PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LILLESAND SENTER Plan ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.07.2013. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LILLESAND SENTER Plan ID 2012003476"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LILLESAND SENTER Plan ID

2 INNHOLD 1. Hensikten med planen Gjeldende planer i området Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av planen og planens virkninger Overordnede grep i planen Planens innhold og oppbygning Utforming av planområdet Bebyggelse og anlegg generelt Område FK Område FK Tilpasning til omgivelser Tekniske planer Forhold til vedtatte planer Trafikkforhold Parkeringsforhold og kapasitet Tilgjengelighet Barn og unges interesser Forurensning Støy Risiko- og sårbarhet Energi Eksisterende senter Coop Extra Innkomne merknader med kommentarer Vedlegg

3 1. Hensikten med planen Detaljreguleringsplanen for Lillesand Senter er utarbeidet på oppdrag av Horisont Eiendom AS. I tillegg til Kristiansen & Selmer-Olsen har BRG, AMB arkitekter og Sweco bidradd med faglig innhold i planen. Hensikten med planen er å utvide og modernisere dagens kjøpesenter og utomhusarealene i tilknytning til dette. Utvidelsen skal romme en Coop Extra forretning, og byggene får et felles inngangsparti. Parkeringskapasiteten blir større og utomhusarealene vil få en oppgradering. Senteret skal fremstå visuelt og funksjonelt attraktivt med god tilrettelegging for alle typer publikum. 2. Gjeldende planer i området Reguleringsplan for Tingsaker/Gaupemyr. Innenfor planområdet er formålet byggeområder for Forretning / kontor. Kommuneplan for Lillesand m/ tilhørende bestemmelser. Regionalplan for senterstruktur og handel Aust-Agder. 3. Beskrivelse av dagens situasjon Lillesand senter ligger på Tingsaker ca. 1,8 km fra Lillesand sentrum og ca. 750 m fra E18. Senteret rommer i dag detaljhandel med følgende butikker: Europris, Eurosko, Expert, Floriss, CS Hårstudio, Idas Velvære, Ting og saker, Nille, Rema 1000, Cubus og Apotek 1. Øst for senteret ligger et bygg som rommer forretningen Nettsport, og en kjedebebyggelse som rommer utleieleilighetene til Lillesand Appartements. I samme området finner man også Imams bilpleie og NMS gjenbruk. Ved innkjøringen til senteret i vest finner vi ytterligere 3 forretningsbygg: Kiwi, Rimi og Meny. Ved Rimi ligger en ubetjent bensinstasjon. RV 420 som tidligere gikk foran senteret, er nå lagt i en bue rundt senteret. Langs riksveien er det også en gang- og sykkelsti. Arealet som ble igjen etter omleggingen (mellom ny vei og senter, figur 1-2) skal nå nyttes til parkeringsareal ved utvidelsen av senteret, og er i tråd med ordlyden i makeskifteavtale med Lillesand Kommune av Figur 1: Flyfoto over Tingsakerområdet. Kilde: Knutepunkt Sørlandet 3

4 Figur 2: Flyfoto som viser Lillesand Senter og nærområdet. Kilde: Knutepunkt Sørlandet Figur 3: Foto som viser Lillesand Senter med nærliggende bebyggelse. Kilde: Horisont Eiendom AS. 4

5 Figur 4: Foto som viser Kiwibygget v/lillesand Senter. Kilde: Horisont Eiendom AS. Figur 5: Foto som viser Lillesand Senter, Kiwi, og Meny i bakgrunnen. Kilde: Horisont Eiendom AS. 5

6 Figur 6: Foto som viser innkjøring til Lillesand Senter fra vest. Kilde: Horisont Eiendom AS 4. Beskrivelse av planen og planens virkninger 4.1. Overordnede grep i planen Den utløsende årsaken for denne detaljreguleringsplanen er nybygget til Coop Extra. Utvidelsen må også ses i sammenheng med eksisterende bygning og utearealer, og planen må sikre tilstrekkelig parkeringsdekning. Ved melding om oppstart av planarbeidet ble det vist en planavgrensning som tok med seg arealer øst for eksisterende senter. Arealstatus for dette området er uavklart, og avgjørelser her ligger noe frem i tid. En har derfor delt området inn i to etapper som hver krever separate detaljreguleringsplaner. Figur 7 under viser etappeinndelingen. Etappe to vil ta med seg Fasterdammen og sikre denne som friluftsområde for allmennheten. 6

