bli skadet! u Bruk sjablonen. u Løsne vedlagte sjablon Fig. 11 (52) fra lagerbukken og sikre lagebukken Fig. 11 (12) og kontakten med den, slik at disse ikke vrir seg. u Skyv lagebukken Fig. 10 (12) ut nedenfra med en skrutrekker og fjern den komplett med kabel fra døren. u Skyv pluggen Fig. 10 (53) ut nedenfra med en skrutrekker og sett den inn igjen på motsatt side. u Innordne kabelen til lagerbukken Fig. 10 (12) på motsatt side og sett inn lagerbukken. u Fjern sjablonen Fig. 10 (52) og fest den i lagerbukken. u Sett i pluggen Fig. 10 (51). u Legg kabelen inn i føringen. u Klikk dekselet Fig. 10 (50) inn på døren Montere øvre dør u Sett den øvre døren på den midtre lagerbolten Fig. 6 (21), lukk døren og sett den øvre lagerbukken Fig. 5 (12) på, slik at den går i inngrep på enhetens overside. u Skru lagerbukken Fig. 5 (12) fast. Lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. u Klikk dekselet Fig. 5 (10) og dekselet Fig. 5 (13) på plass. u Opprett pluggforbindelsen Fig. 4 (5) igjen. u Legg kabelen inn i føringen. u Sett dekselet Fig. 4 (3) på igjen. u Snu dekselet Fig. 4 (2) på håndtakssiden 180, sett det på fra utsiden og la det klikke på plass. Fig. 12 (1) Innbyggingsskap (3) Kjøkkenskap (2) Enhet (4) Vegg Enheten kan bygges inn i kjøkkeninnredningen. For å tilpasse enheten Fig. 12 (2) til kjøkkeninnredningens høyde, kan det monteres et tilsvarende innbyggingsskap Fig. 12 (1) over enheten. Ved innbygging med standard kjøkkenskap (dypde maks. 580 mm) kan enheten plasseres direkte ved siden av kjøkkenskapet Fig. 12 (3). Enhetens dør stikker ut 34 mm i sideretningen, og stikker 50 mm lengre frem enn forsiden av kjøkkenskapet. Den kan derfor åpnes og lukkes uten problemer. Viktig med tanke på ventilasjon: - På baksiden av innbyggingsskapet må det være en ventilasjonskanal med en dybde på minst 50 mm langs hele innbyggingsskapets bredde. - Ventilasjonsåpningen under taket på skapet må være minst 300 cm 2. - Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energibesparende arbeider den. Hvis enheten plasseres med hengslene mot en vegg Fig. 12 (4), må avstanden mellom enheten og veggen være minst 36 mm. Dette tilsvarer hvor mye håndtaket stikker ut når døren er åpen. 4.3 Transportere enheten FORSIKTIG Fare for materielle skader og personskader ved feilaktig transport! u Transporter enheten i emballasjen. u Transporter enheten stående. u Ikke transporter enheten alene. 4.4 Sette enheten på plass Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader. Underlaget på oppstillingsstedet skal være vannrett og jevnt. 6

7 Betjening Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. Enheten skal alltid plasseres direkte mot veggen. Ikke sett enheten på plass uten hjelp. Rommet der enheten plasseres, må i henhold til standarden EN 378, per 8 g R 600a-kjølemiddel, ha et volum på 1 m 3. Hvis rommet er for lite, kan det dannes en lettantennelig gass/luft-blanding dersom det oppstår lekkasje i kjølemiddelkretsen. Typeskiltet inne i enheten inneholder informasjon om kjølemiddelmengden. Brannfare på grunn av fuktighet! Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. u Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut. Brannfare på grunn av kjølemiddel! R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. u Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Fare for brann og skader! u Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten! u Ta bort strømtilførselsledningen på baksiden av enheten. Ta også bort ledningsholderen for å unngå vibrasjonsstøy! u Fjern beskyttelsesfolien på utsiden av enheten. Dørene i edelstål er behandlet med et høyverdig overflatebelegg og skal ikke behandles med det medleverte pleiemidlet. Ellers angripes overflatebelegget. u Tørk av de belagte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. u Kun på sideveggene av rustfritt stål påføres et pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen. På den måten blir senere rengjøring enklere. u Fjern alle transportsikringskomponenter. u Kasser emballasjen (se 4.5). Fare for skade på grunn av kondensvann! u Ikke still enheten opp like ved siden av en annen kjøle-/fryseenhet. u Bruk vedlagte skrunøkkel og skru justeringsføttene (A) til enheten står jevnt og stabilt. Kontroller med et vater. u Deretter skal døren stabiliseres: Skru ut justeringsfoten på lagerbukken (B), til den ligger mot gulvet, drei så videre 90. u Sørg alltid for at det er god ventilasjon der enheten plasseres. 