PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LILLESAND SENTER Plan ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.07.2013. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LILLESAND SENTER Plan ID 2012003476"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LILLESAND SENTER Plan ID

2 INNHOLD 1. Hensikten med planen Gjeldende planer i området Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av planen og planens virkninger Overordnede grep i planen Planens innhold og oppbygning Utforming av planområdet Bebyggelse og anlegg generelt Område FK Område FK Tilpasning til omgivelser Tekniske planer Forhold til vedtatte planer Trafikkforhold Parkeringsforhold og kapasitet Tilgjengelighet Barn og unges interesser Forurensning Støy Risiko- og sårbarhet Energi Eksisterende senter Coop Extra Innkomne merknader med kommentarer Vedlegg

3 1. Hensikten med planen Detaljreguleringsplanen for Lillesand Senter er utarbeidet på oppdrag av Horisont Eiendom AS. I tillegg til Kristiansen & Selmer-Olsen har BRG, AMB arkitekter og Sweco bidradd med faglig innhold i planen. Hensikten med planen er å utvide og modernisere dagens kjøpesenter og utomhusarealene i tilknytning til dette. Utvidelsen skal romme en Coop Extra forretning, og byggene får et felles inngangsparti. Parkeringskapasiteten blir større og utomhusarealene vil få en oppgradering. Senteret skal fremstå visuelt og funksjonelt attraktivt med god tilrettelegging for alle typer publikum. 2. Gjeldende planer i området Reguleringsplan for Tingsaker/Gaupemyr. Innenfor planområdet er formålet byggeområder for Forretning / kontor. Kommuneplan for Lillesand m/ tilhørende bestemmelser. Regionalplan for senterstruktur og handel Aust-Agder. 3. Beskrivelse av dagens situasjon Lillesand senter ligger på Tingsaker ca. 1,8 km fra Lillesand sentrum og ca. 750 m fra E18. Senteret rommer i dag detaljhandel med følgende butikker: Europris, Eurosko, Expert, Floriss, CS Hårstudio, Idas Velvære, Ting og saker, Nille, Rema 1000, Cubus og Apotek 1. Øst for senteret ligger et bygg som rommer forretningen Nettsport, og en kjedebebyggelse som rommer utleieleilighetene til Lillesand Appartements. I samme området finner man også Imams bilpleie og NMS gjenbruk. Ved innkjøringen til senteret i vest finner vi ytterligere 3 forretningsbygg: Kiwi, Rimi og Meny. Ved Rimi ligger en ubetjent bensinstasjon. RV 420 som tidligere gikk foran senteret, er nå lagt i en bue rundt senteret. Langs riksveien er det også en gang- og sykkelsti. Arealet som ble igjen etter omleggingen (mellom ny vei og senter, figur 1-2) skal nå nyttes til parkeringsareal ved utvidelsen av senteret, og er i tråd med ordlyden i makeskifteavtale med Lillesand Kommune av Figur 1: Flyfoto over Tingsakerområdet. Kilde: Knutepunkt Sørlandet 3

4 Figur 2: Flyfoto som viser Lillesand Senter og nærområdet. Kilde: Knutepunkt Sørlandet Figur 3: Foto som viser Lillesand Senter med nærliggende bebyggelse. Kilde: Horisont Eiendom AS. 4

5 Figur 4: Foto som viser Kiwibygget v/lillesand Senter. Kilde: Horisont Eiendom AS. Figur 5: Foto som viser Lillesand Senter, Kiwi, og Meny i bakgrunnen. Kilde: Horisont Eiendom AS. 5

6 Figur 6: Foto som viser innkjøring til Lillesand Senter fra vest. Kilde: Horisont Eiendom AS 4. Beskrivelse av planen og planens virkninger 4.1. Overordnede grep i planen Den utløsende årsaken for denne detaljreguleringsplanen er nybygget til Coop Extra. Utvidelsen må også ses i sammenheng med eksisterende bygning og utearealer, og planen må sikre tilstrekkelig parkeringsdekning. Ved melding om oppstart av planarbeidet ble det vist en planavgrensning som tok med seg arealer øst for eksisterende senter. Arealstatus for dette området er uavklart, og avgjørelser her ligger noe frem i tid. En har derfor delt området inn i to etapper som hver krever separate detaljreguleringsplaner. Figur 7 under viser etappeinndelingen. Etappe to vil ta med seg Fasterdammen og sikre denne som friluftsområde for allmennheten. 6