7 Figur 7: Kart som viser avgrensning for planarbeid, samt inndeling i etapper. Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 4.2. Planens innhold og oppbygning Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, pkt. 1) - Energianlegg (o_en1) - Forretning/kontor (F/K1-2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, pkt. 2) - Kjøreveg (o_v1) - Fortau (FO1-3) - Annen veggrunn varelevering (VARE1) - Tekniske bygg / konstruksjoner (TB1) - Parkeringsplasser (P1-2) Grønnstruktur (PBL 12-5, pkt. 3) - Grønnstruktur Hensynssoner (PBL 12-6) - Høyspenningsanlegg (H370_1) 7

8 - Frisikt (H140_2- H140_5) 4.3. Utforming av planområdet Utomhusplanen, figur 8, omfatter hele planområdet og viser også omkringliggende arealer for å se forholdene i en sammenheng og få et realistisk bilde av fremtidig situasjon. Her vises trafikkarealer for biler og myke trafikanter, grøntarealer og parkering i tillegg til bygningsmassen. Høyder på terreng er lagt på. Utomhusplanen er lagt ved i A3 format. Figur 8: Illustrasjon utomhusplan. Kilde: AMB arkitekter Bebyggelse og anlegg generelt Det er lagt inn føringer i bestemmelsene angående utforming/estetikk og skilting som er felles for både FK1 og FK2. Bebyggelsen innenfor området skal ha en arkitektur og utforming som harmonerer med omkringliggende landskap og bebyggelse. Det skal utarbeides illustrasjoner som viser at ovennevnte krav til estetikk er sikret. Skilting skal samordnes slik at det oppnås en god helhetsvirkning. Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke Område FK1 Det skal oppføres bebyggelse med formål forretning og kontor innenfor området. Det finnes svært konkrete planer for oppføring av Coop Extra-bygget. Byggesaken vil delvis kjøres parallelt med 8

9 reguleringssaken. Omfang av Coop Extra-bygget er beskrevet i egne avsnitt under. I reguleringsplanen ønskes det imidlertid å ta høyde for en større utnyttelsesgrad og høyde med tanke på en eventuell utvidelse i fremtiden. I bestemmelsene er det derfor satt et maksimalt bruksareal (BRA) på 5000 m 2, noe som er mer enn behovet for Coop Extra. Videre er det lagt inn mulighet for 12 m totalhøyde, noe som muliggjør å bygge en andre etasje på toppen av forretningslokalet, mens Coop Extras behov i dag er en etasje med 6,5 m totalhøyde. Beskrivelse av Coop Extra: Tilbygget/utvidelsen er på ca 2500 m2 BRA og har en BYA på 2600m2. Takhøyde er ca 6,5m med opphøyde gesismkanter på maks 8,0 m for å tilpasse seg høyden på eksisterende senter. Det er også en opphøyet teknisk rom på 8,7 m ved vareleveringen. Tilbygget er tiltenkt bygget i stål og betong som hovedkonstruksjon. Stålsøyler og fagverksdragere i stål, og etasjeskiller ved teknisk rom i hulldekkeelementer. Byggets form er rektangulært og legges på tvers av hovedretningen til eksisterende senter. Tilbygget knyttes sammen med senteret ved et felles inngangsparti i overgangen mellom byggene. Inngangspartiet er noe høyere enn tilbygget og i et annet materiale. Tilbygget kles med veggelementer type paroc eller lignende, og med partier av glass og trespiler for å tilpasse seg eksisterende senter som har trespilekledning. Hovedinngangen er felles med senteret. Varelevering og henting av avfall skjer på nord- og østsiden av bygget, lengst bort fra inngangen og parkeringsplass. 9

10 Figur 9 Situasjonsplan Coop Extra. Kilde: Kristiansen og Selmer-Olsen AS 10

11 Figur 10 Planforslag Coop Extra. Kilde Kristiansen og Selmer-Olsen AS Figur 11: Illustrasjon av nye Lillesand Senter med Coop Extra. Kilde: AMB arkitekter. Figur 12: Illustrasjon av nye Lillesand Senter med Coop Extra. Kilde: AMB arkitekter. 11

