Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Hilde Borger Medlem Høyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Hilde Borger Medlem Høyre"

Transkript

1 1 Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum Dato: Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Kristelig Folkeparti Andreas Lervik Nestleder Arbeiderpartiet Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet Ole Hagen Medlem Arbeiderpartiet Lars Vangen Medlem Senterpartiet Gretha Kant Medlem Høyre Tor Prøitz Medlem Høyre Kjell Håvard Jensen Medlem Fremskrittspartiet Hanne Therese S. Myhrer Medlem Fremskrittspartiet Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Hilde Borger Medlem Høyre Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Antonsen Aase Furali Arbeiderpartiet Thor Hals Hilde Borger Høyre Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Atle Haga Fylkesrådmann Margrethe Corneliussen Utvalgssekretær Kirsti Sand Aune møtte som bisitter for Arbeiderpartiets gruppe. Møtet startet med busstur til Solbergtårnet og helleristningene på Solberg. Informasjon ble gitt av fylkeskonservator Anne-Sophie Hygen og konservator/arkeolog Linda Nordeide. Turen gikk videre for å se nærturområdene i Sarpsborgmarka. Friluftsrådgiver Pål Erik Jensen fra ØFK og Bjørn Steinar Syversen fra Sarpsborg kommune viste komiteen populære, tilrettelagte utfartssteder. Møtet fortsatte med samling i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum. Direktør Gunn Mona Ekornes ønsket velkommen og ga en orientering om museene. Prosjektleder for den nye Kråkerøyforbindelsen, Tor Stabbetorp, orienterte om situasjonen nå og fremover og prosjektets økonomiske situasjon. Folkevalgtopplæringen besto denne gangen av presentasjon av Energi i v/næringsrådgiver på klima og energi, Joakim Sveli, El-biler v/president i EVU Norway (Electric Vehicle Union), Rune Haaland og kulturminnevern v/fylkeskonservator Anne-Sophie Hygen. SMK-komiteen har mottatt en henvendelse fra Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i Halden kommune der de ber om sak nr. 21/2012 utsettes med bakgrunn i Hovedutvalgets vedtak i møte : «Halden kommune vil be Fylkeskommunen utsette behandling av

2 saken i sitt møte den 14. mars til etter 15. april, slik at saken kan behandles politisk i Halden kommune» 2

3 3 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 13/2012 Oppnevning av fylkeskommunal representant til 5 arbeidsgruppe for Østre linje PS 14/2012 Se s kulturminner - program for tilgjengeliggjøring av 5 førreformatoriske kulturminner i PS 15/2012 Kulturminnearbeid i kommunene - utvikling av 6 kompetansemodeller innenfor Kunnskapsløftet PS 16/2012 Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring - 6 prosjektskisse Middelalderen i - kirkesteder og pilegrimsleder PS 17/2012 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen i PS 18/2012 Fordeling av statlige friluftsmidler PS 19/2012 Status for drift av kjørekontor for bestillingstrafikk i 11 PS 20/2012 Søknad om tilskudd til 4 hurtigladere fra Ishavskraft AS 11 PS 21/2012 Forslag til løsning - fylkesvei 22 - Haakon VIIs vei - Halden 13 kommune PS 22/2012 Orienteringssaker i samferdsel, miljø og klimakomiteen mars 2012

4 4 PS 13/2012 Oppnevning av fylkeskommunal representant til arbeidsgruppe for Østre linje fylkeskommune oppnevner. til arbeidsgruppen for Østre linje. Andreas Lervik (Ap) fremmet forslag om å oversende saken til behandling i Fylkesutvalget, og at SMK-komiteen tar saken til orientering. Andreas Lerviks forslag om å oversende saken til behandling i Fylkesutvalget ble enstemmig vedtatt. SMK-komiteen oversender saken til behandling i Fylkesutvalget og komiteen tar saken til orientering. PS 14/2012 Se s kulturminner - program for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i Program for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i vedtas. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken. ble enstemmig vedtatt. Program for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i vedtas. PS 15/2012 Kulturminnearbeid i kommunene - utvikling av kompetansemodeller innenfor Kunnskapsløftet 1. fylkeskommune tar imot invitasjonen fra Riksantikvaren til å delta i satsingsområdet «Kulturminnearbeid i kommunene / utvikling av kompetansemodeller».