4.5 Kassere emballasjen Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare! u La aldri barn leke med emballasjen. Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer: - Bølgepapp/papp - Formdeler av polystyrolskumplast - Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen - Spennbånd av polypropylen u Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted. 4.6 Kople til enheten Fare for skade på elektronikken! u Bruk aldri vekselrettere (omforming fra likestrøm til veksel- eller trefasestrøm) eller strømsparingskontakter. Fare for brann og overoppvarming! u Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter. Strømtypen (vekselstrøm) og spenningen på oppstillingsstedet må samsvare med spesifikasjonene på typeskiltet (se Oversikt over enheten). Enheten skal kun koples til en forskriftsmessig montert og jordet stikkontakt. Kontakten må være beskyttet av en sikring på 10 A eller høyere. Den må være lett tilgjengelig, slik at enheten raskt kan koples fra strømnettet i en nødsituasjon. u Kontroller den elektriske tilkoplingen. u Rengjør enheten (se 6.2). u Sett støpselet inn i stikkontakten. 4.7 Slå på enheten u For å slå på hele enheten, er det nok på slå på frysedelen. Slå enheten på ca. 2 timer før du legger inn matvarer. Ikke legg inn matvarer før temperaturdisplayet viser -18 C Slå på frysedelen u Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (6). w Temperaturdisplayet for frysedel viser innstilt temperatur. w Temperaturdisplayet for frysedelen og alarm-knappen blinker til temperaturen er blitt lav nok. Dersom temperaturen ligger over 0 C, blinker streker, hvis den ligger under, blinker den aktuelle temperaturen Slå på kjøledelen u Trykk på On/Off-knappen for kjøledelen Fig. 3 (1). w Lampen inni enheten lyser når døren er åpen. w Temperaturdisplayet lyser. Nå er kjøledelen slått på. 5 Betjening 5.1 Lysstyrke på temperaturdisplayet Du kan tilpasse lysstyrken i temperaturdisplayet til lysforholdene i omgivelsene. 7

8 Betjening Stille inn lysstyrke Lysstyrken kan innstilles mellom h0 (ingen belysning) og h5 (maksimal belysning). u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (4) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (18) lyser. u Velg Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (11) med Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (9)h. u Bekreft: Trykk kort på knappen SuperFrost Fig. 3 (4). u Øke lysstyrken i displayet: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (11). u Redusere lysstyrken i displayet: Trykk på Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (9). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4). w Nå er lysstyrken innstilt på den nye verdien. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (6). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.2 Barnesikring Med barnesikringen kan du sikre at enheten ikke blir slått av i vanvare Stille inn barnesikring u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (4) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (18) lyser. u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4) for å bekrefte. Når c1 vises i displayet: u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4) for å kople inn barnesikringen. w Barnesikringsymbolet Fig. 3 (16) lyser. I displayet blinker c. Når c0 vises i displayet: u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4) for å kople ut barnesikringen. w Barnesikringssymbolet Fig. 3 (16) slukker. I displayet blinker c. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (6). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.3 Døralarm For kjøle- og frysedel Lydalarmen utløses hvis døren har vært åpen lenger enn 60 sek. Lydalarmen stopper automatisk når døren lukkes Stoppe døralarmen Lydalarmen kan stoppes selv om døren er åpen. Lydalarmen lyder så lenge døren er åpen. u Trykk på alarm-knappen Fig. 3 (8). w Døralarmen stopper. 5.4 Temperaturalarm Lydalarmen utløses hvis frysedeltemperaturen ikke er lav nok. Samtidig blinker temperaturdisplayet og alarm-symbolet Fig. 3 (2). Årsaken til for høy temperatur kan være: - Varme ferske matvarer er lagt inn - For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer - Det har vært et langvarig strømbrudd - Enheten er defekt Lydalarmen stopper automatisk, alarm-symbolet Fig. 3 (2) slukker og temperaturdisplayet slutter å blinke når temperaturen har sunket til riktig nivå igjen. Hvis alarmtilstanden vedvarer: (se Feil). Matvarer kan bli bedervet hvis temperaturen er for høy. u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres Stoppe temperaturlydalarmen Lydalarmen kan stoppes manuelt. Alarmfunksjonen aktiveres på nytt når temperaturen har sunket til riktig nivå igjen. u Trykk på alarm-knappen Fig. 3 (8). w Lydalarmen stopper. 5.5 Kjøledel Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen i kjøledelen. Det er kaldest like over grønnsaksskuffene og ved bakveggen. Det er varmest i øvre, fremre del av enheten og i døren Kjøle matvarer Energiankulutus kohoaa ja jäähdytysteho laskee, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. u Pidä tuulettimen ilmaraot aina vapaina. u Oppbevar matvarer som lett blir bedervet, som ferdigretter, kjøtt- og pølseprodukter, i den kaldeste sonen. Plasser og sorter smør, egg og hermetikk i den øvre delen og i døren. (se Oversikt over enheten) u Bruk emballasje som kan gjenvinnes, som plast-, metall-, aluminiums- og glassbeholdere samt beskyttelsesfolier. u Bruk fremre del av bunnen i kjøledelen kun til midlertidig oppbevaring av kjølevarer, f. eks. ved omplassering eller sortering. Ikke la kjølevarer stå her. De kan bli skjøvet bakover eller velte når døren lukkes. u Ikke la matvarene ligge for tett inntil hverandre, ellers kan ikke luften sirkulere fritt. u Sørg for at flasker ikke kan velte: Skyv flaskeholderen på plass Innstilling av temperaturen Temperaturen kan stilles inn mellom 11 C og 2 C, empfohlen sind 5 C. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på Up-innstillingsknappen for kjøledel Fig. 3 (15). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på Down-innstillingsknappen for kjøledel Fig. 3 (13). u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. u Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blinker verdien. w Ca. 5 sek. etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. 8

9 Betjening SuperCool Bruke delbare hyller Med SuperCool kopler du om til høyeste kjøleeffekt. Dette senker kjøletemperaturen. Bruk SuperCool for å avkjøle store mengder matvarer raskt. Når SuperCool er innkoplet, går viften. Enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt, og støyen fra kjøleaggregatet kan derfor øke i en periode. SuperCool har litt høyere energiforbruk. Avkjøle med SuperCool u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (3). w SuperCool-symbolet Fig. 3 (20) lyser i displayet. w Kjøletemperaturen synker til laveste verdi. SuperCool er slått på. w SuperCool slår seg automatisk av etter 6 til 12 timer. Enheten fortsetter å arbeide i normal engerisparemodus. Slå av SuperCool manuelt u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (3). w SuperCool-symbolet Fig. 3 (20) slukker i displayet. w SuperCool er slått av. Fig. 13 u Anslagslisten (2) på glassplaten skal ligge bakerst Omplassere hyllene u Ta ut hyllene som vist på illustrasjonen Vifte Ved hjelp av viften kan du kjøle ned store mengder matvarer raskt, og fordele temperaturen relativt jevnt på alle nivåer i kjøleenheten. Luftsirkulasjonskjøling anbefales: - ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C ) - ved høy luftfuktighet Luftsirkulasjonen fører til litt høyere energiforbruk. For å spare energi slås viften automatisk av når døren åpnes. Slå på viften u Trykk kort på vifteknappen Fig. 3 (7). w viftesymbolet Fig. 3 (14) lyser. w Nå er viften aktivert. Den kopler seg automatisk inn når kompressoren er i gang. Slå av viften u Trykk kort på vifteknappen Fig. 3 (7). w viftesymbolet Fig. 3 (14) slukker. w Nå er viften deaktivert Flytte hyllene Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell. u Løft hyllene og trekk dem ut forover. Bokshyllene kan tas ut og stilles på bordet i sin helhet. Man kan bruke bare den ene eller begge to som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge den brede boksen inn på flaskehyllen. Hos kundeservice kan man bestille tre små bokser istedenfor en bred og en liten boks som ekstrautstyr. u Sette boksene over på den andre siden: Løft de opp og av og sett de på igjen på et vilkårlig sted. u Ta av dekselet: Åpne det 90 og løsne det oppover og av Ta ut flaskeholderen u Ta alltid tak i plastdelen på flaskeholderen. u Skyv alltid inn hyllene med anslagslisten vendt innover og oppover. w Matvarene fryser ikke fast på bakveggen. 5.6 Frysedel I frysedelen kan du oppbevare dypfryste matvarer og frysevarer, produsere isterninger og fryse inn ferske matvarer Fryse inn matvarer Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet... kg/24h". Hver enkelt skuff og hylle kan belastes med maks. 25 kg frysevarer. 9

10 Betjening FORSIKTIG Fare for personskade på grunn av knust glass! Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer. u Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer! For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, må ikke følgende mengde per pakke overskrides: - Frukt, grønnsaker opptil 1 kg - Kjøtt opptil 2,5 kg u Pakk matvarene separat i fryseposer eller i bokser av plast, metall eller aluminium Skuffer Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon. Enheter med NoFrost: u La den nederste skuffen stå igjen i enheten! u Ventilasjonsåpningene på bakveggen må ikke blokkeres! Tine matvarer - i kjølerommet - ved romtemperatur - i mikrobølgeovn - i stekeovn/varmluftsovn u Opptinte matvarer kan fryses ned igjen kun i unntakstilfeller Stille inn temperaturen i frysedelen Temperaturen kan stilles inn fra -16 C til -26 C, vi anbefaler -18 C. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (11). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (9). w Den første gangen det trykkes, blir verdien frem til endringen vist i temperaturdisplayet for frysedelen. u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. -elleru Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blinker verdien. w Ca. 5 sek. etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. u Oppbevare frysevarer direkte på hyllene: Trekk skuffen forover og løft den ut Hyller u Ta ut en hylle: Løft hyllen opp foran og trekk den ut. u Sette en hylle på plass igjen: Skyv den inn så langt den går VarioSpace I tillegg til skuffene, kan du også ta ut hyllene. Dette gir plass til store frysevarer. Fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer kan fryses inn hele og viderebehandles. u Hver enkelt skuff og hylle kan belastes med maks. 25 kg frysevarer SuperFrost Med denne funksjonen kan du raskt fryse inn matvarer helt inn til kjernen. Enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt, og støyen fra kjøleaggregatet kan derfor øke i en periode. Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet... kg/24h". Den maksimale frysevaremengden avhenger av modell og klimaklasse. Fryse inn med SuperFrost SuperFrost må ikke koples inn i følgende tilfeller: - når ferdig innfryste varer legges inn - når du vil fryse inn opptil ca. 2 kg ferske matvarer daglig u Trykk kort en gang på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4). w SuperFrost-symbolet Fig. 3 (5) lyser. w Frysetemperatur synker, og enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt. Ved liten frysevaremengde: u Vent 6 timer. u Legg de ferske matvarene inn i de øverste skuffene. Ved maksimal frysevaremengde: u Vent 24 timer. u Innpakkede matvarer legges direkte inn på hyllene og legges opp i skuffene først etter at de er innfrosne. w SuperFrost slår seg automatisk av. Tidligst etter 30 timer og senest etter 65 timer, avhengig av matvaremengde. w SuperFrost-symbolet Fig. 3 (5) slukker. w Enheten fortsetter å arbeide i engerisparende, normal drift Infosystem Fig. 14 (1) Ferdigretter, iskrem (4) Pølser, brød (2) Svinekjøtt, fisk (5) Vilt, sopp (3) Frukt, grønnsaker (6) Fjærkre, storfe-/kalvekjøtt Tallene angir oppbevaringstiden i måneder for ulike typer frysevarer. De angitte oppbevaringstidene er veiledende Frysebrett Med frysebrettet kan du fryse inn bær, urter, grønnsaker og andre små frysevarer uten at de fryser sammen. Frysevarene bevarer stort sett sitt opprinnelige utseende og blir lettere å porsjonere. Dessuten kan du spare plass ved å oppbevare kjøleelementene på frysebrettet. 10

11 Betjening Bruke frysebrett u Fordel frysevarene utover på frysebrettet. u Plasser frysebrettet i en av de øvre skuffene. u La matvarene fryse inn i 10 til 12 timer. u Plasser fryseposen eller beholderen i en skuff. u Tin frysevarene ved å fordele dem løst ved siden av hverandre igjen Kjøleelementer Kjøleelementene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd. Legg de kalde kjøleelementene i øvre, fremre område i fryserommet for å oppnå optimal kjøling dersom det skulle oppstå feil. Bruke kjøleelementer u Legg kjøleelementene i frysebrettet for å spare plass. u Plasser frosne kjøleelementer i den øvre, store skuffen, direkte på frysevarene. w Dette bidrar til at frysevarene holder seg kalde lenger ved strømbrudd Ismaskinen* Med isterningsmaskinen kan man produsere isterninger med vannbeholderen i frysedelen, eller man kan bruke vannet i vannbeholderen som ferdig tilberedt og avkjølt drikkevann. Ismaskinen befinner seg i den øverste skuffen i frysedelen. Skuffen er merket med påskriften "IceMaker". Påse at følgende betingelser er oppfylt: - Enheten står vannrett. - Enheten er tilkoplet. - Frysedelen er slått på. - Vannbeholderen er rengjort med vann og fylt med vann. Fyll vannbeholderen* Forgiftningsfare! u Vannkvaliteten skal være i overensstemmelse med drikkevannsforskriftene i det aktuelle landet (f.eks. 98/83/ u Ismaskinen er utelukkende beregnet for produksjon av isterninger i husholdningsvanlige mengder og må drives med vann som er egnet for dette. Fare for skade på ismaskinen! Sukkerholdige væsker, som leskedrikker, fruktsaft o.a. klistrer til pumpen og fører dermed til at pumpen helt slutter å fungere, slik at isterningmaskinen blir ødelagt. u Vannbeholderen må kun fylles med drikkevann! Ikke bruk sukkerholdige væsker, som leskedrikker, fruktsaft o.a.! Ismaskinen forsynes med vann via en vannbeholder i kjølerommet (se Oversikt over enheten). Før første gangs bruk: u Rengjør vannbeholderen grundig med vann for å fjerne støv osv. u Trekk vannbeholderen ut forover. u Åpne fremre klaff og fyll beholderen med vann. u Sett den fylte vannbeholderen inn i holderen, og skyv den helt bakover i posisjon. u Vannbeholderen må skyves helt inn i mottakeren i modulen (konsollen) i kjøledelen! Slå på ismaskinen* Fig. 15 u Trekk skuffen ut. u Trykk på On/Off-knappen Fig. 15 (1), så tennes indikatoren Fig. 15 (2). u Skyv skuffen inn igjen. w Ismaskin-symbolet Fig. 3 (22) tennes. u Ismaskinen produserer kun isterninger når skuffen er helt lukket. Produsere isterninger* Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid. Isterningene faller ned i skuffen fra ismaskinen. Når en bestemt fyllmengde er nådd, blir det ikke produsert flere isterninger. Hvis det trengs store mengder isterninger, kan hele ismaskinskuffen skiftes ut med skuffen i nærheten. Når skuffen lukkes, begynner ismaskinen med produksjonen igjen automatisk. Etter at ismaskinen er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert. Slå av ismaskinen* Når du ikke har bruk for isterninger kan du slå ismaskinen av, uavhengig av frysedelen. Når ismaskinen er avslått, kan du bruke ismaskinens skuff til innfrysing og oppbevaring av matvarer. u Trykk på On/Off-knappen i ca. 1 sekund, til indikatoren slukker. w Ismaskin-symbolet Fig. 3 (22) slukker. u Rengjør ismaskinen. w På den måten sikres det at det ikke blir liggende vann eller is i ismaskinen. 11