12 Figur 13 Fasader Coop Extra. Kilde: Kristiansen og Selmer-Olsen AS Figur 14: Perspektiver Coop Extra. Kilde: Kristiansen og Selmer-Olsen AS 12

13 4.6. Område FK2 Beskrivelse av Lillesand senter Dagens Lillesand Senter er et resultat av en utbygging og oppgradering av tidligere E18 møbelsenter. Senteret gjennomgikk i 2004/05 en betydelig oppgradering. Figur 15: Foto som viser Lillesand Senter. Kilde: Horisont Eiendom AS Med flytting av E18 har det oppstått muligheter for en ytterligere utvidelse av Lillesand Senter. Adkomstsituasjon og utomhusanlegg for dagens Lillesand Senter er basert på tidligere tomtegrenser og veiforhold. Med utgangspunkt i en ny mulighetsanalyse har man utviklet innsendt planforslag. Parkeringsareal ved senterets nordside ligger med et svakt naturlig fall mot dagens inngangsnivå 1. etasje. En tilsvarende adkomst er tenkt opp mot nytt inngangsparti mot vest. Det nye inngangspartiet med ny fasade vil gi en naturlig adkomst til eksisterende senters 2. etasje. Ved å rive noen av de eldste delene av eksisterende bygningsmasse, får man her et parkeringsareal som danner en åpen plass som henvender seg mot nabobebyggelsen og Meny m.m. Dette arealet kobles mot parkeringsarealer i syd via en ny vei ved senterets sydside. (se figur 16). Ved eksisterende senters nordside anlegges et frittstående bygg til Coop Extra. Det nye tilbygget vil i samspill med eksisterende bygningsmasse skape en naturlig avslutning av både parkeringsarealer og forretningsbebyggelse på Tingsaker. I bindeleddet mellom nytt Coop-bygg og eksisterende bygningsmasse anlegges et nytt felles inngangsparti. Eksisterende planløsning og bruk for dagens 1. etasje vil i all hovedsak bli videreført. Mot syd er det vist mulighet for et tilbygg for felles innendørs anordning av søppel- og avfallshåndtering. Dagens 2. etasje bygges om og tilpasses nytt inngangsparti mot vest, med ny innvendig sirkulasjon, ny heis, rulletrapp og gangtrapp. Gjennom en estetisk vurdering er det planlagt at bygningsmassens to hovedvolumer (ombygget senter og Coop-bygget) skal fremstå som adskilte bygningselementer med en beslektet karakter, slik at delene gis særpreg samtidig med at anleggets helhetlige fremtoning bevares. Nye inngangspartier fremheves mot den øvrige bebyggelsen. 13

14 Figur 16: Utomhusplan. Kilde: AMB arkitekter. Eksisterende senter vil etter ombygging ha et BRA på ca m2. I reguleringsplanen ønskes det imidlertid å ta høyde for en større utnyttelsesgrad med tanke på en eventuell utvidelse i fremtiden. I bestemmelsene er det derfor satt et maksimalt tillatt bruksareal (BRA) på ca m 2. Denne reguleringsplanen for Lillesand senter er i henhold til overordnede planer. Både kommuneplanen og reguleringsplanen for Tingsaker-Gaupemyr legger opp til handelssenter i området med planformålene forretnings- og kontorbebyggelse. Dette gjennomgås under pkt 4.9 i forbindelse med gjeldende planer i området. Regionalplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder legger en begrensning på dette konkrete området. Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet som samlet sett har et bruksareal på inntil m 2 BRA. Minste enhetsstørrelse for nye bygg er 1200 m 2. I planen er det regulert at eksisterende senter (F/K 2) med Coop Extra (F/K 1) kan ha et samlet tillatt bruksareal (BRA) på m2, hvorav tillatt BRA handelsvirksomhet utgjør m2, og planlagt handelsareal i planen utgjør m2. Eksisterende senter har i dag et areal på m2 BRA 14