5 5 2. Fylkeskommunens egenandel i 2012 dekkes med inntil kr gjennom omdisponeringer innenfor kulturminnebudsjettet, forutsatt minst et tilsvarende beløp fra Riksantikvaren. 3. Kostnadene i 2013, 2014 og 2015 innarbeides i økonomiplan og budsjett. Ole Hagen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: Til Fylkesrådmannens forslag til vedtak, foreslås et nytt pkt Fylkeskommunens egenandel i 2012 dekkes med inntil kr , forutsatt minst et tilsvarende beløp fra Riksantikvaren. Kr dekkes gjennom omdisponeringer innenfor kulturminnebudsjettet. Kr tas fra SMK-komiteens disposisjonspost. Ole Hagens endringsforslag, der får et nytt pkt. 2, ble enstemmig vedtatt. 1. fylkeskommune tar imot invitasjonen fra Riksantikvaren til å delta i satsingsområdet «Kulturminnearbeid i kommunene / utvikling av kompetansemodeller». 2. Fylkeskommunens egenandel i 2012 dekkes med inntil kr , forutsatt minst et tilsvarende beløp fra Riksantikvaren. Kr dekkes gjennom omdisponeringer innenfor kulturminnebudsjettet. Kr tas fra SMK-komiteens disposisjonspost. 3. Kostnadene i 2013, 2014 og 2015 innarbeides i økonomiplan og budsjett. PS 16/2012 Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring - prosjektskisse Middelalderen i - kirkesteder og pilegrimsleder Fylkesrådmannens vedtak 1. Samferdsel, miljø og klima-komiteen gir sin tilslutning til at prosjektskissen Middelalderen i kirkesteder og pilegrimsleder er oversendt Riksantikvaren som fylkeskommunes verdiskapingsprosjekt Forutsatt Riksantikvarens godkjennelse av prosjektet, vil det bli utarbeidet en prosjektplan med finansiering av fylkeskommunens årlige egenandel. Saken ble drøftet. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken. ble enstemmig vedtatt 1. Samferdsel, miljø og klima-komiteen gir sin tilslutning til at prosjektskissen

6 6 Middelalderen i kirkesteder og pilegrimsleder er oversendt Riksantikvaren som fylkeskommunes verdiskapingsprosjekt Forutsatt Riksantikvarens godkjennelse av prosjektet, vil det bli utarbeidet en prosjektplan med finansiering av fylkeskommunens årlige egenandel. PS 17/2012 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen i 2012 Riksantikvarens prioriteringsbrev til fylkeskommune for 2012 tas til orientering. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering. Riksantikvarens prioriteringsbrev til fylkeskommune for 2012 tas til orientering. PS 18/2012 Fordeling av statlige friluftsmidler Fra posten Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1427, post 31) fordeles tilskuddene i 2012 til følgende tiltak: Søker Prosjekt Kostnad Søknadssum Tildelt Rakkestad kommune Kolbjørnviksjøen oppgradsering av badeplass Marker kommune Husborn - tilrettelegging og skjøtsel Sarpsborg kommune Øketangen tilrettelegging Oslofjordens friluftsråd Stuvika Oppgradering Fredrikstad kommune Nye badetrapper Oslofjordens friluftsråd Tilrettelegging Storesand Våler kommune Skjøtsel Gudøya Våler kommune Skjøtsel Haratangen og Rødsundbrua Hvaler kommune Tilrettelegging Kroksand Oslofjordens friluftsråd Tilrettelegging Akerøya