12 Vedlikehold 6 Vedlikehold 6.1 Avriming med NoFrost NoFrost-systemet sørger for automatisk avriming av enheten. Kjøledel: Smeltevannet fordamper på grunn av varmen fra kompressoren. Vanndråper på bakveggen er helt normalt. u Rengjør dreneringsåpningen regelmessig, slik at smeltevannet kan renne ut (se 6.2) Frysedel: Fuktigheten avsettes på fordamperen, der den regelmessig tiner og fordamper. u Enheten må ikke avrimes manuelt. 6.2 Rengjøre enheten Før rengjøring: FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp! Varm damp kan føre til personskader og skader på enhetenes overflater. u Bruk aldri damprengjøringsutstyr! Feil rengjøring skader enheten! u Ikke bruk konsentrert rengjøringsmiddel. u Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper. u Ikke bruk pussemidler som inneholder sand, klorid, syre eller andre kjemikalier. u Ikke bruk kjemiske løsemidler. u Typeskiltet inne i enheten må ikke skades eller fjernes. Det er viktig for kundeservice. u Ledninger og andre deler må ikke rives løs, bøyes eller skades. u Unngå at rengjøringsvann trenger inn i avløpsrennen, ventilasjonsgitteret og elektriske komponenter. u Fjern innholdet i enheten. u Trekk ut støpselet. - Bruk en myk klut og et vanlig rengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. - Bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er godkjent for næringsmidler innvendig i enheten. Utvendige overflater og innvendige rom: u Rengjør ventilasjonsgitteret regelmessig. w Støvavleiringer øker energiforbruket. u Rengjør utvendige og innvendige plastflater for hånd med lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Dørene i edelstål er behandlet med et høyverdig overflatebelegg og skal ikke behandles med det medleverte pleiemidlet. Ellers angripes overflatebelegget. u Tørk av de belagte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. Bruk eventuelt litt vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Eventuelt kan det brukes en mikrofiberklut. u Rengjør sideveggene av rustfritt stål med et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål ved behov. Påfør deretter vedlagte pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen. u Tørk til slutt av de lakkerte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. Bruk eventuelt litt vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Eventuelt kan det brukes en mikrofiberklut. Rengjør flater av rustfritt stål med vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Det er normalt at stålflatene får mørkere og lysere områder straks etter rengjøringen. u Ikke smør rengjøringsmiddel på glass- eller plastflater, ellers får de riper. u Rengjør flatene av rustfritt stål: Påfør et pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen. u Rengjør dreneringsåpningen: Fjern avleiringer med et tynt hjelpemiddel, f.eks. en bomullspinne. Tilbehøret: u Rengjør utstyrsdeler for hånd med lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel. u Fjern hylleskinnene for de halve glassplatene ved rengjøring. u Demontere hyllene: Trekk ut lister og sidedeler. u Demontere dørhyllene: Fjern beskyttelsesfolien fra pyntelistene. u Løft ut bokser og deksler. u Tømme dryppskålen: Ta ut vanntanken. Trekk skålen forsiktig fremover og ut av låsen, og ta den ut nedover. Etter rengjøring: u Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut. u Sett inn støpselet og slå på enheten igjen. u Aktiver SuperFrost (se 5.6.4). Når temperaturen er lav nok: u Legg matvarene inn igjen. 