15 handelsvirksomhet, og har hatt dette arealet siden I detaljplanen omfordeles disse arealene innenfor området for eksisterende senter (F/K 2 i planen), og det tillates m2 BRA handelsvirksomhet. Samlet bruksareal (BRA) handelsvirksomhet for eksisterende senter og Coop Extra (F/K2 og F/K1) er da m2, og planlagt handelsareal i planen er på m2. Det er også lagt inn i planen at det i Coop Extras (F/K 1) 2. etasje kan etableres kontorarealer med BRA på 2500 m2. planlagt BRA totalt tillatt BRA totalt planlagt BRA handel tillatt BRA handel BRA kontor handelsareal Lillesand senter (eksist.) plan 1.et plan 2.et plan 3.et Sum Coop Extra plan 1.et plan 2.et Sum totalt areal Figur 17 Tabell Arealoppsett bruksareal (BRA) planlagt og tillatt Tilpasning til omgivelser Eksisterende senter vil få en oppgradering, og da i all hovedsak innvendig. Det vil bli revet noe areal i vest, men ellers vil eksisterende senters utseende stort sett beholdes, med unntak av nytt hovedinngangsparti i nord og 2 nye inngangspartier i vest og sør. Eksisterende uttrykk videreføres. Utvidelsen mot nord med Coop Extra er tilpasset eksisterende senter i form og størrelse. Gjennom en estetisk vurdering er det tenkt at bygningsmassens to hovedvolumer (ombygd senter og Coopbygget) skal fremstå som adskilte bygningselementer med en beslektet karakter, slik at delene gis særpreg samtidig med at anleggets helhetlige fremtoning bevares. Nye inngangspartier fremheves mot den øvrige bebyggelsen. Området består av ulike forretningsbygg i ulike størrelser, form og innhold. Eksisterende senter med sin rektangulære form danner med de nærmeste bygningene (Kiwi, Meny og Coop Extra) et helhetlig preg. Ellers beholdes høyden på eksisterende senter og Coop Extra er tilpasset senterets høyder. Arealet som ble igjen etter omleggingen av RV 420, skal nyttes til parkeringsareal ved utvidelsen av senteret. Ny parkeringsplass etableres på nordsiden av eksisterende senter, og sammen med Coop Extra bygget danner det en naturlig avslutning av både parkeringsarealer og forretningsbebyggelse i planen. Parkeringsarealet er tilpasset eksisterende gang og sykkelveier i området og sammen med interne fortau og fotgjengeroverganger i planen danner det naturlige adkomster til og fra senteret for myke trafikanter. 15

16 Figur 18: Illustrasjon av Lillesand senter med omkringliggende bebyggelse. Kilde: AMB Arkitekter Figur 19: Lillesand senter og Coop Extra med parkeringsplass (øverste bilde). Varelevering Coop Extra mot øst (nederste bilde). Kilde: AMB Arkitekter 16

17 Figur 20: Illustrasjon hovedinngang (øverst). Illustrasjon sett fra sør (midten). Illustrasjon sett fra nord (nederst). Kilde AMB Arkitekter 4.8. Tekniske planer Det utarbeides tekniske planer i samarbeid med kommunen. Det medfører omlegging av VA-anlegg samt høyspentkabler slik at disse får en optimal løsning med tanke på regulert plan. Detaljerte planer for VA-anlegg og høyspentkabler vil komme ved byggesøknad Forhold til vedtatte planer Kommuneplan for Lillesand legger føringer for all utbygging og reguleringsplanarbeid i kommunen. Det finnes ingen konkrete bestemmelser for det aktuelle planområdet, men mange generelle bestemmelser som også gjør seg gjeldende her. Det har vært en gjennomgang av disse bestemmelsene sammen med kommunen for å kunne tilfredsstille disse kravene. Planer og utredninger som skal følge planbeskrivelsen, er fremstilt. I forhold til denne type bebyggelse fokuseres det på parkering, universell utforming, samt fasader, skilt og reklame. Parkeringsdekningen i reguleringsplanen for Lillesand Senter er i hht. krav 3 biloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal. Det legges opp til 5 % av parkeringsarealet til parkering for HC. Det er lagt inn en generell bestemmelse ang. tilgjengelighet i henhold til TEK10. Følgende er sagt i bestemmelsene ang. skilting: Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. Plassering av skilt fra forskjellige forretninger i samme bygning skal samordnes slik at det oppnås en god helhetsvirkning. Takreklamer med siluettvirkning tillates ikke. Bestemmelser angående sulfidholdig grunn er videreført i reguleringsplanen. 17