7 Figur 7: Kart som viser avgrensning for planarbeid, samt inndeling i etapper. Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 4.2. Planens innhold og oppbygning Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, pkt. 1) - Energianlegg (o_en1) - Forretning/kontor (F/K1-2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, pkt. 2) - Kjøreveg (o_v1) - Fortau (FO1-3) - Annen veggrunn varelevering (VARE1) - Tekniske bygg / konstruksjoner (TB1) - Parkeringsplasser (P1-2) Grønnstruktur (PBL 12-5, pkt. 3) - Grønnstruktur Hensynssoner (PBL 12-6) - Høyspenningsanlegg (H370_1) 7

8 - Frisikt (H140_2- H140_5) 4.3. Utforming av planområdet Utomhusplanen, figur 8, omfatter hele planområdet og viser også omkringliggende arealer for å se forholdene i en sammenheng og få et realistisk bilde av fremtidig situasjon. Her vises trafikkarealer for biler og myke trafikanter, grøntarealer og parkering i tillegg til bygningsmassen. Høyder på terreng er lagt på. Utomhusplanen er lagt ved i A3 format. Figur 8: Illustrasjon utomhusplan. Kilde: AMB arkitekter Bebyggelse og anlegg generelt Det er lagt inn føringer i bestemmelsene angående utforming/estetikk og skilting som er felles for både FK1 og FK2. Bebyggelsen innenfor området skal ha en arkitektur og utforming som harmonerer med omkringliggende landskap og bebyggelse. Det skal utarbeides illustrasjoner som viser at ovennevnte krav til estetikk er sikret. Skilting skal samordnes slik at det oppnås en god helhetsvirkning. Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke Område FK1 Det skal oppføres bebyggelse med formål forretning og kontor innenfor området. Det finnes svært konkrete planer for oppføring av Coop Extra-bygget. Byggesaken vil delvis kjøres parallelt med 8

9 reguleringssaken. Omfang av Coop Extra-bygget er beskrevet i egne avsnitt under. I reguleringsplanen ønskes det imidlertid å ta høyde for en større utnyttelsesgrad og høyde med tanke på en eventuell utvidelse i fremtiden. I bestemmelsene er det derfor satt et maksimalt bruksareal (BRA) på 5000 m 2, noe som er mer enn behovet for Coop Extra. Videre er det lagt inn mulighet for 12 m totalhøyde, noe som muliggjør å bygge en andre etasje på toppen av forretningslokalet, mens Coop Extras behov i dag er en etasje med 6,5 m totalhøyde. Beskrivelse av Coop Extra: Tilbygget/utvidelsen er på ca 2500 m2 BRA og har en BYA på 2600m2. Takhøyde er ca 6,5m med opphøyde gesismkanter på maks 8,0 m for å tilpasse seg høyden på eksisterende senter. Det er også en opphøyet teknisk rom på 8,7 m ved vareleveringen. Tilbygget er tiltenkt bygget i stål og betong som hovedkonstruksjon. Stålsøyler og fagverksdragere i stål, og etasjeskiller ved teknisk rom i hulldekkeelementer. Byggets form er rektangulært og legges på tvers av hovedretningen til eksisterende senter. Tilbygget knyttes sammen med senteret ved et felles inngangsparti i overgangen mellom byggene. Inngangspartiet er noe høyere enn tilbygget og i et annet materiale. Tilbygget kles med veggelementer type paroc eller lignende, og med partier av glass og trespiler for å tilpasse seg eksisterende senter som har trespilekledning. Hovedinngangen er felles med senteret. Varelevering og henting av avfall skjer på nord- og østsiden av bygget, lengst bort fra inngangen og parkeringsplass. 9