6.3 Rengjøre ismaskinen* Ismaskinens skuff må være helt tom og satt godt på plass. u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (4) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (18) lyser u Velg I med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (11) eller Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (9). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4). u Velg Ic med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (11) eller Downinnstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (9). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (4). w Ismaskinen beveger seg til rengjøringsposisjon og slår seg av. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (6). -elleru Vent i 2 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. u Ta ut skuffen. 12

13 Feil u Rengjør isskålen og skuffen med varmt vann. Om nødvendig, bruk et mildt oppvaskmiddel. Skyll godt til slutt. u Skyv skuffen inn igjen. Dersom du brukte oppvaskmiddel: u Kast de tre første ladningene med isterninger for å fjerne restene av oppvaskmiddelet. La enten ismaskinen stå avslått i denne posisjonen, eller slå ismaskinen på igjen (se ). 6.4 Skifte pære i innvendig belysning Pærespesifikasjoner: Rør T25, Philips maks. 25 W Sokkel: E14 Strømtype og spenning må stemme overens med spesifikasjonene på typeskiltet. Bruk kun rør med samme dimensjon. Fig. 16 u Slå av enheten. u Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen. u Ta av dekselet Fig. 16 (1): Grip bak dekselet med fingeren og løsne det. u Trekk ut glassplaten Fig. 16 (2). u Skift pæren Fig. 16 (3). u Skyv glassplaten inn igjen. u Sette dekslet på igjen: Klikk dekselet på plass på venstre og høyre side og pass på at den midtre kroken Fig. 16 (4) griper over glassplaten. 6.5 Kundeservice Prøv først å utbedre feilen selv ved hjelp av tabellen (se Feil). Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet. Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte listen over servicesteder. Amatørmessig utført reparasjon kan føre til personskader! u Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt (se Vedlikehold), skal kun utføres av kundeservice. u Produktbetegnelse Fig. 17 (1), servicenr. Fig. 17 (2) og serienr Fig. 17 (3) finner du på typeskiltet. Typeskiltet sitter på venstre side inne i enheten. Fig. 17 u Kontakt kundeservice, beskriv feilen og angi produktbetegnelse Fig. 17 (1), servicenr. Fig. 17 (2) og serienr Fig. 17 (3). w Dette sikrer rask og effektiv service. u La døren til enheten være lukket til service blir utført. w Dette gjør at matvarene holder seg kalde lenger. u Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. 7 Feil Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden. Du kan utbedre følgende feil selv: Enheten fungerer ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Støpselet sitter ikke riktig på plass i strømuttaket. u Kontroller støpselet. Sikringen for strømuttaket har gått. u Kontroller sikringen. Kompressoren går lenge. Kompressoren koples inn ved lavt turtall hvis kjølebehovet er lavt. Dette sparer energi selv om kompressoren går lenger. u Dette er normalt for energibesparende modeller. SuperFrost er aktivert. u For at matvarene skal kjøles ned raskt, går kompressoren lenger. Dette er normalt. SuperCool er slått på. u For at matvarene skal kjøles ned raskt, går kompressoren lenger. Dette er normalt. For mye støy. Kompressorer med turtallsregulator* kan forårsake forskjellig driftsstøy på grunn av de ulike turtallstrinnene. u Denne støyen er normal. Boble- og plaskelyder Denne typen støy skyldes at kjølemiddelet sirkulerer i kjølemiddelkretsen. u Denne støyen er normal. Svake klikkelyder Denne lyden skyldes at kjøleaggregatet (motoren) koples automatisk inn eller ut. u Denne støyen er normal. Summelyd. Summelyden er litt sterkere et øyeblikk når kjøleaggregatet (motoren) koples inn. Hvis SuperFrost er slått på, øker kjøleeffekten automatisk når ferske matvarer er lagt inn, eller når døren har vært lenge åpen. u Denne støyen er normal. Hvis SuperCool er slått på, øker kjøleeffekten automatisk når ferske matvarer er lagt inn, eller når døren har vært lenge åpen. u Denne støyen er normal. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Løsning: (se 1.1) Dyp summelyd Denne støyen skyldes luftstrømmen som skapes av viften. u Denne støyen er normal. Vibrasjonsstøy Enheten står ikke støtt på underlaget. Dette kan medføre at møbler eller gjenstander i nærheten vibrerer når kjøleaggregatet går. u Flytt enheten litt, eller still inn de justerbare bena. u Flytt flasker og glass fra hverandre. Summelyd fra pumpen til vannbeholderen.* Når vannet transporteres ut av beholderen, kan dette høres ved at pumpen summer litt. u Denne støyen er normal. Temperaturdisplayet viser: F0 til F9 Det har oppstått en feil. u Kontakt kundeservice (se Vedlikehold). 13

14 Sette ut av drift Temperaturdisplayet viser:fe* Det har oppstått en feil. u Kontakt kundeservice (se Vedlikehold). I temperaturdisplayet lyser Strømbrudd. I temperaturdisplayet vises den varmeste temperaturen som ble registrert under strømbruddet. Frysetemperaturen har vært for høy i løpet av de siste timene eller dagene på grunn av strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen. u Slette visning av den høyeste temperaturen: Trykk på alarmknappen Fig. 3 (8). u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres. Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint. I temperaturdisplayet lyser DEMO. Demonstrasjonsmodus er aktivert. u Kontakt kundeservice (se Vedlikehold). Ismaskinen lar seg ikke slå på.* Enheten og dermed også ismaskinen er ikke tilkoplet. u Kople til enheten (se Oppstart). Ismaskinen produserer ikke isterninger.* Ismaskinen er ikke slått på. u Slå på ismaskinen. Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn. u Skyv skuffen helt inn. Vannbeholderen er ikke skjøvet helt inn. u Skyv inn vannbeholderen. Det er ikke nok vann i vannbeholderen. u Fyll vannbeholderen. Indikatorlampen til ismaskinen blinker.* Det er ikke nok vann i vannbeholderen. u Fyll vannbeholderen. Når indikatoren blinker og vannbeholderen er full, foreligger det en feil på ismaskinen. u Kontakt kundeservice (se Vedlikehold). Temperaturen er ikke lav nok. Enhetens dør er ikke skikkelig lukket. u Lukk døren. Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon. u Sørg for at ventilasjonsgitteret ikke er blokkert. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Løsning: (se 1.1). Enheten er åpnet for ofte eller for lenge. u Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se Vedlikehold). Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet. Temperaturen er ikke riktig innstilt. u Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter et døgn. Enheten står for nær en varmekilde. u Løsning: (se Oppstart). Den innvendige belysningen lyser ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Døren har vært åpen i over 15 min. u Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min. Hvis temperaturdisplayet lyser, men ikke den innvendige belysningen, er pæren defekt. u Skift pæren (se Vedlikehold). 8 Sette ut av drift 8.1 Slå av enheten u For å slå hele enheten av, er det nok å slå av frysedelen Slå av frysedelen u Trykk på knappen On/Off frysedel Fig. 3 (6) i ca. 2 sek. w Temperaturdisplayene lyser ikke. Enheten er slått av Slå av kjøledelen u Trykk på knappen On/Off kjøledel Fig. 3 (1) i ca. 2 sek. w Temperaturdisplayet kjøledel Fig. 3 (12) lyser ikke. Kjøledelen er slått av. 8.2 Sette ut av drift u Fjern innholdet i enheten. u Sett ismaskinen i rengjøringsposisjon (se Vedlikehold).* u Trekk ut støpselet. u Rengjør enheten (se 6.2). u La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt. 9 Kassere enheten Enheten inneholder verdifulle materialer og skal kildesorteres. Enheten skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for avfallshåndtering. Den gamle enheten må ikke skades i kjølekretsen under transporten, ellers kan kjølemiddelet i kretsen (opplysninger på typeskiltet) og oljen sive ut ukontrollert. u Gjør enheten ubrukbar. u Trekk ut støpselet. u Kutt strømtilførselsledningen. 14