18 Reguleringsplan for Tingsaker Gaupemyr legger noen føringer for området, men de fleste dekkes også inn under kommuneplanens bestemmelser. Bestemmelsene i planen for Tingsaker Gaupemyr går litt lenger angående bygningers utforming, men er ikke veldig konkrete. Byggeområdet for forretnings-/ og kontorbebyggelse i denne planen omfatter både utomhusarealer og bebyggelse. Arealet har en utnyttelsesgrad på 70 % BYA (etter gamle regler hvor parkering ikke var inkludert i BYA). Siden utnyttelsesgraden gjelder for det totale området, er detaljplanen for Lillesand Senter godt innenfor. Etasjehøyde er satt til maks 3,75m. Dette vurderes til å være noe knapt og i detaljplanen for Lillesand Senter er det lagt opp til 4,0-4,5 m bruttohøyde pr. etasje. Økning i etasjehøyde er for å ivareta de nye tekniske kravene i TEK10. Som beskrevet under pkt. 4.6 er forhold til Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder ivaretatt. 5. Trafikkforhold Det er ikke vegareal av betydning innenfor planområdet. Parkeringsplassen er organisert på en god måte i forhold til adkomst. For fotgjengere er det lagt inn fortau langs bygg og det er satt krav om tilgjengelighet for alle. Fra rundkjøring i vest og frem til planområdet er det et utflytende og uoversiktlig trafikkareal. Dette er en problemstilling som kommunen er klar over, og som de kan følge opp ved en passende anledning. Planen legger ikke føringer for endring av kryss mot vest, men det er lagt opp til en oppstramming av vegbanen og opparbeidelse av grøntareal forbi forretningsbebyggelse ved innkjørsel til parkeringsplassen. Lillesand Senter ligger ca. 750 m fra E18 og ca. 1,8 km fra Lillesand sentrum. Senteret har god tilgjengelighet for biler fra disse retningene og boligområdene i øst. Avkjøringen til senteret er lagt til rette med rundkjøringer. Senteret er et lokalsenter hovedsakelig for Lillesands innbyggere. Med tanke på at senteret ligger ca. 1,8 km fra Lillesand sentrum, og mange boligfelt ligger i en avstand på inntil 2,5 km er det mange husstander som har gåavstand / sykkelavstand til senteret. Myke trafikkanter kan benytte en kombinasjon av gang- og sykkelveger og rolige boliggater. I de fleste tilfeller vil nok annen transport likevel være nødvendig med tanke på varer som skal medbringes. Senteret ligger langs kollektivaksen og det er godt tilrettelagt for kollektivtransport med kort vei til bussholdeplass med tilhørende gang og sykkelsti, nordøst for senteret. Ny gang- og sykkelsti i planen er koblet opp mot eksisterende gang- og sykkelsti i vest og nordøst i planområdet og danner en naturlig adkomst til senteret for myke trafikanter. 6. Parkeringsforhold og kapasitet Kommuneplanen krever en parkeringsdekning på 3 parkeringsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for forretningsbygg. For kontorbygg kreves 2 parkeringsplasser pr. 100 m 2 bruksareal. Det skal innenfor planområdet legges til rette for 3 biloppstillingsplasser pr.100 m2 bruksareal, BRA, etablert gulvareal i bebyggelsen. 2 biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal, BRA kontorareal. Det er lagt inn i bestemmelsene at minimum én parkeringsplass også skal fungere som ladestasjon for el-bil. Det legges til rette for 20 plasser for HC-parkering, fordelt på 4 innganger. Det finnes sykkelparkering ved senteret i dag, og disse videreføres i hht. utomhusplan. (figur 21). Det avsettes 30 plasser til sykkelparkering i planen. Disse plassene fordeles etter behov i forbindelse med inngangene. 18