10 Figur 9 Situasjonsplan Coop Extra. Kilde: Kristiansen og Selmer-Olsen AS 10

11 Figur 10 Planforslag Coop Extra. Kilde Kristiansen og Selmer-Olsen AS Figur 11: Illustrasjon av nye Lillesand Senter med Coop Extra. Kilde: AMB arkitekter. Figur 12: Illustrasjon av nye Lillesand Senter med Coop Extra. Kilde: AMB arkitekter. 11

12 Figur 13 Fasader Coop Extra. Kilde: Kristiansen og Selmer-Olsen AS Figur 14: Perspektiver Coop Extra. Kilde: Kristiansen og Selmer-Olsen AS 12

13 4.6. Område FK2 Beskrivelse av Lillesand senter Dagens Lillesand Senter er et resultat av en utbygging og oppgradering av tidligere E18 møbelsenter. Senteret gjennomgikk i 2004/05 en betydelig oppgradering. Figur 15: Foto som viser Lillesand Senter. Kilde: Horisont Eiendom AS Med flytting av E18 har det oppstått muligheter for en ytterligere utvidelse av Lillesand Senter. Adkomstsituasjon og utomhusanlegg for dagens Lillesand Senter er basert på tidligere tomtegrenser og veiforhold. Med utgangspunkt i en ny mulighetsanalyse har man utviklet innsendt planforslag. Parkeringsareal ved senterets nordside ligger med et svakt naturlig fall mot dagens inngangsnivå 1. etasje. En tilsvarende adkomst er tenkt opp mot nytt inngangsparti mot vest. Det nye inngangspartiet med ny fasade vil gi en naturlig adkomst til eksisterende senters 2. etasje. Ved å rive noen av de eldste delene av eksisterende bygningsmasse, får man her et parkeringsareal som danner en åpen plass som henvender seg mot nabobebyggelsen og Meny m.m. Dette arealet kobles mot parkeringsarealer i syd via en ny vei ved senterets sydside. (se figur 16). Ved eksisterende senters nordside anlegges et frittstående bygg til Coop Extra. Det nye tilbygget vil i samspill med eksisterende bygningsmasse skape en naturlig avslutning av både parkeringsarealer og forretningsbebyggelse på Tingsaker. I bindeleddet mellom nytt Coop-bygg og eksisterende bygningsmasse anlegges et nytt felles inngangsparti. Eksisterende planløsning og bruk for dagens 1. etasje vil i all hovedsak bli videreført. Mot syd er det vist mulighet for et tilbygg for felles innendørs anordning av søppel- og avfallshåndtering. Dagens 2. etasje bygges om og tilpasses nytt inngangsparti mot vest, med ny innvendig sirkulasjon, ny heis, rulletrapp og gangtrapp. Gjennom en estetisk vurdering er det planlagt at bygningsmassens to hovedvolumer (ombygget senter og Coop-bygget) skal fremstå som adskilte bygningselementer med en beslektet karakter, slik at delene gis særpreg samtidig med at anleggets helhetlige fremtoning bevares. Nye inngangspartier fremheves mot den øvrige bebyggelsen. 13

14 Figur 16: Utomhusplan. Kilde: AMB arkitekter. Eksisterende senter vil etter ombygging ha et BRA på ca m2. I reguleringsplanen ønskes det imidlertid å ta høyde for en større utnyttelsesgrad med tanke på en eventuell utvidelse i fremtiden. I bestemmelsene er det derfor satt et maksimalt tillatt bruksareal (BRA) på ca m 2. Denne reguleringsplanen for Lillesand senter er i henhold til overordnede planer. Både kommuneplanen og reguleringsplanen for Tingsaker-Gaupemyr legger opp til handelssenter i området med planformålene forretnings- og kontorbebyggelse. Dette gjennomgås under pkt 4.9 i forbindelse med gjeldende planer i området. Regionalplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder legger en begrensning på dette konkrete området. Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet som samlet sett har et bruksareal på inntil m 2 BRA. Minste enhetsstørrelse for nye bygg er 1200 m 2. I planen er det regulert at eksisterende senter (F/K 2) med Coop Extra (F/K 1) kan ha et samlet tillatt bruksareal (BRA) på m2, hvorav tillatt BRA handelsvirksomhet utgjør m2, og planlagt handelsareal i planen utgjør m2. Eksisterende senter har i dag et areal på m2 BRA 14