7 7 Oslofjordens friluftsråd Homlungen kystledhytte Oslofjordens friluftsråd Kystled steinbrottet på Spjærøy Fredrikstad kommune Parkering Djupeklo Fredrikstad kommune Molok(nedgravd søppelbeholder) Vispen DNT Vannsjø Skjærviken lokalsamfunnsutvalg Ivar Vågen Lions Club Borge Utkikkstårn på Fugleleiken i Råde Utbedring av vei til lavvo Universell tursti på Grååsen friluftsområde Prosjekt Borge varde "Vetatoppen" Fra posten Tilskudd til friluftslivstiltak (kap 1427, post 74) (aktivitetsmidler) fordeles tilskuddene i 2012 til følgende aktiviteter: Søker Prosjekt Kostnad Søknadssum Tildelt Aremark kommune Bøensætre Askim og Omegn JFF Fisk med oss Oslofjordens friluftsråd Naturlos i Oslofjordens friluftsråd Læring i friluft Oslofjordens friluftsråd Ferieklubber i Naturvernforbundet i Din nabo er en drage Sarpsborg kommune Friluftslivets uke Sarpsborg kommune Månedens tur Råde JFF Kurs i seljakt DNT-Nedre glomma Barnas turlag NOF- Guidede turer Norges Blindeforbund Blind ung stut kom deg ut. Fjelltur for blinde Astma og allergiforbundet Fredrikstad frikirke speidergruppe NJFF- Alpint for unge med astma En uke midt i telttur til Tautra Fiske og friluftsliv for barn og unge

8 8 Oslofjordens friluftsråd Informasjonstiltak for Kystleden i Oslofjorden Fredrikstad frikirke speidere Fredrikstad frikirke speidere Stiftelsen La Skøyta Leve Skogen som møteplass Utfordringen Kystkulturfriluftsliv Eventuelle økninger i tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning fordeles av fylkesrådmannen etter prinsippene i Regional plan for fysisk aktivitet Søknader som har fått avkorting skal prioriteres. Saken ble drøftet. Klargjøring i forhold til tildelinger ble gitt av Fylkesrådmannen. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken. ble enstemmig vedtatt 1. Fra posten Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1427, post 31) fordeles tilskuddene i 2012 til følgende tiltak: Søker Prosjekt Kostnad Søknadssum Tildelt Rakkestad kommune Kolbjørnviksjøen oppgradsering av badeplass Marker kommune Husborn - tilrettelegging og skjøtsel Sarpsborg kommune Øketangen tilrettelegging Oslofjordens friluftsråd Stuvika Oppgradering Fredrikstad kommune Nye badetrapper Oslofjordens friluftsråd Tilrettelegging Storesand Våler kommune Skjøtsel Gudøya Våler kommune Skjøtsel Haratangen og Rødsundbrua Hvaler kommune Tilrettelegging Kroksand Oslofjordens friluftsråd Tilrettelegging Akerøya Oslofjordens friluftsråd Homlungen kystledhytte Oslofjordens friluftsråd Kystled steinbrottet på Spjærøy

9 9 Fredrikstad kommune Parkering Djupeklo Fredrikstad kommune Molok(nedgravd søppelbeholder) Vispen DNT Vannsjø Skjærviken lokalsamfunnsutvalg Ivar Vågen Lions Club Borge Utkikkstårn på Fugleleiken i Råde Utbedring av vei til lavvo Universell tursti på Grååsen friluftsområde Prosjekt Borge varde "Vetatoppen" Fra posten Tilskudd til friluftslivstiltak (kap 1427, post 74) (aktivitetsmidler) fordeles tilskuddene i 2012 til følgende aktiviteter: Søker Prosjekt Kostnad Søknadssum Tildelt Aremark kommune Bøensætre Askim og Omegn JFF Fisk med oss Oslofjordens friluftsråd Naturlos i Oslofjordens friluftsråd Læring i friluft Oslofjordens friluftsråd Ferieklubber i Naturvernforbundet i Din nabo er en drage Sarpsborg kommune Friluftslivets uke Sarpsborg kommune Månedens tur Råde JFF Kurs i seljakt DNT-Nedre glomma Barnas turlag NOF- Guidede turer Norges Blindeforbund Astma og allergiforbundet Fredrikstad frikirke speidergruppe NJFF- Blind ung stut kom deg ut. Fjelltur for blinde Alpint for unge med astma En uke midt i telttur til Tautra Fiske og friluftsliv for barn og unge Oslofjordens friluftsråd Informasjonstiltak for Kystleden i Oslofjorden Fredrikstad frikirke speidere Skogen som møteplass