19 Figur 21: Utsnitt av situasjonsplan som viser parkering. Kilde: AMB arkitekter 7. Tilgjengelighet Tilgjengeligheten til senteret er god for både kjøretøy og myke trafikkanter. Som beskrevet under Pkt. 5, Trafikkforhold, er det lagt godt til rette for sykling og gange fra Lillesand sentrum og omliggende boligfelter i retning senteret. Det er også bygget ut et moderne vegsystem mellom Lillesand sentrum og E18 som passerer forbi senteret. Generelt for planområdet er det satt krav om at utforming av planområdet skal bygge på prinsippet om tilgjengelighet for alle. Teknisk forskrift (TEK 10) kap.12 setter krav til universell utforming av byggverk for publikum og arbeidsbygg. Det er ikke satt krav ut over dette i planen. 8. Barn og unges interesser Et bygg med forretnings- og kontorlokaler er i utgangspunktet ikke et oppholdssted for barn. Det vil derfor ikke være krav om lekearealer i tilknytning til slike bygg. Et kjøpesenter kan imidlertid bli et møtested for ungdom, noe som kan være positivt, men krever ingen særskilt tilrettelegging. Kommunens sjekkliste for oppfølging av barn- og unges interesser i planleggingen fokuserer på plassering og utforming av lekeplass i de tilfeller lekeplass må opparbeides i henhold til kommuneplanens krav. Disse kravene gjelder for boligområder. 19

20 9. Forurensning Området hvor planområdet befinner seg, ble først utbygd på 1980-tallet, og er en del av en utbygging hvor totalt ca m3 steinmasse ble sprengt ut. Denne steinmassen inneholder svovelforbindelser i en slik konsentrasjon at avrenning fra massene medfører svært stor metallutlekking og giftig vannmiljø. Kommunen har egne retningslinjer for saksbehandling av planer og tiltak innenfor områder med potensielt sulfidholdig berggrunn. Formålet er å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene. Dette medfører at det må gjøres avbøtende tiltak ved terrenginngrep i planområdet. Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse hvor sulfidholdig berggrunn er et sentralt tema. Nødvendige tiltak beskrives i analysen. Følgende legges inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser: Kommunens retningslinjer for håndtering av sulfidholdig berggrunn jf. Forurensningsforskriftens Kap.2, skal følges ved anleggsarbeider og oppføring av bygg i planområdet. Følgende legges inn som en rekkefølgebestemmelse: Før det gis igangsettelsestillatelse til nye tiltak, skal tiltaksplan for forurenset grunn være godkjent av kommunen og oversendt til Fylkesmannen til orientering. Dette innebærer blant annet at det blir laget en tiltaksplan som fastsetter avbøtende tiltak i anleggsperioden, og begrensninger i forhold til eventuelle overskuddsmasser. Gjeldende lovverk, jmf. Forurensningsforskriften 2-2, viser til at det er forbudt å gjennomføre tiltak i områder med forurensning i grunnen, uten at det skjer i henhold til en godkjent tiltaksplan. For definisjon av forurenset grunn vises det til 2-3, bokstav a) siste ledd. Det vil være kommunen som er forurensningsmyndighet og godkjenner tiltaksplanen. Tiltaksplanen må utarbeides i forbindelse med byggesøknad. Planområdet ligger ikke i nærheten av utvalgte naturtyper eller spesielle arter registrert i Naturbasen. Avrenning vil renne i retning Langedalsvannet via Rennebekken. Rennebekken og Langedalsvannet er allerede sterkt belastet med forurensning. 10. Støy Det utarbeides støyrapport hvor viftestøy av eksisterende anlegg samt planlagte anlegg vil bli belyst, samt støy i forbindelse med varelevering. Denne støyrapporten vil bli ettersendt. 11. Risiko- og sårbarhet ROS-analysen (vedlegg 2) viser at det er identifisert 3 hendelser/situasjoner hvorav alle tre utgjør høy risiko: o Sulfidholdig grunn (7.1, 7.2) Tiltak: Det må tas prøver av massene og utarbeides tiltaksplan for håndtering av allerede utsprengte sulfidholdige masser i området samt tiltak ved utsprengning av nye masser. Følgende legges inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser: Kommunens retningslinjer for håndtering av sulfidholdig berggrunn jf. Forurensningsforskriftens Kap.2, skal følges ved anleggsarbeider og oppføring av bygg i planområdet. Følgende legges inn som en rekkefølgebestemmelse: Før det gis igangsettelsestillatelse til nye tiltak skal tiltaksplan for forurenset grunn være godkjent av kommunen og oversendt til Fylkesmannen til orientering. o Elektromagnetisk stråling (7.3) Tiltak: Høyspentkabel må legges om slik at det oppnås en minimum 5 m brei buffersone mellom kabel og ny bygningskropp. Denne endringen tegnes inn i plankartet. Fra kabel legges en faresone H370 på 5 m til hver side. Følgende legges inn i reguleringsplanens bestemmelser: Før oppføring av nytt bygg påbegynnes må høyspentkabel legges om i hht. plankart. 20