15 handelsvirksomhet, og har hatt dette arealet siden I detaljplanen omfordeles disse arealene innenfor området for eksisterende senter (F/K 2 i planen), og det tillates m2 BRA handelsvirksomhet. Samlet bruksareal (BRA) handelsvirksomhet for eksisterende senter og Coop Extra (F/K2 og F/K1) er da m2, og planlagt handelsareal i planen er på m2. Det er også lagt inn i planen at det i Coop Extras (F/K 1) 2. etasje kan etableres kontorarealer med BRA på 2500 m2. planlagt BRA totalt tillatt BRA totalt planlagt BRA handel tillatt BRA handel BRA kontor handelsareal Lillesand senter (eksist.) plan 1.et plan 2.et plan 3.et Sum Coop Extra plan 1.et plan 2.et Sum totalt areal Figur 17 Tabell Arealoppsett bruksareal (BRA) planlagt og tillatt Tilpasning til omgivelser Eksisterende senter vil få en oppgradering, og da i all hovedsak innvendig. Det vil bli revet noe areal i vest, men ellers vil eksisterende senters utseende stort sett beholdes, med unntak av nytt hovedinngangsparti i nord og 2 nye inngangspartier i vest og sør. Eksisterende uttrykk videreføres. Utvidelsen mot nord med Coop Extra er tilpasset eksisterende senter i form og størrelse. Gjennom en estetisk vurdering er det tenkt at bygningsmassens to hovedvolumer (ombygd senter og Coopbygget) skal fremstå som adskilte bygningselementer med en beslektet karakter, slik at delene gis særpreg samtidig med at anleggets helhetlige fremtoning bevares. Nye inngangspartier fremheves mot den øvrige bebyggelsen. Området består av ulike forretningsbygg i ulike størrelser, form og innhold. Eksisterende senter med sin rektangulære form danner med de nærmeste bygningene (Kiwi, Meny og Coop Extra) et helhetlig preg. Ellers beholdes høyden på eksisterende senter og Coop Extra er tilpasset senterets høyder. Arealet som ble igjen etter omleggingen av RV 420, skal nyttes til parkeringsareal ved utvidelsen av senteret. Ny parkeringsplass etableres på nordsiden av eksisterende senter, og sammen med Coop Extra bygget danner det en naturlig avslutning av både parkeringsarealer og forretningsbebyggelse i planen. Parkeringsarealet er tilpasset eksisterende gang og sykkelveier i området og sammen med interne fortau og fotgjengeroverganger i planen danner det naturlige adkomster til og fra senteret for myke trafikanter. 15

16 Figur 18: Illustrasjon av Lillesand senter med omkringliggende bebyggelse. Kilde: AMB Arkitekter Figur 19: Lillesand senter og Coop Extra med parkeringsplass (øverste bilde). Varelevering Coop Extra mot øst (nederste bilde). Kilde: AMB Arkitekter 16

17 Figur 20: Illustrasjon hovedinngang (øverst). Illustrasjon sett fra sør (midten). Illustrasjon sett fra nord (nederst). Kilde AMB Arkitekter 4.8. Tekniske planer Det utarbeides tekniske planer i samarbeid med kommunen. Det medfører omlegging av VA-anlegg samt høyspentkabler slik at disse får en optimal løsning med tanke på regulert plan. Detaljerte planer for VA-anlegg og høyspentkabler vil komme ved byggesøknad Forhold til vedtatte planer Kommuneplan for Lillesand legger føringer for all utbygging og reguleringsplanarbeid i kommunen. Det finnes ingen konkrete bestemmelser for det aktuelle planområdet, men mange generelle bestemmelser som også gjør seg gjeldende her. Det har vært en gjennomgang av disse bestemmelsene sammen med kommunen for å kunne tilfredsstille disse kravene. Planer og utredninger som skal følge planbeskrivelsen, er fremstilt. I forhold til denne type bebyggelse fokuseres det på parkering, universell utforming, samt fasader, skilt og reklame. Parkeringsdekningen i reguleringsplanen for Lillesand Senter er i hht. krav 3 biloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal. Det legges opp til 5 % av parkeringsarealet til parkering for HC. Det er lagt inn en generell bestemmelse ang. tilgjengelighet i henhold til TEK10. Følgende er sagt i bestemmelsene ang. skilting: Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. Plassering av skilt fra forskjellige forretninger i samme bygning skal samordnes slik at det oppnås en god helhetsvirkning. Takreklamer med siluettvirkning tillates ikke. Bestemmelser angående sulfidholdig grunn er videreført i reguleringsplanen. 17