10 10 Fredrikstad frikirke speidere Stiftelsen La Skøyta Leve Utfordringen Kystkulturfriluftsliv Eventuelle økninger i tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning fordeles av fylkesrådmannen etter prinsippene i Regional plan for fysisk aktivitet Søknader som har fått avkorting skal prioriteres. PS 19/2012 Status for drift av kjørekontor for bestillingstrafikk i Sak om status for drift av kjørekontor for bestillingstrafikk i tas til orientering. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering. Sak om status for drift av kjørekontor for bestillingstrafikk i tas til orientering. PS 20/2012 Søknad om tilskudd til 4 hurtigladere fra Ishavskraft AS 1. Ishavskraft AS gis et tilsagn på kr per hurtiglader i Moss og Rygge og kr til etablering av det omsøkte hurtigladestedet med to hurtigladere ved Svinesundparken, totalt kr Støtten utbetales etter at hurtigladeren er fullført og godkjent i henhold til Transnovas krav, og begrenses oppad til å utgjøre maks 50% av offentlig støtte basert på dokumenterte kostnader. Tilsagnet fordrer ferdigstilling av samtlige hurtigladere før 1.oktober 2012, med mindre betydelige ytre omstendigheter forskyver tidsplanen. Pengene settes av fra ansvar , tjeneste For tilsagnet settes følgende krav: a. Ishavskraft AS skal gjennom graving, nett og grunnarbeider legge til rette for ytterligere ett fullverdig hurtigladeuttak per ladested, hvor kun det omsøkte antall ladere per sted kreves ferdigstilt i første byggetrinn. b. Kommunale og fylkeskommunale kjøretøy skal ha vederlagsfri tilgang til og bruk av Ishavskrafts hurtigladere i i 2 år fra dato for utbetalt støtte. c. Hurtigladeren skal være godt synlig merkes med fylkeskommunes logo og at installasjonen er støttet av fylkeskommune. d. Det skal innen ett år etter utbetalt støtte etableres et hensiktsmessig normalladetilbud ved samtlige av Ishavskrafts hurtigladesteder i. Ved fravikelse av dette kravet vil 25% av totalt tilskuddsbeløp kreves tilbakebetalt.

11 11 e. fylkeskommune skal få tilgang til alle tilgjengelige bruksdata for Ishavskrafts hurtigladeinfrastruktur i, til intern bruk i videre planlegging. f. Hurtigladeren skal være offentlig tilgjengelig og kunne brukes av alle til enhver tid. Prisingen skal ikke diskriminere brukere som ikke er kunde hos Ishavskraft gjennom andre tjenester. Dette kravet gjelder 3 år fra dato for utbetalt støtte. g. Eventuell abonnementsordning med tilgangsstyring skal være åpen, kompatibel og skal kunne benyttes på alle hurtigladere på Østlandet med samme type tilgangsstyring. Lars Vangen (Sp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Sp, Ap og KrF: Til ønskes følgende endring i pkt Ishavskraft AS gis et tilsagn på kr pr. hurtiglader i Moss og Rygge, og kr til etablering av det omsøkte hurtigladestedet med to hurtigladere ved Svinesundparken, totalt kr Støtten utbetales etter at hurtigladeren er fullført og godkjent i henhold til Transnovas krav, og begrenses oppad til å utgjøre maks 50% av offentlig støtte basert på dokumenterte kostnader. Tilsagnet fordrer ferdigstilling av samtlige hurtigladere før 1.oktober 2012, med mindre betydelige ytre omstendigheter forskyver tidsplanen. Kr settes av fra ansvar , tjeneste Kr tas fra Samferdsel, Miljø- og Klimakomiteens disposisjonspost. fikk 5 stemmer og falt. Lars Vangens forslag om endring av vedtakets punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer. 1. Ishavskraft AS gis et tilsagn på kr pr. hurtiglader i Moss og Rygge, og kr til etablering av det omsøkte hurtigladestedet med to hurtigladere ved Svinesundparken, totalt kr Støtten utbetales etter at hurtigladeren er fullført og godkjent i henhold til Transnovas krav, og begrenses oppad til å utgjøre maks 50% av offentlig støtte basert på dokumenterte kostnader. Tilsagnet fordrer ferdigstilling av samtlige hurtigladere før 1.oktober 2012, med mindre betydelige ytre omstendigheter forskyver tidsplanen. Kr settes av fra ansvar , tjeneste Kr tas fra Samferdsel, Miljø- og Klimakomiteens disposisjonspost. 2. For tilsagnet settes følgende krav: a. Ishavskraft AS skal gjennom graving, nett og grunnarbeider legge til rette for ytterligere ett fullverdig hurtigladeuttak per ladested, hvor kun det omsøkte antall ladere per sted kreves ferdigstilt i første byggetrinn. b. Kommunale og fylkeskommunale kjøretøy skal ha vederlagsfri tilgang til og bruk av Ishavskrafts hurtigladere i i 2 år fra dato for utbetalt støtte. c. Hurtigladeren skal være godt synlig merkes med fylkeskommunes logo og at installasjonen er støttet av fylkeskommune. d. Det skal innen ett år etter utbetalt støtte etableres et hensiktsmessig normalladetilbud ved samtlige av Ishavskrafts hurtigladesteder i. Ved fravikelse av dette kravet vil 25% av totalt tilskuddsbeløp kreves tilbakebetalt. e. fylkeskommune skal få tilgang til alle tilgjengelige bruksdata for Ishavskrafts hurtigladeinfrastruktur i, til intern bruk i videre planlegging. f. Hurtigladeren skal være offentlig tilgjengelig og kunne brukes av alle til enhver tid. Prisingen skal ikke diskriminere brukere som ikke er kunde hos Ishavskraft gjennom andre tjenester. Dette kravet gjelder 3 år fra dato for utbetalt støtte. g. Eventuell abonnementsordning med tilgangsstyring skal være åpen, kompatibel og skal kunne benyttes på alle hurtigladere på Østlandet med samme type tilgangsstyring.