21 12. Energi Det vises til kommunedelplanens krav om utredning av alternative energikilder Eksisterende senter For eksisterende senter, Lillesand senter, videreføres eksisterende anlegg for energiforsyning. Det vil ikke være aktuelt å tilføre/endre bruken til f. eks fornybar energikilde eller fjernvarme. Det vil være økonomisk uhensiktsmessig å tilføre eksisterende bygningsmasse anlegg som fjernvarme eller vannbåren varme. For eventuelt nye lokaler innenfor senteret som ikke har energikilde vil tiltaket være å bruke luft til luft varmepumper. Det er heller ikke tilrettelagt infrastruktur for fjernvarme i området og vi kan ikke se at det skulle være behov for eksisterende senter å tilrettelegge for dette i fremtiden Coop Extra 1. Effektbehov, energibehov. Ettervarmebatteri ventilasjon butikk med full friskluft og luftmengde på m³/h gir 49 kw uten gjenvinning fra kulde. 50 % friskluft 30 kw (tatt ut ved DUT -18 C ). 1 ventilasjon sosiale rom/kontor på maks 5 kw(tatt ut ved DUT -18 C ). Varme garderobe, undervarme er ca 4 kw (tatt ut ved DUT -18 C ). Vindfang på 6 kw. Samlet blir det en effekt på 64 kw. Tilgjengelig varme kuldeanlegg, ca 80 kw. 2. Simulering. Det er tatt utgangspunkt i månedsmiddeltemperatur (Grimstad ). Netto uten varmegjenvinning. Energibehovet beregnet med åpningstid butikk 16 timer 6 dager i uken og hele året Varme ventilasjon Varme gulv Samlet varmebehov , ,3 10,4 14,2 16,8 16,2 12,6 8,2 4,3 1,7 21

22 Med følgende resultat: Teoretisk har en full dekning av gjenvunnet varme fra kuldeanleggene både mht ventilasjon, vindfang og gulv-varme, samt mulighet for salg av varme rundt 50 kw. Ventilasjonsanleggene blir styrt av en CO 2 føler, som sikrer god luftkvalitet i butikkarealene, og som bestemmer mengde friskluft og andel omluft gjennom ventilasjonsaggregatene. Det er kun for butikkarealet at en slik funksjon er automatisert, som arbeidstilsynets forskrifter tillater. Energibehov: full dekning. Eventuell noe backup mht redusert varme ved avriming kuldeanlegg, stans kuldeanlegg, eller at en fanger det opp i reguleringsfunksjonene. Bruk av varmepumpe er ikke aktuelt. Det kan være mulighet for akkumulering av varme fra kuldeanleggene. 13. Innkomne merknader med kommentarer Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesrådmannen De minner om regional plan for senterstruktur og handel Her sies det blant annet følgende: Viktige funksjoner for lokalmiljøet skal lokaliseres i lokalsentre. Disse skal kunne inneholde handels- og tjenestetilbud som maksimalt er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets behov. Tingsaker i Lillesand: Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet som samlet sett har et bruksareal på inntil m 2 BRA. Minste enhetsstørrelse for nye bygg er 1200m2. De har i utgangspunktet ingen merknader. En forventer at detaljreguleringsplan utarbeides i samsvar med regional plan for senterstruktur og handel. Byggegrense må avklares med Statens Vegvesen. Vår kommentar: Det vises generelt til planbeskrivelsen. Planen legger opp til BRA på inntil 15600m 2 handelsvirksomhet totalt for de to byggeområdene. Fylkesmannen i Aust-Agder Lillesand kommune orienterte på planforum den at det er flere planer på Tingsaker. Miljøvernavdelingen forventer at kommunen sikrer at alle planene samlet sett forholder seg til den regionale plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder, med hensyn til samlet størrelse på bruksarealet for handelsvirksomhet på Tingsaker. Miljøvernavdelingen er positiv til at Fasterdammen beholdes og eventuelt tilrettelegges for friluftsliv. Utover dette er miljøvernavdelingen på uttaletidspunktet ikke kjent med andre regionale eller nasjonale miljøverninteresser innenfor planområdet. Viktige miljøverdier kan imidlertid bli avdekket i forbindelse med den videre planprosessen, og det kan være andre miljøverninteresser med stor betydning for lokalsamfunnet som ikke er registrert i våre fagsystemer. Slike eventuelle interesser må ivaretas i endelig plan. Beredskapsmessige innspill: Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres iht. pbl Fylkesmannen har i skriv til kommunen og oppslag på vår hjemmeside høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. 22