18 Reguleringsplan for Tingsaker Gaupemyr legger noen føringer for området, men de fleste dekkes også inn under kommuneplanens bestemmelser. Bestemmelsene i planen for Tingsaker Gaupemyr går litt lenger angående bygningers utforming, men er ikke veldig konkrete. Byggeområdet for forretnings-/ og kontorbebyggelse i denne planen omfatter både utomhusarealer og bebyggelse. Arealet har en utnyttelsesgrad på 70 % BYA (etter gamle regler hvor parkering ikke var inkludert i BYA). Siden utnyttelsesgraden gjelder for det totale området, er detaljplanen for Lillesand Senter godt innenfor. Etasjehøyde er satt til maks 3,75m. Dette vurderes til å være noe knapt og i detaljplanen for Lillesand Senter er det lagt opp til 4,0-4,5 m bruttohøyde pr. etasje. Økning i etasjehøyde er for å ivareta de nye tekniske kravene i TEK10. Som beskrevet under pkt. 4.6 er forhold til Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder ivaretatt. 5. Trafikkforhold Det er ikke vegareal av betydning innenfor planområdet. Parkeringsplassen er organisert på en god måte i forhold til adkomst. For fotgjengere er det lagt inn fortau langs bygg og det er satt krav om tilgjengelighet for alle. Fra rundkjøring i vest og frem til planområdet er det et utflytende og uoversiktlig trafikkareal. Dette er en problemstilling som kommunen er klar over, og som de kan følge opp ved en passende anledning. Planen legger ikke føringer for endring av kryss mot vest, men det er lagt opp til en oppstramming av vegbanen og opparbeidelse av grøntareal forbi forretningsbebyggelse ved innkjørsel til parkeringsplassen. Lillesand Senter ligger ca. 750 m fra E18 og ca. 1,8 km fra Lillesand sentrum. Senteret har god tilgjengelighet for biler fra disse retningene og boligområdene i øst. Avkjøringen til senteret er lagt til rette med rundkjøringer. Senteret er et lokalsenter hovedsakelig for Lillesands innbyggere. Med tanke på at senteret ligger ca. 1,8 km fra Lillesand sentrum, og mange boligfelt ligger i en avstand på inntil 2,5 km er det mange husstander som har gåavstand / sykkelavstand til senteret. Myke trafikkanter kan benytte en kombinasjon av gang- og sykkelveger og rolige boliggater. I de fleste tilfeller vil nok annen transport likevel være nødvendig med tanke på varer som skal medbringes. Senteret ligger langs kollektivaksen og det er godt tilrettelagt for kollektivtransport med kort vei til bussholdeplass med tilhørende gang og sykkelsti, nordøst for senteret. Ny gang- og sykkelsti i planen er koblet opp mot eksisterende gang- og sykkelsti i vest og nordøst i planområdet og danner en naturlig adkomst til senteret for myke trafikanter. 6. Parkeringsforhold og kapasitet Kommuneplanen krever en parkeringsdekning på 3 parkeringsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for forretningsbygg. For kontorbygg kreves 2 parkeringsplasser pr. 100 m 2 bruksareal. Det skal innenfor planområdet legges til rette for 3 biloppstillingsplasser pr.100 m2 bruksareal, BRA, etablert gulvareal i bebyggelsen. 2 biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal, BRA kontorareal. Det er lagt inn i bestemmelsene at minimum én parkeringsplass også skal fungere som ladestasjon for el-bil. Det legges til rette for 20 plasser for HC-parkering, fordelt på 4 innganger. Det finnes sykkelparkering ved senteret i dag, og disse videreføres i hht. utomhusplan. (figur 21). Det avsettes 30 plasser til sykkelparkering i planen. Disse plassene fordeles etter behov i forbindelse med inngangene. 18

19 Figur 21: Utsnitt av situasjonsplan som viser parkering. Kilde: AMB arkitekter 7. Tilgjengelighet Tilgjengeligheten til senteret er god for både kjøretøy og myke trafikkanter. Som beskrevet under Pkt. 5, Trafikkforhold, er det lagt godt til rette for sykling og gange fra Lillesand sentrum og omliggende boligfelter i retning senteret. Det er også bygget ut et moderne vegsystem mellom Lillesand sentrum og E18 som passerer forbi senteret. Generelt for planområdet er det satt krav om at utforming av planområdet skal bygge på prinsippet om tilgjengelighet for alle. Teknisk forskrift (TEK 10) kap.12 setter krav til universell utforming av byggverk for publikum og arbeidsbygg. Det er ikke satt krav ut over dette i planen. 8. Barn og unges interesser Et bygg med forretnings- og kontorlokaler er i utgangspunktet ikke et oppholdssted for barn. Det vil derfor ikke være krav om lekearealer i tilknytning til slike bygg. Et kjøpesenter kan imidlertid bli et møtested for ungdom, noe som kan være positivt, men krever ingen særskilt tilrettelegging. Kommunens sjekkliste for oppfølging av barn- og unges interesser i planleggingen fokuserer på plassering og utforming av lekeplass i de tilfeller lekeplass må opparbeides i henhold til kommuneplanens krav. Disse kravene gjelder for boligområder. 19

20 9. Forurensning Området hvor planområdet befinner seg, ble først utbygd på 1980-tallet, og er en del av en utbygging hvor totalt ca m3 steinmasse ble sprengt ut. Denne steinmassen inneholder svovelforbindelser i en slik konsentrasjon at avrenning fra massene medfører svært stor metallutlekking og giftig vannmiljø. Kommunen har egne retningslinjer for saksbehandling av planer og tiltak innenfor områder med potensielt sulfidholdig berggrunn. Formålet er å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene. Dette medfører at det må gjøres avbøtende tiltak ved terrenginngrep i planområdet. Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse hvor sulfidholdig berggrunn er et sentralt tema. Nødvendige tiltak beskrives i analysen. Følgende legges inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser: Kommunens retningslinjer for håndtering av sulfidholdig berggrunn jf. Forurensningsforskriftens Kap.2, skal følges ved anleggsarbeider og oppføring av bygg i planområdet. Følgende legges inn som en rekkefølgebestemmelse: Før det gis igangsettelsestillatelse til nye tiltak, skal tiltaksplan for forurenset grunn være godkjent av kommunen og oversendt til Fylkesmannen til orientering. Dette innebærer blant annet at det blir laget en tiltaksplan som fastsetter avbøtende tiltak i anleggsperioden, og begrensninger i forhold til eventuelle overskuddsmasser. Gjeldende lovverk, jmf. Forurensningsforskriften 2-2, viser til at det er forbudt å gjennomføre tiltak i områder med forurensning i grunnen, uten at det skjer i henhold til en godkjent tiltaksplan. For definisjon av forurenset grunn vises det til 2-3, bokstav a) siste ledd. Det vil være kommunen som er forurensningsmyndighet og godkjenner tiltaksplanen. Tiltaksplanen må utarbeides i forbindelse med byggesøknad. Planområdet ligger ikke i nærheten av utvalgte naturtyper eller spesielle arter registrert i Naturbasen. Avrenning vil renne i retning Langedalsvannet via Rennebekken. Rennebekken og Langedalsvannet er allerede sterkt belastet med forurensning. 10. Støy Det utarbeides støyrapport hvor viftestøy av eksisterende anlegg samt planlagte anlegg vil bli belyst, samt støy i forbindelse med varelevering. Denne støyrapporten vil bli ettersendt. 11. Risiko- og sårbarhet ROS-analysen (vedlegg 2) viser at det er identifisert 3 hendelser/situasjoner hvorav alle tre utgjør høy risiko: o Sulfidholdig grunn (7.1, 7.2) Tiltak: Det må tas prøver av massene og utarbeides tiltaksplan for håndtering av allerede utsprengte sulfidholdige masser i området samt tiltak ved utsprengning av nye masser. Følgende legges inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser: Kommunens retningslinjer for håndtering av sulfidholdig berggrunn jf. Forurensningsforskriftens Kap.2, skal følges ved anleggsarbeider og oppføring av bygg i planområdet. Følgende legges inn som en rekkefølgebestemmelse: Før det gis igangsettelsestillatelse til nye tiltak skal tiltaksplan for forurenset grunn være godkjent av kommunen og oversendt til Fylkesmannen til orientering. o Elektromagnetisk stråling (7.3) Tiltak: Høyspentkabel må legges om slik at det oppnås en minimum 5 m brei buffersone mellom kabel og ny bygningskropp. Denne endringen tegnes inn i plankartet. Fra kabel legges en faresone H370 på 5 m til hver side. Følgende legges inn i reguleringsplanens bestemmelser: Før oppføring av nytt bygg påbegynnes må høyspentkabel legges om i hht. plankart. 20

21 12. Energi Det vises til kommunedelplanens krav om utredning av alternative energikilder Eksisterende senter For eksisterende senter, Lillesand senter, videreføres eksisterende anlegg for energiforsyning. Det vil ikke være aktuelt å tilføre/endre bruken til f. eks fornybar energikilde eller fjernvarme. Det vil være økonomisk uhensiktsmessig å tilføre eksisterende bygningsmasse anlegg som fjernvarme eller vannbåren varme. For eventuelt nye lokaler innenfor senteret som ikke har energikilde vil tiltaket være å bruke luft til luft varmepumper. Det er heller ikke tilrettelagt infrastruktur for fjernvarme i området og vi kan ikke se at det skulle være behov for eksisterende senter å tilrettelegge for dette i fremtiden Coop Extra 1. Effektbehov, energibehov. Ettervarmebatteri ventilasjon butikk med full friskluft og luftmengde på m³/h gir 49 kw uten gjenvinning fra kulde. 50 % friskluft 30 kw (tatt ut ved DUT -18 C ). 1 ventilasjon sosiale rom/kontor på maks 5 kw(tatt ut ved DUT -18 C ). Varme garderobe, undervarme er ca 4 kw (tatt ut ved DUT -18 C ). Vindfang på 6 kw. Samlet blir det en effekt på 64 kw. Tilgjengelig varme kuldeanlegg, ca 80 kw. 2. Simulering. Det er tatt utgangspunkt i månedsmiddeltemperatur (Grimstad ). Netto uten varmegjenvinning. Energibehovet beregnet med åpningstid butikk 16 timer 6 dager i uken og hele året Varme ventilasjon Varme gulv Samlet varmebehov , ,3 10,4 14,2 16,8 16,2 12,6 8,2 4,3 1,7 21

22 Med følgende resultat: Teoretisk har en full dekning av gjenvunnet varme fra kuldeanleggene både mht ventilasjon, vindfang og gulv-varme, samt mulighet for salg av varme rundt 50 kw. Ventilasjonsanleggene blir styrt av en CO 2 føler, som sikrer god luftkvalitet i butikkarealene, og som bestemmer mengde friskluft og andel omluft gjennom ventilasjonsaggregatene. Det er kun for butikkarealet at en slik funksjon er automatisert, som arbeidstilsynets forskrifter tillater. Energibehov: full dekning. Eventuell noe backup mht redusert varme ved avriming kuldeanlegg, stans kuldeanlegg, eller at en fanger det opp i reguleringsfunksjonene. Bruk av varmepumpe er ikke aktuelt. Det kan være mulighet for akkumulering av varme fra kuldeanleggene. 13. Innkomne merknader med kommentarer Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesrådmannen De minner om regional plan for senterstruktur og handel Her sies det blant annet følgende: Viktige funksjoner for lokalmiljøet skal lokaliseres i lokalsentre. Disse skal kunne inneholde handels- og tjenestetilbud som maksimalt er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets behov. Tingsaker i Lillesand: Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet som samlet sett har et bruksareal på inntil m 2 BRA. Minste enhetsstørrelse for nye bygg er 1200m2. De har i utgangspunktet ingen merknader. En forventer at detaljreguleringsplan utarbeides i samsvar med regional plan for senterstruktur og handel. Byggegrense må avklares med Statens Vegvesen. Vår kommentar: Det vises generelt til planbeskrivelsen. Planen legger opp til BRA på inntil 15600m 2 handelsvirksomhet totalt for de to byggeområdene. Fylkesmannen i Aust-Agder Lillesand kommune orienterte på planforum den at det er flere planer på Tingsaker. Miljøvernavdelingen forventer at kommunen sikrer at alle planene samlet sett forholder seg til den regionale plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder, med hensyn til samlet størrelse på bruksarealet for handelsvirksomhet på Tingsaker. Miljøvernavdelingen er positiv til at Fasterdammen beholdes og eventuelt tilrettelegges for friluftsliv. Utover dette er miljøvernavdelingen på uttaletidspunktet ikke kjent med andre regionale eller nasjonale miljøverninteresser innenfor planområdet. Viktige miljøverdier kan imidlertid bli avdekket i forbindelse med den videre planprosessen, og det kan være andre miljøverninteresser med stor betydning for lokalsamfunnet som ikke er registrert i våre fagsystemer. Slike eventuelle interesser må ivaretas i endelig plan. Beredskapsmessige innspill: Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres iht. pbl Fylkesmannen har i skriv til kommunen og oppslag på vår hjemmeside høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. 22

23 Innspill fra andre avdelinger ved embetet: Landbruksavdelingen, utdannings- og familieavdelingen og sosial- og helseavdelingen har ingen ytterligere merknader til det påbegynte planarbeidet. Vår kommentar: Planen er i hht. regional plan for senterstruktur og handel. Det vises generelt til planbeskrivelsen. Området som nå reguleres, omfatter ikke naturverninteresser. Fasterdammen ivaretas i plan som blir utarbeidet i forbindelse med etappe 2. Det vises i tillegg til utarbeidet ROS-analyse, hvor det blant annet settes krav til tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig grunn. Thomas Helle, nabo Han stiller seg spørrende til at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig. Han er opptatt av hvordan det nye handelssenteret vil bli utformet, og hvordan utbygger primært skal unngå støy fra vareleveranser, tungtrafikk og støy fra kjølevifter. Sekundert også søppelstank fra avfallscontainere sommerstid og søppel som blåser inn i hagene. De opplever nå store støyplager fra lossing over lasteramper samt støy fra kjølevifter fra dagens drift. Vår kommentar: Det er ikke krav til konsekvensutredning. Det utarbeides støyrapport med tanke på varelevering og støy fra vifter. Det er planlagt et tilbygg for felles innendørs anordning av søppel- og avfallshåndtering. Agder Energi Innenfor reguleringsområde for etappe 1 går det i dag 22 kv høyspent kabler som forsyner en trafokiosk som er plassert i bygg, jf. vedlagt skisse. For område til etappe 2 så går det også 22 kv høyspentkabler samt at det er en frittstående nettstasjon på området, jf vedlagt skisse. Nettstasjonens avstand til nærmeste bygning må ikke være mindre enn 5 m. Vår kommentar: Nettstasjonen er i plankartet markert som byggeområde energianlegg. I tillegg er det lagt på en faresone for høyspenningsanlegg som strekker seg 5 m ut fra nettstasjonen til alle kanter. Høyspentkabel er lagt om for å unngå ny bebyggelse og er også markert med faresone, 5 m til hver side for kabelen. Det er i ROS-analysen satt krav om omlegging av høyspentkabel. 14. Vedlegg 1. Utomhusplan (AMB arkitekter) 2. ROS-analyse (Kristiansen & Selmer-Olsen) 3-6. Illustrasjoner (AMB arkitekter) 23