12 12 PS 21/2012 Forslag til løsning - fylkesvei 22 - Haakon VIIs vei - Halden kommune 1. For å bedre trafikksikkerhet og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken anbefales etablering av signalregulering, med aktiv kollektivprioritering, i tre kryss i Haakon VII s vei. 2. Etter ønske fra Halden kommune arbeider Statens vegvesen videre med prosjektering av signalregulering i Haakon VII s vei under forutsetning av at man også skal ivareta mulighet for å implementere en mulig lysregulering av krysset mellom Marcus Thranes gate og Busterudgata/ Busterudkleiva. Dersom det er en fordel for kollektivtrafikken at krysset blir signalregulert, inkluderes dette krysset i anlegget. Alternativt beholdes krysset som i dag. Eventuelle mindre oppstramminger og justeringer av krysset vurderes i samarbeid mellom Statens vegvesen og Halden kommune SMK-komiteen har mottatt en henvendelse fra Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i Halden kommune der de ber om at denne saken utsettes med bakgrunn i Hovedutvalgets vedtak i møte : «Halden kommune vil be Fylkeskommunen utsette behandling av saken i sitt møte den 14. mars til etter 15. april, slik at saken kan behandles politisk i Halden kommune» Saken ble drøftet. Ønsket fra Halden kommune om å utsette behandlingen av saken i SMK, ble enstemmig vedtatt. SMK-komiteen utsetter behandling av sak nr. 21/2012 til etter 15. april 2012 etter ønske fra Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i Halden kommune. PS 22/2012 Orienteringssaker i samferdsel, miljø og klimakomiteen 14. mars 2012 Den fremlagte informasjonen tas til orientering Andreas Lervik (Ap) fremmet forslag om at det åpnes for at 3 representanter fra komiteen får dra til konferansen Trafikkdagene ved Ålborg universitet august 2012.

13 13 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering, og komiteen åpner for Andreas Lerviks forslag. Den fremlagte informasjonen tas til orientering, og det åpnes for at 3 representanter fra komiteen drar til Trafikkdagene ved Ålborg universitet august 2012 Forhandlingene avsluttet Møtet hevet Olav Moe Leder Gretha Kant medunderskriver Margrethe Corneliussen utvalgssekretær