23 Innspill fra andre avdelinger ved embetet: Landbruksavdelingen, utdannings- og familieavdelingen og sosial- og helseavdelingen har ingen ytterligere merknader til det påbegynte planarbeidet. Vår kommentar: Planen er i hht. regional plan for senterstruktur og handel. Det vises generelt til planbeskrivelsen. Området som nå reguleres, omfatter ikke naturverninteresser. Fasterdammen ivaretas i plan som blir utarbeidet i forbindelse med etappe 2. Det vises i tillegg til utarbeidet ROS-analyse, hvor det blant annet settes krav til tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig grunn. Thomas Helle, nabo Han stiller seg spørrende til at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig. Han er opptatt av hvordan det nye handelssenteret vil bli utformet, og hvordan utbygger primært skal unngå støy fra vareleveranser, tungtrafikk og støy fra kjølevifter. Sekundert også søppelstank fra avfallscontainere sommerstid og søppel som blåser inn i hagene. De opplever nå store støyplager fra lossing over lasteramper samt støy fra kjølevifter fra dagens drift. Vår kommentar: Det er ikke krav til konsekvensutredning. Det utarbeides støyrapport med tanke på varelevering og støy fra vifter. Det er planlagt et tilbygg for felles innendørs anordning av søppel- og avfallshåndtering. Agder Energi Innenfor reguleringsområde for etappe 1 går det i dag 22 kv høyspent kabler som forsyner en trafokiosk som er plassert i bygg, jf. vedlagt skisse. For område til etappe 2 så går det også 22 kv høyspentkabler samt at det er en frittstående nettstasjon på området, jf vedlagt skisse. Nettstasjonens avstand til nærmeste bygning må ikke være mindre enn 5 m. Vår kommentar: Nettstasjonen er i plankartet markert som byggeområde energianlegg. I tillegg er det lagt på en faresone for høyspenningsanlegg som strekker seg 5 m ut fra nettstasjonen til alle kanter. Høyspentkabel er lagt om for å unngå ny bebyggelse og er også markert med faresone, 5 m til hver side for kabelen. Det er i ROS-analysen satt krav om omlegging av høyspentkabel. 14. Vedlegg 1. Utomhusplan (AMB arkitekter) 2. ROS-analyse (Kristiansen & Selmer-Olsen) 3-6. Illustrasjoner (AMB arkitekter) 23

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Arkivsak: 10/2209 Arkivkode: PLAN 5033 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - Godkjent i Karmøy kommunestyre 22.11.11 sak 77/11

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Hafslundsøy barnehage

Hafslundsøy barnehage Nasjonal plan ID: 0105 24038 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 25.09.2014 Datert: 27.09.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Planbestemmelser, Plan 20120132 Næringsområde Veterinærvirksomhet, Soma Side 1

Planbestemmelser, Plan 20120132 Næringsområde Veterinærvirksomhet, Soma Side 1 Planbestemmelser, Plan 20120132 Næringsområde Veterinærvirksomhet, Soma Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Rom næringsområdebyggetrinn

Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Rom næringsområdebyggetrinn Arkiv: 156/8/L42/L12 Saksmappe: 2013/790-5750/2014 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 28.04.2014 Gnr. 156, bnr. 8 - Rom næringsområde, vedtak om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008. Nye Skansen kjøpesenter forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 08/1798-7 Planforslag er datert: 06.11.2008 Dato for siste revisjon av plankartet: 14.10.2009 Dato

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer